Page 15

15

Gwasanaethau mewn ieithoedd ac eithrio Saesneg Fel y nodwyd yn y cyflwyniad i’r papur hwn, y ddealltwriaeth o iechyd meddwl a fabwysiedir yng Nghymru yw’r un a fabwysiedir yng ngogledd orllewin Ewrop a gwledydd Seisnig. Mewn gwledydd a diwylliannau eraill gall dealltwriaeth a stigma gwahanol fod yn gysylltiedig â’r cysyniad o iechyd meddwl a gwasanaethau iechyd meddwl. Golyga hyn fod amrywiaeth o ragdybiaethau ynghylch iechyd meddwl a bod angen i wasanaethau byrddau iechyd lleol y GIG ddiwallu’r anghenion hynny yn y gymuned, yn hytrach na rhagweld y bydd unigolion o gymunedau gwahanol yn ymateb yn gadarnhaol pan gynigir gwasanaethau iddyn nhw. Mae gan Mind Cymru ymchwil ar wasanaethau yng Nghymru ar gyfer ymfudwyr bregus yn arbennig, ond hefyd ar gyfer pobl yn y cymunedau BAME sydd ar gyrion cymdeithas, sy’n dangos fod angen gwaith estyn allan er mwyn sicrhau fod darpariaeth a phwrpas gwasanaethau iechyd meddwl wedi’u deal. Yn yr un modd â darparu gwasanaethau iaith Gymraeg, mae angen sicrhau bod digon o gymorth ar gael mewn ieithoedd heblaw am y Saesneg, a fydd yn bennaf eu hangen yn y dinasoedd mawr ble mae siaradwyr ieithoedd cynhenid heblaw’r Saesneg yn fwy tebygol o fod yn byw. Fodd bynnag mae Cymru’n brin o’r rhwydweithiau mawrion tra amrywiol y gellid eu cael mewn dinasoedd megis Llundain a Thoronto dyweder. Hwyrach y gallai’r dinasoedd hynny ddarparu awgrymiadau ar arferion gorau ond byddai’r posibilrwydd o’u gweithredu o bosibl yn fwy cymharol â dinasoedd llai sy’n agos i Gymru megis Bryste neu Lerpwl. Yng Nghymru, siaradwyr Pwyleg yw’r grŵp ieithyddol mwyaf cyffredin, gyda siaradwyr Wrdw, Bengaleg, a Tsieinëeg yn dilyn. Hefyd mae gan Gymru gymunedau sylweddol o gymunedau o Somalia, Nepal, a Chwrdistan, yn ogystal â ffoaduriaid a cheiswyr lloches o Syria a chymunedau eraill yn fwy diweddar. Gall ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn arbennig ddioddef o drawma ychwanegol yn sgil gwrthdaro a thrais (rhywiol), a gall fod arnynt angen mwy o gymorth dwys a thros gyfnod hwy. Mae ardaloedd dosbarthu ffoaduriaid ar draws pedair o fyrddau iechyd lleol Cymru, tra bod ffoaduriaid o Syria ar draws y wlad i gyd. Mae hyn yn dangos yr angen I sicrhau gweithredu mewn arferion gorau ymhob rhan o Gymru.

Profile for Plaid Cymru

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Advertisement