Page 1


CHEIFEXECUTIVEOFFICER


Architecture !

Design ! Development !

Active ! Different ! Dream !


CONTENTS/ NỘI DUNG

-

INTRODUTION OF COMPANY / GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

-

BUSINESS SCOPE/ PHẠM VI KINH DOANH

-

ORGANOGRAM/ SƠ ĐỒ TỔ CHƢ́C

-

PROJECT LIST/ DANH SÁCH DỰ ÁN

-

COLLABORATION/ ĐƠN VỊ CỘNG TÁC

-

LICENSES & AWARDS/ GIẤY PHÉP VÀ GIẢI THƢỞNG

-

IMPROVEMENT DESIGN WORKS/ THIẾT KẾ CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

-

OVERSEAS DESIGN WORKS/ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI NƢỚC

-

DOMESTIC DESIGN WORKS/ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG NƢỚC

-

FACTORY DESIGN/ THIẾT KẾ NHÀ MÁY


[Introdution Company/

]

Giới thiệu chung vê công ty

플랜애드 건축사사무소 Plan ADD with our constant aspiration, we provide comprehensive services. We prioritize the plan which fully understands the architecture's characteristics, the clients' intention, the residents' life and the design. Plan ADD will endlessly seek to give wider publicity through our work and knowledge. Plan ADD với khát vọng không ngừng, chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế toàn diện. Chúng tôi luôn nỗ lực vì sự phát triển chuyên nghiệp và ƣu tiên thiết kế với sự thấu hiểu về các đặc điểm kiến trúc, mục tiêu của khách hàng và cuộc sống của ngƣời dân. Plan ADD sẽ không ngừng tìm kiếm, phát triển để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ thiết kế thông qua kiến thức và hành động của chúng tôi.

[Business Scope/ Phạm vi kinh doanh] 플랜

디자인이란?

건축은 삶을 담는 그릇이라면, 플랜 디자인은 기업과 사람들이 함께 꿈을 만들어가는 공간이다. FACTORY DESIGN/ THIẾT KẾ NHÀ MÁY

INDUSTRIAL DESIGN/ THIẾT KẾ CT CÔNG NGHIỆP

PLANT DESIGN/ THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Industrial Parks Master Plan/ Mặt bằng tổng thể Engineering design/ Thiết kế kỹ thuật Plant structure design/ Thiết kế kết cấu cảnh quan Steel Structure Design/ Thiết kế kết cấu thép Infra Design/ Thiết kế hạ tầng Fire-fighting equipment/ Thiết bị PCCC Environmental Design/ Thiết kế môi trƣờng M&E Design/ Thiết kế cơ điện Architectural Design/ Thiết kế kiến trúc


[Organization/ Sơ đồ tổ chức ]

PRESIDENT & CEO

PLAN ADD VIETNAM

PLAN ADD KOREA

Technique an Advisory Board

Management Support Dept.

Design laboratory

Strategy Planning Dept.

Domestic Fields

Overseas Fields

Architectural Planning Dept.

Architectural Design Dept.

Development Dept.

Architectural Planning Dept.

Development Dept.

New Business Dept.

Architectural Design1 Team

Specialized Design Team

Development Team

Architectural Deigsn Team

Development Team

New Business Development Team

Architectural Design 2 Team

Environmental Design Team

Urban Development Team

International Design Competition Team

National development project Team

Real Estate Development Team

Architectural Design 3 Team

Interior Design Team

P.M Team

Development ConsultingTeam

Real Estate Management Team

Design Supervision Team


[ Collaboration/ Đối tác]

ECOLAND GROUP

SONGDA THANGLONG JOINT STOCK COMPANY

VIETNAM NATIONAL CONVENTION CENTER

NATIONAL EXHIBITION CONSTRUCTION CENTER

TONG CONG TY XAY DUNG NGANH HANG KHONG


[ Project images/ Các dự án đã thực hiện]


Go - Duck I’Park Apartment Chung cư Go - Duck l’Park Improvement Design/ Thiết kế cải tạo Site/ Địa điểm: Gangdong-Gu GoduK-Dong 499, Seoul Site Area/ Diện tích xây dựng: 61,365.18 m2 Unit/ Số căn hộ: 1270 units Year/ Năm: 2010


Daechi I’Park Apartment Chung cư Daechi I Park Improvement Design/ Thiết kế cải tạo Site/ Địa điểm: Daechi-dong 888, Seoul, Korea Site Area/ Diện tích khu đất : 36,857 m2 Unit/ Số lƣợng căn hộ : 773 Units Year/ Năm : 2007


Suncheon Songbo Pinecill Apartment Chung cư Suncheon Songbo Pinecill Residence/ Nhà ở Site / Địa điểm: Suncheon-si, Jeonranam-do,Korea Site Area/ Diện tích khu đất: 40,781 m2 Total Area/ Tổng diện tích: 115,907m2 Unit/ Số căn hộ: 757 units


Chunchoen Janghak I’Park Aparment Chung cư Chunchoen Janghak I’Park Residence/ Nhà ở Site/ Địa điểm: Janghak-ri, Gangwon-do Korea Site Area/ Diện tích khu đất: 25.575 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 5,597 Total Area/ Tổng diện tích: 74,682 m2 Unit/ Số căn hộ: 493 units


Bukbyeon Dongyang Paragon Apartment Chung cư Bukbyeon Dongyang Paragon Residence/ Nhà ở Site / Địa điểm: Janghak-ri, Gangwon-do Korea Site Area/ Diện tích xây dựng: 25.575 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 5,597 Total Area/ Tổng diện tích: 74,682 m2 Unit/ Số căn hộ : 493 units


Suwon Yeong Tong Athletic Facilities Sports, Commercial Complex Tổ hợp công trình thể thao, thƣơng mại Site / Địa điểm: Yeaong Tong, Suwon, Gyeonggi-do, Korea Site Area/ Diện tích đất: 12,823.90 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 7,687.34 m2 Total Area/ Tổng diện tích: 47,810.59 m2


Cleve Complex Sports, Commercial Complex/ Tổ hợp công trình thể thao, thƣơng mại Site/ Địa điểm: Van Phu, Ha Đong, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 65,606 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 30,383 m2 Total Area/ Tổng diện tích: 772,347 m2


Vietnam Cleve Mart Trung tâm mua sắm Vietnam Cleve Super market, Entertaiment/ TT mua sắm, giải trí Site/ Địa điểm : Văn Phú, Hà Đông, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 10,734 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 4,810.95m2 Total Area/ Tổng diện tích: 27,945.92 m2


La Thanh Swimming Pool Bể bơi La Thành Swimming Pool, Entertaiment/ Bể bơi, giải trí Site/ Địa điểm : Ha noi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 4,414 m2 Builiding Area/ Diện tích xây dựng: 1,120 Total Area/ Tổng diện tích: 1,426 m2


The Manor Eco Plus Hotel Khách sạn The Manor Eco Plus Bussiness Hotel, Entertaiment, Commercial Khách sạn, thƣơng mại, giải trí Site/ Địa điểm Lao Cai, Vietnam Site Area / Diện tích khu đất: 15,200 m2 Builiding Area / Diện tích xây dựng: 9,500 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 60,000 m2


La Thanh Hotel/ Khách sạn La Thành Government Hotel/ Nhà khách Chính phủ Site/ Địa điểm: Ha noi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 3,745m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 1,748 Total Area/ Tổng diện tích: 14,952 Unit/ Số phòng: 180 units


E4-19 Complex/ Tổ hợp công trình E4-19 Apartent Commercial Complex Tổ hợp chung cƣ, trung tâm thƣơng mại Site / Địa điẻm: Cau Giay, Ha noi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 4,450m2 Building Area/ Diện tích xây dựng: 2,059 Total Area/ Tổng diện tích: 51,609


Dragon – Pia Resort / Khu nghỉ dưỡng Dragon - Pia Condo, Entertaiment, Marina Khu căn hộ, Vui chơi giải trí Site/ Địa điểm : Nha Trang, An Vien, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất : 21,974m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 8,081 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 103,923


D27 Seven –Star Complex Tổ hợp công trình D27 Seven-Star Office, Apartment Complex Tổ hợp căn hộ Văn phòng Site / Địa điểm : Cau Giay, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 22,256 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 6,524 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 162,806


Ninh Binh Express Service Area Trạm dịch vụ đường cao tốc NinhBình Service area, Complex mall Tổ hợp khu dịch vụ mua sắm Site/ Địa điểm : Ha Nam, Vietnam


U-Silk City Residence, Commercial, Complex/ Tổ hợp chung cƣ thƣơng mại Site/ Địa điểm : Van Khe, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 92,107 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 26,793 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 681,821


Emerald City Residence, Commercial, Complex/ Tổ hợp chung cƣ thƣơng mại Site/ Địa điểm : Phu Dien, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 8,69 ha Building Area/ Diện tích xây dựng : 472648 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 3.864.994 m2


Sunrise Tower Residence, Commercial, Complex/ Tổ hợp chung cƣ thƣơng mại Site/ Địa điểm : Me Tri, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 2349 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 1057 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 32767 m2


B6 APT Residence, Commercial, Complex/ Tổ hợp chung cƣ thƣơng mại Site/ Địa điểm : Nui Truc, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 3922 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 2313 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 54767 m2


Hanoi Castle Residence, Commercial, Complex/ Tổ hợp chung cƣ thƣơng mại Site/ Địa điểm : Chua Boc, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 9,080 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 3,900 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 110,000 m2


Secret Garden Hotel, Commercial/ Tổ hợp khách sạn, thƣơng mại Site/ Địa điểm : Đống Đa, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 10,000 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 4,200 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 120,000 m2


Hungvuong Conference Center Conference, Office/ Trung tâm hội nghị, văn phòng Site/ Địa điểm : Hùng Vƣơng, Hanoi, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 2,000 m2 Building Area/ Diện tích xây dựng : 900 m2 Total Area/ Tổng diện tích : 2500 m2


[ Other Projects/ Các dự án khác] VID Gold season

Bac Giang hotel

Residental

Hotel

An Vien APT

Chua Boc APT

Residental

Residental

SDTL headquater

D22 ACC Apartment

Office

Residental

Golden gate tower

Hungvuong Hotel

Hotel, Residental

Hotel

D27 complex

Tayhotay urban

Residental

Residental


HAPRO villa Residental

Cameroon Hotel Hotel

HMC Speedom

Danang conference

Sport

Conference

Sport center

Highway service

Sport

Trafic

ICTS complex Hotel, Residental

D25 Aparment Residental

Danang Condo Hotel

Vietin bank Tower

Hotel

Office


[ Factory Projects/ Các dự án công nghiệp]


Myungbo Factory/ Nhà máy Myungbo Factory Design/ Thiết kế nhà máy Site / Địa điểm: Song Khe-Noi Hoang, Yen Dung, Bac Giang, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 12.000 m2 Workers / Công nhân: 500 people Year/ Năm : 2013


Vina Circuit Factory Factory Design & Supervisor Thiết kế và giám sát nhà máy Site/Địa điểm : Binh Xuyen, Vinh Phuc, Vietnam Site Area/Diện tích Khu đất: 4000m2 Workers/Công nhân : 300 people Year/Năm : 2014


PRETTL Factory/ Nhà máy PRETTL Factory Design & Supervisor/ Thiết kế và giám sát nhà máy Site/ Địa điểm : Hai Duong, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 3 ha Workers/ Công nhân: 1500 worker Year/ Năm : 2015


JMT VN Factory/ Nhà máy JMT VN Factory Design & Supervisor/ Thiết kế và giám sát nhà máy Site/ Địa điểm : Bac Ninh, Vietnam Site Area/ Diện tích khu đất: 2 ha Workers/ Công nhân: 500 worker Year/ Năm : 2016


Warehouse for rent

Hanam vina

Fatory design

Factory design

Nikkiso Factory

Bang Joo Factory

Factory Design

Factory Design

Interfex Fatory

SANHA Electronics

Factory Design

Factory Design

Myungbo Factory

Far east Factory

Factory Design

Factory Design


Korea

Vietnam

Company PLAN ADD Co., Ltd. Address 5F, 241 Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea. Registration Kangnam Architecture Office – No.2034 Certification No. 1 3 3 6 Establ. Date 09. 05. 2002 Tel 82. 2. 554. 8171-2 Fax 82. 2. 554. 8173 Website www.Planadd.com

Company Address Registration Certification No. Establ. Date Tel Fax Website

PLAN ADD Vietnam Co., Ltd. No. 39, TT4, My Dinh-Me Tri new urban, My Dinh I, Ha Noi 0103028462 011023000 14. 11. 2008 84. 4. 3787. 6232 84. 4. 3787. 6233 www.Planadd.com

2016 Plan ADD Brochure  
2016 Plan ADD Brochure  
Advertisement