Page 1

edita planenado truchas

LO MEJOR / EL MILLOR / LE MEILLEUR

LOS TABURETES

ELS TAMBORETS LES TABOURETS

LO MÁS NUEVO / EL MÉS NOU / LES NOUVEAUTÉS

LOS MUEBLES MÁS BARATOS CON PATRONES A MEDIDA

ELS MOBLES MÉS ECONOMICS AMB PATRONS A MIDA LES MEUBLES ECONOMIQUES AVEC DES PATRONS SUR MESURE LO MÁS PRÀCTICO / EL MÉS PRÀCTIC / LE PLUS PRATIQUE

EL ESTILO CORTA Y PEGA

L’ESTIL TALLA I ENGANXA

LE STYLE COUPER-COLLER


Dificultad Dificultat Difficulté

Directoras / Directores / Réalisation: Planeando truchas Colaboran en este número / Col·laboren en aquest número / Ont collaboré dans ce numéro: Redacción y diseños / Redacció i dissenys / Rédaction et design: Planeando truchas Traducción e interpretación / Traducció i interpretació / Traduction et interprétation: Alba Marín Nicolas de Seny Silvia González Maquetación / Maquetació / Mise en page: Lluc Mayol Corrección / Correcció / Correction: Pedro Joaquín González Echarri Nerea Martínez Junquero Apoyo técnico / Suport tècnic / Appui technique: Ricardo Duque Agradecimientos / Agraïments / Remerciements: A todos los que nos han ayudado con sus consejos, soporte técnico, traducciones, correcciones y revisiones, muchísimas gracias. A tots els que ens han ajudat amb els seus consells, suport tècnic, traduccions, correccions i revisions, moltíssimes gràcies. À tous ceux qui nous ont aidé par leurs conseils, supports techniques, traductions, corrections et révisions, un tout grand merci.

Impreso en Barcelona / Imprés a Barcelona / Imprimé à Barcelone 2013 www.planeandotruchas.blogspot.com

Esta publicación se comparte bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

PLANENANDO TRUCHAS

Principiantes Principiants Débutant Fácil Fàcil Facile Menos fácil Menys fàcil Moins facile Expertas Expertes Expert Cada uno de nuestros patrones está indicado de acuerdo a su dificultad. Cadascun dels nostres models porta indicada la seva dificultat, d’acord amb el codi gràfic de truites al costat d’aquestes línies. Chaque patron est indiqué avec son degré de difficulté, en relation aux nombres de truites.

Sumario

Sommaire

Taburete, sencillo y sugerente Sillón, confort galáctico Mesita acogedora

Tabouret, familier et attractif Fauteuil, confort macrocosmique Table accueillante

EXPLICACIONES

EXPLICATIONS

Instrucciones generales Trucos de pegado Modelos de este número

Instructions générales Astuces de collage Modèles

NUESTROS MODELOS

NOS MODÈLES

DONNÉES DATOS Y ET ADRESSES DIRECCIONES EL PRÓXIMO NÚMERO LE PROCHAIN NUMÉRO Del toque galáctico al orgánico

D’une touche macrocosmique à une allure organique

Sumari

ELS NOSTRES MODELS Tamboret, senzill i suggeridor Butaca, confort galàctic Tauleta acollidora

EXPLICACIONS Instruccions generals Trucs de pegat Models d’aquest número

DADES I ADRECES EL PROPER NÚMERO Del toc galàctic a l’orgànic

Editorial

o opuestos com los diseños pr de . os os ej rs ns cu co es de nuestros realizar diferent de muebles construcción ❧❧❧ mpre nos en cartón, sie a ism m la con uchas és un Planeando tr encontrábamos s lo de at per Alba rte rm pa l·lectiu fo co demanda por e qu González. querían Marín i Silvia participantes: so ro lib cipalment os in m pr ra Treballem les recomendá o as till la an pl de vieran sobre la base ansformació revistas que tu icar br fa tr o i m ó có ci recupera indicaciones de a creacions rtón de maner materials en de muebles en ca jectuals. Des sabíamos de espacials i ob el cartró autónoma. No te ps es e m l sobr de fa un te re ningún materia a tit en el nost nos pusimos e qu í s’ha conver as a, m ent; te rr cu ta re es e és rg m ahí su aterial crear uno y de tem caixes nes m ora mismo tie b aquest mun bres ah am e qu ta vis re tifes, lli os. Decidimos gegants, ca entre tus man nes un als, animals tro es on pa si as de ch en ta tru im o vis id re tr la r ra Planeand ín pe ar cu M re mobles... o por Alba nes, escultòrics, Sus explicacio colectivo formad abajamos a. im Pr ensenyem a i . Tr rsos nos Construïm cu re y y Silvia González s ño se la di en base a construir. tupendos para principalmente parecieron es os. Si nsformación tra am y dí n en ció et ra pr pe e mesos recu realizar lo qu Després de creaciones etodología m su rents e fe qu de materiales en di e t os sabem impartin jectuales. Desd s nstrucció de co espaciales y ob , el cartón se jo funciona y no de ba os tra rs de cu po n, cartró, ens hace algún tiem a la perfecció mobles amb nuestro material conviene en y o rlo tid er ra nv vint amb pe co so cu re ha hem trobat él montamos por qué no n co e, nt tro rre es cu manda dels ra nu más re la mateixa de readaptarlo pa bras, libros, e qu os n que els m lie ra vo pe paredes, alfom ...Construimos proyecto. Es o alumnes: er es bl m ue nú m er s, llibres o im ale te pr anim recomanàrem disfrutes de es construir. o de nt ta , ea an y enseñamos a Pl de la revista eses de Después de m


Una tauleta conjuntada amb un tamboret o butaca, sota la qualitat integradora del cartró, aportarà al teu saló un accent diferent, entre constructivista i galàctic. Un trio de mobles que es convertiran en el millor combinat de la teua casa. Apunta’t al tercet; l’èxit està assegurat.

Une table, ses tabourets, son fauteuil, dans ses formes constructivistes et macrocosmiques enrobés de carton, donneront un accent différent à ton salon. Un trio de meubles qui se convertira en la meilleure combinaison de ta maison. Rallie-toi au trio, son succès est assuré !

Una mesita conjunta con taburete o butaca, bajo la calidad envolvente del cartón, darán a tu salón un acento diferente, entre constructivista y galáctico. Un trío de muebles que se convertirán en el mejor combinado de tu casa. Apúntate al terceto; el éxito con él esta asegurado.

s indications avec toutes le un t es as la réalisation aneando truch Alba Marin nécessaires à Pl carton. Nous é par tingueren de meubles en collectif form revistes que re ot s N on z. ci le ca ns aucune di et Silvia Gonzá ne connaissio plantilles o in obles amb lement pa ci in m n sur le sujet, pr t ar tio ic es ta documen per a fabr a. travail n et la en m tio no ra tò pé au cu a ré rm ons décidé d’ sé sur la cartró de fo alors nous av aterial ba matériaux tte m ce de p n nc ca io do at i de rm ic fo s No sabíem e trans créer une. Vo tions d’espace tema, així qu tenez entre dans des créa ensionnels. sobre aquest a crearrevue que vous m di r tri sa ts récupérons je po s ob m ou et d’ ens va s mains. N s’est n vo x ei rto rg ca le so u, uí couture Depuis pe ne un, i d’aq de la revue de atériel le ns ara m te tre e no qu en a st ué plications, m la revi Prima, ses ex . Nous nous ans. Ens ources plus récurant ss re a les teues m revista de monter dessins et la servons pour en saient is vam fixar en ra r pa ée cr us us s, qui no a. Els se énographie sc s de à quoi patrons Prim ce e à rs comm appropriés plicacions i des objets dive s, des s. Sachant dissenys, ex on ar di bl en m ét nous pr s van se îtes géante bo s de recursos en s dologie de ho , sionnels r a realitzar que cette mét livres tridimen ou esplèndid pe x m itement et au be rfa im sa pa an e Si d’ . ns íem fonctionn ion représentatio el que preten odologia s de ire te à la perfect tru met qu’elle s’adap core pour cons truisons, en oi que la seua e, pourqu s cons nciona i à notre langag meubles. Nou de treball fu ns aussi à re rer et la no st pé ig no cu se ré al en la ta us s ne pa mais no que s’adap ó, ci projet ? ec rf tre pe no la nstruire. réadapter à co llenguatge a la rdonc que vous cupera Nous espérons per què no re mbreux mois no re de st s ier numéro rè no em Ap al pr la uirez de ce urs de jo co i readaptars de er s, nn à do í donc s modèles bles en projecte? Aix de Planea, de es ctions de meu qu tru is ns ud co ga ns e nos conseils. us retrouvio esperem qu proposés et à rton, nous no número ca er im pr e st êm d’aque à la m toujours face Planea, dels participants, de la revista s ls de de de i s an m at de os op pr ys en diss dation de la recomman ells. t, nostres cons es sur le suje livres ou revu ❧❧❧

Éditorial


Con reminiscencias de una temporada anterior

esta nueva colección se afirma dentro de los estilos que mandan. Planea le augura larga vida por su corte clásico, dentro de una línea audaz y decididamente moderna.

1. Taburete sencillo con un toque sugerente Tamboret senzill amb toc suggeridor. Tabouret familier et sa touche attractive.

Amb reminiscències d’una temporada anterior, aquesta nova col·lecció s’afirma dins dels estils dominants. Planea li augura llarga vida pel seu tall clàssic, dins d’una línia audaç i decididament moderna. 4 PLANEA

Cette nouvelle collection se consolide dans les styles du moment. Planea lui prédit longue vie grâce à des lignes classiques, audacieuses et décidément modernes.


Formes anguloses, línies rectes i plecs

que aporten estabilitat i fermesa, amb colors suaus que quedaran bé en qualsevol racó de la teua casa.

2. Sillón estilo confort con un toque galáctico. Butaca estil confort amb toc galàctic. Fauteuil confort et sa touche macrocosmique.

Formas angulosas, líneas rectas y pliegues que dan estabilidad y firmeza, en colores suaves que quedarán bien en cualquier rincón de tu casa.

Formes anguleuses, lignes droites et plis donnant stabilité et fermeté, dans des couleurs douces. Originalité et élégance en chaque recoin de la maison.

PLANEA 5


Les tendances intersidérales offrent leurs consignes

L’une d’entre elles met en valeur le triomphe des angles sans se laisser surprendre devant les va-et-vient constants de la mode.

3. Mesita de centro con posibilidad de acoger diferentes taburetes. Tauleta de centre amb possibilitat d’acollir diferents tamborets. Petite table centrale avec possibilité d’accueillir différents tabourets.

Las tendencias de la galaxia ofrecen sus consignas. Entre ellas destaca el triunfo de los ángulos sin dejarse sorprender ante los vaivenes constantes y rápidos de la moda.

6 PLANEA

Les tendències de la galàxia ofereixen les seues consignes. Entre elles destaca el triomf dels angles i no es deixen sorprendre pels vaivens constants i ràpids de la moda.


Nota:

Nota:

Note :

En este modelo tienes la posibilidad de hacer dos variantes:

En aquest model tens la possibilitat de fer dues variants:

Dans ce modèle tu as la possibilité de faire deux variantes :

1. Sigues las indicaciones de los patrones y obtendrás la butaca con las extensiones laterales traseras, tal i como lo tienes representado en el dibujo.

1. Segueix les indicacions dels patrons i obtindràs la butaca amb les extensions laterals posteriors, tal com ho tens representat al dibuix.

1. Suis les indications des patrons et tu obtiendras le fauteuil avec les extensions latérales arrière, comme représenté sur le dessin.

2. Si prefieres la variante de la fotografía, que prescinde de este detalle. Entonces tendrás que seguir las indicaciones explicadas en la nota variante, que encontraras en la misma explicación del mueble.

2. Si, pel contrari, prefereixes la variant de la fotografia que prescindeix d’aquest detall, aleshores hauràs de seguir les indicacions explicades en la nota variant que trobaràs en la mateixa explicació del moble.

2. Si tu préfères la variante de la photographie, sans les extensions latérales arrière, tu devras suivre les indications expliquées dans la note variante. Tu trouveras celles-ci dans les explications du meuble.

PLANEA 7


EXPLICACIONES EXPLIC INSTRUCCIONES GENERALES Elige modelo En las primeras páginas de nuestra revista, junto a cada modelo, encontraras los siguientes datos: número, nombre de la pieza, tipo de cartón, una pequeña descripción del modelo y un dibujo esquemático del mismo. Con estos datos podrás elegir con seguridad. Localiza las explicaciones Busca en las páginas de instrucciones el número del modelo que te interesa. En el texto, que explica cómo confeccionar el modelo, se dan los siguientes datos: • Dificultad • Página donde se encuentra el modelo • Número de piezas que forman el patrón. • Cara del suplemento central desplegable donde se encuentra el modelo. • Color con el que está dibujado el patrón elegido, así como el trazo o línea de las diferentes piezas dibujadas. • Indicaciones para dibujar sobre el cartón y cómo cortar. • Confección paso a paso. • Esquema de disposición en el cartón de las diferentes piezas, debidamente numeradas. • Cartón y materiales necesarios para hacer la pieza. Busca el patrón en el suplemento desplegable Abre el desplegable y extiéndelo sobre una mesa. Como sabes, cada pieza del patrón lleva su número, que viene indicado en el esquema de corte (páginas de explicaciones). 8 PLANEA

Localiza las piezas por ese número: has de buscarlas en el color y cara correspondiente, y seguir atentamente las líneas en las que está inscrito. Ayúdate de los esquemas de corte para no equivocarte de forma. Cuando hayas localizado la pieza, márcala por encima con un rotulador o lápiz para destacarla del conjunto, coloca encima un papel de seda y cálcala, sin olvidar las marcas de corte internas. Recorta todas las piezas marcadas, alargándolas si así se indica. De esta forma obtendrás una plantilla de cada una. Estudia el sentido de la plancha de cartón La cantidad de género se indica en la explicación de cada modelo. Ten en cuenta que las piezas que deben soportar el peso vertical deben tener las líneas del cartón en vertical, es decir, la onda debe verse desde arriba. Esto será imprescindible en los muebles que deben soportar mucho peso, como sería el caso de un taburete o un sillón, y también en aquellos que tengan pocos puntos de apoyo, como sería el caso de una mesa. En otros muebles como armarios, cajoneras o mesitas de noche, como el peso que soportaran será mínimo o tendrá varios puntos de apoyo con el suelo no es necesario que el dibujo de las ondas del cartón queden perpendiculares al suelo, aunque siempre será más resistente si así lo hacemos. Aprovecha el cartón Antes de cortar, con cinta adhesiva sitúa correctamente las piezas del patrón sobre el cartón, de modo que

no desperdicies cartón, ni te equivoques con el sentido. Para ello sigue el esquema de corte que figura en las páginas de explicaciones. Copia pieza por pieza sobre el cartón. Una vez que todas estén dibujadas y comprobando que el sentido del cartón es el correcto, pasa a cortarlas con ayuda de regla y cutter con la cuchilla bien afilada. No dudes en ir cortando las diferentes partes de la cuchilla, es muy importante que ésta esté siempre en buen estado. Intenta cortar siempre hacia fuera de la pieza, sitúa la regla en el interior de la pieza de manera que si el cutter se te escapa no estropees la pieza. Aprieta con fuerza la regla sobre el papel y desliza la cuchilla suavemente sobre el cartón, más vale pasar muchas veces la cuchilla, que no hacernos daño por apretar muy fuerte intentando cortar el cartón de una sola vez o que el cutter se nos escape rajando una parte que no era la que queríamos. Ten cuidado donde pones la mano para sujetar la regla, que ésta no se interponga en el camino del cutter ya que te puedes hacer daño.

INSTRUCCIONS GENERALS Tria model En les primeres pàgines de la nostra revista, junt a cada model, trobaràs les següents dades: número, nom de la peça, tipus de cartró recomanat, una breu descripció del model i un dibuix esquemàtic d’aquest. Amb aquestes dades podràs triar amb seguretat.

Localitza les explicacions: Busca a les pàgines d’instruccions el número del model que t’interessa. Al text que explica com confeccionar el model, s’indiquen les següents dades: • Dificultat. • Pàgina on es troba el model. • Número de peces que conformen el patró. • Cara del suplement central desplegable on es troba el model. • Color amb què està dibuixat el patró triat, així com el tret o línia de les diferents peces dibuixades. • Indicacions per a dibuixar sobre el cartó i per a saber com tallar. • Confecció pas a pas. • Esquema de disposició al cartró de les diferents peces, degudament numerades. • Cartró i materials necessaris per a fer el moble. Busca el patró al suplement desplegable Obri el desplegable i estén-lo sobre una taula. Com ja saps, cada peça del patró té el seu número, aquest ve indicat en l’esquema de tall (pàgines d’explicacions). Localitza les peces per pel número: has de buscar-les pel color i a la cara corresponent, i seguir atentament les línies que les dibuixen. Ajuda’t dels esquemes de tall per tal de no equivocar-te de forma. Quan localitzes la peça, marca-la per damunt amb un retolador o llapis per destacar-la del conjunt, col·loca per damunt un paper de seda i calca-la,

sense oblidar les marques de tall internes. Retalla totes les peces marcades i allarga-les, si així s’indica. Així obtindràs una plantilla de cadascuna. Estudia el sentit de la planxa de cartró La quantitat de gènere s’indica en l’explicació de cada model. Estigues alerta a l’hora de dibuixar les peces sobre la planxa de cartró. Les que han de suportar pes vertical han de tenir les línies de cartró en direcció vertical, és a dir que s’haurà de poder veure l’ondulació des de dalt. Aquesta recomanació serà imprescindible en els mobles que han de suportar molt de pes, com seria el cas d’un moble que haja de suportar el pes d’un adult, com un tamboret o una butaca. També serà el cas d’aquells que tinguen pocs punts de suport, com seria el cas d’una taula. En altres mobles que, o bé han de suportar poc de pes, o bé tenen molts punts de suport al terra (com pot ser el cas d’armaris, caixoneres o tauletes de nit) no serà necessari que totes les peces tinguen el dibuix de l’ondulació del cartró perpendicular al terra. Tanmateix, si així ho fem, sempre serà més resistent. Aprofitar el cartró Abans de tallar situa correctament les peces del patró sobre el cartró amb cinta adhesiva, de manera que no malgastes cartró, ni t’equivoques amb el sentit. Per fer-ho segueix l’esquema de tall que figura a les pàgines d’explicacions. Copia cada peça amb cartró. Una vegada


CACIONS EXPLICATIONS que totes estiguen dibuixades i s’haja comprovat que el sentit del cartró és el correcte, passa a tallar-les amb l’ajuda d’un regle i cúter amb la fulla ben afilada. No dubtes en anar tallant les diferents parts de la fulla, és molt important que aquesta estiga sempre en bon estat. Intenta tallar sempre cap a fora de la peça: situa el regle a l’interior de la peça, de manera que si el cúter se t’escapa no espatlles la peça. Estreny amb força el regle sobre el paper i llisca la fulla del cúter delicadament sobre el cartró. Més val passar moltes vegades la fulla, que no fer-nos mal perquè fem massa força intentant tallar d’una sola vegada, o que se’ns escape el cúter i tallem allà on no volíem tallar. Tingues precaució d’on poses la mà per subjectar el regle; no la interposes en el camí del cúter, et podries fer mal.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES Choisi un modèle Dans les premières pages de cette revue, à côté de chaque modèle, tu trouveras les données suivantes: le numéro, le nom de la pièce, le type de carton recommandé, une brève description du modèle et un dessin schématisé. Grâce à ces données, tu pourras choisir en toute confiance. Localise les explications Recherche dans les pages d’explications le numéro du modèle qui t’intéresse. Dans le texte qui explique comment confectionner le modèle, se retrouvent les

données suivantes: • Difficulté. • Page à laquelle se trouve le modèle. • Nombre de pièces formant le patron. • Face du supplément central dépliable où se trouve les pièces du modèle. • Couleur avec laquelle est dessiné le patron choisi ainsi que le tracé ou lignage des différentes pièces dessinées. • Instructions pour dessiner sur le carton et comment le couper. • Confection pas à pas. • Schéma de disposition sur le carton des différentes pièces dûment numérotées. • Carton et matériels nécessaires pour confectionner le meuble. Cherche le patron dans le supplément dépliable Déplie entièrement le supplément sur une table. Comme tu le sais, chaque pièce du patron porte un numéro, qui est indiqué sur le schéma de coupe (pages d’explications). Localise les pièces grâce à ce numéro : tu dois les retrouver dans la couleur et la face correspondante, et suivre attentivement le tracé indiqué. Aide-toi du schéma de coupe pour ne pas te tromper. Dès que tu as localisé une pièce, surligne la avec un marqueur ou un crayon afin de la démarquer par rapport au reste. Place par-dessus un papier de soie et décalque la pièce, sans oublier les marques des coupes internes. Sur le schéma de coupe, tu peux voir parfaitement les données qu’il te manque. Fais cela avec chaque pièce du patron. Découpe toutes les pièces marquées, en les rallongeant si cela est indiqué. De cette manière,

tu obtiendras un patron pour chaque pièce. Examine la feuille de carton et son sens La quantité est indiquée dans les explications de chaque modèle. Tiens en compte que les pièces qui doivent supporter le poids vertical doivent avoir les lignes du carton verticales aussi, c’est-à-dire que l’ondulation du carton doit se voir du dessus. C’est indispensable sur les meubles qui doivent supporter beaucoup de poids, par exemple un tabouret ou un fauteuil, mais aussi sur les meubles qui ont peu de point d’appui, comme une table par exemple. Dans le cas d’autres meubles où le poids qu’ils devront supporter sera moindre et les points d’appui au sol plus nombreux ( une armoire, une commode ou une table de nuit) il ne sera pas toujours nécessaire que le dessin de l’ondulation du carton soit perpendiculaire au sol, bien que, si on le fait, le meuble en sera toujours plus résistant. Tire profit au maximum du carton Avant de couper, place correctement les pièces du patron sur le carton, de façon à ne pas en gaspiller et à ne pas te tromper sur son sens. Pour cela, suit le schéma de découpe qui figure aux pages d’explications. Copie toutes les pièces sur le carton. Une fois que chaque pièce est dessinée et que tu as vérifié que le sens du carton était correct, tu peux passer à la découpe. Aide-toi d’une règle et vérifie que la lame du cutter est bien aiguisée. N’hésite pas à casser régulièrement les différentes parties

de la lame car il est très important qu’elle soit toujours en parfait état. Veille à couper la pièce toujours vers l’extérieur. Place la règle à l’intérieur de la pièce car si le cutter dérape, il n’abîmera pas la pièce. Maintiens avec force la règle sur le carton et laisse glisser la lame en

appuyant légèrement. Il vaut mieux repasser plusieurs fois avec la lame, plutôt que se faire du mal en essayant de couper d’une seule traite le carton. Fais attention où tu places ta main pour maintenir la règle, qu’elle ne gêne pas le chemin du cutter, tu pourrais te blesser!

Elige modelo Escull un model Choisi un modele

1 Página: 4 Piezas:1,2,3,4,5 Color: Azul CARA A : 3,4 CARA B: 1,2,5 Líneas: 1,4 2,3 5

Localiza las explicaciones y saca el patrón Localitza les explicacions i marca el patró Localise les explications et surligne le patron Lineas del cartón Linies del cartró Lignes du carton

Cartón Cartró Carton Ondas / Ondes Ondulation

Dirección correcta para las piezas que deben soportar el peso vertical / Direcció correcta per a les peces que deuen soportar el pes vertical / Sens correct pour les pièces qui doivent supporter le poids vertical

Corta el cartón Talla el cartró Coupe le carton sentido de la línea del cartón sentit de la línea del cartró sense de la ligne du cartón

Piezas grandes Peces grans Grandes pièces • Van partidas • Llevan letras que marcan el punto de unión • Misma línea • Señalizados los puntos de unión con a y a’ y la línea de corte con el símbolo.

• Van partides. • Porten lletres que marquen el punt d’unió. • Mateixa línea • Senyalitzats els punts d’unió amb a i a’ i la línea de tall amb el simbol

• Elles sont fragmentées • Elles ont des lettres qui indiquent leurs points d’unions • Même ligne • Les points d’unions sont signalisés par a et a’ et les lignes de coupes avec le symbole.

PLANEA 9


MODELOS DE ESTE NÚMERO

MÒDELS D’AQUEST

Material imprescindible para realizar un mueble en cartón Pistola de encolar, cutter, tabla de corte, papel de seda, lápiz, tijeras, cinta adhesiva y regla (mínimo de 50 cm).

Material imprescindible per fer un moble a pistola d’encolar, cúter, taula de tall, pape regla (mínim de 50 cm).

1 Página: 4 Piezas:1,2,3,4,5 CARA A : 3,4 CARA B: 1,2,5 Color: Azul Líneas: 1,4 2,3 5

e inferior, solo aquellas partes accesibles con la pistola. Después pega la tapa empezando por la superficie plana, y terminando por las solapas laterales. Para acabar pon algún punto de cola en las pestañas exteriores para fijarlas.

Material necesario: 2 planchas de cartón de doble canal (6mm de grossor), una de 120 cm por 80 cm y otra de 90 cm por 80cm. Si tus planchas tienen otra medida adapta la ubicación de las piezas, teniendo siempre en cuenta el sentido del cartón. El patrón consta de 9 piezas: dos veces la pieza 1, 2, 3 y 4, y una sola vez la pieza 5. Corte: según normas generales y esquema. Comprobar que las medidas del esquema y de nuestra plancha encajan, si no adaptar el esquema y reajustar las piezas dentro de tu plancha. Todos los cortes son sencillos menos los de la pieza que tapa la estructura del taburete (pieza 5). En este caso corta la silueta de la pieza de acuerdo al patrón y después realiza los cuatro cortes superficiales que encuentras marcados en el patrón con líneas punteadas. Si te fijas bien las encontraras, aunque el dibujo es muy sutil. Son los cortes que te permitirán realizar un pliegue en el cartón de manera controlada. Confección: monta la estructura interna. Primero encaja las piezas interiores 1, 1, 3, 3. Después las piezas exteriores 2, 2. Por último las piezas exteriores 4, 4. Una vez tienes la estructura montada comprueba por encima si la pieza de cierre (5) queda bien encajada. Encola las piezas internas y externas con algunos puntos de cola por la parte superior

10 PLANEA

Pàgina: 4 Peces: 1,2,3,4,5 CARA A : 3,4 CARA B: 1,2,5 Color: Blau Línies: 1,4 2,3 5 Material necessari: 2 planxes de cartró de doble canal (de 6mm de grossor), una de 120 x 80 cm i l’altra de 90 x 80 cm. Si les teues planxes tenen una altra mesura adapta la ubicació de les peces, tenint sempre en compte el sentit del cartró. El patró consta de 9 peces: Dues vegades les peces 1, 2, 3 i 4, i una sola vegada la peça 5. Tall: segons normes gene-

rals i esquema. Comprova que les mesures de l’esquema i les de la nostra planxa encaixen. Si no encaixen cal adaptar l’esquema i reajustar les peces dins de la teua planxa. Tots els talls són senzills, menys els de la peça que tapa l’estructura del tamboret (peça 5). En aquest cas, talla la silueta de la peça seguint el patró i després realitza els quatre talls superficials que trobes marcats en el patró amb línies puntejades. Si et fixes bé les trobaràs, encara que el dibuix siga molt subtil. Són els talls que et permetran realitzar un plec en el cartró de manera controlada. Confecció: munta l’estructura interna. En primer lloc encaixa les peces interiors 1, 1, 3, 3. Després les peces exteriors 2, 2. Per últim les peces exteriors 4, 4. Una vegada tens l’estructura muntada comprova si la peça de recobriment (5) queda ben encaixada. Encola les peces internes i externes amb alguns punts de cola per la part superior i inferior, sols aquelles parts accessibles amb la pistola. Després pega la tapa, començant per la superfície plana i acabant per les solapes laterals. Per acabar, posa algun punt de cola en les pestanyes exteriors per a fixar-les.

Page : 4 Pièces : 1,2,3,4,5 Face A : 3,4 Face B : 1,2,5 Couleur : Bleu Lignes : 1,4 2,3 5 Matériel nécessaire : 2 feuilles de carton double cannelure (6mm d’épaisseur), une de 120x80cm et l’autre de 90x80cm. Si les feuilles ont une mesure différente, adapte la situation des pièces en tenant bien en compte le sens du carton. Le patron se compose de 9 pièces  : deux fois les pièces 1,2,3,4 et une fois la pièce 5. Découpe : selon les instructions générales et le schéma. Vérifie que les mesures du schéma et de notre feuille coïncident, sinon adapte le schéma et réajuste les pièces à l’intérieur de la feuille. Toutes les coupes sont simples, sauf celles de la pièce qui recouvre la structure du tabouret (pièce 5). Pour cette dernière, coupe d’abord sa silhouette en accord avec le patron et après réalise les quatre coupes superficielles qui sont indiquées par des lignes en pointillé. Regarde bien! Si tu fais bien attention, tu les trouveras malgré le fait que le dessin de la ligne en pointillé soit très fin. Ces coupes te permettront de réaliser un pli sur le carton de façon plus contrôlée. Confection : monte la structure interne. D’abord emboîte les pièces intérieurs 1,1,3,3. Ensuite les pièces extérieurs 2,2. Pour finir les pièces 4,4. Une fois la structure montée, vérifie si la pièce 5 qui recouvre la structure est bien emboîtée. Colle les pièces internes et externes avec quelques points de colle sur les parties in-

férieures et supérieures accessibles avec le pistolet. Colle la pièce 5 en commençant par la surface supérieure plane puis en terminant par les revers latéraux. Pour terminer, mets un point de colle sur les rebords extérieurs pour les fixer.

2 Página: 5 Piezas: 6,7,8,9,10,11,12 CARA A : 6,7,8,9 CARA B: 10,11,12 Color: Rojo Líneas: 6,9,10,7 11 8, 12 Material necesario: 4 planchas de cartón de doble canal (6mm de grossor), 3 de 120cm por 90 y 1 de 130cm por 80. Si tus planchas tienen otra medida adapta la ubicación de las piezas, teniendo siempre en cuenta el sentido del cartón. El patrón consta de 12 piezas: dos veces la pieza 6, tres veces las piezas 7 y 10, y una vez las piezas número 8, 9, 11 y 12. Corte: según normas generales y esquema. Comprueba que las medidas del esquema y de tu plancha encajan, si no adapta el esquema y reajusta las piezas dentro de tu plancha. Las piezas para este mueble tienen diferentes tipos de corte. Todos ellos los tienes marcados en el patrón. Los cortes son sencillos salvo los de las piezas que tapan la estructura del sillón


T NÚMERO

MODÈLES DE CE NUMÉRO

amb cartró er de seda, llapis, tisores, cinta adhesiva i

Matériel nécessaire pour fabriquer des meubles en carton Pistolet à colle, cutter, planche à découper, papier de soie, crayon, ciseaux, ruban adhésif et la règle (au moins 50 cm).

(piezas 9 y 12). En este caso corta la silueta de la pieza de acuerdo al patrón y después realiza los cortes superficiales que encuentras marcados en el patrón con líneas punteadas. Fíjate bien! Aunque el dibujo es muy sutil, las encontraras. En la pieza 9 localizaras fácilmente una de las líneas, a partir de esta debes marcar otra paralela cada 1 cm, hasta llegar a tener 17 líneas marcadas. En la pieza 12 procede de la misma manera, debes encontrar 8 lineas punteadas, también paralelas y distanciadas de 1cm. Son los cortes que te permitirán plegar el cartón creando una superficie curva. Con los retales de cartón que sobran prepara 4 rectángulos de 9,2 x 6,3 cm y otros 4 de 9,2 x 7,8 cm. Estos se tendrán que pegar en la estructura para reforzar el respaldo del sillón. Confección: monta la estructura interna (10,10,10,7,7,7,8,11) . Coloca las piezas externas laterales (6,6). Comprueba por encima si las piezas de cierre quedan bien encajadas (9,12). Encola las piezas internas y externas con algunos puntos de cola por la parte superior e inferior y solo aquellas partes accesibles con la pistola. Comprueba que la estructura queda estable. Antes de pegar las piezas que cierran el sillón, coge los pequeños rectángulos para pegarlos en la parte que corresponde a la espalda de forma perpendicular a la pieza número 11, de tal manera que la estructura quedará como una cuadrícula. Primero sitúalos en el lugar donde encajen, y después pégarlos. En estos momentos la estructura tiene más puntos de apoyo y es más fuerte. Ahora sí, vamos a pegar las piezas que cierran el sillón. Primero aquella que

corresponde a la espalda (9). Encólalas por las zonas de contacto con la estructura interna y luego fíjala a los laterales. Pega la superficie correspondiente al asiento (12) de la misma manera.

Pàgina: 5 Peces: 6,7,8,9,10,11,12 Color: Roig CARA A : 6,7,8,9 CARA B: 10,11,12 Línies: 6,9,10,7 11 8, 12

Material necessari: 4 planxes de cartró de doble canal (de 6mm de grossor), 3 de 120 x 90 cm i 1 de 130x 80 cm. Si les teues planxes tenen una altra mesura adapta la ubicació de les peces, tenint sempre en compte el sentit del cartró. El patró consta de 12 peces: dues vegades la peça 6, tres vegades les peces 7 i 10, i una vegada les peces número 8, 9, 11 i 12. Tall: segons normes generals i esquema. Comprova que les mesures de l’esquema i de la nostra planxa encaixen. Si no encaixen cal adaptar l’esquema i reajustar les peces dins de la teua planxa. Les peces d’aquest moble tenen diferents tipus de tall, tots ells estan marcats al patró. Tots els talls són senzills llevat dels de les peces que cobreixen l’estructura de la butaca (peces 9 i 12). En aquest cas, talla la silueta de la peça seguint el patró i després realitza els talls superficials que trobaràs marcats al patró amb línies puntejades. Fixa’t bé! Malgrat que el dibuix es molt subtil, les trobaràs. En la peça 9 localitzaràs fàcilment una de las línies, a partir d’aquesta deus marcar una paral·lela cada 1 cm, fins arribar a tindre 17 línies marcades. Amb la peça 12 fes el mateix. Has de localitzar 8 línies puntejades, paral·leles i distanciades d’un cm. Aquests són els talls que et permetran plegar el cartró per a crear una superfície corba. Amb els trossos de cartró que sobren prepara 4 rectangles de 9,2 x 6,3 cm i al-

tres 4 rectangles de 9,2 x 7,8 cm. Aquests s’hauran de pegar a l’estructura per a reforçar el respatller de la butaca. Confecció: munta l’estructura interna (10, 10, 10, 7, 7, 7 , 8, 11). Col·loca les peces externes laterals (6,6). Comprova si les peces de cobertura queden ben encaixades (9, 12). Encola les peces internes i externes amb alguns punts de cola per la part superior i inferior, sols aquelles parts accessibles amb la pistola. Comprova que l’estructura queda estable. Abans de pegar les peces que tanquen la butaca, agafa els petits rectangles i pega’ls en la part corresponent a l’esquena, perpendicularment a la peça número 11, de manera que l’estructura quede com una quadricula. Abans de res situa’ls en el lloc on encaixen i després pega’ls. En aquest moment l’estructura té més punts de contacte i és més forta. Ara sí, anem a pegar les peces que tanquen la butaca. Primerament la que correspon a l’esquena (9): encola-la per les zones de contacte amb l’estructura interna i després fixa-la als laterals. Pega la superfície corresponent al seient (12) de la mateixa manera.

Page : 5 Pièces : 6,7,8,9,10,11,12. Face A : 6,7,8,9. Face B : 10,11,12,13. Couleur : Rouge Lignes : 6,9,10,7 11 8,12 Matériel nécessaire : 4 feuilles de carton double cannelure (6mm d’épaisseur), 3 de 120x90cm et 1 de 130x80cm. Si les feuilles ont une mesure différente, adapte la situation des pièces en tenant bien en compte le sens du carton. Le patron se compose de 12 pièces : deux fois la pièce 6, trois fois la pièce 7 et 10 et une fois les pièces 8, 9, 11 et 12. Découpe : selon les instructions générales et le schéma. Vérifie que les mesures du schéma et de notre feuille coïncident, sinon adapte le schéma et réajuste les pièces à l’intérieur de la feuille. Les pièces de ce meuble ont différents types de coupes, toutes les coupes sont marquées sur le patron. Toutes les coupes sont simples, à l’exception des pièces qui recouvrent la structure du fauteuil (pièces 9 et 12). Pour ces dernières, coupe d’abord la silhouette en accord avec le patron et ensuite réalise les coupes superficielles qui sont indiquées par des lignes pointillées. Regarde bien! Malgré que le dessin de la ligne en pointillé soit très peu visible, tu les trouveras. Dans la pièce 9, tu localiseras facilement une des lignes en pointillé, à partir de celle-ci tu devras en marquer une parallèle chaque centimètre, jusqu’à arriver à avoir 17 lignes. En ce qui concerne la pièce 12, tu trouveras 8 lignes en pointillé, parallèles et espacées de 1 cm.

PLANEA 11


Ces coupes te permettront de plier le carton en créant une surface courbe. Avec les restes de cartons, prépare 4 rectangles de 9,2 x 6,3 cm et 4 rectangles de 9,2 x 7,8 cm. Ceux-ci devront être collé sur la structure afin de consolider le dossier du fauteuil. Confection : monte la structure interne (10, 10, 10, 7, 7, 7, 8, 11), place les pièces externes latérales (6,6). Vérifie sur le dessus si les pièces qui recouvrent le fauteuil s’emboîtent bien (9,12). Colle les pièces internes et externes avec quelques points de colle sur les parties inférieures et supérieures accessibles avec le pistolet. Vérifie que la structure soit bien stable. Avant de coller les pièces qui recouvrent le fauteuil, prends les rectangles et colle-les sur le dossier de forme perpendiculaire à la pièce 11, de manière à ce que la structure se quadrille. D’abord, placeles aux endroits où ils s’emboîtent, et ensuite colle-les. À présent, la structure a plusieurs points d’appui et est plus résistante. Maintenant nous allons coller les pièces qui recouvrent le fauteuil. Premièrement celle qui correspond au dossier (9)  : colle-la par les zones de contact avec la structure interne et ensuite fixe-la aux latérales. Colle ensuite la pièce correspondant au siège (12) de la même manière.

12 PLANEA

Nota: variante Para realizar la variante que ves en las fotografías, sin las extensiones laterales, solo debes modificar tres piezas (la dos 6 y la 11). La pieza 6: dibuja toda la silueta con los respectivos cortes a excepción del corte que se encuentra en la parte del respaldo. Este lo obviarás. La pieza 11: dibuja la pieza entera pero cortándola por las líneas discontinuas dibujadas en la Fig.: v.11. que encontraras en la página de explicaciones. De esta manera te quedará un rectángulo de 38,8x80 cm.

Nota: variant Per realitzar la variant que veus a les fotografies, sense les extensions laterals, sols hauràs de modificar tres peces (les dues 6 i la 11). La peça 6: dibuixa tota la silueta amb els respectius talls, a excepció del tall que es troba en la part del respatller; aquest l’obviaràs. La peça 11: dibuixa la peça sencera però tallant-la per les línies discontínues dibuixades en la Fig.: v.11. que trobaràs a la pàgina d’explicacions. D’aquesta manera et quedarà un rectangle de 38,8x80 cm. Note : variante Pour réaliser la variante (le fauteuil sans les extensions latérales) que tu vois dans ces photographies, tu devras seulement modifier trois pièces (les deux 6 et la 11). La pièce 6 : dessine la silhouette avec ses coupes internes respectives à l’exception de la coupe interne que tu trouves sur le dossier. La pièce 11  : dessine entièrement la pièce mais coupe-la au niveau des lignes discontinues dessinées dans la fig. v.11 que tu trouveras dans les pages d’explications. De cette façon, tu obtiens un rectangle de 38,8x80cm.

3 Página: 6 Cara A: 13, 14 y 15 Cara B: 16 Color: Verde Líneas: 13, 16 14, 15 Material necesario: 5 planchas de cartón de doble canal (6mm de grossor), 4 de 90 cm por 70 cm y 1 de 120 cm por 60 cm. Si tus planchas tienen otra medida adapta la ubicación de las piezas, teniendo siempre en cuenta el sentido del cartón. El patrón consta de 26 piezas: cuatro veces la pieza 16 con todos los cortes internos abajo, cuatro veces la pieza 16’ con todos los cortes arriba, ocho veces las piezas 14 y 15 y dos veces la pieza 13. Corte: Ocho de las tiras tienen corte superficial (pieza 15) dibujadas con línea punteada. Si te fijas bien las encontraras, aunque el dibujo es muy sutil. El resto son cortes simples. ¡Atención con la pieza 16! Ésta tiene una particularidad: fíjate en el esquema, aquí aparece la figura 16 y la figura 16’. Cómo se debe proceder: en principio, igual que en los otros modelos, pero con una pequeña diferencia, de una única pieza has de dibujar dos diferentes (16, 16’). En una dibujarás las patas con los cortes internos en la parte inferior de éstas, por tanto comienza por la parte izquierda de la cara B del patrón. Copia la pata completa, alarga la figura siguiendo las indicaciones y copia la silueta de la pata derecha. Dale la vuelta al papel de seda y ajusta la hoja al modelo del patrón para poder marcar aquí también los cortes internos en la parte inferior. ¡Enhorabuena! ya tienes la pieza 16. Para realizar la pieza 16’ utiliza la misma técnica, pero esta vez empezando por la pata de la derecha y copiando las líneas de corte en la parte de arriba de la pata.

Confección: monta la estructura interna (todas las piezas 16 y 16’), fija las piezas con puntos de cola por aquí y por abajo. Coloca las tiras laterales, primero las 15 y luego las 14. Lo más sencillo para pegar estas tiras es comenzar pegando todo un lateral y luego el otro. Une las dos piezas 13 entre sí. Comprueba que todo queda bien fijado, si no dale más puntos de cola y coloca la solapa de arriba (13,13), unos puntos de cola sobre la estructura antes de colocarla y luego por debajo de la superficie.

Pàgina: 6 Cara A: 13, 14 i 15 Cara B: 16 Color: Verd Línies: 13 i 16 14 i 15 Material necessari: 5 planxes de cartró de doble canal, 4 de 90 cm x 70 cm d’ample i 1 de 120 cm x 60 cm d’ample. Si les teues planxes tenen una altra mesura adapta la ubicació de les peces, tenint sempre en compte el sentit del cartró. El patró consta de 26 peces: quatre vegades la peça 16 amb tots els talls interns a baix, quatre vegades la peça 16’ amb tots els talls a dalt, vuit vegades les peces 14 i 15 i dues vegades la peça 13. Tall: vuit de les tires tenen tall superficial (peça 15), dibuixades amb línia puntejada. Si et fixes bé les trobaràs, encara que el dibuix siga molt subtil. La resta són talls simples. Atenció amb la peça 16! Aquesta té una particularitat: fixa’t en l’esquema, ací apareixen les figures 16 i 16’. Com s’ha de procedir: en principi, igual com en els altres models, però amb una menuda diferència: d’una única peça has de dibuixar-ne’n dues diferents (16 i 16’). En una d’elles dibuixaràs les potes amb els talls interns a la part inferior d’aquestes (comença per la part


esquerra de la cara B del patró). Copia la pota completa, allarga la figura seguint les indicacions i copia la silueta de la pota dreta. Dóna-li la volta al paper de seda i ajusta el full al model del patró per poder marcar aquí també els talls interns a la part inferior. Enhorabona! ja tens la peça 16. Per realitzar la peça 16’ utilitza la mateixa tècnica, però aquesta vegada començant per la pota de la dreta i copiant les línies de tall en la part de dalt de la pota. Confecció: munta l’estructura interna (totes les peces 16 i 16’), fixa les peces amb punts de cola per dalt i per baix. Col·loca les tires laterals, primerament les 15 i després les 14, el més senzill per enganxar aquestes tires és començar per pegar tot un lateral i després l’altre. Uneix les dues peces 13 entre si. Comprova que tot queda ben fixat, si no fos així aplicali més punts de cola. Aplica uns punts de cola sobre l’estructura

00 cm

a

a’

i col·loca-hi la solapa de dalt (13 i 13). Després d’haver-la col·locat, afegeix més cola per sota de la superfície. Page : 6 Pièces : 13,14,15,16 Face A : 13, 14 y 15 Face B : 16 Couleur : verte Lignes : 13,16 14,15 Matériel nécessaire: 5 feuilles de cartons double cannelure (6mm d’épaisseur), 4 de 90x70cm et 1 de 120x60cm. Si les feuilles ont une mesure différente, adapte la situation des pièces en tenant bien en compte le sens du carton. Le patron se compose de 26 pièces  : quatre fois la pièce 16 avec toutes les coupes internes inférieures, quatre fois la pièce 16’ avec les coupes internes supérieures. Huit fois les pièces 14 et 15 et deux fois la pièce 13. Découpe: Huit des pièces (les bandes) ont des coupes superficielles (pièce 15), elles sont dessinées avec des lignes en pointillé. Re-

garde bien! Si tu fais bien attention, tu les trouveras malgré le fait que le dessin de la ligne en pointillé soit très fin. Pour le reste, il s’agit de coupes simples. Attention avec la pièce 16 ! Celle-ci a une particularité. Regarde bien le schéma, tu y verras la figure 16 et la figure 16’. Comment procéder  ? En principe, comme les autres modèles, mais avec une petite différence, d’une unique pièce tu auras à dessiner deux distinctes (16,16’). Dans la première, tu dessineras les pieds avec les coupes internes sur la partie inférieure. Commence par la partie gauche de la face B du patron. Décalque la pièce entièrement, élargi-la en suivant bien les indications et décalque la silhouette du pied droit. Retourne ton papier de soie et ajuste la feuille au modèle du patron afin de pouvoir marquer aussi les coupes internes de la partie inférieure. Félicitation  ! Te voici avec la pièce 16. Pour réaliser la pièce 16’, utilise la même technique, mais cette fois ci, en commençant par

le pied droit et en décalquant les lignes de coupes internes sur la partie supérieure du pied. Confection: monte la structure interne (toutes les pièces 16 et 16’), fixe les pièces avec quelques points de colle par dessus et par dessous. Place les bandes latérales, d’abord les pièces 15 et ensuite les pièces

14. Le plus simple pour coller ces bandes est de commencer en collant la partie latérale et puis l’autre. Unis les deux pièces 13 entre elles. Vérifie que tout reste bien fixe, sinon place l’un ou l’autre point de colle. Pour terminer, mets quelques points de colle sur la structure et sur la surface et pose le couvercle par dessus (13,13).

Símbolos utilizados en la hoja de patrones

Símbols utilitzats en les fulles dels patrons

Symboles utilisés sur la feuille des patrons

Corte superficial. Cortar solo hasta la mitad del grosor de la hoja del cartón de manera que se marque un pliegue sin llegar a separar las dos partes.

Tall superficial. Tallar únicament fins a la meitat del grossor de la fulla del cartró de manera que es marque un plec sense separar les dues parts.

Découpe superficielle. Couper la moitié de l’épaisseur de la feuille de carton de façon à pouvoir plier la feuille sans la séparer en deux parties.

Prolongar el patron hasta el largo indicado en el sentido de la felcha. La distancia empieza a contra a partir de la primera marca.

Prolongar el patró la llargària indicada en el sentit de la fletxa. La distancia comença a contra a partir de la primera marca.

Prolonger le patron de la longueur indiquée dans le sens de la flèche. La distance commence à partir de la première marque.

Línea de union, cuando la pieza es de mayor tamaño que la hoja de patron.

Línia d’unió, quan la peça és més gran que la grandària de la fulla del patró.

Ligne d’union, quand la pièce est de plus grande taille que la feuille du patron.

PLANEA 13


TRUCOS DE PEGADO TRUCS D’ENGANXAT

ASTUCES DE COLLAGE La pistola de encolar, también llamada pistola termofusible o pistola de cola caliente, es la mejor solución para que la fijación y el acabado de un mueble en cartón quede perfecto. La mejor ventaja de esta herramienta es su rapidez de secado, en unos segundos las partes a pegar quedan perfectamente unidas. Además de ser práctica, es económica y fácil de encontrar. La fase de encolado es la última del proceso. Si, una vez que ya tienes todas las piezas cortadas y has realizado el montaje de la estructura interna del mueble, descubres que algo no encaja con el resto de piezas o bien no termina de apoyarse bien en el suelo: no pasa nada. En esta última fase tienes la oportunidad de recolocar. Comprueba que el mueble se apoya correctamente sobre la superficie del suelo cuando lo ponemos en su posición correcta. Si no fuera así fuérzalo con las manos hasta que quede correctamente apoyado. Con ayuda de la pistola de encolado iras fijando las piezas de manera que queden en su lugar. Antes de usar la pistola comprobaremos que está suficientemente caliente: que la cola sale fluida y tarda solo unos segundos en secar. Para colar lo más sencillo es poner pequeños puntos de cola en diferentes partes de uno de los bordes de las piezas a unir y luego juntarlas mientras aguantas unos segundos a que queden fijadas. Hay tres tipos de pegado a la hora de realizar un mueble en cartón: • los más sencillos: los encolados que quedan por fuera del campo visible de la pieza acabada, es decir, en la estructura interna, en la base inferior o debajo de una superficie plana. El ideal 14 PLANEA

es colocar la cola justo en la superficie de contacto entre una pieza y la otra. Si el acceso es muy complicado bastará con poner la cola en el vértice del ángulo de unión de una plancha con la otra. • los sencillos: aquellos que deben quedar inapreciables, porque quedan en la parte visible del mueble, es decir, las juntas de la estructura externa. El acceso a estas juntas de contacto no es nada complicado, solo se tiene que ir con un poco más de cuidado. • los menos sencillos: quedan en la parte externa del mueble, pero a diferencia de los sencillos, el acceso con la pistola es complicado. Son las piezas que quedan encajadas entre dos planchas de estructura y que deben ser pegadas en último lugar. Su pegado es el más delicado. Al igual que en los otros encolados debes poner los puntos de cola en la superficie de contacto entre piezas, pero en este caso el acceso con la pistola y la cantidad de cola son cruciales para que el acabado quede limpio. La pistola d’encolar, també anomenada pistola termofusible o pistola de cola calenta, és la millor solució perquè la fixació i l’acabat d’un moble amb cartró quede perfecte. El millor avantatge d’aquesta eina és la seua rapidesa d’assecat: en uns segons les parts que volem pegar queden perfectament unides. A més de ser pràctica, és econòmica i fàcil de trobar. La fase d’encolat és l’última del procés. Si una vegada que has tallat totes les peces descobreixes que alguna part no encaixa bé o que alguna peça balla, i per tant no es recolza bé al terra, no et preocupes; en aquesta última fase

tens l’oportunitat de recol·locar-la. Comprova que el moble es recolza correctament sobre la superfície del terra quan ho col·loques en la seua posició. Si no fóra així força-ho amb les mans fins que quede correctament recolzat. Amb l’ajuda de la pistola d’encolat ves fixant les peces de manera que vagen al seu lloc. Abans de fer servir la pistola comprova que està suficientment calenta: la cola ha d’eixir fluïda només ha de tardar uns segons en assecar. Per colar el més senzill és posar puntets de cola en diferents parts d’una de les vores de la peça a unir i després ajuntarles. Has d’esperar uns segons aguantant-les perquè queden fixes. Hi ha tres tipus de pegat a l’hora de realitzar un moble amb cartró: • els més senzills: els encolats que queden fóra del camp visible de la peça acabada, és a dir, en l’estructura interna, en la base inferior o sota una superfície plana. El més idoni és col·locar la cola just en la superfície de contacte entre una peça i l’altra. Si l’accés és molt complicat serà suficient amb posar la cola en el vèrtex de l’angle d’unió d’una planxa amb l’altra.

senzills, l’accés amb la pistola és complicat. Són les peces que queden encaixades entre dues planxes d’estructura i s’han de pegar en últim lloc. El seu pegat és el més delicat. Has de posar els punts de cola en la superfície de contacte entre les peces, però en aquest cas l’accés amb la pistola i la quantitat de cola són decisius perquè l’acabat quede net. Le pistolet à colle chaude est la meilleure solution pour que la fixation du meuble en carton soit parfaite. L’avantage principal de cet outil est sa rapidité de séchage. En quelques secondes, les parties collées restent parfaitement unies. En plus d’être pratique, cet outil n’est pas cher et très facile à trouver. Le collage est la toute dernière phase du processus. Si, une fois que tu as toutes les pièces découpées et que tu as réalisé le montage de la structure interne du meuble, tu découvres que quelque chose ne fonctionne pas bien entre les pièces, qu’une découpe que tu as faite est trop large, que la pièce a du jeu ou n’est pas convenablement en point d’appui avec le sol, tu as alors la possibilité de replacer convenablement les pièces.

• Els senzills: aquells que deuen quedar inapreciables perquè queden en la part visible del moble, és a dir, les juntes de l’estructura externa. L’accés a aquestes zones no és gens complicat, sols has d’anar amb compte.

Vérifie que le meuble, placé dans sa position correcte, s’ appuie convenablement sur la superficie du sol. Si ce n’était pas le cas, force avec les mains jusqu’à ce qu’il soit correctement en position d’appui. À l’aide du pistolet à colle chaude, tu fixeras chaque pièce afin qu’elles restent bien emboîtées dans leur emplacement.

• Els menys complicats: són també els que queden en la part externa del moble però, a diferencia dels

Avant d’utiliser le pistolet à colle chaude, vérifions que ce dernier soit suffisamment chaud : que la colle sorte bien

liquide et de manière fluide. Elle met quelques secondes à sécher. Pour coller, le plus simple est de placer de petits points de colle en différents endroits sur les tranches des pièces à unir et ensuite de les joindre en les maintenant quelques secondes sans bouger. Il y a trois types de collages lorsque tu construis un meuble en carton : • les très faciles: il s’agit des collages qui restent hors du champ visible du meuble quand il est terminé, c’est à dire ceux qui se trouvent sur la structure interne, sur la base inférieure ou sous une surface plane. L’idéal est de placer la colle juste sur la superficie de contact entre deux pièces. Si l’accès est compliqué, il suffit, dans ce cas, de placer la colle sur le sommet de l’angle d’union d’une pièce avec l’autre. • les faciles: ceux-ci doivent passer inaperçus, car ils se trouvent sur des parties visibles du meuble, c’est-à-dire, les points de jointures de la structure externe. L’accès à ces points de contact n’est pas difficile. Il suffit juste d’y aller avec plus de soins. • les moins faciles: il s’agit aussi de collages qui restent sur la partie externe du meuble, mais à la différence des collages faciles, l’accès y est plus compliqué. Il s’agit des pièces qui sont emboîtées entre deux pièces de la structure et qui doivent être collées entre elles en dernier lieu. Le collage est délicat. Comme pour les autres collages, tu dois mettre les points de colle sur la surface de contact entre les pièces, mais dans ce cas l’accès avec le pistolet et la quantité de colle sont cruciales pour que la finition reste bien propre.


DATOS Y DIRECCIONES

DADES I ADRECES

DONNÉES ET ADRESSES

Venta de cartón pequeñas cantidades:

Venda de cartró a la menuda:

Vente de carton en petite quantité:

• Envía un correo a planeandotruchas@gmail.com indicando la cantidad y tu dirección. Rápidamente recibirás un presupuesto. Sede en el Prat de Llobregat con posibilidad de recoger la entrega en Barcelona.

• envia un correu a planeandotruchas@gmail.com indicant la quantitat desitjada i la teua adreça. Rebràs ràpidament un pressupost. Tenim la seu al Prat de Llobregat i oferim la possibilitat de recollir el lliurament a Barcelona.

• Écris nous a planeandotruchas@gmail.com en indiquant la quantité et ton adresse complète, rapidement tu recevras un devis. Siège central : el Prat de Llobregat. Possibilité de réceptionner la livraison à Barcelone.

• Servei Estació. Carrer Aragó 252. Barcelona

Vente de carton en grande quantité: www.demco.es

• Servei Estació. Carrer Aragó 252. Barcelona Venta de cartón grandes cantidades: www.demco.es Reciclaje de cartón: Puedes acudir a tiendas de electrodomésticos, muebles o talleres de coche, todas ellas suelen tener embalajes grandes sobre los que podrás adaptar cualquiera de nuestros modelos sin problema, siempre y cuando el cartón esté en buen estado. SEGURIDAD No nos hacemos responsables de los accidentes que se puedan producir durante el proceso de construcción siguiendo nuestras instrucciones. Pero ante cualquier problema técnico o incomprensión de las indicaciones no dudes en escribirnos a planeandotruchas@gmail.com

Venda de cartró a l’engròs: www.demco.es

• Servei Estació. Carrer Aragó 252. Barcelona

Reciclatge de cartró: Pots acudir a tendes d’electrodomèstics o mobles o tallers de cotxe, tots ells solen tenir embalatges grans sobre els quals podràs adaptar qualsevol dels nostres models sense cap problema, sempre que el cartró estiga en bon estat.

Recyclage du carton: Tu peux te rapprocher de magasins en électrodomestique, de meubles ou des ateliers de réparation de voiture, ceux-ci ont souvent des emballages en carton de grandes tailles que tu pourras adapter sans problème afin de réaliser nos modèles. Veille à ce que le carton soit en bon état.

SEGURETAT No ens fem responsable dels accidents que es puguen produir seguint les nostres instruccions durant el procés de construcció. Davant qualsevol problema tècnic o incomprensió de les indicacions no dubtes en escriure’ns a planeandotruchas@gmail.com

SÉCURITÉ Nous ne sommes aucunement responsables d’accidents pouvant se produire durant la procédure de construction des meubles suivant nos instructions. Devant quelconque problème technique ou incompréhension, n’hésite pas à nous écrire a planeandotruchas@ gmail.com.

PLANEA 15


o r e m ú n o m i x ó r En el pproper número En el le prochain numéro Dans

con en armoníaelos o. s ic a n d á a g r ñ o e y is od te d Vital no de los m gistralmen Líneas madel material. Cada u ente para triunfar la textura una estrategia difer rt y la versatilidad. desarrolla tivo común, el confo en su obje ia en harmon . s ic e n d à a y g r n o e i s dis ls Vital dascun de istralment Línies magtura del material. Ca tègia diferent amb la tex senvolupa una estra comú, el confort models de r en el seu objectiu per triomfalitat. i la versati

ie en harmon ique. n s a é g r in s o s t e e l d t Vita istralemen acun des Tracés maxgture du matériel. Chgie distincte avec la te éveloppe une stratétif commun, modèles d pher dans un objec pour triomet la flexibilité. le confort

www.planeandotruchas.blogspot.com

PLANEA  
PLANEA  

Revista donde encontraras toda la información necesaria para realizar tus muebles en cartón.

Advertisement