Page 101

7 Andre forhold 7.1 0-alternativet Projektet Ved 0-alternativet bliver der ikke opstillet nogen nye vindmøller ved Gilbjergvej.

Landskabet Omrüdet nÌr Gilbjergvej vil ikke blive püvirket af nye vindmøller.

Püvirkning af miljøet i øvrigt Støj og skyggekast Støjbelastning og skyggekast fra de planlagte vindmøller vil ikke vÌre til stede.

Luftforurening Der vil ikke vĂŚre en reduktion af udledningen af CO2 og SO2 samt NO2.

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse 3nYLUNQLQJDIÀRUDRJIDXQDYLOY UHX QGUHW

Ressourcer og affald 0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere for slagJHURJÀ\YHDVNH

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift I alt bliver der udtaget cirka 15.000 m2, - 1,5 ha - jord af landbrugsmÌssig drift, mens vindmøllerne er opstillet i vindmølleomrüdet. Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle anlÌg fjernes, og de udtagne arealer bliver retableret til landbrugsmÌssig drift.

7.3 Forhold til lufttraÂżk ProjektomrĂĽdet ved Gilbjergvej ligger cirka ni kilometer fra Billund Lufthavn, som er den nĂŚrmeste større Ă€\YHSODGV,IRUELQGHOVHPHGSODQO JQLQJHQDIGHÂżUH nye vindmøller ved Gilbjergvej er der taget kontakt til Statens LuftfartvĂŚsen med henblik pĂĽ at afklare evenWXHOOHNRQĂ€LNWHUPHGĂ€\YHUXWHULRPUnGHW3nGHQEDJgrund er det vurderet, at møllerne ikke vil vĂŚre i konĂ€LNWPHGOXIWWUDÂżNLLQGĂ€\YQLQJV]RQHUQH Statens LuftfartsvĂŚsen har oplyst følgende krav til lysmarkering pĂĽ vindmøllerne: 1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde VSHFLÂżNDWLRQHUQHWLOORZLQWHQVLW\7\SH$DQIÂĄUWL bilag 1 til Bestemmelsr om Civil Luftfart, BL 3-10. 2. Lysmarkeringen skal vĂŚre aktiveret hele døgnet. 3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vindmøllerne. 4. Lysmarkeringen skal placeres øverst pĂĽ generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, vĂŚre synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnĂĽs ved opsĂŚtning af 2 lamper pĂĽ møllen. 'HOHDIYLQGPÂĄOOHQVRYHUĂ€DGHVNDOVRPPLQLPXP vĂŚre af farven hvid, jĂŚvnfør BL 3-10, pkt 8.1. For HNVHPSHOHU5$/LQGHQIRUIDUYHGHÂżQLWLRQHQ KYLG)DUYHQKYLGHUQ UPHUHGHÂżQHUHWL,&$2ÂśV$Qnex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d).

IT- og telestyrelsen har ikke nogen erfaring med vindmøllers eventuelle indvirken pü mobiltelefoni. Som udgangspunkt er mobiltelefonsystemer konstrueret til at fungere i et 'radiomiljø', hvor udbredelsesforholdene er meget svingende, f.eks. nür telefonen bevÌger sig. Det er derfor ikke sÌrlig sandsynligt, at vindmøller i nÌrheden af en mobiltelefon vil give nogen betydende ekstra püvirkning.

7.6 Socioøkonomiske forhold Projektet vil ikke have negative socioøkonomiske effekter. Det gÌlder eksempelvis for turisme, fritidsinWHUHVVHUUnVWR¿QGYLQGLQJODQGEUXJVP VVLJHLQWHUHVVHUMDJWHOOHU¿VNHUL Eventuelle vÌrditab pü ejendomme er ikke et socioøkonomisk forhold og bliver ikke behandlet i en VVMredegørelse og miljørapport, men henhører under lov nr. 1392 af 27. december 2008, Lov om fremme af vedvarende energi.

7.7 Manglende viden Der er ikke foretaget aktuelle optÌllinger af fugle i forbindelse med VVM-arbejdet. Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom der er manglende viden. De økonomiske forhold vedrører ikke VVM-redegørelsen og miljørapporten.

7.4 RadiokÌder I forbindelse med udarbejdelse af nÌrvÌrende VVM er der rettet forespørgsel til en lang rÌkke radiokÌdeoperatører om projektets mulige interferens med deres respektive signaler. Ingen af de kontaktede operatører har haft indvendinger mod projektet. I den forudgüende offentlighedsfase er der spurgt LQGWLOPXOLJHNRQÀLNWHUYHGPRELOWHOHIRQLLQ UKHGHQ af vindmøller. 101

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement