Page 68

4.4 Vurdering af landskabspüvirkningen Pü baggrund af landskabsanalysen og visualiseringerne er det vurderet, hvordan de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej vil püvirke det omkringliggende landskab. Vurderingen er foretaget tematisk i henhold til de fokusomrüder, som er beskrevet i kapitel 1.

NÌrmeste byer 'HWHUXQGHUV¥JWRPGH¿UHSODQODJWHYLQGP¥OOHUHUV\Qlige set fra de byer, som ligger inden for en radius pü 10 kilometer fra det udlagte vindmølleomrüde. Generelt er det vurderet, at den eksisterende bevoksning og husene i byerne mere eller mindre vil skjule store dele af det planlagte vindmølleanlÌg. I de dele af byerne, som vender ud imod mølleomrüdet, er det vurderet at de tre planlagte vindmøller i større omfang vil blive synlige og dermed medføre en visuel püvirkning. I nÌrzonen er der registreret lokaliteter ved Hejnsvig, hvor det er YXUGHUHWDWGH¿UHSODQODJWHYLQGP¥OOHUNDQIRUVW\UUH oplevelsen af landskabet set fra den sydlige bygrÌnse.

Landskab I forbindelse med landskabsanalysen er det undersøgt om det planlagte vindmølleanlÌg bliver synligt i de omrüder, som i kommuneplanen er udpeget som vÌrdifulde landskaber eller som uforstyrrede landskaber. I omrüder, som er karakteriseret som uforstyrrede landskaber, er der registreret en lokalitet mellem Hejnsvig RJ9HVWHUKHGHKYRUGHWHUYXUGHUHWDWGH¿UHSODQODJWH vindmøller bliver synlige (se visualisering nr. 14). Fra det pügÌldende standpunkt er det samtidig vurderet, at der ikke er nogen vÌsentlige elementer i landskabet, som bliver püvirket af det planlagte vindmølleanlÌg. I omrüder, der er karakteriseret som vÌrdifulde landskaber, er der registreret en lokalitet ved Gyttegürds Golfklub, hvor det er vurderet, at vindmøllerne vil blive synlige (se visualisering nr. 8). Fra det pügÌldende standpunkt er det samtidig vurderet, at vindmøllerne 68

kan püvirke oplevelsen af landskabet, nür man ser i retQLQJPRGGH¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMHUJYHM3nEDJgrund af landskabsanalysen og de udarbejdede visualiseringer er det vurderet, at den største visuelle püvirkning af landskabet er lokaliseret ved Randbøl Hede, hvor man kan se vindmøllerne fra et udsigtspunkt pü Stoltenbjerg og Frederikshübvej (se visualisering nr. 12 og 13). Fra begge standpunkter, er det vurderet, at vindmøllerne vil Gilbjergvej sammen med vindmøllerne ved Trøllund vil Ìndre horisontens karakter fra uforstyrret landskab til et landskab prÌget af tekniske anlÌg. Fra øvrige punkter i det übne land omkring vindmølleomrüdet er det generelt vurderet, at bevoksningen og terrÌnformer vil skjule vindmøllerne ved Gilbjergvej og at püvirkningen af landskabet dermed er begrÌnset.

Ă˜vrige vindmøller I henhold til vindmøllecirkulĂŚrets krav om at vindmøller, der stĂĽr tĂŚttere end 28 x totalhøjden, skal vurderes i en visuel sammenhĂŚng, er det undersøgt, om den samlede visuelle pĂĽvirkning af landskabet fra de planlagte ÂżUHYLQGPÂĄOOHUYHG*LOEMHUJYHMGHWUHSODQODJWHYLQGPÂĄOOHUYHG7UÂĄOOXQGRJGHÂżUHHNVLVWHUHQGHYLQGPÂĄOler ved Hejnsvig er betĂŚnkelig. Der er i den forbindelse registreret seks lokaliteter, hvor man i samme synsIHOWNDQVHĂ€HUHYLQGPÂĄOOHDQO JLVDPPHV\QVIHOW3n baggrund af visualiseringer er det vurderet, at det planODJWHYLQGPÂĄOOHDQO JYHG*LOEMHUJYHMGHĂ€HVWHVWHGHU vil fremstĂĽ som et sĂŚrskilt vindmølleanlĂŚg. Ved Hejnsvig og ved Store RĂĽbjerg er det vurderet, at de planlagte vindmøller ved Gilbjerg ikke fremstĂĽr som et sĂŚrskilt anlĂŚg i forhold til de eksisterende vindmøller ved Hejnsvig. Fra de to pĂĽgĂŚldende standpunkter er det samtidig vurderet, at de planlagte vindmøller fremstĂĽr harmonisk i forhold til det eksisterende vindmølleanlĂŚg (se visualisering nr. 9 og nr 15). PĂĽ baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at den smalede pĂĽvirkning af landskabet er ubetĂŚnkelig, men de to planlagte grupper vil samlet ĂŚndre oplevelsen af landskabet fra Randbøl Hede.

Kulturhistoriske elementer 'HUHUUHJLVWUHUHW¿UHIUHGHGHJUDYK¥MHSnQDERDUHDOHUne øst for vindmølleprojektet. I planlÌgningsfasen er der taget højde for om vindmøllerne vil püvirke oplevelsen af gravhøjene nür man kører forbi omrüdet via Gilbjergvej. Der bliver ikke placeret vindmøller pü den mark, hvor der ligger fredede gravhøje, og den østligste vindmølle er placeret sü langt fra den nÌrmeste fredede gravhøj, at der ikke bliver noget vingeoverslag ind over beskyttelseslinjen. En af servicevejene er placeret langs et levende hegn, der grÌnser op til den mark hvor gravhøjene ligger, og vejen passerer gennem beskyttelseszonen fra den nÌrmeste fredede gravhøj. Billund Kommune har i forbindelse med planlÌgningsarbejdet vurderet, at servicevejen ikke vil püvirke oplevelsen af gravhøjen, og at etablering af servicevejen ikke vil ødelÌgge de arkÌologiske lag. Esbjerg Museum har desuden udført arkivalsk kontrol i forhold til vindmølleprojektet ved Gilbjergvej og ikke fundet yderlige fredede fortidsminder i omrüdet men kan naturligvis ikke afvise, at der i vindmølleomUnGHWIDNWLVN¿QGHVMRUGIDVWHIRUWLGVPLQGHUHOOHUNXOWXUhistoriske anlÌg, som er omfattet af Museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001), og pü den baggrund anbefaler museet, at der foretages en frivillig forundersøgelse, inden anlÌgsarbejderne bliver pübegyndt.. Det er ligeledes undersøgt, om de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej respekterer de udlagte kirkeindsigtsRPUnGHURJRPGH¿UHYLQGP¥OOHUYLOIRUVW\UUHRSOHvelsen af de tre kirker, som ligger i nÌrzonen omkring vindmølleomrüdet. Der er i den forbindelse ikke registreret nogen lokaliteter, hvor det er vurderet, at vindmøllerne vil forstyrre oplevelsen af de tre kirker i henholdsvis Skjoldbjerg, Hejnsvig og Vorbasse. I omrüder udpeget som kulturmiljøer i Kommuneplan for Billund Kommune 2009-2021 er der ikke registreret nogen lokaliteter, hvor det er vurderet, at vindmøllerne ved Gilbjergvej vil fremstü visuelt dominerende eller pü anden müde püvirke oplevelsen af vÌsentlige kulturhistoriske elementer i de pügÌldende kulturmiljøer.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement