Page 70

5 Miljøkonsekvenser ved naboer Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser under de eksisterende forhold, derunder en visualisering set fra tre af nabobeboelserne inden for en kilometers afstand af vindmøllerne. Afsnit 5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboelser i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over de forhold, som kapitel 5 behandler.

5.1 Visuel påvirkning Afstande til naboer ,QGHQIRUHQNLORPHWHUVDIVWDQGIUDP¡OOHUQH¿QGHUPDQ 18 boliger i det åbne land. Alle boliger inden for en afstand af en kilometer fra møllerne er behandlet som nabobolig i dette kapitel. Se kort 5.1. I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem vindmøller og nærmeste nabobolig skal væUHPLQLPXP¿UHJDQJHP¡OOHQVWRWDOK¡MGH'HWEHW\der, at afstanden til naboboliger for en mølle med en totalhøjde på 125 meter ved Gilbjergvej skal være 500 meter. Det er opfyldt for alle 18 naboboliger. Nabobolig 8, Kolding Landevej 51, ligger tættest på vindmøllerne med en afstand på 506 meter til nærmeste vindmølle. Se tabel 5.2. Da vi arbejder med møller, der er 125 meter høje, har vi valgt at belyse forholdene for naboboliger i afstande op til en kilometer. Afstanden til de 18 naboboliger med en afstand til møllerne på under en kilometer er anført i tabel 5.2. I støjberegningerne er afstanden mellem vindmølle og bolig målt til udendørs opholdsareal, som kan ligge op til 15 meter fra boligen i retning mod møllen. Støjberegningen kan således operere med mindre afstande end de afstande, der er anført i tabel 5.2. Det samme er tilfældet for beregning af udendørs skyggekast.

Naboboliger I det følgende er der givet en kort beskrivelse af nabobeboelsernes beliggenhed og orientering i forhold til vindmølleområdet med henblik på at vurdere vindmøllernes påvirkning visuelt og i forhold til skyggekast. Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35. Boligen ligger nord – syd. Bolig og have er orienteret mod øst. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne i syd fra vinduer i den sydlige gavl og fra dele af haven. Se foto 5.1. Nabobolig 2, Gilbjergvej 31. Boligen ligger nord – syd. Boligen og den åbne have er orienteret mod øst. Der vil være direkte udsigt til vindmøllerne i syd fra vinduer på 1. sal i sydvendt gavl og fra haven. Der vil være udsigt til den østligste vindmølle fra østvendte vinduer. Se foto 5.2. Nabobolig 3, Gilbjergvej 28. Boligen ligger øst – vest og er sammen med haven orienteret mod syd, mod vindmøllerne. Haven er forholdsvis lukket mod syd, og naboboligerne 4 og 5 ligger mellem nabobolig 3 og vindmøllerne. Der vil muligvis være udsigt til vindmøllerne. Se foto 5.3. Nabobolig 4, Gilbjergvej 27. Vinkelhus med et enkelt vindue orienteret mod vindmøllerne i syd. Terrasse i husets krog mod sydøst. Haven er ret åben. Der vil Y UHGLUHNWHXGVLJWWLOYLQGP¡OOHUQHIUDÀHUHVWHGHUL haven, mens udsynet fra terrasse og sydvendt vindue

Foto 5.1 Nabobolig 1 set fra vest. 70

formentlig vil være begrænset til de to midterste vindmøller. Se foto 5.4 og visualisering A. Nabobolig 5, Gilbjergvej 25. Boligen ligger nord – syd, og er orienteret mod vest og øst. Haven er orienteret mod syd, mod vindmøllerne, hvor rotorene vil være synlige over havens randbevoksning og det sydgående, levende hegn. Se foto 5.5 og sammenlign med visualisering A. Nabobolig 6, Gilbjergvej 21. Hovedbygningen, boligen, ligger øst – vest. Driftsbygninger, 12 meter høje siloer og høj, tæt havebevoksning står mellem boliTabel 5.1 Forhold for naboboliger Forslag 125 meter møller Afstand til nærmeste nabobolig, meter

506

Nærmeste nabobolig, nr.

8

Antal boliger inden for en kilometer

18

Antal fritliggende boliger i det åbne land, hvor den beregnede støj fra vindmøllerne er 0 – 2 dB(A) under grænseværdien på 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/sek

10

Skyggekast udendørs. Antal boliger, som teoretisk vil blive påvirket med over 10 timer skyggekast pr år

4

Foto 5.2 Nabobolig 2 set fra øst.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement