Page 1


BULGARIAN CONFERENCE SYSTEMS

d . i . s . r e n t a l n e t w o r k u n c o n v e n t i o n a l С ъс своят а над 5 0 годиш на ист ория в производст вот о на конф ерент на т ехника и обслуж ванет о на м еж дународни прояви D . I . S . предлага своя опит и найсъврем енни т ехнологични реш ения, използвани в ком уникациит е при провеж дане на м ногоезични срещ и. Кат о част от сем ейст вот о на D . I . S . , ние от Конф ерент ни сист ем и Б ългария м ож ем , заедно с В ас, да посрещ нем всяко едно предизвикат елст во – от еднодневен наем на м икроф он и м улт им едиен проект ор до цялост но т ехническо обслуж ване. Н ие гарант ирам е, че всеки дет айл щ е работ и според плана, в необходим от о врем е и, разбира се, на найвисоко проф есионално ниво независим о от вида на прояват а – срещ и на върха, м еж дународни конф еренции, сем инари, презент ации и всякакви други събит ия. Н ие см е ваш ият парт ньор в подгот овкат а на т акива прояви, т огава, когат о т рябва да взем ет е реш ение по конф игуриранет о на необходим ат а аудиовидеот ехника и всичко свързано с нея. Н ие предлагам е цялост ни реш ения, вклю чващ и оборудване и т ехнически екипи, екипи в пом ощ на организат орит е, аудио и видео дизайнери и др. С ъс собст вена складова база и собст вен т ранспорт ние предлагам е найдоброт о оборудване, коет о бихт е нам ерили на пазара. О бръщ айки се към нас, вие печелит е, защ от о ви предлагам е реш еният а, от коит о им ат е нуж да.

О т екипа на Конф ерент ни сист ем и Б ългария w w w . c o n f e r e n c e s y s t e m s . b g w w w . d i s . c c w w w . i n f o r m a t i o n s t e k n i k . d k


КО Н О БО Ф Е РУД РЕН Т ВА НО НЕ


пакет ни конф игурации П осоченит е цени вклю чват дост авка ( в рам кит е на населенот о м яст о) , м онт аж и дем онт аж на предлож енот о в пакет а оборудване. В сички цени в кат алога са с вклю чен Д Д С .

П акет M 1 С ист ем а за сим улт анен превод D I S 7 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки 2 броя преводачески пулт ове Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C О звучаване на залат а с акт ивни т онколони J B L 2 х1 5 0 W m a x 5 броя м икроф они за м аса 2 броя безж ични м икроф они Техническа поддръж ка Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о 7 7 7 . 0 0 лв.

П акет S 1 С ист ем а за сим улт анен превод D I S 3 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки 2 броя преводачески пулт ове Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C 2 О звучаване на залат а с акт ивни т онколони J B L 2 П акет M С ист ем а за сим улт анен превод D I S х1 5 0 W m a x 7 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки 5 броя м икроф они за м аса 2 броя преводачески пулт ове 2 броя безж ични м икроф они Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, Техническа поддръж ка от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о О звучаване на залат а с акт ивни т онколони J B L 2 6 6 6 . 0 0 лв. х1 5 0 W R M S 5 броя м икроф они за м аса П акет S 2 2 броя безж ични м икроф они С ист ем а за сим улт анен превод D I S М улт им едиен проект ор 1 2 0 0 2 0 0 0 A N S I L u m e n 3 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки Екран 1 . 8 0 м х1 . 8 0 м 2 броя преводачески пулт ове Лапт оп с инст алиран M i c r o s o f t O f f i c e Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, Техническа поддръж ка от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C О звучаване на залат а с акт ивни т онколони J B L 2 Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о 9 8 8 . 0 0 лв. х1 5 0 W m a x 5 броя м икроф они за м аса 2 броя безж ични м икроф они М улт им едиен проект ор 1 2 0 0 2 0 0 0 A N S I L u m e n Екран 1 . 8 0 м х1 . 8 0 м Лапт оп с M i c r o s o f t O f f i c e Техническа поддръж ка Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о 8 8 2 . 0 0 лв.


П акет L 1 С ист ем а за сим улт анен превод и общ о озвучаване D I S 1 2 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки 2 броя преводачески пулт ове Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C О звучаване на залат а с акт ивни т онколони W h a r f e d a l e 2 х2 5 0 W R M S 5 0 0 W m a x 3 броя м икроф они за м аса 2 броя безж ични м икроф они Техническа поддръж ка Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о 9 1 2 . 0 0 лв. П акет L 2 С ист ем а за сим улт анен превод D I S 1 2 0 броя делегат ски прием ници със слуш алки 2 броя преводачески пулт ове Звукоизолирана м обилна преводаческа кабина, от говарящ а на изискваният а на I S O 4 0 4 3 иA I I C О звучаване на залат а с акт ивни т онколони W h a r f e d a l e 2 х2 5 0 R M S 5 0 0 W m a x 3 броя м икроф они за м аса 2 броя безж ични м икроф они М улт им едиен проект ор 1 2 0 0 2 0 0 0 A N S I L u m e n Екран 1 . 8 0 м х1 . 8 0 м Лапт оп с инст алиран M i c r o s o f t O f f i c e Б езж ичен презент ер за управление на презент ации с лазерна показалка Техническа поддръж ка Транспорт в рам кит е на населенот о м яст о 1 1 3 8 . 0 0 лв.

раздаване на делегат ски прием ници 1 . Раздаванет о на делегат скит е прием ници със слуш алки м ож е да бъде организирано и извърш ено по начин, избран от организат орит е на събит иет о. В т ози случай т е прием ат срещ у подписан прием ен прот окол необходим ия им брой прием ници и слуш алки, кат о носят м ат ериална от говорност за всеки изгубен или повреден делегат ски прием ник на ст ойност от 3 4 8 . 0 0 лева. 2 . Раздаванет о на делегат скит е прием ници със слуш алки м ож е да бъде извърш ено и от Конф ерент ни сист ем и Б ългария срещ у предст авяне на докум ент за сам оличност . 9 6 . 0 0 лв. до 2 0 0 делегат а 2 4 0 . 0 0 лв. до 6 0 0 делегат а 3 6 0 . 0 0 лв. до 1 0 0 0 делегат а след ут очняване на над 1 0 0 0 делегат а м ест ат а за раздаване 3 . С вободно раздаване на делегат скит е прием ници. Раздаванет о се извърш ва без изискване за предст авяне на докум ент за сам оличност , кат о от говорност т а за изгубване се носи изцяло от организат орит е.


от делни елем ент и

Ц ент рален блок C U 4 0 1 0 за управление на дискусионнит е м икроф они до 2 х1 0 0 м икроф онни пулт а 1 8 0 . 0 0 лв.

I R излъчват ел 6 0 . 0 0 лв.

Ф ърм уер за управление от 5 0 до 1 0 0 0 м икроф онни пулт а 1 2 0 . 0 0 лв. до 1 5 0 м икроф она 2 4 0 . 0 0 лв. до 5 0 0 м икроф она 2 9 0 . 0 0 лв. до 7 0 0 м икроф она 3 6 0 . 0 0 лв. 1 0 0 0 м икроф она -

П реводачески пулт D I S I S 6 1 3 2 P 3 6 . 0 0 лв.

В идеовръзка м еж ду залат а и преводаческит е кабини

С ист ем а за сим улт анен превод C D S 9 0 0 0 / D C S 6 0 0 0 Ц ент рален управляващ блок + предават ел 1 9 2 . 0 0 лв.

Д елегат ски прием ник със слуш алки 3 . 6 0 лв. К арт а за м ногоканален 6 . 0 0 лв. звукозапис на превода 9 2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) 8 4 . 0 0 лв. J B L 1 5 0 W R M S 2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) W h a r f e d a l e 2 5 0 W R M S 1 2 0 . 0 0 лв. Д искусионни м икроф онни пулт ове с вграден високоговорит ел D M 4 4 2 0 и СМ 4 4 2 0 ( делегат ски и президент ски) 1 4 . 4 0 лв. Ц ент рален блок C U 4 0 0 5 за управление на дискусионнит е м икроф они до 2 х5 0 м икроф онни пулт а 3 6 . 0 0 лв.

( при невъзм ож ност за изграж дане на преводаческа кабина в залат а)

1 2 0 . 0 0 лв. В идеом онит ор за преводаческат а кабина 4 8 . 0 0 лв. К абина за превод Разм ери по I S O 4 0 4 3 Звукопоглъщ ане: в съот вет ст вие с I S O 3 3 8 2 Ш ум оизолация: в съот вет ст вие с I S O 1 4 0 4 В ент илация: в съот вет ст вие с I S O 4 0 4 3 1 8 0 . 0 0 лв. Кабина за двам а преводачи 4 2 0 . 0 0 лв. Кабина за т рим а преводачи М обилнит е преводачески кабини са съст авени от разглобяем и звукоизолиращ и панели, коит о се инст алират по определен начин в конф ерент нит е зали. Те от говарят на ст андарт I S O 4 0 4 3 . И нст алиранет о на една или повече преводачески кабини се извърш ва от т ехнически екип, за предпочит ане в деня, предхож дащ събит иет о.

Технически специалист 9 6 . 0 0 лв. Аудиозапис 7 2 . 0 0 лв. Ц енат а е на ден и не вклю чва т ехническот о оборудване.


ново! крипт иране на звука

за голем и м еж дународни прояви

Ц иф рова конф ерент на сист ем а D C S 6 0 0 0 Единст вено сист ем ат а на D I S D C S 6 0 0 0 И нт егрира в себе си сист ем а за сим улт анен предост авя възм ож ност за провеж дане превод, дискусионна сист ем а, соф т уер на конф иденциални срещ и с гарант ирана за управление на конф еренцият а и соф т уер защ ит а от подслуш ване. за управление на т ехническит е ком понент и П ри провеж дане на срещ и, на коит о в залат а. се обсъж да поверит елна инф орм ация, Към нея м огат да се свърж ат неограничен благодарение на сист ем ит е на D I S брой м икроф они, а в залат а да се разполож ат ние ви предлагам е защ ит ена ком уникация. неограничен брой делегат ски прием ници В сяка циф рова сист ем а излъчва в определена със слуш алки. ст епен радиовълни в област т а на R F , коит о П озволява едноврем енен превод на 3 2 езика с подходящ о уст ройст во за сканиране м огат + 8 канала „оригинал”. да бъдат прихванат и и дем одулирани в чист Към нея м огат да се свърж ат , какт о дискусионни и разбираем сигнал. Към циф роват а конф ерент на м икроф они с вградени високоговорит ели сист ем а на D I S D C S 6 0 0 0 м ож е да бъде добавен и по два канални селект ора за превод, т ака същ о F e a t u r e L i c e n s e , F L 6 0 0 0 2 A , B , C , D , иE , койт о и найноват а серия м икроф онни пулт ове D C 6 9 9 0 P осигурява крипт иранет о на звука. П ри вклю чване с 3 , 5 ' ' цвет ен сензорен екран и следнит е ф ункции: на сист ем ат а се акт ивира алгорит ъм , койт о П ри свързване към цент ранат а ст анция: ком пресира даннит е на аудиосигнала по т ехния Език на екрана: път и от ново ги деком пресира при т яхнот о А нглийски получаване в уст ройст вот о за слуш ане. М ож е да бъде зареден друг допълнит елен език А лгорит ъм ът се пром еня всеки път при И ндивидуален език на пот ребит еля, нам иращ вклю чване на цент ралат а, коет о прави се в личнат а чип карт а* невъзм ож но неговот о декодиране. А ко някой Регист рация с чип карт а подслуш ва, т ой прост о щ е чува силен ш ум . С писък на изказващ ит е се С ъвсем наскоро от т ова крипт иране С писък на заявкит е за изказване се възползваха делегат ит е на срещ ат а И збор на канали за превод и наст ройка на м еж дународнит е агенции за сигурност на силат а на звука с участ ие на предст авит ели на C I A , F B I иM I 6 3 / 5 бут они за гласуване при лю безнот о дом акинст во на R o y a l C a n a d i a n Резулт ат и от гласуванет о M o u n t e d P o l i c e иC a n a d i a n I n t e r n a l S e c u r i t y S e r v i c e . 3 0 0 . 0 0 лв. за една инст алация


И м ена на делегат ит е ( при използване на чип карт и) П ри използване на соф т уера за управление на конф еренции S W 6 0 0 0 м ож е да се извърш ва: Н аст ройка на вида пот ребит ел В рем е и дат а И нф орм ация за делегат а със сним ка И нф орм ация за конф еренцият а Д невен ред С ъобщ ения 1 9 2 0 . 0 0 лв.

S W 6 0 0 5 П рилож ение за конф ерент ен адм инист рат ор ( C o n f e r e n c e A d m i n i s t r a t i o n A p p l i c a t i o n ( C A A )

Н аем ът на дискусионнит е пулт ове не е вклю чен в посоченат а цена.

S W 6 0 0 0 С оф т уер за управление на конф еренции ( C o n f e r e n c e M a n a g e m e n t S o f t w a r e ) ( П редост авя се с ком пю т ър) S W 6 0 0 0 ви позволява да конф игурират е, конт ролират е, управляват е и персонализират е според нуж дит е на всяка една конф еренция. П рилож еният а на S W 6 0 0 0 работ ят на ст андарт ен РС по T C P / I P L A N и инт егрират подгот овкат а на конф еренцият а, нейнот о управление и конт рол. В ъзм ож но е създаванет о на всякакви ком бинации от м одули според нуж дит е.

С пом ощ т а на граф ичнот о прилож ение C D A м ож е да онагледит е инф орм ацият а от провеж дащ ат а се конф еренция на голем и екрани или плазм ени м онит ори, разполож ени извън залат а. В ъзм ож ни са следнит е видове екрани: И нф орм ация за говорит елит е и подалит е заявки под ф орм ат а на списък И нф орм ация за говорит елит е и подалит е заявки Б азов соф т уерен пакет за инст алиране под ф орм ат а на м им ическа диаграм а под W i n d o w s и сист ем ни наст ройки от РС Граф ично изобразяване на резулт ат ит е П акет ът вклю чва: от гласуване 1 . M S D E d a t a b a s e И зобразяване на резулт ат ит е от гласуване 2 . S W 6 0 0 0 C U I I n t e r f a c e , R S 2 3 2 t o C U 6 0 0 5 / 1 0 / 1 1 под ф орм ат а на списък 3 . S W 6 0 0 5 C A A A p p l i c a t i o n , един лиценз И зобразяване на резулт ат ит е от гласуване 4 . S W 6 0 0 0 B a c k u p U t i l i t y под ф орм ат а на м им ическа диаграм а В ъзм ож ност за инст алиране на 1 РС Д невния ред и в м реж а ( C l i e n t s e r v e r ) Разм ерът на т екст а, цвет овет е и броят Един брой S W 6 0 0 0 C o n f e r e n c e M a n a g e m e n t на линиит е е конф игурируем в наст ройкит е S o f t w a r e е необходим за всяка от делна инст алация. на С А А прилож ениет о. 1 8 0 0 . 0 0 лв.


за излъчване на ж иво в уеб прост ранст вот о

S W 7 0 0 1 С т рийм инг и архивиращ соф т уер ( S t r e a m i n g a n d A r c h i v i n g S o f t w a r e ) S W 7 0 0 1 е соф т уер за аудиовидеоизлъчване и архивиране и се използва заедно с конф ерент нат а сист ема D C S 6 0 0 0 и соф т уера S W 6 0 0 0 за предаване на звук или аудиовидеосигнал, какт о за излъчване на ж иво в инт ернет на конф еренцият а, т ака и/ или за архивиране. Това позволява на пот ребит елит е да т ърсят специф ични т еми и изказвания на делегат ит е, използвайки уеб браузър. 2 4 0 0 . 0 0 лв. Екип за инст алиране и обслуж ване 9 6 0 . 0 0 лв.


КО Н О З Ф Е ВУ РЕН Т ЧА Н О ВА НЕ


пакет ни конф игурации П осоченит е цени вклю чват дост авка ( в рам кит е на населенот о м яст о) , м онт аж и дем онт аж на предлож енот о в пакет а оборудване. Н е вклю чват т ехническа поддръж ка по врем е на събит иет о.

S O N O С1 2 акт ивни т онколони D b T e c h n o l o g i e x 1 5 0 W m a x + 4 канален м иш пулт + 1 безж ичен м икроф он, кабели за връзка м еж ду ком понент ит е + кабел за свързване на ваш ия РС , М Р3 и др. За вът реш но озвучаване < 1 0 0 m 2 ; до 6 0 участ ника 1 4 4 . 0 0 лв.

връзка м еж ду ком понент ит е + кабел за свързване на ваш ия РС , М Р3 и др. За вът реш но и външ но озвучаване < 3 0 0 m 2 ; до 2 0 0 участ ника 6 9 6 . 0 0 лв. S O N O R T 1 Д искусионна сист ем а с 1 0 броя дискусионни м икроф она О бщ о озвучаване на залат а Екран 1 . 8 0 m х1 . 8 0 m 2 1 6 . 0 0 лв.

S O N O R T 2 Д искусионна сист ем а с 1 0 броя дискусионни м икроф она О бщ о озвучаване на залат а S O N O С2 Екран 1 . 8 0 m х1 . 8 0 m 2 акт ивни т онколони W h a r f e d a l e P R O М улт им едиен проект ор 1 брой серия T I T A N A C T I V E x 2 5 0 R M S 5 0 0 W m a x 3 1 2 . 0 0 лв. ( усилват ел клас D на нискит е и клас А / В за среднит е и високит е чест от и) Аудиоспециалист + 4 канален м иш пулт 9 6 . 0 0 лв. + 1 безж ичен м икроф он, кабели за връзка м еж ду ком понент ит е Аудиозапис + кабел за свързване на ваш ия РС , М Р3 и др. 7 2 . 0 0 лв. За вът реш но и външ но озвучаване < 2 0 0 m 2 ; Ц енат а е на ден и не вклю чва т ехническот о оборудване до 1 0 0 участ ника 2 2 8 . 0 0 лв. S O N O С3 4 акт ивни т онколони W h a r f e d a l e P R O серия T I T A N A C T I V E x 3 5 0 R M S 7 0 0 W m a x ( усилват ел клас D за нискит е и клас А / В за среднит е и високит е чест от и) + м иш пулт + 2 безж ични м икроф она + 1 м улт им едиен проект ор + екран 2 m х3 m 1 брой кабели за

от делни ком понент и 2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) J B L 1 0 0 W R M S 1 2 0 . 0 0 лв.


2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) D b T e c h n o l o g i e 8 0 W R M S 1 2 0 . 0 0 лв.

Б езж ичен м икроф он т ип D i v e r s i t y P L L S y n t h e s i z e d C o n t r o l 1 9 3 C H P r e s e t 6 0 . 0 0 лв.

2 бр. акт ивни т онколони с по два усилват еля W h a r f e d a l e 2 5 0 W R M S 1 8 0 . 0 0 лв.

Ж ични м икроф они: кардиоидни и суперкардиоидни S h u r e , C a r o l , A K G

Д искусионен м икроф он D M 4 0 0 0 1 8 . 0 0 лв.

Ж ичен м икроф он на ст ойка с кабел 2 0 m 2 5 . 0 0 лв.

Д искусионен м икроф он D М6 0 7 0 Р 1 8 . 0 0 лв.

Б езж ичен м икроф он на ст ойка 5 4 . 0 0 лв.

Д искусионен м икроф он D C 6 9 9 0 P 7 2 . 0 0 лв. Ц ент рален блок C U 4 0 0 5 за управление на дискусионит е м икроф они ( до 2 х5 0 м икроф онни пулт а) 3 6 . 0 0 лв. Ц ент рален блок C U 4 0 1 0 за управление на дискусионит е м икроф они ( до 2 х1 0 0 м икроф онни пулт а) 1 8 0 . 0 0 лв. Б езж ичен радиом икроф он ръчен т ип D i v e r s i t y P L L S y n t h e s i z e d C o n t r o l 1 6 C H P r e s e t 4 8 . 0 0 лв. Б езж ичен радиом икроф он т ип „брош ка” т ип D i v e r s i t y P L L S y n t h e s i z e d C o n t r o l 1 6 C H P r e s e t 4 8 . 0 0 лв. Б езж ичен м икроф он т ип „диадем а” т ип D i v e r s i t y P L L S y n t h e s i z e d C o n t r o l 1 6 C H P r e s e t 4 8 . 0 0 лв.


М УО З ЗИ ВУ КАЛ ЧА Н О ВА НЕ


пакет ни конф игурации

от делни ком понент и

S O N O М1 2 акт ивни т онколони W h a r f e d a l e P R O серия T I T A N A V C T I V E x 3 5 0 R M S 7 0 0 W m a x ( усилват ел клас D за нискит е чест от и и клас А / В за среднит е и високит е чест от и) + 8 канален м иш пулт S o u n c r a f t + 2 безж ични м икроф она + 1 м улт им едиен проект ор + 1 брой екран 2 m X 3 m и кабели за връзка м еж ду ком понент ит е + кабел за свързване на ваш ия РС , М Р3 и др. За вът реш но озвучаване < 2 0 0 m 2 ; до 1 0 0 участ ника 2 1 6 . 0 0 лв.

2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) J B L 1 0 0 W R M S 1 2 0 . 0 0 лв.

S O N O М2 4 акт ивни т онколони W h a r f e d a l e P R O серия T I T A N A V C T I V E x 3 5 0 R M S 7 0 0 W m a x ( усилват ел клас D за нискит е и клас А / В за среднит е и високит е чест от и) + 2 бр. акт ивни бас реф лект ори ( усилват ел клас D 4 0 0 W R M S 7 0 0 W m a x ) + 8 канален м иш пулт W h a r f e d a l e R 2 0 0 4 F X с еф ект и + 2 безж ични м икроф она + 2 броя двоен C D плейър + кабели за връзка м еж ду ком понент ит е + кабел за свързване на ваш ия РС , М Р3 и др. За вът реш но и външ но озвучаване < 3 0 0 m 2 ; около 2 0 0 участ ника 5 1 6 . 0 0 лв.

2 бр. акт ивни т онколони ( с усилват ел) D b T e c h n o l o g i e 8 0 W R M S 1 2 0 . 0 0 лв.

2 бр. акт ивни т онколони ( с два усилват еля на бас говорит еля Клас D , а на среднит е и високит е чест от и усилват ел клас А / В) W h a r f e d a l e 2 5 0 W R M S 1 8 0 . 0 0 лв. 2 бр. акт ивни бас бокса ( усилват ел Клас D ) W h a r f e d a l e 5 0 0 W R M S 2 4 0 . 0 0 лв. С ист ем а за озвучаване на голем и конф ерент ни зали E V , М ощ ност 3 , 2 k W 9 6 0 . 0 0 лв. 8 канален м иш пулт S o u n d c r a f t , W h a r f e d a l e 9 6 . 0 0 лв. 4 канален м иш пулт P h o n i c 3 6 . 0 0 лв. 8 каналe н м иш пулт с еф ект и W h a r f e d a l e 9 6 . 0 0 лв. 1 6 канален м иш пулт с еф ект и S o u n d c r a f t 1 6 F X или P e a v y 1 6 1 2 0 . 0 0 лв.


О БО РУД ВА НЕ


м улт им едийни проект ори В ним ание! Ц енит е са на ден и вклю чват дост авка, инст алация и дем онт аж на т ехникат а от наш специалист в рам кит е на населенот о м яст о. За повече подробност и и допълнит елни опции, м оля, обадет е се на т елеф он 0 5 2 6 0 3 4 0 6 !

В идеопроект ор 1 7 0 0 L u m e n s S V G A ( 8 0 0 x 6 0 0 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. С ъвм ест им с РС и M a c Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 1 2 0 . 0 0 лв. В идеопроект ор 2 0 0 0 L u m e n s X G A ( 1 0 2 4 x 7 6 8 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 С ъвм ест им с РС и M a c Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 1 4 4 . 0 0 лв.

Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 2 2 0 . 0 0 лв. В идеопроект ор 4 5 0 0 L u m e n s X G A ( 1 0 2 4 x 7 6 8 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 С ъвм ест им с РС и M a c Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 2 4 0 . 0 0 лв. В идеопроект ор 6 5 0 0 L u m e n s X G A ( 1 0 2 4 x 7 6 8 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 С ъвм ест им с РС и M a c Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 3 6 0 . 0 0 лв. Б езж ичен презент ер L o g i t e c h Ф ункции: т айм ер, лазерна показалка, прелист ване на презент ациит е, черен екран и бут он F 5 . 2 4 . 0 0 лв.

В идеопроект ор 3 0 0 0 L u m e n s X G A ( 1 0 2 4 x 7 6 8 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 С ъвм ест им с РС и M a c Ръчен варио обект ив 1 , 2 х. Кабели ( захранващ и връзка с ком пю т ър) 1 8 0 . 0 0 лв.

ш ирокоф орм ат ни екрани

В идеопроект ор 3 5 0 0 L u m e n s X G A ( 1 0 2 4 x 7 6 8 ) Технология D L P , висок конт раст 2 0 0 0 : 1 С ъвм ест им с РС и M a c

Разм ер: 2 8 ' ' Д иагонал на изображ ениет о: 7 2 c m С ъот нош ение на изображ ениет о: 1 6 / 9 Резолю ция: 1 3 6 6 x 7 6 8 W X G A

Ц енит е са за екрани със собст вени говорит ели и ст ойка за м аса.


Я ркост : 6 0 0 c d / m 2 Конт раст : 1 6 0 0 : 1 С ъвм ест им ост с H D R E A D Y Д ист анционно управление Кабели 1 2 0 . 0 0 лв. Разм ер: 3 2 ' ' Д иагонал на изображ ениет о: 8 2 c m С ъот нош ение на изображ ениет о: 1 6 / 9 Резолю ция: 1 3 6 6 x 7 6 8 W X G A Я ркост : 6 0 0 c d / m 2 Конт раст : 1 6 0 0 : 1 С ъвм ест им ост с H D R E A D Y Д ист анционно управление Кабели 2 1 6 . 0 0 лв. Разм ер: 4 2 ' ' Д иагонал на изображ ениет о: 1 0 7 c m С ъот нош ение на изображ ениет о: 1 6 / 9 Резолю ция: 1 0 2 4 x 7 6 8 W X G A Я ркост : 1 2 0 0 c d / m 2 Конт раст : 1 0 0 0 0 : 1 С ъвм ест им ост с H D R E A D Y Д ист анционно управление Кабели 2 4 0 . 0 0 лв.

прож екционни екрани В ним ание! Ц енат а не вклю чва дост авка, инст алация и дем онт аж на екранит е от наш специалист в рам кит е на населенот о м яст о.

Д ост авка, инст алиране и дем онт иране на екранит е. 3 6 . 0 0 лв. Екран 1 . 5 2 m х1 . 5 2 m ( на т ринога) 2 4 . 0 0 лв. Екран 2 . 0 3 m х2 . 0 3 m ( на т ринога) 3 6 . 0 0 лв. Екран 2 . 4 3 m х1 . 8 2 m ( рам ка) 4 8 . 0 0 лв. Екран 3 . 0 4 m х2 . 2 8 m предна проекция ( рам ка) 6 6 . 0 0 лв. Екран 3 . 0 4 m х2 . 2 8 m задна проекция ( рам ка) 9 6 . 0 0 лв. Екран 4 . 0 6 m х3 . 0 4 m предна проекция ( рам ка) 9 6 . 0 0 лв. Екран 4 . 0 6 m х3 . 0 4 m задна проекция ( рам ка) 1 2 0 . 0 0 лв. Екран 6 . 0 9 m х5 . 0 1 m предна проекция 3 6 0 . 0 0 лв. Н еобходим а е т раверсна конст рукция. Н е е вклю чена в ценат а.

Екран 6 . 0 9 m х5 . 0 1 m задна проекция 4 8 0 . 0 0 лв. Н еобходим а е т раверсна конст рукция. Н е е вклю чена в ценат а.


ком пю т ърна т ехника Н аст олен ком пю т ър със 1 7 ”T F T м онит ор 8 4 . 0 0 лв. Лапт опи всички лапт опи се предост авят с инст алиран соф т уер за презент ации и ф илм и. 8 4 . 0 0 лв. М онит ор 1 7 ”T F T 4 8 . 0 0 лв.

копирна и печат ащ а т ехника Ц енит е не влю чват копият а и харт ият а.

П ринт ер Н Р лазерен, чернобял печат . 6 0 . 0 0 лв. П ринт ер L e x m a r k лазерен, пълноцвет ен печат . 1 3 2 . 0 0 лв.

М онит ор 1 9 ”T F T 6 0 . 0 0 лв.

П ринт ер L e x m a r k / Н Р лазерен, двуст ранен чернобял печат , 4 5 ст р/ м ин. 2 4 0 . 0 0 лв.

L A N м реж и С вързване на ком пю т ри в м реж а с кабели на Конф ерент ни сист ем и Б ългария и наст ройка на м реж ат а. 3 6 . 0 0 лв.

Телеф аксен апарат P A N A S O N I C K X F C 9 6 6 Работ и с т ерм охарт ия. 6 0 . 0 0 лв. ролка харт ия 3 . 6 0 лв.

W L A N м реж и С вързване на ком пю т ри в м реж а с уст ройст ва на Конф ерент ни сист ем и Б ългария и наст ройка на м реж ат а. 9 6 . 0 0 лв.

К опирна м аш ина T O S H I B A / S H A R P 2 0 копия в м инут а. 9 6 . 0 0 лв. К опирна м аш ина S H A R P A R 1 6 1 3 0 копия в м инут а. 2 8 8 . 0 0 лв. . 1 2 лв. Ч ернобяло копие 0 . 5 4 лв. Ц вет но копие 0


т ехническа поддръж ка Аудиот ехник, озвучит ел, т ехник преводачески сист ем и 1 2 0 . 0 0 лв. 1 ден 8 4 . 0 0 лв. 1 / 2 ден К ом пю т ърен специалист 2 4 . 0 0 лв. Н а час 1 5 6 . 0 0 лв. За цял ден К инооперат ор 3 6 . 0 0 лв. Н а час 1 8 0 . 0 0 лв. За цял ден О перат ор на копирни м аш ини 2 4 . 0 0 лв. Н а час 1 2 0 . 0 0 лв. За цял ден Технически сът рудник 1 8 . 0 0 лв. Н а час 9 0 . 0 0 лв. За цял ден -

конф ерент ен превод Н ие предлагам е безгреш на ком уникация за т ези, коит о говорят различни езици. За сим улт анния превод по врем е на конф еренции, презент ации, сем инари, дискусии и пресконф еренции използвам е найсъврем енни т ехнологии, обслуж вани от опит ни специалист и, коит о гарант ират пост оянна и непрекъснат а работ а на сист ем ит е. И зклю чит елно ш ирокат а ни м реж а от сим улт анни преводачи ви дава възм ож ност да работ ит е с найдобрит е лингвист и. Н ие знаем , че определеният от нас преводач т рябва да предаде ваш ет о послание т очно. Н аш ит е преводачи са не сам о с от лични езикови познания, но прит еж ават и богат проф есионален опит в други област и, сред т ях им а ю рист и, инж енери, ком пю т ърни специалист и, банкери, лекари, психолози и др. В сички т е са специалист и с дългогодиш ен опит в конф ерент ния превод, коет о гарат ира, че вие щ е получит е найдобрия превод при найдобрит е условия. Ц енат а на сим улт анния превод е за екип преводачи от език на ден. Ц енат а зависи от езика. О бадет е ни се и ние в найкрат ък срок щ е съст авим найподходящ ия за вас екип от проф есионални преводачи. Н ощ увкит е, хранат а и път нит е разходи на преводачит е се заплащ ат от възлож ит еля.


О Б УС Щ И ЛО ВИ Я


общ и условия 1 . П РИ ЛАГАН Е Н А О Б Щ И ТЕ УС ЛО В И Я В сяка пот върдена поръчка ( пот върдена количест вена см ет ка) предполага пълнот о и безрезервно прием ане от ст рана на Клиент а на наст оящ ит е общ и условия, освен ако не са договорени други, различни от наст оящ ит е. Н икое друго условие, освен писм ено пот върденот о в конкрет нат а поръчка, ням а т еж ест поголям а от наст оящ ит е общ и условия. И зпълнениет о на всяка една услуга от И зпълнит еля предполага безрезервнот о прием ане от ст рана на Клиент а на наст оящ ит е условия. 2 . П О РЪЧ К И И ЗАЯ В К И В сяка клиент ска заявка е последвана от изгот вена от Конф ерент ни сист ем и Б ългария количест вена см ет ка, базирана на зададенит е от Клиент а парам ет ри. В сяка една количест вена см ет ка е валидна 3 0 календарни дни. В предост авенат а на Клиент а по пощ а, ф акс или елект ронна пощ а количест вена см ет ка се посочва: С рок на валидност на предлож ениет о. Б рой на делегат скит е прием ници. Н ачин на раздаване и прием ане на делегат скит е прием ници. Б рой на езицит е ( каналит е на излъчване) . Б рой и т ип на м икроф онит е и начина на т яхнот о разполож ение в залат а. Б рой на участ ницит е и голем ина на залат а, предвидена за озвучаване.

Б рой и вид на м улт им едийнит е проект ори и екрани. Б рой и вид на друго конф ерент но и ком пю т ърно оборудване ( ком пю т ри, копирни м аш ини и др. ) . П ериод, за койт о се наем а оборудванет о. Д ат а на м онт иране на оборудванет о. За да бъде поръчкат а пот върдена, е необходим о Клиент ът да върне по пощ ат а, ф акса, елект роннат а пощ а надлеж но подписанат а количест вена см ет ка. М аксим алният срок на валидност на предост авенат а от Конф ерент ни сист ем и Б ългария количест вена см ет ка, ако не е договорено друго, е3 0 ( т ридесет ) календарни дни. А ко през т ози период т я не бъде пот върдена, се счит а за неангаж иращ а за Конф ерент ни сист ем и Б ългария. Конф ерент ни сист ем и Б ългария си запазва правот о за завиш аване на предлож енит е в пот върденат а от Клиент а количест вена см ет ка цени в следнит е случаи: П ром яна и добавяне на оборудване след пот върдена количест вена см ет ка. Конф ерент ни сист ем и Б ългария си запазва правот о за завиш ение на ценит е в съот вет ст вие с количест вот о и т ипа на пром ененот о оборудване. П ром яна на конф игурацият а на залат а след извърш ен вече м онт аж на оборудванет о. П ри липса на изрична договореност м еж ду Клиент а и Конф ерент ни сист ем и Б ългария по от нош ение на новит е условия, Конф ерент ни сист ем и Б ългария си запазва правот о за неизпълнение на т ези пром ени. О свен ако не е уговорено прот ивнот о в количест венат а см ет ка, т ранспорт нит е разходи са за см ет ка на Клиент а. В сяко нам аление на ценит е и всички видове от ст ъпки са от ком пет енцият а на Конф ерент ни сист ем и


Б ългария и се от насят до конкрет нат а поръчка. В сяка договорена с Клиент а от ст ъпка е конкрет на за поръчкат а и не води до нам аление на ценат а за последващ ит е поръчки. П ри условие че ням а подписана от Клиент а количест вена см ет ка, но поръчкат а бъде пот върдена, се прилагат обичайнит е базови кат алож ни цени. 3 . Д О К АЗАТЕЛС ТВ А За целит е на пот върж даване на поръчка Клиент ът и Конф ерент ни сист ем и Б ългария прием ат за оригинал и дост ат ъчно доказат елст во кореспонденцият а, обм енена по ф акс, елект ронна пощ а и писм а, изпрат ена с обрат на разписка по обикновена пощ а или куриерска служ ба. 4 . АВ АН С О В О ЗАП ЛАЩ АН Е За всяка поръчка, чият о ст ойност надхвърля сум ат а от 1 0 0 0 . 0 0 лева без Д Д С , се извърш ва авансово плащ ане, чийт о разм ер се ут очнява в количест венат а см ет ка. В т ози случай, задълж ениет о по изпълнениет о на поръчкат а от ст рана на Конф ерент ни сист ем и Б ългария започва от м ом ент а на получаванет о на авансовот о заплащ ане. 5 . С РО К О В Е Н А Д О С ТАВ К А С роковет е и м яст от о за дост авка за м онт иране на оборудванет о се определят в количест венат а см ет ка. П редлаганот о от Конф ерент ни сист ем и Б ългария оборудване е гарант ирано сам о след писм ено пот върж дение на количест венат а см ет ка от ст рана на Клиент а. За конф еренции и други събит ия с брой на участ ницит е поголям от 2 0 0 делегат а – не покъсно от две седм ици преди началнат а дат а.

6 . ЗАД ЪЛЖ ЕН И Я Н А К О Н Ф ЕРЕН ТН И С И С ТЕМ И Б ЪЛГАРИ Я Конф ерент ни сист ем и Б ългария се задълж ава използванот о оборудване да от говаря на ст андарт ит е за елект ронно оборудване I E C 6 0 0 6 5 иE N 6 0 0 0 6 5 и да ф ункционира норм ално, съобразно изискваният а на Клиент а. Конф ерент ни сист ем и Б ългария се задълж ава да извърш и м онт иранет о на апарат урат а и т ехническит е проби в сроковет е, договорени с Клиент а. Конф ерент ни сист ем и Б ългария не от говаря за недоброт о ф ункциониране на нает от о оборудване при неж елание на Клиент а да наем е т ехник, от говарящ за работ ат а на сист ем ит е, какт о и в случаит е на част ично наем ане на апарат ура и нейнот о ком биниране с друга, собст веност на Клиент а или на т рет и лица. 7 . ЗАД ЪЛЖ ЕН И Я Н А К ЛИ ЕН ТА Клиент ът е длъж ен да осигури дост ъп до залат а в договоренот о врем е за м онт аж . В договоренот о врем е за м онт аж залат а т рябва да бъде аранж ирана с м аси, ст олове и друго м ебелно оборудване, необходим о за провеж данет о на събит иет о. И нст алиранот о конф ерент но оборудване т рябва да ост ане на определенот о м яст о за периода на наем ане и да не бъде разм ест вано за други цели, т. е. т ехническот о оборудване не т рябва да бъде дем онт ирано, а след т ова повт орно инст алирано. А ко т ова се налага, Клиент ът заплащ а допълнит елно ценат а за м онт иране и дем онт иране със завиш ение от 1 0 0 % . Клиент ът осигурява необходим от о врем е за дем онт иране и изнасяне на оборудванет о след приклю чване на събит иет о. А ко не е уговорено друго, Клиент ът организира и осъщ ест вява раздаванет о


и събиранет о на делегат скит е прием ници и слуш алки. За загубит е и повредит е на т ехническо оборудване, прет ърпени по врем е на събит иет о, е от говорен Клиент ът ( освен за т ези, коит о са причинени от небреж ни дейст вия на Конф ерент ни сист ем и Б ългария) . Клиент ът е длъж ен да заплат и на Конф ерент ни сист ем и Б ългария необходим ат а сум а за подм яна на повреденот о или изгубено оборудване. Когат о не е уговорено друго, Клиент ът е от говорен за всеки загубен делегат ски прием ник от него, негов парт ньор или участ ващ делегат на ст ойност 3 4 8 . 0 0 лева всеки. В пет дневен срок след приклю чване на наем ния период Клиент ът е длъж ен да заплат и на Конф ерент ни сист ем и Б ългария договоренат а в количест венат а см ет ка сум а. 8 . К О Н Ф И Д ЕН Ц И АЛН О С Т Конф ерент ни сист ем и Б ългария и Клиент ът взаим но се задълж ават да опазват конф иденциалност т а на инф орм ацият а, получена преди, по врем е и след извърш ване на услугат а. Конф ерент ни сист ем и Б ългария и Клиент ът не са от говорни за изт ичане на инф орм ация по врем е на получаванет о и, поспециално, по врем е на предаванет о й по инт ернет и ф акс. 9 . С О Б С ТВ ЕН О С Т Н А О Б О РУД В АН ЕТО О борудванет о, предост авено за периода на наем ане от Клиент а, е изцяло собст веност на Конф ерент ни сист ем и Б ългария. 1 0 . Ц ЕН И И Н АЧ И Н Н А П ЛАЩ АН Е Ц енит е за наем и услуги са т ези, посочени в кат алога на И зпълнит еля. Конф ерент ни сист ем и Б ългария си запазва правот о за т яхнат а пром яна без предизвест ие. П рилож им и са базови цени за

наем . Н аем ът за т ехническот о оборудване е на база календарен ден. Когат о нает от о т ехническо оборудване вклю чва операт ори и лица за т ехническа поддръж ка, какт о и когат о се осигуряват екипи от конф ерент ни преводачи, Клиент ът заплащ а т ехнит е разходи за т ранспорт , храна и нощ увки. Клиент ът заплащ а същ о всички необходим и допълнит елни разходи за извърш ване на услугат а кат о: м ит а, т акси за дост ъп и паркиране на т ранспорт нит е средст ва с т ехническот о оборудване и др. П лащ анет о се извърш ва в брой или по см ет ка след приклю чване на наем ния период или съгласно т. 4 от наст оящ ит е общ и условия. 1 1 . О ТС ТЪП К И Конф ерент ни сист ем и Б ългария предлага следнит е от ст ъпки: * За писм ено пот върдена заявка до 6 м есеца преди началнат а дат а на провеж дане на събит иет о 3 0 % . * За писм ено пот върдена заявка до 3 м есеца преди началнат а дат а на провеж дане на събит иет о 2 0 % . * За писм ено пот върдена заявка до 3 0 дни преди началнат а дат а на провеж дане на събит иет о 1 0 % . О т ст ъпкит е са валидни единст вено за нает ат а т ехника и не засягат т ехническот о обслуж ване и конф ерент ния превод. 1 2 . АН УЛИ РАН Е Н А П О ТВ ЪРД ЕН А П О РЪЧ К А О свен в случай на изрична предварит елна уговорка, при анулиране на пот върдена количест вена см ет ка Клиент ът дълж и неуст ойка, какт о следва: до 3 0 дни от уговоренат а дат а за инст алиране на т ехническот о оборудване 2 0 %


от ст ойност т а на пот върденат а количест вена см ет ка. от 3 0 до 1 4 дни преди уговоренат а дат а за инст алиране на т ехническот о оборудване 5 0 % от ст ойност т а на пот върденат а количест вена см ет ка. 7 и пом алко дни преди уговоренат а дат а за инст алиране на т ехническот о оборудване 1 0 0 % от ст ойност т а на пот върденат а количест вена см ет ка. 1 3 . Ф О РС М АЖ О Р П ри наст ъпили ф орсм аж орни обст оят елст ва по врем е на подгот овкат а и изпълнениет о на договореност ит е предм ет на поръчкат а, Конф ерент ни сист ем и Б ългария не от говаря пред Клиент а за неизпълнение на своит е задълж ения. За целит е на наст оящ ит е общ и условия ф орсм аж орни обст оят елст ва са всички обст оят елст ва, коит о са извън конт рола на и не зависят от Конф ерент ни сист ем и Б ългария. 1 4 . РЕШ АВ АН Е Н А РАЗН О ГЛАС И Я В случай на разногласие от какъвт о и да е характ ер, ст ранит е се споразум яват да уредят от нош еният а си по разум ен начин, а когат о т ова не е възм ож но съгласно законодат елст вот о на Република Б ългария. 1 5 . И Н ТЕРП РЕТИ РАН Е За целит е на наст оящ ит е О бщ и условия се прием а следнот о инт ерпрет иране на понят ият а: 1 . „Клиент ” лицет о ( вклю чит елно неговит е предст авит ели и наследници) , наем ащ о т ехническо оборудване и услуги от Конф ерент ни сист ем и Б ългария. 2 . „Техническо оборудване” всяко т ехническо оборудване или други вещ и, нает и от „Клиент а”.


ConferenceSystems  

Conference Systems