Page 10

10

Gwasanaethau iechyd meddwl oedolion a Gogledd Iwerddon. Roedd niferoedd yn Sweden bum gwaith cymaint â Chymru, ac roedd pedair gwaith cymaint yng Nghanada.

Mae canlyniadau hunanladdiad yn awgrymu bod gan Gymru nifer cyfartalog ymhlith cymaryddion, sy’n uwch na Lloegr a’r Iseldiroedd, lle mae’r gyfradd ar ei hisaf. Mae’r adroddiad yn nodi ar draws y DU mai dim ond 26% o achosion hunanladdiad a gyflawnwyd gan bobl lle’r oedd cofnod o gysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl, felly ni ddylid ystyried hyn fel arwydd o lwyddiant neu fel arall o anghenraid. Ystyriaethau pellach • Ymddengys fod Cymru’n perfformio’n dda o ran cefnogi pobl gyda’r lefel uchaf o angen, ond ymddengys fod ganddi lai o gysylltiadau cymunedol na chymaryddion. A ellir ehangu’r cysylltiadau cymunedol heb effeithio ar y perfformiad? • Mae hyd arhosiad cyfartalog ar gyfer gwelyau seiciatrig hŷn yn llawer uwch yng Nghymru nag yn y gwledydd cymharol. A oes rhesymau da am hyn, a pham mae’r sefyllfa hon yn bodoli? • Ymddengys fod niferoedd y gweithlu arbenigol yng Nghymru’n llawer is na’r Alban, Sweden a Chanada. A yw hyn yn effeithio ar effeithiolrwydd a chanlyniadau?

Profile for Plaid Cymru

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Advertisement