Page 2

Forord I den nye Kommueplan 2009-2021 for Trekantomrüdet, som omfatter Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejen og Billund Kommune er det tilkendegivet som et mül, at kommunerne inden for Trekantomrüdet vil bidrage til, at mindst 30% af energiforbruget i 2025 er dÌkket af vedvarende energi. MülsÌtningen skal blandt andet virkeliggøres med en øget energiproduktion fra vindmøller pü land. Billund Kommune har derfor udarbejdet en vindmølleplan med 12 omrüder, hvor der kan opstilles nye store vindmøller, eller hvor nuvÌrende vindmøller kan udskiftes til fÌrre, større og mere effektive vindmøller. Billund Kommune har i den forbindelse modtaget en DQV¥JQLQJRPWLOODGHOVHWLORSVWLOOLQJDI¿UHYLQGP¥OOHU ved Gilbjergvej cirka 3,0 kilometer sydøst for Hejnsvig by. Omrüdet er i Vindmølleplan for Billund Kommune udlagt som vindmølleomrüde nr. 9 med rammeomrüdenr. 8.6.9, hvor der kan opstilles mindst 3 og højst 5 vindmøller med en totalhøjde pü op til 150 meter. Opstilling af vindmøller med en totalhøjde pü over 80 meter indebÌrer, at der skal udarbejdes en VVMredegørelse. Efter amternes nedlÌggelse i 2006 er det kommunernes ansvar, at VVM-redegørelsen bliver udarbejdet. Dette hÌfte er en VVM-redegørelse for opVWLOOLQJDI¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMHUJYHM I redegørelsen er det püvist, beskrevet og vurderet, hvordan anlÌgget direkte og indirekte vil püvirke menQHVNHUIDXQDÀRUDMRUGEXQGYDQGOXIWNOLPDODQGskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. Denne VVM-redegørelse er udvidet, sü den ogsü omfatter en miljørapport, der opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten skal - ud over de afsnit som behandles i VVMredegørelsen – blandt andet gøre rede for püvirkningen af menneskers sundhed og for hvorledes Billund Kommune vil overvüge og kontrollere, at de nødvendige miljøhensyn bliver varetaget i hele anlÌggets le2

vetid, - herunder anlÌgsfase, driftsperiode og demontering af vindmøllerne. Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport omfatter et �ikke teknisk resumÊ�, hvori VVM-redegørelsens hovedpunkter er gengivet, herunder de vÌsentligste problemstillinger ved en realisering af projektet. Forslag til kommuneplantillÌg og lokalplan for vindmølleprojektet ved Gilbjergvej er udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og miljørapport.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement