Page 1

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА


Регионални връзки

Харманли

Хасково 40 km

Любимец

Свиленград

10 km

Гърция

Кърджали

Маджарово

Пътища Железопътни линии Реки Граници на общини Държавна граница 0

5

10

20km

Населени места Община Маджарово


Селищна мрежа

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

III-808

с. Долно Съдиево

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово

с. Сеноклас Републиканска пътна мрежа III клас Общински пътища

с. Малко Попово

Населени места Общински център - гр. Маджарово Землищни граници

с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


с. Златоустово

Вид територии

с. Селска поляна

с. Долно Съдиево

с.

с. Златоустово

с. Долно Съдиево

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово

с. Голяма долина с. Малко Брягово

с. Горни Главанак

с. Румелия

с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден с. Бориславци

с. Горно поле

с. Горно по

без данни (0.1%) територии на територии, транспорта заети от 90.4ха вода и водни обекти Урбанизирани територии 1201.7ха

нарушени територии за възстановяване (0.0%)

гр. Маджарово

с. Габерово

Земеделски територии

4.9% територии Гори и горски урбанизирани 0.4% територии Нарушени територии за възстановяване 1.5% 381.7ха

Територии, заети от води и водни обекти 27.5% Територии на транспорта Землищни граници

с. Брусевци

Граница на община 65.6%

1

2

гр. Маджаров

с. Малко Попово

земеделски територии 6796.6ха

Регилационни граници

0

с. Сеноклас

5 km

гори и горски територии 16216.1ха


с. Златоустово

Вид собственост

с. Долно Съдиево

с. Селска поляна

с.

с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово

с. Румелия

с. Горни Главанак

с. Горно по

частна 3320.5ха

без данни (0.1%)

съсобственост 352.6ха

обществени организации 171.5ха

държавна частна 15694.8ха

1.4% 0.7% 0.4% 13.4%

стопанивано от Oбщината 1764.5ха

7.1% 11% 2.1%

държавна публична 62 ха

63.5%

общинска частна 2712.2ха общинска публична 518.4ха

гр. Маджаров


с. Златоустово

Категории на земеделските земи

с. Селска поляна

с. Долно Съдиево

с.

с. Златоустово

с. Долно Съдиево

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Горни Главанак

с. Румелия

с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден с. Горно поле

с. Бориславци

с. Горно по

III категория IV категория

III категория V категория 271ха

IV категория 1246.1ха

VI категория

VI категория 386.4ха

VII категория VIII категория

1.1% IX категория

5.0% 6.3% X категория 1.6% Без категория 0.8% 3.1% Река Арда I Язовир “Ивайловград” 6.3% Регилационни граници Землищни граници 74.6%

1.3%

Граница на община

0

1

2

V категория 1560.5ха

5 km

гр. Маджарово с. Габерово

VII категория 187.6ха

с. Сеноклас

VIII категория 760.1ха IX категория 1550.1ха X категория 312.2ха

без категория 18441.0ха

гр. Маджаров

с. Малко Попово

с. Брусевци


Население

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

III-808

с. Долно Съдиево

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

Дял над 30%

1

гр. Маджарово

Дял между 10 и 30% Дял между 5 и 10%

с. Габерово

Дял между 1 и 5% Дял по-малък от 1% Републиканска пътна мрежа III клас

с. Сеноклас

Общински пътища Населени места Обезлюдени населени места

с. Малко Попово

Общински център - гр. Маджарово Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Недвижими културни ценности

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово Недвижими културни ценности - НИНКН с. Сеноклас

Територии на НКЦ Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Недвижими културни ценности по вид

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

Археологически - НАИМ Археологически - НИНКН

с. Габерово

Исторически - НИНКН Художествен - НИНКН

с. Сеноклас

Територии на НКЦ Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Военни паметници

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово

с. Сеноклас

Военен паметник Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Археологически недвижими културни ценности

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово

с. Сеноклас

Археологически културни ценности - НАИМ Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Периодизация на археологически НКЦ

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

Праистория Античност

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

Средновековие Неопределима Недвижими културни ценности - НИНКН

с. Габерово

Военен паметник с. Сеноклас

Територии на НКЦ Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Комуникационно-транспортна система с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

224 HKV2

с. Златоустово

HK

V3

III-808

с. Долно Съдиево

с. Голяма долина

1 V2

HKV31

03

02

4

10

V2

с. Ръженово

HK

с. Долни Главанак

с. Румелия

с. Малко Брягово

V3

11

0

V2 HK

с. Горни Главанак

4

HKV

22

8 10 V3 HK

с. Тополово

III-808

310

III-8

III-80

III-8

с. Малки Воден

1

08

81

6

с. Бориславци

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

с. Малко градище гр. Любимец

0

HK

HK

с. Силен гр. Хасково

с. Ефрем

с. Селска поляна

10

08

HK

V2

10

1

1 гр. Маджарово с. Габерово

05

V21

HK

Републиканска пътна мрежа III клас Общински пътища Населени места

7

10

V3

HK

с. Сеноклас

HKV2105

с. Малко Попово

Общински център - гр. Маджарово Река Арда I Язовир “Ивайловград” KV

H 09 31

Землищни граници Граница на община

0

1

2

5 km

с. Брусевци


Състояние на пътната мрежа

с. Тънково гр. Хасково

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден

81

0 III-8

с. Бориславци

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово

Добро състояние Лошо състояниe

с. Сеноклас

Много лошо състояние Път без асфалтова настилка Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Река Арда I Язовир “Ивайловград” Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Защитени територии и зони

ПЗ „Глухите камъни”

с. Златоустово

с. Долно Съдиево

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден

ЗМ „Черната скала“

с. Горно поле

с. Бориславци ПЗ „Гнездово находище в местност Кован кая“

ЗМ „Патронка“ гр. Маджарово ЗМ „Момина скала“ с. Габерово

Натура 2000 - птици

ЗМ „Гюргена“

Натура 2000 - хабитати Защитена местност

с. Сеноклас

Природна забележителност Общински център - гр. Маджарово Населени места

с. Малко Попово

Река Арда I Язовир “Ивайловград” Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Концепция за пространствено развитие

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово 4. с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

4.

с. Тополово 4.

1.

5.

с. Румелия

с. Долни Главанак

с. Горни Главанак

1.

Пчеларство

2.

Пречиствателна станция

3.

Къмпинг и спорт

4.

Биоземеделие

5.

Разширяване на гробища

81 I-80

4.

4.

II

3.

Урбанизирани територии

2.

III-8

Обезлюдени населени места

3.

08

1

3.

Обслужващ център - гр. Маджарово Населени места с риск от обезлюдяване

с. Малки Воден

с. Бориславци 5.

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

4.

гр. Маджарово 1.

5. с. Габерово

Земеделски територии Земеделски територии III, IV категория

с. Сеноклас

Гори и горски територии Нарушени територии за възстановяване Територии, заети от води и водни обекти Територии на транспорта Общинска публична собственост Общинска частна собственост Подобряване на пътната настилка

1

2

с. Черничино гр. Крумовград с. Брусевци

Главни транспортни връзки

0

с. Долноселци гр. Ивайловград

с. Малко Попово

5 km


Предложения за реконструкция на пътната мрежа

с. Тънково гр. Хасково

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

с. Габерово Реконструкция - краткосрочни мерки с. Сеноклас

Реконструкция - дългосрочни мерки Поддръжка Населени места Река Арда I Язовир “Ивайловград” Землищни граници

1

2

с. Черничино гр. Крумовград с. Брусевци

Граница на община

0

с. Долноселци гр. Ивайловград

с. Малко Попово

Общински център - гр. Маджарово

5 km


Предложения за развитие на маршрути на обществения транспорт с. Тънково гр. Хасково

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Голяма долина с. Малко Брягово III-808 с. Ръженово с. Тополово

с. Силен гр. Хасково

с. Долни Главанак

с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово

Маршрут на обществения транспорт

с. Габерово

Други пътища в община Маджарово с. Сеноклас

Съществуващи спирки Нови спирки Населени места Общински център - гр. Маджарово

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Предложение за развитие на маршрути за мобилни услуги

с. Златоустово

с. Долно Съдиево

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Долни Главанак

с. Ръженово с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден с. Бориславци

с. Горно поле

гр. Маджарово

с. Габерово

с. Сеноклас

Маршрути за мобилно обществено обслужване Основен обслужващ център - гр. Маджарово Вторични обслужващи центрове Населени места

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km


Предложение за развитие на велосипедни маршрути

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак 081

III-8

с. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

с. Малки Воден с. Бориславци

08

1

гр. Маджарово Съществуващи велосипедни маршрути Проектни велосипедни маршрути

с. Габерово

Проектни маршрути за екстремно колоездене с. Сеноклас

Републикански и общински пътища Населени места Общински център - гр. Маджарово Река Арда I Язовир “Ивайловград”

с. Долноселци гр. Ивайловград

с. Малко Попово

Регулационни граници Землищни граници с. Брусевци

Граница на община

0

1

2

5 km

с. Горноселци гр. Ивайловград


Предложение за развитие на туристически маршрути с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

i ПЗ „Глухите камъни”

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна

с. Малко градище гр. Любимец

III-808

с. Долно Съдиево

с. Голяма долина с. Малко Брягово с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

III-808

с. Долни Главанак

с. Тополово с. Румелия

с. Горни Главанак с. Малки Воден

081

III-8

с. Горно поле ПЗ „Гнездово находище в местност Кован кая“

ЗМ „Черната скала“

с. Бряговец гр. Крумовград

III-8

08

1

i

Регионален туристически маршрут - проект

с. Бориславци

i

ЗМ „Патронка“

гр. Маджарово ЗМ „Момина скала“

Локален туристически маршрут - проект

с. Габерово

Хипотеза за наличие на античен път

ЗМ „Гюргена“

Съществуващ туристически маршрут

с. Сеноклас

Проектен туристически маршрут Защитена местност

Къмпинг

Природна забележителност

Пристан за каяци

Населени места

0

i

Информационен център

Общински център - гр. Маджарово

Място на историческа памет

Река Арда I Язовир “Ивайловград”

Кът за отдих I Хижа I Заслон

Землищни граници

Площадка за подхранване на лешояди

Граница на община

Място за наблюдение на птици

1

2

5 km

с. Малко Попово

с. Брусевци


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО

СХЕМА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОУПО Маджарово М 1:25000 Културно наследство и туризъм

с. Орешец с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

10000570

10001070

към Свиленград

10000554 10000598

i 3

10003254

10001067 10003361 10003360 10003259 10003262 10003261

10001068

1590069

ПЗ „Глухите камъни”

10003359 1590069

с. Златоустово

10000563 10000560

с. Селска поляна

с. Долно Съдиево

10001079

2

1590058

2

1590060 1590061

10003260

с. Ефрем

9

10003256 10000555

III-808

10003257 10003357 10003358 10003356

10001064

1590059 10000564

с. Голяма долина

към Свиленград с. Малко градище гр. Любимец

с. Малко Брягово III-808

с. Ръженово

към Кърджали

1590070

с. Силен гр. Хасково

10002921

1590056

с. Тополово

1

1590055

с. Долни Главанак

8 с. Горни Главанак

с. Румелия

1590067

1590063 1590065

ЗМ „Черната скала“

Републикански пътища III клас Общински пътища

1590062 1590066

1 808

Локален културен маршрут - проект

Съществуващ туристически маршрут

Музей

Проектен туристически маршрут

Читалище

Съществуващ велосипеден маршрут

Църква I Параклис

1590270 1590271

6

i

Къмпинг

Земеделски територии

Място на историческа памет

Горски територии

Пристан за каяци

Нарушени територии за възстановяване

Кът за отдих I Хижа I Заслон

Територии на транспорта

Площадка за подхранване на лешояди

5 гр. Маджарово

Място за наблюдение на птици

Природна забележителност

4

с. Габерово 1590264

ЗМ „Гюргена“ 1590262

1590257

1590261 1590259

с. Долноселци гр. Ивайловград с. Малко Попово 10004881

с. Черничино гр. Крумовград

Недвижими културни ценности - НИНКН

Общински център - гр. Маджарово

Военен паметник

Река Арда I Язовир “Ивайловград”

Археологически обекти, регистрирани в АИС - АКБ Режим “А”

Регулационни граници

Археологически обекти, регистрирани в АИС - АКБ Режим “Б”

Землищни граници

Граница на АНКЦ “Глухите камъни” I Заповед № РД9Р-0021/08.12.2011 г. на Министъра на културата I

1

2

5km

с. Сеноклас 1590260

Населено място

* Данните за НКЦ са предоставени от НИНКН

1590263

с. Брусевци

Недвижимо културно наследство

Граница на община

с. Бориславци

ЗМ „Патронка“

Информационен център

Урбанизирани територии

Защитена местност

i

1590269

Обект за настаняване

Проектен маршрут за екстремно колоездене

0

i

1590273

ЗМ „Момина скала“

7

1590266

1590258

81

1590272

Хипотеза за наличие на античен път

10000559

2

1590180

ПЗ „Гнездово находище в местност Кован кая“

III -80

Регионален културен маршрут - проект

с. Малки Воден

2

III-

с. Горно поле

1590064

с. Бряговец гр. Крумовград

Маршрути

Проектен велосипеден маршрут

5

1590265 1590181

1590254

с. Горноселци гр. Ивайловград

с. Чучулига гр. Ивайловград

* Данните за археологическите обекти са предоставени от АИС-АКБ

ДЗЗД “Градско планиране Маджарово”


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО СХЕМА ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ ОУПO Маджарово М 1:50 000 Транспорт и комуникации с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

2224

HKV

с. Златоустово

с. Ефрем

с. Селска поляна 0

10

V3 HK

с. Долно Съдиево

2 10 V2

III-808

HK

HK

с. Малко Брягово

4 10 V2

HKV3103

HKV

III-808

с. Ръженово

с. Силен гр. Хасково

с. Малко градище гр. Любимец

с. Голяма долина

311

с. Долни Главанак

0

с. Тополово V HK 8

310

с. Горни Главанак 4 22 V2 HK

с. Румелия

с. Малки Воден HKV

3106

1

808

IIIс. Горно поле

с. Бряговец гр. Крумовград

HK

с. Бориславци

III -80

V2

81

10

1

гр. Маджарово

с. Габерово

Републикански пътища III клас

с. Сеноклас

7

10

V3

HK

Общински пътища Реконструкция и веломаршрути Реконструкция - краткосрочни мерки

Урбанизирани територии

Реконструкция - дългосрочни мерки

Земеделски територии

Поддръжка

Гори и горски територии

Съществуващи велосипедни маршрути

Нарушени територии за възстановяване

Нови велосипедни маршрути

Територии, заети от води и водни обекти

Нови маршрути за екстремно колоездене

Територии на транспорта

Обществен транспорт в община Маджарово

с. Долноселци гр. Ивайловград

HKV2

105

с. Малко Попово

с. Черничино гр. Крумовград HK

V3

10

9

с. Брусевци

Без данни

Маршрут на обществения транспорт

Регулационни граници

Съществуващи спирки

Землищни граници

Нови спирки

Граница на община

* По данни от Агенция “Пътна инфраструктура” 0

1

2

5km

ДЗЗД “Градско планиране Маджарово”


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОУПО Маджарово М 1:50 000 Електроснабдяване с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли ТП „Вила Гьок тепе"

извод "Тополово"

Сл ав ян ов о"

с. Тънково гр. Хасково

0K V "М ал ев о-

ТП „Златоустово"

ВЛ

с. Ефрем

с. Селска поляна

11

с. Златоустово

ТП „Ефрем"

ТП „Селска поляна"

с. Долно Съдиево

ов ец "

ТП „Долно Съдиево" "Д

ъб

с. Малко градище гр. Любимец

из во д

ТП „ПС Златоустово"

ец " д "Т

опол

ово"

ец"

ТП „Малки Воден 2"

д "Д изво

с. Бориславци "Д

МТП „Сп. база Бориславци"

опол

ъб

ов

ец

"

изв

ово"

од

о" ов ол ц" оп бове д "Т ъ во "Д из од изв

"

ец

ов

ъб

ТП „ВиК Ляв бряг"

ец"

од

ъбов

изв

д "Т

КТП „Орлите" "Рабо

во"

изв

од

аб

о"

вод

МТП „Кочаш"

"

ово

ТП „Маджарово 3"

од

изв

" рово аджа ово"

"Раб

ТП „БКС Маджарово" П/ст „Маджарово" 110-20kV ТП „ПИМ Маджарово"

извод "Мадж

арово" извод "Рабо во"

ад

ТП „Маджарово 2"

"

ово

жар

ТП „Маджарово 4"

пол

из д изво

во"

" бо извод "Рабово од "Ра изв

ТП „Трети подем" ТП „Маджарово 1"

од "То

изв

ов

МТП „Арда"

извод "Тополов о"

извод "Дъбове ц"

извод

ТП „Малки Воден"

"Дъбов

ТП „Бориславци 2" ТП „Бориславци 1"

с. Горно поле

ТП „Хижа Монолит"

ица"

с. Малки Воден извод

изво

"Крумов

с. Бряговец гр. Крумовград

"

гр. Маджарово

изв изв одод "Х "П ух окр ла" ова н"

ВЛ 11

0KV

с. Габерово "Арми

ра"

МТП „Габерово" из

из во д "П д "Х ок ухла ро ва " н"

"

"

изво

БКТП „Горно поле"

извод "Тополово"

бово

ец"

ец"

БРУ „Горно поле"

ТП „Горно поле" ВЛ 110 KV

ъбов

ъбов

извод "Тополово"

извод "Ра

д "Д

о"

ца"

д "Д изво

изво

ов

ол

ВЛ 110K V "Крумови

ово"

ец

ов

ъб

д "Д

изво

"Топол

извод "Тополово"

лово"

о"

БКТП „ФВЕЦ Оптима 2"

оп

о"

"Топо

извод

БКТП „Тополово Пи Ви 2" абов

"

овец

ъб

д "Д

" во из овец

ъб

д "Д

изво

ов

извод

БРУ „Разклона"

д "Р

ец"

од

ол оп

с. Горни Главанак

БКТП „Тополово Пи Ви 1"

изво

"Дъбов

изв

д "Т

ТП „Горни Главанак"

ВС „Тополово Пи Ви"

" извод "Рабово

извод

ово"

ъб

КРУ „Оптима" БКТП „ФВЕЦ Оптима 1"

" овец "Дъб

опол

во

ТП „Румелия"

д "Т

д

во

из

ц"

е

ов

с. Малко Брягово

с. Долни Главанак

из

лово"

с. Румелия

о

ол

оп

изво

"Топо

д

во

из

" во

извод

"

ТП „Тополово"

ТП „Малко Брягово" ТП „Малко Брягово 2"

извод "Тополово"

о" ов ол оп "Т

ово о"

ов

аб

ово"

"Топол

МТП „ПС Долни Главанак"

ово" "Топол

ол

од

изв

извод

с. Тополово

оп

с. Ръженово

МТТ „Долни Главанак 2"

БКТП „Долни Главанак 1" ТП „Долни Главанак"

д изво

од изв

од

изв

извод "Топ

извод

ТП „Ръженово" ТП „ПС Ръженово" олово"

с. Силен гр. Хасково

ТП „Голяма долина"

ух ла

о

оп

с. Голяма долина

ъб ов

д

во

из

о"

в ло

о" ов ол оп

о"

д

ов

извод "Тополово"

ол

оп

во

из

од

од изв

изв

изво д

"Пок

ро

МТП „Параклис"

изв од

ван"

во

изв

од

ок

ро

ТП „Сеноклас 2"

ва

н"

с. Сеноклас ВЛ

11

0K

V

изв

од "Х рм ух л ир а" а"

во из изв од "Х

"

ла

ух

д "Х

ТП „Сеноклас 1"

с. Долноселци гр. Ивайловград

ух

ла"

МТП „Малко Попово"

Подстанция „Маджарово” 110-20kV

Урбанизирани територии

Трафопост (ТП/МТП/МТТ/БКТП/БРУ/КРУ/ВС)

Земеделски територии

с. Малко Попово

Нарушени територии за възстановяване

Въздушна линия с проект за реконструкция

Територии, заети от води и водни обекти

Въздушна линия - 20kV (ВЛ)

Територии на транспорта

Въздушна линия - 110kV (ВЛ)

Без данни Регулационни граници

Граница на сервитутна зона

Граница на община

окр

н"

Въздушна линия с проект за демонтаж (ВЛ)

Землищни граници

ова

Гори и горски територии

Кабелна линия - 20kV (КЛ)

од

с. Черничино гр. Крумовград

Трафопост - проект (БКТП)

Кабелна линия в процес на проектиране

изв

с. Брусевци

* По данни „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и „Електроразпределение Юг” ЕАД 0

1

2

5km

ДЗЗД “Градско планиране Маджарово”


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОУПО Маджарово И КАНАЛИЗАЦИЯ М 1:50 000 Водоснабдяване и канализация с. Орешец

с. Върбово гр. Харманли

с. Тънково гр. Хасково

2224

HKV НР50м³ к.ос.п.=251,00 ПС „Ефрем" каптаж 1 к.т.=390,00 каптаж 2

Ø8 0

с. Златоустово V3 HK

ПС „Селска поляна"

ШК

с. 55 Ефрем

Ø57 L=2600m

с. Селска поляна

с. Долно Съдиево

0

10

63

HK

III-808

I-55

HK 4 10 V2

III-808

с. Ръженово с. Тополово

II-31 II-40

4 II-2

РШ

с. Малко Брягово

Ø150СТ L=1832m

НР50м³ ПС „Малки Воден"

4 22 V2 HK

с. Румелия 61

59

ШК

HKV

3106

1

808

III-

ПС „Тополово"

ШК/SW2

0

с. Горни Главанак

8

Ø80

Е

53

ШК

ШК/SW1

ПС „Странджево" PS "Strandzhevo"

с. Бряговец гр. Крумовград

Водоснабдяване

HK

ПСОВ

НР100м³

III -80

V2

ПС „Горно поле"

81

10

1 57

Съществуващ водопровод

ПС II-ри подем

I-56 I-18

ПСОВ

I-8

Нов водопровод

СШ-дренаж

с. Бориславци

НР100м³ к.вл.тр.=470,60 к.хр.тр.=466,00

ШК/SW3

с. Малки Воден

ПС „Бориславци"

с. Горно поле

ШК

ЧР50м³

Шахтов кладенец

гр. Маджарово

Дренаж

Kанализация

Посока на водата

с. Габерово

НР400м³ к.вл.тр.=263,90 к.хр.тр.=259,70

56

Същест. битова канализация

Помпена станция Напорен или преходен резервоар

ПСОВ

Черпателен резервоар

ПСОВ

каптаж 1 62

ПСОВ - по текущ проект

Каптаж/Каптажна шахта

Републикански и общински пътища Урбанизирани територии

Номер на водоснабдителна група

Земеделски територии Гори и горски територии

Етап I

Нарушени територии за възстановяване

Етап II

Територии, заети от води и водни обекти

Хлораторна станция

Територии на транспорта

Нов каптаж/каптажна шахта

Без данни

Изключване на тръбопровод

Регулационни граници

Рехабилитация на същест. помпена станция

Землищни граници

Номер в инвестиционна програма

Граница на община

каптаж „Габерово"

7

0 31

V

ПСОВ - новопроектирана

Разпределителна шахта

Етапи на реализиране

I-56

I-40

00

Ø1

с. Малко градище гр. Любимец

Ø80 L=2160m

310

0 Ø8 II-68

НР150м³

каптаж 2

311

с. Долни Главанак

54

Ø150СТ

V HK

1 II-2

РШ

Cl

I-56

Cl

I-56

HKV

ПС „Ефрем" к.т.=252,00 к.ос.п.=251,00 каптаж „Ефрем"-нов

I-82

60

HKV3103

с. Силен гр. Хасково

62

I-56

каптаж 1

Т

Ø75С

2 10 V2

с. Голяма долина

I-41

HK

каптаж 2

НР100м³ ШК

Ø80Е ПС „Сеноклас"

с. Сеноклас

с. Долноселци гр. Ивайловград

HKV2

105

с. Малко Попово

с. Черничино гр. Крумовград HK

V3

10

9

с. Брусевци

* По данни от Регионален генерален план за обособената територия на „ВиК” ЕООД - Хасково 0

1

2

5km

ДЗЗД “Градско планиране Маджарово”

Profile for place.make

Общ устройствен план на община Маджарово  

Общ устройствен план на община Маджарово  

Advertisement