Page 10

gangspunkt skal friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes. I forbindelse med planlægningen af vindmølleprojekt ved Gilbjergvej er det undersøgt og vurderet, om de planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af landskaberne i de pågældende områder karakteriseret som henholdsvis værdifuldt og uforstyrret landskab.

Kort 1.4 Landskabelige interesser

Kulturmiljøer Billund Kommune har i Kommuneplan 2009-2021 udpeget særskilte områder karakteriseret som kulturmiljø, hvor der skal tages hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier. Omkring kirkerne i kommunen er der udlagt kirkeomgivelser, hvor der skal tages hensyn til kirkernes landskabelige beliggenhed og samspil med det nære bebyggelsesmiljø, samt at udsigten til og fra kirkerne bliver respekteret. I forbindelse med planlægning af byggeri og anlæg skal det godtgøres, at de beskyttelsesmæssige og bevaringsmæssige interesser i de udpegede kulturområder bliver tilgodeset. Der er udpeget et større sammenhængende kulturmiljø, som omfatter dele af henholdsvis Fromssejr Plantage og Randbøl Hede samt områder langs Nørreå. Derudover er der kulturmiljøer ved Grene Sande og Gyttegårds Plantage. Inden for en radius af 4,5 kilometer registreret tre kirker med tilhørende kirkeomgivelser i henholdsvis Hejnsvig, Vorbasse og Skjoldbjerg. ,990UHGHJ¡UHOVHQVNDSLWHO¿UHHUGHWEHVNUHYHWRJ vurderet, hvorvidt vindmølleprojektet vil påvirke oplevelsen af de udpegede kulturmiljøer og de tre kirker som kulturhistoriske elementer i landskabet.

Nye vindmøller Værdifuldt landskab Uforstyrret landskab Mål:

10

1:80.000

Friluftsliv Der er anlagt vandrestier i de store hedeområder ved Store Råbjerg og ved Grene Sande samt ved Randbøl +HGH,990UHGHJ¡UHOVHQVNDSLWHO¿UHHUGHWEHVNUHvet og vurderet, hvorvidt vindmølleprojektet vil påvirke de rekreative forhold ved ovenstående hedearealer.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement