Page 104

9 Henvisninger 9.1 Oversigt over ¿gurer, kort og tabeller Kort 1.1 Vindmøllernes placering 4 Figur 1.1 Vindmøllestørrelse 4 Kort 1.2 Eksisterende vindmøller, kirker og overordnde veje 5 Kort 1.3 Natura 2000 omrüder 7 Kort 1.4 Landskabelige interesser 10 Tabel 2.1 Afstand til naboboliger under 1 km 15 Tabel 2.2 Støjpüvirkning ved naboer 15 Tabel 2.3 Skyggekast ved naboer 15 Tabel 2.4 Projektet opsummeret 16 Figur 3.1 Principtegning af vindmølle. 20 Kort 3.1 Placering af vindmøller, veje og arbejdsarealer i projektforslaget 20 Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag 21 Kort 3.2 Vindressourcerne 21 Figur 3.2 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning 21 Kort 4.1 Landskabets dannelse 27 Kort 4.2 Eksisterende vindmøller og afstandszoner 4,5 og 10 kilometer 30 Kort 4.3 Kirker og Kirkeomgivelser 32 Kort 4.4 Beskyttede diger og fortidsminder 33 Kort 4.5 Visualiseringspunkter 37 Tabel 5.1 Forhold for naboboliger 70 Kort 5.1 Naboboliger 71 Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1000 m 72 Figur 5.1 Støjbarometer 86 Figur 5.2 Lavfrekvent støj 86 Tabel 5.3 Støjpüvirkning ved naboer 87 Kort 5.2 Støjkurver ved 8 m/s vind 87 Tabel 5.4 Skyggekast ved naboboliger 89 Figur 5.3 Kalender med udendørs skyggekast 90 Kort 5.3 Skyggekast isolinjer nye vindmøller 91 Tabel 6.1 Parametre ved reduktion af luftforurenende stoffer og affald ved el-produktion med vindmøller 93 Tabel 6.2 Reduktion af drivhusgassen CO2 og andre luftforurenende stoffer 93 Kort 6.1 Natura 2000 omrüder i nÌrheden af projektomrüdet. 94 Tabel 6.3 Udpegningsgrundlag for habitatomrüde nr. 71, Randbøl Hede og klitter i Frederikshüb Plantage, og nr. 74, Hedeomrüde ved Store Rübjerg 95 Kort 6.2 Beskyttede § 3-omrüder omkring vindmølleplaceringerne 96 104

Tabel 6.4 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesomrüderne nr. 46 og 48 97 Tabel 6.5 Registrerede fugle og dyr under besigtigelse d.4.3.. 97 Tabel 6.6 Bilag IV arter, som müske kan trÌffes i nÌrheden af vindmølleomrüdet 98 Figur 8.1 Støjtyper og grÌnsevÌrdier 102

9.2 Anvendte forkortelser og begreber bl.a., blandt andet ca., cirka CO2, kuldioxid, kultveilte dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer til en frekvensmÌssig vÌgtning, der modsvarer den menneskelige hørelse DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer DMU, Danmarks Miljøundersøgelser emission, udledning, modsat immission, se dette estimeret, anslüet EU, Den EuropÌiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europÌiske stater fauna, dyreliv f.eks., for eksempel Àora, planteliv fouragere, lede efter føde, Ìde fuglebeskyttelsesomrüde, omrüde, hvor bestemte fugle er beskyttet g, gram, enhed for masse gulliste, Miljøstyrelsens liste over danske planter og dyr i tilbagegeang habitatdirektiv, EF-retsregel (EU-retsregel) om levested for planter og dyr habitatomrüde, store omrüder med beskyttelse af naturtyper, eksempelvis hede, bestemte planter og dyr hektar,JDQJHPHWHUÀDGHPnO Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund immission, brugt som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med �modtaget støj hos naboer� Kbh., København km, kilometer, 1000 meter, lÌngdemül kV, kilovolt, (grÌsk: kilo-), 1000 volt kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en müleenhed for effekt kWh, kilowatt-time, 1000 watt i en time. Enheden bruges ved beregning af elforbrug. kg, kilogram, 1000 gram, mül for masse (i daglig tale mül for vÌgt) LBK, lovbekendtgørelse Billund kommuneGHWJHRJUD¿VNHRPUnGHWLOIRUVNHOIUDBillund Kommune, den organisatoriske og juridiske enhed.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement