Page 36

Opstillingsmønster Vindmøllerne vil stå i næsten samme kote, og med en navhøjde på 80 meter og en indbyrdes afstand på cirka 300 meter vil det svagt skrånende terræn ikke være påfaldende. Vindmøllerne vil blive oplevet som stående på en linje i samme kote.

Valg af fotostandpunkter Overordnet er fotostandpunkterne til visualiseringerne i dette afsnit udvalgt, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, fra steder hvor mange mennesker normalt har deres daglige færdsel. Fotostandpunkterne er ligeledes valgt med henblik på at vise, hvordan de planlagte vindmøller visuelt vil påvirke markante og væsentlige landskabselementer som eksempelvis kirker og særlige naturområder. Derudover er der valgt fotostandpunkter, hvor visualiseringen kan vise den samlede påvirkning af landskabet fra både eksisterende og planlagte vindmøller. 9HG*LOEMHUJYHMHUGHUYLVXDOLVHUHW¿UHYLQGP¡OOHU med en navhøjde på 80 meter og en rotordiameter på 90 meter. De udvalgte fotostandpunkter er markeret på kort 4.5. Af kortet fremgår også punkter, hvorfra den forudgående analyse har givet en formodning om, at vindmøllerne ved Gilbjergvej vil være synlige, - men hvorfra den efterfølgende besigtigelse, fotografering og visualisering har vist, at vindmøllerne sandsynligvis ikke vil blive synlige.

Nærzone, 0 - 4,5 km Nærmeste byer 1. Fra Hejnsvigs sydlige bygrænse kan man se vindmøllerne henover hustagene. Nærmeste veje 2. Fra Gilbjergvej i vestgående retning kan man se vindmøllerne i et åbent landbrugslandskab. 3. Fra Skjoldbjergvej kan man se vindmøllerne henover den eksisterende bevoksning. 4. Fra Kolding Landevej - rute 469 - i sydgående ret36

5.

QLQJNDQWUD¿NDQWHUQHVHYLQGP¡OOHUQHLGHWnEQH landbrugslandskab. Fra Gilbjergvej i østgående retning kan man se vindmøllerne i forhold til bebyggelse og beplantning.

Landskab 6. Ved Grene Sø og ådalen omkring Nørreå kan man se de planlagte vindmøller henover bevoksningen. 7. Ved en mindre dalsænkning mellem Almstok og Skjoldbjerg kan man se vindmøllerne henover bevoksningen. 8. Fra parkeringspladsen ved Gyttegård Golfklub kan man se vindmøllerne henover bevoksningen i landskabet. Vindmøller i nærzonen 9. Fra Klodhøj øst for Hejnsvig kan man se både eksiterende og planlagte vindmøller i samme synsfelt.

Mellemzone, 4,5 – 10 km Grene Sande 10. Fra parkeringspladsen og picnic-området ved Grene Sande kan man se de planlagte vindmøller ved Trøllund og toppen af de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej. Billund 11. Fra en grussti syd for Billund kan man se vindmøllerne henover bevoksningen. Randbøl Hede 12. Fra et højdepunkt på Randbøl Hede kan man se vindmøllerne henover Fromssejr Plantage. 13. Fra Frederikshåbvej øst for Randbøl Hede kan man se vindmøllerne ved Fromssejr Plantage. Landskab 14. Fra Egebjerg Landevej i retning mod Hejnsvig kan

man se vindmøllerne i det åbne landbrugslandskab. Store Råbjerg 15. Fra Store Råbjerg kan man se toppen af vindmøllerne mellem grantræerne i Utoft Plantage.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement