Page 12

2 Ikke teknisk resume 2.1 Indledning Billund Kommune har modtaget en ansøgning om tillaGHOVHWLODWRSI¥UH¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMHUJYHMV\Gøst for Hejnsvig. Omrüdet, hvor vindmøllerne er planlagt opstillet, er i Vindmølleplan for Billund Kommune udlagt til vindmølleomrüde nr. 9 med rammeomrüdenr. 8.6.9, hvor der mü opstilles mindst 3 og højst 5 vindmøller. Disse nye vindmøller skal i givet fald opstilles i Ên lige rÌkke orienteret i en retning fra vest til nordvest imod øst til sydøst. Forud for planlÌgningsprocessen har Billund Kommune foretaget en indledende offentlig høring fra den 9. november 2010 til den 23. november 2010. Efter den indledende offentlige høring er der udarbejdet en VVM-redegørelse og Miljørapport, hvor anlÌggets direkte og indirekte virkninger pü mennesker, IDXQDÀRUDMRUGEXQGYDQGOXIWNOLPDODQGVNDEPDterielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer er undersøgt og vurderet.

Projektforslag 3URMHNWHWRPIDWWHU¿UHHQVYLQGP¥OOHUPHGHQWRWDOK¥Mde pü 125 meter mült fra terrÌn til vingespids i øverste position. Vindmøllerne har en navhøjde pü 80 meter og en rotordiameter pü 90 meter. Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger, et møllehus og et rørtürn. Farven pü alle vindmøllens dele er lys grü, og vingerQHHURYHUÀDGHEHKDQGOHWWLOHWJODQVWDOSnPDNVLPDOW VnGHIUHPVWnUPHGHQPDWRYHUÀDGHGHUUHGXFHUHU YLQJHUQHVUHÀHNVLRQ

0-alternativet Ved 0-alternativet fastholdes de eksisterende forhold, og der opstilles ingen vindmøller i omrüdet. 12

2.2 Vindressourcerne Projektomrüdet ved Gilbjergvej har gode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed pü 6,4 meter pr. sekund i navhøjde, 80 meter over terrÌn, hvilket svarer til et energiindhold pü 2.542 kWh/m2/ür. 3URGXNWLRQHQ IUD GH ¿UH Q\H YLQGP¥OOHU YHG *LObjergvej er beregnet til cirka 20.400 MWh ürligt. Mølleparkens elproduktion vil dermed kunne dÌkke cirka 5.800 husstandes ürlige elforbrug til apparater og lys, pü hver 3.509 kWh. 'H¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMHUJYHMYLOLGHUHVWHNQLske levetid pü 20 ür producere 408.000 MWh.

2.3 Miljøpüvirkninger i anlÌgsfasen AnlÌgsarbejder Hele anlÌgsfasen vil formodentlig strÌkke sig over 12 – 16 uger, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. Arbejdet omfatter nedenstüende aktiviteter.

Arbejdsveje, pladser og fundamenter Fra Gilbjergvej bliver der etableret serviceveje ud tilKYHUDIGH¿UHYLQGP¥OOHU6HUYLFHYHMHQHEOLYHUHWDEleret i 5,5 meters bredde med stabilt vejmateriale. Eksisterende markveje bliver udvidet og forstÌrket om nødvendigt, süfremt de skal anvendes som serviceveje. Ved en realisering af projektet vil anlÌgget omfatte ca. 1.750 meter ny vej samt opretning og forstÌrkning af 630 meter eksisterende markvej. I anlÌgsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal pü 1.500 m2 til opstilling af vindmøllerne. Nür anlÌgsfasen er overstüet, bliver arbejdsarealerne ved hver mølle reduceret til 1.000 m2. Herudover omfatter anlÌgsarbejderne etablering af midlertidige arbejdsarealer til arbejdsskure, P-pladser og til kortvarig opbevaring af større vindmølledele. Midlertidige grusarealer, som ikke bliver anvendt i driftsfasen, bliver brudt op RJERUWN¥UWWLOJHQDQYHQGHOVH)XQGDPHQWHUQHWLOGH¿re vindmøller bliver etableret cirka en müned før, vind-

møllerne bliver stillet op. Til et enkelt vindmøllefundament bliver der normalt anvendt cirka 800 m3 armeret beton, hvilket omfatter cirka 60 – 90 lÌs beton og 2 – 3 vognlÌs med øvrige fundamentsdele.

Vindmøller 2SVWLOOLQJDIGH¿UHYLQGP¥OOHUYHG*LOEMUJYHMRPIDWter levering af vindmølledele transporteret pü cirka 80 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strÌkker sig normalt over 4 – 5 dage og indebÌrer anvendelse af to kraner.

Nettilslutning For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bliver prÌciseret, nür elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Der kan ved opførelse af de store vindmøller vÌre behov for en teknikbygning og en koblingsstation med et samlet areal pü op til 30 m2.

2.4 Miljøpüvirkninger i driftsfasen Driftsansvar Den til enhver tid vÌrende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden pü anlÌgget herunder støjforhold. Støjmülinger kan foretages for at sikre, at de gÌldende støjkrav bliver overholdt.

Driftsaktiviteter Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om üret ved hver vindmølle. Derudover kan det i ekstraordinÌre tilfÌlde vÌre nødvendigt at foretage justeringer, mülinger og/eller test pü vindmøllerne. Det daglige tilsyn pü vindmøllerne bliver udført via fjernovervügning, og det er vurderet, at ovenstüende aktiviteter i driftsfasen er sü fü, at de kun i meget begrÌnset omfang vil püvirke miljøet.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement