Page 57

Capriolen op de fits Harie van de fanfaar ( vanwae weer de naam neet volledig maoge neumen, dae vrunjtelikke hjaer mit dat sjwoan baerdje en in de fanfarezaal altied achter de bônneverkoup zaot mit de vastelaovend ) waor op eine heerlikke zomeraovend gaon stappe bie Jètje van de Ponderosa. Saame met Jantje van de lange Pie en Nic de Snacker. Heerlikke pilskes woore gedrônke, maer zwoa af en toe auch ein Leffe of Grimbergen. Enfin.. wie ‘t tied waor ôm heives te gaon, sprônge de sportieve vrunj op hunne fits. Effe de koördinasie en de balans vènje en dan doorfitse. Veurbiej aan de tènk bie ‘t opdraeje van ‘t fitsepaad kaom Harie de spraekwoordelikke “minsj mit de hamer” taege en raakde mit ziene fits naeve ‘t fitsepaad. Jan en Nic waore al hauverwaegs de brök euver wie ze Harie misden. Jan draejde ôm en Nic zouw aan ’t einj van de brök wachte. Harie woor op sleiptouw genôme en mit behwuerlikke akrobatiese lenigheid oppe fits woord de euverkènjt van de brök gehaold. Einmaol trök in Stein moos ‘t fitsgezèlsjap slingerend de Voelsteeg inne. Hauverwaegs woorte ze ingehaold door Joske de Käöl op zien elektrisse fits. Harie sjrôk dusdanig van dae snelheidsduuvel en verlaor zien evenwich. Ônger ‘t valle naom ‘r Joske mit. Dao laog dae Harie in de göt. Ein lachwekkend beeld. Harie waor gelökkig neet hel gevalle. Hae waor namelik baovenop Joske terechgekoome. Of die twae de nach dao saamen in de göt höbbe doorgebrach is jaomer genoog neet bekènd. Vastbiete Hilde Tilmans en Jan Janssen zeen in de Steinder gemeinsjap gekènd es aktieve vriewilligers. Zwoa auch veur de parochie van Stein. Hilde haej op ein bie-einkôms van de pastorale medewirkers foto’s gemaakt en deze op ein USB-stickske aafgegaeve bie Pestwoar Schwillens. Wie Hilde ein paar waeke later de USB-stick ging trökhaole, draejde ôze Pastwoar ein gans klein bitje d’rômhaer. Dae’n USB-stick waor namelik besjaadigd. Ziene hond haej flink d’rin gebeete woodoor de tènj op ’t stickske te zeen waore. Wellich haet ‘t hunjdje get weg van zien baasje, want auch de Pastwaor kènt zich vasbieten in zien wirk. Zwoa haet ‘r dit joar daoveur gezörrigd dat ‘r weer ein Dialectmès kumpt, woo-in hae de steeke van de Raoje van Èllef zal zaegene. Dees H. Mès zal gaon plaatsvènjen op zônjig 28 jannewarie om 11 oere.

Bokkewaorheid Luuj die nwoajt last höbbe van fieles, die rieje meistal veuraan

55

Profile for Ton Sleijpen

Bèsj 2018  

Bèsj 2018  

Advertisement