Page 1

Jaarplan 2012

De Waarde(n) van groen


Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-1-


Inhoudsopgave 1. Inleiding .............................................................................................................................. 3

2. Beleid Plant Publicity Holland 2.1 Algemeen .......................................................................................................................... 5 2.2 Doelgroepen ...................................................................................................................... 7 2.3 Markten ............................................................................................................................. 8

3. Professionele Markt 3.1 Algemeen .......................................................................................................................... 9 3.2 Nederlands bedrijfsleven ................................................................................................... 10 3.3 Professionele afnemer ....................................................................................................... 11 3.4 Specifieke acties ............................................................................................................... 12

4. De Europese consument 4.1 Algemeen .......................................................................................................................... 15 4.2 Activiteiten naar land ......................................................................................................... 25

5. De internationale openbaar groen markt 5.1 Algemeen .......................................................................................................................... 34 5.2 Programma Nederland ...................................................................................................... 39 5.3 Programma Buitenland ...................................................................................................... 44 6. Begroting 2012 ................................................................................................................... 46

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-2-


1. Inleiding De Waarde(n) van Groen. De Nederlandse boomkwekerij- en vaste plantensector produceert en vermarkt producten die door hun veelzijdigheid een positieve bijdrage leveren aan tal van belangrijke maatschappelijke en economische vraagstukken. Bomen en planten zijn breed inzetbaar en deze eigenschap biedt ongekende mogelijkheden. Groen speelt in op de natuurbehoefte van de consument. Het biedt mogelijkheden om fruit te eten uit eigen tuin, laat vogels nestelen in de haag, comfortabel relaxen in en rondom de woning en stimuleert het bewegen en ontspannen in de directe woonomgeving. Met als resultaat dat de verkopen van bomen en planten ondanks de huidige economische omstandigheden dit voorjaar wederom aanzienlijk zijn gestegen, + 5,7%. Het is hiermee een topproduct van de groenretailer. Kwaliteit De maatschappij stelt hoge eisen aan de kwaliteit van wonen, werken en leven. Bomen en planten beschikken over de kwaliteiten om jaarrond aan deze behoefte te voldoen. Nergens ter wereld zijn bomen en planten in zo‟n gevarieerd sortiment beschikbaar als in Nederland. Logisch natuurlijk als je het grootste exportland bent, maar ook heel bijzonder. Een resultaat van goed ondernemerschap en uitstekende organisatiestructuur. Maar groen kan ook een rol spelen in de problematiek veroorzaakt door klimaatverandering. Daktuinen bieden onder meer een oplossing voor extreme regenval. Bomen en gevelgroen leveren een positieve bijdrage aan de hittestress problemen etc. Groen loont dus Ook vanuit economisch perspectief bezien. Allang was het de groensector bekend dat woningen met een mooie tuin in een groene omgeving meer waard zijn. Dat parken bij uitstek geschikt zijn voor city marketing. Dat kwaliteitsgroen van invloed is op de keuze van het internationale bedrijfsleven om zich te vestigen Maar ook bedrijven uit andere sectoren onderkennen steeds vaker dat groen een positieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Zo stelt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, in het interview dat hij heeft gegeven voor het nieuwe magazine De Groene Stad; “We zijn te lang in stenen blijven hangen en hebben te weinig oog gehad voor het maatschappelijke en economische belang van groen”. Met andere woorden de veelzijdigheid van het groen verschaft het in principe merkloze product bomen en planten een onderscheidende marketingtool waarmee het zich kan positioneren als marktproduct met maatschappelijke, functionele en economische meerwaarde. Meerwaarde campagnes De internationale paraplu campagnes Colour your Life en De Groene Stad zijn ontwikkeld om juist deze meerwaarde van het groen breed voor het voetlicht te brengen. En met succes. Het afgelopen jaar leverde de campagne Colour your Life alleen al in bladen een mediabereik op van 300 miljoen, met een reclamewaarde van 8 – 10 miljoen euro. Met de grootste tuinbouwvakbeurs van Europa, IPM Essen is overeengekomen om in 2012 de Colour your Life Award te organiseren. Hier wordt het vak uitgedaagd om het beste verhaal achter de plant te leveren.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-3-


In april ontving Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het boek „Groen Loont!‟. En werd met het ministerie van EL&I de overeenkomst gesloten om het thema De Groene Stad internationaal in te zetten voor de BV Nederland. Het thema is ook niet voor niets opgenomen in de stukken van het topsegment tuinbouw. Samenhang privaat en publiek De campagne Colour your Life is de vertaling van het concept De Groene Stad naar de consument. Om deze reden wordt in het najaar 2011 het voorstel ingediend bij de Europese commissie in Brussel om eind 2012 de internationale campagne „Groen de kleur van de tuin‟ (werktitel) te kunnen starten. Met het doel de consument, tevens burger, te informeren over de multifunctionele waarden van het groene product voor de private en de publieke leefomgeving. Hiermee wordt de private ruimte een wezenlijk onderdeel van de duurzame groene stedenbouw. De groene tuin draagt bij aan: de bevordering van de biodiversiteit CO2 reductie verbetering luchtkwaliteit opvangen van overtollig regenwater waardevermeerdering onroerend goed. De meerwaarde van groen is door PPH bewust gekozen als impuls voor het promoten van bomen en planten. De wijze waarop de generieke promotie wordt ingestoken is zodanig dat niet alleen in de media goed wordt gescoord maar het biedt ook kansen voor samenwerking. Verticale samenwerking in de groenketen maar ook horizontale samenwerking met en tussen bedrijven en organisaties uit geheel andere sectoren. Het groene bedrijfsleven wordt eveneens optimaal bediend en uitgedaagd om de generieke promotie activiteiten in te zetten voor individuele marketing- en promotie acties. Zestig procent van het jaarbudget van PPH wordt gefinancierd uit de collectieve middelen van het productschap Tuinbouw. Jan Habets Directeur

Boskoop, september 2011

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-4-


2. Beleid Plant Publicity Holland 2.1 Algemeen Plant Publicity Holland heeft als primaire taak het organiseren van keten brede generieke marketing- en promotieactiviteiten in Nederland en in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse boomkwekerij- en vaste plantensector. PPH heeft in de afgelopen jaren een bewuste keuze gemaakt om haar generieke promotie, voor het groene product en diensten, inhoud te geven met de meerwaarde boodschap. De multifunctionaliteit van bomen en planten speelt hierin een belangrijke rol en wordt benut om de meerwaardeboodschap te laden. PPH richt zich met haar promotieactiviteiten op de eindgebruiker. Voor de definitie eindgebruiker hanteert PPH het feit dat de consument gelijktijdig ook burger is, dus een eenheid. Meer dan 50% van de wereldbevolking is woonachtig in het stedelijk gebied. Het stedelijk gebied is daarmee de motor voor de wereldeconomie. Vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt bezien is het derhalve van groot belang dat het leefklimaat in het stedelijk gebied voldoet aan de eisen van haar inwoners. Een andere factor die de afgelopen jaren een rol van betekenis is gaan spelen is de invloed van het klimaat. Met als gevolg dat “versteende gebieden” regelmatig kampen met wateroverlast, hittestress, luchtverontreiniging, afname biodiversiteit. Op al deze zaken heeft het groen vanwege haar veelzijdigheid een positieve invloed. PPH ziet de consument en burger als een eenheid. En communiceert de boodschap dat kwaliteitsgroen meerwaarde oplevert voor de leefbaarheid in de directe woonomgeving. Met dien verstande dat de lading van de boodschap is afgestemd op het gebruik. Namelijk Privaat; de eigen tuin, het balkon, het terras, of Publiek; de openbare ruimte. Hiervoor zijn twee paraplu-campagnes ontwikkeld. Bij de internationale consumentencampagne Colour your Life ligt het accent op de emotionele meerwaarde / belevingswaarde van bomen en planten. Met de plantstory, het verhaal achter de plant, als belangrijk communicatie middel. Vb. Wist u dat een dak plataan de natuurlijke parasol is in uw tuin. Bij de internationale campagne De Groene Stad gaat het om de inhoudelijke rationele boodschap. Vb. Bomen als middel tegen hittestress Het effect van deze strategie is dat het in het algemeen merkloze product bomen en planten zich door haar multifunctionaliteit een onderscheidend marketinginstrument verschaft en als marktproduct met maatschappelijke, functionele en economische waarde wordt gepositioneerd. Het primaire doel van de campagnes is om de afzet van bomen en planten te stimuleren. Onderdeel van de campagne is ook het inzetten van productkennis als marketingtool voor het bedrijfsleven. En hiermee het principe hanteren; „Laat een ander scoren voor jezelf’. Met de Colour your Life Award wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om het product meerwaarde mee te geven in de keten door het verhaal achter de plant mee te leveren. Met de prijsvraag De Groene Stad Award wordt hetzelfde nagestreefd namelijk inzet kennis met betrekking tot `de juiste boom c.q. plant op de juiste plaats`. Hierdoor wordt de waarde van groen vergroot en verkrijgt derhalve een belangrijkere rol in de integrale samenwerking voor de inrichting van de openbare ruimte. Met deze inzet van de generieke promotie wordt een pull / push strategie in optima forma gerealiseerd.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-5-


2.1.1 Generieke promotie unieke 3-trapsraket. PPH heeft de generieke promotie ingericht als een “3-trapsraket”. 1) Primair als Pull effect: Communicatie naar het grote publiek. Bij het uitvoeren van de taak worden voornamelijk de mogelijkheden van het promotiemiddel Public Relations op pragmatische wijze ingezet. De reden is vrij simpel; het promotiebudget van PPH is te laag voor reclameactiviteiten in 12 landen. De kracht van organisaties als PPH is dat het generieke promotie maakt. Dit betekent dat er geen directe commerciële link is. Het promotiemiddel Public Relations kan hierdoor bijzonder effectief worden ingezet. Afgelopen jaar lag het mediabereik van de campagne Colour your Life op 300 miljoen hetgeen een reclame waarde vertegenwoordigt van 8-10 miljoen euro. Voorts heeft in de afgelopen jaren de gedachte van de Groene Stad een plek verworven op de maatschappelijke en politieke agenda. 2) Secundair als Impuls voor samenwerking. De wijze waarop PPH de generieke promotie inzet biedt mogelijkheden voor samenwerking. Samenwerking waar de veelzijdigheid van het groen meerwaarde biedt voor alle partijen. Hierdoor worden kansen gecreëerd om vanuit de relatie groen en gezondheid samen te werken met de gezondheidssector of vanuit de relatie groen en economie met de bouwwereld. Het biedt mogelijkheden voor het aangaan van allianties met organisaties uit de groene sector in Nederland en in het buitenland. Hetgeen op dit moment het geval is met onder meer Tuinbranche Nederland, Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners, Vakbeurs Plantarium, AIPH, Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Val‟hor, European Federation of Landscape Architects, Gardencenter Association, Internationale vakbeurs IPM, Essen. Het biedt eveneens mogelijkheden tot samenwerking met sector overschrijdende organisaties/bedrijven zaals Bouwend Nederland, GGGD Nederland, ANWB, Stadswerk, VNG, Ministerie EL&I, BAM Nederland, Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Maar ook met maatschappelijke c.q. ideële organisaties zoals de Vogelbescherming, IVN Nederland e.d. Meerwaarde bomen en planten: Groen als maatschappelijke en/of economische waarde voor derden. 3) Push effect: Stimulans voor marketing-/promotieacties van het individuele bedrijfsleven. De generieke promotieactiviteiten zijn marktgericht en dus inzetbaar voor individuele promotie- en marketingacties. Dit is bijzonder efficiënt. Het bedrijfsleven kan namelijk op eenvoudige wijze gebruik maken van de inhoudelijke generieke promotie. En dit geldt voor alle promotieactiviteiten die PPH ontwikkelt. Enkele voorbeelden: Inhaken op de paraplucampagne Colour your Life met een productgerichte actie geënt op een maandthema Opname van de inhoudelijke boodschap “De groene Stad” in eigen catalogi/nieuwsbrieven Het vervaardigde brochure-, poster- en fotomateriaal tegen kostprijs te bestellen en eventueel te voorzien van eigen logo. Meerwaarde bomen en planten: “+” voor individuele promotie- en marketingacties. Resultaat Dit heeft ertoe geleid dat in 2012 een begroting is opgesteld waar 40% van het totale budget voor generieke promotie wordt gefinancierd uit andere bronnen dan de vakheffing. Indirect wordt het uit vakheffing beschikbare budget zelfs bijna verdubbeld. De reële verwachting is dat op basis van de huidige situatie PPH in staat zal zijn om het aandeel financiële middelen van derden voor generieke promotie in de periode 2012 -2015 te doen laten toenemen tot minimaal 50%.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-6-


2.1.2 Spin in het web De organisatie PPH heeft zich ontwikkeld als initiator voor het promoten van de centrale boodschap dat bomen en planten meerwaarde hebben en fungeert steeds vaker als een spin in het web.

Missie PPH: De groenindustrie - in het algemeen - en het product “bomen en planten” - in het bijzonder - te positioneren als multifunctioneel product met toegevoegde maatschappelijke, functionele en economische / commerciële waarden.

2.2 Doelgroepen PPH onderscheidt in haar generieke promotieactiviteiten een drietal doelgroepen. de professionele markt de Europese consument de internationale openbaar groenmarkt De professionele markt De filosofie met betrekking tot het vermarkten van de meerwaarde van groen is een belangrijk onderdeel binnen het image buildingverhaal naar de professionele afnemer. Met als doel de Nederlandse boomkwekerij- en vaste plantensector te presenteren als leverancier van kwaliteitsproducten en als initiator van creatieve marketing ideeën. De meerwaarde wordt eveneens gecommuniceerd naar Nederlandse boomkwekers en handelaren om te benadrukken dat “het verhaal achter de boom / plant” een uitstekend marketing instrument is voor individuele productacties.

Meerwaarde bomen en planten: Nederland leverancier van kwaliteitsproducten met een “(markt)verhaal”.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-7-


Europese consument In de paraplucampagne Colour your Life ligt het zwaartepunt van de communicatie op thema‟s die de emotionele meerwaarde of belevingswaarde van bomen en planten benadrukken. Met het doel traffic te genereren naar het verkooppunt van tuinplanten. De visuele aantrekkelijkheid van de plant wordt gecombineerd met andere wetenswaardigheden over de plant. Bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van bepaalde planten op vogels, bijen, vlinders, of bomen als de natuurlijke parasolfunctie tegen hittestress of het inspelen op de behoefte aan eten uit de eigen tuin. Meerwaarde bomen en planten: Het verhaal achter de plant bewust inzetten als marketing instrument voor de sector. De internationale openbaar groenmarkt Met betrekking tot het vergroenen van de openbare ruimte (directe en indirecte benadering eindgebruiker burger) ligt het accent op de zogenaamde rationele meerwaarde van bomen en planten. De maatschappelijke, functionele en economische voordelen voor het stedelijk woon-, werk- en leefklimaat. Meerwaarde bomen en planten: Inhoud en kennis over Groen inzetten als marketing instrument.

2.3 Markten De Productiewaarde bedraagt momenteel 600 miljoen euro. Het areaal schommelt rondom de 17 duizend ha. Circa 60 % van de productiewaarde is bestemd voor export. Als één van de weinige tuinbouwsectoren is de export van bomen en planten de afgelopen jaren gestegen van 435 miljoen in 2008-2009 naar 447 miljoen in 2010-2011. De Nederlandse boomkwekerijsector exporteert bomen en planten naar circa 60 landen in de wereld en is hiermee een speler van formaat. (Zie bijlage A, pagina 53) De promotie richt zich op landen waar Nederland een bepaalde marktpositie inneemt en op landen waar op termijn mogelijkheden liggen, met het doel het behouden c.q. verbeteren van het marktaandeel. Dit betekent dat onderscheid wordt gemaakt in zogenaamde kernlanden, volglanden en pionierslanden. De promotie richt zich in het bijzonder op Europa. Ruim 90% van de totale productie van bomen en planten wordt namelijk afgezet binnen de EU landen. Tot de kernlanden behoren Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hier loopt een volledig programma gericht op de verschillende doelgroepen. In een aantal andere Europese landen is de promotie gericht op één of meerdere doelgroepen. Daarnaast worden “imago” activiteiten ingezet op landen die mogelijkheden bieden voor de toekomst, de zogenoemde “pionierslanden”. Regelmatig wordt hier de samenwerking gezocht met de Landbouwraden. Buiten de EU is PPH actief in andere Europese landen en incidenteel in andere delen van de wereld als Noord Amerika en Azië. Het programma is hier vooral gericht op het imago van Nederland als kwaliteitsleverancier en de productgroep “vaste planten”. In samenwerking met Landbouwraden en organisaties als de AIPH wordt continu gekeken om binnen en buiten Europa Nederland te promoten als leverancier van hoogwaardig bomen- en plantmateriaal maar ook om de veelzijdige boodschap van de Groene Stad wereldkundig te maken. Dit kan betekenen dat wordt deelgenomen aan internationale tentoonstellingen, het organiseren van symposia of het starten van voorbeeldprojecten. In 2012 zal PPH actief zijn in ongeveer 15 landen.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-8-


3. Professionele markt 3.1 Algemeen In dit segment onderscheiden wij een tweetal doelgroepen; 1) het Nederlands bedrijfsleven 2) de professionele afnemer De promotieactiviteiten in dit segment zijn erop gericht op het signaleren en communiceren van de informatiebehoefte bij de eindafnemer en het promoten van het Nederland als leverancier van kwaliteitsproducten en creatieve marktbenadering (image building). En uiteraard ook het faciliteren van het bedrijfsleven door mogelijkheden aan te reiken om de generieke meerwaarde activiteiten in te zetten voor individuele marketingacties. Voorbeelden hiervan zijn de succesvolle actie Colour your Life Award, onderdeel van de internationale paraplucampagne Colour your Life. Het bedrijfsleven wordt uitgedaagd de emotionele meerwaarde van bomen en planten in te zetten als marketinginstrument. Waarom, omdat de consument behoefte heeft aan het verhaal achter de plant. Deze kennis heeft de producent en leverancier van bomen en planten in huis. Kost niets. En wat levert het op. De leverancier laat zijn klant scoren (dan scoort het zelf uiteraard ook) en het marketing instrument “prijs” wordt geminimaliseerd. Motto: “Beter 1 lavendel met plantstory voor 7,50 euro dan 3 voor 10 euro”

Quote: “De Colour your Life campagne is een ideale sales tool om als exporteur een grote internationale doelgroep te bereiken. Dit concept sluit goed aan bij de wensen van veel klanten en kan op vele manieren toegepast worden.” Henri Potze, Comm. Manager Disva „Garden‟ Disva Ciccolella group, inzender van „Letterplant concept‟

Uit de 45 inzendingen zijn 10 planten genomineerd voor de CYL Award tijdens Plantarium 2011

Gebruik maken van de inhoudelijke ofwel rationele meerwaarde van het groen in eigen catalogi, het linken met de onpersoonlijke site www.degroenestad.nl, het gebruiken van netwerken, brochuremateriaal etc. is eenvoudig te doen voor het bedrijfsleven dat actief is op de openbaar groenmarkt. Want ook hier geldt „Laat een ander scoren - de wethouder, landschapsarchitect, projectontwikkelaar - dan scoor jezelf namelijk ook.‟ Motto: Kwaliteitsgroen de investering voor “the quality of life”.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

-9-


3.2 Nederlands bedrijfsleven Het informeren van de geregistreerde boomkwekers en vaste plantenkwekers bij het Productschap Tuinbouw is een proces dat continu de aandacht vraagt. Inzet communicatiemiddelen: Nieuwsbrief info@pph.nl Deze nieuwsbrief wordt medio augustus verstuurd naar 3700 geregistreerde bedrijven bij het Productschap Tuinbouw en 1.000 tuincentra in Nederland. In deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht op de activiteiten van PPH alsmede de Colour your Life promotie- en beurskalender voor het komende jaar Digitale nieuwsbrief De digitale nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar 4500 email adressen van vakgenoten. In deze nieuwsbrief wordt actuele informatie over de promotie activiteiten en marktzaken. Nieuwsbrief info@pph.nl

Website www.pph.nl De website van PPH geeft naast nieuwsitems en de campagnes ook algemene informatie waaronder sectorinformatie, feiten en cijfers, marktonderzoek etc. Tijdens Plantarium heeft PPH haar vernieuwde website geïntroduceerd. Naast een nieuwe “feel & look” is er ook de mogelijkheid om promotiemateriaal te bestellen en direct af te rekenen via Ideal. Sociale media als Twitter, LinkedIn worden ingezet. Dagelijks verschijnen via deze media actuele “Oneliners” over alle voorkomende zaken binnen PPH.

Vernieuwde website www.pph.nl

Presentaties bij bedrijven Op verzoek geeft PPH presentaties etc. over haar activiteiten aan de diverse kwekers/studieclubs binnen Nederland. Persoonlijk contact is hierbij van groot belang.

Vakbeurzen Nederland Via vakbeurzen draagt PPH met een eigen haar activiteiten uit. Naast deze inbreng is het persoonlijk contact met vakgenoten tijdens vakbeurzen van belang. Vakbladen Via de vakbladen wordt het bedrijfsleven eveneens geïnformeerd over de generieke promotie. Deze mix aan communicatie middelen staat borg voor efficiënte wederzijdse informatieuitwisseling omtrent de generieke promotie activiteiten.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 10 -


3.3 Professionele afnemer Het boomkwekerijproduct wordt voor 60% geëxporteerd naar afnemers in het binnen- en buitenland. Voor de image building van de Nederlandse boomkwekerij is het van belang dat de professionele afnemer regelmatig op de hoogte wordt gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen de boomkwekerijsector op het gebied van productvernieuwing, technieken, mechanisatie e.a. Ook hier neemt het thema “meerwaarde” een centrale plaats in. Om de professionele afnemer regelmatig op de hoogte te houden worden de volgende communicatiemiddelen ingezet: vakbeurzen, halfjaarlijkse nieuwsbrief CYL/Up2date, persreis voor buitenlandse vak journalisten, sectorbrochure. Vakbeurzen Op alle vakbeurzen waar PPH in 2012 aan deelneemt worden de “meerwaarde” campagnes Colour your Life en De Groene Stad gecommuniceerd. Onder de verantwoordelijkheid van PPH wordt gezamenlijke deelname met het bedrijfsleven georganiseerd op basis van kostenmaker–kostendrager. Met als belangrijk voordeel dat Nederland zich als vooraanstaand boomkwekerijland presenteert. Hierdoor trekt het veel journalisten die ook interessant zijn voor het deelnemende bedrijfsleven. In navolging van de vakbeurs Plantarium organiseert PPH met de IPM de actie Colour your Life Award tijdens de IPM 2012. De nieuwe marketingtool voor het groen: “Plant Stories” (planten met een verhaal) is in deze internationale actie het centrale thema. Via de IPM communicatie wordt de campagne internationaal verder bekendgemaakt. Onder meer wordt tijdens de internationale persmeetings van de IPM in oktober 2011 en januari 2012 de meerwaarde actie onder de aandacht gebracht. Op dit moment tonen ook andere internationale vakbeurzen interesse in dit concept.

Uitreiking van de Colour your Life Award tijdens vakbeurs IPM januari 2011

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 11 -


Halfjaarlijkse nieuwsbrief CYL/Up2Date In januari en juli verstuurt PPH 30.000 nieuwsbrieven naar de professionele afnemer in 10 landen binnen Europa. Terugkerende onderwerpen in de nieuwsbrief zijn; Sortiment, Colour your Life campagne, Floriade 2012 en actuele ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie, innovatie etc. Persreis voor buitenlandse vak journalisten In 2012 staat de succesvolle internationale persreis wederom op het programma. Met betrekking tot het programma vindt inventarisatie plaats door middel van een enquĂŞte gehouden onder journalisten, de behoefte van het vak en het evenement Floriade 2012. In overleg met het vak zijn inmiddels alle productgroepen aan bod gekomen. De persreis vindt plaats sinds 2005. Resultaat; reguliere deelname van ongeveer 25 journalisten uit 20 landen. Dit levert op jaarbasis gemiddeld 4 paginaâ€&#x;s per blad op. In advertentiekosten uitgedrukt circa 80.000 tot 100.000 euro.

Internationale persreis 2011; journalisten bezichtigen terrein Floriade 2012

Sectorbrochure In najaar 2011 wordt de brochure over de Nederlandse boomkwekerijsector opnieuw uitgebracht. De focus in deze vernieuwde uitgave ligt uiteraard op de meerwaarde van het groene product. Ook de productie, kwaliteit, kennis etc. is in deze brochure verwerkt. Als PDF wordt de brochure opgenomen in de vernieuwde PPH website www.pph.nl.

3.4 Specifieke acties In 2012 staat ook een aantal specifieke activiteiten op het programma. 1) Nieuwe markten en handelsmissies 2) Marktbewerking Noord Amerika en Canada 3) Floriade 2012

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 12 -


3.4.1 Nieuwe markten / Handelsmissies Sinds enkele jaren werkt PPH samen met de diverse Landbouwraden bij het opzetten van activiteiten voor nieuwe markten in hoofdzakelijk Oost Europa. In 2010 heeft PPH deelgenomen aan een uitgaande handelsmissie naar Kiev. In 2011 heeft deze handelsmissie een vervolg gekregen door een gezamenlijke beursdeelname van PPH met Ministerie EL&I en Internationaal Bloembollencentrum. Doel van deze beursdeelname was het leggen van contacten met journalisten en verkooppunten c.q. organisaties waarbij Nederland als boomkwekerijland onder de aandacht is gebracht. In 2011 heeft PPH samen met tien bedrijven deelgenomen aan een uitgaande handelsmissie naar Hongarije. Ook hier werd bekeken hoe de afzet op deze markt kan worden uitgebouwd. Met het organiseren van dit soort handelsmissies, maar ook met beursdeelname, bedrijfsbezoeken of het initiëren van activiteiten als symposia waar het Nederlandse bedrijfsleven netwerkactiviteiten kan ontplooien, tracht PPH niet alleen Nederland op de kaart zetten als boomkwekerijland, maar tegelijkertijd het bedrijfsleven dat interesse heeft in deze markten te faciliteren. Contacten met pers en organisaties worden hiervoor benut. Voor 2012 staan twee handelsmissies op de agenda: India ten behoeve van vruchtbomen Rusland ten behoeve van sierteelt. Deze missies zijn niet alleen voor boomkwekers/producenten, maar worden keten breed ingezet. Dit maakt de samenstelling van de groep en hierbij de interesse voor deelname interessanter. Financiering van de missies dient plaats te hebben via inkomsten van derden. 3.4.2 Marktbewerking Noord-Amerika en Canada In 2010 is bestuurlijk besloten om de activiteiten van PPH op Noord Amerika en Canada wat terug te nemen. In juni heeft een journalist die schrijft in diverse Noord Amerikaanse vakbladen een bezoek gebracht aan Nederland. Programma afgestemd met het bedrijfsleven. De website www perennialandnurserynews.com wordt sinds 2011 door PPH beheerd. Aan de website is tevens een digitale nieuwsbrief verbonden die maandelijks vanuit PPH wordt verstuurd aan momenteel 1200 emailadressen in Noord Amerika en Canada. 3.4.3 Floriade 2012 De Floriade 2012 is naast een tentoonstelling die bezocht wordt door 2 miljoen bezoekers een uitstekend platform voor business-to-business communicatie. We onderscheiden hierin een 3-tal doelgroepen. Consument Institutionele markt Nederlandse bedrijfsleven/vakgenoten Consument Boodschap: Emotionele meerwaarde van groen in de campagne Colour your Life. Middel(en) Deze boodschap zal verwerkt worden in de boomkwekerij inzending “Close-2-Green”. Hier wordt in een wisselende beplanting de jaarrondkalender 2012 neergezet, welke is afgestemd met de overkoepelende tuincentra organisatie Garden Retail Services, waarbij 300 tuincentra zijn aangesloten. Verder zal de boodschap aanwezig zijn in de trendtuinen die gezamenlijk met het Hoveniers Informatie Centrum (HIC) en Tuinbranche Nederland worden aangelegd.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 13 -


Initiatief PPH actie retail De eerste aanzet is gegeven om in samenwerking met Garden Retail Services en Floriade te komen tot een verkoopactie onder de werktitel Floriade kleurt je tuin. Doel: het groene verkooppunt actief in zetten als ambassadeur voor de Floriade en om de verkopen van planten te stimuleren. Om de tuincentra hierin vroegtijdig te betrekken, hen te enthousiasmeren voor de Floriade is het plan om in september of oktober een speciale Previewdag te organiseren op het Floriadeterrein. Aanleg trendtuinen in samenwerking met Tuinbranche Nederland en Hoveniers Informatie centrum. Institutionele markt Boodschap: Meerwaarde van groen in de campagne de Groene Stad. De functionele waarden die belicht worden zijn: groen in relatie tot gezondheid, recreatie, economie, werken en wonen. Zie verder onderdeel Internationale openbaar groen markt. Nederlandse bedrijfsleven/vakgenoten PPH een aantal ideeën naar voren gebracht bij de commissie van de Raad voor de Boomkwekerij omtrent de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven gebruik te maken van de Floriade. De Floriade 2012 leent zich bij uitstek voor het Nederlands bedrijfsleven als dé etalage van het Nederlandse boomkwekerijproduct zowel qua product als qua toepassingen. Tijdens de tentoonstelling vinden tal van activiteiten plaats waaraan het bedrijfsleven kan deelnemen. Bovendien is er gelegenheid voor eigen activiteiten als bijvoorbeeld het gericht uitnodigen van klanten. Middel(en) PPH is betrokken bij een aantal activiteiten ten tijde van de Floriade. Het internationaal symposium Green City, waar bedrijven naast kennis opdoen, omtrent inzet van groen als maatschappelijke en economische meerwaarde voor het stedelijk gebied, ook het symposium kunnen benutten om eigen contacten te leggen. Dit geldt ook voor het congres van het International Gardencenter Association. Presentatie van de nieuwe Tuintrends en/of B-to-B activiteiten in het kader van de meerwaarde campagne Colour your Life. Congres en meerdaags bezoek International Stauden Union. Actief relatiebeheer PPH kan ook worden benaderd om tijdens ontvangst van klanten presentaties te verzorgen over de meerwaarde campagnes Colour your Life en De Groene Stad en/of afleggen van bezoek aan groene voorbeeldprojecten in Nederland. Algemeen Organiseren match making buitenlandse afnemers in combinatie met bedrijfsbezoeken. In samenwerking met Landbouwraden inkomende handelsmissies begeleiden tijdens bezoek Floriade en in combinatie met voorbeeldprojecten c.q. bedrijfsbezoeken. Organisatie ontvangst professionals in samenwerking met buitenlandse PR-bureaus en buitenlandse vak journalisten. Persreis voor buitenlandse vakpers Sinds enkele jaren ontvangt PPH een groep buitenlandse vak journalisten die in voorgaande jaren reeds de „making of‟ van de Floriade 2012 hebben meegemaakt. In 2012 staat wederom een journalistenreis gepland met bezoek aan de Floriade 2012. Dit verder in afstemming met de Floriade organisatie. In de nieuwsbrief CYL/Up2Date, met een oplage van 30.000, wordt uiteraard aandacht besteed aan de Floriade.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 14 -


4. De Europese consument 4.1 Algemeen De internationale campagne Colour your Life is de generieke promotiecampagne die PPH in haar programma 2010 – 2012 in 10 landen heeft gepland. De paraplu-campagne Colour your Life is de vertaling van het concept Groene Stad naar de consument. De aandacht voor bomen en planten die op een bepaald moment/seizoen van het jaar visueel aantrekkelijk zijn wordt gecombineerd met wetenswaardigheden over de bomen en planten die op een bepaald moment van het jaar worden gepromoot en gericht is op de actuele, veelal latente behoefte van de consument naar een meer “natuurlijke” leef- en woonomgeving. Bomen en planten worden gepusht als product om de natuur van nabij te bekijken, om lekker van te eten, om als waterbuffer te gebruiken, om als verrassende verticale aankleder te benutten, om even te ontstressen en uiteraard om gewoon te genieten van al wat groeit en bloeit gedurende het jaar.

In elk land heeft het programma eenzelfde doelstelling en huisstijl waardoor een internationaal karakter ontstaat. Ook de grootschaligheid van de campagne wordt hierdoor benadrukt. Het is een uitdaging om hierin om te gaan met cultuurverschillen, klimaatverschillen en de macro economische situatie. Dit is tevens de kracht van de campagne. Elk land wordt vertegenwoordigd door een PR-bureau om zo goed mogelijk op de lokale situatie in te haken en om de samenwerking met collega organisaties te onderhouden c.q. te initiëren. PPH is erin geslaagd om in de periode 2010-2012 voor haar kernlanden; Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, een 50% financiële bijdrage te verkrijgen uit het EUpromotiefonds Tuinbouw voor deze campagne. Eind 2011 wordt een nieuw plan ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de periode 2013-2015. De emotionele meerwaarde (beleving) van het groen en het effect van bomen en planten op de verbetering van het woon, werk en leefklimaat zullen hierin een centrale plaats innemen.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 15 -


Met het doel de consument, tevens burger, te informeren over de multifunctionele waarden van het groene product voor de private en publieke leefomgeving. Als gevolg van deze bijdrage is het mogelijk om de campagne Colour your Life mede te initiëren vanaf 2010 in een 6 tal andere Europese landen zijnde: Italië, België, Polen, Tsjechië, Ierland en Zweden. In 2012 zal in deze landen de focus liggen op het business-to-business traject. De promotie gericht op de retail wordt gecommuniceerd op welke wijze het verhaal achter de plant kan worden ingezet als marketing c.q. verkoopinstrument. In het EU programma is opgenomen een „nulmeting‟ en een „meting na afloop‟ van de actie. Het eerste doel van deze campagne is de latente behoefte van de consument de komende jaren manifest te maken c.q. te vertalen naar een bewuste aankoop van planten voor tuin, balkon en terras (attitude verandering). De AIDA formule wordt toegepast in de uitingen van de campagne: A = Attention: Aandacht trekken met een “fun fact” Vb.: De Kelten geloofden dat appelbomen heilig waren. I = Interest: Interesseren met een toepasbaarheid, wat zou een boom of plant aan de consument kunnen bieden? Vb.: Van appels uit eigen tuin bakt men heerlijke appeltaart D = Desire: Met boeiende informatie krijgt de consument werkelijk een verlangen naar de boom of plant. Vb.: Het plukken van appels werkt ontspannend en in het voorjaar is er prachtige bloesem A = Action: Het moment dat de consument een bezoek brengt aan groen verkooppunt. Vb.: Met een pakkende presentatie die uiting geeft aan bovenstaande informatie, eventueel met de tools die de Colour your Life campagne biedt. De Europese consument wordt via verschillende wegen benaderd met de eenduidige internationale boodschap die betrekking heeft op “Colour your Life met planten”.

Verschillende wegen: Rechtstreeks: via de website, sociale media en consumentenbeurzen. Media: via bladen, televisie en online publicaties (pull effect) Vakhandel: via o.a. de poster service, productinformatie- filmpjes en inzet eigen kennis onder meer gefaciliteerd door PPH met de infodienst “wist U datjes” (push effect). Promotiemiddelen t.b.v. de consument zijn: Persartikelen en fotomateriaal (op jaarbasis ca. 125)

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 16 -


Consumentenpers (ca. 7.500) Medium TV Het internet Social Media „Plant Stories‟ informatieve productfilmpjes voor website en virale verspreiding via email (You Tube formaat) Adwords; online adverteren

Persartikelen en fotomateriaal: In de landen waar de campagne onder de EU vlag wordt uitgevoerd verschijnen gemiddeld 80 persartikelen per jaar. In totaal vindt naar alle landen verzending plaats van persartikelen en fotomateriaal naar circa 7.500 perscontacten. Afgelopen jaar werd hiermee een resultaat behaald van 300 miljoen oplage. In reclame waarden goed voor 8–10 miljoen euro‟s. 2010: Oplage in print in miljoenen 250 200 150

Resultaat Doelstelling

100 50 0 Nederland

Duitsland

Engeland

Frankrijk

In het EU programmavoorstel staat dat het doel is om in 2012 een jaarlijks oplagecijfer te hebben behaald van 225 miljoen.

Medium TV Het medium tv wordt met name ingezet in Nederland en Duitsland. Het zijn onder meer de tuin Tv-programma‟s Rob‟s grote tuinverbouwing, Eigen huis en tuin en Mo‟s Grüne Welt. Programma‟s die per uitzending goed zijn voor enige honderdduizenden kijkers. Gemiddeld wordt 2 maal per maand aandacht besteed aan het desbetreffende maandthema van de paraplu campagne Colour your Life. Op jaarbasis betekent dit een bereik van ca. 80-100 miljoen. In Nederland werkt PPH nauw samen met de kwekersgroep van Flora Holland.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 17 -


Het internet Vanaf 2010 loopt in alle landen de consumentensite Colour your Life. Informatie over de maandelijkse acties, algemene productinformatie, “Wist U Dat” evenals educatieve filmpjes over plantwerkzaamheden gedurende het jaar nemen een centrale plaats in. In het eerste halfjaar van 2011 zijn de websites bij elkaar 140.000 keer bekeken. In dezelfde periode in 2010 werden de websites 60.000 bekeken. Dit betekent een stijging van 233%. Tijdens deze bezoeken werden er ruim 610.000 pagina‟s bezocht. Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 met 240.000 pageviews heeft er een stijging Van 254% plaatsgevonden.

Website www.colour-your-life.eu

Bezoek website / page view 700000 600000 500000 400000 2010 300000

2011

200000 100000 0 Website bezoek 1e halfjaar

Pageviews 1e halfjaar

Bron: Google Analytics

Deze groei heeft 3 oorzaken: Adwords. Een methode om de website zeer effectief te promoten in zoekmachines en andere websites met gerelateerde onderwerpen. Organische zoekresultaten. Hoe vaker de website te vinden is via andere kanalen hoe hoger de website zal eindigen in zoekresultaten in bijvoorbeeld „Google‟. Hyperlinks vanuit Twitter, Facebook, LinkedIn en You Tube-filmpjes maar ook vanuit andere websites spelen hierbij een essentiële rol. Ook de manier waarop de website achter de schermen is gebouwd heeft veel invloed. De website verbetert constant. Er vindt een organisch proces plaats waarbij de website steeds hoger in de zoekresultaten zal belanden. Herkenbaarheid. De websites worden constant benoemd, zowel in de media als via de kanalen van PPH zelf, zoals de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 18 -


De groei van het aantal bezoekers vraagt om meer dynamiek op de website. Hiermee kunnen herhalingsbezoeken drastisch verhoogd worden. Eind 2011 zullen de websites die onder de EU subsidie vallen worden vernieuwd. De homepage zal een portal van dynamiek zijn. De verschillende sociale media zullen dynamisch worden geladen waardoor er meer mogelijkheden tot interactie zullen plaatsvinden. De vakhandel krijgt zâ€&#x;n eigen homepage. Door het inlogscherm te verwijderen op de homepage zelf, zal er een drempel worden weggenomen.

e

1 ontwerp nieuwe website

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 19 -


Social Media Sociale media hebben een belangrijk aandeel in het huidige dagelijks leven. Doordat bepaalde consumenten „Twitteren‟ over hun liefde voor tuinieren heeft PPH er een concrete en directe doelgroep bij. De betreffende doelgroep kan rechtstreeks worden benaderd. Door interessante plant- en tuininformatie te verspreiden onder mensen die oprecht geïnteresseerd zijn kan er meer bezoek naar de Colour your Life websites gegenereerd worden. Ook zal er in vele gevallen een sneeuwbal effect ontstaan, waardoor de informatie ook bij de mensen terecht komt waarvan eigenlijk niet bekend is dat zij tot de doelgroep behoren. Colour your Life gebruikt verschillende sociale media voor verschillende segmenten: Twitter: Het ultieme medium om met een simpele klik een flinke doelgroep te bereiken (in september 2011 heeft Colour your Life ruim 800 volgers). Met de dagelijkse snelle Twitterberichtjes richt de campagne zich met name op de consument. Het zijn leuke en interessante berichtjes. Ook berichtjes van anderen kunnen „geretweet‟ worden. Enerzijds omdat het interessante informatie voor de doelgroep is, anderzijds omdat er zo een sociale werking ontstaat. Anderen zullen de Colour your Life berichtjes hierdoor ook vaker retweeten.

Twitterbericht

LinkedIn: Op de „Colour your Life LinkedIn Group‟ is een mogelijkheid voor professionals om discussies te voeren. Regelmatig worden er vragen of stellingen geplaatst waar direct op gereageerd wordt. Dit heeft verschillende voordelen: Iedereen die lid van de groep is heeft het Colour your Life logo op z‟n profiel Er vindt interactie plaats waardoor er meer betrokkenheid van professionals met de campagne ontstaat De uitkomsten van de discussies worden gebruikt in de digitale nieuwsbrieven richting vakhandel zodat er waardevolle informatie verstrekt kan worden.

LinkedIn discussie

Zeker met dat laatste punt kan PPH zich goed profileren. Kennis wordt verzameld van professionals en verspreid onder professionals op internationaal niveau. In de verschillende landen waar de campagne actief is zullen dezelfde stellingen in de betreffende taal geplaatst worden. Zo kan PPH meer inzicht krijgen in de verschillende markten. Uitkomsten hiervan kunnen weer in de digitale nieuwsbrief met het vak gecommuniceerd worden.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 20 -


Facebook: Dit medium is een uitgebreidere vorm van Twitter. CYL richt zich hier op dezelfde doelgroep, de consument. In 2011 heeft PPH de „tuinieren‟ Facebook naam geclaimd. Het woord „tuinieren‟ is een populair zoekwoord in zoekmachines wat in de toekomst van pas zal komen. Op de tuinieren fanpage worden met regelmaat leuke berichtjes voor consumenten geplaatst. Dit zijn zowel interessante wetenswaardigheden als humoristische artikelen. Er is meer ruimte voor foto‟s, video‟s en interactie. Facebook is het grootste sociale platform ter wereld. Door het medium goed in te zetten kunnen veel mensen bereikt worden. “Plant Stories” op You Tube: Colour your Life vertelt het verhaal achter de planten. Dat gebeurt tekstmatig via verschillende media. Een betere manier is om het verhaal ook daadwerkelijk te „vertellen‟. „Story telling‟ is niet voor niets een populaire marketing term. Het visualiseren van een verhaal werkt. Vandaar de Colour your Life „Plant Stories‟ op You Tube. De filmpjes vertellen in een minuut een mooi verhaal over een plant. Zowel indrukwekkende, historische feitjes als leuke toepassingen komen aan bod. Zo wordt er over een appelboom verteld dat „de Kelten geloofde dat appelbomen heilig waren en doordrenkt van krachten van genezing en onsterfelijkheid‟, maar ook dat de „appels uit eigen tuin bijzonder geschikt zijn voor een lekkere appeltaart‟. In de korte internet filmpjes wordt dit gevisualiseerd. De filmpjes richten zich rechtstreeks op de consument. Maar de filmpjes zijn ook uitermate geschikt voor het vak om zelf de consument te bereiken. Een fruitboom kweker kan het „appelbomen‟ filmpje op z‟n eigen website zetten of per email, Twitter of Facebook versturen. Of een tuincentrum kan het filmpje afspelen op de verkoopvloer. „Plant Story telling‟ blijkt bijzonder succesvol. In het eerste halfjaar van 2011 zijn de filmpjes in de 4 kernlanden bij elkaar bijna 16.000 keer bekeken. De filmpjes blijven oneindig staan op You Tube waardoor ook de oudere filmpjes nog steeds regelmatig worden bekeken. De Nederlandse filmpjes zijn te bekijken op een aparte URL die verwijst naar een onderdeel van de Colour your Life website: www.Plant Stories.nl

Quote: “The secret to success is to tell the stories about the plant. People buy stories. The more stories you know, the more memorable the buying experience for the customer” John Stanley, The Retail Guru

Facebook stream

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 21 -


Via print media kunnen de filmpjes ook verspreid worden door middel van zogenaamde QR Codes. Consumenten met een Smartphone kunnen de code scannen en het filmpje direct op hun telefoon bekijken. Dit wordt gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief aan de vakhandel zodat zij de codes kunnen uitprinten en plaatsen bij de bijhorende producten, zoals de fruitbomen. Ook op vakbeurzen is dit een ideale methode.

QR code 

Adwords: Bij de internetresultaten (zie eerder in dit document) is een duidelijke stijging zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Voor een groot deel is dit te danken aan „Google Adwords‟. Een methode om de website zeer effectief te promoten in zoekmachines en andere websites met gerelateerde onderwerpen. Voor de 4 kernlanden krijgt PPH hier subsidie voor vanuit het Colour your Life programma. De Adwords hebben twee doelstellingen: 1. Herkenbaarheid campagne Mensen die aan het zoeken zijn op internet of die op websites komen met gerelateerde onderwerpen zien de Colour your Life advertenties. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de campagne. Dit is een soortgelijk effect als een advertentie in een tijdschrift of commercial op televisie. Echter, zijn er in het geval van Adwords geen kosten. De advertentie wordt gratis vertoont. In de eerste helft van 2011 werden de online Colour your Life advertenties in de 4 kernlanden 4 miljoen keer getoond. Dit kost PPH: € 0,2. Traffic naar de website Bij een advertentie in een blad of een commercial op televisie is het vrijwel onmogelijk om het effect te meten. In het geval van Adwords kan exact gezien worden hoeveel mensen er daadwerkelijk op klikken. Hierdoor is exact te zien hoeveel mensen er dankzij de Adwords naar de Colour your Life website gaan. Hier wordt per klik betaald. Er kan vanuit worden gegaan dat alleen de mensen klikken die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. Op deze manier worden de juiste mensen benaderd en naar onze website toe geleid. In de eerste helft van 2011 vonden 50.000 kliks plaats. Eenzelfde resultaat via geprinte media kost een veelvoud. PPH heeft gemiddeld 13 cent per klik betaald. Aangezien deze vorm van Adwords in het EU subsidie programma vallen wordt de helft vergoed door de EU. De volgende stap is om Adwords ook in Facebook toe te passen. Door middel van targeting kan PPH er eenvoudig voor zorgen dat mensen met interesses die aansluiten bij onze campagne naar het Colour your Life Facebook profiel worden geleid.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 22 -


Het tweede doel dat PPH met de meerjarige actie Colour your Life wenst te behalen is het met nadruk pushen van de meerwaarde van bomen en planten bij de detaillist. Bomen en planten  corebusiness van de groene retailer.

Wist-U-Dat Tranend hartje wordt in het Engels ook wel „Lady in bath‟ genoemd. Waarom? Houd een bloemetje op zijn kop en trek de helften van het hartje een beetje uit elkaar en …..daar ziet u de dame in het bad!

Uit de rubriek „Wist-U-Dat‟ website Colour your Life

Een ander onderdeel van de campagne Colour your Life is het business-to-business traject. De gehele bedrijfsketen van producent t/m detaillist wordt vroegtijdig uitgebreid geïnformeerd over het programma per land. De meerwaarde van bomen en planten speelt zoals gezegd een belangrijke rol. Filmpjes en de maandelijkse “Plant Stories” zijn educatief inzetbaar voor training van het personeel. Commercieel zijn deze instrumenten ook uitstekend inzetbaar om de consument inhoudelijke en praktische verhaaltjes te vertellen over de producten die maandelijks worden gepromoot. De thema maandacties kunnen worden ondersteund door P.O.S. materiaal. Op deze wijze faciliteert PPH het Nederlandse bedrijfsleven en haar afnemers met name tuincentra in Nederland en het buitenland. Zij kunnen op eenvoudige wijze individueel gebruik maken van generieke productpromotie met inhoud die maandelijks, afhankelijk van het land, tussen de 1 en 15 miljoen oplage oplevert. In het EU programma wordt de komende jaren jaarlijks marktonderzoek gehouden onder tuincentra waardoor op een goede wijze de vinger aan de pols kan worden gehouden. Na het eerste afgeronde campagnejaar is begin 2011 onderzoek gedaan naar de bekendheid van de campagne onder de doelgroep tuincentra. In Nederland lag de score het hoogst, namelijk 54%. In het Verenigd Koninkrijk 29%, Frankrijk 24% en Duitsland 18%. In het EU programma is opgenomen dat na 3 jaar de bekendheid overal 60% dient te zijn. Promotiemiddelen bedrijfsketen Geprinte nieuwsbrief Colour your Life (2x per jaar oplage 30.000) Direct-mail tuincentra (3x per jaar oplage 5.000) Maandelijkse digitale nieuwsbrief retail. Website CYL kalender 2012 Plant Story filmpjes, plant en snoei instructiefilmpjes op You Tube Plant Story flyer Inhoudelijke en praktische informatie rubriek “Wist-U-Dat” Poster Service Picture Service (Plantenfoto database) Vakpers Vakbeurzen Overleg vak

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 23 -


Een van de onderdelen om de vakhandel continu te voeden met de “Meerwaarde” inzet van bomen en planten is het versturen van de maandelijkse digitale CYL nieuwsbrief. Op dit moment aan totaal 3.300 ontvangers. In 2010 waren dit er nog 2.650. Deze nieuwsbrief heeft 4 kernwaarden: Kennis overdracht; eenvoudige doch interessante product meerwaarde voor het personeel en algemene adviezen voor een hogere omzet. Waarde media aandacht; er wordt teruggeblikt op de behaalde oplages in de media waardoor het tuincentrum begrijpt hoe waardevol de campagne is. Kennisgeving maandthema‟s; waardoor het tuincentrum ruim van te voren weet waarop hij met zijn winkelpresentatie moet inspelen. Good Example; verschillende goede praktijk voorbeelden kunnen in de verschillende landen uitgewisseld worden. Vanaf 2012 wordt er met elke digitale nieuwsbrief een PDF bestand meegestuurd. Deze betreft een plant story flyer op A4 formaat gericht aan de consument. De consument wordt op een leuke manier enthousiast gemaakt over de betreffende plant. Net als in het bijhorende Plant Story filmpje op You Tube wordt er een leuk feitje omschreven gevolgd door een mogelijke toepassing of bruikbare eigenschap. De A4-tjes kunnen bij het product op de verkoopvloer worden gehangen. De retailer kan ook een stapel flyers printen en meegeven aan de klant. Samenwerking PPH is altijd op zoek naar organisaties waarmee een win-winsituatie gerealiseerd kan worden. Hierdoor kunnen met weinig middelen grote activiteiten plaatsvinden. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met onder meer Floraholland. Zij maken actief gebruik van de maandthema‟s. In de monsterkassen in Aalsmeer en Naaldwijk staan CYL presentaties. PPH levert de communicatie en Floraholland regelt het product. Overleg vindt ook plaats met bijvoorbeeld Garden Retail Service die in Nederland voor zo‟n 300 tuincentra actief zijn. Ook in het buitenland wordt nauw samengewerkt met partners. Meer hierover staat bij de landen zelf omschreven.

Monsterkas Flora Holland

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 24 -


Vorig jaar is PPH gestart om de meerwaarde van bomen en planten als thema ook in te zetten voor samenwerking met vakbeurzen. Met de vakbeurs Plantarium werd in 2010 overeen gekomen om de actie `Colour your Life Award` de komende 3 jaar met elkaar te organiseren. Deelnemers werden uitgedaagd planten in te zenden met een verhaal. Vorig jaar namen bijna 30 bedrijven deel. In 2011 waren het er reeds 45. Nieuw in 2012 is de 3 jarige samenwerking met de grootste internationale vakbeurs, IPM te Essen in het kader van de meerwaarde campagne Colour your Life. Met hen wordt de Colour your Life award International georganiseerd. Het effect hiervan zal zijn een enorm bereik van de internationale vakpers. Alsmede wordt gezamenlijk de komende jaren het internationale groene bedrijfsleven uitgedaagd het verhaal achter de plant naar voren te brengen. Met als uiteindelijk doel “Groenkennis inzetten als marketingtool”.

Samenwerking in de Catwalkpresentatie over de meerwaarde van planten. PPH & Plantarium 2011

De samenwerking met beursorganisaties blijkt zeer succesvol. PPH levert het concept en de beursorganisatie zorgt voor de uitvoering en financiële middelen. De vakbeurzen en haar deelnemers zijn blij met de extra publiciteit. De kennis van de kwekers wordt op zeer originele wijze verspreid. Niet iedere kweker heeft een noviteit, maar wel elke kweker kan een verhaal over zijn product vertellen. Dit maakt de competitie voor iedereen interessant. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de beursorganisatoren van: Green is Life, Polen. Salon du Végétal, Frankrijk. Flormart, Italië. Orticolario, Italië. GLEE, Engeland.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 25 -


4.2 Activiteiten naar land 4.2.1 Nederland Comfortabel relaxen in de tuin is de trend. Voor Nederlanders evolueert de tuin naar een gemakkelijke verblijfsruimte. Nederlanders blijven enthousiast over de eigen tuin, die een waardering van 7,5 krijgt. Tuinieren is leuk, maar wordt door tijdsgebrek steeds vaker gezien als een noodzakelijk kwaad. Gemak is hierin het sleutelwoord. Voor aanbieders van groen ligt hierin een uitdaging, door te laten zien dat meer groen niet altijd meer werk betekent. Ook de behoefte aan natuur is een aanknopingspunt. Tuinconsumenten geven aan dat de tuin als plek waar men contact heeft met de natuur belangrijker wordt. Laat de tuinconsument zien wat de voordelen van groen in de tuin zijn, waarbij men aansluit op de behoefte aan natuur. In het groen voelen mensen zich prettiger. (bron: Onderzoek tuinbeleving 2011)

De ideale tuin is‌.

Markt in beeld De markt voor tuinplanten is groot. De totale bestedingen zijn de afgelopen jaren gestegen tot ruim 325 miljoen euro. (Zie bijlage B, pagina 54) Niet minder dan 60% van de Nederlandse huishoudens heeft een tuin en 12% heeft zelfs een tuin en een balkon. Bijna een kwart van de huishoudens heeft alleen een balkon en slecht 5% heeft geen buitenruimte. Ongeveer 40% van de huishoudens kocht in 2010 meerjarige tuinplanten. Een groot deel (circa 6%) kocht zowel eenjarige als meerjarige tuinplanten. Het zijn vooral de wat oudere Nederlanders die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de bestedingen. Vanaf 40 jaar wordt er door alle leeftijdsgroepen meer geld uitgegeven dan door op basis van de omvang van de groepen verwacht mag worden. Deze groep huishoudens is vaak ook in het bezit van de grootste tuinen, bovendien zal de beschikbare tijd om de tuin te onderhouden hierbij ook een rol spelen. Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar tuinplanten aankopen, april 2011 (bron GFK Nederland)

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 26 -


Waar haalt de Nederlandse tuinbezitter zijn informatie over de tuin vandaan? Opvallend hierin is de opkomst van internet; tijdens het vorige onderzoek uit 2007 gaf 10% aan de informatie van internet te halen, nu is dat al 25%. Verkoopcijfers gaven ook al aan dat het internet in toenemende mate van belang is als aankoop kanaal van tuinartikelen. Ook de reclamefolders zijn in toenemende mate belangrijk als informatiebron. Minder, maar nog steeds goed gebruikt: winkels/tuincentra en familie, vrienden. Ook Tvprogrammaâ€&#x;s over tuinen en tuinieren staan steeds hoog genoteerd. Informatiebron tuinbezitter

Tv-programma's over tuinen en tuinieren

38% 37% 41%

Ik haal mijn ideeen overal vandaan

38% 36% 40% 31%

Winkels/tuincentra

27% 31% 24%

Bij familie, vrienden, kennissen, buren Internet

23% 18% 17% 15%

Tijdschriften over tuinen en tuinieren

25% 27%

12% 13% 11%

Ik ben er eigenlijk nooit mee bezig

9% 10% 12%

In boeken over tuinen / tuinieren Overig

6% 4% 3%

Door tuinen te bezoeken

6% 5% 7%

2011 2007

5% 5% 5%

Bij een specialist

2002

2% 2% 3%

0,0%

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

25%

10%

2%

Folders en reclamemateriaal

Op beurzen, tuinevenementen

50% 47%

20,0%

40,0%

60,0%

- 27 -


CYL Programma 2012 activiteiten consument Maandelijks thematisch programma, via pers-mailings ontvangen de schrijvende media uitgebreide berichten, met beeldmateriaal. Internetsite Colour your Life, deze site wordt continu aangepast aan het gebruik van de nieuwe Social Media. Informatieve „Plant Stories‟ filmpjes voor onder meer You Tube Deelname tuin- Tv-programma‟s Lifestyle & product fotografie Tentoonstellingen en vakbeurzen

Artikel over het maandthema „bijzonder blauw” in het consumentenblad Bloemen en planten

CYL programma van activiteiten business-to-business Overzicht met maandelijks thematisch programma aan alle PT-geregistreerden Meerdere keren per jaar een mailing naar de tuincentra Maandelijkse digitale nieuwsbrief naar tuincentra Alle thema‟s worden uitgewerkt in P.O.S materialen. Die worden digitaal beschikbaar gesteld aan het vak. Bovendien worden alle maandberichten en beelden voor het vak opengesteld. Informatieve plantenfilmpjes, voor eigen website of narrow casting Picture service, digitale beeldbank product en lifestyle fotografie Vakbeurzen, met inzet van CYL Award

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 28 -


Tuintrends Promotie activiteiten in samenwerking met organisaties voor de Tuinbranche en Hoveniers. In Nederland wordt in samenwerking met andere organisaties een compleet promotieprogramma uitgevoerd ter bevordering van de aandacht voor de tuin in het algemeen en het genieten van de tuin in het bijzonder. De basis voor dit programma wordt gevormd door de tuintrends, een uitwerking van de waarden- en stijltrends die worden gekoppeld aan de verschillende typen tuinbezitters. Deze tuintrends komen tot stand in samenwerking met een trendwatcher-bureau. Voor 2012 zal een deel van het programma van activiteiten zich afspelen op de Floriade 2012. Daar worden tuintrend impressies gebouwd en ingericht. Bovendien zal informatie over de tuintrends beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Resultaat 2011 miljoenenbereik in media, onder meer De Telegraaf en Algemeen Dagblad. Tuintrends programma Tuintrend ontwikkeling Trendtuin ontwerp, aanleg en aankleding Trendtuin fotografie Presentatie tuintrends voor verschillende doelgroepen Uitgave trenddossier t.b.v. het vak Uitgave trenddossiers t.b.v. de pers

Tuintrends 2012.

Nationale Vaste plantentuin Op initiatief van de Tuinen van Appeltern is in nauw overleg met de kwekers van vaste planten in 2010 de Nationale Vaste Plantentuin aangelegd en in juni van dat jaar geopend. Deze tuin is aangelegd op het terrein van de Tuinen van Appeltern. In een tuin van 1 hectare groot worden voorbeeldborders getoond met de vele combinatie mogelijkheden met vaste planten. De bezoekers van Appeltern krijgen zo een compleet overzicht van het steeds vernieuwende sortiment vaste planten. De bezoekers zijn vele tuinliefhebbers, maar ook professionals in het groene vakgebied. Voor de promotie van deze Nationale vaste plantentuin wordt in overleg met de partijen een promotietraject uitgezet. Conform afgelopen jaar zullen onder meer tv opnamen plaatshebben. En gedurende de seizoenen vindt er fotografie plaats, opgenomen in de databank picture service.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 29 -


4.2.2 Buitenland De landen Duitsland, Frankrijk en Engeland vallen in het subsidie programma van de EU. Dit betekent dat de activiteiten voor 50% worden medegefinancierd door de Europese Unie. De activiteiten zijn in grote lijnen gelijk: Mailing aan tuincentra Pers Cd-Rom Website voor consument, pers en vakhandel Maandelijkse persberichten (plant van de maand als onderwerp) Plant Stories (You Tube filmpjes) Adwords Facebook fanpage Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor de vakhandel Poster service 2x per jaar een geprinte nieuwsbrief voor professionals De landen zonder EU subsidie, Zweden, Italië, Tsjechië en Polen hebben in grote lijnen de volgende overeenkomende activiteiten: Website voor consument en vakhandel Maandelijkse persberichten (plant van de maand als onderwerp) Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor de vakhandel Poster service 2x per jaar een geprinte nieuwsbrief voor professionals

Duitsland Het EU programma Colour your Life wordt hier uitgevoerd. PPH werkt hier samen met de Duitse partners, de Bond van Duitse Boomkwekers (BDB) en de Bond van Hoveniers en Groenvoorzieners (BGL). In 2012 vormen veertig artikelen de basis van de Colour your Life campagne in Duitsland. Uiteraard wordt ook het business-tobusiness traject volledig uitgevoerd. Een aanvulling in het Duitse programma is een Cd-rom voor de pers. Op deze Cd-rom staan beelden en artikelen. De Cd-rom wordt 3x per jaar verstuurd. In Duitsland is de CYL campagne zeer actief op televisie. In 2012 is er een jaarrond samenwerking met „Mo‟s grüne Welt‟. In 2002 is de internetsite www.gruenes-presseportal.de opgezet. Het betreft hier een samenwerking van de 3 Nederlandse promotiebureaus. Na ruim 1 jaar in de lucht waren al zo‟n 900 journalisten geregistreerd. In 2011 waren dit er al meer dan 4.000. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat het potentieel aantal journalisten voor de PPH activiteiten in deze periode is vertienvoudigd. Bovendien heeft het geleid tot het besluit om uitsluitend via deze site digitaal artikelen en fotomateriaal aan te leveren. Naast het EU programma wordt de komende 3 jaar samengewerkt met de internationale vakbeurs IPM m.b.t. de actie „Colour your Life Award‟. De plant met het beste verhaal wint de Award en daarbij ook veel media aandacht, zoals een item in het Duitse tv en internet programma „Mo‟s grüne Welt‟. IPM draagt de kosten. PPH zet haar publiciteitsmiddelen in. Elke IPM deelnemer mag zich inschrijven voor „De Colour your Life Award IPM 2012‟. Een schitterend voorbeeld van een activiteit met grote impact maar geringe kosten.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 30 -


Verenigd Koninkrijk en Ierland Het EU programma Colour your Life wordt hier uitgevoerd. Bovendien zal in 2012 in deze landen wederom twee Awards worden uitgereikt. 1. Colour your Life Green Community Award In samenwerking met de Garden Center Association (GCA) wordt deze Award uitgereikt aan het tuincentrum met een maatschappelijke meerwaarde. Het vertellen van de plant verhaaltjes aan de consument, het sponsoren van groene activiteiten in de stad, het voorlichten aan kinderen over groen, etc. Kosten van deze award zijn voor de GCA 2. Colour your Life Plants & wellbeing Award Deze award is in samenwerking met „The garden media guild‟, die ook de kosten voor z‟n rekening neemt. De winnaar van deze award heeft de boodschap van de campagne zo volledig en origineel mogelijk in de media gebracht. Plants & Wellbeing Award

De vakhandel in Engeland maakt goed gebruik van de campagne materialen.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 31 -


Frankrijk Het EU programma Colour your Life wordt hier uitgevoerd. Samenwerking vindt hier plaats met de organisatie Val‟hor met wie PPH ook de activiteiten met betrekking tot La cité verte organiseert. PPH zal ook in 2012 aanwezig zijn op de vakbeurs „Salon du Végétal‟ in Angers.

P.O.S materiaal op een tuincentrum in Frankrijk

België De campagne Colour your Life (zonder EU subsidie) wordt ingezet in België. Hier wordt samengewerkt met het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en het promotiebureau de VLAM. Zweden De campagne Colour your Life (zonder EU subsidie) wordt ingezet in België. De aftrap van de actie wordt gegeven op de Elmia Garden Vakbeurs in Jonkoping. Tsjechië De campagne Colour your Life (zonder EU subsidie) wordt ingezet in Tsjechië. In Tsjechië wordt de actie CYL gepresenteerd op vak- en consumentenbeurs “For Garden” in Praag. TV opname in Tsjechië

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 32 -


Italië De campagne Colour your Life (zonder EU subsidie) wordt ingezet in Italië. In Italië wordt de CYL campagne ook gepresenteerd aan de consumentenpers op de tentoonstelling “Orticolario” in Como. Met de organisatie van Orticolario is een goede samenwerking gaande. De beurs vindt 1 maal per jaar plaats maar dankzij de Colour your Life campagne in Italië verschijnen ze het hele jaar in de media. In samenwerking met Orticolario worden er o.a. internet filmpjes gemaakt over de plant van de maand. In de filmpjes is duidelijk het herkenbare beursgebouw waar te nemen. Ze worden gepresenteerd door de in Italië bekende landschapsarchitect Ratti. Zowel het CYL, als het Orticolario logo zijn in beeld.

Samenwerking vindt hier plaats met de tuincentrum promotie organisatie „Promogiardinaggio‟. Zij maken actief gebruik van de campagne tools op de verkoopvloer en noemen de campagne ook met regelmaat in de media. Maandelijks wordt de plant van de maand in Italië benoemd op de website en in hun blad. Polen De campagne Colour your Life (zonder EU subsidie) wordt ingezet in Polen. Hier wordt in 2012, net als in voorgaande jaren, met een eigen stand deelgenomen aan de vakbeurs “Green is Life” in Warschau. Tevens organiseert PPH hier de mogelijkheid aan het bedrijfsleven voor collectieve deelname aan de beurs.

Artikel in het grootste vakblad van Polen „Biznes Ogrodniczy‟, oplage 7.000

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 33 -


5 Internationale Openbaar Groenmarkt 5.1 Algemeen Het thema van de Groene Stad is momenteel in Nederland, Europa en daarbuiten meer dan actueel. Dit heeft onder meer te maken door de toeloop van de bevolking van het platteland naar stedelijke gebieden. Inmiddels woont de helft van de wereldbevolking – 3,5 miljard mensen – in steden. Die steden beslaan nu twee procent van het aardoppervlak. In 2030 zal dit aantal zijn toegenomen tot 5 miljard mensen, aldus de Verenigde Naties. Dit leidt tot verdichting van steden en zonder ingrepen zal dit leiden tot een toenemende druk op de leefbaarheid. Met als gevolg dat de steden onveilig worden, kampen met hittestress, overvloedige waterval kennen, slechte luchtkwaliteit, verarming van de biodiversiteit et cetera. Naast de maatschappelijke factoren en klimaat / milieu problematiek dwingt ook de huidige economische situatie ons allen om een ander beleid te voeren met betrekking tot de woon- , werk- en leefomgeving.

Visie Voorwaarden voor het slagen van dit alles is visie. Visie waar het groene product integraal dient te worden opgenomen in de stedenbouwkundige ontwikkeling, zowel voor de buitenruimte als binnen. Individualistisch opereren door verschillende disciplines bij de ontwikkeling van het stedelijk gebied is niet meer van deze tijd. Door het groen eenzelfde status te geven als rood, grijs en blauw kan onder meer preventief te werk worden gegaan op allerlei terrein. De gezondheidszorg, verandering van het stadsklimaat en de sociale cohesie. Daarnaast heeft het groen een esthetische waarde waar veel waarde aan wordt gehecht. Een waarde die ook economisch vertaald wordt onder andere van het onroerend goed tot 15% en het stimuleren van het vestigingsklimaat c.q. werkgelegenheid. Zo neemt de vraag naar groene bedrijventerreinen toe.

Er liggen voldoende kansen voor de sector. Nieuwe marktsegmenten hebben zich reeds aangediend, vb. dakgroen, gevelgroen, groene bedrijventerreinen. Interessante mogelijkheden zijn er ook voor de ontwikkeling van groene winkelcentra, groene gezondheidscentra, Randstedelijk recreatief gebied. Zeker omdat er op dit moment ook nieuwe allianties aan het ontstaan zijn tussen groen en rood.

Daktuin parkeergarage Deventer

De missie van de Groene Stad is: De veelzijdigheid van het “echte” groen optimaal te positioneren als een maatschappelijke en economische factor van betekenis en hierdoor een volwaardige positie inneemt in de multidisciplinaire aanpak die essentieel is voor de ontwikkeling en realisatie van duurzame steden in Nederland en ook daarbuiten.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 34 -


Economische baten van groen Tijdens de wereldwijde economische crisis in de jaren ‟80 werd er snoeihard bezuinigd op het openbaar groen. Het heeft jaren geduurd om datgene waar destijds op was bezuinigd weer te herstellen. Tijdens de recessie waarin we nu leven, zien we dat de landelijke en regionale overheid ook flink moet bezuinigen en het groen wordt daarbij niet ontzien, maar het grote verschil met tien à twintig jaar geleden is dat het groen niet per definitie het kind van de rekening is. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Eindhoven blijven ondanks de beperkte budgetten investeren in groen, omdat zij kunnen aantonen dat groen een economische waarde vertegenwoordigt. De Groene Stad gedachte heeft hier belangrijke bijdrage aangeleverd. Vanaf de beginjaren van deze eeuw zijn de baten, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, van het groen in beeld gebracht. Het besef daarvan is tussen de oren gekomen en is ook vertaald naar beleid. Met als resultaat dat het groen een plaats heeft verworven op de politieke en maatschappelijke agenda. Groen Loont! De Groene Stad ziet het als haar taak om de baten van groen in kaart te brengen. Door het vele onderzoek van de afgelopen jaren weten we inmiddels dat groen: Functionele waarde bezit: o zoals waterretentie o verbeteren van luchtkwaliteit o zeer positief effect heeft tegen hittestress, het urban heat island effect Een positief effect heeft op de gezondheid van de mens; Een positieve invloed heeft op het tegengaan van verloedering, inbraak en criminaliteit; Een positieve invloed heeft op de sociale cohesie; Een economische waarde vertegenwoordigt.

Overhandiging boek „Groen Loont!‟ aan mw. Jorritsma, voorzitter van VNG

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 35 -


Het laatste voorbeeld, de economische waarde, was tot dusverre enigszins onderbelicht. Er waren diverse onderzoeken die aantoonden dat groen geld opleverde, maar dit bleef summier. In ieder geval te summier om daar beleidsmakers van te kunnen overtuigen. De campagne Groen Loont, die op initiatief van PPH in 2011 is gestart en onderdeel uitmaakt van De Groene Stad, heeft daar verandering in gebracht. Een jaar lang is in 2011 campagne gevoerd om de economische baten onder de aandacht te brengen van beleidsmakers bij gemeenten - zoals wethouders van openbare ruimte, sociale zaken, en financiën -, provincies, politici, bouwwereld, gezondheidssector en groensector. Met het overhandigen van het boek “Groen Loont!” aan de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, mw. A. Jorritsma werd de aftrap gegeven. Het boek „Groen Loont!‟ geeft informatie over het rendement van De Groene Stad in harde euro‟s. Juist in deze tijd van bezuinigingen is het van belang om met wetenschappelijke onderbouwing te kunnen aantonen dat groen geen kostenpost is op de gemeentelijke begroting, maar een investering voor de lange termijn. Om voldoende draagvlak voor de campagne te krijgen, heeft PPH diverse organisaties erbij betrokken, zoals de ANWB, VHG, Productschap Tuinbouw, het Groenforum, Bouwen met Groen en Glas et cetera. De campagne bestaat naast het informeren - door middel van een boek, poster, gedrukte en digitale nieuwsbrieven – uit vakbeurzen, congressen, maar ook uit discussies met experts middels LinkedIn.

Discussiepagina Groen Loont! op LinkedIn

De campagne Groen Loont wordt in 2012 voortgezet. Het is onder meer het thema van Entente Florale 2012. Dit betekent dat gemeenten die in 2012 deelnemen aan de competitie een project dienen aan te leveren waaruit blijkt dat groen een economische waarde vertegenwoordigt. Deze voorbeelden worden vervolgens door De Groene Stad gecommuniceerd.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 36 -


Integrale aanpak Groen kan alleen op lange termijn een economische en maatschappelijke waarde vertegenwoordigen als het integraal wordt opgenomen bij renovatie en of nieuwbouw. Dit punt is het grondbeginsel van de Groene Stad gedachte. De Groene Stad is in 2002 op de Floriade in Haarlemmermeer opgezet met als doel dat groen op de Floriade 2012 (Venlo) net zo belangrijk is als andere disciplines. Nu 2012 nadert kunnen we zeggen dat groen deze positie aan het verkrijgen is. Niet voor niets zijn de contacten die PPH heeft met grote bouwbedrijven - als Dura Vermeer, BAM, Heijmans, maar ook met de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland - constructief, omdat deze organisaties inzien dat groen een economische waarde vertegenwoordigt voor hun product en dit ook in de praktijk al volop aan het toepassen zijn. De prijsvraag De Groene Stad award stimuleert PPH de integrale samenwerking tussen Groen en Rood. In deze competitie speelt de gedachte “de juiste boom / plant op de juiste plaats” nog steeds een belangrijke rol. De groenleverancier wordt hier namelijk gevraagd zijn productkennis in te zetten. Doelstelling 2012-2020: Theorie omzetten in realisatie. Internationaal De ervaring van de afgelopen 10 jaar wordt door PPH constructief ingezet om de export van bomen en planten te stimuleren en ook om de bekendheid van de campagne De Groene Stad te gebruiken als exportproduct voor de BV Nederland. Het laatste biedt uiteraard potenties voor allianties tussen het groene en rode bedrijfsleven. Nederland is op wereldniveau initiatiefnemer in de duurzame stedelijke ontwikkeling waarin de gelijkwaardige rol voor het groene product meer en meer centraal komt te staan. De Groene Stad filosofie vraagt om een gezamenlijke aanpak die bestaat uit verschillende disciplines. Expertise uit de land- en tuinbouw, stedelijke ontwikkeling, landschapsarchitectuur en kennis op het gebied van water, energie en lucht heeft Nederland in huis. Vanuit Nederland worden thans verschillende activiteiten in het kader van Groene Stad voorbereid en uitgevoerd. Om deze ontwikkeling te stimuleren, werkt PPH met de campagne De Groene Stad samen met een aantal belangrijke partijen uit de verschillende vakterreinen, namelijk: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Stimuleringsfonds voor de Architectuur Landschapsarchitect Niek Roozen AIPH Met bovenstaande partijen is in 2011 „De programmatische aanpak Green City 2011‟ opgezet met als doel: De vele verschillende Groene Stad-activiteiten die vanuit Nederland worden georganiseerd meer op elkaar te stroomlijnen; De Groene Stad filosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie voor een maatschappelijk en economisch verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving; De Groene Stad heeft ook ten doel zich in te zetten voor de BV Nederland. Dit betekent dat naast de groene sector, ook andere sectoren, zoals de bouwsector, (landschaps)architectuur, gezondheidssector et cetera , hierbij een rol dienen te vervullen.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 37 -


Concrete activiteiten die in 2011 hieraan gekoppeld zijn: Special in het internationale vakblad Flora Culture over The Green City. Staatssecretaris Henk Bleker onderschrijft in het voorwoord het belang van De Groene Stad; Opstellen van de internationale Green City Guidelines. Deze guideline is de start van het operationeel maken van de duurzame groene stedenbouw en zal jaarlijks geactualiseerd worden met nationale en internationale inhoudelijke content. Voor het opstellen van de guide line is een expert team, in samenwerking met onder meer het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, en anderen geformeerd. In het team zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, waaronder de wetenschap, (landschaps)architectuur, bouwsector. Presentatie van de guideline vond plaats in september 2011 op het jaarcongres van de AIPH in het Chinese Xiâ€&#x;an. PPH draagt coĂśrdinatie over de guideline; De guide line is tevens de basis voor het opstellen van de richtlijnen ten behoeve van de internationale ontwerp wedstrijd voor duurzame groene stedenbouw. In 2012 zal deze wedstrijd eerst in Nederland worden uitgezet en vervolgens tijdens het internationale symposium op de Floriade 2012 in het buitenland. Internationale website die als basis dient voor de communicatie op internationaal niveau, www.thegreencity.com. Alle actuele informatie die betrekking heeft op de Groene Stad wereldwijd is hier te vinden. Individuele landen kunnen deze site tegen kostprijs overnemen voor hun eigen communicatie. Het voordeel hiervan is dat De Groene Stad een eenduidig internationale uitstraling heeft. De rol van PPH is: aanjager van De Groene Stad filosofie in Europa en daarbuiten in samenwerking verschillende partners als de AIPH, De Groene Stad Europe, ELCA en EFLA, Ministerie EL&I, Bouwend Nederland, Stimuleringsfonds Architectuur.

The Green City Guidelines

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 38 -


5.2 Programma Nederland Communicatie en kennisuitwisseling Magazine De Groene Stad verschijnt minimaal 3 en maximaal 6 keer per jaar. Dit magazine heeft als doelgroep een ieder die betrokken is bij de inrichting, onderhoud van de openbare ruimte en bij de inrichting, totstandkoming, renovatie van gebouwen en infrastructuur. Vernieuwend aan het concept is dat het magazine is de integrale aanpak benadrukt. Het doel is dan ook dat alle disciplines die betrokken zijn bij de openbare ruimte zich in de artikelen kunnen vinden. Daarnaast zal de burger gehoord worden, dit betekent dat zijn stem ook te lezen is in het blad en dat er niet alleen over hem wordt geschreven. De nieuwsbrieven van de Groene Stad komen hiermee te vervallen. Website en magazine zullen een tweeeenheid worden. De actualiteit is te vinden op de site en de verdieping in het magazine.

Magazine De Groene Stad

Het doel is om vanaf 2013 dit magazine een keer in de twee maanden te laten verschijnen. Nauwe samenwerking wordt nagestreefd met onder meer Productschap Tuinbouw, ANWB, VHG, Bouwend Nederland, Entente Florale, Bouwen met Groen en Glas. Continu persberichtgeving nationaal en internationaal. Per maand verschijnen onder meer gemiddeld 40 nieuwe berichten op de site. Betekent op jaarbasis in 2011 zoâ€&#x;n 450 artikelen. Tweewekelijks versturen van de digitale nieuwsbrief De Groene Stad naar 10.342 abonnees. In 2010 bedroeg het aantal abonnees nog op 5.000. Website: www.degroenstad.nl Het aantal bezoek op de site is het laatste jaar enorm toegenomen. Tot eind augustus 2011 bezochten 148.840 bezoekers de website. In geheel 2010 werd de site door 102.401 keer bezocht. Dit najaar is de site vernieuwd. Niet alleen de lay-out is gewijzigd ook de techniek voor de gebruikte en voor de zoekmachines is aangepast aan de laatste versies. Bovendien is de lay-out identiek aan de internationale site www.thegreencity.com. De toename is onder meer te wijden aan: o toename van content o de naamsbekendheid o betere vindbaarheid via de zoekmachine Google o de Social Media zoals Twitter en LinkedIn.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 39 -


In augustus 2011 telt De Groene Stad 893 volgers op Twitter. Ook via LinkedIn is De Groene Stad actief middels het account van Roel van Dijk. Van Dijk plaatst met regelmaat een update over De Groene Stad en plaatst discussies op de discussiepagina Groen Loont

De Groene Stad actief op Twitter

Acties Groenjaar 2012 Amsterdam. Het groenjaar zal uit diverse activiteiten gaan bestaan zoals voor de burger (boomfeestdag, groene doelen loop, dag van het park, etc.) en voor het beleid (Amsterdam Zuid neemt deel aan Entente Florale, congres over de iep, congres over de Groene Stad). Groene Doelen Loop Rotterdam, met als doel groen is de binding tussen burgers en bestuurders, geld bij elkaar lopen/sporten voor een groenproject, burgers te prikkelen te bewegen in een groene omgeving, burgers te betrekken bij groenprojecten in hun gemeenten, burgers informeren over groen en gezondheid en citymarketing. Prijsvraag De Groene Stad award. Deze zal in2012 voor de 2e maal worden georganiseerd. Onder meer in samenwerking met de VHG en de vakbeurs GrootGroenPlus. De integrale samenwerking tussen rood en groen neemt hier een belangrijke plaats in. Vervolg actie Groen Loont, onderdeel economie van de paraplu campagne de groene stad. Groen Loont is onder meer is het jaarthema van Entente Florale 2012. Gemeenten die deelnemen aan de competitie wordt gevraagd een project aan te leveren dat betrekking heeft op dat onderwerp. Ofwel de economische waarde van het groen in praktijk gebracht. In samenspraak met de werkgroep Groen Loont wordt het programma dit najaar nader bepaald. Competitie Groenste Stad/dorp van Nederland In samenwerking met de Stichting Entente Florale Nederland en haar partners vindt de organisatie en coรถrdinatie plaats over de groenste stad/dorp van Nederland. Tevens wordt in samenwerking het jaarcongres in oktober 2012 georganiseerd. Ook is PPH nauw betrokken bij het bepalen van het jaarthema en verzorgt het de communicatie - zoals versturen van persberichten, onderhouden van de website - contacten met gemeenten etc.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 40 -


Op de vakbeurzen Hardenberg, GrootGroenPlus, en de Dag van de Openbare Ruimte zal de Groene Stadboodschap door PPH onder de aandacht worden gebracht. Op GrootGroenPlus is thema in 2012 De Groene Stad. Kwekers en handelaren worden via de beurs geïnformeerd over De Groene Stad. Op de Dag van de Openbare Ruimte zal de Groene Stadboodschap door PPH onder de aandacht worden gebracht in samenwerking met het Hoveniers Informatie Centrum (HIC). Daarnaast zal PPH, HIC en Groenkeur de groene lezingenochtend organiseren waarin De Groene Stad het centrale thema zal zijn. Green City, zie „De programmatische aanpak Green City 2011‟ Concrete activiteiten die hieraan gekoppeld zijn in 2011. Internationale contacten. PPH treedt op als initiator internationale ontwikkeling m.b.t. de groene stad. Onder meer in samenwerking met de AIPH. PPH verzorgt het beheer www.thegreencity.com en stimuleert gebruik van identieke landensites als www.die-gruene-stadt.de, www.thegreencity.co.uk etc. Ondersteuning van de Nationale Boomfeestdag Floriade o Prijsuitreiking Entente Florale Europe in Venlo o Congres The Green City, onderdeel van de Programmatische aanpak is samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, Stimuleringsfonds voor Architectuur, AIPH, Niek Roozen BV en PPH. Hoofdlijnen waar De Groene Stad zich de komende jaren op blijft concentreren zijn: Nederland Communicatie en kennisuitwisseling: Website, Digitale nieuwsbrief, Persberichten, Social Media (Twitter en LinkedIn), Magazine De Groene Stad, Vakbeurzen, Symposia, Brochures Trends en ontwikkelingen signaleren en toepassen in activiteiten Acties: o Competitie Groenste Stad/dorp van Nederland (Entente Florale) o Prijsvraag Groene Projecten (Groene Stad Award) Internationaal Communicatie en kennisuitwisseling: o Overkoepelende website; www.thegreencity.com o Landenwebsites; www.degroenestad.nl , www.thegreencity.co.uk , www.die-gruene-stadt.de , www.greencity-italia.com Symposia Vakbeurzen Brochures Internationale guide line voor duurzame groene stedenbouw Acties: o Competitie Groenste Stad/dorp van Europa (Entente Florale) o Prijsvraag Ontwerpwedstrijd voor groene gezonde steden (Programmatische aanpak Green City)

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012

- 41 -


Lange termijn doelstelling In 2011 is de start gemaakt met de realisatie van De Groene Stad - middels het programma De Vitale Groene Stad van Entente Florale en The Green City Guideline en prijsvraag - voor de komende jaren zullen de activiteiten hierop betrekking hebben, zodat de Groene Stad ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Groene Stad, het innovatieve samenwerkingsverband bestaande uit diverse vakgebieden, positioneert zich als het exportproduct voor de BV Nederland De Groene Stad, het communicatiekanaal en platform voor groene duurzame stedenbouw PPH het bureau dat verantwoordelijk is voor het uitdragen van De Groene Stad in binnen- en buitenland De Groene Stad, de denktank van de toepassing van groen in de woon- en werkomgeving De Groene Stad als adviesorgaan van duurzame groene stedenbouw

Wat levert De Groene Stad op

Middellange termijn visie

Gemeenten die het gedachtegoed van De Groene Stad omarmen, investeren ondanks de recessie miljoenen euroâ€&#x;s in groen. De waarde van het groen wordt aangedragen om de investeringen te motiveren.

Groene Stad internationaal

Verspreiding The Green City Post opgenomen in het internationale vakblad Flora Culture. Oplage in Engelse taal 22.000 en Chinese taal 5.000 (Mandarin) Veel media- aandacht voor The Green City Post in de Nederlandse vakbladen naar aanleiding van de uitspraak van staatssecretaris Bleker Ministerie ondersteunt De Groene Stad financieel

Entente Florale

Op basis van de ontvangen knipsels kunnen we constateren dat er in 2010 een oplage in print is bereikt van ruim 9 miljoen (9. 227.827). Een aanzienlijke verhoging ten opzichte van 2009. Dit speelt vooral in de regionale en plaatselijke media en in de vakpers. Tel daarbij de groeiende aandacht die er aan Entente Florale wordt besteed op internet plus de aandacht op lokale/regionale radio/tv. Deelnemers adopteren visie De Groene Stad Werving deelnemers EFN 2012 halverwege het jaar rond

Prijsvraag Groene Speelplekken

Circa vijftig ontwerpen die voor 2013 gerealiseerd moeten zijn, leveren een totale omzet op van plusminus 15 miljoen euro. Veel media-aandacht door De Groene Stad, maar ook door deelnemers

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 42 -


Prijsvraag Groene Stad Award

Veel media-aandacht over de waarde van groen door eigen communicatiekanalen, maar ook door deelnemers Totaal 16 inzendingen

Groen Loont!

Veel media-aandacht in vakbladen Oplage van de nieuwsbrief is 5.000, alle wethouders van financiën, openbare ruimte/groen en sociale zaken ontvangen deze. Centrale thema congres Entente Florale Centrale thema sponsoren stand GG+ Centrale thema groene lezingenochend Dag van de Openbare Ruimte Centrale thema op beurs Dag van de Openbare Ruimte Centrale thema op Boominfodag Informatie wordt veelvuldig als bron gebruikt door gemeenten, media, onderzoekers etc.

Onderzoek Prins Bernhard Bos; integrale beplantingsmethode

Aanleg van dorpsbos volgens de integrale beplantingsmethode in Goes

Aantal abonnees nieuwsbrief „De Groene Stad‟

2009: 1.500 2010: 5.000 2011: 10.342 (t/m 26 augustus)

Aantal bezoek website „www.degroenestad.nl‟

2009: 45.583 2010: 102.401 2011: 148.840 (t/m 26 augustus)

Twitter

Sinds augustus 2010 is De Groene Stad actief op Twitter. Augustus 2011 telt dit account rond de 893 volgers (t/m 26 augustus)

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 43 -


5.3 Programma buitenland De afgelopen jaren heeft PPH het initiatief genomen om de samenwerking met de individuele landen op te zetten en te bundelen tot een Europese activiteit. En dit is gelukt. In najaar 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst GreenCity.EU getekend tussen 5 landen. Dit jaar telt de Green City Europe familie 9 leden. Waarvan 7 landen en 2 internationale opererende leden namelijk de ELCA en EFLA. Dit zijn respectievelijk Europese organisaties van hoveniers en groenvoorzieners en landschapsarchitecten. Met leden in meer dan 25 landen. Het doel is om binnen 3 jaar 10 tot 12 landen zijn aangesloten bij „The green city Europe‟. Buiten Europa werkt PPH actief samen met de AIPH. De organisatie die mondiaal zo‟n 35 tuinbouw producerende landen vertegenwoordigd. En onder meer verantwoordelijk is voor het toekennen van de wereldtuinbouw tentoonstellingen die in de wereld plaatshebben. PPH is in overleg om voor hen op te treden als het internationale communicatie orgaan ten behoeve van het onderwerp De Groene Stad. In deze hoedanigheid wordt ook samengewerkt met het ministerie van EL&I met het doel de groene stad in te zetten voor de BV Nederland. Zie programmatische aanpak Green City.

Website www.thegreencity.com, onderdeel van het programma Ministerie van EL&I Duitsland PPH participeert in de organisatie “Die Grüne Stadt”. Hierin zijn verschillende Duitse organisaties vertegenwoordigd. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de activiteiten gericht op de institutionele markt in Duitsland. PPH en de Stiftung continueren in 2011 haar activiteiten op het gebied van brochure materiaal, deelname vakbeurzen en kennisuitwisseling via onder meer website www.die-gruene-stadt.de. In 2012 zal PPH onder meer i.s.m. met EL&I deelnemen aan de Grüne Woche Berlijn. Het concept groene stad maakt substantieel onderdeel uit van de presentatie. Programma Grüne Stadt 2012 Deelname in activiteiten organisatie Die Grüne Stadt. Input via vakblad Taspo (oplage 5000, 6-8x per jaar). Internet Site: www.die-gruene-stadt.de Vakpers Netwerk opbouw Deelname tentoonstelling Grüne Stadt Berlijn Brochure materiaal openbaar groen

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 44 -


Verenigd Koninkrijk In 2009 is met verschillende organisaties, onder meer groenbranche en Sheffield University, in het Verenigd Koninkrijk en Ierland contact gelegd ter voorbereiding van de oprichting Green City.UK. PPH heeft hiervoor inmiddels de site www.thegreencity.co.uk opgestart. Met het doel input voor pers, vak, gemeente en andere geïnteresseerden. De input voor de site is afkomstig uit Nederland maar ook uit de andere landen en Engeland zelf. Een ander middel dat in 2012 wordt ingezet is de nieuwsbrief The Green City. Programma Green City 2012 Site: www.landscapingbulletin.co.uk Site: www.thegreencity.co.uk Nieuwsbrief Green City in print en digitaal Vakpers Brochure materiaal openbaar groen Frankrijk Dit jaar is in nauwe samenwerking met de tuinbouworganisatie Val‟hor, ca. 50.000 bedrijven, het congres “Landscape as a Wealth Creator” georganiseerd. Locatie is het parlementsgebouw van de Europese Unie in Straatsburg. Naar verwachting zullen zo‟n 750 deelnemers aanwezig zijn uit de politiek, gemeenten en bedrijfsleven. PPH heeft uiteraard ook het Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd. Komend jaar zullen tal van zaken georganiseerd worden met Val‟hor. Italië Met de organisatie de groene stad worden goede contacten onderhouden. Zij zijn ook lid van de Groene Stad Europa. België In Vlaanderen loopt een onderdeel van het programma openbaar groen Nederland. Verder zijn er contacten met het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers en de promotie organisatie de Vlam over mogelijkheden tot samenwerking op dit gebied. Oekraïne, Rusland, Hongarije, Tsjechië en Polen Er bestaat belangstelling in genoemde landen voor de filosofie van de groene stad. In 2012 zal in samenwerking met de verschillende Landbouwraden activiteiten kunnen worden ondernomen op het gebied van de groene stad. In het budget Groene Stad internationaal is summier rekening gehouden. De rol van PPH is hier aanjager en intermediair bij het leggen van contacten met sprekers.

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 45 -


6. BEGROTING 2012

Uitgaven en inkomsten x 1000 euro UITGAVEN PPH PROFESSIONELE MARKT

2011

2012

1. Vakbeurzen en Tentoonstellingen NL

62,5

57,5

465,0

440,0

3. Tentoonstellingen Buitenland

62,5

52,5

4. Productpresentaties

65,0

65,0

5. Imago sector/achterban

42,5

42,5

6. Colour your Life Nederland en België

200,0

195,0

7. Colour your Life buitenland

697,5

662,5

349,0

445,0

80,0

70,0

10. Promotiemiddelen

90,0

85,0

11. Adhoc Activiteiten

18,0

14,0

855,0

860,0

2.987,0

2.989,0

2011

2012

1.019.619,0

1.019.619,0

500.000,0

500.000,0

1.519.619,0

1.519.619,0

2. Vakbeurzen Buitenland

EUROPESE CONSUMENT

INT. OPENBAAR GROENMARKT 8. De Groene Stad Nederland en België 9. De Groene Stad buitenland ALGEMEEN

12. Personeel, bestuur en overige kosten TOTAAL

UITGAVEN FLORIADE 2012

1. Boomkwekerijsector 2007/2012 2. Hovenierssector 2011/2012 TOTAAL

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 46 -


INKOMSTEN PPH 2012 2011

2012

1.890,0

1.800,0

Vakbeurzen buitenland

400,0

385,0

EU campagne CYL

307,0

315,0

BGL: campagne CYL

52,0

52,0

Bijdrage Val‟hor

20,0

10,0

Kwekerij

45,0

45,0

Secr. Productschap Tuinbouw/ secr. EFI

30,0

30,0

7,0

10,0

Bijdrage communicatie Groene Stad

70,0

100,0

Bijdrage programmering Green City

149,0

225,0

17,0

17,0

2.987,0

2.989,0

2011

2012

1.019.691,0

1.019.691,0

500.000,0

500.000,0

1.519.691,0

1.519.691,0

Productschap Tuinbouw

Promotiemateriaal

Bijdrage Floriade 2012 TOTAAL

INKOMSTEN FLORIADE 2012

Bijdrage Bomensector Bijdrage Hovenierssector TOTAAL

FINANCIELE AANVULLING DERDEN OP BASIS PPH ACTIVITEITEN PROJECT

2011

2012

De Groene Stad Nederland

200,0

125,0

De Groene Stad Internationaal

200,0

250,0

Grüne Woche-LNV-TPO's

75,0

75,0

Vaticaan - TPO'S

60,0

60,0

Tuintrends- Stichting Tuinpromotie NL

60,0

50,0

595,0

560,0

TOTAAL

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 47 -


GESPECIFICEERDE BEGROTING Professionele Markt Uitgaven en inkomsten x 1000 euro

1) VAKBEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN NEDERLAND 2011

2012

Keukenhof

7,5

7,5

Plantarium

27,5

27,5

GrootGroenPlus

10,0

7,5

Hardenberg

5,0

5,0

Dag v/d Openbare Ruimte

2,5

2,5

Flora Holland Tradefair

5,0

5,0

Onvoorzien

5,0

2,5

62,5

57,5

2011

2012

315,0

310,0

Warschau, Polen

85,0

70,0

Angérs, Frankrijk

60,0

60,0

TOTAAL

2) VAKBEURZEN BUITENLAND

IPM, Duitsland

Kiev, Oekraïne Onvoorzien TOTAAL

5,0 465,0

440,0

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 48 -


3) TENTOONSTELLINGEN BUITENLAND 2011

2012

Vaticaan Italië

25,0

25,0

Grüne Woche, Duitsland

27,5

27,5

Taipei, Taiwan 50%

10,0

TOTAAL

62,5

52,5

2011

2012

Activiteiten Kwekerij

65,0

65,0

TOTAAL

65,0

65,0

2011

2012

Internationale Persreis

22,5

22,5

Nieuwe markten

10,0

10,0

Nieuwsbrief 'INFO@PPH.NL'

10,0

10,0

4) PRODUCTPRESENTATIES

5) IMAGO SECTOR / ACHTERBAN

TOTAAL

42,5

42,5

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 49 -


Europese Consument Uitgaven en inkomsten x 1000 euro

6) COLOUR YOUR LIFE NEDERLAND EN BELGIË CONSUMENT BUSINESS-TO-BUSINESS

2011

2012

Consument campagne CYL

155,0

155,0

STN: trendtuinen

35,0

30,0

Nat. Vaste plantentuin

10,0

10,0

200,0

195,0

CONSUMENT BUSINESS-TO-BUSINESS

2011

2012

Duitsland

252,5

255,0

Verenigd Koninkrijk - Ierland

132,5

135,0

Zweden

47,5

35,0

Frankrijk

125,0

130,0

50,0

40,0

5,0

5,0

Tsjechië

30,0

25,0

Polen

35,0

30,0

Onvoorzien

20,0

7,5

697,5

662,5

TOTAAL

7) COLOUR YOUR LIFE BUITENLAND

Italië Verenigde Staten - Canada

TOTAAL

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 50 -


Internationale openbaar groenmarkt Uitgaven en inkomsten x 1000 euro

1. 8) DE GROENE STAD NEDERLAND EN BELGIĂ‹ COMMUNICATIEMIDDELEN

2011

2012

Website, Magazine, Digitale Nieuwsbrief etc.

100,0

130,0

70,0

70,0

119,0

225,0

ACTIES Competitie Groenste stad - dorp (EFN) Programma Green City Ontwerpwedstrijd Groene Speelplekken

50,0

Prijsvraag Groene Stad award

12,5

OVERIG Boomfeestdag, Groenjaar Amsterdam, Groene Loop

10,0

7,5

349,0

445,0

2011

2012

Secretariaat Entente Florale International

30,0

30,0

Duitsland

20,0

15,0

Verenigd Koninkrijk

20,0

15,0

Frankrijk

5,0

5,0

Onvoorzien

5,0

5,0

80,0

70,0

TOTAAL

9) DE GROEN STAD BUITENLAND

TOTAAL

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 51 -


Algemeen Uitgaven en inkomsten x 1000 euro

2. 10) PROMOTIEMIDDELEN 2011

2012

Drukwerk – fotografie

40,0

35,0

Plantscope – internet

50,0

50,0

TOTAAL

90,0

85,0

2011

2012

Adhoc Activiteiten

18,0

14,0

TOTAAL

18,0

14,0

2011

2012

675,0

685,0

Reis- en verblijfkosten

20,0

20,0

Bestuur

45,0

40,0

Huisvesting

45,0

45,0

Kantoor en rente

70,0

70,0

855,0

860,0

11) ADHOC ACTIVITEITEN

12) PERSONEEL, BESTUUR EN OVERIGE KOSTEN

Personeelskosten

TOTAAL

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 52 -


Bijlage A Feiten en Cijfers

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 53 -


Bijlage B Consumentenbestedingen Nederland Omzetontwikkeling tuinplanten (x miljoen euro, bron GFK Nederland) 600

500

400 313

305

296

322 meerjarige plant

300 183

193

164

167

HJ 2010

HJ 2011

eenjarige plant

200

100

182

194

206

213

JR 2007

JR 2008

JR 2009

JR 2010

0

In eerste helft van 2011 is er 1,6% meer besteed aan eenjarige planten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en 5,7% meer aan meerjarige tuinplanten. Marktaandelen afzetkanalen eenjarige planten (basis: bestedingen, bron GFK Nederland) 100% 90% 80% 70%

3 5 5 7

3 5 5

6

5

2 6 5 6 5

8

8

8

8

3 7 4 6 5

3 7 4 7 4

3 7 5

9

10

8

8 6 Overige kanalen Supermarkten

60%

Ambulante handel 50%

Kwekerijen

40% 30%

Bloemenwinkels 66

66

67

64

63

62

Bouwmarkten Tuincentra

20% 10% 0% JR 2007

JR 2008

JR 2009

JR 2010

HJ 2010

HJ 2011

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 54 -


Marktaandelen afzetkanalen meerjarige planten (basis: bestedingen, bron GFK Nederland) 100% 90% 80%

6 2 2

4 4 2

11

10

3 3

4 4

70%

6 4 3 5 4 4

6 4 2 8

4 4 2 9

5 5 2 9

4 5

3 6

4 6

Overige kanalen Supermarkten

60%

Ambulante handel 50% 40%

Kwekerijen 72

71

73

Bloemenwinkels 70

70

68

30%

Bouwmarkten Tuincentra

20% 10% 0% JR 2007

JR 2008

JR 2009

JR 2010

HJ 2010

HJ 2011

Marktaandelen afzetkanalen totaal tuinplanten planten (basis: bestedingen, bron GFK Nederland) 100% 90% 80% 70%

5 3 3

4 4 3

10

9

4 5

4 5

5 5 3 6 4 6

5 5 3 7 4 6

5 5 3 8 4 8

5 6 3 8 4 7

Overige kanalen Supermarkten

60%

Ambulante handel 50%

Kwekerijen

40%

Bloemenwinkels 70

69

71

30%

68

67

65

Bouwmarkten Tuincentra

20% 10% 0% JR 2007

JR 2008

JR 2009

JR 2010

HJ 2010

HJ 2011

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 55 -


Jaarplan 2012 Stichting Plant Publicity Holland Boskoop

Jaarplan Plant Publicity Holland 2012 - 56 -

Jaarplan PPH 2012  

In dit jaarplan vindt u alle activiteiten die PPH voor 2012 gaat uitvoer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you