Page 87

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være. Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt ”rentone”, det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være meget generende. Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle må der ikke være rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt opstå, når vindmøllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være en fejl i vindmøllen, som ejeren skal udbedre.

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundsstøjens niveau. Selv om støjemissionen fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstøjen som regel overdøve støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s. Ved vindhastigheder over 8 – 10 m/s stabiliseres eller falder støjen fra vindmøllerne.

Lavfrekvent støj En voksende bekymring i befolkningen for om de store vindmøller udsender væsentligt mere lavfrekvent støj

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboer Vindhastighed 6 m/s Nabobolig

Krav (maksimalt)

Beregnet dB(A)

Vindhastighed 8 m/s Krav (maksimalt)

Beregnet dB(A)

Forslag

Forslag

Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35

36,9

39,2

Nabobolig 2, Gilbjergvej 31

41,5

43,8

Nabobolig 3, Gilbjergvej 28

40,8

43,1

Nabobolig 4, Gilbjergvej 27

41,5

43,8

Nabobolig 5, Gilbjergvej 25

41,6

43,9

Nabobolig 6, Gilbjergvej 21

41,1

43,5

Nabobolig 7, Gilbjergvej 20

37,3

39,7

Nabobolig 8, Kolding Landevej 51 Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8 Nabobolig 10, Kolding Landevej 47

41,2 42,0 dB(A)

35,9 41,0

Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vind

N

13 3

Nabobolig med nummer Ny vindmølle 39,0 dB(A) 44,0 dB(A)

43,8 44,0 dB(A)

38,3 43,3

Nabobolig 11, Kolding Landevej 41

39,8

42,1

Nabobolig 12, Kolding Landevej 37

40,8

43,3

Nabobolig 13, Kolding Landevej 40

38,5

41,0

Nabobolig 14, Vandmosevej 4 (? 6 ?)

36,5

38,9

Nabobolig 15, Vandmosevej 6 (? nr ?)

35,9

38,3

Nabobolig 16, Gilbjergvej 43

36,3

38,7

Nabobolig 17, Gilbjergvej 39

38,8

41,2

Nabobolig 18, Gilbjergvej 35

41,2

43,7

Reference /4/

end de møller, der allerede var opstillet, var med til at få igangsat et projekt i 2006, der blandt andet skulle afklare, om støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt højere indhold af lave frekvenser og infralyd end de mindre vindmøller. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Risø DTU, DONG Energy, Aalborg Universitet (AAU) og DELTA, med DELTA som projektleder. AAU er senere trådt ud af projektet, og den del – lyttetests - som AAU skulle bidrage med, blev i stedet for udført af Salford Univesity i England. I 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor projektets hidtidige resultater og konklusioner blev fremlagt og

Kort 5.2 viser støjkurverne ved vindhastigheden 8 m/s, hvor støjbidraget fra vindmøllerne ved naboboligerne ligger tættest på grænseværdierne. Støjkurverne 39,0 og 44,0 dB(A) viser de punkter, hvor vindmøllerne vil støje med de anførte dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Værdierne er grænseværdi for henholdsvis støjfølsomt arealanvendelse og enkeltboliger i det åbne land ved vindhastigheden 8 m/s. 87

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement