Page 8

8

Gwasanaethau iechyd meddwl oedolion Mae Rhwydwaith Meincnodi’r GIG wedi casglu metrigau oddi wrth 14 gwlad i gymharu ac archwilio dulliau gweithio ym maes gwasanaethau iechyd meddwl oedolion a gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS). Trafodwyd y canfyddiadau mewn symposiwm rhyngwladol y llynedd, ym mis Mai 2018. Roedd y gwledydd a gymerodd ran yn dod o’r Fenter Ryngwladol dros Arweinyddiaeth ar Iechyd Meddwl a’r OECD. Mae data o'r digwyddiad hwnnw wedi ei grynhoi isod, gyda detholiad o graffiau sy'n tynnu sylw at wybodaeth sydd o ddiddordeb penodol. Ceir gwybodaeth bellach gan Rwydwaith Meincnodi'r GIG. O’r gwledydd a gymerodd ran lle’r oedd data ar gael, gwariant Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i oedolion y pen oedd y trydydd uchaf, ychydig dros $300 USD y pen. Roedd hyn yn uwch na chymaryddion y DU, ond yn is na gwariant yn yr Iseldiroedd a Sweden. Cymru a'r Alban oedd â’r ganran uchaf o wariant ar iechyd meddwl o gymharu â gwariant cyffredinol ar iechyd, gydag 11% o gyfanswm y gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl. Yn 2017-18, y flwyddyn ariannol ddiweddaraf ar gael ar Ystadegau Cymru, gwariant iechyd meddwl Cymru oedd £746 miliwn, sef tua £239 fesul pen y boblogaeth. Mae hyn yn cynrychioli bron 5% o holl wariant Llywodraeth Cymru am y flwyddyn.

Wrth ystyried y newid pwyslais i leoliadau cymunedol yn hytrach na chymorth sefydliadol, roedd data Cymru’n dangos y nifer isaf o welyau i gleifion mewnol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, gyda llai na hanner y canolrif o welyau. Roedd hyd cyfartalog yr arhosiad (ac eithrio gwelyau gadael) ychydig yn uwch na’r cyfartaledd, ac roedd gan Gymru nifer cyfartalog o gleifion cadw fel canran o gleifion a dderbyniwyd, o gymharu â gwledydd eraill.

Profile for Plaid Cymru

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Advertisement