Page 18

for de arter og naturtyper, som indgĂĽr i udpegningsgrundlaget for de pĂĽgĂŚldende Natura 2000 omrĂĽder.

Beskyttede naturomrüder Der er ikke beskyttede naturomrüder i mølleomrüdet. 7 WYHGRPUnGHWOLJJHUÀHUHIUHGVNRYHRJHWEHVN\WWHW vandløb samt mindre vandhuller. Det er vurderet, at de nÌrmeste beskyttede naturomrüder ikke bliver püvirket af vindmølleprojektet. Servicevejen til vindmølle nr. 1 og 2 bliver anlagt tÌt ved et mindre vandhul ved Gilbjerggürd. Det kan og bør sikres, at anlÌg af vejen ikke beskadiger vandhullet og dermed forringer levevilkürene for dyrelivet i vandhullet. Pü den baggrund er det vurderet, at opstilling af de planlagte vindmøller ikke medfører nogen negative konsekvenser for naturlokaliteter i nÌromrüdet, idet opstilling og drift samt nedtagning af vindmøller kan ske uden at berøre nogen beskyttede naturomrüder.

Fugle Vindmøllers püvirkning pü fugle er beskrevet i en lang rÌkke inden- og udenlandske undersøgelser, og pü den baggrund samt besigtigelse af det konkrete vindmølleomrüde ved Gilbjergvej er det vurderet, at mulige konÀLNWHUPHOOHPGHHNVLVWHUHQGHIXJOHLRPUnGHWRJGH planlagte vindmøller er smü. I VVM-redegørelsen er det blandt andet forklaret, hvorfor antallet af dødsfald blandt fugle pü grund af kollision med vindmøller ikke er sÌrlig stor og forholdsmÌssigt helt uden betydning for fuglene pü populationsniveau. Herudover er det efter en besigtigelse af omrüdet vurderet, at fuglefaunaen i mølleomrüdet, som i sommerhalvüret er prÌget af opdyrkede marker og enkelte lÌhegn, er meget beskeden i büde arter og antal. Tab af fourageringsomrüde for fuglene i forbindelse med vindmølleprojektet er derfor vurderet at vÌre beskeden. Fuglebeskyttelsesomrüdernes udpegningsgrundlag inGLNHUHUDWIXJOHQHSULP UW¿QGHVLSODQWDJHUQHV\GRJ øst for projektomrüdet. Stor Hornugle er observeret cirka 4 kilometer fra vindmølleomrüdet, og det er vurdeUHWDWGHQQHDUWNXQPHJHWVM OGHQW¿QGHVLRPUnGHW ved Gilbjergvej. 18

Andre dyr Større pattedyr, som lever og fÌrdes i nÌromrüdet, bliver formodentlig skrÌmt vÌk i anlÌgsfasen, men i den efterfølgende driftsperiode vil dyrene formodentlig igen bevÌge sig frit rundt i landskabet mellem de nÌrtliggende lÌhegn og plantager. (Q U NNH ÀDJHUPXVDUWHU NDQ IRUHNRPPH L RPUnGHW under fouragering eller pü trÌk, og deraf er der risiko for kollision med de planlagte vindmøller. Men risikoen for kollision er generelt meget beskeden, blandt andet fordi de ÀHVWHDUWHULXGSU JHWJUDGHUWLONQ\WWHWVNRYHOOHUYnGomrüder, og fordi ynglebiotoperne skal indeholde mange, gamle trÌer eller huse, som dyrene i stor udstrÌkning er knyttet til büde som ynglested og i forhold til fouragering. Det er samtidig vurderet, at der ikke forekommer padder eller insekter, der er opført pü habitatdirektiYHWVOLVWHGDGHULNNH¿QGHVHJQHGHELRWRSHUSnVWHGHW ,HQDIVWDQGDIFDP¿QGHVELRWRSHU YDQGKXOOHU  med forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Disse biotoper berøres ikke af projektet, og det gør dyrene dermed heller ikke. Herudover fremgür det af tabel 6.6, at møllerne ikke vurderes at fü nogen negativ effekt pü andre bilag IV-arter.

Flora Mølleomrüdet er udlagt pü agerjord i omdrift, hvor der dyrkes enürige afgrøder, og forekomsten af vilde og fredede planter er derfor vurderet, at vÌre meget beJU QVHW,RJRPNULQJVPnVNRYHQH¿QGHVHQPHUHYDULHUHWÀRUDPHQGHWHUYXUGHUHWDWYLQGP¥OOHSURMHNWHW ikke vil berøre disse omrüder og dermed ikke püvirke plantelivet negativt hverken i anlÌgs- eller driftsfasen.

Klimaforandring EfterhĂĽnden er der i videnskabelige kredse bred enighed om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfĂŚren med stor sandsynlighed vil give anledning til en rĂŚkke alvorlige klimaforandringer, og at disse forandringer vil komme vidt forskelligt til udtryk alt efter, hvor pĂĽ kloGHQPDQEHÂżQGHUVLJ'HWHULQGO\VHQGHDWYÂ VHQWOLJH klimaforandringer ogsĂĽ vil fĂĽ mĂŚrkbare konsekvenser

for plante- og dyrelivet i Danmark i bred forstand, bĂĽde nĂĽr det gĂŚlder ynglende arter og arter pĂĽ trĂŚk eller midlertidigt ophold. Projektet kan derfor pĂĽ grund af sit vĂŚsentlige bidrag til reduktion af CO2-udledningen siges at bidrage positivt til at holde klimaĂŚndringerne i ave, om end det eksakte bidrag i den store globale sammenhĂŚng er beskedent.

2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift I vindmøllernes levetid bliver der omkring hver mølle udlagt et areal pü ca. 1.000 m2 til fundament og arbejdsareal. Der bliver nyanlagt ca. 1.750 m arbejdsveje, der er 5,5 m brede, og forstÌrket og udvidet ca. 630 m eksisterende markvej. Vejene optager dermed et samlet areal pü knap 13.000 m2, hvoraf cirka 10.000 m2 bliver udtaget af landbrugsdrift. Vendepladser, der benyttes alene i forbindelse med opførelsen, bliver retableret til landbrugsdrift. I alt bliver der i møllernes levetid udtaget omkring 15.000 m2 - eller 1,5 hektar - jord af landbrugsdrift. Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlÌg fjernes og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.

2.11 Forhold til lufttra¿k 'HUHULQJHQOXIWKDYQHHOOHUÀ\YHSODGVHULQ UKHGHQDI SURMHNWRPUnGHW 1 UPHVWH À\YHSODGV OLJJHU QRUG IRU %LOOXQGFLUNDNPERUWH7UD¿NVW\UHOVHQNU YHUHIWHU høring med forsvaret, at møllerne ved Gilbjergvej lysmÌssigt markeres pü følgende vis: 1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde VSHFL¿NDWLRQHUQHWLOORZLQWHQVLW\7\SH$DQI¥UWL bilag 1 til Bestemmelsr om Civil Luftfart, BL 3-10. 2. Lysmarkeringen skal vÌre aktiveret hele døgnet 3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vindmøllerne 4. Lysmarkeringen skal placeres øverst pü generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevin-

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement