Page 1

Tillæg nr. 11 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller sydvest for Tim

© Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011

1


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at udvide et område til vindmøller sydvest for Tim. Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring sammen med et lokalplanforslag for en udvidelse op til 12 vindmøller opstillet i to rækker. På baggrund af VVM-redegørelsen og miljørapporten samt behandling af indkomne bemærkninger har byrådet den 15. november 2011 besluttet, at projektet reduceres til seks møller på én række. Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering af, at to rækker vil være uforeneligt med det omkringliggende særligt sårbare kystlandskab og at den visuelle påvirkning af landskabet ved det ansøgte anlæg vil være meget betænkelig. Rammeområdets afgrænsning reduceres imidlertid ikke. Det skyldes, at området er egnet til testmøller, og at der eventuelt på et senere tidspunkt kan blive behov for at ændre vindmølleparken, hvis der ønskes afprøvet vindmøller, som ikke kan indpasses i den nuværende række, og rækken dermed skal have en anden orientering. Kommuneplantillægget består af: En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. Bestemmelser med tilhørende kort, der regulerer rammerne for lokalplanlægningen. REDEGØRELSE Baggrund og formål Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 281. Tillægget regulerer mulighederne for at udvide den eksisterende vindmøllepark fra tre til seks vindmøller. Tillægget regulerer desuden opsætning af en målemast og etableringen af et elforsyningsanlæg, herunder en transformatorstation og en koblingsstation. Rammeområdet er på ca. 70 ha og er i dag landbrugsområde og vindmølleområde. Området er i Kommuneplan 2009-2021 udlagt til vindmølleområde nr. 00TA004, 00TA073 og 00TA074, Tim, der svarer til område nr. V2 i Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Da området for vindmøllerne med tilhørende veje og målemaster er ændret, er det nødvendigt at justere afgrænsningen af rammeområdet. Det er stadig for størstedelen sammenfaldende med område nr. 00TA004, 00TA073 og 00TA074. Det justerede vindmølleområde skal udlægges som nyt rammeområde med nummer 00TA097. Det nye rammeområde skal kunne rumme 6 vindmøller med en maksimal totalhøjde på 149,9 meter, én målemast samt elforsyningsanlæg, herunder en transformatorstation og en koblingsstation. VVM-redegørelse og Miljøvurdering Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at projektet er omfattet af Planlovens krav om gennemførelse af en VVM. Det betyder, at der skal vedtages kommuneplanretningslinjer som forudsætning for realisering af anlægget. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer også, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet i ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” om udarbejdelse af miljørapport. Miljørapport og VVM-redegørelse er samlet i én rapport, som foreligger i ét selvstændigt dokument, der er offentliggjort sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Placering i kystnærhedszonen En del af rammeområdet ligger inden for kystnærhedszonen omkring den nordlige side af Stadil Fjord. Inden for kystnærhedszonen kan der kun planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Området er udlagt i kommuneplanen, som en udvidelse af et eksisterende vindmølleområde. Det er sket for at udnytte vindenergien effektivt i de kystnære områder, hvor vindressourcen er størst og for at samle vindmøllerne i så store grupper som muligt, således at færrest mulige områder påvirkes. Området har stor afstand til kystnærhedszonen for vestkysten, således at det helt åbne kystbagland langs Vesterhavet friholdes for vindmøller. Området er placeret væk fra de kystnære dele af kystnærhedszonen samt udenfor de kystnære dele af kystnærhedszonen, der skal friholdes for bebyggelse. Anlægget i kystnærhedszonen kan ikke flyttes til baglandet, idet nærhed til boliger landværts den eksisterende vindmøllerække ikke gør det muligt. Samling af vindmøllerne ved Tim gør det endvidere muligt at udnytte eksisterende tilkørselsveje fra Holstebrovej og anlægge et elforsyningsanlæg, herunder en transformatorstation og en koblingsstation.

2


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Påvirkningen af kystlandskabet er der redegjort for i VVM-redegørelse og miljørapport samt i dokumentet ”Vindmøller sydvest for Tim. Alternativ med 1 række mod øst. Oktober 2011”. Heri er anlæggets visuelle påvirkning af kystlandskabet blevet nærmere vurderet, blandt andet gennem flere visualiseringer. Der er ikke fundet en så væsentlig uheldig påvirkning af kystlandskabet, at det står til hinder for opførelsen af vindmølleparken. Anlægget hindrer endvidere ikke offentlighedens adgang til kystområderne. Der er konstateret påvirkninger af landskabsoplevelsen af kysten nord for Stadil Fjord set fra sydsiden af Stadil Fjord, men det er vurderet, at vindmøllerne er i overensstemmelse med landskabets skala, og at de ikke giver en væsentlig forstyrrelse af landskabsoplevelsen. Placering af vindmøller og hermed også store møller i kystområder med optimale vindforhold betragtes som funktionel begrundelse for opstilling i kystnærhedszonen. Det forudsætter en afvejning overfor natur- og landskabsinteresser i kystnærhedszonen. Denne afvejning er der redegjort for i den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. For at minimere møllernes visuelle påvirkning af kystområdet opstilles møllerne i en ret linje i et i forhold til landskabet let opfatteligt geometrisk mønster. Møllerne skal endvidere fremstå ensartede. Den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for placering af anlæg i kystnærhedszonen omhandler kun de nævnte vindmøller med tilhørende målemast, arbejdsarealer og adgangsveje, idet elforsyningsanlæg, herunder transformatorstation og koblingsstation skal placeres udenfor kystnærhedszonen. Eksisterende lokalplan indenfor 00TA004 I rammeområde 00TA004 står i dag tre vindmøller omfattet af lokalplan nr. 04.055 tidligere Ringkøbing Kommune. Lokalplan nr. 04.055 tidligere Ringkøbing Kommune bliver aflyst med vedtagelsen af lokalplan nr. 281 og dette kommuneplantillæg.

3


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021

00TA004

00TA074 00TA097 00TA073

Figur 1. Oversigtskort med markering af både det eksisterende og det nye rammeområde

Gammelt rammeområde

4

Nyt rammeområde


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 BESTEMMELSER Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer foretages følgende ændring af Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021: Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for at: • Samle rammeområde 00TA004, 00TA073 og 00TA074 til et nyt rammeområde 00TA097, samt justere rammeafgrænsningen. • Fastlægge overordnede retningslinjer for opstillingen af vindmøller med tilhørende målemast samt elforsyningsanlæg og lign., herunder transformatorstation og koblingsstation. • Fastlægge støjkonsekvenszoner omkring vindmøller sydvest for Tim, for at sikre grundlaget for opstilling af vindmøllerne. Eksisterende rammebestemmelser for vindmølleområde 00TA004, 00TA073 og 00TA074, Tim, se kortbilag 1. Generelle bestemmelser for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Nye vindmøller kan kun placeres i temaplanområderne, jf. temaplan for vindmøller. 2. Vindmøllerne i det enkelte område skal opstilles i et harmonisk og let opfatteligt mønster, således at oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt. 3. Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 4. Ved etablering af den første mølle i områder, hvor der kan placeres mindst to vindmøller, skal der foreligge en beliggenhedsplan for alle vindmøllerne i området, som skal følge bestemmelserne for det enkelte område. 5. Inden opførelse af vindmøllerne i de enkelte områder skal der udarbejdes en lokalplan med visualisering af projektet og møllernes samspil med andre vindmøller. 6. Lokalplaner for områderne vil blive tillagt bonusvirkning for landzonetilladelse, så de erstatter landzonetilladelser. 7. Ved opførelse af mere end tre vindmøller eller vindmøller med totalhøjde over 80 m skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. 8. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller i området kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 9. Ved driften af anlæggene skal det sikres, at ingen nabo får over ti timer skyggekast om året, reel tid. 10. Vindmøller skal placeres med en afstand på mindst fire gange totalhøjden i forhold til nabobeboelse. 11. Hvis vindmøller placeres nærmere overordnede og vigtige veje end fire gange vindmøllens totalhøjde, skal det ved udarbejdelse af planlægningen med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for det enkelte projekt vurderes, om vindmøllerne står i sigtelinjen for vejen og dermed om de skader trafiksikkerheden ved at aflede trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Overordnede og vigtige veje i Ringkøbing-Skjern Kommune er rute 11, 12, 15, 16, 28, 181, 423, 439, 467 og 471. Vejene er markeret med gult eller rødt på kort 4 i temaplanen for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for den enkelte mølles udformning 12. Alle nye vindmøller i kommunen skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen, må møllerne ikke bære reklamer. 13. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. I område 14 og 17 kan der opstilles målemaster tilknyttet demonstrationsmøllerne. Masterne kan lysafmærkes, hvis det kræves af Statens Luftfartsvæsen. 14. Ved hvert projekt skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjde vurderes i forhold til vindmøllernes placering i landskabet.

5


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 15. Alle vindmøller inden for det enkelte område skal have samme udseende. Det vil sige samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan dog accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 00TA004, 00TA073 og 00TA074 ifølge Kommuneplan 2009 – 2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune Rammeområde 00Ta004 (Vindmølleområde Tim (J1)): Områdets anvendelse Området er udlagt til Vindmølleanlæg Særlige bestemmelser for Vindmøllepark sydvest for Tim Arealer som ikke anvendes til veje, vendepladser og fundamenter må kun anvendes til landbrugsdrift. Ved ophør af driften på vindmøllerne skal området tilbageføres til landbrugsdrift. Bebyggelsens art og anvendelse Der kan i området opstilles vindmøller med en max. højde til øverste vingespids på 149,9 m. Der må ikke opstilles yderligere master og bygninger. Område i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Området skal anvendes til vindmøllepark. Lokalplanlægning Lokalplan nr. 04.055. Bebyggelsesforhold Møllerne skal opstilles i et symmetrisk enkelt og let opfatteligt mønster. Opholdsarealer Der må ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse nærmere det udlagte område end eksisterende boliger. "Zonestatus" Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Rammeområde 00TA073 (Vindmølleområde Tim (J1-III)): Områdets anvendelse Området er udlagt til Vindmølleanlæg Særlige bestemmelser for Vindmølleområde Tim (J1-III) ingen Bebyggelsens art og anvendelse Område i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune "Zonestatus" Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Rammeområde 00TA074 (Vindmølleområde Tim (J1-II)): Vindmølleområde Tim (J1-II) Kommuneplanramme nr. 00ta074

6


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Områdets anvendelse Området er udlagt til Vindmølleanlæg Særlige bestemmelser for Vindmølleområde Tim (J1-II) ingen Bebyggelsens art og anvendelse Område i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune "Zonestatus" Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone Rammebestemmelser jf. Temaplan for vindmøller: * * * * * *

I rammeområde J1 kan rejses maksimalt 5 vindmøller. I rammeområde J1-II kan rejses maksimalt 1 vindmølle. I rammeområde J1-III kan rejses maks. 6 vindmøller. Maksimal totalhøjde på 149,9 m. Minimum totalhøjde på 140 m. Vindmøllerne skal stå i parallelle rækker med lige stor indbyrdes afstand mellem vindmøllerne i rækkerne.

Kortbilag 1. Eksisterende rammeområde 00TA004, 00TA073 og 00TA074

Kortbilag 2. Fremtidige forhold. Afgrænsningen af lokalplan- og rammeområde 00TA097.

Kort til højre forkert

7


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Fremtidige rammebestemmelser for område 00TA097 Generelle bestemmelser. Der foretages ingen ændringer i de generelle bestemmelser. For rammeområde 00TA097 gælder følgende bestemmelser, se kortbilag 2 og 3:

Områdets anvendelse Området er udlagt til tekniske formål til maksimalt 6 vindmøller med tilhørende målemast samt til elforsyningsanlæg og lign., herunder transformatorstation og koblingsstation. Lokalplaner indenfor rammen Lokalplan nr. 281 for et område til vindmøller sydvest for Tim Bebyggelsesforhold • I området kan rejses maksimalt 6 vindmøller med maksimal totalhøjde på 149,9 m og minimal totalhøjde på 140 m. • Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje • Der kan rejses én målemast med maksimal totalhøjde på 94 m • Der kan opføres et elforsyningsanlæg, herunder en transformatorstation på maksimum 150/60 kV og en koblingsstation med et samlet areal på maksimalt to ha. Master på stationen må maksimalt være 13 meter over terræn og øvrige bygninger maksimalt otte meter over terræn. Miljøforhold Der udlægges konsekvensområder omkring vindmøllerne (se kortbilag 3). Inden for: • zone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse i det åbne land. • zone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Zonestatus: Eksisterende zonestatus: Landzone Fremtidig zonestatus: Landzone Kystnærhedszone: En del af området ligger indenfor kystnærhedszonen. Inden for den del af området, der ligger i kystnærhedszonen, kan der kun opstilles møller og tilhørende målemast samt etableres arbejdsarealer og adgangsveje. Øvrige anlæg såsom elforsyningsanlæg, herunder transformatorstation og koblingsstation skal opføres udenfor kystnærhedszonen.

8


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021

Grænse for rammeområdet

Kortbilag 3. Støjkonsekvenszoner omkring vindmøller i vindmølleområde 00TA097, Tim Mål 1:25.000.

9


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Planloven. I henhold til Planlovens § 24 skal Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyse om reglerne i Planlovens § 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forslag til Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern kommuneplan 2009-2021 tidligere Ringkøbing Kommune offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan nr. 281 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 10 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslagene.

10


Tillæg nr. 11 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Vedtagelsespåtegning. Forslag til kommuneplantillæg.

Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til

§ 24 i Lov om plnlægning, den 21. nni 2011.

vo1dsen Borgmester

Endelig kommuneplantillæg. Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd i henhold til 2011.

§

‘ie’ErKJrgn Kommuiialdirektør

27 i Lov om planlægning, den 15. november.

evoldsen Borgmester

1sEkæ3aar? Kommuna dire ør

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er i henhold til 2011.

§

30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 14. december

11

Område til vindmøller sydvest for Tim, tillæg nr. 11  
Advertisement