Page 13

2.5 Miljøpüvirkninger ved retablering Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne pü afviklingstidspunktet forpligtet til at fjerne alle anlÌg i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplan og deklaration fastsÌtter. Det er vurderet, at fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat, türn, fundament og veje ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko eller vÌsentlig miljøbelastning.

2.6 Sikkerhedsforhold

det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold WLO(QHUJLVW\UHOVHQVFHUWL¿FHULQJVRJJRGNHQGHOVHVRUGning, inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gÌldende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed. Efter et par spektakulÌre havarier i 2008 er kravene til service pü vindmøller blevet skÌrpet yderligere. Pü baggrund af ovenstüende og med de aktuelle afstande til henholdsvis naboejendomme og overordnede veje er det vurderet at havari ikke udgør nogen vÌsentlig sikkerhedsrisiko.

Havari

Isnedfald

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er

Nür vindmøllerne stür stille i frostvejr, kan der under sÌrlige forhold dannes isslag under vingerne. Overisning forekommer hyppigst i kystomrüder, hvor lun, fugtig luft fra havet afkøles over land. Rystefølere i vingerne bevirker, at isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle vinger er ens overisede. Isen vil ryste af ved start og falde lodret ned. De tre møller er placeret pü steder, hvor der normalt ikke fÌrdes sÌrlig mange mennesker, og det er derfor vurderet, at isnedfald ikke udgør nogen vÌsentlig sikkerhedsrisiko.

Brand Brand i vindmøller er meget sjÌldne. Sker det, vil vindP¥OOHUPHGNDELQHLQGG NQLQJDIJODV¿EHUNXQQHEU Qde, og store, lette dele vil kunne falde brÌndende til jorden. Pü baggrund af eksisterende erfaringer og med de aktuelle afstande til henholdsvis naboejendomme og overordnede veje er det vurderet, at brand ikke udgør nogen vÌsentlig sikkerhedsrisiko.

TraÂżk

Foto 2.1 Kranarbejde ved opstilling af vindmølletürn.

I driftsfasen er den normale til- og frakørsel vurderet at vÌre sü lille, at den ikke udgør nogen vÌsentlig sikkerhedsrisiko. Süfremt det er nødvendigt med ekstraordinÌr kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokYRJQHYLOWUD¿NVLNNHUKHGHQEOLYHWLOUHWWHODJWLVDPDUbejde med fÌrdselspolitiet.

Flysikkerhed Vindmøllerne vil fü monteret to lamper med lavintenVLYWO\VSnWRSSHQDIP¥OOHKDWWHQDIKHQV\QWLOÀ\VLNkerheden. Lyset vil vÌre rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der svarer til 9 W. Lyset er afskÌrmet nedad.

2.7 Landskabelige forhold I Billund Kommune, Vejle Kommune og Vejen Kommune er der registreret omrüder, som i den overordnede kommuneplan for Trekantomrüdet er karakteriseret som henholdsvis uforstyrret landskab og vÌrdifuldt landskab. Nogle af disse omrüder ligger indenfor en radius pü 10 kilometer fra projektomrüdet ved Gilbjergvej. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at de omrüder, som er karakteriseret som vÌrdifulde landskaber og samtidig er sürbare overfor en visuel püvirkning fra de planlagte vindmøller, primÌrt bestür af naturtyper som vandløb, vüdomrüder og hedearealer. Pü baggrund af besigtigelser og visualiseringer er det vurderet, at der ikke er nogen vÌrdifulde eller større uforstyrrede landskaber, som bliver vÌsentligt püvirket af vindmølleprojektet ved Gilbjergvej.

Oplevelsen fra nÌrmeste byer Der er registreret i alt 11 bydannelser, der ligger indenIRUHQUDGLXVSnWLNLORPHWHUIUD*LOEMHUJYHM¹KHUDI¿UH større byer og syv mindre landsbyer. De nÌrmeste byGDQQHOVHUOLJJHUFLUND¿UHNLORPHWHUIUDSURMHNWRPUnGHW I VVM-redegørelsen er det vurderet, at de eksisterende huse og bevoksningen i byerne generelt vil skjule store dele af vindmølleanlÌgget. Ved Hejnsvig er der ved bygrÌnsen registreret tre lokaliteter, hvor man kan se dele af det planlagte vindmølleprojekt ved Gilbjergvej. Det er vurderet, at vindmøllerne fra disse tre lokaliteter ikke fremstür visuelt dominerende, og pü den baggrund er det vurderet at vindmøllerne ikke vil püvirke de nÌrmeste byer i vÌsentlig grad. 13

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement