__MAIN_TEXT__

Page 1

MEDI 2020

e-GYLCHLYTHYR Ffotograffiaeth gan Ian

YN ANGERDDOL AM GEFNOGI POBL A CHYFLWYNO SYNIADAU SY'N NEWID CYMUNEDAU

Sir Benfro yn ailagor ei drysau i ymwelwyr Croeso'n ôl. Mae wedi bod yn Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol yn parhau i gyflawni drwy Covid-19 Derbyniodd prosiect CWBR PLANED gyllid ychwanegol i gefnogi ei waith yn gysylltiedig â Covid-19 o fewn cymunedau. Gweithiodd y tîm yn ddiflino yn ystod y cyfnod hwn, gan fabwysiadu ffyrdd newydd, dyfeisgar o ymgysylltu â phawb ynghlwm a'u cefnogi. Cynigodd CWBR gymorth ychwanegol i 10 sefydliad gyda ffocws cymunedol, a alluogodd ac a ehangodd sgiliau cynhwysiant digidol yn ogystal ag ymwybyddiaeth i fynd i'r afael â materion ynghylch cynhwysiant a chymorth. Mae enghreifftiau o'r gwaith y mae prosiect CWBR wedi'i ddatblygu yn cynnwys creu fideo cymunedol i arddangos gwaith y Cynghorau Tref a Chymuned. Maent hefyd wedi lansio cyfres o Weminarau Cynrychiolwyr Ieuenctid ac yn ogystal â hyn wedi creu'r holl bolisïau a chanllawiau diogelwch cysylltiedig. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn gweithio'n uniongyrchol i gefnogi 'Get the Boys a Lift' i'w helpu i ailgydio yn eu gwasanaeth cwnsela yn ddigidol. Mae cynlluniau hefyd yn eu lle i greu fideo CWBR Cymraeg gyda gwersi Cymraeg yn y Gweithle a gwybodaeth ar ddyletswyddau cyfieithu Cyngor Sir Benfro.


TUDALEN 2

GAIR GAN EIN PRIF WEITHREDWR IWAN THOMAS

M

ae'r cyfnod clo wedi cyflwyno sawl her wahanol i bobl, ac i PLANED, mae'r heriau wedi arwain at nifer o ganlyniadau positif a newidiadau i'n ffyrdd o weithio.

Fel sefydliad sydd â ffocws ar gefnogi cymunedau a mentrau'n lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, rydym yn ffodus mai'r tîm sydd gennym nawr o fewn y sefydliad, mae'n debyg, yw'r gorau yr ydym erioed wedi'i gael. Mae eu hymateb i gefnogi ein cleientiaid, prosiectau, partneriaid, a chymunedau wedi bod yn anhygoel - barn a rennir gan ein hymddiriedolwyr a llawer o rai eraill yr ydym yn dod i gysylltiad â nhw. Er yn debyg i weddill y wlad, yn yr ystyr na chafwyd llawer o amser i baratoi ar gyfer y cyfnod clo, llwyddodd PLANED i wneud yn siŵr bod gan y tîm yr adnoddau a'r gefnogaeth i weithio o adref, ac mae cynnydd Zoom, Teams a Skype fel adnoddau allweddol i gadw cysylltiad, nid yn unig fel tîm, ond gydag eraill, wedi bod yn rhywbeth y mae pob un ohonom wedi addasu iddo'n rhwydd, a gyda pharodrwydd. Fel nifer o sefydliadau eraill, rydym wedi canfod ein hunain yn sefydliadol, er syndod, yn brysurach nawr yn ystod y cyfnod clo nag yr oeddem cynt. Mae byrddau cegin wedi dod yn weithfannau, sgriniau gliniaduron wedi dod yn ystafelloedd cynadledda newydd, ac mae ein teuluoedd a chyd-letywyr wedi dod yn gymorth gweinyddol i ni!

Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Sir Benfro

E

TUDALEN 3

r i Covid-19 effeithio'n ddifrifol ar fywyd yn Sir Benfro, gan gynnwys pob penderfyniad ynghylch iechyd a llesiant ar draws y sir, roedd yr hwyliau yn bositif iawn yng nghyfarfod ar-lein y mis diwethaf rhwng partneriaid Prosiect Together For Change, a gynhaliwyd ym mis Mehefin.

Trefnwyd y cyfarfod gan Solva Care, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a PLANED, ynghyd â grwpiau cymunedol ac unigolion a gwahoddwyd pawb i rannu syniadau. Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar gymorth cyn ac ar ôl COVID19, ar gyfer grwpiau cymunedol hen a newydd gyda rhaglen ymchwil a datblygu mentora a dysgu ar y cyd. Dywedodd Sue Denman, Ymddiriedolwr Solva Care a chyflwynydd, "Rydym wedi cymryd dull gweithredu agored at lesiant yn lleol, sy'n cwmpasu datrysiadau unigol, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Rydym yn credu y bydd hyn yn ein helpu ni i ail-adeiladu cryfder a gwytnwch ein cymuned. Efallai y bydd eraill yn gweld hyn yn ddefnyddiol wrth i ni fynd yn ein blaenau gyda Together for Change"

Yn hytrach nag eistedd yn ôl yn ystod y cyfnod clo, mae PLANED fel tîm wedi gweithio'n galed, ac wedi ehangu. Nid yn unig yr ydym wedi denu cyllid prosiect newydd a grantiau ychwanegol, rydym hefyd wedi bod ddigon ffodus i recriwtio'n dda, ac ehangu'r tîm i gwrdd â galw cynyddol gyda'r arbenigedd cywir a phriodol mewn swyddi allweddol.

Er gwaethaf effaith bellgyrhaeddol y pandemig presennol, a'r ansicrwydd cysylltiedig am y dyfodol ymhlith holl sectorau'r gymdeithas, bu i bartneriaid Together for Change gytuno bod pethau da wedi deillio o'r argyfwng, megis sefydlu dros 100 o grwpiau cymunedol newydd, cynnydd sylweddol yn y nifer o wirfoddolwyr newydd, y gallu i gynnal nifer o wasanaethau rheolaidd ac agwedd benderfynol ar y cyfan, yn wyneb heriau ymarferol sylweddol.

Rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid mewn modd agored a thryloyw, ac mae hyn yn allweddol i lwyddiant presennol PLANED yn ystod y 12 mis diwethaf yn enwedig. Drwy weithio'n fwy hyblyg rydym wedi bod yn lwcus i weithio â phartneriaid yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ar amrywiaeth o brosiectau heriol a chyffrous - a byddwn yn rhannu mwy am hynny dros y misoedd nesaf.

Trafododd Prif Weithredwr PLANED, Iwan Thomas a gadeiriodd y cyntaf o'r ddau gyfarfod a gynhaliwyd ym mis Mehefin, sut y gall partneriaid strategol a chymunedau gydweithio. Law yn llaw ag Iwan, mynychodd Cris Tomos ac Abi Marriott o PLANED hefyd, gan adrodd ar y cynnydd ystyrlon wrth gefnogi'r prosiect Together For Change.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr allbynnau cadarnhaol a llwyddiannau cynyddol y tîm, ni all neb ohonom anghofio'r heriau a wynebodd nifer o deuluoedd ac aelwydydd yn sgil COVID, ac ymrwymiad a chymorth yr holl weithwyr allweddol ar draws pob sector. Mae PLANED wedi bod yn falch o weithio ochr yn ochr â nifer o'r sefydliadau hyn wrth gefnogi ein cymunedau yn ystod yr argyfwng hwn, a byddwn yn parhau i wneud hynny cyn hired ag sy'n ofynnol i wneud yn siŵr nad oes yr un unigolyn, aelwyd, prosiect neu fenter yn ynysedig, neu heb gymorth. Gyda swyddfa PLANED yn ailagor ar ddechrau mis Awst, a'r tîm yn gweithio ar sail rota rhwng y pencadlys ac adref, mae pawb wedi addasu'n wych i'r hyn sydd wedi dod yn "normal newydd". Er y byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac addasu i amgylchiadau sy'n newid, gwyddom ei bod yn debygol o hyd, y bydd heriau yn y dyfodol i bawb ohonom. Fodd bynnag, bydd gweithio mewn partneriaeth ar draws pob cymuned, yn ein galluogi ni, ac eraill, i barhau i gyflawni, annog ac ysbrydoli, a bydd PLANED yn parhau i fod yn gyfrannwr positif a bywiog i bawb lle gallwn.

Dywedodd Iwan, "Ni ellir profi cryfder cymuned drwy drosglwyddo pŵer yn gyfan gwbl, ond drwy ei rannu, ac mae'r adborth a chyfraniadau a welwyd yn y digwyddiad hwn yn profi'r parodrwydd i weithio fwy fel tîm gyda'n cymunedau." Cytunwyd bod angen gweithredu ar draws chwe maes eang er mwyn symud ymlaen yn hyderus, sef: gwerthoedd ac egwyddorion sylfaenol: gwybodaeth i lywio'r ffordd ymlaen; rhoi llais i gymunedau; cadw ein gwirfoddolwyr a'u hannog; cyfathrebu'n dda gyda phawb; cael gwared ar rwystrau i newid. Bu i Sue Leonard, Prif Swyddog PAVS, grynhoi'r cyfan yn berffaith: "Rydym wedi gweithio gyda'n gilydd yn dda mewn argyfwng. Felly, rydym un ai angen creu argyfwng parhaol neu, yn ddelfrydol, dod o hyd i rywbeth mwy positif i ni ei gefnogi - gan greu cymunedau gweithredol, dyfeisgar wedi'u cysylltu, ac economi llesiant sy'n lleol a chryf i Sir Benfro."

Y

Iwan Thomas

n ystod y mis diwethaf mae'r prosiect DATRIS wedi bod yn gweithio gyda nifer o gymunedau yn ne Cymru. Mae wedi bod yn cefnogi POINT drwy roi gliniaduron fel eu bod yn gallu helpu pobl ifanc yn Abergwaun sydd ddim efallai â mynediad at offer TG. Maent hefyd wedi cael meicroffon fel y gallant gynnal cyfweliadau ag aelodau o'r cyhoedd wrth gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.

PROSIECT GWYTNWCH A LLESIANT CYMUNEDOL

Mae prosiect DATRIS, ar y cyd â'r Prosiect Gwledig Dyfodol Digidol, yn dechrau gosod y sylfeini ar gyfer cyfleuster hyfforddi cymunedol wedi'i leoli yn PLANED gyda gallu allgymorth wedi'i ddarparu drwy'r Bws Digidol. Megis dechrau mae'r prosiect a bydd yna yn bendant fwy ar y pwnc hwn wrth i bethau ddatblygu.

Cyngor Tref Doc Penfro yn chwilio am DDAU GYNRYCHIOLYDD IEUENCTID

Ai chi yw'r un?

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen Cyngor Tref Doc Penfro https://tinyurl.com/y4lhzm5p Anfonwch e-bost at: townclerk@pembrokedocktc.org.uk neu ffoniwch 01646 684410

Mae gwaith yn mynd rhagddo gydag Amgueddfa Hwlffordd. Mae DATRIS wedi bod yn cefnogi staff i ddysgu sut i greu a diweddaru gwefan ar gyfer yr amgueddfa. Y gobaith yw y byddwn yn gallu cael help gwirfoddolwyr i gyfrannu at y wefan wrth i'r cyfyngiadau lacio. Ar hyn o bryd mae DATRIS yn cymryd rhan mewn prosiect gydag Amgueddfa Cymru i greu platfform i'r cyhoedd ymgysylltu â gwaith a wnaed ar gloddio a gwarchod Cerbyd Rhyfel o'r Oes Haearn a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn Sir Benfro. Mae llawer o waith diddorol o'n blaen gyda'r prosiect hwn yn sicr...mwy i ddilyn am y prosiect hwn yn fuan.


DYFODIAD Y DDRAIG

Y

TUDALEN 5

n ystod yr wythnosau cynnar wedi iddo gyrraedd arfordiroedd Sir Benfro yn 1485, nid oedd Harri Tudur, y bachgen lleol, am adael i unrhyw beth ei rwystro rhag dod yn Harri VII, brenin Tuduraidd cyntaf Lloegr.

A 500 mlynedd yn ddiweddarach, gyda chymorth ac arweiniad PLANED, mae Cymdeithas Hanes Lleol Cil-maen a Phenfro, ar y cyd â Chyngor Tref Penfro a Grŵp Pwll Melin newydd ei sefydlu, yn arddangos yr un penderfynoldeb a ffraethineb yn wyneb pandemig COVID i sicrhau bod prosiect Ffynnon Ddŵr y Ddraig yn cael ei gwblhau ym Mhwll Melin Penfro.

Staff yn dychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa yn ystod mis Awst

Hoff Lecynnau'r Cyfnod Clo

Y

n ystod y cyfyngiadau symud a ddaeth i rym i leihau lledaeniad y Coronafeirws, mae nifer o bobl wedi cael cysur mawr o'u dogn dyddiol o ymarfer corff yn yr awyr agored. Yn Sir Benfro, rydym wedi ein bendithio ag amrywiaeth o leoliadau hyfryd, o drefi a phentrefi hardd i ucheldiroedd godidog a rhai o'r arfordiroedd prydferthaf yn y wlad. Yn ystod y cyfnod anghyffredin ac anodd hwn, mae nifer o bobl wedi bod yn archwilio lleoedd cyfarwydd yn agos at eu cartrefi ac mae llawer wedi darganfod rhywbeth newydd. Er mwyn dathlu'r agweddau cadarnhaol hyn, mae ein prosiect Cymunedau Perfeddwlad y Preseli yn annog pobl i recordio ffilm fer am eu hoff lecynnau yn ystod y cyfnod clo. Mae'r amseroedd hyn wedi rhoi cyfle i ni ddod i adnabod ein hardaloedd lleol, gyda'u rhinweddau unigryw ac arbennig, mewn mwy o fanylder. Efallai fod gennym ein hoff dro newydd, hoff olygfa neu hoff gyrchfan yn ein gerddi, lle'r ydym wedi mwynhau archwilio'r synnwyr hwnnw o le. Mae llond llaw o staff yn PLANED eisoes wedi recordio eu fideos eu hunain am eu hoff lefydd i fynd i gerdded o amgylch eu cartrefi, sydd ar gael ar dudalen Facebook Pembrokeshire Echoes. Nid yw hi'n rhy hwyr, byddem wrth ein bodd yn gweld fideo byr o'ch hoff lecyn ystod y cyfnod clo, felly cysylltwch â ni drwy ein tudalen Facebook neu e-bostiwch Sophie ar sophie.jenkins@planed.org. uk P'un a yw'n rhywle i fynd am dro, golygfa, neu eich hoff lecyn yn yr awyr agored, neu rywbeth arall yr hoffech ei rannu. Mae'n mynd i fod yn rhan bwysig o'n hanes cymdeithasol yn y dyfodol! I ddarganfod mwy ewch i echoeswales.cymru

TUDALEN 4

Fel miloedd o fusnesau eraill yn ystod y cyfnod clo, mae'r staff yn PLANED, wrth weithio o adref, wedi cadw mewn cysylltiad â'r naill a'r llall gyda chyfarfodydd ar-lein rheolaidd. Canfu aelodau tîm eu hunain yn brysur iawn yn ystod y cyfnod hwn, yn trafod ystod eang o weithgareddau ar draws yr holl brosiectau cymunedol. Ar ddechrau mis Awst, dechreuodd staff ddychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa, gan greu swigod o weithwyr sy'n gweithio ar system rota wythnosol. O ystyried llwyddiant diweddar y gweithio o adref yn ystod y cyfnod clo, mae staff bellach yn mwynhau cyfnod o weithio yn y swyddfa ac o adref fel rhan o gefnogaeth barhaus PLANED i'w weithwyr.

Cododd y syniad ar gyfer y prosiect arloesol hwn o'r awydd i wella amgylchedd Pwll Melin Penfro. Nid yn unig y mae cyrs wedi tyfu'n afreolus yno, ond mae blŵm algaidd gwyrdd wedi bod yn gorchuddio dyfroedd y pŵll melin ers sbel hefyd, y ddwy broblem, wrth reswm, yn achos dros bryderu ynghylch iechyd y cyhoedd. Credai'r Gymdeithas, y Cyngor Tref a'r Grŵp Melin y byddai ffynnon yn helpu i awyru dŵr y pwll, gwella ansawdd y dŵr, ac yn ei dro, yn cael effaith fuddiol ar y tirlun lleol yn ogystal â'r pwll ei hun. Llwyddwyd i sicrhau cyllid cychwynnol o £12,138.70 drwy gyllid LEADER gan Arwain Sir Benfro ar gyfer cam un y prosiect yn benodol i (i) archwilio'r dylunio a'r dechnoleg ynghlwm â gweithredu ac adeiladu'r ffynnon (ii) cynnwys ysgolion lleol mewn prosiect STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf a Mathemateg); ac (iii) adeiladu model gweithiol, bras o'r ffynnon. Ar ôl cwblhau'r cam cyntaf yn llwyddiannus, mae'r grwpiau amrywiol ynghlwm wedi llwyddo i gynnal momentwm, er bod yr ymgyrch i godi gweddill cyfanswm cost y prosiect o £17,341, wedi'i ohirio dros dro, yn ogystal â'r ymgynghoriad cyhoeddus yn Neuadd y Dref Penfro. Yn ogystal â phostiadau rheolaidd am gynnydd y prosiect ar wefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol y Gymdeithas pembrokeandmonktonhistory.org.uk, mae'r Gymdeithas hefyd yn derbyn sylwadau drwy ei chyfeiriad e-bost: pembrokehistory@live.co.uk neu wyneb yn wyneb yn Neuadd y Dref, yn lle'r ymgynghoriad cyhoeddus sydd wedi'i ohirio; ac ar hyn o bryd mae braslun o'r ddraig Gymreig yn cael ei arddangos fel rhan o arddangosiad yn ffenestr y siop drws nesaf i Gaffi Brown's ym Mhenfro. Cafodd y braslun trawiadol ei saernïo gan y cerflunydd lleol Gideon Petersen, y dyn sy'n gyfrifol am gerflun enwog o Llywelyn ap Gruffydd yn Llanymddyfri, yn ogystal â cherflun mwy diweddar o Bertie y Draenog Môr a gafodd ei greu'n ddyfeisgar ar gyfer prosiect 'Turn the Tide on Plastic' gan gynghorau cymuned Amroth a Saundersfoot. "Mae wedi bod yn bleser gweithio ar brosiect mor gyffrous," meddai Linda Asman, Cadeirydd Cymdeithas Hanes Cil-maen a Phenfro wrth PLANED, "...a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran: Harriet Addyman o Autodromo yn Arberth, a gydlynodd y prosiect STEAM , Joanna Burton a Paris Rouse, a gyflwynodd y prosiect i ysgolion, yn ogystal â Gideon Petersen am y braslun trawiadol. Mae ein diolch hefyd i Glerc Cyngor Tref Penfro Suzie Thomas a Chyngor Tref Penfro am eu cymorth a chefnogaeth, y bydd mawr angen amdanynt wrth gwblhau'r prosiect, ffynnon drawiadol ym Mhwll Melin Penfro." Bydd y ffynnon yn cael ei gosod yng ngolwg Castell Penfro, y man lle ganwyd Harri VII, ac yn cael ei llunio ar siâp draig, sy'n deyrnged i arfbais Harri VII, sy'n arddangos milgi gwyn Richmond er cof am ei dad, yn ogystal â draig goch Cadwaladr, Cadwaladr Brenin Gwynedd, sef brenin olaf y Brythoniaid, ffigwr grymus a ystyrir gan nifer o'r Cymry yn gyffelyb â Brenin Arthur, a hyd ei farwolaeth yn 682, ystyriwyd yn ŵr oedd yn debygol o ennill buddugoliaeth Brydeinig yn erbyn y goresgynwyr Almaenaidd. Gobeithir y bydd Cymdeithas Hanes Lleol Cil-maen a Phenfro, ynghyd â'u partneriaid prosiect, yn gallu hawlio eu buddugoliaeth eu hunain yn erbyn pandemig COVID, cwblhau eu Prosiect Ffynnon Ddŵr y Ddraig uchelgeisiol, a choroni'r cyfan drwy ddyfynnu geiriau adnabyddus yr Athro JRR Tolkein, a ddywedodd "Nid oes pwrpas adrodd stori os nad oes dreigiau ynddi."


Cymorth am ddim newydd i sefydlu mentrau cymorth a gofal cymunedol

PLANED yn Croesawu Dau Aelod Newydd i'r Tîm

s ydych wedi eich ysbrydoli gan ymateb arbennig y gymuned i'r pandemig yn Sir Benfro, neu efallai wedi canfod eich hun yn chwilio am gyflogaeth wahanol o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol, beth am ystyried gweithio i chi eich hun fel menter gofal / cymorth o fewn eich cymuned?

Mae PLANED yn falch o gyhoeddi bod dau aelod newydd o staff wedi ymuno â'r tîm yr haf hwn.

O

Gallech weithio orau sy'n gweddu i chi a diwallu angen sy'n agos at eich calon yn eich ardal leol, y cyfan gyda CHYMORTH UN I UN AM DDIM gan brosiect Catalysts for Care newydd, Sir Benfro. Gall y mentrau gofal/cymorth hyn ddarparu ystod o wasanaethau 'cymorth yn y cartref' yn cynnwys cefnogi pobl gyda gwaith o amgylch y tŷ, eu helpu nhw i fwynhau hobïau a darparu cwmnïaeth; i ofal personol mwy arbenigol. Y tu allan i'r cartref, gallai mentrau ddarparu cymorth drwy gynnal grwpiau celf, gwasanaethau gofalu am anifail anwes, gweithgareddau hamdden byd natur ac amgylcheddol, cyfleoedd hyfforddiant neu ddarpariaeth gofal dydd i bobl gydag anawsterau dysgu - yn wir, unrhyw beth sy'n helpu pobl i fyw yn annibynnol a da. Nod y prosiect yw datblygu amrywiaeth eang o fentrau gofal a chymorth annibynnol, bach ledled Sir Benfro. Eglurodd yr aelod cabinet dros wasanaeth cymdeithasol Tessa Hodgson y prosiect a'i bwysigrwydd i Sir Benfro: "Mae mentrau gofal a chymorth, bach yn sefydlu am eu bod nhw'n angerddol am helpu pobl eraill a gofalu am eu cymuned. Mae bod yn fach a lleol yn golygu y gallant adeiladu perthnasoedd cryf a dealltwriaeth ddofn o anghenion eu cwsmeriaid. Canlyniad y prosiect yw rhoi dewis gwirioneddol i bobl Sir Benfro o ran y gwasanaethau y gallant gael mynediad atynt, fel y gallant ddod o hyd i'r hyn sy'n addas iddynt. Mae'r Swyddogion Prosiect Lee James a Liz Cook yn frwdfrydig a chyfeillgar iawn, ac yn cynnig cymorth am ddim, parhaus i'r mentrau hyn sefydlu a ffynnu." I gael gwybod mwy, ewch i: planed.org.uk/ projects/catalysts-for-care/ Neu cysylltwch â Lee James lee.james@planed.org.uk Ffoniwch 07535 810003

WOULD YOU LIKE TO WORK FOR YOURSELF?

ARE YOU PASSIONATE ABOUT HELPING PEOPLE IN YOUR COMMUNITY?

Pembrokeshire’s Catalysts for Care project offers

FREE 1-1 SUPPORT

to set up your own care / support enterprise

TUDALEN 6

Lee James

Visit: planed.org.uk/projects/catalysts-for-care/ lee.james@planed.org.uk/07535 810003

TUDALEN 7

Ymunodd Karen Lewis ym mis Gorffennaf, a hi yw'r Cydlynydd Cyfathrebu newydd. Bydd yn gyfrifol am ddarparu holl elfennau AD a marchnata, gan gyfrannu ei sgiliau Marchnata Digidol, Dylunio Graffeg, Golygu Fideo a Ffotograffiaeth at y swydd. Mae Karen wedi gweithio fel Rheolwr Twristiaeth ym Mhorthladd Aberdaugleddau, a chyn hynny, yn Theatr Torch am 10 mlynedd gan ddatblygu o Swyddog Cyhoeddusrwydd i Swyddog Dylunio a Marchnata Digidol a Rheolwr Marchnata. Mae hi hefyd wedi gweithio fel Marchnatwr, Ffotograffydd a Dylunydd Graffeg Llawrydd am dros 10 mlynedd, ac yn ddiweddar cymhwysodd mewn Strategaeth Marchnata Digidol yng Ngholeg Cyfathrebu Llundain. Yn ychwanegol at hyn, mae Karen yn Sarsiant Gwirfoddol i Heddlu Dyfed-Powys, ac yn eistedd ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr i ddau gwmni theatr yng Nghymru: Theatr na nÓg yng Nghastell-nedd a Theatr Ieuenctid Mess up the Mess yn Rhydaman. Ymunodd Alice Coleman â PLANED yn ystod mis Awst fel Cydlynydd LEADER, gan ddod â phrofiad o'i swydd flaenorol fel Swyddog Prosiect yn Lantra gyda hi i'w rôl. Bydd y rôl yn cefnogi'r broses o weithredu'r Strategaeth Datblygu Lleol yn llwyddiannus ar gyfer y rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Yn ei swydd fel Swyddog Datblygu gyda Lantra, roedd Alice yn cefnogi busnesau garddwriaeth masnachol i fod yn fwy cynhyrchiol, proffidiol ac yn barod i wynebu'r heriau o'u blaen. Cyn ymuno â Lantra, roedd Alice yn gweithio gyda Chydweithfeydd Bwyd Cymunedol Cymru gan weithio gyda thyfwyr a chyflenwyr ledled Cymru ac adeiladu capasiti o fewn cadwyni cyflenwi lleol. Mae'n dod â set sgiliau amrywiol i'w swydd, yn ogystal â chefndir mewn Partneru Busnesau AD yn cynnwys Datblygiad Busnes a Phrosiect, Dylunio Sefydliadol, Polisi, Darparu Adnoddau, Mapio Talent, a Chysylltiadau ac Ymgysylltiad Gweithwyr. Mae PLANED yn croesawu Karen ac Alice, ac yn credu y bydd eu doniau, brwdfrydedd a syniadau newydd yn werthfawr i'r tîm.

PLANED yn penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

M

ae PLANED wedi penodi Barbara Priest fel Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ar ôl gwasanaethu am dros 25 mlynedd.

Yn flaenorol, gweithiodd fel rheolwr i Gyngor Hyfforddi a Menter Gorllewin Cymru, ac mae Barbara wedi datblygu rhaglenni hyfforddiant a menter ar gyfer oedolion. Mae hi'n dod â chyfoeth o brofiad mewn meysydd allweddol megis datblygu busnes a menter, ar ôl gweithio gydag ystod o fusnesau ar draws Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, yn ogystal ag Asiantaeth Datblygu Cymru a Chynulliad Cymru. Dywedodd Barbara "Rwyf wedi bod yn aelod o'r bwrdd ers rhai blynyddoedd, ac felly mae'n bleser cael fy mhenodi'n Gadeirydd, ac rwy'n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda PLANED yn y dyfodol". Mae Iwan Thomas, y Prif Swyddog Gweithredol, yn hapus iawn ei bod wedi'i phenodi, a dywedodd "Bydd arbenigedd Barbara yn dod â brwdfrydedd i'n bwrdd, yn cryfhau ein hymrwymiadau ac yn gwella ein cyfleoedd i wasanaethu ein partneriaid, rhanddeiliaid a chymunedau'n well".


DOD I'N HADNABOD

TUDALEN 8

Rydym yn griw hwyliog yma yn PLANED ac roeddem yn credu y byddai'n syniad da rhannu ychydig amdanom ein hunain, felly'r mis hwn rydym yn dechrau gydag Abi Marriott.

Mae PLANED yn falch o fod yn bartner i Bartneriaeth Cyrchfan Sir Benfro ac yn cefnogi'n llawn yr ymgyrch Ymweld â Sir Benfro. Yn Ddiogel.

ABI MARRIOTT Cydlynydd Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? Mae CWBR yn gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned ledled Sir Benfro. Yn fwy diweddar o ganlyniad i Covid-19, rydym hefyd wedi bod yn cefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol mewn ystod o ffyrdd. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch? Mae'n wych cwrdd â chymaint o bobl dalentog a brwdfrydig ledled Sir Benfro ac rwy'n dysgu mwy am ein sir anhygoel bob dydd. Beth yw'r prif heriau am eich gwaith? Rydych bob amser eisiau gwneud mwy a datrys problemau ond ni allwch wneud popeth, dyna pam ei bod hi'n bwysig cydweithio a gweithio'n dda â phartneriaid. Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf? Ar hyn o bryd rwy'n dysgu Cymraeg ac ni allaf aros nes wyf yn fwy hyderus i ddechrau sgwrs, tra allan yn crwydro. Pwy sy'n eich ysbrydoli? Rwy'n hoff o Monty Don. Rwyf hefyd wedi dysgu llawer gan Susan Cain, byddwn yn argymell i chi ddarllen ei llyfr 'Quiet'! Beth yw eich hoff hobïau? Rwy'n tyfu fy ffrwythau a fy llysiau fy hun ac rwyf hefyd yn gallu pobi teisen lemwn flasus. A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn y nos? Person boreol heb os! Nid wyf fawr o werth ar ôl amser swper. Beth yw eich hoff ffilm? Blast from the Past. Beth yw eich hoff fwyd? Siocled, siocled a mwy o siocled.... Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio? Fel y rhan fwyaf byddwn am iddynt ddweud eu bod yn fy ngweld fel 'Rachel' ond mae'n fwy tebygol eu bod yn fy ngweld fel 'Monica!' Dywedwch ffaith ddiddorol amdanoch eich hun na grybwyllwyd uchod... Rwyf wedi bod yn ecstra ar y sgrin mewn ffilm.

Gofynnwn i ymwelwyr â Sir Benfro eleni barchu'r tir, y gymuned a'r naill a'r llall, a chwarae eu rhan yn symud allan o'r cyfnod clo yn ddiogel gyda'n gilydd Lluniau gan Connor Stephen

Profile for PLANEDPEMBS

PLANED - Medi e-Gylchlythyr 2020  

PLANED - Medi e-Gylchlythyr 2020  

Advertisement