Page 1

Photo by http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11218132/E11218132.html


ขับรถขณะน้้าท่วมควรท้าอย่างไร? 1.ห้ามเปิดแอร์เด็ดขาด เพราะเมื่อเราเปิดแอร์ พัดลมจะท้างาน ท้าให้ใบพัดพัดน้้ากระจายไปทั่วห้องเครื่อง แล้วท้าให้เครื่องดับ 2.ใช้ เกียร์ต่้า ส้าหรับเกียร์ธรรมดา เราควรใช้ประมาณเกียร์ 2 แต่หากว่าเป็นเกียร์ออโต้ สามารถใช้เกียร์ L ได้ รวมถึงการขับขี่ที่มคี วามเร็วต่้าสุดเท่าทีจ่ ะ เป็นไปได้ และควรใช้ความเร็วอย่างสม่้าเสมอ อย่าหยุด หรืออย่าเร่งความเร็วขึ้น 3.ไม่ ควรเร่งเครื่องให้รอบสูงเกินไป ผู้ขบั รถหลายคนมักเร่งเครื่องแรงๆเพราะกลัวเครื่องดับ เนื่องจากน้้าเข้าท่อไอเสีย ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะ การเร่งเครื่องขึน้ ยิ่งจะท้าให้รถมีความร้อนสูงยิ่งขึน้ ใบพัดระบายความร้อนก็จะท้างาน และยิ่งท้าให้น้าเข้าเครื่องยนต์มากยิ่งขึ้น การสตาร์ตรถอยู่โดยที่รอบ เดินเบา แม้ว่าจะแช่อยู่ในน้้า (แต่ระดับน้้าต้องไม่สูงมากขนาดระดับกะโปรงรถ) แรงดันที่ออกมาเพียงพอที่จะดันน้้าออกมาได้ 4.การลดความเร็วลง โดยเฉพาะในกรณีที่เมื่อก้าลังจะขับรถสวนกับรถอีกคันหนึ่ง เพราะยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ แรงคลืน่ ทีเ่ กิดจากการปะทะก็จะแรงมาก เท่านั้น และกระเด็นเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ง่ายขึน้ 5.หลังจากลุยน้้าที่มีระดับลึกมา สิ่งแรกที่ควรท้าคือ พยายามย้้าเบรกเพื่อไล่น้า เพราะในช่วงแรกๆจะเบรกไม่อยู่และเป็นอันตรายมาก ขั้นตอนทีค่ วรท้าทันที เมื่อรถยนต์ถูกน้้าท่วม 1.ล้างรถ รวมถึงการฉีดน้้าเข้าไปในบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อ เพื่อล้างเศษดินทรายที่ตกค้างหรือติดอยู่ออกให้หมด ซึ่งอาจมีเศษขยะหรือหญ้าแห้งติดอยู่ ที่ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย เช่นเดียวกับกรณีของรถที่ตดิ ตั้งตัวกรองไอเสีย หรือ CAT ที่ไม่แนะน้าให้จอดในที่ที่มหี ญ้าขึน้ สูง เนื่องจากอุณหภูมิของ Catalytic Converter ค่อนข้างสูง และอาจท้าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 2.พึงเอาไว้ว่าอย่าท้าการสตาร์ทรถ หรือบิดกุญแจให้ไฟออนโดยเด็ดขาด จากนั้นเดินไปเปิดฝากระโปรงรถและปลดขั้วแบตเตอรี่ทันที โดยจะปลดขั้วใดขั้ว หนึ่งหรือจะปลดทั้ง ขั้วบวกขั้วลบก็ได้ (จริงๆถ้าคุณคาดว่าน้้าจะท่วมสูงถึงห้องเครื่องให้เตรียมปลดขั้วแบตเตอรี่ เอาไว้ล่วงหน้าก่อนจะเป็นการดีที่สุด) เพื่อ ป้องกันไม่ให้ไฟเข้าไปเลี้ยงระบบต่างๆของรถ รวมถึงเครื่องยนต์ 3.เปิดประตูออกทุกบาน ให้ลมโกรก หรือถ้ามีแดดให้จอดตากแดด จากนั้นถอดเบาะนัง่ พรม ผ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในรถออกมาซักทันที เพราะถ้าทิ้งเอาไว้นาน ความเหม็นอับจะมาเยือน และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆ 4.เริ่มเข้าสู่กระบวนการทางเทคนิคที่พอจะท้าได้เอง คือ ปลดทุกอย่างที่เป็นขั้วไฟฟ้า ในกรณีที่เป็นเครื่องเบนซินให้ใช้ลมเป่าไปที่เบ้าหัวเทียนไล่น้าออกให้ หมด ทุกซอกทุกมุม จากนั้นให้ถอดหัวเทียนออก ตรวจดูแผงฟิวส์ตัวฟิวส์ กล่องรีเลย์ต่างๆรวมทั้งกล่องอีซียูต้องถอดออกให้หมดตากแดดทิ้งไว้ ตรวจดู ปลั๊กไฟใช้ลมเป่าท้าความสะอาดทั้งหมด หรือใช้สเปรย์ไล่ความชื้นฉีดทิ้งไว้ 5.ส้ารวจน้้ามันเกียร์ ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ คือถ้ามีลักษณะคล้ายสีชาเย็น นั่นแสดงว่ามีน้าเข้าไปปะปนแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องทันที เช่นเดียวกับ น้้ามันเกียร์ รวมถึงเปลี่ยนกรองอากาศ ซึ่งประเด็นนี้ใครท้าเองได้กท็ ้าเลย เพราะยิ่งจัดการเร็วโอกาสที่สนิมจะมาเยือนก็น้อยตามไปด้วย แต่ถ้าไม่ไหวก็ต้อง เข้าศูนย์บริการหรืออู่ ซึ่งจะมีขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายที่ถูกต้องและละเอียดมาก 6.เพลาขับ หากยางหุ้มเพลาขาดน้า้ จะเข้าไปน้าเอาจารบีออกไป ต้องอัด จารบีใหม่และเปลี่ยนยางหุ้มเพลาด้วย อีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือลูกปืนล้อทัง้ หน้าและหลังที่มีอยู่ในรถทั่วไป ต้องน้าออกมาล้างอัดจารบีใหม่แล้วใส่กลับคืนทีด่ ้วยการปรับใหม่ให้แน่นตาม ล้าดับไม่แน่นเกินไปจนล้อหมุนฝืด 7.ในกรณีที่เป็นเครื่องเบนซินให้ใช้ลมเป่าไปทีเ่ บ้าหัวเทียนไล่น้าออกให้ หมดทุกซอกทุกมุม จากนัน้ ให้ถอดหัวเทียนออก ตรวจดูแผงฟิวส์ตัวฟิวส์ กล่อง รีเลย์ต่างๆรวมทัง้ กล่องอีซียูต้องถอดออกให้หมดตากแดดทิ้งไว้ ตรวจดูปลั๊กไฟใช้ลมเป่าท้าความสะอาดทั้งหมด หรือใช้สเปรย์ไล่ความชื้นฉีดทิ้งไว้ 8.โคมไฟหน้าเลนส์ ไฟท้าย เบาะนั่ง พรมปูพื้น ที่ถอดออกมาตากแดดแห้งแล้วยังไม่ต้องรีบใส่ แม้ว่าส่วนประกอบอื่นๆจะแห้งดีแล้ว ให้เอารถออกตากแดด เปิดประตูรถทุกบาน พยายามให้แผงหน้าปัดรถตากแดดแรงๆเพื่อไล่ความชื้นออกจากแผงหน้าปัดให้หมด


9.เมื่อแน่ใจว่าทุกอย่างแห้งสนิทดีแล้วค่อยใส่ทุกอย่างที่ถอดออกจากใน ห้องเครื่องเข้าที่ให้หมด ยกเว้นหัวเทียนในกรณีของรถเครื่องยนต์เบนซินหรือหัวฉีด ในกรณีเครื่องดีเซล ให้ยกแบตเตอรี่เข้าที่ก่อนโดยใส่ขั้วแบตเตอรี่ เสียบกุญแจบิดกุญแจไปจังหวะแรก(จังหวะส้าหรับตรวจมาตรวัดต่างๆก่อนสตาร์ทรถ) หากเกจ์วัดไหนยังไม่ท้างานอย่าเพิ่งกังวล ให้เปิดสวิตช์ค้างไว้แล้วลงมาตรวจสอบทีห่ ้องเครื่องยนต์ว่ามีควันหรือความ ร้อนอะไรเกิดขึ้นจากการใช้ไฟจาก แบตเตอรีห่ รือไม่ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีทุกอย่างปกติดจี ึงค่อยบิดกุญแจปิดสวิตช์ 10.ตรวจสอบเบ้าหัวเทียนอีกครั้งว่ามีอะไรติดขัดหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่ หากดูแล้วว่าเรียบร้อยดีให้ลองสตาร์ทเครื่องใหม่ โดยคนหนึ่งบิดกุญแจส่วนอีกคน หนึ่งคอยเช็คที่รูหัวเทียน เมื่อเครือ่ งหมุน หากถ้ามีน้า น้้าจะถูกพ่นออกมาทางรูหัวเทียน ให้สตาร์ทต่อไปจนแน่ใจว่าน้้าถูกพ่นออกมาจนหมด ต่อไปก็ให้ใส่ หัวเทียนเข้าที่ หากท้ามาถูกต้องและไม่มีอุปกรณ์อื่นที่เสียหายรุนแรง เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ท้างานดังกระหึ่มขึน้ ตามมา แสดง ว่าทุกอย่างเป็นปกติ วิธีการยกรถหนีน้า ด้วยการน้าแม่แรงที่อยู่ภายในรถงัดรถให้สูงขึ้น จากนั้นให้น้าก้อนอิฐไปค้้าล้อรถทั้ง 4 ล้อให้สูงเหนือระดับน้้า ส่วนกรณีที่รถอาจต้อง จมน้้า ข้อแนะน้าคือควรปิดกระจกให้แน่น หลังจากนัน้ ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ ขั้วบวกหรือขั้วลบออก เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าภายในรถช็อต ภายหลังน้้าท่วมรถ ให้แกะลูกยางที่อยู่ใต้ท้องรถออก เพื่อเป็นการระบายน้้าทีท่ ่วมขังอยู่ภายในรถ

เมื่อรถยนต์ถูกน้้าท่วมทัง้ คันควรท้าอย่างไร? 1.ห้ามเปิดสวิตช์ไฟหรือสตาร์ตเครื่องเด็ดขาด และถอดสายแบตเตอรีออก 2.ลากรถยนต์ออกจากน้้าให้เร็วที่สุด เพราะถ้าหากทิ้งไว้นานจะก่อให้เกิดความ เสียหายบริเวณตัวรถเพิ่มขึน้ เมื่อรถจมน้้าทั้งคัน หลายคนเข้าใจว่าไฟฟ้าจะลัดวงจร แต่ในความเป็นจริงไฟฟ้ายังไม่ได้ลัดวงจรเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าลงดิน แต่ความเสียหายจะเกิดขึน้ หลังจากที่ระบบอิเลคทรอนิกส์ต้องจมอยู่ในน้้า และจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อมอเตอร์ไฟฟ้า กล่องอีซียูซึ่งปัจจุบันใช้ ระบบกล่องรวมที่ควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอร์ ไฟส่องสว่างและเครื่องยนต์ หลังจากกู้รถขึน้ จากน้้าแล้ว ข้อห้ามอย่างแรกที่ส้าคัญคือห้ามติดเครื่องยนต์เด็ดขาด จนกว่าจะตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีน้าค้างในเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายที่รนุ แรง รถที่ถูกน้้าท่วมต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองต่างๆออก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นหรือดินโคลนค้างอยู่ การซ่อมบ้ารุงรถน้้า ท่วมจะต้องท้าโดยช่างผูเ้ ชี่ยวชาญรถยี่ห้อนั้นจริงๆ เพราะแทบจะต้องประกอบใหม่ทั้งคันทีเดียว


คิดว่าน่าจะเปลี่ยนจากผ้าใบฟ้าขาวราคาสักห้าหกร้อยเป็นผ้ายางคลุมหกล้อ(ขึ้นไป)ถึงจะเอาอยู่ แต่ก็อย่างที่รู้ๆว่าราคาของผ้ายางที่วา่ คุม้ ค่ากับความเสี่ยงเรื่องนา้ท่วมรถมากน้อยเท่าไร...ต้องคิดดูก่อนนะครับ แต่ถ้ามีอยู่แล้ว...ก็ใช้ได้เลย วิธีที่2

อันนี้ช่างซ่อม(คนขาย)แนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเลย ถ้าอย่างว่าดังรูปตัวอย่าง แจ๊ส วีออส M3 อะไรประมาณนั้นก็น่าจะลอยตามนา้ แต่ถ้าเป็นรถกระบะละก็...ไม่แน่ใจ ฟันธง...ต้องเพิ่มห่วงยางจากสามเป็นหกนะครับ...


จับรถใส่ถุง ! ไอเดียสุดเจิด เด็กวังสะพุง ทางแก้ไขใหม่ส้าหรับคนที่มีรถยนต์กับ ถุงซิป กันน้้าท่วมรถ

ขณะ นี้สถานการณ์น้าท่วมของเมืองไทยยังคงวิกฤตต่อเนื่อง ภาพความเสียหายมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ยิ่งบ้านไหนมีรถยนต์แล้วขนย้ายไม่ทัน ก็ จ้าต้องทิง้ รถไว้ให้จมน้้าตามยถากรรม แต่ตอนนี้มที างแก้ไขใหม่ส้าหรับคนที่มีรถยนต์กับ "ถุงซิป กันน้้าท่วมรถ" ใครที่ยงั พอมีเวลา น้้ายังมาไม่ ถึงหน้าบ้าน ก็ลองน้าวิธีนี้ไปใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้าที่อาจจะมาถึงกรุงเทพฯ อีกไม่นานนี้ ในหลายพื้นทีต่ ้องประสบกับน้้าท่วมสูงจนมิด หลังคารถยนต์ ท้าให้เครื่องยนต์และห้องโดยสารรถยนต์พังเสียหาย ท้าให้เจ้าของรถต้องจ่ายเงิน ค่าซ่อมไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ดังนั้น ถุงซิป กันน้้าท่วมรถ จึงเป็นทางเลือกที่ดใี นเวลานี้ ซึ่งผลงานนี้เป็นของกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยการ อาชีพวังสะพุง จังหวัดเลย พวกเขาได้ท้าถุงพลาสติกนี้ขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า "ถุงไอเดีย คอปเวอร์ คาร์" (IDEA cover car) สามารถใช้คลุมรถที่จม อยู่ใต้น้าได้ปลอดภัย 100%

นาย สันติประชา ดอนชุม อาจารย์ประจ้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผูผ้ ลิตร่วมกับนักศึกษา กล่าวว่า ถุงไอเดีย คอปเวอร์ คาร์ ท้าจากวัสดุ โพลิเมอร์เอสทีลิน ซึ่งเป็นพลาสติกหนาสามารถกันน้้าได้ มีการออกแบบและตัดเย็บได้ตามขนาดของรถแต่ละชนิด มีซิบกันน้้าส้าหรับเปิดเป็น ช่องเพื่อขับรถเข้าไปเก็บในถุง รถยนต์จะวิ่งเข้าไปจอดอยูด่ ้านในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีความหนาและทนทาน ก่อนทีจ่ ะรูดซิปยาวครอบทั้ง คันรถ เหมือนกับการสวมถุงพลาสติกสิ่งของ "ส้าหรับ ต้นทุนในการผลิตถุงไอเดียฯ ขนาดใส่รถยนต์กระบะ 1 คัน อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท จากการทดลองได้น้ารถยนต์เข้าไปไว้ในถุงแล้ว ปิดให้สนิท จากนั้นน้าลงไปแช่ในน้้าทั้งคันเป็นเวลานาน 1-2 วัน ปรากฏว่าไม่มีน้าซึมเข้าไปภายในถุงได้ ท้าให้รถปลอดภัยจากน้้าท่วม ทางทีม ของเราและทาง สอศ.ได้มีการจดสิทธิบัตร "ถุงไอเดีย คอปเวอร์ คาร์" ไว้แล้ว พร้อมทั้งเตรียมทีจ่ ะพัฒนารูปลักษณ์ และการหาวัสดุคุณภาพดีมา ใช้ผลิตถุงไอเดียฯ ให้มคี ุณภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย" อาจารย์แผนก อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวย้้าว่า มั่นใจว่าผลงานชิ้นนีจ้ ะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาคับขันที่เกิดปัญหา น้้าท่วมได้มาก เพราะถุงพลาสติกสามารถป้องกันน้้าเข้ารถ ไม่ให้รถยนต์เสียหายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะผลิตมาจากพลาสติกอย่างหนาและยัง สามารถพับเก็บไว้ใช้งานได้ในคราวต่อไป ได้อีกด้วย


ตอนนี้พี่น้องคนไทยก้าลังประสบปัญหาน้้าท่วม ตามห้างร้านก็เปิดให้เอารถเข้าไปจอดกันบนที่สูงได้ ถ้าหากว่าคุณสะดวกอย่างงั้น นั่นก็เป็น ทางเลือกหนึง่ ส้าหรับการป้องกันไม่ให้รถของคุณโดนน้้าท่วมได้ แต่วันนี้ เรามี idea ใหม่ ที่อาจจะป้องกันน้้าจากรถของคุณได้ไม่ยาก จากการใช้ “ ถุงคลุมกันน้้าแบบกลับหัวกลับหาง ” ซึ่งก็น่าจะป้องกันน้้าท่วมได้จริงเหมือนกันครับ ตอนแรกผมก็ Google หาดูว่า จะมี สินค้าประเภท ถุงพลาสติกคลุมรถ หรือไม่เพราะเคยเห็นในข่าวเมือ่ ตอนน้้าท่วมครั้งก่อนแต่ปรากฏว่า ก็ยังไม่ได้ท้าเป็นสินค้ามาขาย และค้นหา ไมเจอใน internet แต่อย่างใดครับ เพราะงั้นถ้าหากว่าชอบ concept ของถุงกันน้้าท่วมคลุมรถ แบบนี้แล้วล่ะก็ คุณไม่ต้องไปหาซื้อที ไหนไกลกันแล้วล่ะครับ เพราะ แค่ผ้าคลุมรถธรรมดาๆ ก็ป้องกันน้า้ ท่วมรถยนต์คันงามของคุณได้แล้ว !

มาใช้ผ้าคลุมรถกันน้้าท่วมเพื่อป้องกันรถคุณจากน้้าท่วมกันเถอะ! เริ่มมาให้ ผ้าคลุมรถ โดยเลือกเอา size XL หรือยิ่งใหญ่ยิ่งดี เพราะจะได้สวมใส่กันได้สะดวก เพราะ concept ของเราคือ การเอาผ้าคลุมรถแทนที่จะใส่จากด้านบน ก็เอามาใส่จากด้านล่างแทนครับ ตอนทีค่ ุณเลือกผ้าคลุมรถ ต้องเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุอะไรก็ตามที่กันน้้าได้ด้วยเท่านั้น เพราะอาจจะมีผ้าคลุมรถที่กันน้้าไม่ได้ (อันนีไ้ ม่แน่ใจว่ามี เหรอป่าวแต่ว่าถ้าหากว่าจะเอา sure ให้ถามคนขายด้วยน่ะครับว่า ผ้าคลุมรถอันนี้กันน้้าได้แบบ 100% ด้วยหรือไม่) ผ้าคลุมรถเป็นแบบทีข่ อบยาง เสียหน่อยก็น่าจะดีเพราะว่า ตอนสุดท้ายแล้ว เมื่อคุณเอาไปคลุมรถเสร็จ มันก็จะเข้ารูปเหมือนกับเป็นการใส่เก งกางให้กับรถสุดรักของคุณยังไงล่ะครับ และทั้งนี้กจ็ ะเป็นการง่ายต่อการคลุมที่กระชับอีกด้วย

เริ่มต้นให้วางผ้าคลุมรถไว้ ณ ต้าแหน่งที่คุณอยากจะจอดรถเอาไว้เช่น ที่จอดรถบ้านคุณเองเป็นต้น แล้วก็ให้คนจับมุมเอาไว้ทั้งสองฝัง่ ถ้าหาก ว่าจะให้ง่ายที่สุดผมแนะน้าว่า ควรจะมีคนจับมุมทัง้ สี่ฝั่งไว้เลยจะท้าให้การถอดจอดรถเพื่อเข้าผ้าคลุมรถท้าได้ง่ายมากๆ หลังจากนัน้ ก็ให้ คนขับถอยรถช้าๆ และเปิดกระจกรถเอาไว้เผื่อว่าจะตะโกนหากันตอนที่ คนจับผ้าโดนรถเหยียบก็จะได้บอกคนขับรถได้ครับ การถอยรถต้อง ค่อยๆถอย โดยผ่านมุมเข้าผ้าคลุมช้าๆเป็นแนวเดียวกับผ้าคลุมรถ และ ผ้าคลุมควรจะต้องขึงตึงเอาไว้ เพราะ เราไม่อยากจะให้รถเหยียบผ้าคลุม เอาไว้ เดี๋ยวมันจะยกขอบผ้าคลุมไม่ขึ้นครับ เมื่อถอยรถได้ต้าแหน่งอยู่กลางผ้าคลุมแล้วก็ให้คุณเอาขอบของผ้าคลุมคลุมเอาไว้รอบคัน ทั่วทั้งคัน ครับ และ ส้าหรับการป้องกันทีจ่ ะท้าได้จริง คุณจะต้องติด tape กาวแบบที่เมื่อมีน้าชะจะต้องไม่หลุดลอกออกมาด้วยครับ แนะน้าว่าให้แปะ ก็แปะทั่วทั้งคันเพือ่ ความมั่นใจได้ว่า น้้าจะไม่ซัดหรือดึงผ้า หรือไปกร่อนเนื้อกาวเพื่อให้ผ้าคลุมหลุดลอกออกมาได้ง่ายๆ


ป้องกันน้ำท่วมรถ  
ป้องกันน้ำท่วมรถ  

เกี่ยวกับรถน้ำท่วม