Page 1

Venydes cubr eel

Uni v er s o

ABRI LDE201 4 T AL L E RE S

CONF E RE NCI AS , CHARL ASYE VE NT OS

T a l l er esdea s t r onomí apa r agr uposes c ol a r es

Cha r l a : “ Pr ev enc i óndel del i t oenl ar edess oc i a l es ” . Ac a r godel CE NT RAUni da dT a pa c hul a . Vi er nes04dea br i l , 11: 00Hr s .

Rec i c l a dodePa pel T eens eña r emosar eut i l i z a rl osdes ec hosdepa pel c onl osquepodr á sel a bor a rl i br et a s , por t a r r et r a t os , s obr es , c a r pet a syot r osa r t í c ul os . Gr uposes c ol a r esypúbl i c oengener a l . Ma r t esas á ba dosde10: 00a13: 00Hr s . ( Nec es a r i oa genda rpr ev i a ment e) . Cuot ader ec uper a c i ón$15. 00 Pa pi r o ex i a Di v i ér t et ea r ma ndo gur a senpa pel . Ma r t esas á ba dode10: 00a18: 00Hr s . E nt r a dal i br e. Rec i c l a ndoal aModa Enes t et a l l era pr ender á sar eut i l i z a r ma t er i a l esc onl osquepodr á sel a bor a r út i l esa r t í c ul ospa r at uus oper s ona l . Públ i c oengener a l . Ma r t esas á ba dosde10: 00a 18: 00Hr s . Ent r a dal i br e .

Cur s obá s i c odef ot ogr a f í ai mpa r t i doporI CAT E CH. Del 07a l 11dea br i l . Má si nf or mesa l t el : 6266651 Pr es ent a c i óndel l i br o“ Ba i l a r i nadel av i da ”deJ es s i c aMa r t i nT eba r . Mi ér c ol es09dea br i l , 18: 00Hr s . Conf er enc i a : “ Ca l i da ddel a smi el es ” . Ponent eDr a . J ul i aAngél i c aZa v a l aOl a l de, E COS URT a pa c hul a . J uev es10dea br i l , 11: 00Hr s . Cha r l a : “ E c l i ps esl una r es ” . Ponent eI ng. J os éL ui sZuñi gaDur a n, As oc i a c i ónAs t r onomi c aI z a paPopol Vuh. Vi er nes11dea br i l , 11: 00Hr s . Conf er enc i a“ L af uer z adel apa l a br a ” . Ponent eL i c . RomeoRena udGuz má n. Ma r t es29dea br i l , 11: 00Hr s .

E XPOS I CI ONE S T AL L E RDECI E NCI AS

E x pos i c i ónf ot ogr ác a“ T a pa …c hul ahoyys i empr e ” .

Mi c r os c opí a Obs er v aat r a v ésdenues t r osmi c r os c opi os . Ent r a dagr a t ui t a .

E x pos i c i ónes c ul t ór i c a“ T r a ns mut a c i ónRí t mi c a ” .

T AL L E RDEPI NT URA J óv enesya dul t os . Ma r t esyj uev es15: 00a17: 00Hr s . Cuot ader ec uper a c i ón: $350. 00 Ni ños Vi er nes15: 00a17: 00Hr s . S á ba dosde10: 00a12: 00Hr s . Cuot ader ec uper a c i ón: $400. 00

E x pos i c i ónpi c t ór i c a“ Al as ombr adel ac ei ba ” .

DOMODI GI T AL Ma r t esadomi ngo. 09: 00Hr s . -E s t r el l a sdel osF a r a ones 10: 00Hr s . -F ut ur oS a l v a j e 11: 00Hr s . -Ma r a v i l l a sdel Uni v er s o 12: 00Hr s . -S i et eMa r a v i l l a s 13: 00Hr s . -S ec r et osdel S ol 14: 00Hr s . -MundosdeHi el o 15: 00Hr s . -E s t r el l a sdel osF a r a ones 16: 00Hr s . -F ut ur oS a l v a j e Cuot adeac c es oal DomoDi gi t al :Ni ños : $15. 00

ME S ADEJ UE GOS L ot er í adebi c hos . Memor a madec ons t el a c i ones . Col or ea ndoel S i s t emaS ol a r .

OBS E RVACI ÓNCONT E L E S COPI OS OL AR T odosl osv i er nesde10: 00a12: 00Hr s . Cuot ader ec uper a c i ón: $15. 00 L aobs er v a c i óndepender ádel a sc ondi c i onesc l i má t i c a s .

Adul t os : $30. 00

F AS E SL UNARE S Nuev a : 30dema r z o Cr ec i ent e: 07dea br i l L l ena : 15dea br i l Mengua nt e: 22dea br i l E c l i ps et ot a l deL una15dea br i l . I ni c i odel ec l i ps e: 01: 00Hr s . F i ndel ec l i ps e: 04: 30Hr s .

pl a net a r i odeba c hi l l er es @Pl a net a r i oT a pa

Hor ar i o: mar t esadomi ngo de09: 00a17: 00Hr s .

Av. Pas eodeL osCer r i t os , Tapac hul a, Chi apas . Tel : ( 01962)6283920 www. pl anet ar i o. c obac h. edu. mx

Planetario Bachilleres Actividades abril 2014  

Programa de actividades Planetario Bachilleres Abril 2014 Tapachula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you