Page 1

Visualisering af potentielle vindmølleområder ved Nordhavn og på Lynetten December 2010


Visualisering og visuel vurdering Københavns Kommune arbejder med fire vindmølleområder. • Fire vindmøller opstillet som erstatning for de eksisterende syv mindre vindmøller på Lynetten. • Fire vindmøller opstillet på den nordvestlige del af den kommende dæmning i Nordhavn. • To vindmøller opstillet på Prøvestenen • Fire vindmøller opstillet ved Kalvebod Syd Samtlige vindmøller som opstilles har en totalhøjde på 149 meter. Rotordiameteren er 120 meter og navhøjden 89 meter. Dette materiale fokuserer på vindmøller på Nordhavn og på Lynetten, mens der er udarbejdet separate visualiseringer for vindmøller på Prøvestenen og Kalvebod Syd. Nærværende visualiseringer viser ikke vindmøllerne på Kalvebod Syd og har ikke Prøvestensmøllerne i fokus, de er kun med som baggrundsmøller for at forsøge at give et samlet indtryk af en mulig fremtid. Markante delelementer fra følgende vedtagne planer og projekter er indtegnet på visualiseringerne: • Højhuse på Marmormolen, jf. Lokalplan nr. 440 af 10. december 2009 • Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal, jf. Lokalplan nr. 443 af 11. februar 2010 • Krydstogtsskibe ved ny terminal på Nordhavnen • Eksisterende vindmøller på: - Middelgrunden, 102 meter høje - Lynetten, 72 meter høje For at kunne bedømme den kumulative effekt af byens større udviklingsprojekter er også den påtænkte nye Amagerforbrænding indtegnet. 2

Elementerne er optegnet som anonyme kasser med dimensioner svarende til dimensioner i lokalplanlægningen m.v., og vil med deres optræden i visualiseringerne give en fornemmelse af Københavns Havns fremtidige skyline.

Visualiseringsmetode Der er visualiseret en vindmølle på 89 m i navhøjde og 120 m i rotordiameter. På visualiseringerne er vindretningen valgt som den, der var den dag, fotoet er taget, så det svarer til eksisterende vindmøller, hvor disse er synlige. På større afstande kan både de eksisterende og projekterede vindmøller være optegnet med en vindretning, der beskriver den mest markante situation, hvor man ser hele rotoren. De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik, der svarer til 47,5 mm brændvidde. Brændvidden er valgt for bedst at gengive den oplevelse en normaltseende har fra fotostandpunktet. Denne effekt opnås ved en ideel betragtningsafstand på 38 cm. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPSkoordinater. Fotos til visualiseringerne er taget d. 8. henholdsvis d. 16. november 2010. Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.6, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om eksisterende vindmøller, bygninger og skorstene. Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet. Det kan de også være for at gengive en rotorstilling, der illustrerer ‘mest markante tilfælde’ for både de gamle og de nye møller.

Endvidere vil møllerne ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor man har en usædvanlig god sigt.

Valg af visualiseringspunkter Der er visualiseret fra ti steder, hvorfra vindmølleområderne ved Nordhavn og Lynetten vil blive oplevet af mange mennesker enten ved færdsel i bil eller ved rekreative aktiviteter. Samtidig vil man fra de pågældende punkter kunne se flere af vindmølleområderne, og man vil kunne se dem i relation til den eksisterende vindmøllepark på Middelgrunden.


1 Taarbæk Havn

Udsigt mod syd hvor man ser Middelgrundsmøllerne, som står i horisonten, samt havnearealerne omkring København. På visualiseringen ses nye vindmøller på Nordhavnen, Lynetten og Prøvestenen i samspil med eksisterende vindmøller.

2 Skovshoved Havn

Udsigt fra havnemolen mod sydøst. Herfra kan man se de eksisterende vindmøller på Middelgrunden, Lynetten og Prøvestenen. På visualiseringen vises samspillet mellem nye og eksisterende vindmøller.

3 Charlottenlund Fort

Visualisering af Nordhavnsmøllerne. Fotoet er taget mod sydøst, og fra dette fotopunkt kan man se de eksisterende vindmøller på Middelgrunden og Lynetten samt Amagerværket. Fra stranden og fortet vil man komme til at opleve de nye vindmøller på Nordhavnen, krydstogtsskibe ved den nye terminal, nye vindmøller på Lynetten og Prøvestenen samt den nye Amagerforbrænding.

4 Tuborg Havn

Udsigten fra havnemolen i Tuborg Havn over Svanemøllebugten til spidsen af Nordhavn og Middelgrundsfortet i horisonten. Visualiseringen viser udvidelsen af Nordhavn med tilhørende nye vindmøller og krydstogtsskib.

5 Svanemølle Strand

Fra stranden ses ud over Svanemøllebugten mod øst, langs Nordhavnen til spidsen ved Fiskerihavn Nord. Visualiseringen viser opstillingen af de nye vindmøller på udvidelsen af Nordhavnen.

6 Fredens Bro

Udsigt over Østerbros ”skyline”. Fra broen vil man i fremtiden kunne opleve møllevingerne fra Nordhavnsmøllerne stikke op over hustagene.

7 Langelinje

Vindmølle

Fotovinkel

Havneoplevelsen fra Langelinje ved Den Lille Havfrue. Man ser blandt andet eksisterende vindmøller på Lynetten og Middelgrunden, samt B&W-hallen. Visualiseringen viser de nye vindmøller på Lynetten

8 Amaliehaven

Udsigt mod Refshaleøen fra kajen ved Amaliehaven. Man ser eksisterende vindmøller på Lynetten, B&W, mastekranen og Trekroner. Visualiseringen viser de nye vindmøller på Lynettens indflydelse på havnemiljøet samt dele af den nye krydtogtsterminal samt vindmølle på Nordhavn.

9 Langebro

Udsigt over Københavns Havn hvor man ser kirketårnene på Christianshavn, Den Sorte Diamant og Operaen. Fra broen vil man fremover kunne se rotorerne på to af Lynette-møllerne over taget på Operaen.

10 Kløvermarken

Udsigt over Kløvermarken med B&W-hallen og Amagerværket i baggrunden. Visualiseringen viser tre af de nye vindmøller på Lynetten og dele af en enkelt mølle på Nordhavnen. Desuden ses Amagerforbrændingens nye byggeri.

3


Middelgrundsfortet Eksisterende vindmøller ved Middelgrunden

1 4

Taarbæk Havn. Eksisterende forhold set mod syd fra Taarbæk Havn De eksisterende vindmøller er tegnet op for at tydeliggøre deres

Eksisterende vindmøller på Lynetten

placering i fotoet. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle på Lynetten henholdsvis middelgrunden er ca. 10 kilometer.


4 vindmøller på Nordhavn 2 vindmøller på Prøvestenen

1

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Taarbæk Havn. Afstanden til nærmeste vindmølle på Nordhavnen er ca. 7 kilometer. Nordhavns-

møllerne ses i samspil med både vindmøllerne på Lynetten og Prøvestenen. Nordhavnsmøller skiller sig

Den nye Amagerforbrænding med skorsten 4 vindmøller på Lynetten

ud på grund af afstanden til dem. Det tekniske præg fra vindmøller og kraftværker dominerer horisonten.

5


Amagerværk og -forbrænding Eksisterende vindmøller ved Middelgrunden

2 6

Eksisterende vindmøller på Lynetten

Skovshoved Havn. Eksisterende forhold set mod sydøst fra Skovshoved Havn. De eksisterende vindmøller er tegnet op for at tydeliggøre deres placering i fotoet. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle på Lynetten er 7,2 kilometer, mens der er 7,3 til nærmeste vindmølle ved Middelgrunden. Udsigten er domineret af tekniske anlæg, med skorstene og røg fra Amagerværket som de dominerende elementer.


4 vindmøller på Nordhavn 2 vindmøller på Prøvestenen

2

Visualisering. Visualisering af nye vindmøller og udvidelsen af Nordhavn. Afstanden til nærmeste vindmølle på Nordhavnen er ca. 4,2 ki-

lometer. Nordhavnsmøllerne ses i samspil med både vindmøllerne på Lynetten og Prøvestenen. Nordhavnsmøller skiller sig ud på grund af afstanden til

Den nye Amagerforbrænding med skorsten

Nybyggeri på Marmormolen

4 vindmøller på Lynetten

dem. Det tekniske præg dominerer horisonten kraftigere end idag.

7


Eksisterende vindmøller ved Middelgrunden

3 8

Eksisterende vindmøller på Lynetten

Charlottenlund Fort. Eksisterende forhold set fra Charlottenlund Fort. De eksisterende vindmøller er tegnet op for at tydeliggøre deres placering i fotoet. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle på Lynetten er 5,6 kilometer, mens der er 6,6 kilometer til nærmeste vindmølle på Middelgrunden.

Amagerværk og -forbrænding


Nye vindmøller på opfyldning ved Nordhavnen

3

Krydstogtskibe ved den nye terminal

Nye vindmøller på Lynetten og Prøvestenen

Den nye Amagerforbrænding

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Charlottenlund Fort. Der er ca. 3 kilometer til nærmeste vindmølle på Nordhavnen, som på visualiseringen ses i samspil med eksisterende vindmøller på Middelgrunden. Nordhavnsmøllerne skiller sig væsentligt ud på grund af deres størrelse. Opstillingsmønstret er lidt svært at afkode, men vindmøllegruppen optræder entydig og klart defineret. 9


Middelgrundsfortet

Eksisterende vindmøller ved Middelgrunden

4 10

Tuborg Havn. Eksisterende forhold set mod øst fra Tuborg Havn De eksisterende vindmøller er tegnet op for at tydeliggøre deres pla-

cering i fotoet. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Middelgrunden er ca. 5,5 kilometer.


Krydstogsskib ved ny terminal

4

Visualisering. Visualisering af nye vindmøller set fra Tuborg Havn. Afstanden til nærmeste vindmølle på Nordhavnen er ca. 2 kilome-

ter. Nordhavnsmøllerne ses tydeligt som gruppe på den nye udbygning af Nordhavnen, hvor de står fri af eksisterende byggeri på havnearealet. 11


Nordligste punkt på den eksisterende Nordhavn

5 12

Svanemølle Strand. Udsigt over Svanemøllebugten mod Fiskerihavn Nord. Afstanden til det nordligste punkt på Nordhavnen er 1,4 kilometer. Det ses ingen eksisterende vindmøller fra denne vinkel.


Fire vindmøller på Nordhavn

5

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Svanemølle Havn. Der er ca. 1,4 kilometer til den nærmeste vindmølle på Nordhavnen. Skibe ved den nye krydstogtsterminal, vil fra denne vinkel ligge skjult bag den store grå produktionshal længst til højre i billedet. Møllernes skala vil blive tonet ned af de store haller på Nordhavnen, og dermed vil de ikke virke så store. 13


Østerbrogade

6 14

Fredens Bro. Eksisterende forhold set fra Fredens Bro over Sortedamssøen mod nordvest. Herfra kan eksisterende anlæg i Nordhavnen ikke ses, da karréerne på Østerbrogade afskærmer den visuelle kontakt.


To højhuse på Marmormolen, 90 m. Højhus på Marmormolen, 98 m

Højhus på Langelinjekaj, 113 m.

4 vindmøller på Nordhavn

6

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Fredens Bro. Afstanden til nærmeste vindmølle på Nordhavn er ca. 4,6 kilometer. Vindmøllerne

er tegnet op så deres placering tydeliggøres. Man vil kunne se spidserne af møllevingerne stikke op over hustagene, men det vil være de nye højhuse på Mar-

mormolen som vil være den mest markante ændring i skylinen over Østerbro

15


Eksisterende vindmøller ved Middelgrunden

Eksisterende vindmøller på Lynetten

7 16

Langelinje. Eksisterende forhold set fra Langelinje, ved Den Lille Havfrue, før hun var kommet tilbage fra Expo 2010. I horisonten ses de eksisterende vindmøller på Lynetten. Afstanden til nærmeste mølle er 1,4 kilometer. Længst borte anes nogle af vindmøllerne på Middelgrunden. Afstanden hertil er ca. 4,4 kilometer. Udsigten er generelt domineret af industrielle havneanlæg.

B & W hallen


4 vindmøller på Lynetten

7

Visualisering. Fremtidige forhold visualiseret fra Langelinje. Afstanden til nærmeste nye vindmølle på Lynetten er ca. 1,4 kilometer. De

nye vindmøller på Lynetten er markante fra denne vinkel og fylder en del i horisonten. B&W-bygningen, eksisterende master og skorstene reducerer møller-

nes størrelse som dermed ikke fremstår skalabrydende. Områdets tekniske præg er fastholdt og forstærket. 17


Fyrtårn på Trekroner Eksisterende vindmøller på Lynetten Mastekranen og B & W

8 18

Amaliehaven. Eksisterende forhold set mod øst fra Amaliehaven. Afstanden til nærmeste vindmølle på Lynetten er ca. 2,2 kilometer,

mens der er ca. 2,5 kilometer til Trekroner. Vindmøllerne ved Middelgrunden vil kunne ses i horisonten umiddelbart til højre for fotoet.


Den østligste af fire vindmøller på Nordhavn samt krydstogtsskib

4 vindmøller på Lynetten

8

Visualisering. Fremtidige forhold visualiseret fra Amaliehaven. Afstanden til nærmeste mølle på Lynetten er ca. 2,2 kilometer, mens der

er ca. 5,2 kilometer til vindmøllen på Nordhavnen. De nye vindmøller på Nordhavnen vil have en meget begrænset indflydelse på havneoplevelsen, hvor Ly-

nettemøllerne vil være markante, men vil harmonere med de store bygninger.

19


Christians Kirke

Den sorte diamant

9 20

Eksisterende vindmøller på Lynetten

Amagerværk og -forbrænding

Langebro. Eksisterende forhold set mod nordvest fra Langebro. Man ser dele af møllevinger fra eksisterende vindmøller på Lynetten bag Operaen. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk farve, for at tydeliggøre deres placering i fotoet. Afstanden til nærmeste eksisterende vindmølle på Lynetten er ca. 4 kilometer. Byen domineres af de store moderne bygninger langs kajerne.

Vor Frelsers Kirke


Fire nye vindmøller på Lynetten

9

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Langebro mod nordvest. Afstanden til nærmeste vindmølle på Lynetten er ca. 4 kilometer. To af

de nye vindmøller på Lynetten gemmer sig bag Den Sorte Diamant. Det vurderes at de nye vindmøllers

visuelle påvirkning af havnemiljøet i København vil være begrænset.

21


B & W Hallen

10 22

Kløvermarken. Eksisterende forhold set mod nord fra Uplandsgade syd for Kløvermarken. Eksisterende vindmøller

på Lynetten står skjult bag bevoksning og byggeri. Skorstenene hører til det eksisterende Amagerværk.


Den nye Amagerforbrænding med skorsten Vindmølle på Nordhavnen

10

Visualisering. Fremtidige forhold set fra Uplandsgade ved Kløvermarken. Vindmøllerne er tegnet op med mørk farve for

Fire nye vindmøller på Lynetten

at tydeliggøre placeringen. Afstanden til nærmeste vindmølle er ca. 3 kilometer. Man kan ane vingerne

på en af Nordhavnsmøllerne i horisonten. Afstanden hertil er ca. 6 kilometer.

23


Kolofon Rapport udarbejdet af PlanEnergi Midtjylland i samarbejde med Københavns Kommune. Redaktion: Susan Jessien og Benedicte Voltelen, PlanEnergi Midtjylland Visualiseringer, foto & layout: Benedicte Voltelen, PlanEnergi Midtylland Forside: Visualisering fra Skovshoved Havn Kort: Københavns Kommune Henvendelse vedrørende miljøvurdering af vindmøller ved Nordhavnen og Lynetten: Københavns Kommune, Center for Byudvikling, Catrine Biering, telefon: 3366 2873, E-mail: cbi@okf.kk.dk

Københavns kommune vindmøller  
Advertisement