Page 1

Ă…rsredovisning Annual Accounts

2009


Innehåll Förvaltningsberättelse

4

Resultaträkning

7

Balansräkning

8

Tilläggsupplysningar

11

Content The Administration Report

5

Income Statement

7

Balance Sheet

8

Additional Information (notes)

11


Business as usual is over It’s rather obvious that we can’t continue business as usual if we want to survive. We need to create corporations built from a deep sense of responsibility for the common good. For Plantagon this means a core business that’s good for society, as well as democratic and transparent organizations that are able to balance commercial success with idealistic principles. Plantagon may be the first opportunity to influence a large company from the inside whitout being an employee, a manager or an investor – but by beeing socially engaged in supporting it´s mission. By the year 2050, 80 percent of the world’s population will live in cities. Already today we claimed 80 percent of the world’s arable land. In response to this challenge, Plantagon presents a vertical greenhouse for the urban environment. Maximum profit is no longer a reason for a company to exist. Environmental, social and also political reasons will prevent that to continue. But most obvious of all, consumers and employees will put an end to it. As the corporate role in society changes dramatically we need to develop the corporate institution itself towards transparency, democracy and a long term perspective. In our organizational model (a junction between a company and a non-profit organization), we combine commercial and value based driving forces in one organization. We call it ”the Companization”. In 2009 Plantagon was awarded the prestigious Globe Forum “Innovator Idol” prize in Stockholm. Globe Forum is a leading matchmaker between innovators, ­entrepreneurs and investors with a focus on business innovation and sustainability. The Plantagon Greenhouse was chosen among thousands of competitors from 36 countries. Plantagon vertical greenhouses are representing Sweden in the World Expo in Shanghai 2010, as one of fifty Swedish innovations.

Hans Hassle, CEO


Plantagon International AB 556757-6839

Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning

omfattande internationellt marknadsföringsarbete av Plantagons växthus för vertikal odling. Relationer har inletts i Polen, Indien, USA och Sverige. Fem prospekteringar är under förberedelse. Bolaget har under året erhållit mönsterskydd inom EU och startat flera internationella mönsterskyddprocesser utanför EU avseende vertikal odling. Bolaget har under året också utökat sitt skydd av varumärket Plantagon i EU och flera länder utanför EU. Bolaget har under året inlett ett samarbete med Vector Foiltec, ett globalt företag inom byggnationsområdet. Bolaget har under året fördjupat sin relation till det börsnoterade företaget SWECO genom en strategisk och ömsesidig exklusiv allians, formaliserad i en Manufactoring Alliance. Bolaget har under räkenskapsåret haft utgifter om totalt 3 353 TSEK för patent och varumärken samt för balanserade utvecklingsarbeten, varav utgifterna för balanserade utvecklingsarbeten uppgår till 1 691 TSEK som bedöms ha ett väsentligt värde. Plantagon International belönades under året med Globe Forums utmärkelse ”Innovation Idol” och bolagets VD Hans Hassle nominerades till utmärkelsen Årets hållbara ledare som utses av Sveriges Miljöchefer. Plantagons vertikala växthus representerar Sverige under Världsutställningen i Shanghai, som en av femtio svenska innovationer. Plantagons vertikala växthus har valts till en av femtio svenska innovationer som Sverige visar i ”Innovation Hall” under världsutställningen i Shanghai 2010. I mars 2010 nominerades Plantagon som ett av sex företag till den internationella utmärkelsen Globe Sustainable Innovation Award. I mars 2010 presenterades Plantagon inom ramen för Swedish-American Green Alliance av US Embassy i Stockholm.

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, försäljning och franchising av nya tekniker för produktion av odlad mat, försäljning av odlad mat direkt till konsument, försäljning av odlad mat och växter direkt till industri, utveckling av tekniker för framställning av medicin, utveckling av tekniker för framställning av bekämpningsmedel, utveckling av tekniker för framställning av pappersmassa, konsulttjänster med tonvikt på strategi, management, utbildning, kommunikation, Public Relations, Public Affairs, forskningsprojekt, riskprojekt samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att bereda maximal vinst och samhälleligt inflytande åt sina aktieägare genom lönsamhet, värdetillväxt och en kärnverksamhet som medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i överensstämmelse med fastställda principer i FN:s Global Compact samt the Earth Charter. Bolaget ska på detta sätt vara en drivande kraft för att utveckla ägares, företagsledningars och entreprenörers möjligheter att förstå, ta till vara och använda sitt inflytande över mänsklighetens framtid genom att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och politisk utveckling mot en marknad med ett ”mänskligt ansikte”. Bolaget ska manifestera de påtagliga möjligheter ett företag har att göra samhällelig nytta och i detta arbete bidra till en utveckling av vinstdrivna organisationer med alternativa ägarformer, ideologiska drivkrafter och ett visionärt ledarskap. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Detta är bolagets andra räkenskapsår. Bolaget har inte några anställda och några löner har inte utbetalats under räkenskapsåret. Bolaget har under året fördjupat delar av den tekniska förstudie som färdigställdes våren 2009 och inlett ett

4


Plantagon International AB 556757-6839

Administration Report Scope and type of operations

spring 2009 and launched extensive international marketing efforts of Plantagon greenhouse for vertical farming. Relationships have been introduced in Poland, India, USA and Sweden. Five exploratory operations are under preparation. The company has during the year received a protection for the design pattern within the EU and started several international processes to get the protection for the design pattern outside the EU on vertical farming. The company has during the year, also extended its protection of the brand Plantagon in the EU and several countries outside the EU. The company has this year begun a collaboration with Vector Foiltec, a global company within the construction area. The Company has during the year deepened It’s relationship with the listed company SWECO through a strategic and mutually exclusive alliance, formalized in a Manufacturing Alliance. The Company has during the financial year had expenditure totaling 3353 TSEK of patents and trademarks and also capitalized expenditure for development work, of which the capitalized expenditure for development work amounts to 1691 SEK judged to be of significant value. Plantagon International was during the year awarded Globe Forum’s award “Innovation Idol” och the company’s CEO Hans Hassle was nominated for the award “The sustainable leader of the year” appointed by Swedens environmental managers. Plantagon vertical greenhouses have been elected as one of fifty Swedish innovations that Sweden has shown in the “Innovation Hall” during the World Expo in Shanghai 2010. In March 2010 Plantagon was nominated as one of six companies to the international award Globe Sustainable Innovation Award. In March 2010 Plantagon was presented in the context of Swedish-American Green Alliance of the U.S. Embassy in Stockholm.

The object of the company’s activity is development, sales and franchising of new technology for production of cultivated food, selling cultivated food directly to consumers, selling cultivated food directly to industry, development of technologies for production of medicine, development of technologies for production of pesticide, development of technologies for production of paper pulp, consulting on strategy, management, education, communication, Public Relations, Public Affairs, research projects, risk projects and with that compatible activity. The purpose of the company is to prepare maximum profit and social influence through profitability, growth of value and a core business that contributes to a sustainable development of society according to principles set in the Global Compact of the United Nations and the Earth Charter. Doing this, the company shall be a driving force in developing the possibility of share holders, managements and entrepreneurs to understand, look out for and use their influence over the future of humanity through working for a sustainable financial, social and political development towards a market with “a human face”. The company shall manifest the obvious possibilities a company has to be of benefit to mankind and during this work contribute to a development of for-profit organizations using alternative ownership, ideological driving forces and a visionary leadership. Significant events during and after the financial year This is the company’s second financial year. The company has no employees and no salaries have been paid during the financial year. The Company has during the year enhanced parts of the technical feasibility study that was completed in the

5


Plantagon International AB 556757-6839

Förslag till vinstdisposition

Proposal for the appropriation of profits

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

The following profits are available for appropriation at the ­annual general meeting

Balanserade vinstmedel från föregående år

1 795 563

Profit brought forward from previous years

1,795,563

Aktieägartillskott

6 758 098

Shareholders contribution

6,758,098

Årets resultat

– 690 966

Loss for the year

– 690,966

7 862 695

7,862,695

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

The board and managing director proposes that

i ny räkning balanseras

7 862 695

the following be carried forward

7,862,695

7 862 695

7,862,695

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

Please refer to the following income statements, balance sheet and additional information regarding the company’s profits and financial position in general. All amounts are in Swedish kronor (SEK) unless otherwise indicated.

6


Plantagon International AB 556757-6839

RESULTATRÄKNING

INCOME STATEMENT

Rörelsens intäkter mm

Operating income etc.

Nettoomsättning

Net sales

Rörelsens kostnader

Operating expenses

Övriga externa kostnader

Other external costs

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not / Note

2009–01–01 2009–12–31

2008–05–09 2008–12–31

225,560

84,885

225,560

84,885

–780,686

–704,807

Depreciation of tangible assets

–344,134

–11,778

Rörelseresultat

Operating result

–899,260

–631,700

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Other interest income and similar profit/loss items

211,756

47,325

Räntekostnader och liknande resultatposter

Other interest costs and similar profit/loss items

–3,462

0

Resultat efter finansiella poster

Result after financial items

–690,966

–584,375

1

Skatt på årets resultat

Tax on profit for the year

ÅRETS RESULTAT

NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR

7

0

0

–690,966

–584,375


Plantagon International AB 556757-6839

BALANSRÄKNING

BALANCE SHEET

TILLGÅNGAR

ASSETS

Anläggningstillgångar

Fixed assets

Immateriella anläggningstillgångar

Intangible assets

Not/ Note

2009-12-31

2008-12-31

Balanserade utvecklingskostnader

Capitalized expenditure for development

2

1,691,645

0

Patent och varumärken

Patents and trademarks

3

1,329,425

0

3,021,070

0

35,336

47,114

35,336

47,114

Materiella anläggningstillgångar

Tangible assets

Inventarier

Equipment

4

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

Other longterm receivables

Summa anläggningstillgångar

Total fixed assets

Omsättningstillgångar

Current assets

Kortfristiga fordringar

Current receivables

Kundfordringar

Accounts receivable-trade

Övriga fordringar

Other receivables

100,084

0

3,156,490

47,114

16,250

106,250

432,074

7,588

448,324

113,838

Kassa och bank

Cash and bank balances

4,789,826

1,834,458

Summa omsättningstillgångar

Total current assets

5,238,150

1,948,296

SUMMA TILLGÅNGAR

TOTAL ASSETS

8,394,640

1,995,410

8


Plantagon International AB 556757-6839

BALANSRÄKNING

BALANCE SHEET

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EQUITY AND LIABILITIES

Eget kapital

Equity

Bundet eget kapital

Restricted equity

Aktiekapital, 100 000 aktier med kvotvärde 1 SEK

Share capital, 100,000 shares at quotavalue 1 SEK

Not/ Note

2009-12-31

2008-12-31

100,000

100,000

100,000

100,000

8,553,661

2,379,938

5

Fritt eget kapital

Non-restricted equity

Balanserad vinst

Profit brought forward

Årets resultat

Loss for the year

Summa eget kapital

Total equity

Kortfristiga skulder

Current liabilities

Leverantörsskulder

Accounts payable – trade

Övriga kortfristiga skulder

Other short-term debts

Upplupna kostnader

Accrued expenses

–690,966

–584,375

7,862,695

1,795,563

7,962,695

1,895,563

405,000

72,147

1,320

0

25,625

27,700

431,945

99,847

8,394,640

1,995,410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

POSTER INOM LINJEN

MEMORANDUM ITEMS

Ställda säkerheter

Pledged assets

Inga/None

Inga/None

Ansvarsförbindelser

Contingent liabilities

Inga/None

Inga/None

9


Plantagon International AB 556757-6839

Tilläggsupplysningar

Additional Information

Redovisningsprinciper

Accounting principles

De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR/SRS. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

The accounting principles applied are in accordance with the Annual Accounts Act, as well as the recommendations and statements from the Swedish Accounting Standards Board and FAR/SRS. The following valuation and recalculation principles are applied to the annual accounts:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Capitalized expenditure for development

Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts.

Expenditure on development costs are normally expensed when incurred. Some larger development projects has been considered of significant value to the company in future years and is booked as assets in the balance sheet as Capitalized expenditure for development work. These assets are amortized on a straight-line basis over 5 years. Depreciation begins when the work has essentially been completed.

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Patents, licenses, trademarks and similar rights

Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandetiden, normalt under 5 år.

Cost of purchased licenses, patents, licenses and trademarks are capitalized and amortized on a straight-line basis over the estimated time of use, normally over 5 years.

Anläggningstillgångar

Fixed assets

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

Fixed assets are accounted for at acquisition cost less depreciation according to plan based upon an assessment of the asset’s expected economic lifetime. Depreciation according to plan is computed as follows:

Inventarier

20%

Equipment

20%

Patent och varumärken

20%

Patent and trademarks

20%

Fordringar

Receivables

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Receivables are accounted for at the amount expected to be received.

10


Plantagon International AB 556757-6839

Not 1 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Note 1 Disclosure of audit fee and cost reimbursements 2009

2008

2009

Dahlströms & Partners Revsionsbyrå AB

2008

Dahlströms & Partners Revsionsbyrå AB

revisionsuppdrag

0

7 500

övriga uppdrag

0

0

7 500

0

audit assignment

0

0

non-audit assignments

7 500

7 500

PricewaterhouseCoopers

audit assignment

0

7,500

non-audit assignments

0

0

7,500

0

0

0

7,500

7,500

PricewaterhouseCoopers

revisionsuppdrag övriga uppdrag Summa

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

An audit assignment includes the audit of the annual accounts, the accounting records and the administration of the board of directors and the managing director. The audit assignment includes additional work given by the company to the auditors and consultations or other assistance resulting from observations made during the audit or completion of such additional work. Everything else is considered as non-audit assignments.

Not 2 Balanserade utvecklingskostnader

Note 2 Capitalized expenditure for development

2009-12-31

2008-12-31

0

0

Inköp

1 691 645

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 691 645

0

Ingående avskrivningar enligt plan

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

0 1 691 645

Ingående anskaffningsvärde

Utgående planenligt restvärde

2009-12-31

2008-12-31

0

0

Purchases

1,691,645

0

Accumulated acquisition values carried forward

1,691,645

0

Depreciation brought forward

0

0

Depreciation for the year

0

0

0

Accumulated depreciation carried forward

0

0

0

Residual value according to plan carried forward

1,691,645

0

Acquisition value brought forward

0

11


Plantagon International AB 556757-6839

Not 3 Patent och varumärken

Ingående anskaffningsvärde

Note 3 Patent and trademarks 2009-12-31

2008-12-31

0

0

Inköp

1 661 781

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 661 781

0

Ingående avskrivningar enligt plan

0

2009-12-31

2008-12-31

0

0

Purchases

1,661,781

0

Accumulated acquisition values carried forward

1,661,781

0

0

0

Acquisition value brought forward

0

Depreciation brought forward

Årets avskrivningar enligt plan

–332 356

0

Depreciation for the year

–332,356

0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

–332 356

0

Accumulated depreciation carried forward

–332,356

0

1 329 425

0

Residual value according to plan carried forward

1,329,425

0

Utgående planenligt restvärde Not 4 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Note 4 Equipment 2009-12-31

2008-12-31

58 892

0

0

58 892

58 892

58 892

58,892

0

0

58,892 58,892

Depreciation brought forward

–11,778

0

–11 778

Depreciation for the year

–11,778

–11,778

Accumulated depreciation carried forward

–23,556

–11,778

35,336

47,114

–11 778

Årets avskrivningar enligt plan

–11 778

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

–23 556

–11 778

35 336

47 114

Purchases

2008-12-31

58,892

Ingående avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

Acquisition value brought forward

2009-12-31

Accumulated acquisition values carried forward

0

Residual value according to plan carried forward

12


Plantagon International AB 556757-6839

Not 5 Förändring i eget kapital

Ingående balans

Aktiekapital

Balanserat resultat

Årets resultat

100 000

2 379 938

–584 375

Aktieägartillskott

6 758 098

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma

–584 375

Årets resultat Utgående balans

584 375 –690 966

100 000

8 553 661

–690 966

Sharecapital

Profit brought forward

Net profit/ loss for the year

100,000

2,379,938

–584,375

Ackumulerade aktieägartillskott uppgår till 9 138 036 SEK (2 379 938 SEK). Note 5 Change in equity

Opening balance Shareholders contribution

6,758,098

Appropriation of profits as resolved by the annual general meeting

–584,375

Net loss for the year Amount carried forward

584,375 –690,966

100,000

8,553,661

Ackumulated shareholders contributions amount to 9 138 036 SEK (2 379 938 SEK).

13

–690,966


Plantagon International AB 556757-6839

Stockholm 2010-

Hans Hassle Verkställande Direktör / CEO

Oren Lyons Ordförande / Chairman

Michele Di Dato

Vincent Johnson

Leif Sieurin

Virgil Thomas

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mia Kristiansson

/ Our Audit Report was issued 2010-

Magnus Lagerberg Auktoriserad revisor / Authorized Public Accountant

14


Plantagon International AB 556757-6839

15


scheelegatan 5, 112 23 stockholm, sweden +46(0)709 17 94 00 路 www.plantagon.com stockholm 路 onondaga 路 new york 路 new delhi

Annual report 2009  
Annual report 2009  

Annual report 2009

Advertisement