Page 1

YCCA 2011 Kunde: Ægteskab Uden Grænser Opgave: Grænseløs kærlighed Baggrund Danmark har netop strammet Udlændingeloven igen. For 24. gang siden 1983. Danmark har en af verdens allermest restriktive love, når det gælder opholdstilladelse for udlændinge i Danmark. Det paradoksale er, at det er nemmere for en højtuddannet udlænding, som kommer til Danmark for at arbejde, at tage sin familie med sig hertil, end det er for en herboende dansk statsborger at få opholdstilladelse til sin udenlandske kæreste eller ægtefælle. Det, der er kendt som familie-sammenføring. Det skyldes, at Danmarks egen lovgivning på området er strammere end EU-reglerne. Derfor er der også mange dansk-udenlandske par, som spekulerer i at flytte til f.eks. Sverige i en periode, for så at kunne vende tilbage til Danmark som EU-borgere med flere rettigheder. Møder man sin udkårne uden for Danmarks grænser, er der en lang række krav, der skal opfyldes. Begge skal være fyldt 24 år, ellers er det nærmest umuligt at få familisammenføring. Den danske ansøger skal stille en bankgaranti på 100.000 kr. i 7 år i tilfælde af, at den tilrejsende ægtefælle bliver en økonomisk belastning for det danske samfund. Derudover kræves det, at han/hun kan forsørge sin ægtefælle, har egen bolig (ikke fremleje) af en vis størrelse, ikke har modtaget sociale ydelser inden for de seneste tre år, samt at parret har en større samlet tilknytning til Danmark end til det ”andet” land. (Læs mere om tilknytningskravet her: http://www.dk-mor-i-udlandet.com/de_nye_krav.htm ) Mange af de krav, der stilles, er af en økonomisk karakter, hvilket gør, at lovgivningen har en alvorlig social slagside. Desuden indføres nu det nye pointsystem, som yderligere sorterer og rangordner mennesker efter nytteværdi. Foreningen Ægteskab Uden Grænser blev stiftet i 1996. Den kæmper for retten til kærlighed på tværs af landegrænser og nationaliteter. Den kæmper for at få mere anstændighed i den danske udlændingedebat og mod den stigende racisme og mistillid i samfundet. De siger selv: ”Hvis vi ikke havde verdens strengeste udlændingelov, hvis ikke så mange forelskede par hver eneste uge blev tvunget til udlandet pga. Udlændingeloven, hvis loven var indrettet til at hjælpe i stedet for at hindre, så ville der ikke være brug for vores forening. I dag er vi endnu mere nødvendige, end da vi startede.” Problem 80% af de mennesker, som rammes af den stramme lov om familiesammenføring, er ganske almindelige danskere, som tilfældigvis har forelsket sig i en udlænding. Målgruppe Primær målgruppe: Alle danske borgere over 18 år. Sekundær målgruppe: Opinionsdannere, politikere, pressen. Opgave At synliggøre de problemer og uretfærdigheder, som den gældende udlændingelov volder for dansk-udenlandske ægteskaber. Det entydige budskab Alle danske borgere skal have mulighed for frit at leve med den, de elsker i deres eget land.


Hvorfor er det troværdigt? Det er i strid med FN’s Menneskerettighedserklæring, at man som borger i eget land ikke frit kan bo med den ægtefælle man har valgt, uanset race, nationalitet, indkomst eller alder. Fra FN’s Menneskerettighedserklæring: Artikel 2. Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling … Artikel 16. 1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning. 2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke. 3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. Hvad skal vi have målgruppen til at tænke? Jeg vil ikke acceptere, at staten skal sætte begrænsninger for, hvem jeg kan gifte mig med, og om vi overhovedet kan bo sammen i Danmark. Barrierer De fleste danskere tror, at udlændingelovgivningen og begrebet familiesammenføring har noget med flygtninge og indvandrere at gøre. De er ikke bevidste om, at loven i vid udstrækning rammer ganske almindelige danskere. Få mere at vide: www.aegteskabudengraenser.dk www.nyidanmark.dk www.menneskeret.dk http://www.radiofrihed.dk/wp/category/udsendelser/menneskerettigheder/ - hør interviewet med Julie Wetterslev, som fint beskriver loven og dens konsekvenser. Man kan også gå ind på Facebook og besøge gruppen ”Kærlighed uden Grænser” http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Kaerlighed-uden-graenser/126908217368034 Det siger politikerne bl.a: http://www.danskfolkeparti.dk/Det_nye_pointsystem_sikrer_velfærdstatens_holdbarhed.asp http://www.radikale.net/margrethe-vestager/indlaeg/2010/12/08/8-december-skurkestreger-og-maerkesager-kaerligheduden-graenser Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti i sin helhed: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/nyheder/pressemeddelelser/integrationsministeriet/2010/november/udmontning_af_ nye_tider_nye_krav.htm


De konkrete opgaver Print: Lav en helside annonce til dagblade. Din løsning skal præsenteres på ét A3-ark og klæbet op på et stykke stift, sort pap. Bag på pappet skal du klæbe deltagerskemaet. Du skal uploade en pdf fil for hver løsning. Der må højst indsendes to annoncer pr. team. Et team består af max. 2 personer, og der må ikke indsendes serier. Hver annonce bliver bedømt som et selvstændigt arbejde.

Design: Lav en ny visuel identitet for foreningen Ægteskab Uden Grænser. Der skal udarbejdes et nyt logo, med eller uden symbol. Logo og de grafiske elementer, der indgår i den nye visuelle identitet, præsenteres også implementeret på to relevante medier. Med grafiske elementer forstås f.eks. den overordnede grafiske struktur, farvevalg, illustrations- eller fotostil, typografivalg, etc. Det er dit eget valg at udvælge medier, der bedst tænkeligt visualiserer og beskriver den nye identitet. Relevante medier kunne f.eks. være: Forside website, elektronisk nyhedsbrev, postkort, T-shirt eller andet merchandise (se også http://www.cafepress.co.uk/borderlesslove). Det forventes ligeledes, at du i forbindelse med præsentationen af din løsning kort beskriver koncept og idé bag den nye visuelle identitet. Din løsning skal præsenteres på max tre A3-ark. Du skal uploade en pdf fil for hver løsning. Din løsning skal også præsenteres på max tre A3-ark, klæbet op på stift, sort pap. Bag på pappet skal du klæbe deltagerskemaet. Der må højst indsendes to løsninger pr. team.

Digital: Lav en bannerannonce til et annoncebåret site af eget valg. Banneret kan lede ind til ÆUG’s website eller til ÆUG’s gruppe på Facebook. Du kan frit vælge, om du vil lave en dominansløsning, der benytter topbanner (930x180) + sidebanner (300x600) i kombination, eller om du vil lave et normalt banner i størrelsen 300x250. Løsningen skal præsenteres som SWF/GIF på en præsentationsside i HTML. Hvis du laver en kombinationsløsning, bedes du lægge screendump af sitet på den præsentationssid, du laver. Så kan vi bedømme, hvordan løsningen fungerer i rigtigt miljø og hvordan de to bannere arbejder sammen. Screenshots af løsningen skal også præsenteres på ét A3-ark og klæbet op på et stykke stift, sort pap. Lav gerne en kort beskrivelse af ideen, hvis du mener det er nødvendigt. Bag på pappet skal du klæbe deltagerskemaet. Der må højst indsendes to bannere pr. team. Et team består af max. to personer, og der må ikke indsendes serier. Hvert banner bliver bedømt som et selvstændigt arbejde. Du skal uploade dine færdige filer (SWF/GIF + HTML pakket til én ZIP-fil pr. løsning) via upload-funktionen, som du finder et link til i den e-mail, der blev sendt til dig ved din tilmelding.

AFLEVERING Du skal uploade dine færdige filer via upload-funktionen, som du finder et link til i den e-mail, der blev sendt til dig ved din tilmelding. Husk at mærke arbejderne med team nummer samt hhv. A og B, hvis du afleverer to arbejder. Afleverer du i flere kategorier, skal filerne også navngives med kategorinavn, f.eks.: Team 89/A/ Digital. Bemærk at uploadede arbejder ikke kan slettes, når de først er uploadet. Arbejderne bliver stemplet med en tidskode ved upload og kun arbejder, der er uploadet inden deadline lørdag den 29. januar kl.17.00, bliver godkendt! De fysiske løsninger (pap etc.) skal være afleveret/modtaget senest onsdag den 2. februar kl.12:00 hos Creative Circle, Redhavnsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Kun arbejder identiske med uploadede arbejder bliver godkendt! 24 timers log-in til Getty Images: Username: YoungCreativesDenmark Password: 2011DK


Bilag 1

ÆUGS FORMÅL At sikre danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet At sikre en ordentlig og human behandling under processen med at søge visum og opholdstilladelse til udenlandske ægtefæller og deres børn At bidrage til at skabe respekt omkring dansk-udenlandske ægtepar

VI ARBEJDER FOR At synliggøre de problemer og urimeligheder, som den gældende udlændingelov volder for dansk-udenlandske ægteskaber At give medlemmerne kvalificeret information, rådgivning og støtte, når der søges om visum og opholdstilladelse og under en evt. klagesag At skabe en positiv holdning i befolkningen omkring udlændinges betydning for Danmark, så der opnås en folkelig opbakning til en lovændring At få politikerne til at ændre den nuværende udlændingelov og bekendtgørelser, og fjerne kravene om 24 års aldersgrænsen, boligkravet, sikkerhedsgarantien, 7 års-reglen, tilknytningskravet og forsørgelseskravet fra lovgivningen At få en integrationslovgivning som sikrer en ordentlig behandling i kommunerne, god sprogundervisning og anerkendelse af udenlandske uddannelser At fokusere på gevinsterne ved et dansk-udenlandsk ægteskab

VI TAGER AFSTAND FRA Tvangsægteskaber Proforma-ægteskaber


Bilag 2 Case: Canadiske Lisa kom til Danmark i september 2007 for at tage et års udveksling på Københavns Universitet. I Danmark mødte hun IT-konsulenten Peter, og de blev forelskede. Lisa skulle hjem til Canada og læse sin bachelor færdig, men de savnede hinanden, og da hun var i DK for at besøge Peter i en ferie, tog de springet og blev gift. Herefter tog Peter tilbage til Canada med hende, til hun var færdig med sine eksaminer. Peter kunne som ufaglært ikke finde arbejde i Canada, så da Lisa havde afsluttet sin bachelor, flyttede de tilbage til Danmark. Her kunne Peter arbejde og Lisa havde fundet sig en Master, hun gerne ville læse i København. Da de var kommet tilbage til DK, opdagede de, at Lisa var gravid. De fik deres søn Phillip d. 10 januar 2010. Phillip, der nu er fyldt et år, er lige begyndt i vuggestue, Lisa læser på universitet, og Peter forsørger familien gennem sit arbejde som IT-konsulent. D. 7. september 2010 søgte Peter og Lisa om familiesammenføring, Lisa var dengang kun 23 1/2 år gammel, men de kunne søge et halvt år før, at hun fyldte 24 på grund af behandlingstiden. D. 3. november 2010 modtog de et afslag fra ægtefællekontoret. Afslaget var begrundet med, at Peter havde modtaget bistandshjælp i en måned i 2009, og det er imod reglerne, hvor der står, at at den danske ægtefælle ikke må have modtaget nogen form for sociale ydelser 3 år forud for søgt opholdstilladelse. Sagen var bare den, at Peter faktisk havde undersøgt dette, inden han fik bistand, og reglerne lød på det tidspunkt, at man ikke måtte have modtaget bistand et år før, at man søgte familiesammenføring. I brevet opfordredes den lille familie direkte til at bosætte sig i Canada, da man ikke fandt, at de havde speciel tilknytning til Danmark. Igennem samtaler med vejledere fra ægtefællekontoret, gik det op for dem, at en dispensation til familiesammenføring sikkert var blevet givet, hvis Peter havde haft en universitetsuddannelse. Peter siger om afslaget: “Det var sårende, at få at vide, at man er uønsket i Danmark og at myndighederne helst bare ser, at man flytter et andet sted hen.” D. 17/11 indsendte Lisa og Peter en klage til Ministeriet for Flygtninge og Indvandrere. Den er stadig under behandling, og de ved derfor endnu ikke, hvad deres fremtidige hjemland bliver.

Lisa har opholdstilladelse til 14. september 2011, hvor hun afslutter sin uddannelse. Hvis hun er heldig at finde et arbejde lige efter hun bliver færdig, kan de måske blive boende i Danmark. Alternativt overvejer de at blive familiesammenført i et andet EU land – hvis Peter kan finde et job.


Bilag 3 FN’S VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE (1948) INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden, da tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål, da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse, da det er af afgørende betydning at fremme udviklingen af venskabelige forhold mellem nationerne, da De forenede Nationers folk i pagten påny har bekræftet deres tro på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets værdighed og værd og på lige rettigheder for mænd og kvinder, og har besluttet at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed, da medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af almindelig respekt fur og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, da en fælles forståelse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning for den fulde virkeliggørelse af denne forpligtelse, proklamerer PLENARFORSAMLINGEN derfor nu denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE som et fælles mål for alle folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert samfundsorgan stedse med denne erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettigheder og friheder og gennem fremadskridende nationale og internationale foranstaltninger at sikre, at de anerkendes og overholdes overalt og effektivt, både blandt befolkningerne i medlemsstaterne og blandt befolkningerne i de områder, der befinder sig under deres styre. Artikel 1. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. Artikel 2. Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset. Artikel 3. Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Artikel 4. Ingen må holdes i slaveri eller trældom ; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt. Artikel 5. Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. Artikel 6. Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt. Artikel 7. Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling. Artikel 8. Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.


Artikel 9. Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning. Artikel 10. Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage. Artikel 11. 1. Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar. 2. Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået. Artikel 12. Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb. Artikel 13. 1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted indenfor hver stats grænser. 2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget land. Artikel 14. 1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. 2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper. Artikel 15. 1. Enhver har ret til en nationalitet. 2. Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. Artikel 16. 1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning. 2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke. 3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. Artikel 17. 1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre. 2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom. Artikel 18. Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter. Artikel 19. Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. Artikel 20. 1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger. 2. Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening. Artikel 21. 1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter. 2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land. 3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder. Artikel 22. Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder.


Artikel 23. 1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. 2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde. 3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger. 4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser. Artikel 24. Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn. Artikel 25. 1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. 2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvadenten de er født i eller udenfor ægteskab, have den samme sociale beskyttelse. Artikel 26. 1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning. 2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse. 3. Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have. Artikel 27. 1. Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder. 2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkom-mende har skabt. Artikel 28. Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldtud kan virkeliggøres. Artikel 29. 1. Enhver har pligter overfor samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling. 2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begræns-ninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund. 3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper. Artikel 30. Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.


20. november 2010

Åbent brev til Danmark Af Anne Zacho Møller, formand for Ægteskab Uden Grænser og Lars Kyhnau Hansen, næstformand for Ægteskab Uden Grænser

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at stramme de danske familiesammenføringsregler endnu engang har skabt chok og forfærdelse blandt mange dansk-udenlandske familier. Det er ekstremt nedværdigende for disse familier hele tiden at få at vide, at de er en belastning for samfundet og årsag til alverdens problemer lige fra fundamentalistisk radikalisering til manglende kage og saftevand i lægens venteværelse. Alene fordi den ene i familien er født i et andet land end Danmark. For nogle dansk-udenlandske familier er det nu kommet dertil, hvor de i ramme alvor overvejer, om de overhovedet tør blive boende i Danmark, selvom de har boet her i mange år allerede. De så nemlig i foråret, at regeringen og Dansk Folkeparti pludselig ændrede vilkårene for deres tilværelse ved at stramme reglerne for at få tidsubegrænset opholdstilladelse uden at lave nogen form for overgangsordning for dem, som allerede har boet og arbejdet i Danmark i mange år. Disse mennesker skal nu bl.a. have 15 point for såkaldt medborgerskab. Men den prøve, som man skal bestå for at få disse 15 point, den findes slet ikke endnu og bliver tidligst klar i løbet af 2011. Og hvis den udenlandske ægtefælle bliver syg og ikke kan arbejde mere, så er der ingen kære mor. Så kan opholdstilladelsen aldrig gøres tidsubegrænset, og familien skal derfor blive ved med at søge om forlængelse hvert 2. eller 3. år og frygte for, om de overhovedet kan få lov til at blive sammen i Danmark. Sådan kan man naturligvis ikke behandle mennesker, uden at de bliver utrygge og føler sig uønskede i Danmark. Og at der oven på den omgang skal laves nye store stramninger af udlændingeloven ½ år senere, det får mange til at spørge sig selv, hvordan reglerne mon vil se ud om 4 eller 5 år? Nogle dansk-udenlandske familier overvejer derfor at flytte sig selv og deres børn til Sverige i 4-5 måneder, alene for bagefter at kunne få ophold i Danmark efter EU-reglerne. Dermed vil de kunne sove roligt om natten uden hele tiden at bekymre sig om, hvad politikerne finder på i morgen, som kan rive tæppet væk under dem og deres børn. Og for danskere, som ikke har fået deres familie til Danmark endnu, tårner problemerne sig op efter aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. De skal nu låne 124.462 kroner i banken til en garanti i stedet for 62.231 kroner. Og det siger sig selv, at det kan den studerende og postbudet og hjemmehjælperen ikke.

1


Pengene skal officielt bruges til at dække kommunens udgifter til sociale ydelser til den udenlandske ægtefælle. Men hvis den udenlandske ægtefælle modtager sociale ydelser, så inddrages opholdstilladelsen. Det er der derfor kun yderst få, der gør. Kravet har derfor intet andet formål end at chikanere danske statsborgere og deres familie. Også selvom familien i praksis klarer sig selv uden hjælp fra det offentlige. Pointkravet betyder i praksis, at den udenlandske ægtefælle fremover mindst skal have en uddannelse, der svarer til sygeplejerske. Eller have arbejdet på fuld tid i 2½ år ud af de sidste 3 år. Eller tale engelsk, tysk, fransk eller spansk på niveau svarende til studieprøven C1. Pointsystemet betyder derfor ingen nye forhindringer for de danskere, som har giftet sig med en udlænding, der har et af disse sprog som sit modersmål, og hvor begge er over 24 år. Men alle andre skal i praksis enten have en uddannelse, der mindst svarer til sygeplejerske eller have arbejdet i 2½ ud af de sidste 3 år. Det rammer bl.a. børn af danske fædre og udenlandske mødre. For kvinder kan jo nu engang ikke arbejde på fuld tid, medens de er gravide eller har små børn. Og mange steder i udlandet findes der ikke vuggestuer og børnehaver med offentlige tilskud, som der gør i Danmark. Pointkravet krænker derfor danske børns ret til at vokse op i en normal kernefamilie med deres far og mor. Der bliver langt flere pendlerbørn fremover som følge af de her regler. At allerede de nuværende regler har medført, at mange danske børn er blevet pendlerbørn, kan man læse om i en rapport, som SFI har udgivet om konsekvenserne af de stramme familiesammenføringsregler. Og så er der de administrative problemer i ordningen. Hvordan ser en lønseddel fra Uganda eller Vietnam nu ud, og er den virkelig ægte? Det bliver morsomt for de ansatte i Udlændingeservice at skulle sidde og rode med det. Endelig indfører man et skærpet tilknytningskrav, som tvinger alle udlændinge, der er gift med en 18-27 årig dansker, til at komme til Danmark på flere langvarige visumophold. Det koster dyrt i rejseudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og vil derfor få mange unge ressourcestærke par til at vælge at bo i et land, hvor man ikke stiller den slags forhindringer op for dem. Samtidig gør det skærpede tilknytningskrav det umuligt at opfylde pointkravet ved at arbejde, hvis man er gift med en dansker, som er under 28 år. For man kan jo ikke på samme tid være i Danmark for at optjene tilknytning og i sit hjemland for at optjene point. Hvis du som dansker er under 28 år, må du derfor kun gifte dig med en udlænding, som er sygeplejeske eller advokat eller lignende. En håndværker eller arbejdsmand duer ikke. Det mest groteske ved det hele er næsten, at samtidig med at danskere skal leve op til flere og flere krav for at bo i Danmark med deres familie, så har de mange indvandrere, som i dag kommer til Danmark for at arbejde eller læse på universitetet, lov til at tage deres familie med sig uden andet krav end, at de skal forsørge familien. Indvandrere fra f.eks. Kina og Pakistan må altså gerne bo i Danmark med deres familie, bare indvandrene er her for at arbejde eller læse på universitetet. Men danske statsborgere må ikke bo i Danmark med deres familie. Så vidt vi ved, er Danmark det eneste land i verden, som gør det sværere for sine egne statsborgere at bo i landet med deres familie, end for statsborgere fra andre lande. Det er ikke kun en europæisk bundskraber, det er også en global bundskraber.

2


”Jamen hvordan kan det dog gå til, at de danske politikere har fundet på noget så åndssvagt”? vil mange nok spørge. Og det spørger vi også om i Ægteskab Uden Grænser. Og vi tror det handler om, at der er indgået en studehandel mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er imod islam og ønsker derfor, at der kommer så få muslimer til Danmark som muligt. Og det ønske deles også af mange i Venstre, selvom de normalt ikke siger det lige så tydeligt som Dansk Folkeparti. Både Venstre og Konservative ønsker til gengæld, at der kommer højtuddannede udlændinge til Danmark, fordi det er godt for erhvervslivet og vores økonomi. Og de to ønsker kombinerer man så ved at gøre det let for højtuddannede indvandrere at flytte til Danmark med eller uden deres familie. Men sværere og sværere for danskere at bo i Danmark med deres familie, hvis deres ægtefælle er født syd for Dybbøl Banke. Det er nemlig sådan, at omkring 1/3 af de udlændinge, som danskerne gifter sig med, er muslimer, hvorimod muslimer udgør en mindre del af de udlændinge, der kommer hertil for at studere eller arbejde. Så det er i virkeligheden, hvad det hele handler om, selvom man pakker det ind i pæne ord om samfundsøkonomisk nødvendighed. Når danske politikere siger ”vi vil kun have nogle hertil, som ønsker at bidrage til samfundet”, så mener de i virkeligheden ”vi vil helst kun have nogle hertil, som ikke er muslimer”. Det er den underliggende dagsorden for hele den førte udlændingepolitik, og det har det været lige siden regeringsskiftet i 2001. Det har været fremme i medierne, at stramningerne af Udlændingeloven til trods, så kan man ’bare’ rejse til et andet EU-land i nogle få måneder og derefter bruge sin ret til fri bevægelighed indenfor unionen til at flytte tilbage til Danmark igen. Det er helt korrekt. Det betyder at alle andre EUborgere kan flytte til Danmark med deres familie uanset dennes nationalitet, og det betyder at danske statsborgere kan bruge denne vej ud af Danmark til at komme ind igen. Vel at mærke på et langt mere fordelagtigt lovgrundlag end det danske. Men det kan vel ikke være rimeligt, at man skal forlade sit hjemland for at få lov til at bo der? Det er naturligvis både hårdt, dyrt og opslidende at flytte over grænser – bare for at flytte over grænser. Men det er og bliver en mulighed, hvis man vil leve sammen med sin elskede og sine børn. Og Ægteskab Uden Grænser anbefaler varmt, at man benytter sig af den. Så bliver man nemlig meget bedre stillet i Danmark, end hvis man får opholdstilladelse efter de danske regler. Fastboende uden dansk statsborgerskab rammes særlig hårdt af de nye regler, da de ikke kan benytte sig af EU-reglerne. Denne gruppe udgjorde i 2009 cirka 10% af dem, der fik en ægtefælle eller et barn til Danmark efter de regler, som man nu vil stramme. Andre 10% var flygtninge, som typisk får dispensation, fordi de ikke kan leve i ægtefællens hjemland. Og de sidste 80% var danske statsborgere. Man laver altså i Danmark en kritisabelt stram særlovgivning rettet imod mindre end 400 mennesker. Og samtidigt blæser man på, at man med den lovgivning rammer 8-10 gange så mange af sine egne statsborgere og om ikke andet tvinger dem til at flytte til et andet EU-land i en periode. Det er ekstremt og det er på tide, at langt flere siger fra over for det, end tilfældet er i dag. Vi vil derfor opfordre alle danske politikere til at droppe de partitaktiske hensyn og den misforståede loya-

3


litet over for ledelsen i deres parti. I stedet bør vi alle tage en åben og ærlig debat med hinanden om, hvad det er for et samfund, vi ønsker at leve i. I Ægteskab Uden Grænser har vi intet imod, at højtuddannede indvandrere flytter til Danmark og tager deres familie med sig. De skal være så hjertelig velkomne, for i fremtiden får vi brug for flere hænder på arbejdsmarkedet. Men det må naturligvis også være sådan, at danskere kan bo i Danmark med deres familie på mindst lige så gode vilkår som dem, man tilbyder indvandrere. Uanset hvilken religion de har. Uanset om de selv og deres ægtefælle er postbud eller direktør. Og uanset at de har fået børn og derfor ikke har haft tid til at arbejde på fuld tid i 2½ år inden for de sidste 3 år. Alt andet er efter vores mening helt urimeligt.

4


NYE TIDER. NYE KRAV. – POINTSYSTEMET Pointkrav: Over 24 år: 60 Under 24 år: 120 I/ Færdiggjort uddannelse 120 POINT PhD/kandidatuddannelse i Danmark eller top 20 universitet 80 POINT

PhD/kandidatuddannelser andre universiteter i udlandet

70 POINT

Bacheloruddannelser i Danmark eller top 20 universitet

50 POINT

Bacheloruddannelser andre universiteter i udlandet

50 POINT

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark

40 POINT

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i udlandet

II/ Erhvervserfaring 80 POINT

Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2 år i Danmark

60 POINT

Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2½ år ud af de seneste 3 år i udlandet

40 POINT

Anden erhvervserfaring i 2½ år ud af de seneste 3 år i udlandet

III/ Sproglige kvalifikationer 50 POINT

Dansk, svensk og norsk på niveau svarende til studieprøven (C 1)

40 POINT

Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til studieprøven (C 1)

IV/ Øvrige 20 POINT

Dansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2)

20 POINT

Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2)

20 POINT

Hvis ansøger ikke bosætter sig i et udsat boligområde

10 POINT

Aktiv deltagelse i globale humanitære organisationer

10 POINT

Selvforsørgelse (kan ikke kombineres med erhvervsarbejde)

Der kan opnås point med kvalifikationskrav fra grupperne I-III. Der kan suppleres med op til 20 point fra gruppe IV.


Your EZ Access account allows those in your organization to download high-resolution images for the following uses: Tests Samples Composites Layouts It overrides the standard online composite license on www.gettyimages.co.uk. The EZ Access account is not a license. In order to finalize your project with the material you downloaded from your EZ Access Account, you need to secure a license. Without a license, no further uses can be made, such as: focus group presentations external presentations final materials distributed inside your organization any materials distributed outside your organization any materials distributed to the public (such as advertising or marketing materials) Access to Getty Images will be available for 24 hours only. Please use the time granted to download ONLY the images that you need to support your specific response to the YCCA project brief. It is very important that you understand that the images you download can only be used for the competition. Getty Images employs a variety of internal and external monitoring methods to track each downloaded image and its subsequent use. Any images you download must be completely deleted from your computer, storage device, network or system within 30 days. ANY USE OF IMAGERY NOT SPECIFIC TO YOUR COMPETITION ENTRY WILL BE CONSIDERED UNAUTHORIZED USE AND BE SUBJECT TO LEGAL ACTION UNDER APPLICABLE COPYRIGHT LAWS. How to Use the Easy Access Service from Getty Images

1. Sign-in to www.gettyimages.dk using the YCCA username and password


2. Search for images using any keyword you like (f.eks. “Dog”)

3. Select an image with the Easy Access Icon by clicking on it – it will open in a new window


4. Click on “Easy Access Download” and click “Continue” in the dialogue box


5. Accept the License Terms – VERY IMPORTANT STEP! The DOWNLOAD button will not activate if you do not click the acceptance box.

6. Click the green “DOWNLOAD” button and the image will download to your machine.


7. A final dialogue box will open indicating the download has begun

Test Pdf  
Test Pdf  

Det bare herre nice at kunne blader

Advertisement