Page 1

Portfolio Plabpluem Yodchan


Production


Director Producer Production manager Editor Casting


01 Di


irector


Director

Short film : The ordinary ่ ่ ่น้องต้องช่วยกันปิ ดบังความลับของน้องชาย เรืองราวครอบครั ว ทีสองพี ่ ลักษณะชอบแต่งตัวแนวผู้หญิงจากพ่อของเขา เพราะกลัวพ่อจะด่าว่า ทีมี ตัวเขา


Director


02 P


Producer


Producer

Short film : SNAP หญิ งสาวที่ เจอผู้ ชายทำ �โทรศัพท์ตก และกำ �ลั งจะหยิ บไปคื น แต่ ขณะหยิ บนั้ นคน รอบๆนั้ นได้ เริ่ มสงสั ยว่ าผู้ หญิ งคนนี้ เป็ นขโมย และตามถ่ ายคลิ ป ทำ �ให้ หญิ งสาว ต้ องวิ่ งหนี คนที่ ถ่ ายคลิ ปพวกนั้ น


Producer

Behind the scenes


Product

M 03


tion

Manager


Production manager

Short film : จักรวาลเล็กกว่าจุ ลินทรีย์ ่ ่ เรืองราวเกี ยวกั บเน็ตไอดอลสาวกับชายผู้ทจะอยากเป็ ี่ นเน็ตไอดอล แต่กลับได้เป็ นเน็ต ไอดอลตลาดล่างแทน


Production manager


04

C


Casting


Casting

Short film:

Behind On The Butterfly's Wings รับบทเป็ น กาล ่ ่ ่ องหนีคนจากรัฐบาลทีมี ่ เรืองราวเกี ยวกั บกลุ่มเพื่อน 4 คน ทีต้ ่ ่ ่เบื้อง พลังวิเศษสามารถควบคุมคนได้ เพราะได้แพร่ข่าวเกียวกั บคนทีอยู หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา


Casting

Series: Story telling ep.4 รับบทเป็ น พีช ่ นแฟนกับตูน แต่อายได้แอบคุยและเป็ นกิ๊กกับ เป็ นตอนของอายทีเป็ พีชอยู่เงียบๆ จนตูนจับได้ว่าอายนอกใจทำ�ให้ตูนเลิกกับอายไป ขณะนั้นพีช ่ าทั้งสองคนเป็ นกิ๊กกัน ทำ�ให้พีช ก็เข้ามาหาอายและรูว ้ ่าคนอื่นรูค ้ วามลับทีเค้ ้ ไม่พอใจ และฆ่าอายทิง


Casting

Short film "CRUX"

่ นส รับบทเป็ น ดอน เด็กอาชีวะทีมี ิ ัยอารมณ์รอ ้ น ่ ่ เป็ นเรืองราวของสามเด็กอาชีวะทีได้ไล่ตีกับคู่อริหน้าโรงเรียน แต่ได้พลาดท่า โดนดักตีจนถูกจับมาขังไว้ทห้ ี่ องหนึ่งเพื่อจุ ดประสงค์อะไรบางอย่าง


Casting

Series : Unwilling Ep.2

รับบทเป็ น เก่ง ่ ่ นเจอกับมีน แต่เก่งทีกำ ่ �ลังตามจีบมีนอยู่ไม่ชอบ Ep.2 เป็ นเรืองราวที ธั หน้าธันเพราะรูว ้ ่าธันก็ก�ำ ลังจีบมีน ทำ�ให้คอยขัดขวางธันกับมีนและยกพวกไป ่ สังสอนธัน


05

E


Editor


Editor


Editor

Advertising Gopro hero 7


Editor

Video content : PLASTAWAY

่ ่ ่ วีดโิ อคอนเทนต์เกียวกั บการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เกียวกั บพนักงานออฟฟิ ศทีใช้ ่ งนั ้ แต่พลาสติกทีทิ ้ ้นกลับมาติดตามตัวให้ผลเสียต่อร่างกายและเรานั้นไม่ พลาสติกและทิง ่ สามารถนำ�พลาสติกเหล่านั้นออกได้ เหมือนกับสัตว์ทะเลทีโดนพลาสติ กจากมนุษย์และไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้


Editor


Editor

Mini Series : Splash ่ ่ รบ ่ อาการหลอนและหวาดระแวง เรืองราวของ "อัย" ทีได้ ั จดหมายขู่ฆ่าและเริมมี คนรอบข้าง รวมถึงแฟนของเธอด้วย เธอจึงพยายามโยงหาต้นตอว่าใครเป็ นคนที่ อยากจะฆ่าเธอ


Profile for Plabpluem P Yodchan

Casting Director_ปลื้ม_ปลาบปลื้ม  

Portfolio

Casting Director_ปลื้ม_ปลาบปลื้ม  

Portfolio

Advertisement