Page 1

w

plaidcymru.org

U @leannewood G search for plaid cymru

Dear Voter, As you may know, I was recently elected to lead Plaid Cymru The Party of Wales. The first crucial election is upon us, and I want to impress upon today’s voters that council elections matter – to us as communities, to our economy and to Wales as a nation. Local councils have more power than we think: to create work, to stimulate business activity, to encourage investment, prioritise education and to take care of the environment. Councils can be the powerhouses that fuel our local economies and safeguard our jobs and services. These are difficult times economically and Wales is being hit hard. We need to think differently about our communities and about how we get things done. It’s not about politics. It’s about pride, determination and self-belief. It’s about seeing beyond the failures of the past and the present and believing in a Welsh alternative for the future.Under my leadership Plaid Cymru will be a party of hope. We will put forward an alternative to doing politics in the same old way. • • •

Together, we will fight for the future of jobs in Wales, through providing apprenticeships, training schemes and supporting local businesses Together, we will fight for the future of our communities, through campaigning to save vital local services and to invest in affordable housing. Together, we will fight for a future for our young people, through working tirelessly to ensure that all our children have the basic skills of literacy and numeracy and that our young people get the best possible start in life.

Plaid Cymru is your only local party. Plaid Cymru will always put the people of Wales first. Yours truly,

Leanne Wood, Leader of Plaid Cymru – the Party of Wales --------------------------------------------------------------------------Together, with Your help, we can make Wales better Name: ______________________________ Address:__________________________________ Post Code: Tel:

________________________ Email: ___________________________________

_____________________________

…I’m supporting Plaid

… Send me information about Plaid

…I’d like to join Plaid

m

… I can put up a poster at election time

Please return to: FREEPOST PLAID Cymru

Promoted by Plaid Cymru, Atlantic Wharf, Cardiff . Printed by Vegaprint, 82 Woodville Road, Cardiff CF24 4ED


w

plaidcymru.org

U @leannewood G search for plaid cymru

Annwyl Bleidleisiwr Fel y gwyddoch efallai, cefais fy ethol yn ddiweddar i arwain Plaid Cymru. Mae’r etholiad holl-bwysig cyntaf ar ein gwarthaf ac rwyf yn awyddus i’w wneud yn glir i bleidleiswyr heddiw fod etholiadau’r cyngor yn bwysig – i ni fel cymunedau, i’n heconomi ac i Gymru fel cenedl. Mae gan gynghorau lleol mwy o rym nag yr ydym yn meddwl: i greu gwaith, i ysgogi gweithgarwch busnes, i annog buddsoddiad, blaenoriaethu addysg a gofalu am yr amgylchedd. Gallant fod yn bwerdai sy’n gyrru’n heconomïau lleol ac yn gwarchod ein swyddi a’n gwasanaethau. Mae hwn yn gyfnod anodd yn economaidd ac mae Cymru yn cael ei tharo’n galed. Mae angen i ni feddwl yn wahanol ynglyn â’n cymunedau ac am sut yr ydym yn cyflawni pethau. Nid yw’n ymwneud â gwleidyddiaeth. Mae'n ymwneud â balchder, dyfalbarhad a hunan-gred. Mae'n ymwneud â gweld y tu hwnt i fethiannau'r gorffennol a'r presennol a chredu mewn dyfodol amgen i Gymru. O dan fy arweiniad, bydd Plaid Cymru’n cynnig gobaith, a dewis amgen i’r un hen wleidydda. • • •

Gyda'n gilydd, byddwn yn ymladd ar gyfer dyfodol swyddi yng Nghymru, trwy ddarparu prentisiaethau a chynlluniau hyfforddi, a chefnogi busnesau lleol. Gyda'n gilydd, byddwn yn ymladd ar gyfer dyfodol ein cymunedau, drwy ymgyrchu i achub gwasanaethau lleol hanfodol a buddsoddi mewn tai fforddiadwy. Gyda'n gilydd, byddwn yn ymladd ar gyfer dyfodol ein pobl ifanc, trwy weithio’n ddiflino i sicrhau bod ein plant yn meddu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol a bod ein pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Plaid Cymru yw eich unig blaid leol. Bydd Plaid Cymru bob amser yn rhoi pobl Cymru yn gyntaf. Yn gywir,

Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru --------------------------------------------------------------------------Gyda’n Gilydd, gallwn adeiladu Cymru well Enw: ______________________________ Cyfeiriad:__________________________________ Cod Post:

________________________ E-bost: ___________________________________

Ffôn: _____________________________ …Rwy’n cefnogi’r Blaid

… Danfonwch wybodaeth ataf

…Hoffwn ymuno a’r Blaid

m

… Gallaf dangos poster ar adeg etholiad

Dychweler at: FREEPOST PLAID CYMRU

Letter from Leanne Wood - short - version 2  

Post Code: ________________________ Email: ___________________________________ Name: ______________________________ Address:________________...