Page 1

01. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

М 1:500

207.45 207.55 205.91

БИВШЕ ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ С В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ПОТЕНЦИАЛ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАЙ-БЛИЗКО ХАРАКТЕРНА ИДЕНТИЧНОСТ ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА РАЗПОЛОЖЕНИЯ ДО ЦЕНТЪРА ГРАДСКИ ПАРК

205.93

ак"

вол и р л. "К

у

205.18

ЗАТВОРЕН, ИЗОЛИРАН, НЕОБЛАГОРОДЕН ТЕРЕН, РАЗДЕЛЯЩ ОКОЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ

204.46

лев" о К . Ген

203.32

ул. "

202.5 202.33

АКТИВНИ ПЕШЕХОДНИ ПОТОЦИ В ПЕРИФЕРИЯТА НА ТЕРЕНА

В съответствие с визията, целите и приоритетите, които си е поставила Община Хасково, настоящият идеен проект предлага обновяване и развитие на бившия военен терен и превръщането му в свързващ, идентичен, устойчив, иновативен и привлекателен градски парк, допринасящ за обогатяване на зелената система на града и повишаване качеството на градската среда.

203.47 202.97

УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ

202.61

Е-80

ПАРК “КЕНАНА”

203.7

Е-85

202.17 202.41 202.2

202.65

204.49 204.83

203.39

к"

а ол

204.11

ив

р . "К

203.06

202.49

ул

202.86

203.39

202.55

203.71 204.05

III-8007 201.84 202.09

203.85 203.63

ХАСКОВСКА РЕКА

203.77 203.65

Е-85

202.81 203.18

3

20

201.59

2

20

КВ. “БОЛЯРОВО”

II-806

201.56

201.04

ир ула Б " ул.

"

201.66 202.6

I-5

201.83

200.18

Обхват на проекта 201.85

201.7

Централна градска част

200.9

200.66

Градски паркове и градини

I-5

201.1 199.29

201

Дерета

199.9 200.07

200.13 200.3

Водни територии

Транспортни връзки

199.74

196.26 199.12

Строителна граница на гр. Хасково

198.92 199.52

196.04

198.75198.49

Роля в зелената система на града

194.52

196.05

0 20

194.21

194.15

194.04

196.55 200.31

И” ЛЕВСК АСИЛ бул. ”В

197.88

бул. ”Г.С.РАКОВСКИ”

200.61

197.27 197.12 196.98 196.89

200.69

195.03 194.91

199.84

194.49

197.04

ул. ”ДУНАВ”

193.67

196.78 194.76

УНАВ” ул. ”Д

196.46

199.29

194.42 196.29

199.18 199.27

К”

А ОЛ

Р ВИ К ” ул.

ул. "Ген.

200.01

194.52

Колев"

194.03 193.72

193.32 193.08 198.94 195.28

199.28

199 194.21

194.18 193.14 192.84

197.53

19

8

ул. "Булаир" 197.39

Пешеходни улици и площади

Активни пешеходни потоци ИЕ” ЕН ИН Д Е Пешеходни потоци в терена Ъ . ”С л у б Застрояване

195.66 196.74

196.9

Хасковска река

196.36

194.37

Улична мрежа

196.76

Съществуващи потоци в контактната територия 193.2 193.06

195.76

196

193.96

194.54

194.77 195.04 194.67 194.73 194.86 194.78

195.37

195.5

193.97

192.7

НИЕ

Обхват на проекта

Активни автомобилни потоци

197

194.21

” КИ

ИНЕ

ВС

ЪЕД

193.12 192.9

196.21

ЛЕ

197.23

Л

бул . ”С 193.88

И АС ”В

ТАМБОЛОВ”

193.07 192.83

197.78

л. бу

193.8 198.27 198.63

бул. ”СТЕФАН С

198.24

КОЛЕВ”

196.57

ул. ”БУЛАИР”

199.08

И” бул. ”Г.С.РАКОВСК

198.77

ул. ”ГЕН ЕРАЛ

199.04

193.49 193.33

195.39 195.17

195

194.07

194.68

192.87 193.93

194

190.93 191.02

193.66 193.57

192.89

Обхват на проекта

193.1

193.73

Съществуващи сгради 194.15

193.65

192.76

189.2

189.26

Същестуващи структури 193.4 194.55 194.33

ул. "Булаир" 20

40m

ол .К

н

ул

Паметник на 10-ти родопски пехотен полк Широколистни дървета

в"

е

е . "Г

Огради и подпорни стени

193.61193.3 193.18

193.08

02

Разрушени сгради

193

Иглолистни дървета Издънкова растителност Съществуващи пътеки Подходи към терена

ПОГЛЕД КЪМ ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗАПАД | СЕГА

ПОГЛЕД КЪМ ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА | СЕГА

Обхват на проекта

Обхват на проекта

Представителна зона

Активни пешеходни потоци

Плац

Пешеходни потоци в терена днес

Обслужваща зона

Съществуваща алейна мрежа в терена

Площадка с твърда настилка

Подходи към терена

Съществували сгради

Запазени структури от поделението

Основен портал и сладкарница

Части от огради и подпорни стени

Обща организация и функция на поделението

Потоци и подходи в територията днес


02. ИДЕЕН ПРОЕКТ

М 1:500

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРКА Проектното предложение е вдъхновено от специфичните характеристики на територията - амалгама от природни фактори и антропогенна намеса при функционирането ѝ като поделение на свързочни войски.

ак"

свързочни войски

вол и р л. "К

у

свързочници

свръзка

парк (С)ВРЪЗКА

СВЪРЗВАНЕ

ИДЕНТИЧНОСТ

ПРЕИЗПОЛЗВАНЕ

Отваряне на територията към града и установяване на социална, пространствена, функционална и времева (с)връзка

Съхраняване и подчертаване на специфични за територията характеристики

Оптимално и устойчиво използване на наличните ресурси

ул.

лев" о К . "Ген

Основни принципи в концепцията:

к"

а ол

в

ри К " .

ул

площадка за игра

главна203 входна зона

скейт парк/ пързалка за ролери

2

а ир л у Б "

"

20

ул.

голямата поляна

Обхват на проекта

Б'

Площадна част

201 съхранена структура - кът за отдих и тихи дейности

Обхват на парка

Активна рекреация

Градска част на парка

Пасивна рекреация

Пейзажна част на парка

Прилежаща улица

Територия за бъдещо развитие

Споделена улица

Пространствена организация

Функционално зониране

20

0

комбинирано спортно игрище и ретензионен резервоар

стена за катерене

Б

съхранена структура многофункционално място за спорт и обучение

199

ул. "Ген. К олев"

съхранена структура - въжена градина

съхранена структура метални ферми

Обхват на проекта

19

8

ул. "Булаир"

главна входна зона

Главни входни зони

Обхват на проекта

Второстепенни входове

Главни алеи и пешеходни пространства

Потенциален бъдещ вход

Второстепенни алеи

Подходи към парка

Алейна мрежа

площадки за игра за възрастова група от 0-3 г. 197

батути

обхват н пергола с интегри рани фотоволтаични елементи

а фрагме

нт

196

паметник на 10-ти родопски пехотен полк сухи фонтани

площадка за игра за възрастова група от 3-12 г.

мултифункционално 195 площадно пространство

А

А'

главна входна зона

194

Тревни площи Същестуващи дървета Нови дървета

Обхват на проекта

Обхват на проекта

Висока дървесна растителност

Тревна растителност

Водни елементи

Водни елементи

Висока дървесна растителност

Тревна растителност

Спортна зона Площадки за игра Главни алеи и пешеходни пространства Второстепенни алеи (пътеки) Постоянни преместваеми обекти 195

ХАРАКТЕРЕН РАЗРЕЗ А-А'

М 1:500

ХАРАКТЕРЕН РАЗРЕЗ Б-Б'

М 1:500

Прилежащо ниво на терена (m)

ул. "Булаир"

Ограда

02

20

40m

"

в ле

. ул

"Ге

Ко н.

Вход към парка Споделена улица Велопаркинг Велосипеден маршрут

ПОГЛЕД КЪМ ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗАПАД | ПРОЕКТ

ПОГЛЕД КЪМ ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА | ПРОЕКТ


03. ФРАГМЕНТИ И ДЕТАЙЛИ

ПОГЛЕД КЪМ ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ПАМЕТНИКА

ПОГЛЕД КЪМ ПЛОЩАДКАТА ЗА ИГРА

ОСВЕТЛЕНИЕ

ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОРТ И ИГРА

точково осветление в настилката

акцентно осветяване на дървета

общо осветление с прожектори

модулна пейка

модулна пейка

широка пейка за неформално сядане

мебел за стъпаловидно сядане

акцентно осветяване на дървета

ниско осветление по алеи

художествено и декоративно осветление

мебели за пикник

преместваеми мебели

лежанка/шезлонг

стойка за велосипеди

ДЕТАЙЛ I ПРОПУСКЛИВА НАСТИЛКА

М 1:10

пропусклива настилка от чакъл, свързан с прозрачна полиуретанова смола

борд от стоманен профил/шина стоманен анкер

пропусклив слой от асфалтобетон

почвен слой

ДЕТАЙЛ I НАСТИЛКА ОКОЛО ПАМЕТНИКА

кошче за отпадъци

въжена градина

площадка за ролери/ скейт парк

батути

съоръжения за игра от преизползвани автомобилни гуми

съоръжения за игра от преизползвани автомобилни гуми

съоръжения за игра от преизползвани автомобилни гуми

М 1:10

плоча от светъл дребнозърнест гранит

паметник

слой с разтвор за залепване стоманобетонна основа

подложка от трамбован чакъл, средна фракция

подложка от трамбован чакъл, средна фракция

слой от чакъл с едра фракция (резервоар)

слой от чакъл с едра фракция (резервоар)

трамбована земна основа

трамбована земна основа

ФРАГМЕНТ I РАЗРЕЗ НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО В-В' I

паркови столове

М 1:100

нови дървета

декоративни треви

улично озеленяване

19 6.0

0

декоративни треви

195 .00

вход към парка от ул. "Ген. Колев"

ограда на парка

194.20

декоративни треви

паметник на 10-ти родопски пехотен полк

елементи за игра 195 .00

модулна система елементи за сядане

настилка от гранит елементи за игра

В

площадка за игра за възрастова група от 3-12 г. 195 .00

пропусклива настилка

мултифункционално площадно пространство

нови дървета сухи фонтани елементи за игра

0

2

5

модулна система елементи за сядане

10m

ФРАГМЕНТ I ПЛАН НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО I

М 1:100

В'


04. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ главна алея второстепенна алея (пътека)

съществуваща подпорна стена

мултифункционална каучукова настилка (спортно игрище)

осветително тяло прожектор

настилка от преизползвани материали (второстепенна алея)

трибуни - места за сядане

комбинирано спортно игрище

бетонна настилка (около спортните площадки)

ретензионен резервоар

КОМБИНИРАНО СПОРТНО ИГРИЩЕ И РЕТЕНЗИОНЕН РЕЗЕРВОАР

ПОГЛЕД КЪМ СПОРТНАТА ЗОНА

фотоволтаични панели пергола с интегрирано художествено и декоративно осветление

пропусклива настилка – чакъл, свързан с полиуретанова смола

външна метална обшивка на преместваемите обекти (с различни цветове) постоянни преместваеми обекти

мултифункционално площадно пространство

точково осветление в настилката

ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО И ГЛАВНА ВХОДНА ЗОНА

ПОГЛЕД ОТ ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ПЕРГОЛАТА

кът за отдих и тихи дейности конструктивно укрепление съхранена структура - част от сграда от бившето военно поделение с характерна архитектура

главна алея

пропусклива настилка – чакъл, свързан с полиуретанова смола

укрепена съществуваща структура ограда на парка

метална ограда

КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ И ТИХИ ДЕЙНОСТИ

ПОГЛЕД ОТ АЛЕЯТА ОКОЛО ГОЛЯМАТА ПОЛЯНА

главна алея

настилка от рециклирани дървесни шайби (второстепенна алея)

настилка от преизползвани материали (второстепенна алея) второстепенна алея (пътека)

модулна система елементи за сядане

АЛЕЙНА МРЕЖА И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

ПОГЛЕД КЪМ ФЕРМИТЕ ПРИ ВХОДНАТА ЗОНА ОТ ИЗТОК


05. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ

LAT: Abies concolor 'Glauca' БГ: Ела конколорка

LAT: Abies nordmanniana БГ: Кавказка ела

LAT: Acer platanoides БГ: Канадски клен (шестил)

LAT: Abies pinsapo БГ: Испанска ела

LAT: Cedrus deodara БГ: Хималайски кедър

LAT: Albizia julibrissin 'Ombrella' БГ: Албиция

LAT: Betula pendula multistem БГ: Обикновена бреза

LAT: Cedrus deodara 'Aurea' БГ: Хималайски кедър (златиста форма)

LAT: Cupressus arizonica БГ: Аризонски кипарис

LAT: Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' БГ: Планински ясен

LAT: Liriodendron tulipifera БГ: Лирово дърво

LAT: Platanus x acerifolia БГ: Чинар

LAT: Prunus serrulata ‘Kanzan’ БГ: Японска вишна (кичест цвят)

LAT: Picea abies БГ: Обикновен смърч

LAT: Pinus nigra (in varieties) БГ: Черен бор (различни форми)

LAT: Acer platanoides 'Crimson King' БГ: Канадски клен, шестил (червенолистен)

ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ

LAT: Carpinus betulus ‘Fastigiata’ БГ: Габър (гъста, прибрана форма)

LAT: Magnolia kobus БГ: Японска магнолия

LAT: Prunus serrulata ‘Royal Burgundy' БГ: Японска вишна (кичест цвят, червенолистна)

LAT: Acer palmatum 'Atropurpureum' БГ: Палмоволистен клен (червенолистна форма)

LAT: Acer palmatum 'Butterfly' БГ: Палмоволистен клен (пъстролистна форма)

LAT: Chaenomeles japonica БГ: Японски хеномелес

LAT: Cornus alba 'Albomarginata' БГ: Сибирски дрян (пъстролистен)

LAT: Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’ БГ: Котонеастър

LAT: Cotinus coggygria 'Royal Purple' БГ: Котинус, смрадлика (червенолистна форма)

LAT: Hibiscus syriacus (in varieties) БГ: Дървовидна ружа

LAT: Hydrangea x macrophylla (in varieties) БГ: Хортензия

LAT: Magnolia obovata 'Purpurea' БГ: Магнолия (тъмновиолетов цвят)

LAT: Magnolia x soulangeana ‘Lennei’ БГ: Суланжова магнолия

LAT: Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird' БГ: Магнолия (жълт цвят)

LAT: Photinia fraseri 'Red Robin' БГ: Фотиния

LAT: Phyllostachys nigra Clt БГ: Бамбук (черни стъбла)

LAT: Phyllostachys viridis БГ: Бамбук (зелени стъбла)

LAT: Physocarpus opulifolius 'Diablo' БГ: Физокарпус (червенолистен)

LAT: Prunus laurocerasus ‘Novita’ БГ: Лавровишна

LAT: Cornus florida БГ: Цъфтящ дрян

LAT: Ligustrum ovalifolium БГ: Лигуструм

LAT: Phyllostachys aurea Clt БГ: Бамбук (жълти стъбла)

LAT: Spiraea japonica‘Golden Princess’ БГ: Японска спирея (златиста форма)

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ

LAT: Cedrus deodata 'Feelin Blue' БГ: Хималайски кедър (стелещ се)

LAT: Cedrus deodara 'Golden Horizon' БГ: Хималайски кедър (стелещ се)

LAT: Prunus subhirtella 'Pendula Rosea' БГ: Японска вишна (плачуща форма)

LAT: Tilia argentea БГ: Сребролистна липа

УВИВНА И ПЪЛЗЯЩА РАСТИТЕЛНОСТ

LAT: Campsis radicans/ Tecoma radicans БГ: Текома, кампсис

LAT: Acer platanoides 'Globosum' БГ: Канадски клен (шестил, кълбовиден)

LAT: Hedera helix БГ: Бръшлян

LAT: Tilia platyphyllos БГ: Едролистна липа

LAT: Spiraea japonica ‘Little Princess’ БГ: Японска спирея

LAT: Weigela florida 'Eva Rathke' БГ: Вайгела

LAT: Carex (in varieties) БГ: Карекс, острица

LAT: Carex (in varieties) БГ: Карекс, острица

LAT: Erica carnea БГ: Ерика

LAT: Festuca (in varieties) БГ: Власатка (различни форми)

LAT: Pennisetum alopecuroides БГ: Пенисетум

LAT: Stipa tenuissima БГ: Стипа

ТРЕВИСТИ И МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ

LAT: Partenocissus tricuspidata 'Veitchii' БГ: Дива лоза

LAT: Vinca major 'Variegata' БГ: Зимзелен (пъстролистна форма)

LAT: Lavandula officinalis БГ: Лавандуа

ПТИЧИ ПОГЛЕД ОТ ЮГОИЗТОК пергола с интегрирани фотоволтаични системи

мултифункционално площадно пространство

LAT: Deschampsia cespitosa БГ: Дешампсия, пластица

сух фонтан

площадка за игра 3-12 г.

постоянни преместваеми обекти

паметник на 10-ти родопски пехотен полк

съхранена структуравъжена градина

площадка за игра 0-3 г.

кът за отдих и тихи дейнос

стена за катерене

голямата поляна

място за спорт и обучения

съхранена структура метални ферми

скейт парк/ пързалка за ролери

комбинирано спортно игрище

LAT: Calamagrostis brachytricha БГ: Каламагростис, вейник

Изграждане на паркова среда, гр. Хасково (табла)  

Как да интегрираме бивш военен терен в живота на града? Как да трансформираме значителна по площ територия в сърцето на града в градски парк...

Изграждане на паркова среда, гр. Хасково (табла)  

Как да интегрираме бивш военен терен в живота на града? Как да трансформираме значителна по площ територия в сърцето на града в градски парк...

Advertisement