Page 6

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumĂŠ, er et resumĂŠ uden tekniske detaljer af bĂĽde VVM-redegørelsen og miljørapporten. Det ikke-tekniske resumĂŠ kan ligeledes lĂŚses i forslag til kommuneplantillĂŚg for vindmøller ved Gilbjergvej. Tredje kapitel, Beskrivelse af anlĂŚgget, redegør nĂŚrmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlĂŚgs- og driftsfasen og med en senere nedtagning af møllerne. Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver, analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes pĂĽvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt andet visualiseringer af møllerne i landskabet. Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel pĂĽvirkning, støj og skyggekast. Sjette kapitel, Ă˜vrige miljøkonsekvenser, redegør for SnYLUNQLQJDIOXIWJUXQGYDQGĂ€RUDRJIDXQDJHRORJL samt forbrug af ressourcer. Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alternativet samt for areal udtaget af landbrugsdrift, ledningsanlĂŚg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet. Ottende kapitel, Sundhed og overvĂĽgning, redegør for, hvorledes projektet pĂĽvirker helbredet, og hvorledes det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt i anlĂŚgs-, drifts- og nedtagningsfasen. Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt RYHUÂżJXUHUNRUWRJWDEHOOHUHQRYHUVLJWRYHUDQYHQGWH forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur.

1.4 Lovgivning Der er en rÌkke love og bekendtgørelser med tilhørende bestemmelser for hvor og hvordan, der kan opstilles vindmøller i Danmark. I dette afsnit gennemgüs de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojektet ved Gilbjergvej.

6

VindmøllecirkulÌret I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet et cirkulÌre om planlÌgning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, - ogsü kendt som vindmøllecirNXO UHW&LUNXO UHWHUDÀ¥VWDIFLUNXO UHQUDI 22. maj 2009 som en konsekvens af den kommunale strukturreform, og fordi nye vindmøller, som opstilles i dag, generelt er meget større end i 1999. VindmøllecirkulÌret pülÌgger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen men ogsü til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske vÌrdier og jordbrugsmÌssige interesser. Ifølge cirkulÌret kan der kun opstilles YLQGP¥OOHUSnDUHDOHUGHUHUVSHFL¿NWXGSHJHGHWLOIRUmület i en kommuneplan. Billund Kommune har i den forbindelse udarbejdet en Vindmølleplan, som er vedtaget af Byrüdet den 21. september 2010 som tillÌg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune. Omrüdet ved Gilbjergvej er i vindmølleplanen udlagt som vindmølleomrüde nr. 9. VindmøllecirkulÌret fastsÌtter en rÌkke krav til kvaliteten af vindmølleplanlÌgningen i relation til omgivelserne. Vindmøller mü blandt andet ikke opstilles tÌtteUHSnQ UPHVWHQDEREHERHOVHHQG¿UHJDQJHYLQGP¥Olens totalhøjde. I Vindmølleplan for Billund Kommune har byrüdet af hensyn til de nÌrmeste naboer indskÌrpet, at vindmøller ikke mü opstilles tÌttere pü nÌrmeste nabobeboelse end 500 meter. Totalhøjden pü de ansøgte vindmøller er 125 meter. Det medfører en mindsteafstand pü 500 meter til nÌrmeste nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle naboboliger. NÌrmeste nabobeboelse ligger sydøst for vindmøllerne i en afstand af 506 meter. Se kort 5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2. VindmøllecirkulÌret indeholder endvidere bestemmelser og vejledninger for blandt andet størrelsesforholdet mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrüdet, at vindmøllens harmoniforhold bliver vurderet i hvert enkelt projekt ud fra de lokale forhold. I Vindmølleplan for Billund Kommune har byrüdet vedtaget, at forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal vÌre mel-

lem 1:1 og 1:1,4. De planlagte vindmøller ved Gilbjergvej har en navhøjde pü 80 meter og en rotordiameter pü 90 meter, hvilket svarer til et forhold pü 1:1,13. Ved planlÌgning af vindmøller nÌrmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal VVM-redegørelsen jÌvnfør cirkulÌrets §2 stk 4 belyse anlÌggenes püvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor püvirkningen anses for ubetÌnkelig. De planlagte vindmøller ved Gilbjergvej har en totalhøjde pü 125 meter, hvilket betyder, at den samlede püvirkning af landskabet fra eksisterende og planlagte vindmøller, som stür indenfor en radius pü 3.500 meter fra Gilbjergvej, skal undersøges og vurderes. I denne VVM-redegørelse er den samlede püvirkning af landskabet fra eksisterende og planlagte vindmøller indenfor en radius af 10 kilometer analyseret, beskrevet og vurderet.

Vindmøllestøjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006 – ogsü kaldet Vindmøllestøjbekendtgørelsen, som blandt andet indeholder emnerne �det übne land� , �støjfølsomme arealer� og �støjberegning før anlÌg af vindmølller�.

Det übne land I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer, der ligger højst 15 meter fra nabobeboelse i det übne land, mü støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 44 dB(A) ved en vindstyrke pü 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindstyrke pü 6 m/s. Nabobeboelse er i vindmøllebekendtgørelsen forstüet som al anden beboelse end vindmølleejerens beboelse. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forürsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, normalt ligge pü 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker pü 8 m/s, der svarer til jÌvn til frisk vind. I forbindelse med denne VVM-redegørelse er der udført støjberegninger for de nÌrmeste nabobeboelser, GHUOLJJHULQGHQIRUHQUDGLXVDINLORPHWHUIUDGH¿UH planlagte vindmøller. Se kapitel 5.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement