Page 1

รายงานผลการดําเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


บทสรุปสําหรับผู้บริหาร กองนโยบายและแผน มีหน้าที่ติดตามและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดําเนินการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานและ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและ แผนปฏิ บั ติการประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงผลการดํ าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ าหมายที่ มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งเป็นการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับรายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงานต่างๆและ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) โดยมีสาระ สรุปได้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2555 จํานวน 259,018,000 บาท และเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 208,385,130 บาท โดยจัดสรรรวม 2 ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 467,403,130 บาท 2. ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มี ก ารเบิ ก จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 208,367,936 บาท และเบิกจ่ายเงินรายได้ 161,046,095 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 369,414,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.04 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สําหรับเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายได้กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เป็นเงิน 97,989,099 บาท โดยจําแนกตามประเภทงบประมาณ คือ - เงินงบประมาณแผ่นดิน กันเงินเบิกจ่ายเพื่อเป็นงบลงทุนทั้งหมด เป็นจํานวนเงิน 50,650,064 บาท - เงินรายได้มหาวิทยาลัย กันเงินเบิกจ่ายเป็นจํานวนเงิน 47,339,035 บาท จําแนกเป็น งบดําเนินงาน 22,109,900 บาท งบลงทุน 16,060,800 บาท งบเงินอุดหนุน 3,659,385 บาท และงบรายจ่าย อื่น 5,508,950 บาท 3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กําหนดไว้ภายใต้แผนงาน/งาน จํานวนทั้ งสิ้ น 33 ตั ว ชี้ วั ด ในจํ านวนนี้ มี 25 ตั ว ชี้ วั ดที่ มีผ ลการดํ าเนิ น งานสู งกว่าหรื อเท่ากั บ เป้ าหมายของ แผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของตัวชี้วัดทั้งหมด มี 6 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายของแผน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และมี 2 ตัวชี้วัดที่รอผลการ ประเมินจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 4. การดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2555 มีหลักสูตรที่เปิดสอนใน ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 หลักสูตร 53 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งหมดจํานวน 16,351 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนทั้งหมด 15,753 คน โดยมีนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 1/2555 จํานวน 5,773 คน และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น 598 คน โดยมี นั กศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษาเข้ าใหม่ ปี การศึ กษา 1/2555 จํ านวน 296 คน โดยมี ผู้ สํ าเร็ จ การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งหมดจํานวน 1,750 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน 1,497 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 251 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน


5. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายผู้สอนจํานวน 410 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 304 อัตรา รวมเป็น 714 อัตรา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 70 อัตรา และมีผู้เกษียณจํานวน 10 อัตรา เป็นสาย ผู้สอน 7 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 3 อัตรา 6. การดํ าเนิ นงานด้านวิจั ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี โครงการทั้งหมด 117 โครงการ เป็ นเงิ น 10,287,600 บาท จํ าแนกเป็ นโครงการที่ได้รั บทุ นวิ จัย ภายนอก 14 โครงการ และทุ นภายในจํานวน 103 โครงการ โดยโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ระหว่างดําเนินการทั้งหมด 7. การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีโครงการที่ส่งเสริม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 22 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 5,768 คน 8. การดําเนินงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งสิ้น 80 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 6,969 คน ซึ่งมีโครงการความร่วมมือที่สําคัญ ได้แก่ - โครงการอบรมครูตามนโยบายไทยเข้มแข็ง - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ - โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555 - โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9. ผลการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายการดังนี้ 9.1 การจัดหาครุภัณฑ์ดําเนินการจัดหาแล้วเสร็จ จํานวน 152 รายการ และยังอยู่ในระหว่าง ดําเนินการ 84 รายการ 9.2 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 33 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินการ 18 โครงการ 10. ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ ประเมินอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเท่ากับ 3.68 11. ผลการประเมิ น การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) จากผู้ ป ระเมิ น ของ คณะกรรมการ จาก ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัย มีผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 9 “ระดั บความสําเร็จของการพัฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจั ดการภาครั ฐ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554” มี คะแนนเท่ากับ 4.9230 และผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (Certify FL)


1.ข้อมูลหน่วยงาน จํานวนบุคลากรและนักศึกษา 1.1 ปรัชญา (Philosophy) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล 1.3 พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กําหนดพันธกิจที่สําคัญเพื่อสนองต่อความ ต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 2 วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 3 บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึง ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 4 อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 6 ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 1.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อ " พัฒนาท้องถิ่น " หมายถึงการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ 1. พัฒนาคน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น 2. พัฒนาความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมและนําไปใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น 3. พัฒนาจิตใจ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต 4. พัฒนาความรักความศรัทธา ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 1.5 อัตลักษณ์ (Identity) บัณฑิตมีสํานึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นําชุมชนพัฒนา 1. สํานึกดี หมายถึง บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 2. มีความรู้ หมายถึง บัณฑิตมีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในวิชาชีพ 3. มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตน เหมาะสม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4. นําชุมชนพัฒนา หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งบทบาทของผู้นําที่ดี มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะนําชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการ แห่งสันติภาพ และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


1.6 ค่านิยมหลักองค์กร (Core value) มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2555-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับงานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สืบสานและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อพึ่งพาตนเอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาวิจัยสู่สากล 1.8 หน่วยงานภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีหน่วยงานภายในซึ่งแบ่งตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายในที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 52 ประกอบด้วย 1. สํานักงานอธิการบดี 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6. คณะครุศาสตร์ 7. คณะวิทยาศาสตร์ 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9. คณะวิทยาการจัดการ 10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12. บัณฑิตวิทยาลัย 13. สํานักงานตรวจสอบภายใน และมหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการระดับกองรวม 6 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองโยบายและแผน 3) กองพัฒนานักศึกษา 4) กองการพัสดุ 5) กองประชุมและพิธีการ และ 6) กองบริหารงานบุคคล 1.9 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ 2. ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 3. มีความรู้ความเข้าใจ และสํานึกในคุณค่าของท้องถิ่น 4. ประยุกต์ความรู้ ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 5. มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทักษะในวิชาชีพ 6. การคิดเชิงสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง


ด้านการจัดการศึกษา ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/สํานัก 1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์ 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.คณะวิทยาการจัดการ 5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7.บัณฑิตวิทยาลัย 8.ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนฯ 9.กองกลาง 10.กองการบริหารงานบุคคล 11.กองประชุมและพิธีการ 12.กองพัฒนานักศึกษา 13.กองนโยบายและแผน 14.กองคลังและทรัพย์สิน 15.ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 16.กองอาคารสถานที่และบริการ 17.ยานพาหนะ 18.สํานักงานมาตรฐานและประกันฯ 19.สถาบันวิจัยและพัฒนา 20.สํานักศิลปและวัฒนธรรม 21.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 22.สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 23.กองการพัสดุ 24.งานอนุรักษ์พลังงาน 25.โรงเรียนสาธิต 26.วิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร 27.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 28.ศูนย์ปะคํา 29.ศูนย์หนองขวาง 30.ฝ่ายสวัสดิการรักษาความปลอดภัย 31.งานประชาสัมพันธ์ 32.งานบริการสุขภาพและอนามัย

รวมทั้งสิ้น

อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน พนักงาน บุคลากร บุคลากร ประจํา พลเรือน ประจํา ราชการ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาย สาย รวม (สายสอน) (สนับสนุน) วิชาการ สนับสนุน

32 39 34 18 12 19 154

1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 13

2 2 1 7 3 1 2 2 20

1 2 2 1 1 1 3 5 1 7 1 5 3 1 1 1 36

32 43 46 21 5 16 3 2 168

2 3 3 2 1 1 1 1 3 1 3 10 4 1 25 3 3 1 1 16 10 4 2 6 1 1 109

34 2 103 16 7 110 36 4 123 3 2 47 1 19 3 2 43 1 4 3 3 1 6 5 3 4 8 2 16 1 11 2 32 71 5 12 1 4 2 4 1 3 3 26 4 20 2 8 1 5 26 32 1 1 2 2 2 3 3 8 13 3 1 2 92 122 714 ข้อมูล ณ สิงหาคม 2555 กองบริหารงานบุคคล


ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสอน จําแนกตามคณะและคุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานราชการ คณะ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม คณะครุศาสตร์ - 25 7 32 คณะวิทยาศาสตร์ - 27 12 39 คณะวิทยาการจัดการ - 16 2 18 - 1 - 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 19 15 34 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 5 6 12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 16 1 19 รวม 3 108 43 154 - 1 - 1

พนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 1 23 8 32 - 43 - 43 - 20 1 21 2 43 1 46 - 4 1 5 1 15 - 16 4 148 11 163

อาจารย์อัตราจ้าง ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 18 12 4 34 8 8 - 16 2 1 - 3 24 12 - 36 3 - 3 55 33 4 92

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 32 - 32 43 - 43 21 - 21 46 - 46 5 - 5 16 - 16 163 - 163

อาจารย์อัตราจ้าง อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 25 7 2 34 14 1 1 16 3 - 3 34 1 1 36 3 - 3 79 9 4 92

รวม 98 98 43 116 17 38 410

ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรสายสอน จําแนกตามคณะและตําแหน่งทางวิชาการ คณะ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม

อาจารย์

12 21 8 17 5 14 77

ข้าราชการ ผศ. รศ. 19 1 17 1 9 1 15 2 6 1 5 71 6

รวม 32 39 18 34 12 19 154

พนักงานราชการ อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 1 - 1 1 - 1

รวม 98 98 43 116 17 38 410

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2555 กองบริหารงานบุคคล


ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก คณะ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงานสายสนับสนุน รวม

ปี 2550 โท เอก 3 1 3 1 6

ปี 2551 โท เอก 4 2 1 2 2 3 3 11

ปี 2552 โท เอก 2 3 3 7 1 1 1 16

ปี 2553 โท เอก 1 2 2 2 1 1 7

ปี 2555 โท เอก 3 3 1 1 12 12 8

ปี 2554 โท เอก 4 1 7 1 7 7 13

รวม โท 1 3 11 15

เอก 17 16 13 11 3 3 6 32 101

ปี 2555 ศึกษาต่อนอกเวลา (ได้รับทุน) ป.โท ป.เอก

รวม

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อภาคปกติและภาคนอกเวลา คณะ

ศึกษาต่อภาคปกติ

ป.เอก

ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงานสายสนับสนุน รวม

1 6 1 8

ปี 2554 ศึกษาต่อนอกเวลา (ได้รับทุน) ป.โท ป.เอก

7 7

3 1 1 5

รวม ศึกษาต่อภาคปกติ ป.เอก

4 1 7 1 7 20

1 1 2

12 12

3 2 1 6

3 3 12 20


ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามประเภท สายสอน สาย (อาจารย์) สนับสนุน

ประเภทบุคลากร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม

154 1 163 92 410

13 20 35 114 3 119 304

รวม

ร้อยละ

167 20 36 277 92 3 119 714

23.39 2.80 5.04 38.80 12.89 0.42 16.67 100

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2555

ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั้งหมดจําแนกตามคณะ นักศึกษาเข้าใหม่ คณะ ชาย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

คณะครุศาสตร์ 411 คณะวิทยาศาสตร์ 377 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 564 คณะวิทยาการจัดการ 233 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 141 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 430 บัณฑิตวิทยาลัย 115 รวม 2,271

นักศึกษาทั้งหมด

หญิง

รวม

ชาย

783 841 848 970 102 73 181 3,798

1,194 1,218 1,412 1,203 243 503 296 6,069

1,729 883 1,395 430 313 938 228 5,916

หญิง

รวม

4,347 6,076 1,804 2,687 1,747 3,142 1,899 2,329 155 468 113 1,051 380 598 10,445 16,361

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2555


ด้านการจัดการเรียนการสอน ตารางที่ 8 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร 1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน 12 สาขา

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน 8 สาขา

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 23 สาขา

สาขาวิชาในปีการศึกษา 2554 1. ภาษาไทย 2. ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) - ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 3. คณิตศาสตร์ 4. ฟิสิกส์ 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 6. ภาษาอังกฤษ 7. พลศึกษา 8. วิทยาศาสตร์ 9. การศึกษาปฐมวัย 10. สังคมศึกษา 11. นาฏศิลป์ 12. ศิลปศึกษา 1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) 3. ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษอังกฤษ) 4. การพัฒนาสังคม 5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 6. ดนตรี (ดนตรีสากล) 7. สารสนเทศศาสตร์ 8. คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3. ภูมิสารสนเทศ

สาขาวิชาเปิดสอนปีการศึกษา 2555 1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. สังคมศึกษา 4. ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) - ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) 5. นาฏศิลป์ 6. พลศึกษา 7. ศิลปศึกษา 8. คณิตศาสตร์ 9. วิทยาศาสตร์ 10. ฟิสิกส์ 11. การศึกษาปฐมวัย 12. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) 3.ภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) 4. การพัฒนาสังคม 5.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 6.ดนตรี (ดนตรีสากล) 7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 8. คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 1.คณิตศาสตร์ 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. ภูมิสารสนเทศ

4. วิทยาศาสตร์การกีฬา

4. วิทยาศาสตร์การกีฬา

5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6. สถิติประยุกต์

6. สถิติประยุกต์

7. ชีววิทยาประยุกต์

7. ชีววิทยาประยุกต์

8. เคมี

8. เคมี

9. เกษตรศาสตร์

9. เกษตรศาสตร์

10. สัตวศาสตร์

10. สัตวศาสตร์

11. ประมง

11. ประมง

12. สิ่งทอ

12. สิ่งทอ

13. สาธารณสุขชุมชน

13. สาธารณสุขชุมชน

14. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

14. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

15. เทคโนโลยีเซรามิกส์ 16. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17. เทคโนโลยีการก่อสร้าง

15. เทคโนโลยีเซรามิกส์ 16. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17. เทคโนโลยีการก่อสร้าง


ตารางที่ 8 (ต่อ) ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชาในปีการศึกษา 2554

ปริญญาตรี

18. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 19. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 20. เทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า 21. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 22. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 23. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศีกษา)

18. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 19. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 20. เทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า 21. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 22. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 23. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศีกษา)

4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 5. บริหารธุรกิจ(บธ.บ.) จํานวน 5 สาขา

1. นิติศาสตร์ 1. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหาร ทรัพย์กรมนุษย์) 2. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) 3. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) 5. บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

1. นิติศาสตร์ 1. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหาร ทรัพย์กรมนุษย์) 2. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) 3. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 4. บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) 5. บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

1. บัญชี

1. บัญชี

7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(ศ.บ.) 8. นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) 1. การสื่อสารมวลชน

1. การสื่อสารมวลชน

9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ปริญญาโท

สาขาวิชาเปิดสอนปีการศึกษา 2555

1. รัฐประศาสนศาสตร์

1. การบริหารการศึกษา

1. การบริหารการศึกษา

2. หลักสูตรและการสอน

2. หลักสูตรและการสอน

2.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

1. ภาษาอังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษ

3.รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (รป.ม.)

1. รัฐประศาสนศาสตร์

1. รัฐประศาสนศาสตร์

1. การบริหารการศึกษา 2. ภาวะผูน้ ําเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

1. การบริหารการศึกษา 2. ภาวะผูน้ ําเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

1.ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ปริญญาเอก 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สรุ ปสาขาทีเปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2555 - ระดับปริ ญญาตรี

รวม 53 สาขา

- บัณฑิตศึกษา

รวม 6 สาขา


2. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 467,403,130 บาท โดยแบ่งออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 259,018,000 บาท เงินรายได้ จํานวน 208,385,130 บาท โดยขออนุมัติครั้งที่ 1 จํานวน 185,624,700 บาท ครั้งที่ 2 จํานวน 22,760,430 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 9 ตารางที่ 9 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามประเภทงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม (บาท) (บาท) (บาท) ประเภทงบรายจ่าย

ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด

1. งบบุคลากร

92,508,800

39,143,589

131,652,389

28.17

2. งบดําเนินงาน

38,141,400

112,711,367

150,852,767

32.27

3. งบลงทุน

71,334,500

17,027,074

88,361,574

18.90

4. งบอุดหนุน

54,461,000

15,878,100

15.05

5. งบรายจ่ายอื่น

2,572,300

23,625,000

70,339,100 26,197,300

รวม

259,018,000

208,385,130

467,403,130

100.00

5.60


ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกตามแผนงาน / งาน / หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แผนงาน/งาน/หน่วยงาน งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบแผ่นดิน เงินรายได้ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 248,946,100 147,175,600 15,460,430 1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 215,984,700 102,599,653 15,460,430 1.1.1 สํานักงานอธิการบดี 213,662,400 81,320,353 15,110,430 1.1.2 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 840,000 7,204,000 50,000 1.1.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 1,482,300 14,075,300 300,000 1.2 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 32,961,400 44,575,947 1.2.1 คณะครุศาสตร์ 7,104,600 4,512,200 1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ 6,776,000 5,426,500 1.2.3€คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,406,800 4,826,400 1.2.4€คณะวิทยาการจัดการ 5,208,600 1,295,600 1.2.5€คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,263,900 1,204,700 1.2.6€คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,622,600 2,616,900 1.2.7€บัณฑิตวิทยาลัย 739,000 22,307,000 1.2.8 โรงเรียนสาธิต 1,839,900 2,386,647 2. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 439,000 740,000 2.1 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 439,000 740,000 2.1.1 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 439,000 740,000 -

รวม (บาท) 411,582,130 334,044,783 310,093,183 8,094,000 15,857,600 77,537,347 11,616,800 12,202,500 11,233,200 6,504,200 3,468,600 5,239,500 23,046,000 4,226,547 1,179,000 1,179,000 1,179,000

ร้อยละ ของงบ ประมาณ ทั้งหมด 88.06 71.47 66.34 1.73 3.39 16.59 2.49 2.61 2.40 1.39 0.74 1.12 4.93 0.90 0.25 0.25 0.25


ตารางที่ 10 (ต่อ) แผนงาน/งาน/หน่วยงาน 3. แผนงานวิจัย 3.1 งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 4.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 4.1.1 คณะครุศาสตร์ 4.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.1.3 คณะวิทยาการจัดการ 4.1.4 คณะวิทยาศาสตร์ 4.1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.1.7 บัณฑิตวิทยาลัย 4.1.8 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.1.9 ฝ่ายฝึกอบรมบริการแก่ท้องถิ่น 4.1.10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 4.1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. แผนงานสนับสนุนนโยบาย รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบแผ่นดิน เงินรายได้ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 4,632,900 5,984,100 4,632,900 5,984,100 4,632,900 5,984,100 2,700,000 350,000 2,700,000 350,000 385,000 293,000 80,000 663,000 250,000 140,000 320,000 250,000 110,000 329,000 130,000 100,000 2,300,000 31,375,000 7,300,000 259,018,000 185,624,700 22,760,430

รวม (บาท) 10,617,000 10,617,000 10,617,000 3,050,000 3,050,000 385,000 293,000 80,000 913,000 140,000 320,000 250,000 110,000 329,000 130,000 100,000 40,975,000 467,403,130

ร้อยละ ของงบ ประมาณ ทั้งหมด 2.27 2.27 2.27 0.65 0.65 0.08 0.06 0.02 0.20 0.03 0.07 0.05 0.02 0.07 0.03 0.02 8.77 100.00


ตารางที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้รับจัดสรรกับงบประมาณที่ใช้ไป จําแนกตามแผนงาน/ งาน /หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณที่ใช้ไปรวม 4 ไตรมาส งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม (บาท) (บาท) (บาท)

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1.1.1 สํานักงานอธิการบดี 1.1.2 สํานักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน 1.1.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1.2 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.2.1 คณะครุศาสตร์ 1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ 1.2.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์

248,946,100

162,636,030

411,582,130

200,087,644

128,642,166 328,729,810

79.87

48,858,456

33,993,864

82,852,320

215,984,700

118,060,083

334,044,783

167,553,964

93,568,352 261,122,316

78.17

48,430,736

24,491,731

72,922,467

213,662,400 840,000

96,430,783 7,254,000

310,093,183 8,094,000

165,282,061 837,012

77,738,469 5,454,390

243,020,530 6,291,402

78.37 77.73

48,380,339 2,988

18,692,314 1,799,610

67,072,653 1,802,598

1,482,300

14,375,300

15,857,600

1,434,891

10,375,493

11,810,384

74.48

47,409

3,999,807

4,047,216

32,961,400

44,575,947

77,537,347

32,533,680

35,073,814

67,607,494

87.19

427,720

9,502,133

9,929,853

7,104,600

4,512,200

11,616,800

7,092,361

4,346,756

11,439,117

98.47

12,239

165,444

177,683

6,096,000

5,426,500

11,522,500

6,009,427

5,283,787

11,293,214

98.01

86,573

142,713

229,286

680,000

679,997

679,997

100.00

3

1.2.4€€คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 1.2.5€€คณะวิทยาการจัดการ 1.2.6€€คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.2.7€€คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.2.8€ บัณฑิตวิทยาลัย 1.2.9 โรงเรียนสาธิต 2. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.1 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6,406,800

4,826,400

11,233,200

6,185,669

4,459,571

10,645,240

94.77

221,131

366,829

587,960

5,208,600

1,295,600

6,504,200

5,180,938

1,177,262

6,358,200

97.76

27,662

118,338

146,000

2,263,900

1,204,700

3,468,600

2,263,899

1,194,626

3,458,525

99.71

1

10,074

10,075

2,622,600

2,616,900

5,239,500

2,622,593

2,616,900

5,239,493

100.00

7

-

739,000

22,307,000

23,046,000

728,722

13,608,426

14,337,148

62.21

10,278

8,698,574

8,708,852

1,839,900

2,386,647

4,226,547

1,770,075

2,386,486

4,156,561

98.34

69,825

161

69,986

439,000

740,000

1,179,000

439,000

740,000

1,179,000

100.00

-

-

-

439,000

740,000

1,179,000

439,000

740,000

1,179,000

100.00

-

-

-

แผนงาน/งาน/หน่วยงาน

680,000

-

-

ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้

งบประมาณคงเหลือ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม (บาท) (บาท) (บาท)

-

3

7


ตารางที่ 11 (ต่อ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แผนงาน/งาน/หน่วยงาน 3. แผนงานวิจัย 3.1 งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 4.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 4.1.1 คณะครุศาสตร์

งบแผ่นดิน (บาท)

เงินรายได้ (บาท)

งบประมาณที่ใช้ไปรวม 4 ไตรมาส รวม (บาท)

งบแผ่นดิน (บาท)

เงินรายได้ (บาท)

รวม (บาท)

ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้

งบประมาณคงเหลือ แผ่นดิน (บาท)

เงินรายได้ (บาท)

รวม (บาท)

4,632,900

5,984,100

10,617,000

3,723,456

3,562,931

7,286,387

68.63

909,444

2,421,169

3,330,613

4,632,900

5,984,100

10,617,000

3,723,456

3,562,931

7,286,387

68.63

909,444

2,421,169

3,330,613

4,632,900

5,984,100

10,617,000

3,723,456

3,562,931

7,286,387

68.63

909,444

2,421,169

3,330,613

2,700,000

350,000

3,050,000

2,619,287

303,347

2,922,634

95.82

80,713

46,653

127,366

2,700,000

350,000

3,050,000

2,619,287

303,347

2,922,634

95.82

80,713

46,653

127,366

385,000

-

385,000

382,130

-

382,130

99.25

2,870

-

2,870

4.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

293,000

-

293,000

266,740

-

266,740

91.04

26,260

-

26,260

4.1.3 คณะวิทยาการจัดการ 4.1.4 คณะวิทยาศาสตร์ 4.1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.1.7 บัณฑิตวิทยาลัย 4.1.8 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.1.9 ฝ่ายฝึกอบรมบริการแก่ท้องถิ่น 4.1.10 สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีฯ 4.1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา

80,000

-

80,000

79,998

-

858,149

1,072.69

2

-

2

913,000

634,299

858,149

93.99

28,701

26,150

54,851

5. แผนงานสนับสนุนนโยบาย รวม

663,000

250,000

223,850

140,000

-

140,000

140,000

-

140,000

100.00

-

-

-

320,000

-

320,000

319,700

-

319,700

99.91

300

-

300

250,000

-

250,000

249,220

-

249,220

99.69

780

-

780

110,000

-

110,000

110,000

-

110,000

100.00

-

-

-

329,000

-

329,000

328,700

-

328,700

99.91

300

-

300

130,000

-

130,000

108,500

-

108,500

83.46

21,500

-

21,500

100,000

100,000

-

79,497

79,497

79.50

-

20,503

20,503

2,300,000

38,675,000

40,975,000

1,498,549

27,797,651

29,296,200

71.50

801,451

10,877,349

11,678,800

259,018,000

208,385,130

467,403,130

208,367,936

161,046,095 369,414,031

79.04

47,339,035

97,989,099

-

50,650,064


ตารางที่ 12 งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามรายไตรมาส จําแนกตามแผนงาน/ งาน /หน่วยงาน งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ใช้ไปรวมทั้ง 3 ไตรมาส

แผนงาน/งาน/หน่วยงาน

งบประมาณที่ใช้ไตรมาส 4 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 55)

รวมงบประมาณที่ใช้ไป

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

(บาท)

บาท

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ร้อยละของ

งบแผ่นดิน เงินรายได้ ร้อยละของ ร้อยละของ ใช้ไป (บาท) ใช้ไป (บาท) งบฯที่ใช้ไป งบฯที่ใช้ไป

รวม

งบประมาณ

(บาท)

ที่ใช้ไป

1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

134,210,997

80,672,779 214,883,776

65,876,647

47,969,387 113,846,034 200,087,644

96.03 128,642,166

79.88 328,729,810

88.99

1.1 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

117,259,872

63,335,634 180,595,506

50,294,092

30,232,718

80,526,810 167,553,964

80.41

93,568,352

58.10 261,122,316

70.69

115,149,001

54,526,480 169,675,481

50,133,060

23,211,989

73,345,049 165,282,061

79.32

77,738,469

48.27

243,020,530

65.79

1.1.1 สํานักงานอธิการบดี

814,730

3,818,676

4,633,406

22,282

1,635,714

1,657,996

837,012

0.40

5,454,390

3.39

6,291,402

1.70

1,296,141

4,990,478

6,286,619

138,750

5,385,015

5,523,765

1,434,891

0.69

10,375,493

6.44

11,810,384

3.20

16,951,125

17,337,145

34,288,270

15,582,555

17,736,669

33,319,224

32,533,680

15.61

35,073,814

21.78

67,607,494

18.30

1.2.1 คณะครุศาสตร์

3,816,066

3,355,014

7,171,080

3,276,294

991,742

4,268,036

7,092,360

3.40

4,346,756

2.70

11,439,116

3.10

1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์

2,327,226

3,590,380

5,917,606

3,682,201

1,693,407

5,375,608

6,009,427

2.88

5,283,787

3.28

11,293,214

3.06

1.2.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์

654,602

654,602

25,395

0

25,395

679,997

0.33

0.00

679,997

0.18

1.1.2 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.1.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1.2 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-

-

1.2.4€€ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,407,211

2,640,074

6,047,285

2,778,458

1,819,497

4,597,955

6,185,669

2.97

4,459,571

2.77

10,645,240

2.88

1.2.5€€คณะวิทยาการจัดการ

3,326,423

838,626

4,165,049

1,854,515

338,636

2,193,151

5,180,938

2.49

1,177,262

0.73

6,358,200

1.72

381,324

319,324

700,648

1,882,575

875,302

2,757,877

2,263,899

1.09

1,194,626

0.74

3,458,525

0.94

1,003,067

526,036

1,529,103

1,619,526

2,090,864

3,710,390

2,622,593

1.26

2,616,900

1.62

5,239,493

1.42

341,419

4,779,833

5,121,252

387,303

8,828,593

9,215,896

728,722

0.35

13,608,426

8.45

14,337,148

3.88

1,693,787

1,287,858

2,981,645

76,288

1,098,628

1,174,916

1,770,075

0.85

2,386,486

1.48

4,156,561

1.13

132,143

447,514

579,657

306,857

292,486

599,343

439,000

0.21

740,000

0.46

1,179,000

0.32

132,143

447,514

579,657

306,857

292,486

599,343

439,000

0.21

740,000

0.46

1,179,000

0.32

1.2.6€€คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1.2.7€€€คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.2.8€€€บัณฑิตวิทยาลัย 1.2.9 โรงเรียนสาธิต 2. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2.1 งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม


ตารางที่ 12 (ต่อ) งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่ใช้ไตรมาส 4 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 55)

งบประมาณที่ใช้ไปรวมทั้ง 3 ไตรมาส

แผนงาน/งาน/หน่วยงาน

3. แผนงานวิจัย 3.1 งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวมงบประมาณที่ใช้ไป

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

งบแผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

งบแผ่นดิน

(บาท)

บาท

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป

เงินรายได้ (บาท)

ร้อยละของ

ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้ไป

รวม

งบประมาณ

(บาท)

ที่ใช้ไป

1,379,878

2,386,973

3,766,851

2,343,578

1,175,958

3,519,536

3,723,456

1.79

3,562,931

2.21

7,286,387

1.97

1,379,878

2,386,973

3,766,851

2,343,578

1,175,958

3,519,536

3,723,456

1.79

3,562,931

2.21

7,286,387

1.97

1,721,351

2,619,287

1.26

303,347

0.19

2,922,634

0.79

1,721,351

2,619,287

1.26

303,347

0.19

2,922,634

0.79

4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1,201,283

-

1,201,283

1,418,004

4.1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

1,201,283

-

1,201,283

1,418,004

207,800

-

207,800

174,330

-

174,330

382,130

0.18

-

-

382,130

0.10

4.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

88,740

-

88,740

178,000

-

178,000

266,740

0.13

-

-

266,740

0.07

4.1.3 คณะวิทยาการจัดการ

35,000

-

35,000

44,998

-

44,998

79,998

0.04

-

-

79,998

0.02

4.1.4 คณะวิทยาศาสตร์

401,043

-

401,043

233,256

223,850

457,106

634,299

0.30

223,850

0.14

858,149

0.23

4.1.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

122,000

-

122,000

18,000

-

18,000

140,000

0.07

-

-

140,000

0.04

4.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

222,700

-

222,700

97,000

-

97,000

319,700

0.15

-

-

319,700

0.09

60,000

-

60,000

189,220

-

189,220

249,220

0.12

-

-

249,220

0.07

-

-

-

110,000

-

110,000

110,000

0.05

-

-

110,000

0.03

4.1.9 ฝ่ายฝึกอบรมบริการแก่ท้องถิ่น

64,000

-

64,000

264,700

-

264,700

328,700

0.16

-

-

328,700

0.09

4.1.10 สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีฯ

-

-

-

108,500

-

108,500

108,500

0.05

-

-

108,500

0.03

-

-

-

79,497

79,497

-

-

79,497

0.05

79,497

0.02

10,021,688

10,910,450

1,498,549

27,797,651

17.26

29,296,200

7.93

100 369,414,031

100

4.1.1 คณะครุศาสตร์

4.1.7 บัณฑิตวิทยาลัย 4.1.8 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

4.1.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. แผนงานสนับสนุนนโยบาย รวม

609,787

17,775,963

-

18,385,750

888,762

137,534,088 101,283,229 238,817,317

70,833,848

-

59,459,519 130,596,714 208,367,936

0.72

100 161,046,095


3. แผนและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นรายไตรมาส 3.1 แผนและผลการดําเนินงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดหลัก ที่สะท้อนผลการดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวม จํานวน 33 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 13 ตารางที่ 13 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัด 1 จํานวนหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นตาม กรอบมาตรฐาน TQF 2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อหลักสูตร ทั้งหมด 3 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน TQF 4 จํานวนโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย

ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย แผน

ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 4

6 หลักสูตร

7

-

7

ร้อยละ 100

100

-

100

√ √

ร้อยละ 80

100

100

100

7 โครงการ

3

7

10

ร้อยละ 80

N/A

N/A

N/A

6 ร้อยละระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง / ร้อยละ 80 N/A N/A N/A ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 7 จํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ 20 คน 7 13 20 ปริญญาเอก 8 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองและยก 12 ผลงาน 17 6 23 ย่องในระดับชาติ 9 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ปริญญา ร้อยละ 20 50.89 51.40 51.4 เอกต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ ร้อยละ 15 22.22 21.95 21.95 ประจํา 11 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติต่อ ร้อยละ 30 3.64 0.75 4.39 อาจารย์ประจํา 12 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อ ร้อยละ 15 0.52 1.67 2.19 อาจารย์ประจํา 13 จํานวนงานวิจัย / นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียน 30 ผลงาน 11 11 ทรัพย์สินทางปัญญา 14 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ ร้อยละ 20 N/A 4.87 4.87 ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 15 เงินสนับสนุนทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ 9.50 ล้านบาท 8,547,900 1,739,700 10,287,600 ประจํา 80 16 จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 25 โครงการ 61 19

รอผลการประเมิน จากสํานักงานสถิติ แห่งชาติ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √


เป้าหมาย ไตรมาส แผน 1-3 17 จํานวนผู้เข้าร่วมบริการวิชาการ 600 คน 4,240 18 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ 80 87.89 ตัวชี้วัด

19 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ใน ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ไตรมาส 4 2,729 85

ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 6,969 √ 86.445 √

1 แหล่ง

1

-

1

20 จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 21 จํานวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น

4 โครงการ 2 โครงการ

2

3

5

2

7

9

22 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

13 โครงการ

11

11

22

23 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3,500 คน

3,724

2,044

5,768

24 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 90

91.19

91.30

91.24

-

3 1

3 1

N/A

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 4

-

-

-

ร้อยละ 50

35.24

46.63

46.63

ระดับ 5

N/A

ระดับ 5

ระดับ 5

31 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80

N/A

82.14

82.14

32 จํานวนรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร 33 ระดับความสําเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย

5 ล้านบาท 8,450,646 2,732,770 11,183,416 ระดับ 5 N/A ระดับ 5 ระดับ 5

25 จํานวนผลงาน / ชิ้นงานทางศิลปวัฒนธรรม 3 ผลงาน 26 จํานวนผลงาน / ชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง 1 ผลงาน มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 27 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 5 28 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 29 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 30 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการ ประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ 1. ข้อที่ 3.2 จํานวนรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร - เงินรายได้จากค่าเช่าล๊อคโรงอาหารเป็นเงิน = - เงินรายได้จากค่าเช่าโรงแรมพนมพิมาน เป็นเงิน = - เงินรายได้จากค่าเช่าหอพักภูกระโดงและหอพักเขาอังคารเป็นเงิน = - เงินรายได้จากเงินรับฝาก 10% , 20% , 30% , 80% = - ค่าหอพักนักศึกษา = รวม 2. N/A หมายถึง ยังไม่สรุปผลการประเมิน 3. ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มีจํานวน 25 ตัวชี้วัด

785,364 6,095,153 535,913 2,509,786 1,257,200 11,183,416

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


ปัญหาอุปสรรคของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติต่ออาจารย์ประจํา ปัญหา อุปสรรค : 1. งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเพียง Basic Research จึงไม่มีความลึกซึ้งมากพอที่จะนําองค์ความรู้จาก งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้ 2. บุคลากรให้ความสําคัญกับงานวิจัยน้อย 3. การนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ 4. มหาวิทยาลัยกําหนดค่าเป้าหมายด้านการวิจัยสูงเกินไป แนวทางการแก้ไข : 1. มหาวิทยาลัยต้องยึดระเบียบเกี่ยวกับกรอบภาระงานของคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รอง ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) เพื่อให้ผู้มีตําแหน่งทางวิชาการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 2. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่ง 3. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา ปัญหาอุปสรรค : 1. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 2. มหาวิทยาลัยกําหนดค่าเป้าหมายด้านการวิจัยสูงเกินไป แนวทางการแก้ไข : - พัฒนาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมากขึ้น ตัวชี้วัดที่ 13 จํานวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหา ปัญหาอุปสรรค : 1. มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงานของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยน้อย 2. กระบวนการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต่อเนื่อง 3. ขาดการประชาสั มพั น ธ์ ด้ านกระบวนการและขั้ น ตอนการรั บ ผลงานเพื่ อดํ าเนิ น การจดทะเบี ย น ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4. ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมมีน้อย แนวทางการแก้ไข : 1. ผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทราบ และเห็นความสําคัญเช่นกัน 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดความ สนใจมากยิ่งขึ้น 3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนักวิจัยให้พัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมให้มากขึ้น


ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย ปัญหาอุปสรรค : งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์น้อย แนวทางการแก้ไข : 1. พัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม 3. การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ควรกําหนดคะแนนการนําผลงานไปใช้ประโยชน์มาเป็นเกณฑ์การ พิจารณาร่วมด้วย ตัวชี้วัดที่ 28 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบใน การดําเนินกิจกรรม จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมและมีความคาดเคลื่อนว่าหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบโดยตรง แนวทางการแก้ไข : - จัดหาหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมโดยตรง ในแต่ละระดับ เช่น ระดับมหาวิทยาลั ย ระดับคณะ ระดับสํานักงาน ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหา อุปสรรค : ด้านการจัดหาครุภัณฑ์ 1. การจัดหาครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณช่วยภัยน้ําท่วม ทําให้งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดซื้อ 2. ปัญหาผู้ประกอบการประสบอุทกภัย การเลิกผลิตสินค้าทําให้ไม่มีผู้มายื่นซอง 3. การร้องเรียนเรื่องคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และการอนุมัติงบประมาณที่มีความล่าช้า ด้านงานก่อสร้าง - เนื่องจากผู้ประกอบการทํางานล่าช้า ประสบปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการขอขึ้นค่าแรง การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี และการปรับแบบรูปรายการ แนวทางการแก้ไข 1. สมทบเงินรายได้มหาวิทยาลัย กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ 2. เร่งรัดการดําเนินงานการแต่ละโครงการ และมีการประกาศเชิญชวนให้กว้างขวางขึ้น 3. แจ้งข้อมูลรายละเอียดและเชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและช่วยแก้ปัญหา


สรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามแผนงาน จากการประมวลผลการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน คณะ/สํานัก/สถาบันต่างๆ และข้อมูลผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากกองคลังและทรัพย์สินพบว่า ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด มี 25 ตัวชี้วัดที่มีผลดําเนินงาน สูงกว่าหรือเท่ากับแผนการดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของตัวชี้วัดทั้งหมดและมี 6 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของตัวชี้วัดทั้งหมดและมี 2 ตัวชี้วัดที่รอผลการประเมินจากสํานักงานสถิติแห่งชาติโดยในการดําเนินงานภายใต้ แผนงาน / งาน โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น 369,414,031 บาท 1. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.1 งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิต : มีตัวชี้วัดสะท้อนถึงผลการดําเนินงาน จํานวน 10 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย แผน

ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 4

ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ

1 จํานวนหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นตาม 6 หลักสูตร กรอบมาตรฐาน TQF 2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อหลักสูตร ร้อยละ 100 ทั้งหมด

7

-

7

100

-

100

√ √

3 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF

ร้อยละ 80

100

100

100

7 โครงการ

3

7

10

5 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 6 ร้อยละระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง / ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 7 จํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ 20 คน ปริญญาเอก

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

7

13

20

8 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองและยก ย่องในระดับชาติ 9 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ปริญญา เอกต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ ประจํา

12 ผลงาน

17

6

23

ร้อยละ 20

50.89

51.40

51.4

ร้อยละ 15

22.22

21.95

21.95

4 จํานวนโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

√ รอผลการประเมิน จากสํานักงานสถิติ แห่งชาติ


1.2 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิต : มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงาน จํานวน 7 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย แผน ระดับ 5

ไตรมาส 1-3 N/A

ไตรมาส 4 ระดับ 5

ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ระดับ 5

1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ระดับ 4

-

-

-

ร้อยละ 50

35.24

46.63

46.63

4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการ ประหยัดพลังงาน

ระดับ 5

N/A

ระดับ 5

ระดับ 5

5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80

N/A

82.14

82.14

6 จํานวนรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร

5 ล้านบาท 8,450,646 2,732,770 11,183,416

7 ระดับความสําเร็จการจัดการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย

ระดับ 5

N/A

ระดับ 5

ระดับ 5

√ √ √ √

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิต : มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงาน จํานวน 6 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย แผน

ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 4

25 โครงการ

61

19

80

600 คน

4,240

2,729

6,969

87.89

85

86.445

1 แหล่ง

1

-

1

5 จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

4 โครงการ

2

3

5

6 จํานวนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น

2 โครงการ

2

7

9

ตัวชี้วัด 1 จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 2 จํานวนผู้เข้าร่วมบริการวิชาการ

3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ 80 4 จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ใน ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น

√ √ √ √


3. แผนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิต : มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติต่อ อาจารย์ประจํา 2 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา 3 จํานวนงานวิจัย / นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา 4 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 5 เงินสนับสนุนทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ ประจํา

ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 4.39 √

เป้าหมาย แผน ร้อยละ 30

ไตรมาส 1-3 3.64

ไตรมาส 4 0.75

ร้อยละ 15

0.52

1.67

2.19

30 ผลงาน

-

11

11

ร้อยละ 20

-

4.87

4.87

9.50 ล้านบาท

8,547,900

1,739,700 10,287,600

4. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลผลิต : มีตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการ ผลการดําเนินงาน ดําเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย แผน

ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 4

1 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

13 โครงการ

11

11

22

2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3,500 คน

3,724

2,044

5,768

3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 90

91.19

91.30

91.24

4 จํานวนผลงาน / ชิ้นงานทางศิลปวัฒนธรรม

3 ผลงาน

-

3

3

5 จํานวนผลงาน / ชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

1 ผลงาน

-

1

1

ตัวชี้วัด

√ √ √ √ √


ตารางที่ 14 จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนจําแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ ปีงบ

หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ งบ งบเงิน แผ่นดิน รายได้ สกอ. ประมาณ 2555 คณะครุศาสตร์ 17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 14 คณะวิทยาศาสตร์ 3 12 คณะวิทยาการจัดการ 4 28 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 11 บัณฑิตวิทยาลัย 3 ศูนย์/สํานัก/หน่วยงาน 11 1 รวม 13 103 1

งบประมาณ หมายเหตุ 768,000 1,203,050 2,042,500 3,237,000 1,295,000 907,350 160,000 674,700 10,287,600


ตารางที่ 15 สรุปข้อมูลการดําเนินการโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจําปี 2555 ปี หน่วยงาน งบประมาณ 2555 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์/สํานัก/หน่วยงาน รวม

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน ที่อนุมัติ ที่ได้รับการจัดสรร 17 768,000 14 716,000 12 1,180,000 28 1,473,500 7 260,000 11 657,500 3 160,000 11 541,100 103 5,756,100

งบประมาณ ที่ใช้ไป 404,000 358,000 650,000 656,750 130,000 352,750 80,000 270,500 2,902,000

หมายเหตุ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปี 2555 ยังไม่มีผู้ส่งโครงการวิจัย

งบประมาณ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ ที่ยังไม่เบิกจ่าย ที่แล้วเสร็จ ที่ค้างส่ง 364,000 17 358,000 14 530,000 12 816,750 28 130,000 7 304,750 11 80,000 3 270,600 11 2,854,100 103


ตารางที่ 16 โครงการวิจัยและจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามหน่วยงาน จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์ 1. การศึกษาศักยภาพการเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

40,000

20,000

ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

2. ผลของการฝึกคิดโดยใช้หลัก โยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาจิต สาธารณะของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

40,000

20,000

อ.คําจันทร์ ร่มเย็น

3. สมรรถนะของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง บุคลิกภาพกับภาวะผู้นําของ นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

40,000

20,000

35,000

17,500

อ.สุทิศา โขงรัมย์

5. รูปแบบการพัฒนาครูในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่ การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 32

40,000

20,000

อ.กิติวัชร ถ้วยงาม

6. การศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการวัสดุครุภัณฑ์ทางดนตรีของ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์

30,000

15,000

อ.อรอุมา เวชกร

7. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียน วรรณคดีภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

35,000

17,500

อ.ปองเอก เพ็งลุน

8. ตัวแปรความพร้อมในการจัด การศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อ รองรับการรวมกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

50,000

25,000

ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ําทรัพย์

9. การพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง ดนตรีเพื่อเสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ตลอดชีวิต

50,000

25,000

อ.ธิติ ปัญญาอินทร์

20,000

ดร.เบญจพร สมานมาก


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

10. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น บุรีรัมย์ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

50,000

25,000

ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา

11. การศึกษาวงปี่พาทย์พื้นบ้าน ของคนไทยเชื้อสายเขมร คณะป.มี ศิลป์ บ้านตะแบก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

50,000

25,000

อ.เฉลิมกิต เข่งแก้ว

12. การศึกษาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียงในเขตห้วยจรเข้ มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

ผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

13. แนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ เยาวชนก่อนวัยอันควรในเขตห้วย จรเข้มาก อําเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

36,000

18,000

ดร.ประทวน วันนิจ

14. การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม ของเยาวชนในสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

อ.จินตนา วัชรโพธิกร

15. การสร้างศักยภาพและความ สามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

20,000

10,000

ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

16. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เสริมสร้างการ เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนรอบ เขตอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ 17. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างและปลูกจิตสํานึกด้าน ท้องถิ่นศึกษาของนักเรียนในเขตอ่าง เก็บน้ําห้วยจระเข้มาก

80,000

40,000

ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ ดร.กระพัน ศรีงาน ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

100,000

50,000

ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ ดร.กระพัน ศรีงาน ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช

50,000

25,000

อ.สิริวรรณ ยิ่งได้ชม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18. สภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ตามแนวคิด เห็นของนักศึกษาในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

19. วิถีความเป็นอยู่ของภรรยาไทย กับสามีชาวต่างชาติในจังหวัดบุรีรัมย์

50,000

25,000

อ.ธงชัย ศรีโสภณ

20. วิถีชีวิตของนักศึกษาทุน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชายแดน ภาคใต้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

50,000

25,000

อ.วิศวมาศ ปาลสาร

21. ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนา มนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 22. การปนภาษาอังกฤษในข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์รายวัน 23. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อ ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

50,000

25,000

อ.วีรชัย ยศโสธร

50,000

25,000

อ.เชาวลิต คึ้มภูเขียว

50,000

25,000

อ.สุจิตรา ยางนอก

24. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิธีการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

20,000

10,000

อ.สมยง โสมอินทร์

25. การจัดการแหล่งสารสนเทศ เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาพ่อ ผาย สร้อยสระกลาง ตําบลโคกล่าม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

50,000

25,000

ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข อ.จุฑามาศ พรหมทอง

26. การศึกษาประวัติและผลงาน ของผู้ที่เคยได้รับรางวัลการส่งเสริม การศึกษาเพื่อสันติภาพจากมูลนิธิ การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรม ปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) คือ พระครูพิพุธ ประชานาถ

15,000

7,500

27. ชุดโครงการ รูปแบบการพัฒนา บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร น้ําห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

200,000

100,000

28. การเสริมสร้างศักยภาพด้วย ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์

20,000

10,000

อ.ธงชัย สีโสภณ อ.ชมพู อิสริยาวัฒน์

อ.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ ผศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ อ.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อ.เอกลักษณ์ สลักคํา อ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ อ.สุจิตรา ยางนอก


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

29. การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถี ชีวิตชุมชนที่ประสบอุทกภัยและภัย แล้วซ้ําซากในเขตลุ่มน้ําห้วยจระเข้ มาก จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

อ.สุจิตรา ยางนอก

30. แนวทางสนับสนุนศักยภาพ องค์กรทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์

37,500

18,750

อ.คคนางค์ ช่อชู อ.อุทิศ ทาหอม

31. แนวทางจัดส่งเสริมสุขภาวะของ ผู้สูงอายุด้านสังคมตามวิถีวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์

37,500

18,750

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด

32. การวิจัยการพัฒนารูปแบบการ บริการสาธารณสุขชุมชนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตามนโยบายของกระทรวง สาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์

247,050

123,525

ผศ.อนันต์ ลิขิตประเสริฐ อ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล

33. การพัฒนาและบูรณาการ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตาม บทบาทหน้าที่ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

240,000

120,000

อ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลศิริกุล ผศ.อนันต์ ลิขิตประเสริฐ อ.คคนางค์ ช่อชู อ.เทวัลย์ ยงธนาสารสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์ 34. การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ กําจัดโรคในข้าวสู่ชุมชนโดยการใช้ ปฏิบัติทางเทคโนโลยีอย่างง่ายด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตําบลสูงเนิน อําเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

40,000

อ.สุธีรา สุนทรารักษ์

35. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ ก่อให้เกิดโรคไหม้และโรคเมล็ดด่าง ในข้าว ของสมุนไพรตามภูมิปัญญา ท้องถิ่น

80,000

40,000

อ.สุวรรณา จันคนา

36. การสังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทาง เคมีเชิงฟิสิกส์และทดสอบฤทธิ์ทาง ชีวภาพของสารประกอบของไดเมทิล ไกลออกซามเมทัลนาโนพาร์ติเคิล

70,000

35,000

ดร.สมหมาย ปะติตังโข


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

37. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หา ปริมาณไนไตรท์และไนเตรทด้วยวิธีส เปกโทรโฟโตมีทรี

58,000

29,000

ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา

38. คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

50,000

25,000

อ.ฉวีวรรณ ยอดอินทร์

39. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์

52,000

26,000

ผศ.ดร. สุภาพร ชื่นชูจิตร

40. การสํารวจความตระหนักของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

30,000

15,000

อ.รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์

41. การพัฒนารูปแบบการออก กําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

200,000

100,000

42. ชีววิทยาของสัตว์อันดับค้างคาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย

200,000

100,000

43. กระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนเชิงบูรณาการ บริเวณพื้นที่ลุ่ม แม่น้ํามูลตอนกลางเขตจังหวัดบุรีรัมย์

200,000

100,000

44. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลก ติกโปรไบโอติกในการยับยั้งการ เจริญแบคทีเรียก่อโรคในระบบ ทางเดินอาหาร

50,000

25,000

อ.เทพอัปสร แสนสุข อ.วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

45. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงบูรณาการด้านการกําจัดหอยเชอ รี่ (Pomacea canaliculata)ด้วย การใช้น้ําหมักซาวข้าวร่วมกับใบ สาบเสือ (Eupotorium odortum) สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

110,000

55,000

อ.สุวรรณา จันคนา อ.สุธีรา สุนทรารักษ์

อ.เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา อ.กริชเพชร นนทโคตร

60,000

อ.นฤมล ประครองรักษ์ อ.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง อ.ณปภัช วรรณตรง ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ อ.จิรวดี โยยรัมย์ อ.สุวรรณา จันคนา อ.สุธีรา สุนทรารักษ์


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ 46. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ สารสกัดสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ก่อโรค พืช

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3 380,000

ผู้รับผิดชอบ

190,000

114,000

ดร.สมหมาย ปะติตังโข

116,250

ผศ.ดร.พยอม รอตมงคลดี นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี นางงามตา โอกาสดี นายจํานงค์ รอตมงคลดี

47. ความหลากหลายของชนิดปลา น้ําจืด และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนในแม่น้ําโขงตอนล่าง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

387,500

193,750

48. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ อนุภาคโลหะที่มี Natural Schiff bases เป็นตัวรีดิวส์ ต้านเชื้อราก่อ โรคพืชและเพลี้ยแป้ง

95,000

47,500

ดร.สมหมาย ปะติตังโข ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข น.ส.สุรีพร ดัดถุยาวัตร

คณะวิทยาการจัดการ 49. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สาขาเศรษฐศาสตร์ 50. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขา การเงินการธนาคารที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

30,000

15,000

ผศ.ดร.สุริยา รักการศิลป์

30,000

15,000

ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์

51. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขา การบัญชีที่พึงประสงค์ตามความ ต้องการของตลาดแรงงานเขตอําเภอ เมืองบุรีรัมย์

30,000

15,000

ผศ.เอมอร แสวงวโรตม์

52. การปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน

30,000

15,000

ผศ.อรรถกร จัตุกูล

53. ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลป ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

30,000

15,000

อ.รุ่งรัตน์ โสภา

54. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร นิเทศบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน

30,000

15,000

ผศ.สายใจ ทันการ


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

55. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน สาขาการจัดการ

30,000

15,000

ผศ.จันทิราพร ศิรินนท์

56. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30,000

15,000

อ.กุลกันยา ศรีสุข

57. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน สาขาการบริหารทรัพยากร มนุษย์

30,000

15,000

อ.ชนินารถ สงวนวงศ์

58. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

30,000

15,000

ผศ.อรรถกร จัตุกูล

59. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมรูปแบบการจัดการผลิตภาพ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทํานาจังหวัด บุรีรัมย์

200,000

20,000

อ.อัจฉรา หลาวทอง อ.จินตนา เกือกรัมย์

60. การวิจัยเพื่อพัฒนาครูของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยภูมิ ปัญญา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

110,000

55,000

อ.อัจฉรา หลาวทอง อ.จินตนา เกือกรัมย์

61. การศึกษาสภาพการผลิต การตลาดมะม่วงในเขต จังหวัดนครราชสีมา

110,000

55,000

อ.วิหาญ พะนุมรัมย์

62. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

110,000

55,000

อ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ อ.ทศพร แก้วขวัญไกร

63. การออกแบบระบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณา แบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน เขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

110,000

55,000

อ.นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล อ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

64. การออกแบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่ม สมรรถนะและพัฒนาขีด ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับตําบลภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

110,000

55,000

อ.กุลกัลยา ศรีสุข อ.อนงค์ ทองเรือง

65. ชุดโครงการ : แนวทางการสร้าง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้าน เศรษฐกิจและสังคมในเขตห้วยจรเข้ มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

20,000

10,000

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

66. แนวทางการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ ชาวบ้านในเขตห้วยจรเข้มาก อําเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

ผศ.เอมอร แสวงวโรฒน์

67. การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ข้าวหอมมะลิในเขตห้วยจรเข้มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

อ.วิหาญ พะนุมรัมย์

68. การศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มผู้ติด ยาเสพติดภายหลังจากได้รับการ บําบัดในเขตห้วยจรเข้มาก อําเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

69. การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ของชุมชนในเขตลุ่มน้ําห้วยจรเข้มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

36,000

18,000

ผศ.สายใจ ทันการ

70. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มอาชีพในชุมชนในเขตลุ่มน้ํา ห้วยจรเข้มากอําเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

36,000

18,000

ผศ.จันทิราพร ศิรินนท์

71. การศึกษาและวิจัยแนวทางการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่ม รายได้ของเขตลุ่มน้ําห้วยจรเข้มาก อําเภอเมืองบุรีรัมย์อย่างยั่งยืน

36,000

18,000

อ.ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

72. การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ของผู้สูงอายุ จ.บุรีรัมย์

37,500

18,750

ผศ.ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

73. ชุดโครงการ : การพัฒนาระบบ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบ บูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัด บุรีรัมย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20,000

10,000

ผศ.สายใจ ทันการ

74. เส้นทางการท่องเที่ยวของ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการเรียนรู้แบบ บูรณาการอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

45,000

22,500

อ.นรินทร์ เจตธํารง

75. การจัดการโปรแกรมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการ เรียนรู้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

45,000

22,500

อ.รุ่งรัตน์ โสภา

76. กระบวนการสื่อสารการ ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อการ เรียนรู้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

40,000

20,000

ผศ.สายใจ ทันการ

77. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม มูลค่าด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ผลิต สินค้าชุมชนประเภทขนมจีนภายใต้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

588,500

294,250

176,550

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

78. การวิจัยเชิงปฏิบัติการบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ภายใต้การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบล เสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

400,000

200,000

120,000

อ.ทศพร แก้วขวัญไกร

193,750

116,250

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ อ.ทศพร แก้วขวัญไกร

79.การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประเมินประสิทธิผลระบบการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานปรัชญา การศึกษาไทยในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใน เขตจังหวัดบุรีรัมย์

387,500


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ 80. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีด ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ หน่วยงานภาครัฐในระดับตําบล ภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3 387,500

193,750

ผู้รับผิดชอบ อ.กุลกันยา ศรีสุข อ.อนงค์ ทองเรือง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 81. ผลประเมินการนําเอาระบบ จีเอ็มพี มาใช้ในการจัดการ อุตสาหกรรมการผลิตน้ําดื่มใน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

82. การประเมินความเครียดจาก การทํางานของพนักงานในเขตอําเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

83. ความต้องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทในคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ : กรณีศึกษาบุคลากรในเขต พื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

ผศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา

84. ความต้องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ใน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

อ.ดุสิต อุทิศสุนทร

85. การออกแบบลายผ้าทอพื้นบ้าน จากต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ จากลวดลายส่วนประดับของ ปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

86. คุณสมบัติการต้านแรงอัดของ คอนกรีตผสมกากใยอ้อยในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

40,000

20,000

12,000

12,000

อ.ณัฐ ประสีระเตสัง

ผศ.สมบัติ ประจญศานต์

ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

87. การออกเทคโนโลยีแบบการ ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อ ปรับปรุงเทคนิคการผลิตแบบภูมิ ปัญญาชาวบ้านในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

110,000

55,000

อ.สนิท พาราษฏร์

88. การส่งเสริมการออกกําลังกาย และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน เขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์

110,000

55,000

อ.กริชเพชร นนทโคตร อ.เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา

89. การยกระดับภูมิปัญญาการทํา เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์สู่ผลงาน เซรามิกส์ร่วมสมัย

110,000

55,000

อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อ.วีระ เนตราทิพย์ อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง

90. แนวทางพัฒนาสุขภาวะด้าน สังคมของผู้สูงอายุในลุ่มน้ําห้วยจรเข้ มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

50,000

25,000

ผศ.สมบัติ ประจญศานต์

91. แนวทางจัดสภาพแวดล้อมและ ที่พักอาศัยที่เป็นมิตรสําหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์

37,500

18,750

ผศ.สมบัติ ประจญศานต์

92. การออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต้นแบบ โดยใช้ วัตถุดิบที่พัฒนามาจากผงหินภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์

407,500

203,750

อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อ.วีระ เนตราทิพย์ อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง

93. การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ํา เพื่อเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรใน จังหวัดบุรีรัมย์

230,000

115,000

อ.วีระ เนตราทิพย์ อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อ.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อ.กฤษดากร เชื่อมกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 94. รูปแบบการพัฒนาอาจารย์คณะ เทคโนโลยีการเกษตรเข้าสู่ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

25,000

12,500

อ.อารยา มุสิกา

95. คุณภาพของโครงการวิจัย ปัญหาพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

35,000

17,500

ดร.นิจพร ณ พัทลุง


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

96. ภาวะการมีงานทําและความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

10,000

5,000

ดร.สุชาดา สานุสันต์

97. การพัฒนาปัญหาพิเศษสู่งานวิจัย กรณีศึกษา : การใช้ประโยชน์ สมุนไพรในท้องถิ่นต่อสมรรถภาพ การผลิตไก่พื้นเมือง

35,000

17,500

ผศ.ดร.นฤมล สมคุนา

98. การพัฒนาปัญหาพิเศษสู่งานวิจัย กรณีศึกษา : ปรสิตของปลาบาง ชนิดในอ่างเก็บน้ําห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

35,000

17,500

อ.นันท์นภัส ปาลินทร

99. ความต้องการศึกษาต่อในคณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดนครราชสีมา

10,000

5,000

ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล

100. การพัฒนาการประกอบอาชีพ เลี้ยงโคขุนผสมผสานการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา กลุ่มผู้ เลี้ยงโคขุน บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

110,000

55,000

101. การบูรณาการเพื่อพัฒนา วิธีการแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ แหล่งการเรียนรู้ในหมู่บ้านเอกมัย ตําบลสวายจีก อําเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 102. การศึกษาแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปลูกยางพาราใน ภาคอีสานตอนใต้

447,350

200,000

รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ผศ.ดร.น.สพ.ดํารง กิตติชัยศรี อ.เอกสิทธิ์ สมคุณา อ.นฤมล สมคุณา อ.รังสิมา สว่างทัพ

223,675

ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์

100,000

ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ นางทิพยรัตน์ บุญมา

บัณฑิตวิทยาลัย 103. การประเมินหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554

80,000

40,000

ผศ.สุเทียบ ละอองทอง


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

104. การสังเคราะห์งานวิจัย ทางด้านภาษาอังกฤษระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50,000

25,000

ผศ.สุธามาศ คชรัตน์

105. การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช ภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2553-2554

30,000

15,000

อ.พวงเพชร ราชประโคน

106. โครงการบริหารจัดการ งานวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

100,000

50,000

ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา

107. ศึกษาความเหมาะสมของเวลา เปิดและปิดภาคเรียนใน สถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อ รองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาใน อาเซียน ปี 2558

50,000

25,000

ผศ.สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ อ.พิสมัย ประชานันท์ ดร.กระพัน ศรีงาน รศ.ดร.วารี ว่องโชติกุล ดร.ชูเกียรติ จารัตน์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล อ.สงกรานต์ ไชยลังกา ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์

108. การติดตามภาวะการมีงานทํา ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์

30,000

15,000

ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

109. แนวทางการจัดการเพื่อ แก้ปัญหางานวิจัยค้าง มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

30,000

15,000

นางกนกกันต์ จรูญรักษ์

110. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย

141,100

70,500

ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา นางกนกกันต์ จรูญรักษ์

111. ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

50,000

25,000

นางเพ็ญพักตร์ วงศ์ชัยสิน

112. ต้นทุนต่อหน่วย ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

30,000

15,000

นางสาววิลาวัลย์ เทียมเลิศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองนโยบายและแผน


ตารางที่ 16 (ต่อ) จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

งบแผ่นดิน เงินนอกงบฯ วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

สํานักงานวิทยบริการและ เทคโนโลยี ารสนเทศองการเพื่อ 113. การสําสรวจความต้

ผู้รับผิดชอบ

30,000

15,000

นางสุธาทิพย์ สาทพลกรัง

20,000

10,000

นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์

25,000

12,500

นายโชคชัย วิเศษศรี

35,000

17,500

นางกิติสา วงศ์คํา

รับบริการทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 114. ความต้องการและความจําเป็น ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๕ ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สํานักงานอธิการบดี 115. การศึกษาความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงาน สังกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 116. ความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษาด้านสุนทรียภาพในมิติ ทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจาก สํานักบริหารจัดการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวนเงินที่เบิกจ่ายไป

หน่วยงาน/โครงการ

จํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน

ผู้รับผิดชอบ

วิจัย งวดที่ 1 วิจัย งวดที่ 2 วิจัย งวดที่ 3

1. บริหารจัดการโครงการวิจัยบูรณา การ 3 กลุ่ม ประเด็นของสํานัก บริหารจัดการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

133,600

66,800

ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา นางสาวพัชรียา วิสายอน


สรุปรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดําเนินการเสร็จแล้ว 15 โครงการ - อาคารอเนกประสงค์ที่พักนักศึกษา อาจารย์ฯ - ปรับปรุงหลังคาเรียน ได้แก่ อาคาร 10, 6, 1 - ปรับปรุงสายใยนําแสงฯ - ปรับปรุงผิวพื้นทางเดินอาคาร 1, 5, 6, 7 และ 10 - งานปรับปรุงหลังคาหน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต - งานติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย โรงอาหาร 1 และ 2 - ปรับปรุงอาคาร 2 - ระบบก๊าชชีวภาพ (BIO GAS) จากเศษอาหารเทคโนโลยีระบบกวนสมบูรณ์ - ปรับปรุงอาคารนวัตปัญญาและภูมิสถาปัตย์ - งานติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดอาคารอเนกประสงค์ฯ - งานป้ายเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - งานป้ายอาคาร 15, 16, 17 - งานปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ UBI - งานปรับปรุงหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ - งานป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รายการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 18 โครงการ - งานก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมหน้าอาคารศิลปะ - งานปรับปรุงสระน้ํา หน้าอาคาร 14 - ปรับปรุงอาคาร 14 และสถานฝึกประสบการณ์ฯ พนมพิมาน - ปรับปรุงห้องน้ํา อาคาร 1, 6, 7 - งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ - งานป้ายมหาวิทยาลัย หน้าอาคาร 6 - งานปรับปรุงห้องงานออกแบบและก่อสร้าง - งานปรับปรุงป้อมยามรักษาการณ์ บริเวณประตู 2 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี - ปรับปรุงอาคาร 3 (อาคารคหกรรมเดิม) - ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร (โรงเรือนเลี้ยงสัตว์) - งานปรับปรุงโรงอาหาร 1 - อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร ระยะที่ 2 - อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ - อาคารอเนกประสงค์ที่พักอาจารย์และบุคลากร - ปรับปรุงทางเท้าและทางเท้ามีหลังคาคลุม - งานก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ - งานปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย


สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เงินงบประมาณแผ่นดิน มีจํานวนครุภัณฑ์ที่จัดหา จํานวน 179 รายการ แบ่งเป็น - ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 26 รายการ ครุภัณฑ์ทั้งหมดดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว - ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 110 รายการ ดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว 81 รายการ ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย 29 รายการ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 43 รายการ ครุภัณฑ์ทั้งหมดยังดําเนินการไม่เรียบร้อย เงินรายได้มหาวิทยาลัย มีจํานวนครุภัณฑ์ที่จัดหา จํานวน 57 รายการ แบ่งเป็น - ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 18 รายการ ดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว 17 รายการ ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย 1 รายการ - ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 27 รายการ ดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว 16 รายการ ยังดําเนินการไม่เรียบร้อย 11 รายการ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ ครุภัณฑ์ทั้งหมดดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 รายการ ครุภัณฑ์ทั้งหมดดําเนินการจัดหาเสร็จสิ้นแล้ว


report  

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you