Page 1

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8991/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

KWH Pipe Poland Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Rury z polipropylenu (PP) o ściance strukturalnej i kształtki z polipropylenu (PP) systemu WehoTripla do sieci kanalizacji bezciśnieniowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej

Termin ważności: 31 sierpnia 2017 r.

Jan Bobrowicz

Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, 31 sierpnia 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8991/2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL AT/2001-02-110201. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8991/2012 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

At 15 8991 2012 rury i ksztaltki wehotripla pp itb 1 strona  

https://www.uponor.pl/-/media/country-specific/poland-infra/download-centre/technical-approvals/wehotripla/at-15-8991-2012-rury-i-ksztaltki-...

At 15 8991 2012 rury i ksztaltki wehotripla pp itb 1 strona  

https://www.uponor.pl/-/media/country-specific/poland-infra/download-centre/technical-approvals/wehotripla/at-15-8991-2012-rury-i-ksztaltki-...