Page 99

teterne efter en kortere tilvÌnningsperiode, og de vil nÌppe heller blive püvirket vÌsentligt af møllerne under driften. (QU NNHÀDJHUPXVDUWHUNDQPnVNHWU IIHVLRPUnGHW.XQ¿UHDUWHUNHQGHVGRJPHGVLNNHUKHGIUD870 kvadratet, og størst sandsynlighed for at trÌffe dyrene vil f.eks. vÌre under fouragering eller pü trÌk. I sü fald vil der i princippet vÌre en vis risiko for kollision med vindmøllerne. Men risikoen er generelt beskeden, bl.a. IRUGLGHÀHVWHDUWHULXGSU JHWJUDGHUWLONQ\WWHWVNRY eller vüdomrüder, og fordi ynglebiotoperne skal indeholde mange, gamle trÌer eller huse, som dyrene i stor udstrÌkning er knyttet til büde som ynglested og i forhold til fouragering. Reference /9/ og /10/. Selve mølleomrüdet er übent landbrugsomrüde og som südan ikNHHWJRGWÀDJHUPXVRPUnGH6NRYHRJSODQWDJHURPkring omrüdet kan dog givetvis rumme ynglebestande, og desuden er omrüdet kendetegnet af et landskab med hegn og smü skovomrüder, og man mü antage, at der NDQY UHHQYLVEHY JHOVHDIÀDJHUPXVPHOOHPGLVVH under fourageringstogter. Sammenholdes kendskabet til de enkelte arters foretrukne fourageringsbiotoper og typiske fourageringsteknik og -højde, er det sandsynligt, at risikoen for kollision med møllevingerne i givet fald i sÌrlig grad vil

J OGHIRUEUXQÀDJHUPXVLGHWGH¥YULJHDUWHUIRUWULQVvis fouragerer i lav højde langs skovkanter, vandoverÀDGHURORJGHUPHGXQGHUP¥OOHQVYLQJHUHOOHUHQGGDVOHWLNNHLQ UKHGHQDIYLQGP¥OOHQ%UXQÀDJHUPXV derimod kan ofte fouragere i større højde og er dermed potentielt mere udsat. Selve møllelokaliteten vurderes som nÌvnt ikke at Y UHQRJHQVSHFLHOWJRGÀDJHUPXVORNDOLWHW8PLGGHObart vurderes der derfor ikke at vÌre nogen stor risiko IRUÀDJHUPXVYHGRSV WQLQJDIYLQGP¥OOHUSnGHQSngÌldende lokalitet. Herudover er der intet landskabeligt, der indikerer, at møllerne bliver opstillet i, hvad der evt. kunne vÌre en foretrukken trÌkrute eller ledelinje for dyrene. Møllerne, der tÌnkes opstillet, vil vÌre VWRUH'HWHUKHOOHULNNHKHOWXY VHQWOLJWIRUGLÀDJHUmusene fortrinsvis jager i lav højde under møllevingerne, hvorved risikoen for kollisioner mindskes. Reference /7/. Ud over klimaet, hvor hürde vintre som 09/10 og 10/11, püvirker bestanden kraftigt, er den største trusVHOPRGÀDJHUPXVI OGQLQJDIKXOHWU HURJIMHUQHOVH af andre yngle- og/eller vinteropholdspladser. Det er højst usandsynligt, at man i mølleomrüdet vil kunne trÌffe padder eller insekter, der er opført pü KDELWDWGLUHNWLYHWVOLVWHGDGHULNNH¿QGHVHJQHGHELRWRSHUSnVWHGHW,HQDIVWDQGDIFDP¿QGHVELRWR-

per (vandhuller) med forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Disse biotoper berøres ikke af projektet, og det gør dyrene dermed heller ikke. Herudover fremgür det af tabel 6.6, at møllerne ikke vurderes at fü nogen negativ effekt pü andre bilag IV-arter.

Flora Arealerne, hvor møllerne placeres, er som nÌvnt agerjord i omdrift, hvor der p.t. dyrkes enürige afgrøder elOHU SODQWHGH O KHJQ 'HU ¿QGHV GHUIRU VDQGV\QOLJYLV ingen vilde og fredede plantearter, som krÌver sÌrlig EHVN\WWHOVH,RJRPNULQJVPnVNRYHQH¿QGHVHQÀRUD Men etablering af vindmøllerne vil ikke berøre disse omrüder og vil dermed heller ikke püvirke plantelivet negativt hverken i anlÌgs- eller driftsfasen.

Klimaforandring Ifølge brede videnskabelige kredse vil det stadigt stigende CO2-indhold i atmosfÌren, som anvendelsen af fossile brÌndsler medfører, med stor sandsynlighed føre til en rÌkke alvorlige klimaforandringer over hele kloden. Forandringerne vil vÌre af vidt forskellig kaUDNWHUDOWHIWHUKYRUPDQEH¿QGHUVLJRJGHWHULQGO\sende, at store klimaforandringer ogsü vil fü mÌrkbare konsekvenser for plante- og dyrelivet i Danmark i bred forstand. Det gÌlder büde ynglende arter og arter pü trÌk eller midlertidigt ophold. Vindmølleprojektet kan derfor, pü grund af sit vÌsentlige bidrag til reduktion af CO2-udledningen, siges at bidrage positivt til at holde klimaforandringer i ave, om end det eksakte bidrag i den store globale sammenhÌng er beskedent.

Samlet konklusion

Foto 6.2 Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive en af følgerne i Danmark af klimaforandringen. Foto fra Vestjylland.

Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil fü vÌsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i omrüdet hverken i anlÌgs- eller driftsfasen. Det gÌlder ogsü for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er ikke kendskab til forekomst eller fund af fredede eller truede arter i omrüdet, f.eks. rød- eller gullistede plante- og dyrearter, hvor møllerne prÌcist bliver placeret. 99

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement