Page 33

Ved Store Råbjerg, Grene Sande og Randbøl Hede er der registreret lokaliteter, hvor oplevelsen af væsentlige kulturlandskaber kan blive påvirket af de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej. Det er undersøgt med visualiseringer, om vindmølleprojektet kan ses fra disse hedeområder, og det er i kapitel 4.4 vurderet, om vindmøllerne vil virke visuelt forstyrrende.

Kort 4.4 Beskyttede diger og fortidsminder

Kirker i nærzonen For at sikre de danske kirker og deres nærmeste omgivelser er der i naturbeskyttelsesloven fastsat en kirkebeskyttelseszone omkring alle kirker i Danmark. Derudover er der i Kommuneplan 2009 – 2021 for Billund Kommune udlagt kirkeomgivelser ved de kirker, som har særlig landskabelig værdi som kulturhistoriske elementer. Beskyttelseszonen og kirkeomgivelserne skal forhindre, at den visuelle oplevelse af kirkerne bliver forstyrret af nye indgreb såsom nyt byggeri og tekniske anlæg. I nærzonen omkring projektområdet ved Gilbjergvej er der registreret ialt tre kirker ved henholdsvis Hejnsvig, Vorbasse og Skjoldbjerg. Hejnsvig Kirke Hejnsvig Kirke ligger cirka 3,8 kilometer nordvest for projektområdet i den nordlige del af Hejnsvig. Kirken består af et mindre romansk kor og skib, hvortil der i 1918 er føjet et anseligt nyt skib med tårn i vest og våbenhus i nord. Størstedelen af kirken fremstår som hvidpudset mur mens det gamle romanske kor fremstår i rå kampesten. Hejnsvig Kirke er ikke betydelig i størrelse, men man kan se kirketårnet hen over bevoksningen, når man står på Bredgade nordvest for kirken og kikker i retning mod de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej. På baggrund af visualsering fra Bredgade (se kort 4.4), er det vurderet, at vindmøllerne ikke vil forstyrre oplevelsen af Hejnsvig Kirke. På baggrund af en forsøgsvis visualisering fra Hejnsvig Kirkegård er det vurderet, at vindmøllerne vil være skjult bag den eksisternede bebyggelse syd for kirkegården.

Radius 1 km fra vindmøllerne Beskyttede diger Adgangsvej og arbejdsareal Fredet gravhøj med fortidsmindebeskyttelseslinje Fortidsmindefund - ikke fredet Bevaringsværdigt kulturmiljø Ny vindmølle Mål:

1:20.000

33

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement