Page 1

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Annual General Meeting Prifysgol Abertawe / Swansea University 16 Mawrth / March 2013

PECYN GWYBODAETH INFORMATION PACK


Croeso gan y Cadeirydd Cenedlaethol Gyntaf oll, diolch yn fawr am ddod i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ni eleni. Mae’n dda iawn gennym gael eich cwmni chi, ac ry’n ni’n gyffrous iawn am yr holl gyfleoedd mae eich ymweithgarwch chi gyda Phlaid Cymru Ifanc yn peri i’r mudiad. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un arbennig o dda i’r mudiad cenedlaethol. Ry’n ni wedi mynd o fod yn fudiad nad oedd yn gwneud braidd unrhyw beth i fod yn fudiad sy’n weithgar a chanddo aelodau ar draws Cymru sy’n ymgymryd ag ymgyrchoedd cyson, ac sy’n haeddu ei le yn nheulu Plaid Cymru. Er mwyn i’n mudiad ni barhau i dyfu, rhaid i ni barhau i weithio. Yn hynny o beth, chi sydd bwysicaf oll! Dyna pham mae’ch presenoldeb chi heddiw yn wych o beth. Rwy’n diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r hyn ry’n ni wedi ei gyflawni eleni. Rwyf hefyd yn dymuno pob lwc i’r Cadeirydd Cenedlaethol nesaf a’r tîm o bobl sy’n gweithio gydag ef neu hi, ac i chi, yr aelodau ar lawr gwlad. Mae’n gwaith ni’n parhau, a dyma gyfle i ni heddiw ailymroi i’r dasg o frwydro ymlaen at Gymru rydd a theg.

Welcome from the National Chair First of all, thank you so much for coming to our Annual General Meeting this year. It’s great to have your company, and we’re really excited about the opportunities that your involvement with Plaid Cymru Youth pose for our movement. This past year has been brilliant for the national movement. We’ve come from being a movement that did very little to being an active movement with members across Wales who are engaged in regular campaigns, and which deserves its place in the Party of Wales family. If our movement is to continue to grow, then we must continue to work. In that sense, you are all-important! That’s why your attendance here today is a fantastic thing for us. I wish to take a moment to thank everyone who’s been involved in what we’ve achieved this year. I also wish the next National Chair, the team of people working with him or her, and you, the members, the very best of luck. Our work continues, and today is our opportunity to recommit to the task of fighting for a free and fair Wales.


Agenda 13.00

Cychwyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – ymddiheuriadau, munudau a gweithredoedd, adroddiad gweithredol y Pwyllgor Gwaith Start of the Annual General Meeting – apologies, minutes and actions, the National Executive Committee’s executive report

13.15

Dadl 1 – ‘A ddylid cyfreithloni cyffuriau?’ Debate 1 – ‘Should drugs be legalised?’

13.40

Cynigion Motions

13.50

Araith gan Arweinydd Plaid Cymru – Leanne Wood AC Speech by the Party of Wales’s leader – Leanne Wood AM

14.20

Gweithdy 1 – Gwaith i Gymru: Trefnu yn eich hardal chi Workshop 1 – Work for Wales: Organise in your area

15.15

Dadl 2 – ‘Cymru a’r Cyfryngau: Ydyw hi’n gweithio?’ Debate 2 – ‘Wales and the Media: Is it working?’

15.40

Gweithdy 2 – ‘Sut i ennill yn Undebau’r Myfyrwyr’ Workshop 2 – ‘How to win in Students’ Unions’

16.40

Etholiadau swyddi’r Pwyllgor Gwaith Elections to the National Executive Committee

16.55

Diwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol End of the Annual General Meeting

17.00

Gwylio’r rygbi! Rugby!


Cynigion / Motions Cynigion cyfansoddiadol / Constitutional motions 1. Cynnig i dderbyn y cyfansoddiad / Motion to ratify the constitution Cynigion polisi / Policy motions 1. Cysylltiadau Rhyngwladol / International Links 2. Polis誰au craidd y mudiad / Core policies of the movement 3. Digartrefedd / Homelessness 4. Cyllido Addysg Bellach ac -Uwch / Funding Further- and Higher Education 5. Cyfreithloni canabis / Legalising cannabis


Cynnig i dderbyn y Cyfansoddiad / Motion to ratify the Constitution Cynigir yn enw’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol bod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn derbyn, yn ei gyfanrwydd ac heb unrhyw welliannau, y Cyfansoddiad y mabwysiadwyd y llynedd ac sydd wedi bod yn graidd i’n gwaith ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. It is proposed in the name of the National Executive Committee that the Annual General Meeting accepts, in its entirety and without amendments, the Constitution which was adopted last year and which has been at the core of our work during the past year.


Cysylltiadau Rhyngwladol Noda’r Gynhadledd: 1. fod Plaid Cymru Ifanc yn aelod cyflawn o EFAy, Cynghrair Rydd Ewrop Ifanc, sef cynghrair o fudiadau ieuenctid gwleidyddol sy’n cynrychioli gwledydd bychain a lleiafrifoedd Ewrop; 2. fod Plaid Cymru Ifanc wedi cychwyn meithrin cysylltiadau agos gyda JERC yng Nghatalwnia a’r SNP Students o’r Alban trwy eu gwahodd i’r Ysgol Haf yn flynyddol; 3. fod cynrychiolwyr Plaid Cymru Ifanc yn mynychu digwyddiadau dramor ar wahoddiad EFAy a JERC ers dros flwyddyn. Cynabydda’r gynhadledd: 1. nad ydy mwyafrif o’n haelodau, fodd bynnag, yn ymwybodol o’n cysylltiadau rhyngwladol, ac mai prin yw’r cyfle i ddysgu am ein chwaer-bleidiau yn Ewrop trwy ein gweithgarwch cyffredinol; 2. mai nifer cyfyngedig iawn o aelodau sydd wedi cael y cyfle i gynrychioli Plaid Cymru Ifanc mewn digwyddiadau tramor; 3. ei fod yn hollbwysig ein bod yn cynyddu ymwybyddiaeth o sefyllfa Cymru ymysg ein cymrodyr yn Ewrop a’n bod yn ennyn diddordeb yn sefyllfa gwleidyddol ein gwlad ymysg pobloedd Ewrop a’r byd. Argymhella’r gynhadledd: 1. fod ein mudiad yn dechrau meithrin rhagor o gysylltiadau agos gyda phleidiau mewn gwledydd bychain megis Gwlad y Basg, Iwerddon, Llydaw a Galisia; 2. ein bod yn gwahodd rhagor o gynrychiolwyr rhyngwladol i’r Ysgol Haf ac i’n Cynhadledd Flynyddol; 3. fod Plaid Cymru Ifanc yn gosod tasglu ar gysylltiadau rhyngwladol, o dan gadeiryddiaeth yr Is-Gadeirydd Cenedlaethol. Grŵp o wirfoddolwyr â diddordeb mewn meithrin cysylltiadau gyda mudiadau tramor byddai’r tasglu, a’i nod byddai ennyn diddordeb mewn materion rhyngwladol ymysg ein haelodau a chynyddu ein gweithgarwch fel mudiad yn Ewrop. Byddai’r tasglu yn lleihau’r baich ar y materion hyn oddi ar yr Is-Gadeirydd ac yn cynyddu pwysigrwydd materion Ewropeaidd yng ngweithgarwch cyffredinol ein mudiad. Cynigiwyd gan: Emyr Gruffydd Eiliwyd gan: Glenn Page


International Links AGM notes: 1. that Plaid Cymru Youth is a full member of EFAy, the European Free Alliance Youth, which is the league of political youth movements which represent the small countries and minority peoples of Europe’ 2. that Plaid Cymru Youth has started to develop close links with JERC in Catalonia and SNP Students in Scotland by inviting them to the party’s annual Summer School; 3. that Plaid Cymru Youth representatives have, since over a year, attended overseas events on the invitation from EFAy and JERC. Conferences acknowledges: 1. that the majority of our members, however, are not aware of our international links, and that opportunities to learn about our European sister-parties through our general activity are few and far between; 2. that only a very limited number of our members have had the opportunity to represent Plaid Cymru Youth at overseas events; 3. that it is crucial that we increase awareness of Wales’s situation amongst our European comrades and that we attract interest in our country’s political situation amongst the peoples of Europe and the world. Conference recommends: 1. that our movement starts to develop more close links with parties in other small countries like the Basque Country, Ireland, Brittany, and Galicia; 2. that we invite more international representatives to the Summer School and to our Annual General Meeting; 3. that Plaid Cymru Youth establishes an International Links Taskforce, under the leadership of the National Vice-Chair. It would be a group of volunteers who are interested in growing our links with overseas movements, and its aim would be to grow interest in international affairs amongst our membership, and to increase our activity as a European movement. The taskforce would ease the workload of the National Vice-Chair and would increase the importance of European affairs within our movement’s general activities. Proposed: Emyr Gruffydd Seconded: Glenn Page


Polisïau craidd y mudiad Noda’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 1. y mabwysiadodd Plaid Cymru Ifanc gyfansoddiad newydd fis Mawrth 2011; 2. fod gan Blaid Cymru Ifanc gredoau cryfion ond nid yw erioed wedi ffurfioli’r credoau hynny yn swyddogol. Cred y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 1. ei fod yn addas bod gennym ni, fel mudiad ieuenctid a myfyrwyr Plaid Cymru, set o bolisïau craidd swyddogol y gallwn adeiladu arnynt yn y dyfodol. Penderfyna’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol felly: 1. i fabwysiadu’r egwyddorion craidd canlynol fel polisïau swyddogol Plaid Cymru Ifanc: a. Mae addysg – ar bob lefel – yn hawl dynol a dylai felly fod am ddim pan fo’i angen; b. Byddai Cymru, gydag isadeiledd gryfach, mewn gwell sefyllfa trwy fod yn wladwriaeth sofren annibynnol yn ei hawl ei hun; c. Fel dinasyddion y byd, mae gennym oll gyfrifoldeb i amddiffyn y Ddaear ac i gynnal ein hunain mewn modd sy’n cydymffurfio ag egwyddorion cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol; d. Cawn oll ein geni’n gyfartal, a dylwn oll, felly, gael yr un hawliau a chyfleoedd â’n gilydd, gan gynnwys yr hawl i briodi’r person rydym yn ei garu neu ei charu, heb ystyried ei ryw neu ei rhyw; e. Dylai fod gan bobl ifanc o 16 oed yr hawl i bleidleisio, a dylai’r system addysg rhoi iddynt y gallu i fod yn ddinasyddion cyflawn a chyfrifol; f. Mae’r iaith Gymraeg yn gonglfaen i’n diwylliant ac hunaniaeth cenedlaethol ac yn hynny o beth, mae gennym gyfrifoldeb i wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn a chryfhau’r Gymraeg pa bryd bynnag a pha le bynnag y gallwn, fel bod gennym Gymru sydd wir yn ddwyieithog a chanddi ddwy waith ffyniannus; g. Fel dinasyddion gwlad sy’n brwydro am ei hannibyniaeth ei hun, rydym yn cydnabod brwydr ein brodyr a chwiorydd o fudiadau democrataidd a blaengar mewn gwledydd tebyg ar draws y byd – fe’u cefnogwn yn eu taith tuag at ryddid. Cynigydd: Eilydd:

Cerith Rhys Jones Glenn Page


Core policies of the movement Annual General Meeting notes that: 1. Plaid Cymru Youth adopted a new constitution in March 2011; 2. Plaid Cymru Youth has strongly held beliefs but has never made said beliefs official. Annual General Meeting believes that: 1. as the youth and student wing of Plaid Cymru – The Party of Wales, it is fitting that we as an organisation have a set of fundamental official policies on which to build in the future. Annual General Meeting therefore resolves: 1. to adopt as official policies of Plaid Cymru Youth the following core principles: a. Education – at all levels – is a human right and should therefore be free to all at the point of need; b. Wales, with a strong infrastructure, would be better served as an independent sovereign state in her own right; c. As citizens of the world, we all have a duty to protect the Earth and to act according to the principle of environmental- and social sustainability; d. We are all born equal, and we should all, therefore, have the same rights and opportunities as each other, including the right to marry the person we love, regardless of age, gender, sexuality, religion, race, or wealth; e. Young adults of 16 years of age should have the right to vote, and the education system should equip them with the tools to become fullyfledged, responsible citizens; f. The Welsh language is a cornerstone of our national culture and identity and we therefore have a duty to do everything in our power to protect, defend, and strengthen the language wherever and whenever we can, so that we have a truly bilingual Wales with two thriving national languages; g. As citizens of a nation fighting for her own independence, we recognise the struggles of our brothers and sisters from democratic and progressive movements in other such nations across the globe – we support them in their journey towards freedom. Proposer: Seconder:

Cerith Rhys Jones Glenn Page


Digartrefedd Noda Plaid Cymru Ifanc: Bod digartrefedd ar gynnydd. Fe wnaeth 15,000 o bobl gais am gymorth gan gynghorau yng Nghymru yn 2011 gan eu bod yn ddigartref; mae hynny’n gynnydd o 11% ers y flwyddyn flaenorol. Yn 2012, fe wnaeth 19,000 gais o’r fath – cynnydd o 27% ar 2011. Dengys hwn arfer bryderus ac mae’n tynnu sylw at fater sy’n rhaid i’r llywodraeth weithredu arno yn syth. Rhyddhawyd adroddiad gan Shelter Cymru yn ddiweddar sy’n awgrymu bod 26% o bobl yng Nghymru yn ‘ei chael yn anodd drwy’r amser’ i fforddio eu taliadau rent neu forgais. Cred Plaid Cymru Ifanc: Bod y duedd uchod yn ganlyniad i doriadau a pholisïau gwael; yn San Steffan ac o ran Llywodraeth Cymru. Bellach, ein cred ni yw y dylid darparu tai cymdeithasol i bobl sy’n ddigartref heb fwriadu bod. Penderfyna Plaid Cymru Ifanc: I lobïo Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i fabwysiadu’r farn ganlynol: Dylid darparu tai cymdeithasol i bobl sy’n ddigartref heb fwriadu bod yn ddigartref. Dylid gwaredu ar yr arfer o ‘brofi modd’ ar gyfer cymhwysedd am dai cymdeithasol; y canlyniad o hyn fyddai’r uchod.. Cynigydd: Glenn Page Eilydd: Cerith Rhys Jones


Homelessness Plaid Cymru Youth notes: That homelessness in Wales is on the rise. More than 15,000 people sought council help for being homeless in Wales during 2011, up 11% on the previous year. Whilst in 2012 more than 19,000 people sought similar help in Wales, an increase of 27% on 2011. This illustrates an alarming trend and highlights an issue that requires the governments’ immediate attention. Shelter Cymru have recently released a damning survey that suggests 26% of people in Wales are ‘constantly struggling’ to afford their rent or mortgage. Plaid Cymru Youth believes: The above trend is the result of austerity and poor policy; by both the Westminster and Welsh governments. Furthermore, it is our belief that social housing should be provided to all those made unintentionally homeless. Plaid Cymru Youth resolves: To lobby the Welsh Government and Plaid Cymru to adopt the following stance: Social housing should be provided to all those made unintentionally homeless. The ‘means testing’ for social housing eligibility should be scrapped; the result of this would be the above. Proposer: Glenn Page Seconded: Cerith Rhys Jones


Cyllido Addysg Bellach ac –Uwch Noda’r Gynhadledd: 1. Mae llefarydd addysg Plaid Cymru’n cynnal adolygiad o safle Plaid Cymru ar ffioedd dysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr ar hyn o bryd. 2. Mae Denmarc, Groeg, Cyprus, Malta, Awstria, y Ffindir, Sweden, yr Alban, Lwcsembwrg a Norwy i gyd yn cynnig addysg uwch heb ffioedd dysgu i fyfyrwyr brodorol ac o’r UE. 3. Yng Ngweriniaeth Tsiec, rhan fwyaf o’r Almaen, Ffrainc, Gwlad Pwyl, Slofenia a Slofacia, mae’r mwyafrif o fyfyrwyr yn derbyn addysg uwch am ddim. 4. Yn ôl y Drefniadaeth dros Gyd-weithio a Datblygiad Economaidd (yr OECD), caiff 0.6% o GDP y Deyrnas Gyfunol ei wario ar addysg bellach ac –uwch. Cred y Gynhadledd: 1. Bydd darparu addysg bellach ac –uwch am ddim yn sicrhau bod gan fwy o bobl y wybodaeth a’r sgiliau anghenraid er mwyn adeiladu cymdeithas deg ac economi gref. 2. Addysg am ddim yw’r system gyllido fwyaf credadwy er mwyn sicrhau mynediad a dargedwedd bob myfyriwr, heb boeni am eu cefndiroedd. 3. Dylid talu am addysg uwch gyda threth incwm sy’n fwy blaengar – dylai’r sawl sydd wedi gweld budd oherwydd cefnogaeth ein cymdeithas gefnogi eraill i lwyddo trwy dalu lefel deg o dreth. 4. Dylid gwario mwy na 0.6% o GDP y Deyrnas Gyfunol ar ddarparu addysg bellach ac –uwch am ddim, wedi eu cyllido gan y pwrs cyhoeddus. 5. Yn y tymor byr, dylai Cymru fabwysiadu system gyllido tebyg i’r Alban, sy’n sicrhau bod myfyrwyr is-raddedig brodorol ac o’r UE yn cael eu haddysg am ddim. Dyma’r farn y dyliwn ei harddel yn ein maniffesto nesaf ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Penderfyna’r Gynhadledd: 1. I gyflwyno ymateb lawn i ymgynghoriad y Blaid ar ffioedd dysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr, gan ddadlau o blaid addysg bellach ac –uwch am ddim. 2. I rhoi’r mandad i bob un o gynrychiolwyr etholedig Plaid Cymru Ifanc i ddadlau a phleidleisio o blaid addysg bellach ac –uwch am ddim ar bob cyfle. Cynigydd: Charlotte Britton a Phlaid Cymru Ifanc Prifysgol Abertawe Eilydd: Cerith Rhys Jones


Funding Further- and Higher Education Conference notes; 1. Plaid Cymru's education spokesman Simon Thomas is currently conducting a review of Plaid Cymru's position on tuition fees and student support. 2. Denmark, Greece, Cyprus, Malta, Austria, Finland, Sweden, Scotland, Luxembourg and Norway all offer tuition-free higher education for home and EU students. 3. In the Czech Republic, most of Germany, France, Poland, Slovenia and Slovakia, the majority of students receive free higher education. 4. According to the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 0.6 per cent of the UK’s Gross Domestic Product (GDP) is spent on further and higher education. Conference believes; 1. Delivering free further and higher education will ensure that more people have the right knowledge and skills to build an equal society and successful economy. 2. Free education is the most credible funding system to ensure access and retention of all students, irrespective of their background. 3. Higher education should be paid for by a more progressive income tax – people who have benefited from our society’s support should support others to succeed by paying a fair level of tax. 4. That more than 0.6 per cent of the UK’s GDP should be spent on providing free and public funded further and higher education. 5. That in the short-term, Wales should adopt a Scottish-style funding system which ensures home and EU undergraduate students pay no tuition fees. This is the position we should advocate in our next manifesto and during the 2016 Welsh Assembly elections. Conference resolves; 1. To submit a comprehensive response to the party's consultation on tuition fees and student support, making the case for free further and higher education. 2. To mandate all elected representatives of Plaid Cymru Youth to argue and vote for free further and higher education whenever the opportunity arises. Proposer: Charlotte Britton and Swansea University - Plaid Cymru Youth Seconder: Cerith Rhys Jones


Cyfreithloni Canabis Noda Plaid Cymru Ifanc: Bod y gwrthwynebiad i’r ‘Rhyfel yn erbyn Cyffuriau’ yn cynyddu. Yn wir, mae’r farn gyhoeddus yn newid ar gamddefnydd cyffuriau, gyda nifer o daleithiau yn yr UDA yn deddfu i gyfreithloni canabis yn ddiweddar. Daeth adroddiad gwyddonol diweddar wedi ei gomisiynu gan lywodraeth San Steffan, ac y gynhaliwyd gan yr UKDPC, i’r casgliad ynglyn a chanabis bod ‘rheoleiddo, ar y gorau, wedi cadw maint y farchnad o dan reolaeth. Ar y gwaethaf, mae’n bosib bod rheoleiddio wedi gwaethygu problemau i wneud â chyffuriau mewn modd difrifol.’ Yn ogystal, awgryma’r adroddiad bod llywodraeth San Steffan yn gwastraffu llawer o’r £3 biliwn y mae’n wario ar daclo cyffuriau anghyfreithlon. I nifer o bobl ifanc, y mae’n rhwyddach i gael gafael ar ganabis nag ydy i gael gafael ar sylweddau rheoledig cyfreithlon megis alcohol a thybaco; mae’r sefyllfa hon yn annerbyniol. Cydnabyddir gwerth meddygol canabis, a dydy effaith y cyffur ar yr unigolyn ac ar gymdeithas ddim byd cyffelyb i effaith alcohol na thybaco. Yn wir, nid oes yr un unigolyn yn hanes y ddynoliaeth wedi marw o achos effeithiau uniongyrchol defnydd canabis. Cred Plaid Cymru Ifanc: Y dylid cyfreithlonni canabis. Yn ogystal ag arbed biliynau o bunnoedd ar wariant ar daclo canabis, fe fyddem hefyd yn medru codi biliynau o bunnoedd ar drethi marchnad sy’n bodoli eisioes a’r twristiaeth y byddai cyfreithlonni yn annog. Gellir defnyddio’r arian a godir i addysgu pobl ynglyn â chyffuriau mwy niweidiol megis heroin, yn ogystal ag ariannu chanolfannau ‘rehab’. Penderfyna Plaid Cymru Ifanc: I lobio Plaid Cymru a llywodraethau Cymru a San Steffan i fabwysiadu safbwynt tebyg, nid safbwynt yn seiliedig ar ideoleg, ond ar dystiolaeth; dull a fyddai o fudd i gymdeithas a byddai’n golygu bod pobl sy’n gaeth i gyffuriau yn cael eu trin fel cleifion yn hytrach na fel troseddwyr. Cynigiwyd gan: Glenn Page Eiliwyd gan: Emyr Gruffydd


Legalising Cannabis Plaid Cymru Youth notes: The war on ‘the war on drugs’ is gaining momentum. Indeed the tide is turning in public opinion regarding evidence-based approaches to drugs misuse; with a number of states in USA passing legislation to fully legalize cannabis. A recent independent scientific report commissioned by the Westminster government, carried out by the UKDPC, concluded that, with regard to cannabis, “at best, controls may have kept the lid on the scale of the market. At worst, they may have exacerbated drug problems”. Furthermore, the report suggests that the government is wasting much of the £3bn it spends on tackling illicit drugs. For many of our young people it is easier to get cannabis than it is to get legal controlled substances such as alcohol or tobacco; this situation is unacceptable. The medicinal value of cannabis is undeniable and its effect on the individual and society is in no way comparable to that of alcohol or tobacco. Indeed, no individual in the history of man has directly died as a result of cannabis use. Plaid Cymru Youth believes: That cannabis should be legalized. Not only would we save billions of pounds from the current spending for tackling cannabis. We would also raise billions of pounds from taxing a market that already exists & the tourism its legalisation would generate. The money raised could be used to educate people about more harmful drugs such as heroin, as well as funding rehabilitation clinics and others. Plaid Cymru Youth resolves: To lobby both Plaid Cymru and the Welsh & Westminster Government’s to adopt a similar approach. An approach to drugs based not on ideology but on evidence; an approach that will benefit society and mean that drug addicts are treated as patients and not criminals. Proposer: Glenn Page Seconded: Emyr Gruffydd


Disgrifiad o swyddi’r Pwyllgor Gwaith Cadeirydd Cenedlaethol Y Cadeirydd Cenedlaethol sy’n gweithredu fel arweinydd y mudiad. Bydd y Cadeirydd Cenedlaethol yn gweithredu fel cyswllt rhwng y mudiad a Phlaid Cymru yn ganolog, yn ychwanegol at eistedd ar Bwyllgor Gwaith y blaid. Y Cadeirydd Cenedlaethol yw prif awdurdod polisi’r mudiad, ac sy’n cadeirio cyfarfodydd y pwyllgor gwaith. Bydd y Cadeirydd Cenedlaethol yn gweithredu fel wyneb cyhoeddus y mudiad ac yn awdurdodi cyfathrebiadau yn enw’r mudiad. Is-gadeirydd Cenedlaethol (cyfrifoldeb dros Ewrop) Yn ogystal at ddirprwyo ar gyfer y Cadeirydd Cenedlaethol ynghylch holl ddyletswyddau’r Cadeirydd Cenedlaethol, bydd yr Is-gadeirydd Cenedlaethol yn gweithredu fel cyswllt rhwng y mudiad a’i bartneriaid yn Ewrop trwy EFAy. Ysgrifennydd Cenedlaethol Yr Ysgrifennydd Cenedlaethol fydd yn sicrhau bod nodiadau cyflawn ar gael o bob cyfarfod y pwyllgor gwaith, yn monitro cyfrif e-bost y mudiad, ac yn cyfathrebu gydag aelodau’r mudiad ar ran y pwyllgor gwaith. Trysorydd Cenedlaethol Y Trysorydd Cenedlaethol sy’n gyfrifol am arian y mudiad. Bydd yn sicrhau fod gan y mudiad lif arian digonol, ac yn awdurdodi gwariannau’r mudiad. Disgwylir i’r Trysorydd Cenedlaethol baratoi adroddiad ariannol ar gyfer y mudiad bob chwarter. Cyfarwyddwr y Wasg a Chyfathrebiadau Cyfarwyddwr y Wasg a Chyfathrebiadau’r mudiad sy’n gyfrifol am fonitro cyfrifon y mudiad yn y cyfryngau newydd, ac am lunio polisi a dogfennau sy’n ymwneud â’r wasg. Cyfarwyddwr y Wasg a Chyfathrebiadau fydd yn gyfrifol am bresenoldeb y mudiad yn y wasg a’r cyfryngau yng Nghymru, ac am lunio a gweithredu polisi iaith y mudiad. Cyfarwyddwr Polisi ac Ymgyrchoedd Disgwylir i’r Cyfarwyddwr Polisi ac Ymgyrchoedd gynnal dogfennau polisi’r mudiad ac ymgynghori gyda’r aelodaeth am newidiadau polisi. Bydd y Cyfarwyddwr Polisi ac Ymgyrchoedd hefyd yn gyfrifol am gyswllt gyda’r grwpiau lleol ar draws Cymru am


eu gweithgarwch hwythau. Y Cyfarwyddwr Polisi ac Ymgyrchoedd fydd yn gweithredu fel swyddog ymgyrchoedd y mudiad ar ran y pwyllgor gwaith. Swyddog Di-bortffolio (2) Nid oes gan y Swyddogion Di-bortffolio gyfrifoldebau penodol oni bai am yr hyn a ddirprwyir iddynt gan y Cadeirydd Cenedlaethol ac/neu gweddill y pwyllgor gwaith. Gellid galw ar y Swyddogion Di-bortffolio i gefnogi ymgyrchoedd neu weithrediadau gan y pwyllgor gwaith.


Description of National Executive Committee positions National Chair The National Chair acts as leader of the movement. The National Chair will act as a liaison between the organisation and Plaid Cymru centrally, in addition to sitting on the party's National Executive Committee. The National Chair is the organisation's principal authority on policy, and will chair meetings of the national executive committee. The National Chair will act as the public face of the organisation and will authorise communications made in the organisation's name. National Vice-chair (responsible for Europe) In addition to deputising all of the National Chair's duties, the National Vice-chair will act as a liaison between the organisation and its partners in Europe through EFAy. National Secretary The National Secretary will make available complete notes of all meetings of the national executive committee, will monitor the organisation's email account, and will communicate with members of the organisation on behalf of the national executive committee. National Treasurer The National Treasurer is responsible for the organisation's finances. He or she will ensure that the organisation has an adequate cash flow, and authorises the organisation's expenditures. The National Treasurer is expected to prepare a financial report for the organisation each quarter. Director of Press and Communications The Director of Press and Communications is responsible for monitoring the accounts of the organisation in the new media, and for formulating policy and documents relating to the press. The Director of Press and Communications will be responsible for the organisation's presence in the press and media in Wales, and for formulating and implementing the language policy of the organisation. Director of Policy and Campaigns The Policy and Campaigns Director is expected to maintain policy documents and to consult with the membership of the organisation with regard to policy changes. The


Director of Policy and Campaigns is also responsible for liaison with local groups across Wales with regard to their activities. The Director of Policy and Campaigns will act as the organisation's campaigns officer on behalf of the national executive committee. Non-portfolio Officer (2) The Non-portfolio Officers do not have specific duties other than those delegated to them by the National Chair and/or the national executive committee. They may be called upon to support the campaigns or work of the national executive committee.


Enwebiadau ar gyfer swyddi’r Pwyllgor Gwaith Nominations for NEC positions Cadeirydd Cenedlaethol / National Chair Charlotte Britton Is-gadeirydd Cenedlaethol / National Vice-chair Ni dderbyniwyd unrhyw enwebiadau / No nominations received Ysgrifennydd Cenedlaethol / National Secretary William Thomas Trysorydd Cenedlaethol / National Treasurer Gwenno George Cyfarwyddwr y Wasg a Chyfathrebiadau / Director of Press & Communications Cerith Rhys Jones Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd a Pholisi / Director of Campaigns and Policy Glenn Page Swyddog Di-bortffolio (2 i’w hethol) / Non-portfolio Officer (2 positions) Branwen Alaw Evans Aled Morgan Hughes Daniel Roberts – heb gyflwyno maniffesto / no manifesto submitted Y Cyng. / Cllr. Mair Rowlands


PAPUR PLEIDLEISIO

BALLOT PAPER

Hwn yw’ch papur pleidleisio swyddogol ar gyfer etholiad Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Cymru Ifanc 2013-14. Gosodwch groes wrth enw’r person yr hoffech ei ethol neu ei hethol ar gyfer bob swydd; cymrir yn ganiataol mai pleidlais i ail-agor enwebiadau yw ymwrthod â phleidleisio o gwbl ar gyfer unrhyw swydd benodol. Noder y cewch bleidleisio dros dau berson ar gyfer swydd y Swyddog Dibortffolio gan fod dwy swydd i’w hethol. Y person (neu yn achos y Swyddog Dibortffolio, y personau) gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau ymhob swydd fydd yn fuddugol. This is your official ballot paper for the election of the Plaid Cymru Youth National Executive Committee for 2013-14. Place a cross next to the name of the person whom you wish to elect to every position; it is presumed that by abstaining from voting for any given position, you are voting to re-open nominations. Note that you may vote for two people to be elected as Non-portfolio Officers as there are two positions up for election. The person (or in the case of the Non-portfolio Officer, persons) with the most votes in every category will be declared the winner.

Swydd / Position

Ymgeisydd / Candidate

Cadeirydd Cenedlaethol National Chair

Charlotte Britton

Is-gadeirydd Cenedlaethol National Vice-chair Ysgrifennydd Cenedlaethol National Secretary

William Thomas

Trysorydd Cenedlaethol National Treasurer

Gwenno George

Cyfarwyddwr y Wasg a Chyfathrebiadau Director of Press and Communications

Cerith Rhys Jones

Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd a Pholisi Director of Campaigns and Policy

Glenn Page

Swyddog Di-bortffolio Non-portfolio Officer Pleidleisiwch dros 2 ar y mwyaf Vote for no more than 2

Branwen Alaw Evans Aled Morgan Hughes Daniel Roberts Y Cyng. / Cllr. Mair Rowlands

X

Pecyn Gwybodaeth CCB 2013 / AGM Info Pack 2013  
Pecyn Gwybodaeth CCB 2013 / AGM Info Pack 2013  

Pecyn gwybodaeth Info pack

Advertisement