Page 1

PLAN THAILAND ANNUAL REPORT

2013

1


2


Content

Message from Country Director

4

สารจากผู้อำ�นวยการประจำ�ประเทศไทย Message from Plan Ambassador

6

สารจากทูตแพลน Message from a sponsored child

7

สารจากเด็กอุปถัมภ์ About us

8

เกี่ยวกับเรา How we work

10

การดำ�เนินงานของเรา The Year’s Achievements

10

ผลสำ�เร็จในปีที่ผ่านมา Advocacy and Brand Recognition

20

การรณรงค์และการรู้จักแบรนด์ Plan Thailand FY13 Financial Statement

23

งบการเงิน รอบปีบัญชี 2556

3


Message from Country Director สารจากผู้อำ�นวยการประจำ�ประเทศไทย

The five year Country Strategic Plan (CSP) of Plan International Thailand aims to help children and young people, enjoy their rights to protection, development and participation in order to reach their full potential and become productive and responsible members of the society. Half way through the five years, amidst a number of challenges, we are happy to share with you some of the results of our work in the North, South, Northeast and Central regions of Thailand.

To date, 21,664 individuals have acquired legal status (62% of our five year target) and 1,527 stateless people, including children and young people are now enjoying their Thai citizenship with 424 waiting, pending their DNA test results.

Migrant youths normally have no access to reproductive health information and services. Through Plan’s project entitled “Story of Love”, over 20,000 migrant youths between ages of 15-25 in Mae Sot have received sex and reproductive health education and services. Three Drop-in Centers have been set up to provide intensive knowledge and basic health service.

More than 543 pupils in 40 schools have more than $200,000 savings in Student Banks run by and for young people themselves. Not only do they learn about savings and how to run a bank, they area also In Bangkok, under the Global Fund HIV/AIDS project, over 1,500 learning how to invest and run a business through our Student Bank children, young people and their families have received sex and reproductive health education and are provided with psychosocial project. support. 16 Child Action Groups (CAGs) are already established 1,200 young people have completed vocational and technical courses to cover 78 low-income communities in suburb areas of Bangkok. and more than 50% of them are employed gainfully since we started CAGs serve as safety nets for vulnerable, HIV/AIDS – affected and the program over a year ago. Thailand’s Ministry of Justice has handicapped children in the community. recognized Plan as its technical partner in providing alternative In partnership with UNESCO, Plan International commissioned education and learning activities for the youth. Mahidol University to conduct a research on Prevalence and Impact 7,817 children ages 1-6 have now access to early childhood care of Homophobic and Transphobic Bullying in Schools. This research and development services with 314 volunteer mothers in 154 is in line with Plan’s campaign on keeping the learning environment safe for all children and young people. Program interventions villages trained as ECCD teachers. are now being designed to respond to the issues identified in the We are proud of our engagement and partnership with UN agencies research. and other INGOs resulting in a standardized Teacher Manual of Disaster Risk Reduction and Climate Change that has been welcomed Plan Thailand continues to advocate for equal rights and equal by the Office of Basic Education (OBEC) of the Ministry of Education. opportunities for girls and women through our Because I am a Girl Nine schools are participating in Safe Schools project where children Campaign (BIAAG). This campaign has drawn numerous partners and young people are trained to be agents of change during disasters from the government, private sectors, UN agencies and private individuals. and emergencies rather than passive victims.

4

All these and many more would not have been possible without the support of our loyal sponsors, donors, corporate partners, implementing partners in the field, our friends and colleagues from other organizations and the Thai government. We thank all of them sincerely. While we celebrate the many things we have accomplished last year, there remain more things to achieve, more challenges to overcome. We invite you all to continue the journey with us until we see that every child can claim and enjoy his/her right to identity, education, protection and participation in social, political and economic activities in the country. Thank you.

Maja Cubarrubia Country Director of Plan International (Thailand office)


แผนยุทธศาสตร์ประเทศ 5 ปี (Country Strategic Plan – CSP) ของ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากสิทธิด้านการคุ้มครอง การพัฒนา และการมีส่วนร่วม เพื่อได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ และเป็น สมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ด้วยความรับผิดชอบ

บัดนี้ ณ ครึ่งทางของแผนระยะ 5 ปี ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคมากมาย เรายินดีแจ้ง ในโครงการที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลจับมือกับยูเนสโก้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ท่านทราบผลการดำ�เนินงานของเราในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการวิจัยเรื่องความชุกและผลกระทบของการรังแกคนรัก และภาคกลางของประเทศไทย ร่วมเพศและคนข้ามเพศในโรงเรียน โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับการรณรงค์ของ องค์การแพลนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำ�หรับเด็กและเยาวชน จวบจนปัจจุบัน ขณะนี้มีคนที่ได้รับสถานะทางกฎหมายจำ�นวน 21,664 คน คนไร้ ทุกคน ในปัจจุบัน โครงการนี้ออกแบบมาตรการสำ�หรับแก้ปัญหาที่ระบุในผลการ สัญชาติ รวมทั้งเด็กและเยาวชน ที่ได้รับสถานะพลเมืองไทยจำ�นวน 1,527 คน และอีก ศึกษาองค์การแพลนประเทศไทยจะรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กหญิงและสตรีได้รับสิทธิ 424 คนกำ�ลังรอผลการตรวจดีเอ็นเอ และโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการ Because I am a Girl (BIAAG) การรณรงค์นี้ดึงดูดความสนใจจากองค์กรภาคีจำ�นวนมากจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนกว่า 15,500 คนในโรงเรียน 33 แห่งออมเงินได้มากกว่า 200,000 ดอลลาร์ใน องค์กรของยูเอ็น และบุคคลทั่วไป โครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งดำ�เนินการโดยเยาวชนเอง เยาวชนเหล่านี้ไม่เพียงเรียนรู้ เรื่องการออมเงินและการจัดการธนาคารเท่านั้น พวกเขากำ�ลังเรียนรู้วิธีการลงทุนและ โครงการเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมายไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากปราศจากการสนับสนุน บริหารธุรกิจในโครงการธนาคารโรงเรียนอีกด้วย ของผู้อุปถัมภ์ ผู้บริจาค บริษัท และภาคีที่ดำ�เนินโครงการในภาคสนาม มิตรสหายและ เพื่อนร่วมงานจากองค์กรอื่นและรัฐบาลไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจริง เยาวชน 1,200 คนจบการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรสายอาชีพ ตั้งแต่ เริ่มโครงการเมื่อปีที่แล้วกว่าร้อยละ 50 ของเยาวชนเหล่านี้ได้งานทำ�ที่มีรายได้ ขณะที่เราฉลองความสำ�เร็จมากมายในปีที่แล้ว ยังมีงานอีกหลายอย่างที่รอความ ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยได้รับรองให้องค์การแพลนเป็น technical สำ�เร็จอยู่ ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกมากที่ต้องแก้ เราขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเดิน partner ด้านการศึกษาทางเลือกและกิจกรรมการเรียนสำ�หรับเยาวชนด้วย ในปัจจุบัน ทางไปกับเราต่อไป จนกว่าเราจะเห็นว่าเด็กทุกคนได้รับประโยชน์จากสิทธิ การมีตัวตน เด็กอายุ 1-6 ปีจำ�นวน 7,817 คนได้รับการบริการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งสนับสนุน การศึกษา การคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การเมือง และ โดยแม่อาสา 314 คนในหมู่บ้าน 134 แห่ง ซึ่งผ่านการอบรมครูในโครงการ ECCD เศรษฐกิจในประเทศ เราภูมิใจที่ทำ�งานร่วมกันเป็นภาคีกับองค์กรยูเอ็นและเอ็นจีโออื่น ผลลัพธ์ที่ได้คือ คู่มือ การลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศที่ จั ด ทำ � เป็ น คู่ มื อ มาตรฐานสำ�หรับครู ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน โรงเรียน 9 แห่งกำ�ลังร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งเด็กและเยาวชนได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดภัยพิบัติและ เหตุฉุกเฉิน แทนที่จะเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่รอความช่วยเหลือ

ขอบคุณค่ะ

มหา คูบาร์รูเบีย ผู้อำ�นวยการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำ�นักงานประเทศไทย

ปกติเยาวชนที่เป็นคนต่างด้าวไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และการบริการ ด้านนี้ ในโครงการขององค์การแพลน “เรื่องราวแห่งรัก” เยาวชนวัย 15-25 ปีที่เป็น คนต่างด้าวกว่า 20,000 คนในแม่สอดได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ และได้รับการบริการด้านนี้ ปัจจุบันมีศูนย์ Drop-in 3 แห่งเปิดให้บริการ เพื่อให้ความรู้ อย่างรอบด้านและให้การบริการสาธารณสุขมูลฐาน ในกรุงเทพฯ ในโครงการเอชไอวี/เอดส์ของ Global Fund เด็กและเยาวชนกว่า 1,500 คนและครอบครัวได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ และได้รับการบริการ บำ�บัดฟื้นฟูทางจิตสังคม มีการจัดตั้งกลุ่ม Child Action (CAG) 16 กลุ่มที่ดูแลชุมชน รายได้น้อย 78 แห่งในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ กลุ่ม CAG ทำ�หน้าที่เป็น safety net สำ�หรับเด็กพิการและติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเหล่านี้

5


Message from Plan Ambassador สารจากทูตแพลน

Lilly Chong Miss Thai-Chinese Cosmos 2013 Plan’s Ambassador

6

I am working as an ambassador of Plan Thailand. This position provides a great opportunity for me to work closely with children. It has also given me a deeper understanding of children in general but more importantly it has increased my awareness to the fact that there are many children in Thailand who lack the basic necessities for living that will guarantee that they are able to reach their full potential.

ดิฉันกำ�ลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตขององค์การแพลนประเทศไทย ตำ�แหน่งนี้ เป็นโอกาสอันยิง่ ใหญ่ทด่ี ฉิ นั จะได้ท�ำ งานกับเด็กอย่างใกล้ชดิ เข้าใจเด็กมากขึน้ ที่สำ�คัญกว่านั้น ทำ�ให้ดิฉันตระหนักมากขึ้นว่า ในประเทศไทย มีเด็กจำ�นวน มากที่ยังต้องการปัจจัยที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต ซึ่งเป็นเครื่องประกันว่า พวกเขาจะสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

The recent campaign that I worked on with Plan Thailand was about “Girls and Disaster”. We went to many schools in order to provide information about disasters such as earthquakes, floods, mudslides etc. In the beginning, children did not know how they would cope in the event of such disasters. I asked one girl about the big flood in Bangkok a couple years ago, “How did you protect your family and yourself during that time?” She said “I was scared; my dad went outside of the house to find us food and water; and I saw my mom cry. I was just a girl I could not do anything.” I listened to her and after that we provided activities that taught them about how to prepare for a disaster and what to do during one. The children learned that when a disaster strikes, they must keep calm and be ready to put preparedness plans into action. They readily and happily adopted the ideas that we taught. This is only one example of how Plan Thailand works toward increasing the social awareness and building the skills of children and I very pleased to be a part of their efforts. I believe that there are many young people in Thailand who are also concerned about the children and many people are willing to help them but they might not know how. If you aspire to be a part of us, please come and join us and support our cause. Together we can help the children; even one small step can make the world (and our Thailand) a much better place.

โครงการรณรงค์ล่าสุดที่ดิฉันทำ�งานกับองค์การแพลน ประเทศไทยเกี่ยวกับ “เด็ก หญิงและภัยพิบัติ” เราเดินทางไปหลายโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม ดินถล่ม ฯลฯ ตอนแรกเด็กๆ ไม่รู้ว่าจะต้องทำ�อย่างไร เมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าว ดิฉันถามเด็กคนหนึ่งเกี่ยวกับมหาอุทกภัยในกรุงเทพฯ เมื่อสองปีก่อน “ตอนนั้นหนูปกป้องครอบครัวและตัวเองอย่างไร” เธอตอบว่า “หนูรู้สึก กลัว พ่อต้องออกไปนอกบ้านเพื่อหาอาหารและน้ำ�มาให้เรา หนูเห็นแม่ร้องไห้ แต่หนู เป็นแค่เด็ก ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไร” ดิฉันฟังเด็กเล่า หลังจากนั้น เราจัดกิจกรรมที่สอน ให้เด็กรู้จักวิธีเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติตัวขณะเกิดเหตุ เด็กๆ ได้ เรียนรู้ว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติ ต้องสงบสติอารมณ์ เตรียมปฏิบัติตามแผนเตรียมพร้อม พวกเขาน้อมรับความคิดที่เราสอนด้วยอารมณ์เบิกบาน โครงการนี้เป็นแค่ตัวอย่าง เดียวของกิจกรรมขององค์การแพลนประเทศไทยที่มุ่งสร้างความตระหนักในสังคมและ พัฒนาทักษะของเด็ก ดิฉันยินดีมากที่มีส่วนช่วยการดำ�เนินงานของแพลน และเชื่อว่า ยังมีอกี หลายคนในประเทศไทยทีห่ ว่ งใยเด็กๆ หลายคนเต็มใจช่วยแต่ไม่รวู้ า่ จะช่วยอย่างไร ถ้าคุณอยากร่วมกิจกรรมกับเรา โปรดมาร่วมงานกับเราและสนับสนุนเป้าหมายของ เรา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน เราจะสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ได้ เพียงก้าวเล็กๆ ก็ ช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นตั้งเยอะ


Message from our sponsored child สารจากเด็กอุปถัมภ์

Kanon is an 8 year old girl who lives in Chiang Rai Province. She has been a Plan sponsored child since she was very young. Her sponsor comes from Germany. She remembers that her first present from the sponsor was some clothes and a doll. “I was so surprised and excited when the sponsor first visited me and my family at our house. I didn’t know what I should say or even how to say it because I don’t speak English. Nevertheless, the translator from Plan helped me. I am so happy to have a good family from aboard to assist my family and our community. I feel that my life is improving each year. I have received lots of correspondence from them and I love it! I also like to write letters back to them about my activities and the improvements in our area. I am so proud and very delighted that I have been a sponsored child with Plan. Because of the generosity of the sponsor, my family and I are much more hopeful of a better life. We are a poor family and my parents don’t have much income. My grandmother who also lives with us is paralyzed and cannot move. With Plan and my sponsor’s support I hope someday to be able to help them.” Said Kanon

น้องขนุน เด็กอุปถัมภ์ ขนุน เด็กหญิงวัย 8 ขวบ อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย เป็นเด็กที่ได้รับการอุปการะจาก แพลนตั้งแต่ยังเล็ก ผู้อุปการะของขนุนเดินทางมาจากประเทศเยอรมนี เธอจำ�ได้ว่าของ ขวัญชิ้นแรกๆ ที่ได้รับจากผู้อุปการะเป็นเสื้อผ้าและตุ๊กตา “หนูประหลาดใจและตื่นเต้นมากตอนผู้อุปการะมาเยี่ยมหนูและครอบครัวที่บ้านเป็น ครั้งแรก หนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหรือพูดยังไง เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น แต่ก็มีล่าม จากแพลนฯ คอยช่วย หนูมีความสุขมากที่มีครอบครัวดีๆ จากต่างประเทศช่วยเหลือ ครอบครัวของหนูและชุมชนของเรา รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นทุกปี หนูได้รับจดหมายหลาย ฉบับจากเขา ชอบมากค่ะ หนูเขียนจดหมายตอบกลับไปด้วย เล่าเรื่องกิจกรรมที่หนูทำ� และการพัฒนาในพื้นที่แถวนี้ หนูภูมิใจและ ดีใจมากที่เป็นเด็กอุปการะของแพลน เพราะ ความเมตตากรุณาของผู้อุปการะแท้ๆ ครอบครัวและหนูมีความหวังมากขึ้นว่าชีวิตจะ ดีขึ้น เราเป็นครอบครัวยากจน พ่อแม่ไม่มีรายได้มากนัก ย่าที่อยู่กับเราก็เป็นอัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ การช่วยเหลือจากแพลนฯ และผู้อุปการะทำ�ให้มีความหวังว่า สักวัน หนึ่งหนูจะสามารถช่วยเขาได้บ้าง” ขนุนกล่าว

7


About us เกี่ยวกับเรา

Plan has been working for, and with, children for more than 75 years. Today, we work in 50 low-or middle-income countries across Africa, Asia and the Americas to promote children’s rights and provide better opportunities for millions of children. Our 21 donor organizations around the world raise awareness and provide funding and expertise for our programmes.

Our Mission Plan aims to achieve lasting improvements in the quality of life of deprived children in developing countries through a process that unites people across cultures and adds meaning and value to their lives, by: • Enabling deprived children, their families and their communities to meet their basic needs and to increase their ability to participate in and benefit from society • Building relationships to increase understanding and unity among peoples of different cultures and countries We focus on ensuring that the children who are • Promoting the rights and interests of the world’s most marginalized receive the education and children protection they have a right to, and that they are not excluded from services or decision-making. Our Strategies We do this by working in partnership with • Capacity building of Civil Society Organizations communities, local and national governments and (CSO); community-managed projects civil society organizations. We are independent, • Awareness–raising and influencing behavior with no religious, political or governmental change affiliations. • Advocacy • Communicating Plan’s work through various media One Plan, One Goal • Promoting children and community participation Our vision is of a world in which all children realize • Maximizing use of technology in Monitoring, their full potential in societies that respect people’s Evaluationand Research rights and dignity. Our Vision and Mission

Our Goal Children and young people from most-at-risk populations in Thailand enjoy their right to education, economic security, sexual and reproductive health, protection from all forms of abuse, exploitation and violence, as well as from disasters.

8

องค์การแพลนฯ ทำ�งานช่วยเหลือเด็กเป็นเวลากว่า 75 ปี แล้ว ปัจจุบันเราปฏิบัติงานอยู่ในประเทศระดับรายได้น้อย หรือรายได้ปานกลางจำ�นวน 50 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและสนับสนุนให้ เด็กนับล้านคนมีโอกาสที่ดีขึ้น องค์กรผู้บริจาคของเรา 21 รายทั่วโลกสร้างความตระหนัก มอบเงินอุดหนุน และ สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญในโครงการต่างๆ ของเรา เรามุ่งหมายจะสนับสนุนให้เด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยมาก ที่สุด ได้รับการศึกษาและการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้รับ และ ช่วยเหลือไม่ให้เด็กๆ ถูกกีดกันการเข้าถึงการบริการหรือการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการนี้ เราทำ�งานร่วมกับชุมชน หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น รัฐบาล และองค์กรภาคประชาสังคม เราเป็ น องค์ ก รอิ ส ระที่ ไ ม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก รศาสนา การเมือง หรือภาครัฐใดๆ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนเดียว เป้าหมายเดียว

วิสัยทัศน์ของเรา โลกที่เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ ของตนอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นสั ง คมที่ เ คารพสิ ท ธิ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข อง ประชาชน เป้าหมายของเรา เด็กและวัยรุ่นในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงมากที่สุดในประเทศไทยได้ รับประโยชน์จากสิทธิด้านการศึกษา ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ การดูแลคุ้มครองจาก การถูกทำ�ร้าย การแสวงประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งภัยพิบัติ พันธกิจของเรา แพลนฯ มีจุดมุ่งหมายจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ ในประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยใช้กระบวนการที่ทำ�ให้ประชาชนต่าง วัฒนธรรมร่วมมือร่วมใจ และเพิ่มคุณภาพและคุณค่าแก่ชีวิต ของเด็ก

• ช่วยให้เด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนของเด็กๆ ได้รับการ สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความสามารถในการ มีส่วนร่วมในสังคมและการได้รับประโยชน์จากสังคม • เสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและสร้าง ความปรองดองในหมู่ประชาชนจากหลากหลายวัฒนธรรม และประเทศ • ส่งเสริมสิทธิและประโยชน์ของเด็กทั่วโลก ยุทธศาสตร์ของเรา • เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคม โครงการ ที่ชุมชนจัดการเอง • เพิ่มความตระหนักและกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรม • การรณรงค์ • สื่อสารภารกิจของแพลนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชน • ใช้เทคโนโลยีในการติดตามผล การประเมิน และการวิจัย เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด


Total number of people trained and have access to our support (FY 12-13) จำ�นวนคนที่ได้รับการอบรมและการสนับสนุนจากเรา (รอบปีบัญชี 2555-2556)

EDUCATION การศึกษา

26,367

CHILD PROTECTION การคุ้มครองเด็ก

18,341

HIV/AIDS RISK REDUCTION AND PROTECT ION

การลดความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการป้องกัน

28,000 8

LOCAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS องค์กรพัฒนาท้องถิ่น 8 ราย เพื่อเพิ่มความสามารถ ระดับท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืน

9


How we work

The Year’s Achievements

การดำ�เนินงานของเรา

ผลสำ�เร็จในปีที่ผ่านมา

In partnership with Community Based Organizations and local NGOs, government agencies, communities and families, the following programs and projects were implemented last year:

Our four programme areas

Programme Components 1. Child Protection

1.CHILD PROTECTION

3.HIV/AIDS RISK REDUCTION AND PRODUCTION

10

2.EDUCATION FOR ECONOMIC SECURITY

4.LOCAL CAPACITY DEVELOPMENT FOR SUSTAINBILITY

a) Birth Registration Plan works with the Ministry of Interior and Civil Society Organizations to facilitate the legalization of the status of stateless children and for the registration of newborn infants at birth. b) Establishing community child protection systems Plan supports the setting-up of Child Protection Committees and related training of multi-disciplinary teams at the provincial level. Plan aims to protect children from abuse, neglect and exploitation by raising awareness on the rights of children; and especially by ensuring their right to an identity and citizenship. This is made possible through legal clinics on birth registration that are accessible to community members, government agencies, partner organizations, parents, and children; through child protection mechanisms in the communities; and through research and advocacy to help strengthen the enforcement of child protection laws.

In the past two years (July 2011-July 2013), 21,664 individuals have acquired legal status and 1,527 stateless people including youth and children have received Thai citizenship. Plan also supported DNA testing for 424 stateless individuals in Chiang Mai and strengthened the capacity of 295 youth members from 82 villages to become UBR (Universal Birth Registration) youth volunteers. In addition, Plan established and strengthened School Legal Clinics in 9 schools and 109 student core leaders received training to raise UBR awareness in their schools and communities.

Importance of Birth Registration

“I was so happy to get a birth certificate. This has not only given me a new life but all my family members are now able to get better jobs and I can apply for a scholarship for my education.” Namee, 14 years old happily commented when informed by Plan staff that she was about to receive her birth certificate. Neither Namee nor her family members have had their births registered and therefore have not been able to access government services. Plan Thailand with the cooperation of the district office helped Namee and her family to register their births and ultimately obtain citizenship.


ด้วยการทำ�งานร่วมกันกับองค์กรระดับชุมชนและเอ็นจีโอ แพลนฯมีเจตนารมณ์จะคุม้ ครองเด็กจากการถูกทำ�ร้ายทอดทิง้ สมัครรุน่ เยาวชนในโครงการจดทะเบียนเกิดถ้วนหน้า (Universal ในพื้นที่ หน่วยราชการ ชุมชน และครอบครัว โปรแกรม และแสวงประโยชน์ ด้วยการเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก Birth Registration-UBR) นอกจากนี้ แพลนฯ ได้ตั้งคลีนิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิได้รับความมีตัวตนและสถานะพลเมือง กฎหมายในโรงเรียน 9 แห่งและเพิ่มประสิทธิผลของคลีนิกนี้ และโครงการที่ได้ดำ�เนินการเมื่อปีก่อนมีดังนี้ องค์ประกอบของโปรแกรม 1. การปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในการนี้ ความสำ�เร็จเกิดขึ้นจากการจัดตั้งคลินิกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเกิด ซึ่งเปิดบริการแก่ประชาชนใน ชุมชน หน่วยราชการ องค์กรภาคี ผู้ปกครอง และเด็ก กลไกการ คุ้มครองเด็กในชุมชน ตลอดจนการวิจัยและการรณรงค์เพื่อ ช่วยผลักดันให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กอย่างจริงจัง มากขึ้น

ก) การจดทะเบียนการเกิด แพลนทำ�งานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรภาค ประชาสังคม เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการขอสถานะที่ ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา (กรกฎาคม 2554-กรกฎาคม 2556) มีผู้ ได้รบั ถูกกฎหมายของเด็กไร้สัญชาติและการจดทะเบียนเด็ก สถานะทางกฎหมายทั้งสิ้น 21,664 คน และคนไร้สัญชาติ (รวม เกิดใหม่หลังคลอด ทั้งเด็กและเยาวชน) ได้รับสถานะเป็นพลเมืองไทยทั้งสิ้น 1,527 คน แพลนสนับสนุนการตรวจดีเอ็นเอของคนไร้สัญชาติจำ�นวน ข) การสร้างระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน 424 คนในเชียงใหม่ และเสริมสร้างความสามารถของเยาวชน แพลนสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จำ�นวน 295 คนจากหมูบ่ า้ น 82 แห่ง เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอาสา และการอบรมทีมสหวิทยาการในระดับจังหวัด

ซึ่งมีผู้นำ�นักเรียนจำ�นวน 109 คนผ่านการอบรม เพื่อเพิ่มความ ตระหนักเกี่ยวกับ UBR ในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ

ความสำ�คัญของการจดทะเบียนเกิด

“หนูดีใจมากที่ได้รับสูติบัตร มันไม่ได้ให้ชีวิตแก่หนูเท่านั้น ตอนนี้ ทุกคนในครอบครัวได้งานดีขึ้น และหนูสมัครชิงทุนการศึกษาได้ ด้วย” นามี วัย 14 ปี กล่าวด้วยความปลาบปลื้ม เมื่อเจ้าหน้าที่ ของแพลนแจ้งว่าเธอกำ�ลังจะได้รับสูติบัตร ทั้งนามีและคนใน ครอบครัวไม่ได้จดทะเบียนการเกิด ด้วยเหตุนี้จึงขอรับบริการ จากภาครัฐไม่ได้ ด้วยความร่วมมือจากสำ�นักงานอำ�เภอ องค์การแพลนประเทศไทยช่วยให้นามีและคนในครอบครัวจด ทะเบียนการเกิดจนได้รับสัญชาติไทยกันทุกคน

11


2. Education for Economic Security a) Early Childhood Care and Development (ECCD) Plan Thailand aims to provide alternative development and education services to the most at risk population of children in Plan program areas. Through its home based Early Childhood Care and Development (ECCD) programme 7,817 children aged 1-6 in 154 communities had access to proper  nutrition and learning activities; 314 volunteer mothers and 39 care providers from 39 communities child  centres were trained in health and nutrition, hygiene, early child stimulation and training, and birth registration. b) Basic Education Plan Thailand works with the communities and schools in supporting children who have no access to basic education. Plan designed the structure of community-managed learning centres to support basic education in 3 communities in Chiang Mai. Volunteer teachers were also trained in 18 remote schools. Promoting teacher’s capacity and building needed classrooms and other facilities for a friendly and safe learning environment for the children are also among the main objectives of the Basic Education component of Plan’s education program.

12

Education for the moken children Wilasinee Klatalay

“I am so happy to teach the Moken children and provide them with a quality education. These children are unable to go to school because of their lack of legal status. Furthermore, since they live in isolated islands, access to the nearest school requires a long journey. I hope that my small contribution will help them gain sufficient knowledge to someday find a sustainable source of livelihood.” Said Wilasinee Klatalay, the first university-graduated Moken woman who has been recruited to be a teacher at Kho Surin School.

c) Student Bank Plan aims to promote a saving habit, financial literacy discipline, bank management, entrepreneurial and business skills and social and civic responsibility among the students and their families in remote areas in line with the King of Thailand’s teaching of economic sufficiency. The students actually learn and practice how to run a bank supported by the teachers and school administrators. Plan developed software that students can use as they manage their banks. To date, Plan in partnership with Citi and Prudential, is supporting almost 40 student banks in Chiang Mai, Chiang Rai, Rayong and Chonburi Provinces. The number of student bank savings accounts is 15,543 with a total savings of approximately US$ 204,554 at the end of June 2013.


Saving for the future

“The Saving Project trained me how to save money for my future and be more disciplined for saving. I am able to use my own money for my school fees or for buying something I want.” Suvanee, 11 years old, a Student Bank Manager from Wa t Kod Timtaram School.

d) Scholarship for Girls The lack of legal status, statelessness and financial hardship drive many ethnic girls to get married early, get pregnant or to be trafficked for either cheap labor or sex trade. Plan is thus providing scholarships to 40 young ethnic minority women to pursue college or university courses. This program ensures that these young women will have equal opportunities as their counterparts in the larger cities and have greater chances to enter the workforce. With better education and better employment opportunities, these women will change not only their lives but the lives of their families as well.

e) Vocational Technical skills development for marginalized youth By 2015 Plan’s Livelihood-linked Vocational Education (LiVE-Thai) Programme aims to reach 2,700 young people who would have acquired vocational education and skills for gainful employment or productive livelihood activities. Working in collaboration with the private sector and the Ministries of Education, Labor and Justice, Plan Thailand as helped 1200 young people with training, internships and employment.

When the life is getting better

“I was almost arrested by the police when I was selling illegal DVD/CDs which I had to do because I needed a job to support my family. Then I learned about Plan Thailand and was given an opportunity to get a better job, a legal job. I trained to be a waiter and now can earn money (legally!) to support my family. Now, I have my own money. My job and my family’s income are much better. My life has changed and I am so happy now.” Said Huaman, 21 year old, working as a waiter at a restaurant after his training under Plan’s Youth Employment Programme

Tomorrow is beautiful

“It was like being reborn. My whole future had opened up; having an education meant so much to me and it meant that others will no longer look down on me. I just completed my freshmen year and I am confident that the next chapter of my life will be better than ever. I felt like a butterfly, free to go anywhere rather than constantly worrying about finding a job. Now, I am focused on my studies. This is the happiest moment of my life.” Said Arba, 20 year old stateless girl who received a scholarship to continue her education.

13


14


f) School –based disaster risk management and education in emergencies

Learning for life

“I’ve gone through an earthquake and landslide. My mom and I hid under the table and bed. If there is a Plan Thailand works with the Ministry of disaster, people in our community will be in trouble. Education to promote the integration of With Plan’s project on disaster risk reduction, I learned disaster risk management and climate how to evacuate and I learned what to do to survive change. Plan also works with children on if a disaster takes place”. Somying, 14 year old girl children-led risk-reduction and with from Chiang Rai Province. communities and schools in the implemetation of small community-led disaster risk reduction and adaption projects in 7 rural communities and 4 schools benefiting 6,437 people. Plan staff and Community Based Organization (CBO) partners worked together to provide emergency support to sponsored families and communities affected by disaster in Thailand. In 2013, Plan provided emergency response to 317 families affected by wildfires, storms, cold weather and fire accidents in the form of relief kits and support for reconstruction of their houses. In addition, Plan supported the repair of two community learning and Early Childhood Care and Development (ECCD) centres damaged by storms. In collaboration with the NGO WEAVE, Plan also supported the disaster recovery in Mae Suri Refugee camp which was devastated by a fire on 22 March 2013. Plan supported the rebuilding of two nursery homes and psycho-social recovery interventions benefiting 295 women and children. Plan also strengthened its internal response capacity through the adoption of a disaster preparedness plan and the establishment of a trained Emergency Go-Team.

15


2 การศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (Early Childhood Care and Development – ECCD) องค์การแพลนประเทศไทยหมายมั่นจะผลักดันให้การ บริ ก ารด้ า นการพั ฒ นาและการศึ ก ษาครอบคลุ ม ประชากรเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดในพื้นที่โครงการ ของแพลน ด้วยโปรแกรม ECCD ในบ้าน เด็กวัย 0-6 ปีจำ�นวน 2,774 คนในชุมชน 88 แห่งได้รับโภชนาการ สมวัยและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ส่วนแม่อาสา 52 คน และผู้ดูแลเด็ก 39 คนจากชุมชน 39 แห่งได้รับการ อบรมด้านอนามัยและโภชนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนและการอบรมเรื่องนี้ รวมทั้งการ จดทะเบียนเกิด ข) การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ ก ารแพลนประเทศไทยทำ � งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและ โรงเรียนในการสนับสนุนนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แพลนออกแบบโครงสร้างของศูนย์การ เรียนรู้ที่ชุมชนจัดการเอง เพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้น พื้นฐานในชุมชน 3 แห่งในเชียงใหม่ ครูอาสาได้รับการ อบรมในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำ�นวน 18 แห่ง การ เพิ่มพูนความสามารถของครูและการก่อสร้างห้องเรียน และสิ่ง อำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นสำ�หรับสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและปลอดภัยสำ�หรับเด็กเป็น วัตถุประสงค์หลักของ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่เป็นองค์ ประกอบในโปรแกรมการศึกษาของแพลนฯ

การศึกษาสำ�หรับกลุ่มที่ถูกละเลยมากที่สุด

“ฉันมีความสุขมากที่ไปสอนเด็กมอแกน และให้การศึกษาที่มี คุณภาพแก่พวกเด็กๆ เด็กเหล่านีไ้ ปโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่มี สถานะทางกฎหมาย เนือ่ งจากอาศัยอยูบ่ นเกาะทีต่ ง้ั อยูโ่ ดดเดีย่ ว การเดินทางไปโรงเรียนใกล้ที่สุดต้องใช้เวลานานมาก ฉันหวัง ว่าการช่วยเหลือเพียงน้อยนิดนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับความ รู้มากพอ ในวันข้างหน้า พวกเขาอาจเจอแหล่งทำ�มาหากินที่ ยั่งยืน” วิลาสินี กล้าทะเลกล่าว เธอเป็นผู้หญิงมอแกนคนแรก ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และสมัครเป็นครูที่โรงเรียน เกาะสุรินทร์

16

ค) ธนาคารโรงเรียน แพลนฯ มุ่งจะส่งเสริมนิสัยการออม วินัยทางการเงิน การจัดการธนาคาร ทักษะของผู้ประกอบธุรกิจและการ บริหารธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบทางสังคมและ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง ในหมู่นักเรียนและคนใน ครอบครัวในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งสอดคล้องกับคำ�สอนเรื่อง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในการนี้ เด็กนักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการ ธนาคาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครูและผู้บริหาร โรงเรียน เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เด็กนักเรียนเอาไป ใช้ในการบริหารกิจการธนาคาร จวบจนปัจจุบัน โดย การจับมือร่วมกับองค์กรภาคี มูลนิธิซิตี้ และบริษัทพรู เดนเชียล ประเทศไทย ในการ สนับสนุนกิจการธนาคาร โรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่งในเชียงใหม่ เชียงราย ระยอง และ ชลบุรี ปัจจุบันมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารโรงเรียน จำ�นวน 15,543 บัญชี ยอดเงินออมประมาณ 204,554 ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556

“รู้สึกเหมือนเกิดใหม่ อนาคตของหนูเปิดกว้าง การได้รับการ ฉ) การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน และการ ศึกษาสำ�คัญมากสำ�หรับหนู ต่อไปจะไม่มีใครดูถูกหนูอีกแล้ว ศึกษาในภาวะฉุกเฉิน หนูเพิ่งเรียนจบปีหนึ่ง มั่นใจว่าชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าเมื่อวาน องค์การแพลน ประเทศไทย จับมือกระทรวงศึกษาธิการ แน่นอน” ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจากภัย พิบัติกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ แพลนฯ “รู้สึกเหมือนผีเสื้อ มีอิสระจะโบยบินไปไหนก็ได้ ไม่ต้องกังวลเรื่อง ทำ�งานกับเด็กๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากเด็กด้วย หางานทำ�อีกแล้ว ตอนนี้สนใจแต่เรื่องเรียน ช่างเป็นช่วงเวลาที่ และจับมือกับชุมชนและโรงเรียนในการดำ�เนินโครงการ มีความสุขที่สุดจริงๆ” อาบา หญิงไร้สัญชาติวัย 20 ปี ได้รับทุน ลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากชุ ม ชนขนาดเล็ ก และโครงการ ศึกษาต่อ การปรับตัวในชุมชนชนบท 7 แห่งและโรงเรียน 4 แห่ง มี ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จำ�นวนทั้งสิ้น 6,437 คน

จ) การพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ สำ � หรั บ กลุ่ ม เยาวชนที่ รั ฐ ละเลย ในปี 2558 โปรแกรมการศึกษาสายอาชีพที่เชื่อมโยงกับ การดำ�รงชีพ (Livelihood-linked Vocation Education – LiVE-Thai) มีเป้าหมายสนับสนุนให้เยาวชนจำ�นวน 2,700 คนได้รบั การศึกษาสายอาชีพและทักษะวิชาชีพ เพือ่ ทำ�งาน ทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างหรือทำ�กิจกรรมหาเลีย้ งชีพ ด้วยการทำ�งาน ร่วมกับภาคเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม องค์การแพลน ประเทศไทยได้ อาชีพของเยาวชนและการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วยเหลือเยาวชนจำ�นวน 1,200 คนด้วยการฝึกอบรม “โครงการออมเงินฝึกให้รู้จักวิธีการออมเพื่ออนาคตและมีวินัย การฝึกงาน และการมีงานทำ� การออมเงินมากขึ้น หนูใช้เงินส่วนตัวจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและ ซื้อของที่อยากได้” สุวณี วัย 11 ปี ผู้จัดการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนวัดโขดทิมธาราม “ผมเกือบถูกตำ�รวจจับตอนขายดีวดี /ี ซีดเี ถือ่ น ผมจำ�เป็นต้องทำ� เพราะอยากทำ�งานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ต่อมา ผมรู้จัก องค์การแพลนฯ และได้รับโอกาสทำ�งานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นงาน ง) ทุนการศึกษาสำ�หรับเยาวชนหญิง เนื่องจากไม่มีสถานะทางกฎหมาย ไร้สัญชาติ และการ ถูกกฎหมาย ผมฝึกเป็นพนักงานเสิร์ฟ เดี๋ยวนี้หารายได้เอง เงินฝืดเคือง เยาวชนหญิงที่เป็นชนกลุ่มน้อยหลายคน ได้แล้ว (อย่างถูกกฎหมาย) เพื่อส่งเสียครอบครัว ปัจจุบันผม ต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งครรภ์ หรือถูกบังคับ มีเงินเก็บของตัวเอง งานของผมและรายได้ของครอบครัวดีขึ้น เป็นแรงงานราคาถูกหรือขายบริการทางเพศ ดังนั้น มาก ชีวิตผมเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวนี้มีความสุขมาก” หัวมันกล่าว แพลนฯ จึงมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนหญิงที่เป็นชน เขาเป็นเยาวชนวัย 21 ปีที่ทำ�งานเป็นพนักงานเสิร์ฟ ในร้าน กลุ่มน้อยจำ�นวน 40 คน เพื่อศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย อาหารหลั ง จากได้ รั บ การฝึ ก อบรมในโครงการงานสำ � หรั บ หรือมหาวิทยาลัย โครงการนี้ช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้มี เยาวชนของแพลนฯ โอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายในเมืองใหญ่ๆ และมีโอกาส ทำ�งานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ด้วยการศึกษาและโอกาส การทำ�งานที่ดีขึ้น พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ของตัวเองและครอบครัว

เจ้าหน้าที่ของแพลนฯ และองค์กรภาคีระดับชุมชน (Community Based Organization – CBO) ร่วม กันมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ครอบครัวและชุมชน อุปถัมภ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทย ในปี 2013 แพลนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ครอบครัว 317 รายที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า พายุ อากาศหนาว และอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย โดยแจกจ่ายชุดบรรเทา ทุกข์และสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ นอกจากนี้ แพลน ให้เงินอุดหนุนสำ�หรับซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่เสียหายจากพายุ และจับ มือกับองค์การพัฒนาเอกชนในนามของ WEAVE เพื่อ สนับสนุนการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในศูนย์อพยพแม่ สุรินทร์ ซึ่งเสียหายจากไฟไหม้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 แพลนฯให้เงินอุดหนุนการสร้างบ้านดูแลเด็กอ่อน 2 หลัง และสนับสนุนการบำ�บัดฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตสังคมแก่ผู้ หญิงและเด็กจำ�นวน 295 คน โดยการยกระดับความ สามารถเผชิญเหตุขององค์กรด้วย โดยปฏิบัติงานตาม แผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและตั้งทีม Emergency Go-Team ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว “หนูเจอทั้งแผ่นดินไหวและดินถล่ม แม่กับหนูต้องหลบอยู่ใต้โต๊ะ และเตียง ถ้าเกิดภัยพิบัติ คนในชุมชนคงเดือดร้อน โครงการ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของแพลนช่วยให้หนูเรียนรู้วิธีการ อพยพและวิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ” สมหญิง วัย 14 ปี จากจังหวัดเชียงราย


17


3. HIV/AIDS Risk Reduction and Protection

3. การลดความเสีย่ งการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์และการป้องกัน

Young people are still among the main risk group for HIV in Thailand. Around 85% of them do not see HIV as a concern. Plan Thailand provides knowledge, care and support to communities and especially youth on HIV/AIDS and its prevention as well as on other communicable diseases such as tuberculosis.

กรณีการติดเชื้อเอชไอวี เยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักใน ประเทศไทย ประมาณร้อยละ 85 คิดว่าเอชไอวีไม่ใช่เรื่องน่า กังวล องค์การแพลนประเทศไทยเผยแพร่ความรู้ ดูแล และช่วย เหลือชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอชไอวี/ เอดส์และการป้องกัน รวมทั้งโรคติดต่อชนิดอื่น เช่น วัณโรค เจ้าหน้าที่ของแพลนฯ ดำ�เนินโครงการเพศศึกษา ซึ่งประกอบ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น Up to Me ในเชียงราย ศรีสะเกษ และ กรุงเทพฯ และชุมชนของชนพื้นเมืองและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร (Indigenous and Isolated Communities – IIC) นอกจากนี้ แพลนจับมือมูลนิธิ MAP และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Foundation for Educational Development – FED) ดำ�เนิน โครงการ Story of Love เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องเอชไอวี/ เอดส์ ในโครงการ CHILDLIFE ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก GFTAM รอบที่ 10 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีความชุกการ ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง ได้รับการอบรมด้วย เพื่อให้พวกเขาได้ รับการยอมรับทางสังคม พัฒนาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ เท่าเทียมคนอื่น

Plan staff implemented a Comprehensive Sexuality Education program that included a number of activities including “UP TO ME” in Chiang Rai, Srisaket, Bangkok and in the Indigenous and Isolated Communities (IIC). In addition, Plan, in partnership with MAP Foundation (MAP) and Foundation for Education Development (FED) implemented the “Story of Love” project to raise awareness about HIV/AIDS. Through the CHILDLIFE project funded by GFATM Round 10 on HIV/AIDS, vulnerable children living in Bangkok communities of high HIV/AIDS prevalence also received training so that they may enjoy the same standards of social acceptance, personal development and quality of life as others.

“I was informed by my husband that he was HIV/AIDS infected before we were married. I have been depressed since my husband passed away from this disease and I didn’t know how to protect/treat myself from HIV/ AIDS. Later, I became a member of HIV/AIDS group. I gained knowledge on this issue and using art therapy like handmade handicraft helped cure my stress. My life is more valuable than before.” Orapin, 33 year old woman has now become active member of HIV/AIDS project.

18

Universal access to quality tuberculosis (TB) control and care in high risk groups and vulnerable populations and empowering communities in Thailand Project (Under HIV/AIDS programme) Plan Thailand supported 147 tuberculosis patients who are migrants to access health friendly clinical treatment in Chiang Rai and Srisaket Provinces and established 10 tuberculosis clubs in 9 districts for sharing their experiences and for supporting each other.

“When I knew that I had tuberculosis, I was depressed because I have two children to take care of and they are still young. Fortunately, I was trained by Plan Thailand in tuberculosis and this has encouraged me to fight the disease. My health is better than before and I am so happy.”

อรพิน สมาชิกปัจจุบันของโครงการเอชไอวี/เอดส์

“สามีบอกว่าเขาติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์กอ่ นแต่งงาน ฉันเริม่ ซึมเศร้า ตั้งแต่สามีเสียชีวิตจากโรคนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวจากเอชไอวี/ เอดส์หรือรักษาตัวเองอย่างไร ต่อมา ฉันเป็นสมาชิกของกลุ่ม ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ฉันได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับปัญหานี้ และการใช้ ศิลปะบำ�บัด เช่น งานหัตถกรรม ช่วยรักษาอาการเครียดของฉัน เดี๋ยวนี้ชีวิตของฉันมีค่ากว่าแต่ก่อน” อรพิน วัย 33 ปี ผู้หญิงที่ เป็นสมาชิกปัจจุบันของโครงการเอชไอวี/เอดส์


การเข้าถึงการควบคุมและการดูแลรักษาโรควัณโรคถ้วนหน้า ในกลุ่มเสี่ยงสูงและประชากรที่เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย การส่งเสริม การพึ่งพาตนเองของชุมชนในโครงการประเทศไทย (โครงการ เอชไอวี/เอดส์) องค์การแพลน ประเทศไทย อุปการะผู้ป่วยวัณโรคจำ�นวน 147 คนที่เป็นคนต่างด้าว เพื่อให้ ได้รับการดูแลรักษาที่เป็นผลดีต่อ สุขภาพในจังหวัดเชียงรายและศรีสะเกษ และก่อตั้งชมรมผู้ป่วย วัณโรค 10 แห่งใน 9 อำ�เภอ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การเข้ า ถึ ง การควบคุ ม และการดู แ ลรั ก ษาโรควั ณ โรค ถ้ ว นหน้ า ในกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง และประชากรที่ เ สี่ ย งติ ด เชื้ อ ได้งา่ ยการส่งเสริมการพึง่ พาตนเองของชุมชนในประเทศไทย “ทันทีที่รู้ว่าเป็นวัณโรค ใจฉันเศร้าเพราะมีลูกสองคนที่ต้องดูแล และลูกก็ยังเล็กอยู่ แต่โชคดีฉันไปอบรมเกี่ยวกับวัณโรคกับ องค์การแพลนประเทศไทย การอบรมช่วยให้ฉันมีกำ�ลังใจต่อสู้ โรคนี้ สุขภาพฉันดีกว่าแต่ก่อน ฉันมีความสุขมาก”

4. Local Capacity Development for Sustainability Plan Thailand supports various forms of capacitybuilding for its partners-Civil Society Organizations (CSOs) to address gaps in leadership and organizational management; resource mobilization and management; strategic planning and programme management; child rights and child rights programming; children participation and protection; advocacy; networking and alliance building; and risk management. Plan is also committed to help establish networks of mostat-risk young people and build their capacity to discuss related issues and rights violations and to plan doable actions with government authorities to address them. This will extend to creating strong inter-country alliances and organizations of children and young people for discussing and acting on the various issues that affect them.

4. การพัฒนาความสามารถระดับท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน องค์การแพลน ประเทศไทย สนับสนุนการเพิ่มพูนความสามารถ ขององค์กรภาคประชาสังคมหลากหลายรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหา เรื่องทักษะผู้นำ�และการจัดการองค์กร, การระดมทรัพยากรและ การจัดการ, การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารโครงการ, สิทธิเด็กและการทำ�โครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก, การมีส่วนร่วม ของเด็กและการคุ้มครอง, การรณรงค์, การสร้างเครือข่ายและ การแสวงหาองค์กรภาคี และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ แพลนฯ มีภาระผูกพันที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มากที่สุด และเสริมสร้างความสามารถของเครือข่ายในการ ถกกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิ และร่วม วางแผนการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงกับหน่วยราชการ การ ดำ�เนินการนี้จะขยายวงเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและ องค์กรต่างประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งทำ�งานเกี่ยวกับประเด็นเด็กและ เยาวชน เพื่อหารือกันและดำ�เนินการแก้ปญ ั หาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ การดำ�เนินงานขององค์กรต่างๆ

19


Advocacy and Brand Recognition การรณรงค์และการรู้จักแบรนด์

As a member of an international and global development organization,Plan Thailand is committed to raise awareness in Thailand regarding (1) the right of children to an identity; (2) the right of girls and women to education and equal opportunities; and (3) the right of children to learn in a safe and nonthreatening environment; as well as to call everyone to action to ensure these rights are enjoyed by all children and young people. Working in collaboration with the government, universities, UN agencies, and media, Plan accomplished the following: 1. Because I am a Girl (BIAAG) Campaign 2. Journalism and Mass Communication Project, Thammasat University 3. DIVA Entertainment Thai-Chinese Beauty Pageant 4. Research on homophobic and transphobic bullying in schools 5. Children Rights and media (Bangkok Post, ThaiPBS, Women to Women) This year, the Because I am a Girl (BIAAG) campaign focused on Girls and Climate Change and Plan invited a number of international and local organizations (development and corporate), institutions and government bodies to join in supporting the organization’s efforts to improve the quality of life of adolescent girls. H.E. Pavena Hongsakula, Minister of Social Security and Human Development was keynote speaker at the annual launching of Plan’s Because I am a Girl campaign and distinguished guests included H.E. Kristie A. Kenny, US Ambassador to Thailand and Mr. Abhisit Vejjajiva, Former Prime Minister Thailand among others. Additionally, for its work on Child Rights, Plan received media recognition from ThaiPBS, Women to Women Show (Ch. 3), Kao 3 Miti (Ch. 3), The Bangkok Post and Krungthep Turakiij.

20


In an effort to garner support at all levels for addressing child rights and other pressing social issues, particularly concern for the detrimental impact of statelessness on the well-being of children, Plan collaborated with the media students of the Journalism and Communication Department of Thammasat University to produce awareness raising media including short films and documentaries. With support from the media students, Plan Thailand also now has an opportunity to present its work and address additional subjects/ issues through the use of other (social) media such as Message Design for Marketing Communication, Publication for Mass Communication and the latest, Event Design. Event Design aims to create awareness about important concerns/issues through public events. The topic of HIV/AIDS was selected for a public event on Valentine’s Day 2013 to increase the awareness of young people in high schools about the importance of sex education in general and HIV/AIDS in particular. Plan provided comprehensive information as well as conducted a number of youth-interesting activities to increase awareness and highlight the seriousness and impact of HIV/AIDs. Again, the media students will have another hands-on experience but more importantly they will be making a critical contribution toward improving the lives of Thai youth and society at large.

Plan in partnership with DIVA Entertainment organized the ThaiChinese beauty pageant 2013 that received a lot of public attention. Plan trained 20-odd finalist of young beauty contestants for Miss Thai-Chinese Cosmos 2013 on sex education, power relations, and media child protection.

Love Yourself event “Actually I want to change people’s attitude towards beauty pageant contests- that all beauty pageants can be able to do something good for society. We can change and develop the world together and particularly help the vulnerable children in remote areas”. Said Lilly, Miss Thai-Chinese Cosmos 2013

“It’s useful to learn how to resist having sex, like, if I have a boyfriend and he asks me to have sex with him and I am young and not ready for it. I learned how to get myself out of that situation, protect myself and learned how to say no to that.” A 15 year-old girl in Grade 9 Count Every Child through their lens “I met an old man when I was shooting a film. He had problems with his thyroid gland and he asked me for medicine. It shows that the people of the area still are not able to access health services in their village. It was different from what I imagined and from the storyboard that I wrote.” Media student from Thammasat University: A-team group

21


ด้วยการสนับสนุนจากนักศึกษาสาขาสือ่ สารมวลชน ปัจจุบนั องค์การแพลน ประเทศไทย มีโอกาสนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานและกล่าวถึงหัวข้อหรือประเด็นต่างๆ เพิม่ เติมผ่านทาง สื่อโซเชียลมีเดียอื่น เช่น การออกแบบข้อความในการสื่อสารทางการตลาด การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และล่าสุด การออกแบบอีเว้นท์ การออกแบบอีเว้นท์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับข้อห่วงใย/ประเด็น สำ�คัญๆ ด้วยการจัดงานในที่สาธารณะ หัวข้อเอชไอวี/เอดส์ถูกคัดเลือกเป็นหัวข้อ ในการจัดอีเว้นท์ในวันวาเลนไทน์เมื่อปี 2556 เพื่อเพิ่มความตระหนักในหมู่เยาวชน ในโรงเรียนมัธยมเกี่ยวกับความสำ�คัญของเพศศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์การในสังกัดยูเอ็น และสื่อมวลชน แพลนฯ เผยแพร่ข้อมูลทุกแง่ทุกมุมและจัดกิจกรรมหลากหลายที่เยาวชนสนใจ เพื่อเพิ่ม ความตระหนักและตอกย้�ำ ความร้ายแรงและผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ในการนี้ นักศึกษา แพลนได้ประสบความสำ�เร็จในโครงการต่อไปนี้ ทีส่ �ำ คัญยิง่ กว่านัน้ 1. โครงการรณรงค์ เพราะฉันคือเด็กผู้หญิง หรือ Because I am a Girl (BIAAG) สาขาสือ่ สารมวลชนมีประสบการณ์ลงมือทำ�งานด้วยตัวเอง 2. โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน พวกเขาได้ บำ � เพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยการยกระดั บ ชี วิ ต ของเยาวชนไทยและ พัฒนาสังคมส่วนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. การประกวดมิสไทยแลนด์-ไชนีสของบริษัทดีว่า เอนเทอร์เทนเมนท์ 4. การวิจัยเรื่องการรังแกคนรักร่วมเพศและคนข้ามเพศในโรงเรียนเนื่ อ งจาก แพลนฯ จับมือกับดีว่า เอนเทอร์เทนเมนท์จัดงานประกวดมิสไทยแลนด์-ไชนีส 2013 ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม ในงานนี้ เราได้จัดอบรมผู้ประกวด ความรู้สึกเกลียดกลัว 5. สิทธิเด็กกับสื่อมวลชน (บางกอกโพสต์, ไทยพีบีเอส, รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำ�นวน 20 คนในการประกวดมิสไทยแลนด์-ไชนีส คอสมอส 2013 เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก ปีนี้ โครงการเพราะฉันคือเด็กผู้หญิง หรือ Because I am a Girl (BIAGG) เน้น ผ่านทางสื่อต่างๆ ประเด็นเด็กผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แพลนฯ ได้เชิญองค์กรในประเทศ และต่างประเทศ (องค์กรพัฒนาและสถาบัน) สถาบัน และหน่วยราชการร่วมสนับสนุน การดำ�เนินงานขององค์การ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นหญิง นางปวีณา “ความจริ ง ดิ ฉั น อยากเปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องคนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การประกวดนางงาม หงสกุล รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์ปาฐกใน การประกวดนางงามทุกเวทีทำ�สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลง งานเปิดตัวโครงการรณรงค์ Because I am a Girl ของแพลน และมีแขกผู้มีเกียรติ และพัฒนาโลกร่วมกัน โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในถิ่นทุรกันดาร” ลิลลี่ อื่นอีกหลายท่าน อาทิ นางคริสตี้ เอ. เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ� มิสไทยแลนด์-ไชนีส คอสมอส 2013 ประเทศไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เป็นต้น “การเรียนรู้วิธีปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น ถ้าหนูมีแฟน แล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของการทำ�งานด้านสิทธิเด็ก แพลนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน แฟนขอมีเพศสัมพันธ์ แต่อายุหนูยังน้อย ยังไม่พร้อม หนูรู้วิธีปลีกตัวจากสถานการณ์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง (ช่อง 3), ข่าว 3 มิติ (ช่อง 3), อย่างนั้น ป้องกันตัวเอง และรู้วิธีปฏิเสธ” นักเรียนหญิง อายุ 15 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 3 บางกอกโพสต์ และกรุงเทพธุรกิจ

ในฐานะสมาชิกขององค์กรพัฒนาต่างประเทศและระดับโลก องค์การแพลน ประเทศไทยมีภาระผูกพันที่จะเพิ่มความตระหนักในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง (1) สิทธิการมีตัวตนของเด็ก (2) สิทธิได้รับการศึกษาและโอกาสที่เท่าเทียม กันของเด็กผู้หญิงและสตรี และ (3) สิทธิเด็กในแง่การเรียนในสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและไม่คุกคาม และจะเรียกร้องให้ทุกคนดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิเหล่านี้

ในการระดมความช่วยเหลือจากทุกระดับเพื่อร่วมกันดำ�เนินงานเกี่ยวกับสิทธิเด็กและ ปัญหาสังคมอื่นๆ ที่เร่งด่วนโดยเฉพาะความห่วงใยเรื่องสถานะบุคคลไร้สัญชาติที่มี ผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็ก แพลนฯ จับมือนักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตสื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องนี้ ประกอบ ด้วยหนังสั้นและสารคดี

22

“หนูรู้จักคนแก่คนหนึ่งตอนถ่ายทำ�หนังเรื่องนี้ เขามีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ และ ขอยาจากหนู แสดงว่าคนแถบนี้ไม่ได้รับบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน เรื่องนี้ต่างจากมโนภาพและเรื่องราวในสตอรี่บอร์ดที่เขียนจากจินตนาการ” นักศึกษา สาขาสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มเอ-ทีม)


Plan Thailand FY13 Financial Statement งบการเงิน รอบปีบัญชี 2556

THB(‘000)

บาท (‘000)

61,282

Grant 62,490 เงินช่วยเหลือ Other Income รายรับอื่น

THB(‘000)

บาท (‘000)

Expenditure: รายจ่าย

Income: รายรับ Sponsorship fund กองทุนเงินอุดหนุน

556

Total 124,328 รวมทั้งสิ้น

Healthy start in life Sexual and reproductive health incl HIV อนามัยทางเพศและเจริญพันธุ์ (รวมเอชไอวี) Quality education คุณภาพการศึกษา Water and improved sanitation น้ำ�และการปรับปรุงสุขอนามัย Adequate standard of living มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี

23,946 3,860 11,887 13,265

Protection from all forms of violence การคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

6,273

Participate as citizens การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

2,554

Protection and assistance in emergency situations การคุ้มครองและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

9,458

Programme general รายจ่ายทั่วไปของโครงการ

17,797

Programme operations การดำ�เนินโครงการ

27,488

Sponsorship communications การสื่อสารกับผู้ให้ทุน

6,597

Fundraising 1,203 การระดมทุน Total 124,328 รวมทั้งสิ้น

23


Plan International (Thailand) 14th Fl., 253 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke) Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

24

องค์การแพลน อินเตอร์ชั่นแนล (ประเทศไทย) อาคาร 253 (อโศก) ชั้น 14 สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

Tel: +66 (0) 2 259 8284-8 Fax: +66 (0) 2 259 8218 www.plan-international.org/asia Facebook: Plan Thailand

Plan Thailand: 2013 Annual Report  

Activities, programmes and successes for 2013. http://plan-international.org/where-we-work/asia/thailand

Plan Thailand: 2013 Annual Report  

Activities, programmes and successes for 2013. http://plan-international.org/where-we-work/asia/thailand

Advertisement