__MAIN_TEXT__

Page 1

HYDREF 2020

e-GYLCHLYTHYR Y N FRWD DROS GEFNOGI POBL A SY NI A DAU SY 'N NE WID CY MUNEDAU

Diwrnod Archaeoleg Rhithwir Arfordir Penfro

M

ae staff PLANED wedi bod yn cloddio'n ddwfn ac wedi mynd y filltir ychwanegol er mwyn sicrhau bod Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynd rhagddo er gwaethaf pandemig bydeang a'r holl gyfyngiadau sydd wedi'u gorfodi arnom.

Bydd nifer o bobl yn ymwybodol bod hwn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei gefnogi gan PLANED. Mae'r digwyddiad wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers 2003; bob mis Tachwedd, mae'r digwyddiad yn cyflwyno nifer o siaradwyr sy'n cyflwyno eu gwaith i gynulleidfa o hyd at 200 o bobl yng Ngholeg Sir Benfro. Eleni, oherwydd COVID-19 a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig ag o, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn rhithwir, ar-lein, a bydd ar gael yn rhad ac am ddim i bawb sy'n dymuno mynychu. Mae sgyrsiau eleni yn y broses o gael eu recordio a'u golygu i alluogi'r llefarwyr gyflwyno sgyrsiau o'u cartrefi neu swyddfeydd neu o safleoedd archaeolegol hyd yn oed. Ymhlith y llefarwyr wedi'u cadarnhau mae'r Athro Mike Parker Pearson yn darparu diweddariad ynghylch ei ymchwil i archaeoleg Neolithig yn y Preselau a sgwrs gan Dr Toby Driver a'r tîm CHERISH yn seiliedig ar eu gwaith. Bydd y ffilmiau wedi'u recordio ymlaen llaw yn cael eu cyfuno â chyflwyniadau byw a sesiynau holi ac ateb rhyngweithiol hyd yn oed; a fydd yn ffrydio'n fyw ar YouTube ar ddiwrnod y digwyddiad. Bydd y cyflwyniadau ar gael i'w gwylio yn fyw ac ar ôl y digwyddiad, ond rhaid i chi wylio'n fyw er mwyn ymuno â'r sesiwn holi ac ateb ryngweithiol. Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Tachwedd, a bydd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar sianel YouTube ‘Diwrnod Archaeoleg Archaeology Day’ https://www.youtube.com/channel/ UCmyDlzMF-5-pTebMDX8GoYQ/ Am ragor o fanylion, gweler tudalen swyddogol y digwyddiad: https://www.pembrokeshirecoast.wales/ event/archaeology-day-2020/


TUDALEN 2

GAIR GAN EINPRIF WEITHREDWR IWAN THOMAS

D

M

ae diwylliant cyfundrefnol yn rhywbeth sy'n anodd ei ddiffinio, oherwydd ei fod yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, a gwahanol dimau. Yn wir, mae rhai yn cymeradwyo a chroesawu rheolaeth unrhyw ddiwylliant cyfundrefnol, ac eraill yn ei beirniadu a'i gwrthod. Serch hynny, mae'n hanfodol i sefydliadau esblygu a thyfu. Efallai nad yw beth a oedd yn berthnasol yn y gorffennol, er yn werthfawr o ran dysg, yn gwbl berthnasol erbyn hyn, neu ddim yn cael ei groesawu bellach hyd yn oed, gan fod yr hinsawdd a'r amgylchedd mae'r sefydliadau yn gweithio ac yn cyflawni ynddynt ar hyn o bryd yn wahanol iawn i rai dealltwriaethau, yn seiliedig ar brofiadau blaenorol o gyfnod cwbl wahanol.

PLANED yn cael help llaw gan Josh i recordio podlediad newydd

Iwan Thom-

Mae PLANED yn ddigon ffodus o fod wedi gweithio gyda phartneriaid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn ffordd wahanol iawn, yn ymateb i anghenion unigryw a newidiol cymunedau, pobl a busnesau ar draws ein rhanbarth yng ngoleuni'r pandemig a chyfnod clo COVID. Mae hon yn ffordd o weithio nad ydym ni, ac eraill, wedi'i phrofi i'r fath raddau o'r blaen; ac er ei bod yn heriol, mae'n adeiladu ar y newid cyflymder mawr ei groeso a'i angen i ni fel sefydliad, o ran ein diwylliant, rheolaeth a gweledigaeth o'r dyfodol. Mae bod yn fwy ymatebol, yn fwy agored a mwy tryloyw yn adlewyrchu arferion gweithio modern i unrhyw sefydliad sy'n wirioneddol cefnogi cymunedau, a'r timau sy'n gweithio oddi mewn iddynt. Mae gweithio fel hyn hefyd yn gofyn her gadarnhaol ac effeithiol ymhlith partneriaid lle mae ei hangen, cefnogi'r cymunedau hynny wrth i ni i gyd symud ymlaen gyda ffyrdd newydd o weithio, gyda'r galwadau modern yr ydym ni i gyd yn eu hwynebu. Mae'r tîm cyfredol sydd gennym yn PLANED yn parhau i ddangos cryfder mewn arloesedd ac ymroddiad sydd wedi galluogi canlyniadau cadarnhaol a chefnogaeth i gymunedau, a'r rheiny yn gymunedau o ddiddordeb yn ogystal â chymunedau daearyddol. Mae eu gwaith mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol - o gymdeithasau lleol a grwpiau cymunedol; cynghorau tref a chymuned; awdurdodau lleol a'r bwrdd iechyd; prifysgolion a cholegau ledled Cymru; Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru ymhlith llawer mwy - yn dangos yn glir y diwylliant cadarnhaol yn PLANED, wedi'i ddatblygu ar ymateb clir i ofynion cymunedau yr ydym bellach, a diolch am hynny, yn eu harddangos ac yn cyflawni yn seiliedig arnynt. Un newid allweddol yn ein dull gweithredu fel sefydliad wrth ymateb i anghenion newidiol ein cymunedau yr ydym wedi ymgysylltu â nhw a'u cefnogi ym misoedd diweddar, yw sut gallwn ni, fel PLANED, gyfrannu at gefnogi'r mentrau ac entrepreneuriaid cymunedol hynny yn ystod y cyfnod hwn. I rai, gall fod wedi amlygu angen am sylfaen a safle busnes llai; tra bod eraill o bosibl wedi penderfynu, yn sgil yr amgylchiadau, y byddant yn mynd amdani eu hunain a chreu busnes sy'n canolbwyntio ar anghenion a gofynion cymunedau sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yn ddiweddar. Felly, rydym yn falch o fod wedi ceisio cyllid allanol i ddechrau rhaglen buddsoddiad cyfalaf yn ein safle yn Arberth, i ddarparu mannau gweithio a fydd yn cefnogi a denu entrepreneuriaid a mentrau newydd, yn ogystal â gweithio gyda rhai o'n tenantiaid partner cyfredol ar y safle, i ddiweddaru, neu fuddsoddi ym mannau busnes newydd wedi'u hailffurfio, i helpu i sicrhau eu dyfodol hirdymor. Y mis hwn yn unig byddwn yn gweld un o'n tenantiaid cyfredol yn symud i fan gweithio sydd wedi'i hail-ffurfio a fydd yn dyblu o ran maint i'r hyn sydd ganddo eisoes; man gweithio sydd wedi'i hail-strwythuro a'i hail-fodelu i fodloni anghenion ei fusnes yn y dyfodol yn gweithio gyda phobl ar draws ein cymunedau. Yn ei dro, bydd hyn yn rhyddhau nifer o fannau ac ystafelloedd gweithio cyfredol, a fydd yn cael eu hail-bwrpasu a'u diweddaru er mwyn eu paratoi at eu marchnata fel darpariaeth ar gyfer mentrau bach sydd eisoes yn bodoli neu rai newydd yn lleol yn y sir, i greu hyb i fusnesau lleol gael rhannu, rhwydweithio a thyfu. Yn ystod cyfnodau fel y rhain, mae'r rheolaeth a'r diwylliant cywir mewn sefydliad megis PLANED yn edrych ar gyfleoedd i gefnogi cymunedau ac yn gweithio'n fwy creadigol mewn partneriaeth ag eraill i gyflawni allbynnau a chanlyniadau sy'n hanfodol yn y cyfnodau newidiol hyn. Yn aml mae arferion y gorffennol yn ddefnyddiol i gyfeirio atynt, ond beth sydd ei angen ar bobl nawr yw arloesedd, gweithredoedd, ac allbynnau cynaliadwy, sy'n cael eu cyflwyno'n frwdfrydig, gwybodus a phroffesiynol. Mae gan dîm cyfredol PLANED ddigonedd o'r holl nodweddion hyn, ac yn falch o weithio'n allanol ar draws sefydliadau partner sydd hefyd yn rhannu'r agwedd hon sy'n edrych tua'r dyfodol.

TUDALEN 3

dydd Mercher 2 Medi, bu i Josh Helps, un yn wreiddiol o Arberth, sy'n cael ei noddi gan PLANED ac yn wythwr i'r Sgarlets, ymweld â'n swyddfeydd.

Ymddangosodd y gŵr pump ar hugain oed, sy'n gynseren Cwins Caerfyrddin, yr un mor falch o gwrdd ag aelodau'r tîm PLANED ag yr oeddynt hwythau o'i gyfarfod ef, cyn y cafodd ei chwipio ymaith i'r stiwdio recordio sain gan Gydlynydd DATRIS, John Ewart, i recordio podlediad arbennig. Yn y podlediad, siaradodd Josh am ei yrfa hyd yn hyn, o'i ddyddiau yn chwarae i dîm Dan 18 Cymru i ymddangosiadau rheolaidd yng Nghwpan Pencampwriaeth Guiness Pro 14 a Chwpan Pencampwriaeth Ewrop, yn ogystal â thrafod yr effaith mae'r pandemig COVID-19 wedi'i chael ar y gêm yn gyffredinol. Gallwch wrando ar y podlediad difyr hwn drwy fynd ar y wefan www.PLANED.org.uk/podcasts. Yn ôl yn 2018, bu i PLANED noddi Josh Macleod o Sir Benfro a oedd yn chwarae yn rheng gefn y Sgarlets ac yn sgil y sylw a ddenodd hyn, rhoddwyd llwyfan werthfawr i godi ymwybyddiaeth o PLANED fel sefydliad cymunedol, yn ogystal â nifer o'i brosiectau amrywiol. Mae PLANED yn parhau i weithio gyda'r Sgarlets fel rhan o ymdrech i gynyddu cyrhaeddiad ac ymwybyddiaeth o allbynnau a'i waith yn cyflwyno nifer o gynlluniau sy'n canolbwyntio ar y gymuned.


CRONFA ASEDION CYMUNEDOL

TUDALEN 4

DAU GYNNIG I GYMRO?

TUDALEN 5

Y

Os ydych yn un o ddilynwyr Asedion Cymunedol ac yn meddwl pa mor lwcus fyddech chi i ennill y wobr 1af o £100.00 yn y loteri, dychmygwch beth fyddai'r tebygolrwydd o ennill y wobr 1af ddau fis yn olynol!

Gyda'r cyllid newydd hwn, cafwyd ffocws cyffelyb ond gwahanol. Bellach, byddai'r cynllun yn canolbwyntio ar gefnogi grwpiau neu glybiau cymunedol lleol, prosiectau cymunedol lleol neu achosion da megis arbed siopau lleol neu gynnal a chadw caeau chwaraeon, drwy gynhyrchu ffynhonnell gyllid reolaidd.

Wel, mae un gŵr yn sicr yn gwybod sut deimlad yw herio'r tebygolrwydd hwnnw. Nid yn unig yr enillodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED, y wobr 1af o £100.00 ym mis Mehefin ond llwyddodd i gipio'r wobr 1af eto ym mis Gorffennaf!

n 2005, roedd ysgolion bychain yng ngorllewin Cymru mewn perygl o gael eu cau oherwydd diffyg cyllid. Fel datrysiad i'r broblem, sefydlwyd ‘Y Gronfa Ysgolion Bach’ yn sgil ymateb cymunedol yn Sir Benfro, gyda'r prif ddiben o atal ysgolion lleol rhag cyrraedd diwedd eu hoes. Yna yn 2015, newidiodd y cynllun ei enw i'r Gronfa Asedion Cymunedol ar ôl cael cyllid gan LEADER a'r Undeb Ewropeaidd.

Felly, sut mae'n gweithio? Rydym yn gofyn i bobl gofrestru i gynllun y loteri drwy gwblhau'r ddogfennaeth ofynnol (ffurflen archeb sefydlog a manylion cyswllt). Cymerir ffi weinyddol un tro o £6.00, ac yna archebion sefydlog bob mis o £5.00 a dynnir o'r banc ar y cyntaf o bob mis. Yn ogystal, gofynnir i chi enwi buddiolwr neu achos da lleol i dderbyn 50% o'ch cyfraniadau.

Da iawn Iwan, a dyma ddangos bod rhaid i chi fentro i ennill.

Ble mae eich arian yn mynd? Mewn cyfnod o 12 mis, byddwch wedi cyfrannu £60.00 at y cynllun. Bydd 50% o'r arian hwn (£30.00) yn mynd yn syth tuag at eich buddiolwr unwaith y byddwch wedi bod yn aelod am flwyddyn. Caiff y 50% arall ei dorri'n arian gwobr (35%) a ffioedd gweinyddol (15%). Fel aelod, cewch eich cynnwys yn awtomatig mewn loteri fisol. Bydd eich £5.00 yn rhoi pum rhif i chi bob mis ac felly bydd gennych bum cyfle i ennill gwobr ariannol. Ar hyn o bryd, y wobr gyntaf yw £100.00 a'r ail wobr yw £30.00. Wrth i fwy o bobl ymuno â'r cynllun, bydd y gwobrau ariannol yn cynyddu yn unol â hynny gan fod gwerth y gronfa yn codi, wrth gwrs. Pam ein bod yn gwneud hyn? Yn syml iawn, mae hi'n hynod bwysig cefnogi cymunedau, prosiectau a sefydliadau lleol, yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol. Mae'r pandemig wirioneddol wedi effeithio ar y cymunedau lleol hyn, ac mae gwir angen am ffrydiau cyllid newydd. Rydym hefyd yn credu bod angen meithrin ysbryd cymunedol bob amser a'i fod yn helpu i ddod â phobl at ei gilydd. Yn goron ar y cwbl, gallwch ennill ychydig o arian! Fel aelod o'r cynllun, chi sy'n penderfynu pwy fydd yn cael 50% o'ch cyfraniad. Nid oes rheol benodol ynghylch pwy all eich buddiolwr fod. Y cwbl yr ydym yn ei ofyn yw ei fod yn canolbwyntio ar gymuned, h.y. bydd eich arian rhodd yn mynd yn ôl i'r gymuned mewn rhyw ffordd. Yn ddiweddar cafodd Ganolfan Hermon daliad o £1,092.00 i'w roi tuag at ei waith cymunedol ac achosion da cysylltiedig. Ers dechrau'r flwyddyn, rydym wedi dosbarthu dros £1,000.00 mewn gwobrau ariannol loteri.

Roedd Melony Richards, y Trysorydd, a Jennifer Thomas (ar y dde), Ysgrifennydd Pwyllgor Neuadd Bentref Hermon, wrth eu bodd o gael eu cyflwyno â siec o £1,092.

Sut gallaf ddysgu mwy? Rydym yn gyfeillgar iawn a charem glywed gan unrhyw un sy'n dymuno cefnogi'r cynllun. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect a gweld ein holl enillwyr blaenorol drwy ymweld â'n gwefan yn www.asedion.cymru. Gellir dod o hyd i ni hefyd ar wefan PLANED yma https://www.planed.org.uk/projects/cronfa-asedion-cymunedol/ Yn ogystal, rydym yn weithredol ar Facebook a Twitter; chwiliwch am Asedion Cymunedol. Fel arall, os byddai well gennych siarad â rhywun, yna gallwch ffonio swyddfa PLANED ar 01834 860965 a gofyn am Jason Retter, neu anfonwch e-bost at: jason.retter@planed.org.uk

Cris Tom

os

Os hoffech ymuno â Loteri Asedion yna ewch i'w gwefan am ragor o fanylion: https://www.asedion.cymru/en


TUDALEN 7

Atsain y Podlediad

F

el y gwyddom, mae gan Sir Benfro hanes amrywiol, cyfoethog. Mae'r tirlun heb ei gyffwrdd yn datgelu haenau o anheddiad, o Oes y Cerrig hyd at y presennol, a thrwy gydol y cyfnod hwn mae arwyddocâd Sir Benfro i'r byd ehangach bob amser wedi bod yn rhwydd ei weld. Felly, boed ydym yn meddwl am Fryniau Preseli fel man geni Côr y Cewri, neu os ydym am ystyried Doc Penfro fel gorsaf cychod hedegog fwyaf y byd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae arwyddocâd treftadaeth y sir hon yn seinio ymhell y tu hwnt i'w ffiniau. Y straeon hyn yr ydym yn ceisio eu hadrodd ar hyn o bryd mewn cyfres newydd o bodlediadau sy'n cael eu cynhyrchu gan PLANED a'u hariannu gan Arwain Sir Benfro. Bydd y podlediad Atsain yn benodau sy'n para 25 i 30 munud a fydd yn cael eu cyhoeddi bob mis, a phob un yn adrodd stori wahanol am ran wahanol o'r sir a chyfnod gwahanol mewn amser. Bydd pob pennod yn cynnwys cyflwynydd y mae ei waith wedi canolbwyntio ar destun y mis hwnnw, gyda'r weledigaeth y gall cymunedau ddefnyddio'r cyfle fel llwyfan i adrodd rhai o'u straeon treftadaeth. Cyhoeddwyd y bennod gyntaf ym mis Medi, ac roedd yn cynnwys Mark Lewis, curadur Oriel Gelf ac Amgueddfa Dinbych-y-Pysgod, a oedd yn trafod yr artist Augustus John â'i gysylltiadau â Dinbych-y-pysgod. Bydd yr ail bennod, sy'n cael ei gyhoeddi yng nghanol mis Hydref, yn cynnwys yr awdur a'r hanesydd John Evans yn trafod treftadaeth awyrennu Doc Penfro, gyda phenodau dan ddatblygiad yn trafod cymunedau megis Abergwaun a Saundersfoot yn ogystal â chanolbwyntio ar rai o gysylltiadau Cyn-hanesyddol y Preselau.

Mark Lewis - curadur Oriel Gelf ac Amgueddfa DinMae datblygiadau mewn technolegau a ddefnyddir mewn ceir hefyd yn golygu y gwrandewir fwyfwy ar bodlediadau wrth deithio, gan fod pobl yn cysylltu eu ffonau symudol â system sain eu car. Mae'r Podlediad Atsain yn cael ei gyhoeddi drwy lwyfan podlediad Anchor FM, ac mae bellach ar gael ar bob meddalwedd podlediad mawr, gan gynnwys y rheiny gan Apple, Google a Spotify yn ogystal â thrwy apiau megis Pocketcasts. Ar hyn o bryd, mae ein tîm yn datblygu nifer o benodau, ond rydym ni i gyd yn awyddus i adrodd cymaint o straeon â phosibl felly byddem yn croesawu unrhyw gyfraniad gan gymunedau sydd eisiau trafod treftadaeth eu cymuned.

Am ragor o fanylion neu os hoffech gyfrannu rhywbeth, cysylltwch â: stuart.berry@planed.org.uk Mae'r Podlediad Atsain ar gael yma: https://anchor.fm/pembs-echoes

I'r rheiny nad ydynt yn gyfarwydd â phodlediadau, darlleniadau sain, ar gael fesul pennod ydynt ac maent wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y 15 mlynedd diwethaf neu fwy. Caiff rhai podlediadau eu cyhoeddi drwy allbynnau cyfryngau traddodiadol megis y BBC a gallant gynnwys fersiwn estynedig o raglen radio. Caiff rhai eu cynhyrchu'n annibynnol, ac er nad ydynt ar gael drwy radio traddodiadol, gellir gwrando arnynt 'ar alw' drwy feddalwedd sy'n codi penodau newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi. Mae'n debyg bod unrhyw un sydd â ffôn Apple neu unrhyw ffôn clyfar arall yn gallu gwrando ar bodlediadau, ond gellir gwrando arnynt ar-lein hefyd gan ddefnyddio gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith, neu drwy seinyddion clyfar megis dyfeisiau 'Alexa' gan Amazon.

TUDALEN 6

Stuart Berr y


Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol yn cynnig cefnogaeth barhaus

TUDALEN 8

A

r ôl derbyn cyllid ychwanegol gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi gwaith sy'n gysylltiedig â COVID-19 o fewn cymunedau ac ar eu cyfer, mae'r Prosiect Gwytnwch a Llesiant Cymunedol (CWBR) wedi bod yn cynnig rhagor o gefnogaeth i sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y gymuned.

Mae'r gefnogaeth wedi galluogi cynhwysiad digidol, sgiliau ac ymwybyddiaeth a'u hehangu er mwyn mynd i'r afael ag unigedd, a chefnogi effaith ehangach cydlyniad cymunedol sy'n gynaliadwy, yn hytrach dros dro yn unig. Mae CWBR wedi bod yn gweithio gyda Solva Care, Rhwydwaith Bwyd Cymunedol Sir Benfro, Cyngor Tref Doc Penfro, PAVS, Cysylltwyr Cymunedol, Celfyddydau Span, Get the Boys a Lift, Grŵp Cymunedol Barham Road, Ysgol Penrhyn Dewi, Cyngor Tref Aberdaugleddau, Carnegie Trust, Coleg Sir Benfro, Cymdeithas Gymunedol Penfro 21C, a Thîm Tref Doc Penfro. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys: • • • • • • • • •

Safoni a hwyluso cyfarfodydd a fforymau ar-lein Creu gweminarau i Gynrychiolwyr Iau Adolygu a chreu polisïau a chanllawiau newydd Cefnogi cymdeithasau cymunedol Benthyca dyfeisiau digidol i ysgolion a lleoliadau cymunedol Cynnal arolygon llesiant cymunedol Adolygu llwyfannau fideo ar-lein Mapio lleoliadau hysbysfyrddau cymunedol gyda PAVS Cefnogi myfyrwyr drwy leoli mannau dysgu hybiau cymunedol

Abi Marriott

Trysorydd Grŵp Cymunedol

"Mae gweithio gyda CWBR wedi ein helpu ni i addasu i newidiadau a gyflwynwyd gan bandemig y Coronafeirws. Gwella ein gweithdrefnau diogelu ar-lein i safon ddiwydiannol ac yn yr un modd sicrhau y gallwn drosglwyddo ein gweithgareddau ar-lein yn hyderus gan weithio gydag amrywiaeth o lwyfannau ar-lein." Kathryn Lambert, Cyfarwyddwr Celfyddydau Span "Ni fyddem wedi cyrraedd lle'r ydym heddiw heb eich cymorth chi...gwnaethoch ddarparu cyfarfod strwythuredig lle gallai pawb drafod materion...ac rydych wedi rhoi llais i ni y bydd pobl yn gwrando arno. Yn sgil COVID, rydych wedi ein helpu ni i barhau i wthio i ddatrys ein problem a helpu gyda chyfarfodydd Zoom fel y gallem barhau i symud ymlaen tra'r oedd pobl yn aros gartref i gadw'n ddiogel". Cadeirydd Grŵp Cymunedol

Beth nesaf?

• • • • •

M

TUDALEN 9

ae PLANED yn gweithio ochr yn ochr â PAVS a Chysylltwyr Cymunedol i helpu i leoli'r holl hysbysfyrddau awyr agored yn Sir Benfro.

Os ydych yn byw mewn ardal sydd â hysbysfwrdd awyr agored ac nad ydyw wedi'i nodi ar ein map, yna cysylltwch.

"Mae PLANED wedi bod yn gefnogaeth wych ers i mi gynnig fy hun fel trysorydd. Rwyf wedi cael cyngor a chefnogaeth gyda beth i'w wneud, sut i lenwi ffurflenni a chefais fy nghyfeirio at gyfrifydd gyda rhai o'r pethau mwy heriol. Ni fyddwn i fyth wedi gallu symud pethau ymlaen heb y gefnogaeth barhaus a gynigwyd".

Mae Arnom Angen Eich Help

Lansio fideo hyrwyddol Cynghorwyr Cymuned a Thref sy'n cynnwys cyfweliadau gyda chynghorwyr Cynnal cyfres o weminarau i Gynrychiolwyr Iau gyda Chyngor Tref Doc Penfro a rhoi llawlyfr Sefydlu Cynghorydd Iau dan brawf Rhagor o ymgysylltiad cymunedol unigryw yn Aberdaugleddau ochr yn ochr â'r Carnegie Trust gyda PAVS, sefydlu datrysiadau rhyng-genedlaethol ar gyfer ardaloedd sydd angen hysbysfyrddau Adolygu'r mynediad at gylchlythyrau cymunedol yn Sir Benfro Lansio arolwg cymunedol cydweithredol newydd ar draws Sir Benfro

Mae pawb yn yr un cwch ac mae CWBR wedi bod yn ddynamig mewn perthynas â'r oediadau a'r newidiadau a achoswyd gan y pandemig ac yn hynod ddiolchgar am y cyllid a'r gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae wedi galluogi cyfle i dreulio amser yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau; mae bod ar gael ac yn hyblyg yn parhau i fod yn allweddol i ymateb PLANED i COVID-19.

Mae CWBR yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd i ddwyn pobl a llefydd ynghyd ac mae'r prosiect yn parhau i esblygu ac ymateb i anghenion Sir Benfro a'r rhanbarth.

Yn ddelfrydol, rydym angen lleoliad a chyfeiriad y bwrdd, ffotograff os yw hynny'n bosibl ac enw'r unigolyn sy'n ei reoli, os yw'r wybodaeth hon ar gael. Rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at Abi Marriott ar abi.marriott@planed.org.uk neu ffoniwch 07951 515 075.

DIWRNOD IECHYD MEDDWL Y BYD Dydd Sadwrn 10 Hydref 2020 Mae Te a Sgwrs yn dychwelyd am ei 11 blwyddyn, ac mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn galw arnoch i wneud y byd yn lle gwell drwy bobi! Mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio arnom ni i gyd ac wedi cael effaith enfawr ar iechyd meddwl y genedl, a dyma pam mai digwyddiad Te a Sgwrs eleni yw'r pwysicaf eto. Mae ymchwil yn dangos bod siarad yn gwneud lles i'ch iechyd meddwl, a dyma yw pwrpas Te a Sgwrs. Mae'n gyfle gwych i gysylltu â chyfeillion, teulu, cymdogion a chydweithwyr. Bydd Te a Sgwrs yn dychwelyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd – dydd Sadwrn 10 Hydref - ond cewch gynnal eich digwyddiad pryd bynnag yr hoffech. Gallwch ei wneud yn rhithwir, neu gwrdd mewn grŵp bach, ond cofiwch wirio canllawiau diweddaraf y llywodraeth ynglŷn ag ymbellhau cymdeithasol.


Cynnydd yn entrepreneuriaid gofal Sir Benfro

M

ae'r prosiect Catalysts for Care wedi gweld cynnydd diweddar yn y bobl sydd â diddordeb mewn sefydlu eu menter gofal neu gefnogaeth eu hunain. Eglura Lee James, Catalydd Micro-fentrau: “Mae pobl wedi'u hysbrydoli gan ymateb rhyfeddol y gymuned i'r pandemig yn Sir Benfro, ac i nifer, mae'r cyfle i fyfyrio wedi arwain atynt yn ystyried gwahanol gyfleoedd gwaith - gan gynnwys hunangyflogaeth”. Mae enghreifftiau o fentrau newydd yn cynnwys 'Wildflowers' (www.facebook.com/ enrichwithwildflowers), gwasanaeth seibiant a chyfoethogi i bobl sy'n byw gyda Dementia, a sefydlwyd gan Claire Taylor; a PJB Bespoke Home Help Services (www.facebook.com/PJB-BespokeHome-Help-Services-101943144950507) a sefydlwyd gan Paul Bamber, yn cynnig gofal, cefnogaeth a chwmnïaeth bersonol. Mae pobl yn sefydlu eu mentrau gofal / cefnogaeth eu hunain oherwydd eu bod eisiau dylunio ac arwain gwasanaethau personol, unigryw sy'n cefnogi pobl yn eu cymunedau. Mae bod yn fach a lleol yn golygu y gall y mentrau hyn gynnig yr un amser a chysondeb i adeiladu dealltwriaeth wirioneddol a pherthnasau dilys gyda'u cwsmeriaid.

Yn fuan iawn, bydd y prosiect Catalysts for Care yn lansio cyfeirlyfr ar gyfer mentrau gofal a chefnogaeth yn Sir Benfro. Bydd hyn yn darparu lle i bobl sy'n chwilio am wasanaeth gofal / cefnogaeth lleol, personol. Gall pobl brynu gwasanaethau yn uniongyrchol gan y mentrau hyn a defnyddio unrhyw gyllid maent yn gymwys amdano megis Taliadau Uniongyrchol.

TUDALEN 11

DATRIS WRTHI FEL LLADD NADROEDD

O

gyfweliadau gydag athrawon prifysgol yn awyr iach Bryniau Preseli, i drafodaethau gydag archaeolegwyr, gwneud modelau 3D o enoglau anifeiliaid hynafol, neu weithio ar yr arddangosfa rithwir hynod gyffrous (a chyfrinachol dros ben) ar gyfer ein prosiect cerbyd Oes yr Haearn Sir Benfro, teg yw dweud nad yw Cydlynydd Prosiect DATRIS, John Ewart, wedi cael munud diflas dros yr wythnosau diwethaf. Mae John wedi bod yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda HaverHub ynglŷn â gwaith adnewyddu'r Hen Swyddfa'r Post ar Quay Street yn Hwlffordd lle mae'n gobeithio helpu i sefydlu isadeiledd TG newydd sbon. Mae ef hefyd wedi bod yn gwisgo ei het gwneud ffilmiau, yn saethu sawl ffilm i baratoi at Ddiwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2020, sy'n cael ei gynnal ar-lein eleni. Nid yw'n glir a yw John a'r tîm DATRIS wedi cael cyfle i fwyta neu gysgu dros yr wythnosau diwethaf, ond un peth sy'n sicr yw bod y cyfweliadau a gynhaliwyd gydag athrawon UCL wedi ffurfio rhan o brosiect archaeoleg cyfredol, sydd wedi gweld DATRIS nid yn unig mewn trafodaethau gydag archaeolegwyr ynghylch safleoedd claddu cyn-hanesyddol, ac yn cymryd rhan mewn gwneud modelau 3D o enau eirth Mesolithig, ond hefyd wedi gweld gwaith saethu fideos drôn anhygoel a recordio cyfweliadau Cymraeg rhwng ein Sophie Jenkins a'r Archaeolegydd Cymunedol o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fodd bynnag, yn fwy diweddar mae'r tîm DATRIS wedi bod yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio'n agos ag Amgueddfa Cymru, ar arddangosfa rithwir hynod gyffrous ac unigryw ar gyfer y cerbyd hwnnw o Oes yr Haearn y darganfuwyd yma yn Sir Benfro. Yn naturiol, cyn belled ag y mae'r cerbyd a'r arddangosfa dan sylw, y geiriau allweddol yw "dim" "gair" (yn y drefn honno), am y tro beth bynnag, nes bydd yr amgueddfa yn barod i'w cyflwyno nhw i'r byd, wrth gwrs. Pan fydd y prosiect yn barod i fynd, cewch ddarllen y stori lawn yma. Mae manylion llawn Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2020 ar gael ar wefan PLANED lle bydd rhagor o fanylion ar gael yn agosach at y digwyddiad.

KE TO I L U O Y D L U WO ELF? S R U O Y R O F WORK project offers SSIO

ARE YOU PA

’s Catalysts

ire Pembrokesh

Y?

R COMMUNIT

OPLE IN YOU

HELPING PE NATE ABOUT

for Care

SUPPOReTnterprise FREE 1-1care / support r own

alysts-for-care/ k/projects/cat .u rg .o 03 ed an pl Visit: 07535 8100 ned.org.uk/ la p @ es m ja lee.

Lee James

Os ydych yn frwd dros helpu eraill ac mae gennych ddiddordeb mewn sefydlu eich menter gofal neu gefnogaeth eich hun, cysylltwch â Lee James - lee.james@planed.org.uk neu ffoniwch 07535 810003, neu am ragor o wybodaeth, ewch i: www.planed.org.uk/projects/ catalysts-for-care/ TUDALEN 10

Ffotograffiaeth gan Sophie

to set up you

John Ewar t


DOD I'N HADNABOD

PLANED yn ffarwelio â Natalie Lang

TUDALEN 12

Bob mis rydym yn cyflwyno aelod gwahanol o'r tîm fel y gallwch chi ddysgu ychydig mwy amdanom ni. Tro Alice Coleman yw hi i ddweud mwy amdani ei hun y mis hwn.

ALICE COLEMAN

E

r tristwch i'r tîm, bu iddynt ffarwelio â chyngydweithiwr, Natalie Lang, mis diwethaf wedi iddi benderfynu cymryd seibiant i dreulio amser yn gwarchod ei phlant. Dechreuodd Natalie weithio i PLANED fis Ionawr 2018 ac roedd yn Swyddog Prosiect dan y Rhaglen LEADER.

CYDLYNYDD LEADER

Roedd Natalie ar ben ei digon wedi iddi gael cardiau ac anrhegion i'w ffarwelio gan y staff, ac mae hi wedi addo y bydd yn aros mewn cysylltiad â ni. Dymuna PLANED y gorau i Natalie a gobeithiant ei gweld yn y dyfodol agos.

Beth ydych chi'n ei wneud yn PLANED? Cydlynu'r rhaglen LEADER gan gefnogi i weithredu'r Strategaeth Datblygu Lleol yn llwyddiannus ar gyfer y rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith a wnewch? Yr amrywiaeth yn y gwaith, cyfleoedd i'r rôl a'r sefydliad mewn tîm gweithgar, brwd.

DIGWYDDIADAU AR Y GWEILL

Beth yw'r prif heriau am eich gwaith? Rwy'n hoff o her! Gan fy mod yn newydd i'r sefydliad, rwy'n hoff o ddysgu am yr holl brosiectau. Pa sgil yr hoffech ei wella fwyaf? Dydw i ac Excel ddim bob tro yn gweld llygad yn llygad. Mae gennyf barch mawr at bobl sy'n hen law ar Excel. Pwy sy'n eich ysbrydoli? Fy Nain sy'n 92 oed, a dorrodd record rhwyfo dan do y byd ar gyfer ei grŵp oedran yn ystod y cyfnod clo - rhyfeddol!

Dydd Mawrth 6 Hydref 4.30pm-5.00pm Dosbarth meistr RHAD AC AM DDIM ar-lein yn para 30 munud dan arweiniad CWBR ynglŷn â Dod yn Gynrychiolwr Iau

Beth yw eich hoff hobïau? Rwyf wrth fy modd yn coginio ac mae gennyf gasgliad digon iach o lyfrau coginio, rwy'n mwynhau cerddoriaeth fyw ac yn ddiweddar bu i mi droi fy llaw at ganŵio.

Dydd Iau 8 Hydref Cyfarfod Grŵp Ymgynghorol CWBR 9.30am-11.30am dros Zoom

A ydych chi'n berson boreol neu'n aderyn nos? Person boreol yn sicr - does dim byd cystal â mynd am dro yn y bore gyda fy Boston Terrier. Beth yw eich hoff ffilm? Amélie Beth yw eich hoff fwyd? Ni allaf ddewis un saig, felly mi ddewisaf ddull coginio...Ffrengig. Sut ydych chi'n credu y byddai eich ffrindiau yn eich disgrifio? Ymarferol a threfnus (sy'n destun diflastod ar adegau).

TUDALEN 13

y

Dydd Sadwrn 10 Hydref Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Dydd Sadwrn 7 Tachwedd Diwrnod Archaeoleg Arfordir Penfro Dydd Sul 10 Tachwedd Sul y Cofio


PLANED PIX Mis Drwy'r Lens

Profile for PLANEDPEMBS

PLANED - Hydref e-Gylchlythyr 2020  

PLANED - Hydref e-Gylchlythyr 2020  

Advertisement