Page 1


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

SEGUIMENT FÍSIC DE LES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES (2012-2013)

PLAÇA DE LA MAURINA I NOU EQUIPAMENT L obra del Projecte del nou equipament i millora de la urbanització de la plaça de La Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat va sortir a licitació el mes de novembre de 2011. No obstant això, una vegada aquest Ajuntament va ser informat pe la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit, de que durant l any 2012 la Generalitat no satisfaria els imports justificats en aquest període, es van realitzar els tràmits administratius oportuns per deixar l esmentada licitació en suspens fins que no hi hagués garanties sobre el seu finançament, evitant-se d aquesta manera l agreujament de les tensions de tresoreria d aquest Ajuntament. XARXA DE PASSATGES La intervenció sobre la xarxa de passatges de la Maurina s adequarà, prioritzarà i reprogramarà en funció de la dotació i disponibilitat pressupostàries. Així mateix la concreció de les actuacions que es portaran a terme sobre el terreny també es preveu que es reformulin arrel de la revisió del projecte i s adeqüin a les necessitats i disponibilitats actuals URBANITZACIÓ DE L ENTORN DELS BLOCS VITASA La tercera actuació urbanística del Pla de Barris de la Maurina és el Projecte d execució de millora de la urbanització de la plaça de l Olivera, carrer Vinaròs, Passatge de l Olivera i la resta de l entorn dels blocs de Vitasa. Projecte consistent en la reurbanització dels espais lliures a l'entorn dels blocs de Vitasa amb incorporació de mobiliari urbà, enllumenat públic, arbrat, reposició de xarxes de servei, substitució del paviment i senyalització. Cost: 696.937,74 URBANITZACIÓ DEL CARRER NÚRIA

EIX COMERCIAL DEL BARRI

Aquesta obra es va iniciar l'any 2011 i es va perllongar durant el primer trimestre de 2012. L'objectiu de l'actuació va ser donar a aquest carrer una secció més adequada als seus usos i paper com a eix comunicatiu del barri, tant pel que fa a vianants com a vehicles. Es va incorporar mobiliari urbà, enllumenat públic, arbrat, es van substituir les xarxes de serveis, el paviment, així com senyalització, per millorar el funcionament del trànsit rodat. D'altra banda es van portar a terme els treballs d'obra civil i mecànica necessaris per a la col·locació de contenidors soterrats per evitar males olors i molèsties als veïns. Es van ubicar dos equips de 4 contenidors soterrats als trams més comercials del carrer. Finalment, es va intervenir sobre la xarxa de clavegueram, augmentant-ne la secció del col.lector en dues zones; i es van realitzar els treballs necessaris per al desplegament d'una xarxa de fibra òptica amb l objectiu de poder oferir connectivitat en banda ampla en aquest carrer. Cost: 2.145.761,50 . URBANITZACIÓ DELS CARRERS DOM BOSCO, PARE LLAURADOR, VELÁZQUEZ I DOCTOR SALVÀ Aquesta obra es va iniciar l'any 2011 i es va perllongar durant el segon trimestre de 2012. Reurbanització dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Dr. Salvà i Velázquez, amb incorporació de mobiliari urbà, enllumenat públic, reposició de xarxes de servei i substitució del paviment, així com senyalització per a la millora del trànsit rodat. Cost: 1.676.823,54 . Conjuntament es van portar a terme els treballs per a la millora de la permeabilitat l'escola Maria Auxiliadora. El projecte de la nova tanca ha consistit en l eliminació de la tanca de tela de simple torsió existent, el recrescut del mur amb una filada de maons col·locats a sardinell i la realització de talls al mur


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

que permeten la incorporació de la vegetació existent a l interior del col·legi Maria Auxiliadora, a l espai públic. Cost: 28,789'08 . MILLORA DE LA PERMEABILITAT DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS El projecte d'aparcament i zona de lliure circulació de gossos a la zona del poliesportiu de la Maurina ha consistit en l'habilitació de l'esplanada contigua al poliesportiu com a zona d'aparcament i espai lliure de circulació de gossos. Els treballs realitzats inclouen l'anivellament del terreny, l'asfaltat i la delimitació amb barreres de formigó. Actualment es disposa de 30 noves places noves d'aparcament, aproximadament, alhora que s ha delimitat un espai, mitjançant cartells indicadors, de les zones destinades a la lliure circulació de gossos. Cost: 34.895,61 .


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

PROGRAMES SOCIOECONÒMICS FINALITZATS AL DESEMBRE DEL 2012

Creació i consolidació d un centre comercial urbà al barri de la Maurina Activitats desenvolupades Promoure la modernització i l'adaptació dels establiments existents, Crear i consolidar el moviment associatiu comercial Dissenyar accions de dinamització del territori. Resultats assolits Campanyes de dinamització comercial. Comerç al carrer ( Nadal i Festa Major), Dinamització de l'Associació de comerciants. El programa de comerç ha estat molt condicionat per la crisi. S han fet varies campanyes de dinamització comercial i després de les millores urbanístiques, hi ha un marc òptim, però la realitat es que no s ha produït creixement del comerç i en alguns casos s ha produït tancament d establiments. Hi ha una part d establiments molt consolidats com a comerç de proximitat i en alguns casos tenen clients regulars d altres barris. Un dels reptes que s ha de millorar és l associacionisme i la creació de xarxa comercial. Maurina Comerç, es tracta d una associació arrelada per amb pocs socis. Aquest factor es determinant en l èxit de les campanyes de dinamització. Resultats esperats El resultat esperat era l'increment del nombre de comerços. Actuacions de dinamització comercial: Festa de Comerç Nadal 2012: la cinquena festa nadalenca del comerç de la Maurina al carrer. En motiu de les Festes de Nadal es va instal·lar, com a la resta de la ciutat, la il·luminació nadalenca a l eix comercial de la Maurina, al carrer Núria i al carrer Infant Martí. Campanya de dinamització comercial: S han impulsat 4 campanyes de dinamització a través del disseny i la col·locació de banderoles als establiments comercials, coincidint amb la primavera, Festa major del barri, tardor i Nadal. On comprem? Nosaltres a la Maurina: Es va presentar el mes d octubre del 2012 . La campanya va consistir en: impressió de dos opis, expositors exteriors, banderoles, anunci de premsa, programes de radio, web informativa de la campanya www.terrassa.cat/plamaurina, repartiment de 4500 guies comercials Actuacions dissenyades amb planejament transversal: Què cuinem avui?: sessions de cuina en directe. L objectiu és el de promocionar l activitat de restauració o establiment comercial de la Maurina i generar un espai de convivència. Les sessions han estat gravades en vídeo i emeses en directe s ha comptat amb una mitjana de 30 persones de públic, en les quals s han pogut degustar els plats i s ha lliurat als i les assistents les fitxes col·leccionables de les receptes.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Suport i dinamització a l associació de comerciants : des del Programa de Comerç s ha donat suport tècnic a totes les activitats plantejades per l associació de comerciants Maurina Comerç al llarg de l any.

Programa d'Acollida Activitats desenvolupades Orientar els fluxos d arribada i assentament d immigrants al districte, i facilitar la integració d aquestes persones en el territori. El programa d acollida fou l encarregat de desplegar un seguit d actuacions per facilitar l arribada, la primera instal·lació i afavorir el procés d integració de la població nouvinguda al barri de La Maurina, i en general al districte 4, independentment del seu origen Resultats esperats Les sessions de coneixement de l'entorn i de coneixement de la llei d'estrangeria van donar els resultats en nombre i en la valoració qualitativa, esperats. Va finalitzar al desembre de 2012. Actualment es fa des de la OAC ( oficina d Atenció al Ciutadà) , la primera acollida. Durant el 2012 s han realitzat les diferents accions com les sessions de Benvinguda, de setembre a desembre hi participen un total de 15 persones i a les sessions de coneixement d entorn hi van participar 36 persones.

Punt Dona. Servei d informació, orientació i dinamització per a les dones del barri. Donar a conèixer els recursos i serveis de la Regidoria de Polítiques de Gènere, difondre els diferents recursos, serveis i activitats del barri de la ciutat en general i donar a conèixer els drets de les dones . Atenció directa al Punt Dona Grups de suport a l'autonomia i iniciació de les TIC Accions d apoderament a dones de procedència estrangera Activitat esportiva d'equip i de lleure per a dones majors de 18 anys Sensibilització i formació en l'equitat de gènere Tallers de corresponsabilitat Tallers de perspectiva de gènere Xerrades de sensibilització per a dones immigrades Resultats esperats Canvi de dinàmiques socials pernicioses: disminució de les desigualtats de gènere i disminució de la violència masclista i les actituds sexistes. Aquest programa va finalitzar al 2012, el seguiment intensiu que es duia terme es veu minvat, però els aspectes de tranversalitat i millora de l'equitat de gènere es treballa des dels programes i serveis que intervenen en el territori. Accions més destacades: Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d actuació i hem fet formació de professionals dels altres àmbits. Programes de formació específics per dones Derivacions a serveis municipals assistencials. Establir relacions entre dones de diferents orígens i generacions. Al llarg del 2012, el programa va treballar per consolidar amb les entitats i els recursos del barri les diferents accions realitzades fins aleshores:


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

-

Atenció directe al Punt dona: derivacions, en cas necessari, aquelles situacions individuals que requerien de continuïtat amb diferents recursos, ja siguin propis de la Regidoria- atenció psicològica, recerca de feina, assessorament legal,- com les derivacions als Serveis Socials de la zona.

-

Per tal de fomentar l associacionisme de les dones i impulsar la seva participació social i política es va donar a continuat al suport a les associacions ja existents, oferint informació de les diferents accions que es dugueren a terme des del programa, així com l apropament amb les dones migrades i potenciar el coneixement entre elles:

-

Grups de suport a l autonomia i iniciació a les TIC: A més de suposar una mesura per corregir l esquerda digital de gènere, l'ús de l'ordinador s'ha mostrat com un instrument eficaç. L'activitat es converteix d'aquesta manera en un espai d'aprenentatge i participació previ que possibilita l'accés a altres recursos i serveis d'inserció laboral i de formació de persones adultes, alhora que afavoreix la participació social i una major presència de les dones en tots els àmbits.

-

Grup de dones Al Amal: Al llarg de 2012 es van realitzar 9 trobades (abril-desembre) amb una participació variable entre 12 i 25 dones.

-

Activitat esportiva de lleure per a dones majors de 18 anys :Orientada a la pràctica en equip (bàsquet) que es coordina amb el Programa Esports. Té lloc al Poliesportiu Municipal de la Maurina. Hi ha 15 dones inscrites, amb una assistència a cada sessió entre 8 i 12. La majoria de les dones són d origen marroquí i amb edats compreses entre els 20 i els 48 anys. En aquests moments el grup, amb el suport de l'AVV de la Maurina, desenvolupa encara la seva activitat. Al llarg del 2012 es continuà treballant amb serveis i entitats del barri amb l objectiu de potenciar el treball transversal, el treball en xarxa i potenciar el treball en perspectiva de gènere: Tallers corresponsabilitat: Activitat que es realitzà conjuntament amb els serveis socials del barri Tallers perspectiva gènere: activitat realitzada amb la col·laboració de l Escola Persones Adultes Ramon Llull Donada la bona acollida que tenen les activitats programades conjuntament, com la del 25 novembre, amb un taller de corresponsabilitat de gènere. Xerrades sensibilització per a dones immigrades: activitat realitzada amb Fundació Maria Auxiliadora. Orientades inicialment per abordar les diferents formes de violència masclista i sensibilitzar sobre drets, adreçades específicament a les dones immigrades de l'AMPA del centre i del grup d'alfabetització Dabar, i es fan amb suport de mediadora. Al llarg dels anys 2011 i 2012 es consolida amb èxit com a activitat de programació periòdica (trimestral o quadrimestral). Participen en aquestes activitats entre 25 i 30 dones.

Convivència i Dinamització Sociocultural Activitats desenvolupades Aconseguir la participació activa dels veïns i les comunitats en els processos culturals, promoure la diversitat i la pluralitat cultural com element d'integració i cohesió de la població i foment d'una identitat positiva del barri. Treballar els projectes culturals de manera participativa amb les entitats Resultats assolits Les dinàmiques generades han donat molt bon resultat: hi ha accions culturals que es mantenen com la Festa de la Primavera, el Festival de Circ i el Projecte " Explica'm un conte". Resultats esperats La visió de treball des de l'àmbit cultural i associatiu dona molts bons resultats.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Programa finalitzat al 2012. Els Serveis presents al territori continuen reforçant entitats, accions, programes i col·lectius. Accions més destacades Millora de la convivència de manera integral Hem portat el circ a la Maurina Hem tractat amb veïns/es i entitats el tema dels rumors i hem editat materials de divulgació Hem intervingut en les comunitats de veïns . Les entitats han estat exemplars en la implicació en programes i actuacions de millora de la convivència. El Programa de Dinamització Sociocultural i Convivència, composat per Foment de la Convivència, Gent Gran, Dinamització Sociocultural, Biblioteca i Centre Cívic, pactava en reunions de treball quinzenal, les accions de construcció de la comunitat i la convivència des de les expressions culturals i planificava les accions de manera conjunta i les assignacions pressupostàries.

Gent Gran El Pla de Baris de la Maurina té com un dels seus objectius principals el de regenerar el teixit social del barri, creant nous espais de relació i noves dinàmiques, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. En aquest marc es desenvolupen accions destinades a la gent major de 65 anys de la Maurina amb l objectiu d incidir en el territori de forma global i integrada, tot promovent activitats culturals com a elements de cohesió de la població i foment d una identitat positiva del barri, tot : - Cercant la participació de la gent gran del barri des de les entitats - Recolzant les associacions - Incidint en la qualitat i la creativitat en les activitats de lleure dels majors de 65 anys - Promovent els intercanvis inter-generacionals i les relacions interpersonals Fem un cafè?: Trobades setmanals de conversa. Amb l objectiu de millorar les relacions interpersonals de la gent gran del barri de la Maurina. Hi han participat 25 persones. L activitat consisteix en una estona de conversa en la qual es fa un repàs de les activitats socials i de la vida quotidiana de les participants. Els objectius són: - Presentar i seguir una agenda d activitats de caràcter sociocultural - Potenciar l autonomia de les persones grans - Crear relacions entre les persones més enllà de l espai de conversa i trobada Les persones que participen en aquest taller s han fet sòcies del Banc del Temps de Terrassa, que proposa l intercanvi d habilitats entre persones i trobades mensuals entre els seus participants. Durant l últim trimestre de 2012 aquestes persones han participat en un taller de memòria organitzat per l entitat Acció Gent Gran de Terrassa, a partir de 2013 les participants a l activitat de Fem un cafè? queden lligades a aquesta entitat. Accions desenvolupades amb el grup del Cafè dels dimecres (10 dones majors de 70 anys amb un ritme de vida poc dinàmic): Per tal de dinamitzar millor la sessió es va plantejar un passeig virtual pels llocs de naixença de les participants. A partir de gener del 2012, 4 alumnes de l escola d adults Ramon Llull de diferents països han presentat les seves ciutats i països d origen amb la intenció de donar a conèixer altres realitats i cultures amb l objectiu de trencar falses impressions associades a la immigració d algunes persones grans. A partir de 2013 aquest grup continua trobant-se en el mateix espai, abans del Pla de Barris ja eren usuàries del casal.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Passegem per Terrassa: Sortides matinals per conèixer la ciutat de Terrassa, de la mà de gent experta en cada espai visitat. Al llarg del 2012 es van dur a terme 3 visites que han estat guiades. Grans Lectures: Taller de lectura a partir de la col·lecció de llibres Lectura Fàcil. En coordinació amb la Biblioteca del Districte 4, el Casal de la Gent Gran i el Programa de Gent Gran del Pla de Barris. Es creen grups de treball sobre una mateixa novel·la. Es complementen les sessions amb sortides culturals i comentaris literaris. Dos grups en funcionament, amb un total de 25 participants. Aquests llibres són refosos de grans novel·les amb la lletra gran, il·lustracions i anotacions al marge per fer més fàcil la comprensió del text. A partir del setembre del 2012 el Casal de la Gent Gran de la Maurina assumeix aquest taller dins les hores que la Generalitat de Catalunya ofereix per formació de la gent gran. Aquesta activitat ja està totalment vinculada al casal gent gran la Maurina i s ha creat un grup amb dos tallers més de lectura d altres casals per fer activitats literàries conjuntament. Com a cloenda dels tallers de lectura del curs 2011-2012 es va proposar la lectura del llibre El setè camió , llibre que també va llegir l alumnat de 1er d ESO l Institut Les Aymerigues. Com a activitat complementària es va fer la Ruta del setè camió amb l autora del llibre. En acabar el curs, al mes de juny, es plantejà crear un grup de taller de lectura associat a la Biblioteca del Districte 4, obert a totes les edats, al qual hi participaren 10-12 lectores provinents de l activitat Grans lectures , entenent que aquest és un salt qualitatiu en el seu procés d aprenentatge. També ho compatibilitzen amb la formació a l escola d adults Ramon Llull. Generacions: projecte que té com a objectiu millorar les relacions intergeneracionals. Passegem pels Jocs , que tracta d acostar les dues generacions, els adolescents i les persones grans, des dels Jocs de tots els temps i els jocs informàtics actuals. Visionat i cinefòrum amb l Institut les Aymerigues. Coneguem Terrassa amb Bus: El trajecte es fa amb una guia impresa per poder seguir el recorregut. Amb l objectiu de millorar el coneixement de la ciutat, posant especial atenció a les places, barris i al conjunt monumental públic. Al llarg del 2012 es van recórrer 6 línies d autobús. A partir de 2013 Promoció de la Gent Gran de l Ajuntament de Terrassa dinamitza aquesta activitat a nivell de ciutat. Taula de la Gent Gran de la Maurina/ Diada de la Gent Gran que es va celebrar el 31 de maig de 2.012, en el marc de la Festa Major de la Maurina amb 100 persones participants. Aquesta diada va servir per mostrar als majors de 65 anys del barri tots els tallers i activitats que s hi desenvolupen i es va fer un dinar de germanor. Es va presentar la Guia de serveis per a la gent gran de la Maurina . Senders i Camins: Promoure l exercici físic tot coneixent l entorn de la ciutat, camins ral i masies. Al llarg del 2012 es van fer recorreguts pels diferents trams del Camí Ral de Terrassa. Es visiten les masies que són el nucli d origen de la major part dels barris de Terrassa. 15 participants a cadascuna d elles. Taller de Mandales: aquesta la desenvolupa l entitat Grup de Dones Montserrat Roig en els espais del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Cinema i teatre: Al llarg del 2012 s ha participat al Cicle de Cinema +60 que organitza Promoció de la Gent Gran de l Ajuntament de Terrassa, en el Cicle Cinefòrum Les Dones i en algun espectacle del programa Escenes Locals del Departament de Cultura de l Ajuntament de Terrassa. Accions de dinamització i suport a les entitats de gent gran: Casal de la Gent Gran i Club de la Gent Gran del Districte 4.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Foment de la Convivència Promoure activitats culturals com elements d integració i cohesió de la població i foment d una identitat positiva del barri. Treball amb comunitats de veïns: es va recollir informació sobre incidències o conflictes de convivència, derivant als serveis i/o programes corresponents per donar una resposta, i se ls va convidar a assistir als tallers de suport a la constitució de comunitats veïnals, a més a més dels serveis municipals existents al territori: Servei d Orientació sobre la Llei de Propietat Horitzontal (SOLPH), del Servei de Mediació Comunitària (SMC) i, quan es va considerar adient, del Servei de Traducció i Informació (STI). Sessions de Coneixement de l entorn: Al 2012 es van realitzar 6 sessions de convivència dins dels cursos de coneixement de l entorn adreçats a persones estrangeres que s acaben d empadronar al barri de la Maurina. En aquesta sessió es tracten les normes bàsiques de convivència a les comunitats veïnals, una part de la Llei de propietat horitzontal, civisme als espais públics i gestió de residus (reciclatge, informació sobre les deixalleries existents, telèfon de recollida, etc.) així com informació sobre els serveis adreçats a les comunitats (SOLPH). Hi han participat 33 persones. Accions de dinamització de la convivència: amb l objectiu de generar debat i construir opinió respecte la convivència en totes les seves vessants (espai públic, relacions inter-generacionals, amb persones de diferents nacionalitats, crisi, etc.) a les que van participar un centenar de persones - algunes vinculades a entitats, altres a títol individual, i /o treballadors, treballadores al barri es proposà de manera conjunta (entre els participants) les següents activitats, amb l objectiu de definir i portar a terme accions per a millorar la convivència al barri: Amb els rumors no fem malabars : amb l objectiu de fer reflexionar a les persones del barri al respecte d aquest impediment social. Un grup de persones de la Maurina ha entrevistat persones que en poden ser font objectiva. S han gravat les entrevistes i s ha editat un vídeo, que en clau d humor te per objectiu desmentir els rumors. S han fet 17 gravacions, i hi han participat 34 persones ( professionals, comerciants i entitats) La projecció del vídeo es va fer el 20 de desembre al Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany a les 19h. Van assistir 200 persones. Posteriorment a la seva visualització es dugué a terme un debat-fòrum, per tal d incidir en la importància que davant de la projecció d un rumor nociu per la convivència, hem de fer els possibles per a informar-nos degudament i tractar d aturar-lo. Costums i tradicions del món : Al mes d octubre es va treballar amb la Taula d Aprenentatge Lingüístic (composada per entitats i ens institucionals presents al barri) la continuïtat de l activitat i el grup de Xerrem (programa de voluntariat de Veu Pròpia en que un grup de persones es troben per practicar el català). S oferí l activitat iniciada al Pla de Barris , amb l objectiu que es s inclogués en la seva programació d activitats. Camins de Trobada: amb l objectiu de fomentar un espai de trobada, diàleg i coneixement mutu, mentre es camina i es descobreixen nous camins, comptant amb un total de 34 persones provinents d Espanya, Guinea Equatorial, Marroc, Mèxic i Pakistan. Continuïtat de l activitat Camins de Trobada més enllà del Pla de Barris: Les tres últimes excursions s han organitzat arrel de la coordinació d un voluntari del barri i de les entitats amb seu a la Maurina: Excursionistes.cat, Associació Gent Gran la Maurina, Associació de Veïns la Maurina i Associació Cultural la Maurina qui han pres el relleu en l organització de l activitat. Martell per la Convivència: en el marc del 4t Festival de Circ de Terrassa, es va construir un martell de fira com a mesura de la Convivència al barri. Es va interpel·lar a les 380 persones. El material de l activitat queda en cessió de les entitats del barri per a què en puguin fer ús com a instrument de dinamització per la convivència.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Accions transversals: Participació en el Projecte pedagògic Convivència al barri de la Maurina: Murs que separen murs que uneixen . Manifest per una bona convivència entre l alumnat de segon cicle de primària i secundària, membres d entitats i veïns i veïnes del barri a partir de la celebració de la 3ª Taula d infants i Joves, amb la plasmació de frases extretes del manifest en els murs del barri. Les sessions participatives es van dur a terme els dies 6, 8 i 10 de novembre, comptant amb la participació de 36 persones, provinents del Marroc i Espanya. Els centres van treballar el buidatge de les aportacions dels dies de les trobades, (aportacions de futur i records). El dia 27 es va fer la presentació del projecte a la resta d alumnat dels centres (210 alumnes dels cinc centres escolars diferents). Exposició mirades en diàleg: un grup de 14 persones de diferents edats i procedències van visitar l exposició. Dinamització sociocultural Amb l objectiu de promoure la Cultura viva com a proposta cultural estable, fent especial incidència en les accions al territori i la dinamització comunitària. Treballar els diferents projectes culturals de manera participativa amb els veïns i veïnes, les entitats i col·lectius del barri de la Maurina. Aconseguir la participació activa dels veïns i veïnes i de les comunitats en els processos culturals i promoure activitats culturals com elements d integració i cohesió de la població i foment d una identitat positiva del barri. S han dut a terme accions de suport i recolzament a propostes d entitats i associacions ciutadanes i accions de treball integral i transversal i de foment de la cultura. Suport a les entitats i col·lectius Culturals del barri: Drac i Colla de Diables de la Maurina i Companyia de teatre Les retallades - Jesucristo Superstar: Des del Pla de Barris se ls ha ofert informació i suport. 4t Festival de Circ a la Maurina: Aquesta iniciativa de descentralització cultural i artística ha suposat una magnífica oportunitat per fomentar accions de dinamització sociocultural al barri de la Maurina, a través del circ que proposa l espai públic com un espai de relació, de pluriculturalitat i expressió artística que transmet moltes facetes que el fan proper a tots els públics. Amb l objectiu que els veïns i veïnes puguin apropar-se encara més al món del circ, el Pla de Barris de la Maurina ha recolzat i ha organitzat diverses activitats complementàries. Per a dur a terme aquest conjunt d activitats es compta amb la intensiva implicació i recolzament de diverses entitats de la Maurina, equipaments municipals i d altres serveis de l Ajuntament tant pel què fa als dies del Festival com en el desenvolupament de les accions prèvies i paral·leles de dinamització sociocultural: Exposició de material i bibliografia de circ a la Biblioteca del Districte 4. Reedició i ampliació de la Guia de Lectura Infantil: Segueix el fil a l infantil de les biblioteques. Dedicada a les arts escèniques i en especial al món del circ. Lectura d una novel·la ( el Mestre de la Innocència, de Tracy Chevalier) amb la temàtica de fons de circ que es treballarà al grup de Grans Lectures- Lectura Fàcil. Dins del Programa de Gent Gran del Pla de Barris de la Maurina. Exposició, del resultat d un taller de dibuix, amb les obres realitzades s ha fet una exposició itinerant per les diferents Biblioteques de la BCTxarxa. Punts de Llibre repartits per les diferents biblioteques de la BCTxarxa. Sumant-li la campanya anònima Tu fas créixer la Maurina , a cada punt s hi podia llegir: Amb el circ tu fas créixer la Maurina i també Llegint tu fas créixer la Maurina 2a Formació al grup de Explica m un conte activitat del grup de voluntaris del barri. Projecte coordinat entre el Programa de família i la Biblioteca del districte . Per esdevenir un grup estable que ofereixi sessions de conta contes als veïns i veïnes més petits del barri.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Des del programa de dinamització sociocultural i convivència és va valorar oferir una segona formació de 12 hores per poder millorar en dicció i posada en escena. El treball realitzat en aquesta formació és va traduir en el Cabaret de Contes que es va realitzar durant el 4rt Festival de Circ de la Maurina. S han creat lligams estables entre l Associació de Veïns i Veïnes de la Maurina i l Associació de Circ Tub d Assaig 7.70 i s han plantejat col·laboracions mútues en diferents direccions i vessants amb la temàtica del circ de fons. L Associació de Circ Tub d Assaig 7.70 compta amb un premi als Premis de Circ Cirkolika a la categoria Iniciativa per a la projecció del Circ . Concurs de Mascota de la Bd4. El pallasso Quico. Accions vinculades a l equipament Cívic Maria Aurèlia Capmany i a les entitats que en són usuàries: Organització de la Diada del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany / Festa Major 2012 i 2013: amb l objectiu de dinamitzar integralment i establir una bona relació entre les entitats usuàries d aquest equipament. Implica a totes les entitats que participen ordinàriament al Centre Cívic. Es van dur a terme dues reunions de planificació. Accions vinculades a la Biblioteca del Districte 4: Exposicions: s han realitzat exposicions i els plafons adquirits per a les mostres de la biblioteca s han presta a serveis municipals i entitats per que els exposessin. S ha engegat un nou projecte: Explica m un conte , conjuntament amb el Programa Família i Infantil, amb l objectiu de crear un grup de narradors.

Participació Ciutadana i foment del teixit social Amb l objectiu d assegurar la participació activa de la població del districte i de les seves entitats en el disseny i execució del Pla de Barris i integrar la població del barri en la transformació que suposarà la implementació del projecte, s han desenvolupat les següents accions de Participació Ciutadana i Foment del Teixit social: Activitats desenvolupades Consells Plenaris, Grups de Participació vinculats als Projecte del Pla de Barris, projecte d'Associacionisme i democràcia vinculat als centres de primària i secundària del territori Resultats assolits És un barri molt viu i molt participatiu. Durant el Pla de Barris s'han creat tres entitats i quatre col·lectius a més de molt treball de caràcter transversal Resultats esperats Més bons resultats des esperats. Cal treballar en aquest reforç des de la perspectiva de Participació Ciutadana i la Presidència del Districte Programa finalitzat al 2012. Els Serveis presents al territori continuen reforçant entitats, accions, programes i col·lectius. Els grups de treball de veïns i entitats van funcionar des de l inici amb propostes i critiques a les intervencions programades en temes d obres i mobilitat. Aquest grups es van reconvertir en grups mes petits i específics segons els interessos i afectacions (per carrers, per trams, etc).Les entitats han tingut un paper fonamental. S ha treballat la participació amb la taula d infants amb un entusiasme espectacular: s han triat els jocs d una plaça, s ha posat nom a un passatge i s ha fet el mur de la convivència.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Proposta didàctica i de creació d una Taula d Infants i Joves al barri de la Maurina - Associacionisme i Participació Democràtica: aquesta és una iniciativa impulsada des del Pla de Barris de la Maurina en col·laboració amb el Servei de Promoció Educativa del Patronat Municipal d'Educació, el projecte pretén desenvolupar coneixements i competències relacionades amb la participació democràtica, donar als infants i joves eines concretes per poder incidir en la transformació del seu barri i fomentar la reflexió, cooperació, diàleg i debat entre alumnes de diversos centres educatius de la zona. Aprofitant l 'important context de remodelació urbanística i social al barri de La Maurina, es crea una Taula d'Infants. Uns 200 alumnes de primària i secundària de les escoles Germans Amat, Nicolau Copèrnic, les Aymerigues i Sant Domènec Sàvio han treballat els aspectes clau de l associacionisme i la participació democràtica. La Taula d Infants i Joves de la Maurina ha estat l encarregada de decidir sobre la base de models escollits en funció de criteris tècnics, quins jocs infantils i elements esportius instal·lats a la plaça de l Olivera, de triar un nom per un dels passatges del barri (Les Menines) i les inscripcions al mur del passatge de l Olivera. S ha involucrat a les entitats i al veïnat del barri. Les sessions participatives de caràcter intergeneracional i dinamitzades per part de les i els alumnes es van dur a terme, comptant amb la participació de 36 persones en total. Terrassa ha sortit guanyadora del sisè certamen de drets de la infància i política municipal d UNICEF amb el reconeixement de la bona pràctica de la Taula d'Infants i Joves de la Maurina. Accions integrals i transversals de Foment del Teixit Social: L associació Cultural la Maurina ha participat en la segona sessió de l activitat Que cuinem avui? Suport, presència i recolzament a l Associació de Veïns i Veïnes en la Festa Major 2012. Des del Pla de Barris s han constituït dues noves entitats al barri: des del Programa de Participació Ciutadana s ha assessorat aquestes entitats en la seva constitució i posada en marxa. Tant mateix, s ha ofert aquest suport al conjunt d entitats del barri i s ha fomentat la seva coordinació. Celebració del Comitè d Avaluació i Seguiment (CAS: el Comitè d Avaluació i Seguiment té com a objectiu fer un seguiment de les actuacions del Pla de Barris a nivell financer i d execució de les diferents actuacions socioeconòmiqes. Format per representants de la Generalitat de Catalunya, tècnics i grups municipals de l Ajuntament de Terrassa i entitats veïnals i associacions ciutadanes, agents econòmics i socials del barri. Formació per a entitats: des del Programa de Participació s ha donat a conèixer a totes les entitats i associacions del barri la "Formació per entitats", cursos adreçats a les entitats, centrats en la millora de la gestió, en com presentar projectes per a subvencions, gestió participativa, etcètera. Celebració del 5è Consell Plenari: celebrat el dia 14 de febrer de 2013, a les 19.00 hores a la Biblioteca del Districte 4. 3er QUINTO D Entitats: 20 de desembre a partir de les 18h es celebrà el 3er Quinto d'Entitats, al Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany. Prengué un caire més participatiu a nivell d'entitats sent elles les organitzadores. Amb la voluntat que aquesta acció es consolidi al barri com un espai de convivència i creació de xarxes d'aliances entre entitats. Es projectà el VÍDEO " Davant dels rumors no fem malabars! " treballat des del Programa de Convivència del Pla de Barris.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

PROGRAMES PRORROGATS AL 2013

Ajuts a la rehabilitació Subvencionar parcialment la intervenció en elements comuns dels edificis, per tal de dotar-los de la seguretat i la funcionalitat suficient. Estan en vigència les bases d atorgament d ajuts i les clàusules socials i el termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d edificis plurifamiliars del barri que es va obrir al novembre del 2010. Resultats assolits El Programa d Habitatge del Pla de Barris de la Maurina està fent el seguiment i ha donat suport a 66 comunitats des del 2009, de propietaris i propietàries interessades en iniciar un procés de rehabilitació del seu edifici, entre les quals encara es treballa amb 10 comunitats per tal que iniciïn el procés de tramitació dels ajuts. Resultats esperats En aquests casos, es pot optar a un ajut complementari que pot arribar al 100% del cost de l obra (fins a un màxim de 10.000 euros) que està contemplat en les clàusules socials d aquestes subvencions, sempre i quan els i les propietàries compleixin els següents requisits: en relació aquests ajuts complementaris s han atorgat a 46 casos d un total de 60 sol·licituds presentades. Resultats assolits Nombre d edificis rehabilitats: 20 Resultats esperats Aquest programa ha de continuar fins al 2014, doncs encara hi ha edificis pendents de rehabilitació S'està executant amb les previsions de calendari inicial.

Ajuts a l adequació d instal·lacions comunitàries Millorar la connexió dels edificis a la xarxa de la claveguera, eliminar riscs adequant les instal·lacions a la normativa vigent, millorar les condicions de salubritat, eliminant les canonades de plom i ferro i preservar la durabilitat de les edificacions garantint l'estanquitat de les conduccions Estan en vigència les bases d atorgament d ajuts i les clàusules socials i el termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d edificis plurifamiliars del barri que es va obrir al novembre del 2010 Resultats assolits S'ha actuat en aquestes instal·lacions comunitàries en 24 edificis S'està executant amb les previsions de calendari inicial.

Ajuts per al foment de la millora del paisatge urbà Recuperar el paisatge urbà a partir de la reparació i actualització dels paraments de les façanes i les mitgeres. Estan en vigència les bases d atorgament d ajuts i les clàusules socials i el termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d edificis plurifamiliars del barri que es va obrir al novembre del 2010.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Resultats assolits 13 habitatges en els que se'ls han rehabilitat façanes i mitgeres. S'està executant amb les previsions de calendari inicial

Dinamització de les Comunitats de Veïns Es manté una professional que executa el programa. Estan en vigència les bases d atorgament d ajuts i les clàusules socials. Ubicada al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. El termini per a sol·licitar els ajuts a la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d edificis plurifamiliars del barri es va obrir al novembre del 2010, després que es fessin efectives les Bases Reguladores el 28 d octubre del 2010 i com a complement dels ajuts que ofereix la Generalitat. És previst que totes les comunitats interessades en la millora dels seus edificis hi puguin optar fins al setembre del 2013. El Programa d Habitatge del Pla de Barris de la Maurina està fent el seguiment i ha donat suport a 66 comunitats de propietaris i propietàries interessades en iniciar un procés de rehabilitació del seu edifici, entre les quals encara es treballa amb 10 comunitats per tal que iniciïn el procés de tramitació dels ajuts. Aquest seguiment consisteix principalment en les següents accions: Inspeccions per l avaluació tècnica prèvia (justificació de la necessitat i idoneïtat de les obres, presa de contacte i conscienciació de la comunitat) Reunions amb les comunitats veïnals Reunions amb tècnics/arquitectes i aparelladors (revisió dels informes i/o projectes tècnics) Reunions amb constructors (revisió pressupostos, adequació solucions constructives) Actuacions: Lliurament d avaluacions tècniques prèvies a 47 comunitats veïnals 20 comunitats veïnals han finalitzat la rehabilitació del seu edifici 4 comunitats estan en fase de rehabilitació 1 comunitat han sol·licitat els ajuts i resta pendent que iniciï les obres Recolzament per a constituir la comunitat: un total de 15 edificis han iniciat els tràmits per a constituir la seva comunitat com a pas previ a la rehabilitació Derivacions SOLPH (Servei d orientació de la Llei de la Propietat Horitzontal): s han derivat 27 comunitats amb problemes jurídics pendents, desconeixedores del procés de reclamació de deutes pendents o per consultes d ús i propietat dels edificis, a algunes d elles se ls ha fet acompanyament des del Programa d habitatge Organització d una jornada Networking on es van poder posar en contacte tècnics, constructors i comunitats interessades en la rehabilitació. Van participar més de 150 persones Sessions formatives en la constitució i gestió de comunitats Assistència i dinamització en 34 reunions de juntes de propietaris Tot i que aquest programa suposa un ajut considerable en el finançament de les obres de rehabilitació, es produeixen determinades situacions en què els propietaris no poden assumir les despeses que aquestes rehabilitacions suposen per les seves condicions socioeconòmiqes. En aquests casos, es pot optar a un ajut complementari que pot arribar al 100% del cost de l obra (fins a un màxim de 10.000 euros) que està contemplat en les clàusules socials d aquestes subvencions, sempre i quan els i les propietàries compleixin els següents requisits: -

No tenir uns ingressos de la unitat familiar superiors a 1,5 vegades l IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) que sigui vigent en el moment de l atorgament (IRSC 2010 11.951,59 euros) o 1,8 vegades l IRSC (14.341,91 euros) en el cas d unitats familiars amb més d un membre.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

-

No disposar d altres béns immobles. Destinar l habitatge objecte de l ajut a residència habitual i permanent.

En relació aquests ajuts complementaris s han atorgat a 46 casos d un total de 60 sol·licituds presentades. Formació: Des del programa d habitatge s han realitzat 2 accions formatives sobre Com gestionar la nostra comunitat. Curs dirigit als representants de les comunitats de propietaris que han iniciat un procés de rehabilitació per tal de conèixer la normativa de la Llei de Propietat Horitzontal. A més, s han realitzat altres activitats, orientades principalment en potenciar la creació d' una xarxa de representants de comunitats de propietaris de la Maurina: Visita als Telers : Edifici energèticament eficient Taula de representants ( espai de trobada i reflexió sobre la gestió i el manteniment dels edificis)

Programa Jove Dinamització de joves adolescents Activitats desenvolupades Intervenció socio-educativa a l espai públic. Acompanyament en formació. Guiatge/assessorament per la continuïtat o inici d'estudis. Prevenció del consum de tòxics i promoció d hàbits alimentaris saludables. Coordinació amb entitats juvenils del barri (Preju-Sarau i Club Amigos). Taula de joves (joves, educadors, entitats). Transversalitat amb altres sectors (moviment veïnal, comerç, esports). Resultats assolits 55 assistents a l'espai Majors de 18 anys. 182 Visites i 18 activitats grupals. 62 dies d intervenció al carrer (diferents franges horàries). 189 joves contactats dels quals 44 ja eren coneguts per l'educadora: 59 dones, 66 menors d'edat. El perfil majoritari és el de jove major de 18 anys d origen marroquí. 635 intervencions individuals i 117 derivacions. Resultats esperats Aquestes dades van de gener a maig del 2013 donat que aquest és un dels programes de continuïtat. Les previsions d'assoliment es compleixen si es manté aquest programa. Són bàsiques seva permanença i reforç. La intervenció en Medi obert a la Maurina, serà necessària, degut a la crisi durant un temps més. Dinamització de joves a través de l'esport Activitats desenvolupades Organitzar activitats esportives dirigides a tota la població amb la col·laboració de les entitats esportives del districte i de la ciutat i Fomentar la pràctica de l esport com a element de socialització i d integració dels joves en participar, i tota la població en general. Activitat esportiva de lleure per a dones majors de 18 anys ( orientada a l'esport en equip), treballa en xarxa amb les mestres d'educació física de les escoles del territori, foment de l'esport escolar, activitat esportiva a Patis Oberts, al Poliesportiu la Maurina i al CF la Maurina-Egara,Campionat de Shutball, Curses d'Orientació, foment dels esports minoritaris Resultats assolits Reforç del treball en xarxa per part de les entitats esportives Resultats esperats És un dels programes que ha finalitzat, però degut a la seva tranversalitat es mantenen algunes accions de dinamització dels i les joves a través de l'esport


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Els joves i els seus hàbits de consum Activitats desenvolupades Desenvolupament d'accions informatives, educatives i lúdiques en matèria de prevenció dels riscs associats al consum de substàncies. Enfortir i coordinar les accions al territori amb els recursos professionals i socials Resultats assolits Es va concloure després d'un estudi, que la percepció del consum al barri, per part de joves i adults, procedia d'un estigma en bona part propagat pel rumor i la percepció dels seus veïns i veïnes i aconteixements històrics. Resultats esperats No obstant, cal estar atents a la marxa dels esdeveniments, degut al context actual i la venda i consum de substàncies Es manté el treball des de la intervenció de jove sen Medi Obert Accions més destacades: Intervenció socio-educativa a l espai públic. Acompanyament en formació. Espai de deures, guiatge/assessorament per la continuïtat o inici d'estudis. Treballar els hàbits de consum. Prevenció drogodependències i hàbits alimentaris. Hem fet enquestes en centres d ensenyament Coordinació i col·laboració amb entitats juvenils del barri (Preju-Sarau i Club Amigos) Taula de joves (joves, educadors, entitats, altres recursos del territori.) Transversalitat amb altres sectors (moviment veïnal, comerç, esports, policia municipal) Al barri de la Maurina, es dóna històricament una elevada presència de joves amb problemàtiques diverses a l espai públic, amb tot el què això comporta tant a la vida dels i les pròpies joves com en la dinàmica comunitària. Per això, es fa tant necessària l existència d un projecte d atenció transversal i educativa al carrer, que permeti contactar amb aquest col·lectiu, atendre les seves necessitats i oferir-los una oportunitat per transformar les seves vides. Donada la complexitat de les realitats d aquests/es joves, s ha de plantejar una intervenció interdisciplinària. Així, es reuneixen el Servei de Serveis Socials, el Servei de Joventut i Lleure i el Pla de Barris de l Ajuntament, i valoren donar continuïtat durant el 2013 al treball educatiu en medi obert que s estava realitzant des del Programa Jove. Es pretén realitzar una actuació integral i transversal amb els i les joves, des d una intervenció educativa individual, per millorar les seves condicions de socialització i de qualitat de vida i des d una dimensió comunitària i preventiva, per potenciar el seu entorn social a partir de la corresponsabilització de diferents serveis i entitats del barri en l abordatge de les situacions. El programa s estructura principalment en quatre àmbits: activitats setmanals, activitats grupals, intervenció en medi obert i treball de casos individuals. També es presta especial atenció a la xarxa de coordinació juvenil del territori, i a les iniciatives comunitàries. La metodologia ha de ser flexible i participativa, i que contempli l acció a tres nivells: l individual, el grupal i el comunitari. El col·lectiu destinatari de la intervenció són joves a partir dels 16 anys, que passen la major part del seu temps a l espai públic i que presenten indicadors de risc social que requereixen d una intervenció d altres serveis, que per desconeixement, manca de motivació, manca de consciència de les seves necessitats i/o altres motius, no permeten que aquests/es hi arribin per iniciativa pròpia. El projecte s ubica als Serveis Socials d Atenció Primària de la zona 4.1. i es finança des del Pla de Barris. Per fer-ne el


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

seguiment periòdic, també s afegeix el Servei de Joventut i Lleure. La tasca la porta a terme una educadora social, amb el suport un dia a la setmana d un educador del projecte Districte Jove. Activitats setmanals: ESPAI +18: És una activitat oberta, que es realitza al Punt la Maurina, els dimecres de 10h a 13h.Els i les joves poden venir a aquest espai quan ho necessiten, per fer diverses accions de recerca de feina, demanar suport a l hora de fer els deures, connectar-se a Internet, buscar informació, fer propostes d activitats grupals o d altres consultes que puguin tenir. Disposen d una sala dotada de 9 ordinadors amb connexió a internet, impressora, un punt d informació actualitzat i d altres materials d interès. I compten amb el suport de l educadora. Total assistències: 93. Joves Espai + 18: Autòctons/es

Origen marroquí

Altres procedències

TOTAL

Noies

9

2

0

11

Nois

2

32

2

36

TOTAL

11

34

2

47

ATENCIÓ CENTRE CÍVIC: Aquesta és una atenció individual, que permet tractar amb més detall els temes i problemàtiques dels i les joves. Poden venir per iniciativa pròpia o bé perquè els convoca l educadora. També és l espai on es porta a terme el seguiment de casos amb els que l educadora està treballant. Total visites: 182. Joves Atenció Centre Cívic :

Noies Nois TOTAL

Autòctons/es 9 2 11

Origen marroquí 3 42 45

Altres procedències 0 0 0

TOTAL 12 44 56

ACTIVITATS GRUPALS: Aquestes activitats s organitzen de manera conjunta amb Districte Jove, i són principalment lúdiques, ja que permeten assolir un doble objectiu: oferir activitats de lleure en aquest col·lectiu de joves i reforçar el vincle amb l equip educatiu (el que permet aprofundir en les seves problemàtiques i poder fer una intervenció més completa). La periodicitat és quinzenal, tot i que pot variar en funció de la resposta i demanda del grup de joves participants i de la disponibilitat d espais per a realitzar-les. INTERVENCIONS EN MEDI OBERT: Aquestes intervencions es realitzen cada vegada que l educadora surt a l espai públic i contacta amb el grup de joves que hi ha. S intenta combinar els dies i les franges horàries de la presència al carrer, per tal de tenir una visió més acurada de la realitat. Total prospeccions: 62 dies (16 s han fet de manera conjunta amb DJ). Total franges horàries: 17 mati, 66 tarda i 7 nit.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Joves contactats i perfil: Joves menors d edat Noies Nois TOTAL

Autòctons/es 19 7 26

Origen marroquí 19 29 38

Altres procedències 2 2

TOTAL 33 28 66

Autòctons/es 13 18 31

Origen marroquí 7 79 86

Altres procedències 1 5 6

TOTAL 21 102 123

Joves majors d edat Noies Nois TOTAL

En total s ha contactat amb 189 joves, dels quals 44 eren joves no coneguts. Del total, 59 són dones i 66 són menors d edat. La procedència és 57 autòctons, 124 d origen marroquí i 8 d altres. Tot i la diversitat, podríem dir que el perfil majoritari és: noi d origen marroquí, major de 18 anys. INTERVENCIONS INDIVIDUALS: Total intervencions: 635. Són les intervencions que es fan quan s està treballant a l espai públic i que es dirigeixen al o la jove de forma individual. DERIVACIONS: Total derivacions: 117. Mentre es realitza la intervenció al carrer, es poden fer diverses derivacions en funció del tema que el o la jove estigui tractant amb l educadora. ESPAIS D INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT: Principalment, Plaça de l Assemblea, Avinguda Àngel Sallent (davant locutori) i Biblioteca. Arrel d una queixa veïnal, també s ha començat a intervenir a la Plaça de l Olivera. TREBALL DE CASOS INDIVIDUALS: Amb alguns joves, es valora la necessitat d atendre ls més enllà de l atenció a l espai públic o dels espais grupals, elaborant un pla de treball i de seguiment individual, per tal de poder millorar les seves situacions. Així, es fa una entrevista inicial i a partir d aquí es plantegen uns objectius de treball en funció de cada cas. Llavors es fa un seguiment amb una periodicitat que pot variar en funció de cada cas. En total hi ha 60 casos oberts, i de 33 s introdueixen les intervencions realitzades a les Aplicacions Corporatives. NECESSITATS DETECTADES Les principals necessitats i situacions desfavorables que es detecten són: Escassa oferta d activitats de lleure adreçades a joves majors de 18 anys. Consum de tòxics habitual en alguns casos. Conductes sexuals de risc. Situació irregular d alguns/es joves i dificultats per a poder-la legalitzar. Dificultats amb idioma (en el cas d origen estranger). Baix nivell d estudis. Poques habilitats socials per recerca de feina i/o retorn als estudis. Manca d ofertes laborals. Desconeixement dels recursos i serveis que poden utilitzar. Desmotivació general i poca consciència de la seva situació actual. Amb falta d autoestima i de confiança en ells/elles mateixos. Sense una rutina horària normalitzada.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Poc control familiar i escassos hàbits saludables i de referents responsables. Imatge negativa per part d alguns veïns i veïnes. Problemes varis amb la policia, comerciants, veïns.. Situacions individuals greus, degut a vàries causes (situació irregular, falta d habitatge, consum de tòxics molt elevat, causes judicials, etc ). La majoria de dimensions de les seves vides (emocional, familiar, laboral, etc), els exclouen de les ofertes que existeixen. TIPUS D INTERVENCIONS Les diverses intervencions que es realitzen, busquen poder atendre de forma global i transversal les diferents dimensions de la vida dels i les joves. Cal dir que aquestes es duen a terme des de tres metodologies diferents: la individual, la grupal i la comunitària. A nivell general, es podrien agrupar en els següents blocs: formatives, laborals, de salut, de lleure, legals i d altres. Formatives: A través de les atencions individualitzades que es fan tant al Punt Maurina com al Centre Cívic: Es pretén reforçar i motivar els i les joves que han abandonat els seus estudis, per tal que puguin tornar-se a incorporar en el circuit educatiu i tenir així més oportunitats d entrar posteriorment al món laboral. S assessora els i els joves que actualment estan estudiant, per seguir un itinerari de futur que s adapti a les seves expectatives i possibilitats. Es manté actualitzada la informació sobre cursos, dates de pre-inscripció i matriculació, i se n fa difusió. Oferint un espai amb ordinadors i connexió a internet, per poder realitzar els deures dels estudis que s estan cursant amb el suport de l educadora. Seguiments individuals, es busquen diverses opcions i es traspassa aquesta informació a cada jove, amb la idea de donar-li el suport que necessiti per tal d acompanyar-lo en aquest procés. Laborals: Tant a l Espai + 18, com a l atenció individual al Centre Cívic, es busca orientar i acompanyar els i les joves en els diferents processos d inserció laboral: Facilitant tota la informació necessària sobre temes sociolaborals. Oferint un espai dotat d ordinadors i de connexió a internet, on poden fer les diverses accions de recerca. Treballant el disseny i redacció de currículums vitae, cartes de presentació i autocandidatures. Inscripció a portals de col·locació i de recerca de feina (POF, Feina Activa, Infojobs, etc). Suport a la recerca de feina: internet, ofertes Diari, empreses de treball temporal. Orientació per dur a terme entrevistes de feina. Seguiments individuals de tot el procés. De Salut: S aprofiten les intervencions en medi obert i les atencions individuals al Centre Cívic, amb l objectiu de promoure la salut entre els i les joves, reforçant els factors de protecció i reduint els factors de risc, des d una posició de proximitat amb el/la jove. Parlant i assessorant sobre temes relacionats amb la seva salut: prevenció del consum de tòxics, educació afectivo-sexual, hàbits d alimentació saludable, salut emocional. Fent difusió de material de prevenció: fulletons sobre el consum de drogues, informacions sobre malalties de transmissió sexual, altres informacions. Facilitant la repartició de preservatius. Elaborant propostes de programació d activitats d oci saludable.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

De Lleure: Organitzant activitats grupals diverses de manera periòdica, com per exemple: futbol, filmoteca, espai obert, etc. Fent difusió d altres opcions de lleure en les que poden participar. Buscant la implicació a nivell comunitari, per exemple en activitats com la Festa Major Jove, que s organitza des de la Taula Tècnica de Joves i l AVV de la Maurina. Legals: Les intervencions que es realitzen són principalment, d informació i orientació per a realitzar diversos tràmits, com per exemple: Renovació dels permisos de residència i/o treball. Tramitació de la targeta sanitària. Temes de padró i altres gestions de l OAC. Consultes sobre multes. Altres consultes. Altres: També es fan acompanyaments a d altres recursos de l Administració i/o entitats i recursos del districte i de la ciutat, per tal de facilitar els tràmits que han de dur a terme, doncs moltes desconeixen quins son els circuits que han de seguir i això impedeix que puguin realitzar els tràmits que calen. Així, s han fet acompanyaments a: CITE El Rebost Foment Creu Roja INEM (SEPE) Agència Tributària Institut de la Seguretat Social Entitat juvenil Preju Sarau Consulta Sexual Jove Fundació Maria Auxiliadora SAI (Servei d Atenció Immediata) Parròquia Càritas Fundació Busquets A més d aquestes intervencions, també es tramiten alguns ajuts bàsics com poden ser el val per l entrepà, el lot d aliments o el servei de dutxes. COORDINACIONS: - Equip: Reunions setmanals amb l equip de serveis socials de la Maurina. - Districte Jove: Reunions setmanals amb l educador referent. - Serveis Socials / Joventut / Pla de Barris: Reunions de seguiment del projecte. - Entitats: Reunions amb Preju Sarau, Club Amigos, AVV, Fundació Maria Auxiliadora, Creu Roja. - Altres: Reunions amb serveis socials de la zona 4,professionals del Punt Maurina, Policia, Biblioteca D4. - TTJ (Taula Tècnica de Joves de la Maurina): Formen part de la taula els i les representants de les entitats juvenils Preju Sarau i Club Amigos, de l INS Nicolau Copèrnic i l INS Aymerigues, de Serveis Socials, de Districte Jove, del PIDCES, de la Biblioteca i del Pla de Barris. Es fan reunions mensuals on es treballen tots els temes relacionats amb els i les joves del barri, i es posen en comú les accions que es duen a terme i les inquietuds que es poden viure des dels diferents membres. També s organitzen activitats conjuntes i s ha creat un facebook de la TTJ. VALORACIÓ QUALITATIVA DE LA INTERVENCIÓ El fet que s estigui duent a terme aquest projecte, permet que: Un número elevat de joves que no participen d altres recursos o serveis del barri, quedin atesos, l educadora fa de pont entre aquests/es joves i l Administració. Sigui un recurs pels serveis socials, doncs es detecten i treballen moltes situacions de risc i vulnerabilitat, que no son conegudes i/o de difícil accés. Es proporciona suport, oportunitats i experiències pel col·lectiu jove del territori. Es creen espais de participació, diàleg, coneixement i acció.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

La figura de l educadora possibilita i resol conflictes tant entre els mateixos joves, com amb aquests/es i la resta de la comunitat. Es busca el contacte i la implicació d altres recursos i agents socials del barri, construint enllaços sòciocomunitaris, que permeten optimitzar els recursos existents i crear sentiment de corresponsabilitat. Es potencia la capacitat crítica i l apoderament dels i les pròpies joves, per tal que ells i elles puguin transformar les seves vides. Els i les jove es converteixen en participants actius de la comunitat i del canvi social. Alhora, cal tenir en compte alguns aspectes que són importants: El vincle que l educadora estableix amb els i les joves, és el que permet arribar a profunditzar en les problemàtiques que afecten a aquest col·lectiu. La veuen com una professional propera i la seva relació es basa en el respecte i la confiança. Aquesta confiança també facilita la intervenció amb el grup. Donada la complexitat de la tasca, tant el projecte com el professional han de ser flexibles i saber adaptar-se a les diverses situacions que es poden donar. És essencial el treball en xarxa i les coordinacions periòdiques amb d altres serveis i entitats del barri, doncs faciliten la realització d intervencions transversals i d una bona convivència. En definitiva, el projecte dóna la oportunitat al col·lectiu jove en risc d exclusió social, situació més agreujada en el moment actual de crisi que els fa més vulnerables, de treballar alternatives de manera integral.

Programa Espai Família i Espai de Joc-Canguratge Activitats desenvolupades L espai infantil s ha ofert a famílies amb filles i fills d 1 a 3 anys del Districte IV els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9h a 12 :30h . A les famílies se ls ofereix participar a l espai infantil 2 o 3 matins en funció dels objectius del pla de treball establert amb la professional referent de Serveis Socials . Resultats assolits Al llarg d aquest 6 mesos ( gener a juny del 2013) des de l espai infantil s ha intervingut en 29 famílies derivades totes dels serveis socials bàsics del districte 4.1. Resultats esperats L espai infantil ha permès facilitar l accés a formació i programes d inserció laboral a les famílies amb fills/es de 1 a 3 anys, oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de millora. Aquest programa ha comptat amb el suport de Treball els barris i la seva contractació per via de Plans d'Ocupació. Queda subjecte a la propera convocatòria, si n'hi ha, al nov. 2013. L'espai està adequat. Al setembre no pot començar. Accions destacades: Hem facilitat la participació de famílies en accions formatives i recerca de feina S han proporcionat pautes educatives S han millorat hàbits de conducta S ha creat xarxa social i ens hem coordinat amb altres serveis municipals . D'aquest programa juntament amb la biblioteca de districte 4 neix Explica'm un conte . Actualment tenen una dimensió ciutadana i participen en accions en altres biblioteques, hospitals, etc Objectius inicials: Creació d'un espai d acollida d'infants per a que els pares puguin assistir als cursos necessaris per a la seva capacitació socio-professional i facilitar l'accés a formació i inserció laboral de totes aquelles persones amb nens petits i que no disposin dels recursos formals del seu entorn.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Es consolida l espai Infantil oferint un espai als menors mentre els pares/mares o tutors legals estant realitzant itineraris de formació i /o inserció. Des de gener de 2013 i fins a juny l espai ha comptat amb el suport professional d una educadora infantil i una educadora social provinents d un Pla d Ocupació de Treball als Barris. Un total de 25 infants han utilitzat l espai, amb un total de 714 participacions L espai ha anat augmentat la ràtio trobant-se ja quasi al límit de la seva capacitat. Es continua treballant vers l objectiu de transversalitat i suport a les entitats del barri oferint l espai com a suport a dos projectes. Per una banda el d alfabetització de la Fundació Maria Auxiliadora, oferint l espai dos cops en setmana. Aquest espai a partir de gener està totalment gestionat i organitzat per la pròpia. També es col·labora i s ofereix l espai al projecte DABAR, que duen a terme la Fundació Maria Auxiliadora, conjuntament amb Càritas i Serveis Socials de la zona. La seva finalitat és oferir un espai a dones que presenten dificultats en l aprenentatge de l idioma oferint un espai de conversa un cop per setmana. Des del projecte del Pla de Barris es facilita l espai de joc i canguratge per tal que les dones puguin participar d aquest projecte. Aquesta activitat des de gener de 2013 es totalment gestionada per les pròpies entitats. Les famílies, derivades des de Serveis Socials servei per tal que puguin disposar d un temps per a fer majoritàriament formació sòciolaboral ( idioma, alfabetització, informàtica, formació ocupacional, etc.), recerca de feina o inserció laboral tal i com s ha establert en el seu pla de treball. D altra banda hi ha famílies que se ls fa proposta de l espai per als seus fills per la situació de risc detectada o per donar-los suport en el què són hàbits d alimentació, d higiene, límits i acompanyament en aspectes educatius en relació a la primera infància . Al llarg dels 6 mesos del 2013, a l espai infantil s ha intervingut sobre 29 famílies derivades totes dels serveis socials bàsics del districte 4.1. Es treballa partint de la diferència d edats entre ells i diferents processos maduratius, cal adaptar la dinàmica als diferents ritmes individuals . Un dels aspectes més rellevants del treball amb els infants és el treball d hàbits i rutines, ja que facilita l assoliment progressiu de la seva autonomia i els dóna seguretat dins l espai. Espai Família Objectius inicials: Assessorar als pares i mares amb les seves relacions amb els seus fills/es, afavorir la relació entre pares i fills i proporcionar pautes educatives als pares i mares Amb l objectiu d anar tancant el programa un cop finalitzada la nostra intervenció com a Pla de Barris, s ha treballat amb la idea que sigui els Serveis Socials de la zona, conjuntament amb d altres serveis i recursos, qui liderin aquest projecte. Per aquest motiu s ha treballat durant l últim període el programa amb el reforç i suport a Serveis Socials, mantenint certa estructura: Espai familiar primera infància (0 a 3 anys): activitat que s ha dut a terme tots els dijous de 15:15h a 16:45h. Han participat 9 mares i 9 menors ( de 1 a 3 anys), excepte una família totes són de procedència magribina. Aquesta activitat va durar de novembre de 2012 fins a febrer de 2013. Al març de 2013 es sumen 3 famílies més. Grup amb famílies de menors de 0 a 3 anys: tots els Dilluns de 15;15h a 16;45h: de Novembre de 2012 a febrer de 2013 es duu a terme aquest grup amb la col·laboració i participació de l Escola Bressol del barri. El grup es reuneix tots els dilluns de 15:15h a 16:45h a la mateixa escola. Les famílies participants són de diverses procedències, i hi participen 12 mares amb 12 infants.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Amb aquests 3 grups s'han treballat activitats de relació mares. infants, sessió de treball amb una psicòloga del Magroc, celebracions de festes tradicionals, experimentació i xerrades sobre temes d'interès en relació al desenvolupament dels nens .Al març s'inicia un altre grup amb mares joves amb nadons, en el que hi participen 7 mares amb 8 nadons i es treballa l'experiència de ser mare , massatge infantil i contacte corporal, sessions informatives en relació a la son i alimentació, sessió amb fisioterapeuta de MAGROC, aprenem tipus de jocs i cançons adequades a les edats . D'altra banda al mes de febrer de 2013 s'inicia un grup de treball amb famílies amb dificultats per acompanyar als seus fills de 5 a 8 anys en les tasques escolars , " Fem deures amb els nostres pares" . El grup es troba cada dilluns de 17h a 18h al centre cívic amb l'acompanyament de les educadores de treball als barris i una educadora de serveis socials de la zona. Des de l'inici fins ara han participat 10 famílies amb 15 nens Treball amb les famílies: Des de que s incorporen al projecte, es comprometen a col·laborar i participar a les activitats. S inicia la relació amb les famílies des de la primera entrevista s inscriuen, i es recullen dades de la família i del nen. A partir d aquí s estableix l adaptació del nen , que és una dels primers treballs conjunts amb la família , ja que tant els pares com els fills necessiten adaptar-se a l espai, nous companys, nous educadors referents,etc. Les famílies venen amb l infant a l espai participen en la dinàmica diària fins que s acorda anar reduint el temps ( generalment màxim 3 o 4 dies). Aquesta col·laboració facilita establir relacions entre les pròpies famílies i amb les educadores i permet incidir més i genera més canvis en les dinàmiques personals i familiars. Treball en xarxa i treball comunitari Des de l espai infantil i a través de les diferents activitats i accions , s estableix contacte amb els diferents recursos del barri i els esdeveniments que hi succeeixen. Les sortides amb els infants i amb l acompanyament de les famílies ha permès anar coneixent recursos i serveis del barri .Les sortides als parcs del barri o a comerços,les activitats amb la Biblioteca del districte 4 , activitats amb les dues escoles bressol i amb l escola Roc Alabern ( un espectacle del PAME, festes tradicionals, jugar al pati de l escola bressol, activitat de psicomotricitat a l escola Roc Alabern, etc) són algunes de les accions comunitàries que s han fet en aquests 6 mesos. Des de l escola bressol Giravolt i conjuntament amb serveis socials del districte es desenvolupa l Espai Familiar, s anima participar a les famílies que assisteixen a l espai infantil. S ha realitzat amb diferents famílies del districte IV un treball sobre: L escolarització dels nostres fills amb la finalitat que vagin incorporant-se al sistema educatiu, que el coneguin, que puguin expressar dubtes : S ofereix a les famílies del districte informació i acompanyament en el procés de reflexionar quin centre educatiu volem per als nostres fills, què necessitem per inscriure ls, quin és el procés i passos que cal seguir,a partir de tertúlies, xerrades, acompanyaments a les jornades de portes obertes dels centre d educació primària, secundària i escoles bressol, etc. L entitat Fundació Maria Auxiliadora fa us de la sala de l espai infantil com a espai de joc i relació amb 15 nens i nenes mentre les seves mares fan classes d alfabetització . Compartim algunes sortides i festes tradicionals. Tasques professionals: A l espai infantil hi ha treballat una tècnica en educació infantil, una integradora social i una educadora social referent dels serveis socials bàsics. Les tasques de l educadora infantil són : acompanyar als nens en tota la seva estada a l espai infantil vetllant pel desenvolupament integral del nen, programar activitats adequades a les necessitats dels infants, vetllar pel material didàctic, educatiu i fungible de l espai, participar de les diferents reunions de coordinació i avaluar els processos dels diferents nens dins l espai infantil.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Les tasques de la integradora social és basen en el treball amb la família i vetllar perquè l espai infantil formi part del treball en xarxa i comunitari del barri . L educadora inclou la família, la fa partícip de la situació i necessitats de l infant que de vegades la família no percep a través d entrevistes de seguiment, espai de cafè tertúlia per parlar de temàtiques en concret ( treure bolquers, alimentació, com posem límits, etc. ). La professional és present sempre a l espai i participa també de les reunions de coordinació. Educadora referent de serveis socials és qui centralitza les derivacions de les famílies a l espai infantil, participa de les reunions setmanals, vetlla per garantir una línia pedagògica concreta ( una metodologia que respongui als objectius del projecte,) vetlla per l aprofitament del recurs, etc. Fem deures amb els nostres fills. Objectius del projecte: Implicar a mares i pares a participar en l educació dels seus fills. Ajudar a crear hàbits per millorar l estudi a casa. Donar la possibilitat a les famílies de gaudir d un espai d activitat conjunt amb els seus fills. Millorar el vincle afectiu mare/pare infants Crear espais de converses on es puguin compartir coneixements o dubtes amb d altres famílies que tenen fills de la mateixa edat Augmentar la xarxa relacional de les famílies Donar la possibilitat a les famílies de gaudir d un espai adaptat a les necessitats dels seus fills i filles a l hora de fer els deures/repàs Donar continuïtat al treball que les escoles realitzen diàriament. Crear un espai d observació i treball en les dinàmiques familiars. El Projecte de reforç educatiu amb pares i fills nascut en el mes de febrer de 2013 a la zona 4.1 de Terrassa. Es tracta d un projecte que s ha dut a terme amb 11 famílies amb fills que cursen 1er ,2on o 3er de primària .S ha fet els dilluns per la tarda de 17 a 18 hores ( 14 sessions)en una sala del Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany. Hi han intervingut tres professionals: una educadora infantil de plans d ocupació, una integradora social de plans d ocupació i una educadora Social de serveis socials . Realitzant un treball directe de revisió de deures, acompanyament als pares amb els deures dels seus fills, acompanyament als nens/es en els deures , reforç en assignatures concretes, resolució de dubtes, etc. ha estat un espai molt obert i s ha anat resolent les situacions en el moment de les activitats. Els pares/mares han estat molt col·laboradors i participatius, han acceptat les crítiques i han intentat canviar en les situacions que hem vist necessari algun canvi. Valoració del projecte d espai infantil i familiar Es valora molt necessari continuar treballant amb el Projecte d Espai Infantil i Familiar tal i com es fa des que es va iniciar el Pla de Barri . La realitat del nostre territori és molt complexa, amb noves formes de desigualtat social afegides a les ja existents que ens situen en un escenari en el qual les necessitats s incrementen i es multipliquen. La forma d intervenir des de Serveis Socials en els últims anys ha estat d intervenir bàsicament en els efectes dels problemes i no en l origen d aquests. En canvi els serveis socials del districte IV des que es treballa amb les famílies des d una altra vessant més preventiva els canvis han estat realment positius. L espai infantil ens ha permès facilitar l accés a formació i programes d inserció laboral a les famílies amb fills/es de 1 a 3 anys, oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de millora. El compromís inicial que s ha demanat a les famílies per a participar en el projecte s ha anat transformant en una experiència significativa de major vinculació, implicació i participació d aquestes en el propi pla de millora. L Espai Infantil és doncs, un recurs per a la prevenció i protecció de possibles situacions de risc. Així doncs l Espai Infantil ha ajudat a:


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Visualitzar el menor com una persona individual dins d un grup d iguals i fora del nucli familiar. Que les famílies visquin, experimentin i incorporin noves formes de relació, aprenent a reconèixer oportunitats, valorant les seves capacitats i millorant la imatge del menor i de la pròpia família. Acompanyar a les famílies a reconèixer i interpretar les necessitats reals del menor en relació a l etapa evolutiva facilitant experiències materno-paternofilials més saludables. Facilitar l aprenentatge de pautes educatives i eines, que generen dinàmiques familiars i relacions socials positives. En relació a la implicació comunitària, l Espai Infantil permet a les famílies la millora de les seves relacions socials, implicació en la xarxa del barri i ajuda a la incorporació posterior en d altres entorns comunitaris i educatius ( major accés a l escola bressol, primària, entitats del barri, a organitzar-se com a grups informals, etc. )

Programa de Comunicació Activitats desenvolupades Revistes números 10, 11 i 12 Festa Major de la Maurina anuncis, pòster Festa Jove i vals regal activitat Jove Diada Centre Cívic Pòster Audiovisual "Som la Maurina" - producció, càsting Pòster, flyers, caràtula DVD Formació per a entitats - iniciació al disseny gràfic Memòria 2011 Col·laboració campanya contra la pobresa Gent Gran Línies Bus L5, L6, L7, L8, L10, L12 Diada de la Gent Gran pòster, tiquets, havaneres Activitats Gent Gran Díptic La noia de la Perla Pòster Plànol de recursos per a Gent Gran enquesta, díptic Camins de trobada Pòster Pase del vídeo "Som la Maurina" Pòster Murs i mandales simulació Projecció vídeo Pòster Xerrada "el Celler" Pòster + flyer Joves 24 hores en acció pòster, caràtula DVD Activitats d estiu pòster, agenda Festa bye-bye Pòster Cinema a la fresca Pòster DVD comiat Caràtula FlashDance pòster, flyer, caràtula DVD, invitació Activitats Agendes joves Activitats d estiu Pòster + agenda Calendari jove 2013 Cursa orientació jove pòster

Teatre Desgarbo pòster Festa Cloenda pòster, invitació, caràtula i galeta DVD, xapes Llibreta joves Activitats setmana santa pòster Val descompte "2 Rombos" Salut Dia mundial del cor xapes, pòster, targetó, adhesius Jocs i mercat Pòsters Per fi és divendres póster, agenda Esports Cursa Orientació per a famílies butlleta inscripció IV Torneig de Futbol Sala Inscripcions Geocaching xapes Família / Infantil Cançoner Portada L hora del Conte Pòster "Explica m un conte" Pòster, marcatge samarretes Portada llibreta Taller de tècniques narratives de contes diplomes A l estiu tu fas créixer la Maurina marcatge per a roba Taller Cuina Saludable dossier + receptari Activitats trimestrals Caràtules per a DVDs Activitats d estiu - Caràtules per a DVDs Punts de llibre Targetons informatius Comerç Què cuinem

Receptari i pòster


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Campanya On comprem? Nosaltres, a la Maurina! Opis, banderoles, cartells expositors, anunci, guia de serveis Viu el Nadal - pòster Convivència Diploma Tòpics Campanya "Tu fas créixer la Maurina" Murs per la convivència pòster, díptic, simulacions Tradicions del món pòster Cultura Festival de Circ Pòster de les activitats paral·leles, xapes, senyalètica, punts de llibre Bd4, cicle de Cinema i Circ Pòster, activitat amb els Casals d estiu Pòster, exposició fotogràfica a la Bd4 Pòster Festa Primavera - Adaptació flyer + pòster Patis Oberts Pòster Crea la mascota de la Bd4 Díptic Segueix el fil a la infantil Pòster Quinto d entitats - pòster Gènere Compartim responsabilitats a casa Pòster Violències televisives pòster, flyer Obres Dom Bosco Flyer Núria Flyer Entorn Vitasa - Flyer Participació Associacionisme i Democràcia butlleta , pòster, caràtula DVD, urna, portada i contra del dossier Grup de participació mobilitat pòster Resultats de la campanya de mediambient -

pòster Altres Curs de fotografia Wiki català

pòster

Notes de premsa - Inici activitat "Explica m un conte" a la Bd4 - Presentació guia "Segueix el Fil a la Infantil Què comenci l espectacle!" - Presentació Concurs mascota Bd4 - Bases del Concurs Bd4 - Sessió d inici de la segona etapa del projecte Associacionisme i Democràcia - Segona Taula d Infants i Joves de la Maurina - Presentació de les conclusions de la Taula d Infants i Joves de la Maurina - Dispositiu d Inserció Sociolaboral de la Maurina - CAS extraordinari - Visita de veïns i veïnes al Circ Raluy - Diada de la Gent Gran - Presentació de la Guia de la Gent Gran - Excursions i jornades sobre Convivència en la campanya Anti-rumors - Cursa d Orientació del Programa FamíliaInfantil - Guió del vídeo Som la Maurina - Presentació del Documental Som la Maurina - Presentació del Flashdance de la Maurina - Reportatge sobre el Pla de Barris a la revista municipal Visquem Terrassa - Semaforització de la cruïlla de l avinguda Àngel Sallent i Doctor Salvà - Activitats paral·leles al Quart Festival de Circ de Terrassa - Balanç de les activitats organitzades pel Quart Festival de Circ de Terrassa - Introducció i explicació de la Guia per la campanya de Comerç - Guió del vídeo de la campanya anti-rumors

Aquest programa continua vigent per tal de donar forma a la Memòria Final i a altra documentació resultant


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Intervencions de caràcter integral i transversal Cooperació entre professionals i entitats i la participació ciutadana com a motor de millora: La vertebració d una bona xarxa de professionals, associacions i entitats per consolidar les dinàmiques de cohesió social que s han anat forjant durant els darrers anys. Cal aprofitar les oportunitats que planteja el treball comunitari, en coordinació i en xarxa, per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats que planteja el barri. S han endegat diversos espais de reflexió col·lectiva que ajuden a coordinar les entitats per què treballin conjuntament al barri: Taula Tècnica de Joves Taula de Convivència a l espai públic Taula Alfabetització i aprenentatge lingüístic Consell d Infants i Joves La convivència en temps difícils, un fràgil equilibri: El Pla de Barris treballa per què tothom pugui gaudir de l espai públic respectant la llibertat i els drets dels i les altres. Des del Pla de Barris s engeguen diferents iniciatives per tal de fomentar la relació intergeneracional i intercultural i el coneixement entre les persones que comparteixen aquest espai. Grups de treball sobre convivència: trobades amb diferents grups per parlar sobre la convivència al barri: Objectius: Desmentir tòpics i rumors Promoure diàlegs interculturals Realitzar activitats integradores i de promoció de la cohesió social des de tots els programes de Pla de Barris Dinamització de l espai públic: l objectiu és propiciar que tothom pugui fer-ne ús, respectant la llibertat dels i les altres. Patis oberts: el pati de l escola Roc Alabern s obre al públic per que veïns i veïnes puguin fer-ne ús fora de l horari escolar. El Programa de Convivència impulsa aquest projecte en col·laboració amb Creu Roja, dinamitza l espai i vetlla perquè hi hagi una bona relació entre tots els usuaris i usuàries. En el darrer any hi ha hagut 10.414 participacions. Incorporació de la perspectiva de gènere al Pla de Barris de la Maurina: Un dels elements a destacar ha estat la incorporació de la transversalitat de gènere en el Pla de Barri de la Maurina. L objectiu final és que els equips tècnics incorporin la perspectiva de gènere en el seu treball diari. És a dir que totes les actuacions que s impulsen, tant en l àmbit urbanístic com en l àmbit socioeconòmic, tinguin en compte en els seus processos de decisió i actuació l impacte que una determinada acció té o pot tenir de manera diferenciada en homes i dones i, en conseqüència, es modifiquin les accions que es duen a terme i que puguin generar desigualtats de gènere. Aquest treball es continua amb l assessorament tècnic individual, per part de la Regidoria de Polítiques de Gènere, i consisteix en reunions de treball i intercanvi de materials, documentació, per donar pautes a l `equip tècnic que haurà de tenir en compte en la planificació de les accions a les persones, dones i homes, a qui va dirigit el programa o l acció. Patis Oberts: Es manté esta activitat del programa de convivència en conveni amb la Creu Roja, que incorporen voluntariat. L equip de Creu Roja combina dues vessants de la intervenció social que normalment s estableixen per separat: la presència activa en un territori i la diagnosi de la realitat del mateix. Creu Roja ha dirigit la seva tasca responent a una sèrie d estratègies de treball que convergeixen en el treball preventiu, des d una vessant socioeducativa.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

Creu Roja Terrassa proposa sumar esforços amb el Pla de Barris Maurina (Ajuntament de Terrassa) i la pròpia Escola Roc Alabern per a dur endavant la iniciativa de posar a disposició dels ciutadans el pati de l escola, fora de l horari lectiu. Objectius Potenciar la idea de territorialització positiva dels espais, fomentant l intercanvi natural de participants en el marc dels diferents patis. Oferir uns equipaments escolars oberts al territori més enllà de l horari lectiu. Promoure un ús responsable i respectuós dels espais d exterior del centre educatiu per part dels infants, joves i adults. Fomentar la generació de propostes d activitats espontànies i d activitats dinamitzades obertes a entitats, infants, joves i adults del territori. Gestionar l ús de l espai públic per tal de fomentar i garantir la cohesió social i la convivència ciutadana. Crear espais de trobada, de convivència i de socialització en valors i principis compartits. USUARIS/ÀRIES ( 2012): Total 358 Origen Tasques de l equip Impulsem i vetllem perquè hi hagi una bona relació entre tots els usuaris del pati. Entenem que cohesionant els diferents col·lectius, el pati esdevé no tan sols un espai públic sinó un espai de convivència relacional. Intentem crear un vincle amb l usuari de manera que la comunicació sigui més fluïda, i així poder treballar altres aspectes que van més enllà de la finalitat primera del pati. Mitjançant la comunicació amb l usuari el dinamitzador/a pot comprendre la realitat més pròxima de l usuari. Treballem a partir de la Identificació de 4 grans perfils/col·lectius diana: infants fins a 12 anys, adolescents . Especialment de 13, 14 i 15 anys, Joves i joves-adults i (4) adults i Famílies. Els usuaris valoren molt l espai i per tant el respecten. Per altra banda, i tenint en compte la limitació de l espai, lluny de crear conflictes, comparteixen i respecten l espai de cadascú. Els diferents col·lectius acullen i respecten a la resta de perfils diferents que es troben dins del pati. No detectem conflictes de convivència ni d apropiació de l espai. Treball als barris/ Dispositiu d Inserció sociolaboral Es mante un equip de dues inseridores i una administrativa ubicades al Punt Maurina. Donen assistència a aturats/des en recerca d ocupació i formació. L atenció és diària. El Pla de Barris de la Maurina s ha acollit a la última convocatòria ( 2012) de Treball als Barris, que mitjançant plans d ocupació té com a finalitat qualificar i integrar a persones amb dificultats d inserció al món laboral i facilitar l adquisició d experiència laboral, a més de millorar el manteniment de la via i els espais públics i participar en la transformació socioeconòmica de la zona. Les contractacions s han fet seguint criteris de paritat i prioritzant a les persones que viuen a la Maurina que es trobaven en situació d atur i risc d exclusió social. Dins del mateix projecte Treball als barris , es duu a terme l acció del Dispositiu d Inserció Laboral és un servei que s ha ubicat al Punt Maurina des de principis d any, amb l objectiu d oferir un servei d orientació i informació dirigit a aquelles persones desocupades que volen introduir-se en el món laboral i no disposen de les suficients eines personals. El dispositiu ofereix formació en competències bàsiques i instrumentals, seguiment personalitzat de cada persona en tot el procés de recerca, pràctiques en empreses ( no remunerades) per facilitar l adquisició d experiència laboral.


C/Atenes, 78 08224, Terrassa Tel. 93 706 80 00 pladebarris@terrassa.cat www.terrassa.cat

En els quatre anys del Pla de Barris hi ha hagut programes de formació i ocupació del programa Treball als Barris del SOC (Servei d Ocupació de Catalunya), amb una inversió mitja de mes de 350.000 euros anuals. Hi ha hagut plans ocupacionals i de formació en el que han participat població en atur de la Maurina, disposem d un dispositiu d inserció laboral en el Punt Maurina El programa Treball als Barris no millora de forma significativa la taxa d atur, però si que serveix per donar sortida a situacions molt difícils o en ris d exclusió social: aturats sense prestacions, amb càrregues familiars, etc. També ha servit per oferir formació a joves o a persones adultes amb necessitats de formació i reconversió professional. El programa Treball als Barris tindrà continuïtat, sempre i quan el SOC continuï oferint aquestes subvencions als barris.

Gestió del Projecte d'Intervenció Integral Atenció al públic S han recollit dades objectives que permeten establir una relació directa entre les activitats desenvolupades pels diferents programes en un moment temporal concret i els graus de participació dels veïns i les veïnes en aquestes. D altra banda, també s ha recollit informació de caire intern derivada del funcionament ordinari, pel que fa a la gestió, del propi projecte que aporten informació sobre el procés i el ritme de desenvolupament del projecte pel que fa a les accions i activitats que desenvolupen cadascun dels programes.


Àrea de Planificació Urbanística i Territori Carrer del Pantà, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 70 98 www.terrassa.cat

DESPESA JUSTIFICADA FINS PRIMER PERÍODE DE 2013

Pressupost inicial Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds MO11 Urbanització de la Plaça de la Maurina MO12 Urbanització de la xarxa de Passatges de La Maurina MO13 Urbanització de l'espai públic de l'entorn dels blocs de VITASA MO14 Urbanització del carrer Núria, eix vertebrador comercial del barri MO15 Urbanització del carrer Dom Bosco, Doctor Salvà i Velázquez, i Pare Llaurador Total Camp 1

Total justificat 2008-2013

Percentatge executat

TOTAL 151.898,80 14.772,50 760.138,91 2.359.722,55 1.941.170,78 5.227.703,54

7,76% 8,57% 79,28% 82,42% 80,19% 62,44%

412.464,09 20.227,17 18.440,80 451.132,06

60,32% 11,24% 20,49% 47,30%

0,00 163.628,60 225.257,56 388.886,16

0,00% 100,00% 79,70% 19,40%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

69.896,67 69.896,67

73,05% 73,05%

191.613,12 18.102,20 413.285,72 225.211,30 71.939,52 1.831,16 117.055,35 144.903,82 198.985,09 20.608,08 378.693,45 405.251,20 483.267,02 200.150,07 567.447,70 3.438.344,80

92,71% 60,34% 79,35% 92,88% 81,32% 16,28% 79,97% 72,18% 95,22% 95,85% 127,69% 73,92% 75,74% 84,78% 78,97% 83,56%

MO81 Urbanització i millora de l'accessibilitat a la cruïlla Plaça Antoni Guiu - Av. Àngel Sallent - Santa Maria Mazarello 240.020,83 MO82 Millora de l'accessibilitat al nou equipament de Plaça de la Maurina 65.050,00 Total Camp 8 305.070,83

188.890,06 0,00 188.890,06

78,70% 0,00% 61,92%

16.022.132,27

9.764.853,29

60,95%

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis MS21 Programa d'ajuts a la rehabilitació MS22 Programa d'ajuts per al foment de la millora del paisatge urbà MS23 Programa d'ajuts a l'adequació d'instal.lacions comunitàries Total Camp 2 Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu MO31 Nou equipament de Plaça de la Maurina MO32 Adequació per a l'Oficina de barris i Casal MO33 Millora de la permeabilitat dels equipaments existents Total Camp 3 Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis MO41 Instal.lació d'una xarxa de WIFI a la Plaça de la Maurina Total Camp 4 Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà MO51 Mesures per a l'estalvi d'aigua MO52 Mesures per a l'eficiència energètica MO53 Mesures per a la gestió de residus Total Camp 5 Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments MS61 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones del barri Total Camp 6 Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica

1.957.426,18 172.414,20 958.778,90 2.862.978,58 2.420.856,82 8.372.454,68 TOTAL 683.838,62 180.000,00 90.000,00 953.838,62 TOTAL 1.558.205,74 163.628,60 282.641,86 2.004.476,20 TOTAL 25.000,00 25.000,00 TOTAL 17.308,00 80.000,00 53.546,00 150.854,00 TOTAL 95.681,00 95.681,00 TOTAL

MS71 Creació i consolidació d'un centre comercial urbà al barri de La Maurina 206.690,00 MS72 Dinamització del Casal de Cultura i l'Art dels Joves al barri de la Maurina 30.000,00 MS73 Dinamització de Joves adolescents 520.842,00 MS75 Dinamització dels joves i l'esport 242.480,00 MS76 Els joves i els seus hàbits de consum 88.460,00 MS77 Operació Maurina Jove / Tu si pots decidir com vols el teu barri 11.250,00 MS78 L'espai del joc - canguratge 146.378,52 MS79 L'espai familiar 200.741,00 MS710 Programa d'acollida 208.963,50 MS711 Recuperació de la memòria històrica de les treballadores i dels oficis tèxtils realitzats per les dones del barri 21.500,00 MS712 Dinamització i suport a les comunitats de veïns 296.565,80 MS713 Convivència i dinamització sòciocultural 548.216,00 MS714 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social 638.060,00 MS715 Programa de comunicació 236.086,00 MS716 Gestió del projecte d'intervenció integral 718.524,12 Total Camp 7 4.114.756,94 Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

TOTAL

TOTAL


Àrea de Planificació Urbanística i Territori Carrer del Pantà, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 70 98 www.terrassa.cat

DESPESA COMPROMESA A 30 JUNY 2013 Pressupost segons Pla financer 20082014 (1)

Pressupost 2008-2013

Despesa justificada a 30.4.13

Despesa compromesa a 30 juny de 2013 (2)

% justificatcompromès/ pressupost 2008-2013

Camp 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds MO11 Urbanització de la Plaça de la Maurina MO12 Urbanització de la xarxa de Passatges de La Maurina MO13 Urbanització de l'espai públic de l'entorn dels blocs de VITASA MO14 Urbanització del carrer Núria, eix vertebrador comercial del barri MO15 Urbanització del carrer Dom Bosco, Doctor Salvà i Velázquez, i Pare Llaurador Total Camp 1

1.957.426,18 172.414,20 958.778,90 2.862.978,58 2.420.856,82 8.372.454,68

509.040,17 27.051,20 958.778,90 2.862.978,58 2.420.856,82 6.778.705,67

151.898,80 14.772,50 760.138,91 2.359.722,55 1.941.170,78 5.227.703,54

37.252,81 7.267,50 198.639,99 503.256,03 479.686,04 1.226.102,37

37,16% 81,48% 100,00% 100,00% 100,00% 95,21

683.838,62 180.000,00 90.000,00 953.838,62

641.992,62 160.700,00 85.500,00 888.192,62

412.464,09 20.227,17 18.440,80 451.132,06

0,00 0,00 0,00 0,00

64,25% 12,59% 21,57% 50,79%

1.558.205,74 163.628,60 282.641,86 2.004.476,20

266.481,75 163.628,60 95.143,86 525.254,21

0,00 163.628,60 225.257,56 388.886,16

29.341,04 0,00 0,00 29.341,04

11,01% 100,00% 236,75% 79,62%

25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-

17.308,00 80.000,00 53.546,00 150.854,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-

95.681,00 95.681,00

95.681,00 95.681,00

69.896,67 69.896,67

0,00 0,00

73,05% 0,00

MS71 Creació i consolidació d'un centre comercial urbà al barri de La Maurina 206.690,00 MS72 Dinamització del Casal de Cultura i l'Art dels Joves al barri de la Maurina 30.000,00 MS73 Dinamització de Joves adolescents 520.842,00 MS75 Dinamització dels joves i l'esport 242.480,00 MS76 Els joves i els seus hàbits de consum 88.460,00 MS77 Operació Maurina Jove / Tu si pots decidir com vols el teu barri 11.250,00 MS78 L'espai del joc - canguratge 146.378,52 MS79 L'espai familiar 200.741,00 MS710 Programa d'acollida 208.963,50 MS711 Recuperació de la memòria històrica de les treballadores i dels oficis tèxtils realitzats per les dones del barri 21.500,00 MS712 Dinamització i suport a les comunitats de veïns 296.565,80 MS713 Convivència i dinamització sòciocultural 548.216,00 MS714 Programa de participació ciutadana i foment del teixit social 638.060,00 MS715 Programa de comunicació 236.086,00 MS716 Gestió del projecte d'intervenció integral 718.524,12 Total Camp 7 4.114.756,94

206.690,00 30.000,00 520.842,00 242.480,00 88.460,00 11.250,00 146.378,52 200.741,00 208.963,50 21.500,00 296.565,80 548.216,00 638.060,00 236.086,00 718.524,12 4.114.756,94

191.613,12 18.102,20 413.285,72 225.211,30 71.939,52 1.831,16 117.055,35 144.903,82 198.985,09 20.608,08 378.693,45 405.251,20 483.267,02 200.150,07 567.447,70 3.438.344,80

0,00 0,00 33.835,23 0,00 0,00 0,00 0,00 37.054,40 0,00 0,00 79.500,00 10.808,00 0,00 24.000,00 70.603,25 255.800,88

92,71% 60,34% 85,85% 92,88% 81,32% 16,28% 79,97% 90,64% 95,22% 95,85% 154,50% 75,89% 75,74% 94,94% 88,80% 89,78%

Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis MS21 Programa d'ajuts a la rehabilitació MS22 Programa d'ajuts per al foment de la millora del paisatge urbà MS23 Programa d'ajuts a l'adequació d'instal.lacions comunitàries Total Camp 2

Camp 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu MO31 Nou equipament de Plaça de la Maurina MO32 Adequació per a l'Oficina de barris i Casal MO33 Millora de la permeabilitat dels equipaments existents Total Camp 3 Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis MO41 Instal.lació d'una xarxa de WIFI a la Plaça de la Maurina Total Camp 4 Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà MO51 Mesures per a l'estalvi d'aigua MO52 Mesures per a l'eficiència energètica MO53 Mesures per a la gestió de residus Total Camp 5

Camp 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments MS61 Punt dona. Servei d'informació, orientació i dinamització per a les dones del barri Total Camp 6 Camp 7. Programes que comportin millora social, urbanística i econòmica

Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques MO81 Urbanització i millora de l'accessibilitat a la cruïlla Plaça Antoni Guiu - Av. Àngel Sallent - Santa Maria Mazarello 240.020,83 MO82 Millora de l'accessibilitat al nou equipament de Plaça de la Maurina 65.050,00 Total Camp 8 305.070,83

TOTAL 2008-2012

16.022.132,27

240.020,83 0,00 240.020,83

188.890,06 0,00 188.890,06

51.130,77 0,00 51.130,77

12.642.611,27

9.764.853,29

1.562.375,06

100,00% 100,00%

89,60%

(1) Segons Nou Pla financer 2008-2014 (2)S'entèn com a despesa compromesa la despesa facturada pendent de justificar, la despesa de capítol 1 i els saldos pendents derivats d'adjudicacions, així com els sobrants de licitacions.


Àrea de Planificació Urbanística i Territori Carrer del Pantà, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 70 98 www.terrassa.cat

DESPESA JUSTIFICADA PRIMER PERÍODE 2013 -PER TIPOLOGIA-

10.857.856,49 12.000.000 10.000.000 5.805.479,76 8.000.000 5.164.275,78 6.000.000

3.959.373,53

4.000.000

2.000.000 0 PROGRAMES SOCIALS

PROGRAMES URBANÍSTICS

La despesa justificada representa un 77,24% del pressupost 2008-2013 i 60,95% del pressupost total

TOTAL DESPESA JUSTIFICADA PRIMER PERíODE 2013

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 16.022.132,27 8.000.000 6.000.000

9.764.853,29

4.000.000 2.000.000 0 TOTAL PRESSUPOST 2008-2014

TOTAL JUSTIFICAT 2008-2013


Àrea de Planificació Urbanística i Territori Carrer del Pantà, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 70 98 www.terrassa.cat

EVOLUCIÓ JUSTIFICACIÓ DESPESA 2008-2013

4.000.000 3.585.762,68

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.581.656,77 1.500.000

1.348.240,72

1.000.000

865.209,11 874.603,67

500.000 89.982,45

183.157,39

624.849,95

611.390,55

0 Maig 2009

Octubre 2009

Maig 2010

Octubre 2010

Maig 2011

octubre-11

Maig 2012

octubre-12

Maig 2013

_______________________________________________________________________________________________

TOTAL JUSTIFICAT - COMPROMÈS A 30 DE JUNY DE 2013

12.800.000 12.600.000 12.400.000 12.200.000 12.000.000 11.800.000

12.642.611,27

11.600.000 11.400.000 11.200.000

11.327.228,35

11.000.000 10.800.000 10.600.000 Pressupost 2008-2013

Justificat-com prom ès

L'import justificat o compromès representa un 89,60% del pressupost 2008-2013 i un 70,70% del pressupost total


Àrea de Planificació Urbanística i Territori Carrer del Pantà, 20 1a planta 08221 Terrassa Tel. 93 733 69 00 Fax 93 739 70 98 www.terrassa.cat

JUSTIFICAT-COMPROMÈS SOBRE TOTAL PROJECTE

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

16.022.132,27

8.000.000 11.327.228,35

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Pressupost Inicial

Justificat-com prom ès

El justificat i compromès representa un 70,70%

JUSTIFICAT-COMPROMÈS SOBRE 2008-2013 -PER TIPOLOGIA-

8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000

7.543.980,71

4.000.000 3.000.000

5.098.630,56

4.215.174,41

2.000.000 1.000.000 0 Program es socials

Programes urbanístics

7.112.053,94

Profile for Pla de Barris Pla de Barris

Pdb CAS juliol2013  

Pdb CAS juliol2013  

Advertisement