Page 1

NIE ROZLICZAJ SIĘ Z DRZEWAMI! WYBIERZ E-FAKTURĘ

1


SPIS TREŚCI Wstęp 

3

Czym jest e-Faktura? 

4

Znajomość e-Faktur 

6

Sposoby opłacania e-Faktur 

9

Metody informowania o płatnościach 

12

Sposoby otrzymywania e-Faktur 

15

Stosunek odbiorców do e-Faktur 

17

Powody wybierania e-Faktur 

20

Powody niechęci do e-Faktur 

22

Wady e-Faktur zdaniem badanych 

25

Czynniki zachęcające do przejścia na e-Faktury 

28

Drukowanie e-Faktur 

31

Wnioski 

33

2


WSTĘP Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane w ramach kampanii

innymi: sposoby korzystania, opłacania oraz przechowywania e-Faktur,

edukacyjnej „Wybieram e-Faktury”, której inicjatorem jest Konfederacja

a także ich korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Lewiatan. Celem badania było poznanie stosunku Polaków do e-Faktur oraz powodów, dla których konsumenci nie decydują się na zastępowanie dokumentów papierowych elektronicznymi. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na poznanie rzeczywistego stanu wiedzy Polaków na temat e-Faktur. Stanowią również podstawę kampanii informacyjnej, prowadzonej w celu popularyzacji faktur elektronicznych w Polsce.

Wdrażanie systemu fakturowania elektronicznego w Polsce przebiega powoli. Mimo że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wprowadzanie tego rozwiązania, obecnie jedynie 10 procent faktur wystawianych w naszym kraju to dokumenty elektroniczne. Najszybciej zmiany wdrażają duże przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MSP podchodzą do e-Faktur z większym dystansem. Mimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku, Polska wciąż pozostaje daleko za innymi

Kampania „Wybieram e-Faktury” ma na celu

państwami Unii Europejskiej w zakresie udziału

wywołanie dyskusji na temat elektronicznego

elektronicznego fakturowania w fakturowaniu

fakturowania i likwidację barier, które sprawiają, że

ogółem. Tymczasem, zgodnie z wytycznymi Komisji

Polacy podchodzą do elektronicznych dokumentów z nieufnością. Wyniki zrealizowanych badań wskazują na niską znajomość narzędzia, jakim jest e-Faktura wśród konsumentów.

Europejskiej (Agenda Cyfrowa dla Europy), do 2020 roku e-Faktury powinny stać się głównym systemem fakturowania w Europie. Sprzyjają temu nowe regulacje prawne

Dlatego zadaniem kampanii jest przybliżenie Polakom tego rozwiązania

oraz rozwiązania techniczne – jak na przykład platformy ułatwiające

i uświadomienie jego zalet. Wśród nich należy wymienić między

zarządzanie e-Fakturami.

Metodologia badań: Badania opinii publicznej na zlecenie Konfederacji Lewiatan zrealizował TNS OBOP, w dniach 18-22 kwietnia 2013 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 25 +.

3


CZYM JEST E-FAKTURA? E-Faktura to elektroniczny odpowiednik faktury papierowej. Może być przekazywana do odbiorcy na kilka sposobów – e-mailem, jako wiadomość w systemach bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

PRZEWAGA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH NAD PAPIEROWYMI: DD niższe ryzyko utraty lub zgubienia dokumentu DD większe bezpieczeństwo transakcji DD skuteczniejsza ochrona danych osobowych DD ochrona środowiska DD krótszy czas oczekiwania na wystawienie rachunku DD dostęp do dokumentów w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca (przez Internet) DD łatwiejsze regulowanie należności (aplikacje do elektronicznych płatności pozwalają na bezpośrednie logowanie się do serwisu płatności elektronicznych i automatycznie uzupełniają dane przelewu) 4


CZYM JEST E-FAKTURA? FAKTURY ELEKTRONICZNE SĄ RÓWNOWAŻNE FAKTUROM PAPIEROWYM POD WZGLĘDEM PRAWNYM Obecny stan prawny, związany z obiegiem e-Faktur w Polsce, regulują dwa rozporządzenia Ministra Finansów. Pierwsze z nich, z 11 grudnia 2012 r., dotyczy kwestii wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania. Drugie, z 20 grudnia 2012 r., określa między innymi sposoby przesyłania e-Faktur.

Od początku 2013 roku nie ma już obowiązku wyrażenia przez odbiorcę formalnej zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Wystarczy zgoda ustna lub domniemana, czyli opłacenie pierwszej faktury elektronicznej przez klienta.

Tak jak w przypadku faktur papierowych, faktury elektroniczne powinny być wiarygodne. Według obowiązujących przepisów, wystawca elektronicznej faktury zobowiązany jest do zapewnienia jej autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności. Obecnie istnieje możliwość zapewnienia wiarygodności e-Faktur za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Mimo, że nie ma już takiego obowiązku, nadal najbezpieczniejszym sposobem zapewnienia e-Fakturze mocy prawnej jest podpisanie jej przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego czy skorzystanie z rozwiązania typu EDI (elektroniczna wymiana danych).

5


ZNAJOMOŚĆ E-FAKTUR O e-Fakturach słyszało 88 procent Polaków. Najlepszym źródłem informacji na ten temat, niezależnie od wielkości miejscowości i wykształcenia Polaków, okazują się media. Ponad 40 procent respondentów czerpie informacje na temat faktur elektronicznych z prasy, telewizji i Internetu.

88%

POLAKÓW SŁYSZAŁO O E-FAKTURACH

Wśród osób z niższym wykształceniem cennym źródłem wiedzy o fakturach elektronicznych są również rodzina i znajomi (25 procent) Średnio co czwarty badany spotkał się z fakturami elektronicznymi w publikowanych przez usługodawców materiałach promocyjnych bądź na ich stronach internetowych.

OSOBY OTRZYMUJĄCE RACHUNKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Bezpośrednio z e-Fakturami ma do czynienia ponad połowa Polaków w wieku do 34 lat. Aż 53 procent młodych osób otrzymuje rachunki w formie elektronicznej za usługi telekomunikacyjne, Internet, energię elektryczną i inne. Im starsze osoby, tym rzadziej korzystają z e-Faktur. Wśród badanych powyżej 65 roku życia e-Faktury otrzymuje jedynie 17 procent.

53% 17%

DO 34 ROKU ŻYCIA

POWYŻEJ 65 LAT

6


ZNAJOMOŚĆ E-FAKTUR Średnio co dziesiąty Polak wystawia lub przyjmuje faktury elektroniczne w pracy (głównie ludzie młodzi i lepiej wykształceni).

37%

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że częściej z e-Fakturami mają do czynienia mieszkańcy większych miast i osoby lepiej wykształcone. O e-Fakturach nie słyszało jedynie 5 procent osób z wykształceniem wyższym oraz 5 procent osób w średnim wieku i młodszych (35-44 lata). Co czwarty badany powyżej 65 roku życia nie miał styczności z e-Fakturą, podobnie jak 37 procent osób z wykształceniem podstawowym.

POLAKÓW OTRZYMUJE E-FAKTURY ZA USŁUGI

Wiedza Polaków o e-Fakturach jest bardzo powierzchowna.

lat prowadzą liczne akcje promocyjne, mające zapoznać

Jedynie 3 procent respondentów zapoznało się z regulacjami

klientów z e-Fakturami i zachęcić ich do korzystania z takiej

prawnymi dotyczącymi rozliczeń elektronicznych. Jak

formy rozliczeń. Szczególną grupą, wymagającą edukacji

wskazują wyniki badań, głównym źródłem informacji na

w tej kwestii wydają się być osoby, które z racji niskiego

temat e-Faktur są dla Polaków środki masowego przekazu

wykształcenia lub podeszłego wieku nie interesują się nowymi

oraz sami usługodawcy. Firmy najbardziej zaangażowane

rozwiązaniami.

w rozwój rynku elektronicznego fakturowania już od kilku

Jakub Wojnarowski Konfederacja Lewiatan

77


ZNAJOMOŚĆ E-FAKTUR CZY I GDZIE ZETKNĄŁ (ĘŁA) SIĘ PAN(I) Z E-FAKTURĄ, CZYLI FAKTURĄ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ CZYTAŁEM(AM)/SŁYSZAŁEM(AM) O NICH W MEDIACH (PRASIE, INTERNECIE, RADIO, TV)

9

PRZYJUMJĘ LUB WYSTWIAM TAKIE FAKTURY W PRACY

SŁYSZAŁEM (AM) O NICH OD RODZINY/ZNAJOMYCH

CZYTAŁEM (AM) INSTRUKCJE RZĄDOWE OTRZYMUJĘ TAKIE FAKTURY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, INTERNET, ITP. WYKORZYSTYWANYCH W MOIM GOSPODARSTWIE

3

INNE

22 12

NIE SŁYSZAŁEM (AM) O FAKTURACH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ CZYTAŁEM(AM) O NICH NA STRONACH WWW I W MATERIAŁACH OPERATORÓW (DOSTAWCÓW INTERNETU, TV, ENERGII ELEKTRYCZNEJ)

42

2

37 27

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 8


SPOSOBY OPŁACANIA E-FAKTUR

Wśród osób otrzymujących faktury elektroniczne aż 75 procent opłaca je przelewem przez Internet. W ten sposób rachunki regulują głównie osoby poniżej 44 roku życia (około 60 procent), a także posiadające wyższe wykształcenie (66 procent). Polacy w średnim wieku (45-64 lata) często dokonują płatności poprzez przelew (45 procent), ale także w oddziale banku (30 procent). Na poczcie rachunki opłacają przede wszystkim osoby starsze (38 procent respondentów powyżej 65 roku życia) i z niższym wykształceniem (52 procent osób z wykształceniem podstawowym i 45 procent z zasadniczym zawodowym). Najrzadziej wybieranym sposobem płatności jest polecenie zapłaty. Korzysta z niego jedynie około 5 procent badanych. Wśród osób otrzymujących e-Faktury płatności poprzez przelew internetowy dokonuje 75 procent osób. Kolejne 9 procent poprzez zlecenie stałe, a 6 procent przez polecenie zapłaty.

75%

POLAKÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ E-FAKTURY OPŁACA JE PRZELEWEM

15%

POLAKÓW PŁACI ZA E-FAKTURY NA POCZCIE

12%

POLAKÓW PŁACI ZA E-FAKTURY W ODDZIALE BANKU

9


SPOSOBY OPŁACANIA E-FAKTUR W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ OPŁACA PAN/PANI FAKTURY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, TELEFON, INTERNET ITP.?

46

PRZELEWEM PRZEZ INTERNET

W KASIE FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ GAZ, PRĄD ITP.

4

W ODDZIALE BANKU

W INNY SPOSÓB

3

NA POCZCIE

NIE WIEM, ROBI TO KTOŚ INNY

POPRZEZ POLECENIE ZAPŁATY

POPRZEZ ZLECENIE STAŁE Z KONTA BANKOWEGO

1 5

27 28

8

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 10 10


SPOSOBY OPŁACANIA E-FAKTUR

Obecnie klienci indywidualni i korporacyjni ING

przesłane przez dostawcę będą udostępniane w

Banku Śląskiego mają możliwość otrzymywania

odpowiedniej zakładce portalu. Po akceptacji faktury

i rozliczania faktur bezpośrednio w systemach

przez klienta automatycznie zostaje wypełniony

bankowości internetowej bez potrzeby drukowania

formularz przelewu. Wystarczy jedno kliknięcie i

dokumentów lub wypełniania formularzy

należność zostaje opłacona. Wyrażając zgodę na

przelewu. W bankowościach internetowych ING

przesyłanie faktur elektronicznych klient może także

Banku Śląskiego klienci banku mogą bezpłatnie

zdecydować o sposobie jej opłacania: czy płatność

aktywować usługę otrzymywania e-Faktury od

będzie uregulowana przelewem czy poleceniem

usługodawców. Wystarczy, że wypełnią wniosek

zapłaty (jeżeli dany usługodawca dopuszcza taką

porozumienia z wybranym przez siebie dostawcą

możliwość).

usług. Wówczas elektroniczne rachunki i faktury

Jarosław Wiliński Senior Product Manager, ING Bank Śląski

11 11


METODY INFORMOWANIA O PŁATNOŚCIACH Mimo że Polacy deklarują znajomość e-Faktur (88 procent), większość z nich otrzymuje informacje o płatnościach za pośrednictwem dokumentów papierowych (85 procent). Wśród osób po 65 roku życia odsetek ten wynosi 91 procent. Ok. 42 procent Polaków jest powiadamianych o płatnościach za pośrednictwem faktur elektronicznych. Najwięcej e-Faktur otrzymują osoby młode, poniżej 34 roku życia (62 procent) i w wieku 25-34 lata (52 procent). Najmniej – 19 procent – stanowią osoby po 65 roku życia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym chętniej korzystamy z e-Faktur. Wśród osób z wykształceniem wyższym 58 procent respondentów otrzymuje faktury w wersji elektronicznej, natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym – jedynie 8 procent. Popularnym sposobem powiadamiania o płatnościach, z którego korzystają głównie osoby młodsze jest informacja sms - otrzymuje ją 21 procent osób poniżej 44 roku życia. Jeżeli chodzi o otrzymywanie faktur papierowych, bez znaczenia jest wielkość miejsca zamieszkania respondentów. Rachunki na papierze otrzymuje 84 procent mieszkańców wsi i 83 procent mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy.

85%

POLAKÓW OTRZYMUJE FAKTURY W WERSJI PAPIEROWEJ

42%

POLAKÓW OTRZYMUJE FAKTURY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

15%

POLAKÓW JEST POWIADAMIANYCH O PŁATNOŚCIACH POPRZEZ SMS

12 12


METODY INFORMOWANIA O PŁATNOŚCIACH

Nie ma żadnych kłopotów, aby szybko przejść z

podpisywanie umowy bądź jej przedłużanie. W

tradycyjnego papierowego rachunku na e-Fakturę.

Orange Polska klienci decydujący się na e-Fakturę

W Orange Polska klienci mają do wyboru kilka

otrzymują korzystniejsze warunki niż wybierający

sposobów, aby to zrobić. Mogą wypełnić formularz

tradycyjny rachunek. Nic dziwnego, że już ponad 2,2

na stronie internetowej www.orange.pl, wysłać

mln naszych klientów zdecydowało się na e-Fakturę.

SMS z informacją: AKTYWUJ i podaniem adresu

To jeden z naszych biznesowych priorytetów.

e-mail, na który powinny być przesyłane dokumenty lub zamówić e-Fakturę podczas rozmowy z konsultantem. Dobrym momentem jest również

Elżbieta Krawczyk Dyrektor programu E-faktura, Orange Polska

13 13


METODY INFORMOWANIA O PŁATNOŚCIACH W JAKIEJ FORMIE OTRZYMUJE PAN/PANI INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH OD DOSTAWCÓW INTERNETU, TELEWIZJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ITP.?

85

OTRZYMUJĘ FAKTURY\RACHUNKI W WERSJI PAPIEROWEJ

OTRZYMUJĘ INFORMACJĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ USŁUGODAWCY

11 42

OTRZYMUJĘ FAKTURY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

OTRZYMUJĘ INFORMACJĘ SMS

INNE

NIE WIEM, NIE OTRZYMUJĘ

15 1 1 8

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 14 14


SPOSOBY OTRZYMYWANIA E-FAKTUR

80%

Faktura elektroniczna, może być dostarczana klientom na kilka sposobów. Najczęściej praktykowane jest przesyłanie dokumentu w e-mailu (średnio 59 procent). W ten sposób otrzymuje je 73 procent badanych powyżej 65 roku życia, w grupie 55-64 i 35-44 lata odsetek ten wynosi 62 procent, w grupie 45-54 lata - 54 procent, a wśród osób najmłodszych (25-34 lata) – 55 procent. Młodsze osoby, poza e-mailem, korzystają także z opcji logowania na stronie usługodawcy. Co czwarta osoba poniżej 44 roku życia korzysta z dostępu do e-Faktur poprzez logowanie się na stronie internetowej dostawcy usług (26 procent osób w wieku 35-44 lata i 21 procent osób w wieku 25-34 lata). Nieco popularniejsze jest rozwiązanie łączące obydwa sposoby informowania o płatności, czyli powiadomienie poprzez e-mail oraz informację na stronie internetowej. Z tej możliwości korzystają głównie osoby w średnim wieku – 30 procent respondentów pomiędzy 45 a 54 rokiem życia – oraz młodsze – 24 procent badanych poniżej 34 lat. Są to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem (co czwarty badany). Średnio aż 80 procent Polaków otrzymuje informację o oczekującej płatności lub e-Fakturę za pośrednictwem poczty e-mail.

BADANYCH, INFORMACJE O PŁATNOŚCI OTRZYMUJE E-MAILEM

Z CZEGO:

59%

OSÓB DOSTAJE FAKTURĘ W E-MAILU

21%

DOSTAJE LINK DO FAKTURY NA STRONIE WWW

20%

LOGUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ USŁUGODAWCY

15 15


SPOSOBY OTRZYMYWANIA E-FAKTUR W JAKI SPOSÓB OTRZYMUJE PAN/PANI FAKTURĘ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ?

21

MAILEM

NA STRONIE WWW DOSTAWCY USŁUG, PO ZALOGOWANIU

20

MAILEM I NA STRONIE WWW DOSTAWCY USŁUG

59

8 źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 16 16


STOSUNEK ODBIORCÓW DO E-FAKTUR Prawie wszystkie osoby, które zdecydowały się otrzymywać informacje o płatnościach drogą elektroniczną są zadowolone z tego rozwiązania. Wśród respondentów otrzymujących faktury elektroniczne, zaledwie 8 procent nie jest zadowolonych z takiej formy dostarczania rachunków. Są to głównie osoby z niższym wykształceniem - stanowią one niemal jedną czwartą wszystkich niezadowolonych (23 procent).

POŁOWA POLAKÓW OTRZYMUJE E-FAKTURY 42% NIEMAL

92 procent Polaków otrzymujących faktury elektroniczne jest z nich zadowolona.

CZY JEST PAN (I) ZADOWOLONY (A) Z OTRZYMYWANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ?

8

TAK NIE

92

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 17 17


STOSUNEK ODBIORCÓW DO E-FAKTUR Z perspektywy klienta końcowego najważniejsze jest,

i udostępniania kontrahentom innych dokumentów

aby opłacenie faktury było maksymalnie proste. Z kolei z

elektronicznych. Warto pamiętać, że e-Faktury to nie

perspektywy wystawcy faktury, przedsiębiorcy, ważna jest

tylko rozwiązania dla przedsiębiorców. Większość osób

pewność dostarczenia rachunku na czas i monitorowanie

korzystających z bankowości elektronicznej ma już dostęp

płatności. Dlatego systemy obsługujące faktury elektroniczne,

do usługi invoobill, dzięki której mogą otrzymywać i opłacać

jak np. invoobill umożliwiają nie tylko wystawianie i

faktury elektroniczne od dostawców usług masowych.

dystrybucję faktur w formie elektronicznej, lecz także regulowanie ich przez odbiorcę jednym kliknięciem, za pośrednictwem internetowego dostępu do konta bankowego. Takie rozwiązania dają również możliwość przechowywania

Marcin Raczkiewicz Dyrektor Linii Biznesowej Zarządzanie Dokumentacją Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Co najbardziej przeszkadza w e-Fakturach osobom, które z nich korzystają? Przede wszystkim wieloletnie przyzwyczajenia, które sprawiają, że respondenci wolą mieć dokumenty na papierze. Przyznaje się do nich aż 45 procent osób, które nie akceptują rozwiązania jakim są e-Faktury. Kolejnym powodem niechęci do faktur elektronicznych jest zapominanie o terminie płatności – 28 procent badanych. W tej grupie osób najczęściej udzielają tej odpowiedzi osoby młode: 38 procent respondentów poniżej 34 roku życia oraz 31,5 procent respondentów w wieku 35-54 lata.

45%

SPOŚRÓD OSÓB KTÓRE OTRZYMUJĄ E-FAKTURY, 45 PROCENT JEST NIEZADOWOLONYCH Z TAKIEGO ROZWIĄZANIA, BO WOLI MIEĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY NA PAPIERZE

18 18


STOSUNEK ODBIORCÓW DO E-FAKTUR DLACZEGO JEST PAN (I) NIEZADOWOLONY (A)?

45% 30%

31%

28% 0%

WOLĘ MIEĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY NA PAPIERZE

MAM PROBLEMY Z ODCZYTANIEM FAKTURY

ZAPOMINAM O TERMINIE PŁATNOŚCI

MAM UTRUDNIONY DOSTĘP DO INTERNETU

INNE

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 19 19


POWODY WYBIERANIA E-FAKTUR Najbardziej świadome zalet e-Faktur są osoby najlepiej wykształcone. Aż 48 procent osób z wykształceniem wyższym podało ochronę środowiska jako jeden z powodów, dla których wybrało to rozwiązanie. Jak pokazuje badanie, świadomość ekologiczna jest najniższa wśród osób z wykształceniem podstawowym. Ani jedna osoba z tej grupy nie wymieniła ochrony środowiska jako zalety faktur elektronicznych. W tej grupie poza wygodą (77 procent) i oszczędnością czasu (42 procent), badanym trudno było wskazać inne powody korzystania z e-Faktur – aż 23 procent osób udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

77%

POLAKÓW WYBIERA E-FAKTURĘ ZE WZGLĘDU NA WYGODĘ

Wyniki badań ogółu Polaków pokrywają się ze wskazaniami

o ochrony środowiska, niegromadzenie makulatury, krótki

klientów UPC, którzy zdecydowali się zastąpić dokumenty

czas oczekiwania na rachunki, stały dostęp do dokumentów

papierowe elektronicznymi. Ankietowani klienci UPC w 85

oraz bezpieczeństwo systemu. Ze względów legislacyjnych

procentach oceniają pozytywnie e-Faktury. Również system

UPC archiwizuje wszystkie dokumenty elektroniczne przez

elektronicznej faktury UPC, służący do obsługi rozliczeń z

określony ustawą okres przechowywania dokumentów

klientami, jest przez nich oceniany pozytywnie (84 procent

podatkowych.

ankietowanych). Wśród zalet elektronicznego fakturowania abonenci wymieniają między innymi: przyczynianie się

Dagmara Krzesińska Młodszy Kierownik ds. CSR i Komunikacji, UPC

20 20


POWODY WYBIERANIA E-FAKTUR DLACZEGO ZDECYDOWAŁ (A) SIĘ PAN (I) NA KORZYSTANIE Z FAKTUR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ? ZE WZGLĘDU NA: WYGODĘ - OTRZYMANIE I OPŁACENIE FAKTURY PRZEZ INTERNETV ULGĘ PODATKOWĄ ZA INTERNET OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - KRÓTSZY CZAS OTRZYMANIA FAKTURY ZA ZREALIZOWANĄ USŁUGĘ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ŁATWOŚĆ PRZECHOWYWANIA NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI WYBORU DODATKOWE KORZYŚCI - BONUSY OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ PRZY PRZEJŚCIU NA E-FAKTURĘ OCHRONĘ ŚRODOWISKA - OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OGRANICZENIE EMISJI CO2 ITP. INNE TRUDNO POWIEDZIEĆ

54

6 5 6 3 2

42 16 18

42

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 21 21


POWODY NIECHĘCI DO E-FAKTUR Aż 59 procent Polaków nie chce otrzymywać faktur elektronicznych za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne i inne usługi. Wśród nich jedną czwartą stanowią osoby, które już z e-Faktur korzystają.

Dlaczego większość Polaków nie chce korzystać z e-Faktur? Dlatego, że przyzwyczaili się do papierowych rachunków. Potrzeba posiadania wszystkich dokumentów na papierze jest dominującym powodem niechęci do korzystania z e-Faktur. Wskazuje na niego aż 59 procent wszystkich badanych, Nie ma tu znaczenia wykształcenie ani wiek respondentów. Najrzadziej na konieczność posiadania dokumentów na papierze wskazują jedynie mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) – 47 procent

59%

NIE CHCE OTRZYMYWAĆ FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

22 22


POWODY NIECHĘCI DO E-FAKTUR Blokadą zniechęcającą do e-Faktur jest także niekorzystanie z Internetu. Powód ten podaje 31 procent respondentów, zwłaszcza osób starszych i słabiej wykształconych. Jest wśród nich aż 61 procent osób z wykształceniem podstawowym i 55 procent osób powyżej 65 roku życia. Ponadto aż 15 procent badanych podaje, że nie posiada konta e-mail.

31%

BADANYCH NIE CHCE ABY ICH DZIAŁALNOŚĆ BYŁA UZALEŻNIONA OD INTERNETU

23%

Polacy obawiają się także, że mogliby przegapić termin płatności elektronicznego dokumentu (23 procent badanych). Strach przed niedotrzymaniem terminu wpłat powszechny jest szczególnie wśród osób młodszych (33 procent) i w średnim wieku (28 procent respondentów między 45 a 54 r.ż.). W tej grupie wiekowej często podawanym powodem niechęci do e-Faktur jest obawa o bezpieczeństwo danych (średnio 18 procent respondentów).

BADANYCH BOI SIĘ ŻE PRZEGAPI TERMIN PŁATNOŚCI

18%

BADANYCH OBAWIA SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

23 23


POWODY NIECHĘCI DO E-FAKTUR DLACZEGO NIE CHCIAŁ(A)BY PAN(I), ŻEBY FAKTURY BYŁY DO PANA(I) WYSYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ? WOLĘ MIEĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY NA PAPIERZE NIE WIEM NIC O E-FAKTURZE - FAKTURZE ELEKTRONICZNEJ MÓGŁ(A)BYM PRZEGAPIĆ TERMIN PŁATNOŚCI

9 15

W INTERNECIE NIE KORZYSTAM Z POCZTY E-MAIL \ NIE MAM ADRESU E-MAIL NIE KORZYSTAM Z INTERNETU NIE WIEDZIAŁ(A)BYM CO ZROBIĆ Z TAKĄ FAKTURĄ NIE SĄDZĘ, ŻEBY ZASTĄPIENIE FAKTUR PAPIEROWYCH ELEKTRONICZNYMI RZECZYWIŚCIE PRZYCZYNIAŁO SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO OBAWIAM SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO MOICH DANYCH INNE TRUDNO POWIEDZIEĆ

59

11 12 10

23 31

18

2

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 24 24


WADY E-FAKTUR ZDANIEM BADANYCH Zdaniem Polaków, największym minusem faktur elektronicznych jest możliwość utraty dokumentu podczas awarii dysku komputera. Odpowiedź tę wskazuje 47 procent badanych. Jest to powód najczęściej wskazywany, zarówno przez osoby, które już korzystają z e-Faktur (52 procent), jak i pozostałe (44 procent). Polacy nie znają przepisów dotyczących e-Faktur. Wskazują na to wyniki badań. Co trzeci Polak (28 procent) nie zna regulacji prawnych dotyczących faktury elektronicznej, a co piąty (17 procent) nie ma pewności, czy e-dokument będzie uznawany przez Urząd Skarbowy. Wśród osób, które nie korzystają z e-Faktur, aż jedna czwarta respondentów (23 procent) nie potrafi wskazać wad e-Faktury.

47%

POLAKÓW BOI SIĘ UTRATY DANYCH PODCZAS AWARII DYSKU

28%

POLAKÓW NIE ZNA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH E-FAKTUR

? 23%

OSÓB KTÓRE NIE KORZYSTAJĄ Z E-FAKTUR NIE POTRAFI WSKAZAĆ ICH WAD

WYNIKI BADAŃ WSKAZUJĄ NA BRAK ZNAJOMOŚCI E-FAKTUR PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO. MIMO, ŻE 88 PROCENT POLAKÓW SŁYSZAŁO O E- FAKTURACH, BADANI NIE ZNAJĄ ZASAD FUNKCJONOWANIA, A TAKŻE PODSTAWOWYCH CECH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH.

25 25


WADY E-FAKTUR ZDANIEM BADANYCH

Wbrew obawom Polaków, faktury elektroniczne to

protokół SSL oraz mechanizmy autentykacji i

bardzo bezpieczne rozwiązanie. Możliwość utraty

autoryzacji użytkowników, które chronią dane. Dzięki

dokumentów elektronicznych lub dostępu do nich

takiemu rozwiązaniu, korzystanie z serwisu jest

przez osoby trzecie jest dużo niższa, niż w przypadku

pozbawione wad tradycyjnej poczty elektronicznej,

ich papierowych odpowiedników.

z jednoczesnym zachowaniem wygody i komfortu

Serwis www.miedzyfirmami.pl, którego twórcą jest firma Sage, umożliwia przedsiębiorcom wymianę i zarządzanie dokumentami elektronicznymi z gwarancją bezpieczeństwa, zapewnioną przez

użytkowania. Co najważniejsze, rozwiązanie zapewnia znaczne oszczędności, zarówno w obsłudze faktur przychodzących jak i wychodzących. Marek Rudziński Dyrektor Finansowy i członek Zarządu Sage sp. z o.o.

26 26


WADY E-FAKTUR ZDANIEM BADANYCH JAKIE PANA/PANI ZDANIEM SĄ WADY FAKTURY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ? MOŻLIWOŚĆ UTRATY - NP. W PRZYPADKU AWARII KOMPUTERA\DYSKU NIE ZNAM REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH FAKTURY W WERSJI ELEKTRONICZNYCH PRZEPISY PODATKOWE - NIE MAM PEWNOŚCI, CZY DOKUMENT BĘDZIE UZNAWANY PRZEZ URZĄD SKARBOWY BEZPIECZEŃSTWO KONIECZNOŚĆ PAMIĘTANIA O PŁATNOŚCIACH BRAK POTWIERDZENIA/ PAPIEROWEGO DOKUMENTU SKOMPLIKOWANA OBSŁUGA KONIECZNOŚĆ POSIADANIA /OBSŁUGIWANIA INTERNETU KONIECZNOŚĆ PAMIĘTANIA HASEŁ INNE, JAKIE? NIE MA WAD NIE WIEM

3 2 1 1 1 0

4 3

17

28

47

20

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 27 27


CZYNNIKI ZACHĘCAJĄCE DO PRZEJŚCIA NA E-FAKTURY Co mogłoby zachęcić Polaków do przechodzenia na e-Faktury? Ochrona środowiska. To najczęściej udzielana odpowiedź. Wskazuje na nią 31 procent Polaków. Osoby, które nie korzystają z faktur elektronicznych, najczęściej nie wiedzą, co mogłoby je przekonać do tego rozwiązania (36 procent). Wśród powodów, które do nich przemawiają znajdują się: ochrona środowiska (24 procent), oszczędność kosztów (21 procent) oraz oszczędność czasu (20 procent). Podczas, kiedy „trudno powiedzieć” wskazują głównie osoby z niższym wykształceniem, trzy kolejne odpowiedzi podają badani z wykształceniem średnim i wyższym. Polacy, którzy już otrzymują e-Faktury, jako powód zachęty wymieniają: wygodę (41 procent), ochronę środowiska (40 procent) oraz oszczędność czasu (38 procent). Najrzadziej wskazywanymi odpowiedziami w obu grupach okazały się: łatwość przechowywania – 18 procent otrzymujących i 7 procent nieotrzymujących faktury elektroniczne (średnio 12 procent), a także bezpieczeństwo danych – 8 procent otrzymujących i 11 procent nieotrzymujących (średnio 10 procent badanych).

24%

POLAKÓW KORZYSTAŁOBY Z E-FAKTUR ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

21%

POLAKÓW KORZYSTAŁOBY Z E-FAKTUR ZE WZGLĘDU NA OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

20%

POLAKÓW KORZYSTAŁOBY Z E-FAKTUR ZE WZGLĘDU NA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

28 28


CZYNNIKI ZACHĘCAJĄCE DO PRZEJŚCIA NA E-FAKTURY

Ochrona środowiska jest jedną z ważniejszych zalet

proekologiczne (poza podstawowym, jakim jest

faktury elektronicznej. Przedsiębiorstwa oferujące

oszczędność papieru). Takie podejście niewątpliwie

klientom e-Faktury prowadzą szereg działań na rzecz

przyczynia się nie tylko do ogromnych oszczędności,

tego rozwiązania, nierzadko włączając elektroniczne

jakie przynosi fakturowanie elektroniczne, ale także

fakturowanie w realizowaną przez firmę strategię

do budowania odpowiedzialnych postaw wśród

zrównoważonego rozwoju. Inicjują wiele akcji

konsumentów.

specjalnych promujących faktury elektroniczne, a jednocześnie przynoszących wymierne skutki

Jakub Wojnarowski Konfederacja Lewiatan

29 29


CZYNNIKI ZACHĘCAJĄCE DO PRZEJŚCIA NA E-FAKTURY CO MOGŁOBY ZACHĘCIĆ PANA/PANIĄ DO KORZYSTANIA Z FAKTUR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ? OCHRONA ŚRODOWISKA - OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OGRANICZENIE EMISJI CO2 ITP. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - KRÓTSZY CZAS OTRZYMANIA FAKTURY ZA ZREALIZOWANĄ USŁUGĘ WYGODA - OTRZYMANIE I OPŁACENIE FAKTURY PRZEZ INTERNET OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW - NIE TRZEBA PŁACIĆ ZA PRZESYŁKĘ, DRUKOWAĆ PAPIERU ETC. DODATKOWE KORZYŚCI - BONUSY OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ PRZY PRZEJŚCIU NA E-FAKTURĘ ŁATWOŚĆ PRZECHOWYWANIA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH INNE TRUDNO POWIEDZIEĆ

3

12 10

17

22

27 26

31

24

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 30 30


DRUKOWANIE E-FAKTUR Z e-Faktur korzysta średnio 37 procent Polaków. Mimo, że dokumenty elektroniczne mogą być archiwizowane na dysku komputera, urządzeniach przenośnych, czy w systemach elektronicznej obsługi dokumentów, aż 37 procent osób drukuje e-Faktury i przechowuje w formie papierowej. Takie wyniki potwierdzają przyzwyczajenie Polaków do papierowych dokumentów. Odsetek osób drukujących e-Faktury wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Wśród osób do 34 roku życia e-Faktury drukuje 31 procent badanych, natomiast wśród osób po 65 roku życia - już 44 procent.

CZY DRUKUJE PAN/PANI FAKTURY OTRZYMYWANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

37

63

E-Faktury są drukowane przez 37 procent osób, które je otrzymują. Najliczniejszą grupą, drukującą dokumenty są osoby z najniższym wykształceniem, czyli badani którzy odznaczali się najniższym poziomem świadomości ekologicznej. Aż 77 procent badanych z wykształceniem podstawowym drukuje rachunki elektroniczne, podczas gdy wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym wskaźnik ten wynosi odpowiednio 36 i 38 procent. Warto wspomnieć, że osoby gorzej wykształcone są grupą najrzadziej korzystającą z e-Faktur. A 37 procent z nich w ogóle nie słyszało o fakturach elektronicznych.

TAK NIE

źródło: „Opinie o fakturach elektronicznych i korzystanie z nich”, TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan, kwiecień 2013 r. Metodologia: CATI, próba: 1000, 25+ 31 31


DRUKOWANIE E-FAKTUR

Zastąpienie faktur papierowych elektronicznymi

drukowania dwustronnego i mniejsze zużycie tonera.

niesie za sobą bardzo wymierne skutki dla

A o jakiej skali mówimy? Jeśli wszystkie faktury w

środowiska naturalnego. Co ważne, drukowanie

Polsce wystawalibyśmy na papierze z pierwotnej

dokumentów elektronicznych nie jest wymagane

celulozy, to podczas jego produkcji zanieczyszczeniu

przez przepisy prawa. Nie ma też konieczności

ulegałoby ponad 6,5 miliarda litrów wody,

archiwizowania dokumentów elektronicznych w

i zużywane byłoby około 120 milionów kilowatogodzin

postaci papierowej. Jeżeli już zdarzy się konieczność

energii elektrycznej (czyli tyle, ile rocznie potrzebuje

wydrukowania rachunku, warto wybrać sposób

58 tysięcy gospodarstw domowych).

najbardziej ekonomiczny i ekologiczny zarazem, czyli wykorzystać papier makulaturowy, opcję

Sławomir Brzózek Prezes Fundacji Nasza Ziemia

32 32


WNIOSKI Wyniki badań jasno wskazują, że wiedza Polaków dotycząca różnic między fakturą papierową a elektroniczną jest znikoma i ma niewielki wpływ na wybór rodzaju dokumentu informującego o płatności. Mimo że respondenci znają pojęcie e-Faktury, nie są świadomi zalet i podstawowych cech tego rodzaju dokumentu. Konieczna jest zatem edukacja konsumentów na temat sposobów udostępniania i płatności za e-Faktury, podstawowych regulacji prawnych określających status e-Faktur w Polsce, a także ekologicznych skutków wystawiania faktur papierowych. Niewiedza na temat charakterystyki e-Faktury jako dokumentu równoważnego fakturze tradycyjnej jest spora (nawet wśród osób, które już z e-Faktur korzystają). Mimo tego że 42 procent Polaków otrzymujących e-Faktury jako powód ich wyboru deklaruje chęć ochrony środowiska, aż 37 procent respondentów drukuje faktury elektroniczne. Świadczy to o tym, iż Polacy bardzo ostrożnie podchodzą do nowoczesnych

rozwiązań elektronicznych - szczególnie jeśli chodzi o dokumenty przedstawiane urzędom administracji publicznej. Do 2020 roku, kiedy to zgodnie z Agendą Cyfrową dla Europy e-Faktury powinny stać się głównym systemem fakturowania w Europie, pozostało jeszcze 6,5 roku. To niewiele, żeby zmienić podejście Polaków do dokumentów elektronicznych. Konieczna jest edukacja obywateli i współpraca między przedsiębiorstwami, konsumentami i administracją państwową. Mamy nadzieję, iż zainicjowana przez nas Kampania „Wybieram e-Faktury” będzie początkiem szerszego ruchu na rzecz popularyzacji tego, korzystnego dla konsumentów, przedsiębiorców i środowiska naturalnego rozwiązania. Dlatego już dzisiaj zachęcamy:

NIE ROZLICZAJ SIĘ Z DRZEWAMI! WYBIERZ E-FAKTURĘ!

33 33

Raport efaktury 2013  

Raport Koalicji Wybieram e-faktury

Raport efaktury 2013  

Raport Koalicji Wybieram e-faktury

Advertisement