Page 17

De nye regler giver ikke anledning til, at kommunerne skal Ìndre deres planer for vindmøller. Miljøstyrelsen strammer ikke støjreglerne, men de sÌtter nu speFL¿NNHJU QVHUIRUGHQODYIUHNYHQWHVW¥MVnUHJOHUQH bliver klarere büde for kommunerne, vindmøllefabrikanterne og borgerne. De nye regler forventes at vÌre klar inden sommerferien 2011. Det mü forventes, at vindmøllerne ved Nollund Kirkevej bliver omfattet af de nye regler, og at opstilleren derfor ogsü, ved anmeldelsen til kommunen inden opstillingen, skal dokumentere, at vindmøllerne overholder vilkürene for lavfrekvent støj

Infralyd Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tÌt pü møllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretÌrskel, og infralyd betragtes süledes ikke som et problem.

Støjmüling og støjdÌmpning Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan Billund Kommune krÌve en støjmüling pü vindmøllen for at sikre, at Støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis efterfølgende støjmüling viser, at vindmøllerne ikke overholder gÌldende lovkrav, skal de støjdÌmpes, eller driften skal indstilles. Støjen kan dÌmpes ved at nedsÌtte vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk.

Skyggekast Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevÌger VLJKHQRYHUHQÀDGHKYRUPDQRSKROGHUVLJ'HWHUJHnevirkningen fra vindmøllevingernes passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan opstü skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk vÌre størst inde i boligen, men kan ogsü vÌre stor ved ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over jorden. Skyggekastets omfang afhÌnger af: * Hvor solen stür pü himlen. * Om det blÌser og hvorfra.

* Antallet af vindmøller i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne. * Møllens rotordiameter.  'HWRSRJUD¿VNHIRUKROG

Lovgivning Der er ikke indført danske normer for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle mü püføre naboerne. Miljøministeriets Vejledning om planlÌgning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler, at nabobeboelser ikke püføres skyggekast i mere end 10 timer om üret, beregnet som reel skyggetid. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et lodret vindue vendt mod vindmøllen. Der er ved Gilbjergvej beregnet for büde et vindue vendt mod vindmøllerne og for et udendørs opholdsareal pü 15 x 20 meter i retning mod vindmøllerne. Pü grund af beregningsmetoderne vil vÌrdierne for udendørs skyggekast vÌre større end for indendørs, nür vindmøllerne kaster skygge. ,EHUHJQLQJHQRYHUUHHOOHXGHQG¥UVY UGLHUKDU¿UH naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om üret. Det drejer sig om nabobolig 6, Gilbjergvej 21, nabobolig 10, Kolding Landevej 47, nabobolig 12, Kolding Landevej 37, og nabobolig 13, Kolding Landevej 40. Billund Kommune vil krÌve, at der bliver installeret et program, der stopper vindmøllerne, sü ingen nabobolig für over ti timer skyggekast om üret.

lestok. Set i et bredere perspektiv er projektets bidrag dog vÌrdifuldt og uundvÌrligt, da den totale reduktion kun kan opnüs gennem mange mindre bidrag. Sammenlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldsSURGXNWLRQSnNQDSWRQVODJJHURJÀ\YHDVNH eller 800 ton pr. ür.

Grundvand Risikoen for forurening af jord eller grundvand som følge af aktiviteter i anlÌgs-, drifts- eller nedtagningsfasen vil vÌre minimal.

Naturbeskyttelse Internationale beskyttelsesinteresser Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturomrüde. NÌrmeste Natura2000 omrüde er habitatomrüdet Hedeomrüde ved Store Rübjerg og Randbøl hede og klitter i Frederikshüb Plantage, som begge ligger cirka 3 – 4 kilometer fra det planlagte vindmølleomrüde. De to omrüder er ogsü udpeget EF-fuglebeskyttelsesomrüder. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at RSVWLOOLQJDIGH¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMHUJYHMLNNHYLO medføre nogen negativ püvirkning af bevaringsstatus

2.9 Ă˜vrige miljøforhold Luftforurening, klima og miljø Vindmølleprojektet vil i sin tekniske levetid spare atmosfĂŚren for en udledning pĂĽ i alt ca. 280.000 ton CO2, eller ca. 14.000 t/ĂĽr. Det svarer til 1 ‰ af den mĂŚngde, Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget sig til ĂĽrligt at spare inden ĂĽr 2012. Projektets bidrag er i sig selv sĂĽledes beskedent, om end mĂĽlbart, og vil som sĂĽdan ikke fĂĽ nogen mĂŚrkbar indvirkning pĂĽ de klimaĂŚndringer, som bliver konsekvensen af en fortsat emission af CO2 i uĂŚndret mĂĽ-

Foto 2.2 Mere regn og voldsommere regnskyld vil sandsynligvis blive en af følgerne i Danmark af klimaforandringen. Foto fra Vestjylland. 17

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement