Page 1

Panayiotis KOKORAS Susurrus for violin, violoncello and piano

2011


PA NAYIOTIS A.

KOKORAS Susurrus

for amplified piano, violin and cello

commissioned by Pharos Foundation New Music Festival. Nicosia / Cyprus Premiered on September 14th, 2011 during the 3rd Pharos International Contemporary Music Festival at The Shoe Factory by ensemble Musiques Nouvelles in Nicosia / Cyprus Awarded second-place prize at the Kazimierz Serocki 13th International Composers’ in Warsaw, Poland winner of the University of Utah New Music Ensemble Composition Competition 2012 in Salt Lake City, Utah / USA finalist at the 2011 International Composition Competition at Kunstuniversität Graz in Graz / Austria.

Score Duration approx. 8 minutes

All Rights Reserved Thessaloniki, 2011


Susurrus

Swordplay q = 82 tuning pins gliss [fast] [high frame]

^

3

5

~~~

≤5 ≈ i #ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ‰ v.... v... . . . F bow slap arco, force gettato [xSP] ≤ [ST] k êv ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ‰ ≤

3

Vc.

Œ

œœœ^ œ ≈ œœ œ œ œ œ ‰

Œ

5

≥5

Œ ®ê ê ê ê ê ≈ v . . .-

≤ ®‰ # ê ê. ê. ê. ê. v

‰. [mid of the bow]

^≤ s. s. s. s. s. s. s. s. s ® Œ

collegno, force gettato

‰.

10

≤ s^ s. s. s. s. s. ‰

Œ Ó

Ó

‰.

5 ∑ 4

5 ∑ 4

≤ ‰ ê ≈ v ƒ

Ó. 45

Ó

‰. sul C

sul G

Pno.

~~~

5

Vln.

Œ Œ

Œ Œ

Ó

Vc.

k4 ®‰ 4 êv ê. ê. ƒ

Œ

¿

¿

Œ

Ó

œœœœœ^

r œ

œœœœ^ r œœœœ^ œ

Œ

Ó

Œ êv ê. ê. ê. ê. ê- ≈ êv ê. ê. ê. ê. ê- ≈ ≥ ≥^ ≥ ≥^ 5 s ≈ s s. s. s. s. ê ≈ ê ê ê ê ê Œ v.... v

Ó

^ œœœœœ

F ≥

5

i 44 ê ê. ê. ê. ê. ‰ v

¿

Œ

~~~

44 ≈ ‰ (€) ^ œœœœœ 4 i4 ≈ ‰

¿

...... ... .. .. ..

≤ 5 ê. ê. ê. ê. ê. ≈ P

F

f

5

¿

p€ F œœœ^ œ ‰ œ ≈ ƒ

[ST]

Π[slow]

Ó. 45

Œ

5

Œ

sul G

5

[high] [low]

...... ... .. .. ..

increase bow speed decrease bow pressure

A

¿ . ≈ ¿     ≈ ‰ P F (€ ) œ ^ œ œ œ ≈ œœœ œ œ œ . ‰ i L.V. ° [high] [low]

Vln.

collegno, force gettato

^

^

¿  

~~~

~~~

Cello

^

‰.

Œ

5 very small movment of bow, the jumpings sound like grains

Œ i 44 ‰ êêêê ê êv ê. ê. ê. ®‰ sul G v . . . . small movment of bow, ƒ mid-tip of the bow very the jumpings sound like grains ≤^ . . . .arco, force gettato ^≤ s. s. s. s s s s s s k4 ‰ Œ ®‰ 4 5 5 sul D ƒ

Violin

Pno.

^ ≈ ¿ ..

^ ^ œœœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ

Œ

[mid of the bow]

¿  

~~~

Piano

^

Œ

~~~

4 ¿ . ‰ 4 € ƒœ^ œœœ œœœ ‰ i 44 5

[high] [low]

Panayiotis A. KOKORAS speed of slide movement

5

Ó

5

©2011 Panayiotis A. KOKORAS, All Rights Reserved

... ... ... .. .. ..


2 [moderate]

¿ J €ƒ [high] [low]

Pno.

ä

ä

¿ . ®Œ

Œ

œœ^ œ œ ®Œ i® ≈ [ST]

œœ^

collegno, force gettato [xSP]

Œ

œ‰

...... ... .. .. ..

Œ

j

j

≤ s^ ≈

≤ s^ s. s. s. s s ≈ Œ

f

ƒ

[fast]

¿

Ó

5

Œ êv ê. ê. ê. ê- ê ®

Ó

Ó

5

ä 44 ¿ ≈ . ¿ ≈ Œ € œœ œ œ œœ^ ≈ ≈ Œ 4 4

^ ¿ ¿.

ä¿ œœœ^ œ œ œ œ ≈

œœœœ^

~~~

i 43

ƒ ≤

Pno.

F œœœœœœ

...... ... .. .. ..

5

[ST]

9

Vc.

¿ J ƒ œœœœœ

¿

≤ # êv ≈

[ST]

B 43

r ^ .

, r ¿ ( Y .) p

10

≤ 5 Œ Vln. i êv ê. ê. ê. -ê ê . ® sul G ƒ increase bow speed decrease bow pressure ≤ . . ^ k sssss ≈ Ó Vc. sul C ƒ

Vln.

œœ^ ≈

7

[high] [low]

¿ ≈

Œ

slide on the pins horizontally and slowly

^

~~

7

i 43 Œ

sul G

k3 4

* , ≤ 4 4 œ œ¿ ê ê ê- . v... ƒ

slow bow collegno

collegno, force gettato

¬

p

[ST]

[xSP]

≤ ≈ #ê ê ê ê ê ê v ....-

®‰

[ST]

, ‚@

arco, force gettato

pizz.

≤ 6 4 ê ê ê ê ê ê ê ‰. 4 v . . . . ƒ

[xSP] saw trem

‚o ≈ ‰

≤ # ê ê. ê. -ê v

[slow]

¿ J

[high] Y [low]

Pno.

(€)œ i

®≈ ‰

11

Vln.

, ^ ‰ ¿ ≈ ‰ Œ 45 π P ƒ ^ œœœœ^ œœœœœ œœœœ œ œ œ œ œ Œ Œ ≈. 5 ≈. Ó. 4 10 ° ƒ 10 force gettato slow , bow , ^collegno, – – s s. s. s. s. s. s. ® s^ s. s. ‚. j J Œ 45 3 ‚@ sul E sul A P ƒ 

11

i ‚@ P

mid-tip of the bow

Vc.

k

‰ ‚ ≈

Œ

¿

...... ... .. .. ..

¿ ≈. ‰ ƒ ^ œœœ ‰ .

slow bow

Πsul G

‚.

≈ f

frog-mid of the bow

pizz.

≤ # ê ê. ê. ê. ê. ê. ≈ ‚ ‰ . Ë o

[fast]

arco, force gettato

45 ‚o ≈ ‰

≥ ≈ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ‚ ‚. . . . . . . . . . . .F


3

^

13

( Y .) 4 ¿ .. 4 € œ^ œœ œ œ œ œ œœŒ 4 i4

[high] [low]

Pno.

Vc.

[ST]

Ó

C

[fast]

5 4 ¿

Œ

...... ... .. .. ..

œœœ^ # œœœ^ œn œ# œ œ# œ œn œ # # œœœ^ œ ≈. ‰ Œ ‰ œ ≈ œ ƒ arco, force gettato * saw trem mid-tip of the bow ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ arco > # „ „>„ „ „„„„„„ ≈ s^ s. s. ≈ ‰ Œ ‚ ‰ 12 5 sul E ƒ

collegno, force gettato

^ ¿ ‰ ..

¯¿

ƒ

5 Π4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 4 i 4 # êêêêê‚ · #· ‚ ‚ . . . . v sul D ƒ ≥ arco, force gettato [ST] 10 k4 4 êv ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. · . sul C ƒ

13

Vln.

,

45 –

collegno, force gettato

bow below the bridge

Œ

5 4 ‚

[I ] [II ] [III] [IV]

≥^ . . . . . . . ≤ ssssssss œ œ ®‰ .

Œ

10

[moderate] 3

15

3¿j ¿ ≈. 4 (€ ) œœœ œ# œ œ# œ œ œ n œ œœ¨ #œ i 43

[high] [low]

Pno.

¿ Ë œœ¨ œ

¿ Ë œœ¨ œ

œœœ œ >œ n œ# œ œ# œ n œœ¨ #œ #œ

Œ

Vc.

44 Œ (€) i 44 Œ

Pno.

17

≤. .≥. . œ≤ œ ≥œ s^ s s s^ s s

Vln.

Vc.

i 44 ‰

[I ] [II ] [III] [IV]

44 Œ

sul G

collegno

≥≤ ≥≤

12

≥ Œ

≤ œ œ

5

Œ

D ¿

Œ

œœ # œœ ®≈ ‰

≈ Œ

[fast]

r , ¿¨ ≈ ¿¨ Œ   ƒ n œ œ œ¨ œ¨ œ œ œ œ œ œ ≈# œœœ ≈ # œœœ Œ

≥. . ≥. . s^ s s ®s^ s s ®‰

5

Œ

Œ

k sul C

êv ê. ê. ê. ê. ≈ œ P ƒ ≤ 5 êv ê. ê. ê. ê. œ@ œæ

...... ... .. .. ..

collegno, force gettato

collegno, force gettato collegno

Œ

Œ

9

ê ê. ê. ê. ê. œ Ë

saw trem

12

êv ê. ê. ê . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ < F ‰

Œ

≥ ≤ >≥ ≤ >saw trem s≤^ s. s. ≥s^ s. s. ¯s . „„„„„„„„„„≈

9

¿ ≈ <¿ ≈ ‰ Ë œœœ¨ œœœ¨ # ‰ # œ ≈ œ ≈ ‰

6

... ... ... .. .. ..

3

[Ord] collegno, force gettato

Œ

collegno, force gettato

collegno

17 [high] [low]

œœ¨ œ

3

>≥„ „≤ >≥„ ≤„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ≈ . s≤^ s. s. ®≥s^ s. s. 15 ® Œ i 43 12 12 ≥ 5 [I ] œ- . [II ] 3 [III] 4 ê ê ê ê ê [IV] Ë. . ..

3

saw trem

Vln.

¨ ≈. ¿

¿^ ..

Œ

3

œ ®ê ≈ ê ê ê Œ v.. v ƒ ≤

3 3

3

œ êv ê. ê. êv ê. ê. ê. ≈ .


4 [fast] 19

¯

3 ‰ 8 € i 83 ‰

[high] [low]

Pno.

œ¨ œ¨ œ¨ # œœœ œœœ œœœ

Vln.

i 83 ‰

sul G

Vc.

s^ s. s. ®s^ s. s. s. s. s. s. s.

k3 ‰ 8

‚ s^ s.

5 8

≤ ≈ ê ê ê ê ‚ ‚j sul C v . . .

12

sul D

22

¿¨ ≈ ‰ 43 (€) œ # œœœ ≈ ‰ i 43

[high] [low]

Pno.

ä¿

3

¿¨

3

n œœœ¨ ‰# œ 3

œœœœ¨ œœœ¨ 3

saw trem ≥ ≤ ≥ ‚r ≤ >≥ ≤>≥ – „„„„„„„„≈ – – –

‰ sul D

ƒ

Ë 3Ë â sul A ≤ ≥3 ≤

10

≤ ≥≤≥≤≥ ≤ ≥≤≥≤≥ 3 4 ® ® 4 ê ê. ê. ê. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ êv ê. ê. ê. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ êv êv êv ê. ê. v

¿¨ ≈ ‰ 45

ä¿

Œ

... ... ... .. .. ..

‰ ¨¿ ‰ Œ 3

3

‰ # œœœ¨ # œœœ.

œœœœ œ œ# œ œ œ # œœœ¨ #œ œ

Œ

≤ 5 ≤ êv ê. ê. ê. ê. ‚- ≈ 44 ®‰ êv ê. ê.

force gettato

≤ ≤9 ≤ ≤3 ≈ ‰ êv ê. ê. êv ê. ê. êv ê. ê. 58 ê ê. ê. v ƒ

¨ ¨3 ¨ ... ¿ ¿ ¿ ........ ....

¿

‰.

œœœ œ œ# œ œ n œœœ¨ œœœ¨ # # ®œ 4 # œ ≈ ‰ ‰ œ 4

3

[Ord]

,¨ ¨ ¿ 4 ¿ ≈ ‰ 4

≈ ¿ .

5 ≈ ‰ 8 < œœœœ¨ # 5 ≈ ‰ 8

3

[mid of the bow]collegno,

19

¯

¯

œœœ¨ 5# œ ‰ . 4

Œ

¨ ¨ œœœ # œ œ # œ œ œ œ# œœœ œœœ ‰

Œ

3

bow [ST] ≤ ≥ ≤ ≥ ≤≥ 3 ≥≤ 3 3 , collegno, force gettato ‚ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤slow , 3 3 ≥ 10 ≥ # „ „ # „ „ „ „ „ „ „ ® „ i 43 „ „ „ „ „ „ – ≈ # „. „. . . „. ‚ ‚ ‚ ‚ ®–@ –@ < ¿ 45 # ê ê ê ê ê ê ê ê ‚ ‚ . ‚ ‚v ‚. ‚. sul A v v p Ë . . . . . . .v f 10 ƒ ƒ sul G sul E sul A sul D sul D √ ≤^ . . . . . . ≤^ . ≤ 5 , ≥ ≤ s s s s s s s s s ^ . . . . - ‚ œ ≈. #‚ ≥≤≥≤≥ [I ] ® ® k sssss‚ k3 [II ] 5 4 êv ê. ê. ê. ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ . [III] 4 êv ê. ê. ê. ê. ‚- ‚ ‚v [IV] 5 9 sul A

22

Vln.

Vc.

¨ ¿

24

ä 44 ¿ (€) ¨ œœœ # œ œ œ œ œ# œœœ¨ œ i 44 œ

[high] [low]

Pno.

24

Vln.

i 44 # œ

—≤ . sul E

Vc.

¨ ¿ œœœ¨ œ

Ó

E ä¿

Ó

œœœœ¨ œ œ œ œ œ œ œœœœ¨ ® ≈

sul D

‰. ƒ

sul G

slow bow ≤^ . .# ss. ss. ss. ss. ss. ≤ ≤ k 4 œœ œœ œœ ≈ êêêê– – ® – ê ê –j. 4 v...v.sul A

œœœœ¨ ‰

...... ... .. .. ..

œœœœ¨ ≈. Œ

arco, force gettato arco slow bow

≥ ≤ >≥ ≤ slow bow – – „ „ „ „ „ „ „ „ ≈ v ƒ

œœœœ¨

ä¿

ƒ

°

saw trem

≈ ‰

.

,

arco, force gettato

≤ ê. ê. ê. ê. ê. – F

¬

¿≤. ≥^ . s. s. s. s. s. s. s. s. ‚ ≈ ≥ ≤ j R ¿ êêê‚ ‚ œ œ ...œ œ œ sul G . . v sul C

[ST]

,


5

26

¨ ¨ ¨ ¨ . ≈Œ 5 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿        ≈ . ¿ 4 ƒ € ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœœœœœ¨ ≈Œ Œ i 45 Œ 5:4 * arco [SP] ≤. # ‚≤   26 ( –) ‰ s^ s ®‰ ‰ # ≥‚^ ‚≤ ≥‚ ‰ ‰ ‚   (–) 5 i4 3 sul E 33 sul E 3 sul A ƒ [ST] [SP] [ST] [SP] ≤ arco, force gettato slow bow ≤ , k 5 œ ê ê ê ê s. s. s. s. –- – ‰. œ êêêêêêêê œv œ. . . . . œv . . . . . . . . 4 sul D sul G ƒ ƒ r ¿ .

[high] [low]

Pno.

Vln.

Vc.

[fast]

28 [high] [low]

^

¿ ®¿

¨ ¨ ¨ ¨

, ¨ ^

.

¿ ¿

[fast]

¨ ¨

4 ¿ ¿. 4

.

œœœœœœœœœœœ ≈ ®≈ 4 4 ° [Ord] s^ s. s. s. s. – # –– ®≈ 44

i

(€)œ^ ≈ œœœ ‰

Vln.

i ¬

#–

sul E

Vc.

k

sul G

sul G

[ST]

œœœ¨

≤ [Ord] slow bow . . ê ê ≈ ê ê ê ®≈ ê ê s s – . Œ v. v.. v. sul D sul C ƒ

¨

¨

¨

¨

44 (€) œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ¨ i 44 œ

[high] [low]

Pno.

collegno, force gettato [ST]

Vc.

k4 4 –

#– ƒ

sul D

¿

¿

[moderate]

... ... ... .. .. ..

≈ ¿

¿.

¿

œœœ¨

ƒ ¨ ¨ œœœœœœœ œœœœœœ œ œ œ œ œ ≈

œœœ¨

3

–.

≈ Œ

–.

≈ ‰.

slow bow

ä 3 #– 4

frame] ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ [mid ¨ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¨ [high] [low]

ƒ

– sul G

hit on the strings from mid to low

inframe cluster

3

Ϭ

[frog]

¨ ¨      J J 

¨ 

3

¨ ¨3 ¨ j         

[low frame]

3

œ¨ œ¨ œ¨ œ¨ œ¨ œ¨ ° ≤ ≤

∑ *°

*° *°

≤ ≤ [ST] ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ Iœ II ê ê. ê. ê. ≈ ≈ . œ œ. ê. ®ê œ ê ≈ . œ œœ œ ê ê ê ê sul A v œœ œ ê ê œv œ ê ®ê. ≈ . œœ . ê ê œ . . . . sul D v . v. ≤ collegno, force gettato sul G. v . . . sul D sul Gv . . ≤ ≤ ≤ [ST] [SP] [ST] ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤^ . s≤^ s. s. ≤ 9 ≤ œ# ê ê ê ê – ≈ ‰ ss≈ ® ® ® œ ®≈ ê ê ®œ . . ® ê ê ê ≈ ‰ ® êv êv êv êv êv ê. êv ê. êv ê. v . . œv . . v . . . œv sul G sul D sul G sul A sul G sul G sul D sul D ƒ sul C [SP]

≤ ≤ ≤ ≤ ® ≈ ® 4 i 4 #ê œê ê ‰ êv ê. ê. œœ ê. ê. ®®êêv ê. ê. œ v v.. sul G

30

Vln.

¿

¨

≥≤≥ 12 12 >„ „>„ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„ „ „

¨

≤ 5 3 4 êv ê. ê. ê. ê. –-

F 30

[ST] saw trem

[ST]

4 4 œ î ê ê ê ê ê ê ê ‚@. v ........ sul C

œœœ¨ œœœ¨ œœœ¨ 3 4

≤ ^.. ≤ 5 ,# s s s ®ê ê ê ê ê ‰ v....

slow bow

28

œœœ¨

5:4

≥≤≥≤≥ ≈ >‚ ‚ >‚ ‚ >‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ œ

¿ ¿ ¿ ¿ 3 ¿ 4

œ œ œ œ ¨œœœœ^ œ œ œ œ œ . œœ ≈

œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

[mid of the bow]

3

Pno.

... ... ... .. .. ..

œœœœ

sul G

5

sul E

¿

≈ ‰


6

G

[high frame] 32 [high] [low]

Pno.

  Ë

[moderate]

¿

≤. s i

Vln.

Vc.

k sul C

Pno.

i

œ

Vc.

12

12

12

sul D collegno, force gettato 10

3

3

12

p

Œ

12

12

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ

10

êv ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ‰ êv ê. ®# êv ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ê. ‚-

·

œœœœœ

œ œ œœœœ

... ... ... .. .. ..

f ≈ œœœ^ œ œ œ œ œ œœœ^ ®

P œ

Ó

arco, force gettato [frog]

≤ ≈ ê v    

sul C

3

slap trem sim.

≤ ≤ ≤ ≤6

[mid of the bow]

saw trem

6

6

6

slide the edge left & right on the red pad before front dublex bridge

[slow]

[mid frame]

front duplex pad

¿ Pp

p

Ó

subito

∑ °

( ¬ .)

√ saw≥ ≤trem >„ „ >≥„ „ sim.   ‰

[ST] collegno

( ¬ .)

p

[frog] slap trem

Vc.

k

12

12

12

12

≤ ^ ^ ^ ¨ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ F P

[fast][moderate]

¿

p œ≈ Œ

12

Ó œœœœœ

≥ ≤≥

6

„v „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ËËË Ë ËË ËËË ËËË Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë>>

[high] [low]

i

slow bow

œœœ œ œ œ œ

36

36

,

slow bow

k –.

i

arco

sul G

p

i #„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ¬ 12 12 12 12 F

Pno.

12

[moderate]

f

Vln.

œ

f œœ œ œ œ œ œ

mid-tip of the bow

34

Vln.

... ... ... .. .. ..

Y

[ST] saw trem ≤ ≥≤ ≥ ≤ œœ^ s. s. ®≈ #>‚ ‚>‚ ‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ # „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

34 [high] [low]

[slow]

*

sul A

ƒ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ^ œ œ œ œ œ œ œ ® ® œœœ œ

i Œ ° 32

,^ ¿ ¿

12

12

sul E

6

≤≤ ≤ ≤ ≤≤ 6 ¨„ ¨„ ¨„ ¨ ¨ ¨ sim.            6


7

H Resting at the riverside 38 [high] [low]

¿

¿

Pno.

¿ ¿.

P p

P p

¿

¿

¿

sim.

subito

subito

i

¿

¿

(√)                                                                                                  i 12 12 12 12 12 12 12 12 P

38

Vln.

[mid of the bow]

Vc.

k

6

≥ ≤≥

6

saw trem

vertical bowing

12

6

12

            ‚ >„ „ >„ „>„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ p

40 [high] [low]

¿

¿.

¿

Œ

[xST] [xSP]

¿

sul G

¿

¿

¿

Pno.

i

                                                                         „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

40

Vln.

Vc.

i

[xST] [xSP]

12

12

(¿ )

12

12

12

¿

(¿ )

Y.

12

12

(¿ )

¿

12

¿

I

42 [high] [low]

Y

Y

¿

¿

¿

Pno.

i

∑ frog-mid of the bow

string/position change

42

Vln.

i

„„„„„„„„„„„ ·

[xST] [xSP]

≤ 5 Œ ‰ ê ê ê ê ê . . . . sul G v P

Œ

12

sul D

Vc.

arco, force gettato

(¿ )

¿

sul A

( Y .)

Œ

≤ 10 êv ê. ê. ê. -ê ≈ ≈

mid-tip of the bow

k

o

arco, force gettato [ST]

≤ ≥ ≈ ®s^ s. s. s. s. s s. s. s. s. s. s. s. ‰ P

≤ ≥ ®ê ê. ê. ê. ®ê ê. ê. ê. ê. ® v v


8 [slow]

44 [high] [low]

¿

¿

Pno.

subito

i

p

¿

¿ P

≤ 10 i ≈ ê ê ê ê ê ê. Œ v. .. .-

Vc.

≤ 10 k êêêêêêêê≈ v.......

Œ

¿

¿ P subito p

44

Vln.

¿

¿. P subito p

10

êv ê. ê. ê. -ê ≈ ≈ ‰

¿ p

F ∑ ≤

10

10

Œ êv ê. ê. ê. ê. ê. ê- . ®

êv ê. ê. ê. ≈ ‰

≤ 10 ≤10 ≤ ≤ 5 10 ê ê ê ê ê ê ê ê ≈ ≈ ≈ ê ê ê ê ê ê ê ê ≈ . ê ê ê ê ê -ê ≈ ê ê ê ê ê Œ v....... v....... v.... v....

≤ 10 vertical bowing ê ê ê ê ê ê ê -ê . ‰ œ v . . . . . . sul C J [xST] [xSP]

tuning pins gliss

[mid frame]

46 [high] [low]

[slow]

¿

( Y .)

...... ... .. .. ..

( Y)

Pno.

i

46

Vln.

Vc.

i k

w

p on frame slide from back

 hit on the frame with slide

stress bar slide trem to front and tremolo

10 ≥≤ ≥≤ ≥ 10  [back] 5 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿                          ¿ [front] 4 10 p ∑ i 45

48

Pno.

¨ ¿ ≈ ‰

L.V.

Œ

Vln.

i 45

[high] [low]

f Ó √

collegno

48

Œ

saw trem [ST]

sul E

tuning pins tremolo slide tremolo on a

Y

Œ

rightmost tuning pin

>≥„ ≤„>≥„ „  sim.                                                  6

12

12

P

12

Vc.

k5 4

≥≤≥≤ 10frog-mid of the bow 10

12

[away to bridge]

[close to bridge] bow below the bridge arco [I ] [II ] [III] [IV]

...... ... .. .. ..

æ p € œr œ. œ. ‰ Œ Œ F 3

10

10

10

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ >>> P


9 hit the slide between pins creating a trill sound

J [high] [low]

Pno.

4 4

i 44

¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ æ p œ œ œ ≈ œœœœœœœ œ ‰ 5

tuning pins trill

tuning pins tremolo

¿

tuning pins trill

F (€) ≈ i 44 50

Vln.

¿

œ æ

˙ æ

Œ

Ó

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ . . . ........ .... 5

F œ œ œ œ œ œ œ

6

3

(√)                                                                                                  12

12

12

12

12

Vc.

52 [high] [low]

Pno.

Vc.

i k

10

10

10

tuning pins gliss [fast]

¿

Y .

sul C

[high] [low]

˙ F

tuning pins tremolo

...... ... .. .. ..

Y

æ p

æ

Œ

r œ

Ó

œ œ ‰

Œ

r œ

Œ

F

                       „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Œ 12

12

12

12

œ ≈ ‰

≥≥ #>„ ≤„>„  saw   trem     

Œ

12

sul E

12

P

hit on the body with fingertips

œ

Œ

Œ

≈ ¿. ¿. ¿. ¿. ≈ ‰

K 54

12

L.H. slap tremolo

k

Ó 4 4 ‚‚‚ ‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚‚ ‚‚

(€)œ œ œ œ ‰ i 52

Vln.

10

12

alternate thumb and little finger of L.H. and slap on the fingerboard at the indicated positions

[close to bridge] [I ] [II ] [III] [IV]

12

Plectrum

64 æY .

Ó.

Œ

Xanadu Negation

on string E2

‰ 45

10

10

[Ord]

5

ƒ

k

45

[xSP]

≥≤≥ sim. ≥ ≥ ———————————————————————————————¨ ≈ ≈ —¨ ‰

f ∑

plectrum chaf sound

strum up/down the plectrum longitudinal on the string

5

Pno.

i 64

≈ ¿. ¿. ¿. ≈ ‰

frog-mid of the bow

*

string/position change                                    ≥≤≥ 12 12 12 12 12 6                     6 5 i4       „„„„„„„„„„„„ 4 „ „ „ „„„„„„„„                                           ‰ >> f 12 12 12 12

54

Vln.

12

sul A

Vc.

[I ] [II ] [III] [IV]

64

sul D

sul G

≥>≤>≥ sim. ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ P

10

10

10

10

10

arco

10

45

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ k 10

10

10

10

10


10 [low frame]

Pno.

≥¨ pluck ≥¨ — ‰ ≈ — œ ‰ p spire sound [back] [front]

k4 Ó 4 i 44

®– . f

56

Vln.

scratch with the edge of the slide longitudinal the string

inside piano

≤r ≥¨ plectrum chaf sound — —≈ ‰ [high] 4 Œ [low] 4

56

Œ

place and press the frog of the bow and downbow sharply and fast

k4 4

[high] [low]

Pno.

k

Vln.

 

5

≥# ¿ k œœ^ ¿ ‰

∑ ≥≤≥

‰ sul A

[xSP]

arco

(ts)

slow bow [ST]

6

„„„„„„„„„„

≈ ®¿ ≈ Œ

voicless, pitchless phonem produced by inward suck (negative)

sul G

≥¨ ¨≤ ≈ — ≈ ‚‚

sul D

sul G

strum longitudinal and move across the strings of the low frame

 ≥ ≤ ≥ sim.

≥¨ — ≈ ‰

Œ

5

Ó

—                 

duplex scaling spire sound [back] [front]

inside piano

––––‰ >>>â F

60

i k‰

– f

sul E

(tsa)

arco

slow bow

¿ ≈ Œ sul G

≥ –

Œ

Œ

5

Ó.

∑ 

   —≈ ‰

10

6

Œ

one movement with pushes longitudinal the string at the duplex scaling area

Vc.6

bow chaf sound arco, force gettato

[ST]

≥ ≤ ≥≤ sim. „ „ „„„„„„„„„„„„Œ

60

Vln.

—¨ —¨≤

12

sul A sul D

Pno.

Œ

5

12

[SP]

  ≥

≥¨ ≥¨ ≤ ≥ sim. ¨ ≥¨ ®— ≈ ————— ——≈ . ≈ — Œ

≥¨ ≈ — Œ

i „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ≈ Ó.

[high] [low]

ƒ

sul G

Vc.

‰ — ‰ Ë sul A sul C

∑ ≥≤≥

58

≥¨ ≈ — ‰ ƒ

≥ # —¨ ≈ .

≥3

58

F

¨≤ ≥. ≈ ——‰

Œ

Œ

≈ – – ‰.

bow chaf sound [SP]

sul D

Vc.

≥ # ¨— ≈ . ‰

–. Ó.

ƒ Ó

sul A sul D

sim. #≥^„ ≤„ ≥„ ≤„ „ „ „ „ „ „ „ ≈# „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „R Œ Ô 12


11

[high] [low]

[low frame]

Pno.

≥ — ≈ Œ â

[back] [front]

k

≥ ≤ ≥≤ ≈ — — —— ‰

62

Vln.

i

Œ

Œ

≥ ≥ # ¨— ®≈ n ¨— ®≈ ‰

bow chaf sound

3

≈ — ‰ —r — ‰ . fl fl ≥≤ ≈ —¨ — ‰ (tsa) ¿ ≈

Œ

3Vc.

(tso)

i

3

‰ #¿ .

arco

— ≈ ‰

arco

(tsoo)

¿ ≈ ≈ ¿ ‰

≥ –.

[ST]

Œ

arco

≥^ ≥¨ ‚ ≈ (tso) ¿ ≈ — ®≈ ‰

¿.

[ST]

sul D

k (tsa) ¿ ≈ ‰

Œ

hit the string with the edge of the slide and scratch longitudinal the string on the midpart of the string

inside piano

[SP]

Œ

≤ ä —. — ‰

10

Œ

–. ≈ ‰

  ≥

62

Œ

sul G

gradually press the note with L.H.

œ Œ

Ó

sul C

pluck with plectrum across the three strings of the writen note

L i Pno.

[back] [front]

k

#– ≈ ‰

n– â

inside piano

Vc.

– [frog] [Ord] collegno

64

Vln.

‰ ‰

i Ó

sul Gk‰

≤ s¨ ®

¿ ≈ Œ

¿

ƒ

pluck

Pno.

Vln.

i ‰

® ‰

 (tso)

‰.

¿ Œ

≥¨ ‚ ≈

[ST]

[xST]

slow bow

# ˙≤

≈ . – – . ®‰ -

light bowing

≥œ

π

sul C

F

 nœ ≈ ‰ Ë 

¿ — ‰.

#¿ ≈ ¿ ‰ ¿ ¿

Œ

#œ Ë

≈ ‰

64 ‰ # œ ≈ Œ Ë

Œ

64 ≈ ¿ — ≈ Œ 

Ó

64 Œ

(tsoo)

‰ nœ ≈ ‰ œ ≈ Œ Ë Ë

Œ

sul D

Vc.

pizz.

¿ Œ

collegno

≈¿ ‰ Œ

≤ #œ P

≥ ‚. p

64 (· )

Œ

≈¿ —≈≈¿ —≈Œ

Œ

¨s≤ ¨≤ ≤ ≈s ‰ ≤ ≈ ≈ #ê ‰ #ê ≈ Ë sul A sul G Ë sul D sul E

[frog] [Ord]

sul D sul G sul A

k

¿

sul E

— ‰

66(tsa)

‰.

inside piano

i #œ ≈ ‰ Ë [back] [front] [high] [low]

inside piano

≤ s¨

Œ

¿ — ‰. f

‰ . [high] [low]

Œ

œ ¿ ‰ Ë f

3

sul A

sul D

66

[low frame]

≈ ¿ – – ◊ ≤ s¨ J Œ

≈ ‰

[SP] arco

(tsa)

Œ

move from hi to low of the low frame by scratching the string longitudinal

3

pluck

inside piano

Œ

(tsa) 

Ó


12 inside piano

68

Pno.

i 44 œ ≈ ‰ Ë f

[back] [front] [high] [low]

 44 —¨ ‰

Œ

#œ ‰ Ë

nœ ‰ Ë

#œ ≈ Ë

– – ≈ ‰

∑ 

Ó

[low frame]

68

Vln.

≈ # ‚# ‚ ≈ ≈ # ‚ ‰ #‚

sul D sul E sul A

Vc.

k4 4 sul G

[frog] collegno [Ord]

pizz.

i 44

≈ –. –.

¿ — ≈ ®¿ ≈ — ≈ ≈ ¿ ≈ – P

ä≥·

Œ

ƒ

sul D

≤ # s¨ ®≈ ‰

Œ

Ó

P

M i Pno.

∑ moderate slide speed

[back] [front] [high] [low]

duplex scaling spire sound

Œ

70

Vln.

i‰

‰ (tsa)

¿.

[SP]

3

≤ ê ‰ v

Vc.

[xST] [xSP]

¿ ‰

êê≈ Œ Ë. f

 (ts)

mute the string at C.VI

P

sul C

[high] [low]

[low frame]

Ó 45

‰.

 ≤ (tsa) . ‰ 5 i4 ‰ ê ≈ ¿ ‰ ‰ 3 Ë sul G

72

Vln.

Vc.

[SP] collegno

k5 Ó 4

Œ

sul A

 (tsa)

¿. ‰ .

collegno, force gettato

sul G

¿

¿

Y

≥¨ —≈ 4 Ó 4

Œ

44 Ó

≥¨ ®— ≈ ‰

scartch very fast longidutinal

k

—≤. ®

‰.

44

≤^ (ts) (sss) ≈. s 4 ¿ ¿. 4 f p

πF

[SP]

≈ ®¿ s ≈ ‰

––––

≤ ¨≤ ‰ s ≈ ê ê. ≈ ‰ Ë sul A

≤ ê ≈ ‰ Ë

Y.

÷

 ≤ collegno (tso) ^

P

45

––––Œ

(sss)

 

≥¨ ¨≤ — ®—‰ .

6

sul D

f

Pno. [high] [low]

collegno

Pp plectrum chaf sound

72

Œ

¿ ¿. ¿ Œf p

¿.

Œ

6

[SP]

(tso)

sul D

¿

6 r ¿ – – – – ‰.

(tso)

≈ – – – ¿ ≈ ‰ p collegno, force gettato ≤4 3

vertical bowing

Ó. ‰

 (tse)

[SP]

≤ ®# ê ®‰ Ë sul G

collegno

¿

Œ(ts) (sss) ‰ ¿. ¿ 3

f p (tsa)

¿. ‰ .


13

N

≥¨ — [high] ‰ ‰ Œ [low]

≥ ≈ ¨— ®‰(tse)

¿. ≈ ‰

÷ Ó≤ ≤ Y i# s ≈ ‰ ê ≈ ‰ [SP] Ë sul G Ë f

(tse) 6 ‰ ¿. ‰ ¿. ≈ ‰ 4 3

Vc.

Œ

Œ

Œ

Œ≤ s¨ ≈ ≤ ≈ (tso) ¿ ≈ 6 ‰ 4 # ê [ST] sul A Ë sul G

f (tsa) (tso) (tsoo)r ¿ ¿r ≤^ ¿ ≈ ≈ ≈ ‰ s [ST] collegno

¨¿ ¿ ¿ .

6 4

Y

≤ (tlk) (tlk) ¿ #¨s ≈ ¿ ≤ ¿ ≈ ≈ ¨r ‰ ê [SP] [SP] collegno sul E

harmonic slide gliss

Pno.

÷ 4 Ó 4

Vc.

collegno [SP]

≤ # s¨ ≈ ¨s≤ ≈ ‰

sul A

ä‚

 

sul D

äœ

9 (tlk) ®¿¨

®‚ . ‚ . ‚ ‰ â ¨≤ s ≈ ‰

(tsoo)

≈ ¿ ‰

collegno [SP]®‚ . collegno, force gettato

sul D

sul D

≤ (tse) ¨ ≈. s ¿ ≈ ‰

collegno sul G

# œ . œ . # œ. Œ p â

Œ

‚ ‚ ‰

äœ

sul D

sul G

sul A

¿

(hm)

hit around the middle of the string with the edge of the slide, press down the slide and gliss as indicated

‚. ‚. ‚ ‰ â

on C3 string/note

≤ i 44 ê ≈ ‰ Ë sul G f pizz. √ä k4 ˙ 4 f

76

Vln.

[back] [front]

Œ

≈.

 (hm)  (hm)

humming

i

¿

(tlk)

suck inwards without lungs tongue touches the palate

O ∑

) open to close lips (tlk) (tlk) (tlk) ¨¿ . (tlk) ¿¨ ‰ ¨¿ ≈ ¿¨ ‰ f

4 4

(tlk)

(tlk)

sul G(tsa) (sh)

treat voice as one barlinesul D

≥ ≈ ¨—®‰(tsa)

¿. ≈ ‰

74

Vln.(tso)

F

≥¨ —≈ . ‰

≥—^ ®Œ

6 ‰. 4

3

Pno.

≥¨ —®≈ Œ

≤ ≈ —^ ®‰

≤ ≈ êê . sul G Ë

≈ #œ. â sul C

78

i 45 Pno.

  ä [back] 5 ‚ . ‚ ‰ [front] 4

ä‚

humming

Vc.

(hm)

# œœ ¿ ‰ ¿ ‰ 5 i4 arco â sul A humming . (hm) œ pizz. # œ k5 Œ ‰ 4 ‰ â f

78

Vln.

 (tse)

 (tsoo)

 3

‚. ‚ ‰ ‰ fl (hm) (hm) 3

# œœ œœ ‰ Œ fl 3fl (hm)(hm) . .3 œ #œ ‰ œ œ ‰ Ó fl 3fl

44 Œ

on C3 string/note

press the edge of the slide on the string,, play the key with other hand and glissando

 44 ‚ °P

(‚)(tse)

≤ ¿ ‰. ê 44 ≈ ‰ Ë sul D f [Ord] collegno

44 Œ

(· )

(tsa)

r (tsoo) ¿ ≤ ¿ ≤ ¿ ¨ ¨ ≈ #s ≈ ‰ # s collegno (tso) r

ä pizz. ˙ sul A F

sul D [Ord]

sul G [SP]

≈ ¨¿ ‰ ¨¿ J (tlk) )(tlk) f

≤ ¨ #s ‰. [ST]

‰. ¿¨ (tlk)

ä œ ≈ ¿ (tlk)


14

p

80

i

Pno. [back] [front]

w

(hm)

r

‰.

Œ

¿

‚ (· )

( ‚ .)

π (hm) (hm) . (hm) . ¯ ‰. #s ≈ ≈ s œ. #œ #s # œ ≈ ‰. ≈ [ST] [frog] . Ë Ë sul E ≤ sul A ≤ sul D Ë ≤ FVln.

Vc.

humming

jπ ‰ œ #s ≈ ˙. i collegno Ó. sul D Ë f≤ (˙ ) k‰ ¿¨ ≈ Œ (hm)

80

‚ (· )

arco

Ó ä #œ

9

(tlk)

ä œ

sul D

sul G

sul C

œ â

82

i 43

[mid frame] [high] [low]

3 Ó 4

¨≤ ≈ i 43 # s ‰

82

Vln.

sul G

hit and slide on C3 string/note

slide harp gliss

slide harp glissando across the strings

Pno.

44

harmonic slide gliss

¿. ä‚ œ ( ) [back] ≈ œ. ‰ [front] 4 ‰ 4 ƒ F * (hm) (hm) ¯ . (hm). ‰. π #œ ≈ #œ. #œ ≈ Ó œ 4 ‰ œ ≈ œ ‰. 4 Œ ‰ . pizz. < sul A â 

(hm)

‰ π # œ œ ‰ â F

Vc.(khm) (khm)(khm)

¿.

¿ ®¿ ≈

4 Π4

 (khm)(khm)(khm)

¿.

(hm) ¿ ≈ ≈ ¿ (hm)

¿¿ ≈ ‰

π

P 84

sound like cleaning throat

i 43 Ó

‰ 3

Pno.

 [back] [front]

43 ( ‚ )

œ ≈ . humming

sound like cleaning throat

k3 Ó 4

ä ≈ ‚

≈ ‚ (‚) ‚ â

(khm)(khm)

(khm)

¿.

P ≈

44 ¿ ¿. ‰ fl

Œ

Ó

duplex scaling spire sound

44 –

move the slide back and front in low framewithin the duplex scaling area

Œ

– ≈ – .

–

––

84

Vln.

. i 43 k(˙œ ) ‰ . < k3 ¿ ≈ ‰ 4

Œ(hm)

Vc.

Œ

44

Π(hm)

≈ ¿ ‰

(hm)

(hm)

44 ¿ ≈ ¿ ≈ Ó

arco

[ST]

‰ sul C

≤ – Ë f


15(khm)(khm)

86

i fl¿ ¿. ‰

Œ

Ó

Pno. [back] [front]

– ≈ ‰

Œ

∑ –

   ≈ ‰

≈ –.

‰ °

k

– ≈. ≈ – ≈ ‰ F

ƒ

86

Vln.

i

∑ mute the string at C.IV

arco, force gettato

Vc.

kr ê.

ê ê. ê. ‰ Ë

vertical bowing

Œ

Ó

P [mid low frame] [high] ≈

Plectrum

i

[low]

¿ ‰.

i

ä ¿¿

[high] [low]

Pno.

‰.(tsa)

¿¿ ‰.

(tsoo)

f‰ °. ≈ ‰ #s s ≈ ‰. ‰ Œ Ë sul A Ë sul D ≤ f≤

Œ

3

(tsa)

°.

(tso)

(tsoo)

®°. ‰ ° ≈ s ‰ sul G Ë ≤

≥¨ — ≈ Œ

≥¨ — ‰.

k

®¿ ‰ .

≥¨ — Œ

ƒ

 90

3

collegno [Ord]

hit the the body with fingertip

Œ

≥¨ — ‰.

 (tse)

œ

 (tso)(cough)

Vc.

scartch very fast longidutinal

≥¨ — ‰

œ

f

plectrum chaf sound

(tse)

Ó *

œ

œ

f

88

Vln.

[xST] [xSP]

sul C

88

Pno.

Œ

≥¨ — ‰.

i‰ (tsa) ¿ ‰

Œ‰.

Œ

¿

(tlk)

3

 90

Vln.

Vc.

(tlk)

≈. ¿ ‰

i Œ

(tlk)

(tlk)

‰ ¿ ≈ ≈. ¿ ‰ #s ‰. ≈ s ‰ sul E Ë ≤ sul G Ë ≤ pizz. C.V ‚ ≈ ‰ sul D

f

(tlk)

(tlk) (tse)

(tso)

(tlk)

(tlk)

(tlk)

≈ ¿ ≈ ®¿ ®¿ ≈ ‰‚ ≈ ¿ ≈ ¿ ‰ ¿ ≈ ‰‚ ‚ ¿ ‚ ≈ ‚ ‚ ≈ ≈ ‚ ‰ ‰ ‚ ‚ Œ > pizz. > > ƒ 3 > C.VII ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ≈ ‚ ≈ ‰ ‚. ≈ ‚ ‰ ‰. sul G

sul A

≈‚ > ‚


16 92

on keyboard

i 43 ΠPno.

€ ‰

≈ œ¨ œ¨ ≈ ‰

4 ≈ 4

ƒk3 ‰ 4¿ ≈ ≈.

(tlk)

¿‰(tsa)

(tlk)

¿

Ϭ

œ¨ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ¨ ≈ œ œœ œ ‰ 9

¿ ≈ (sss) ¿ 4 (tsa) 4

Y.

3

(tlk)

(tlk)

≈ ¿ ‰ ® ‚. i 43 ‰

92

Vln.

(sh) Y. ≈ ¿ ‰ ‚ inward rasgueado r ‚ r ‚ ‚‚ π ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ≈ r ‚ r ‚ ‚r ‚r 44‚ ≈ ‰ ‚ ≈ ‚ ‚ . [xSP] · arco 6 i c a m i sul G π C.IX

r ‚

arpeggate R.H. fingers from I to IV string

‚ ‚ r k 3 ‚ ‚‚ ‚ ‰. 4

m

r ‚

‚ ‚ ‚r ‚ ‚r ‚

r ‚

a

c

6

a

noise only

C.IIX

r(sh) Y rp

Vc.arpegate R.H. fingers from IV to I string

i

m

r ‚

‚ ‚

Ó

plug strongly to produce buzz sound the string on the fingerboard

π Y (sss)

4 ‚ 4 w a ‚

m i

i

ç

94

[high frame]

i

[high] [low]

tuning pins gliss

‰.

45

hit with slide on the piano frame

Pno.

k Y.

Vln.

Vc.

‰ °

Y

94

i

·

k

j

Y

· [xSP] π

noise only

¿ > ƒ

5 ∑ 4

i

‰.

5 4 ·

Œ

5 4 ·

Œ

¿ ........ .... ... f œ

sul C

Pno.

Q Dark Matter ^ [moderate] . [high] 4 ¿ Œ [low] 4 (€) œœœœœ ≈ Œ 4 i4

Ó

Ó

...... ... .. .. ..

 deep breath

96

Vln.

i 44 Ó arco, force gettato

sul G

·

6 k4 4 êv ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê sul C ƒ p

[ST]

Vc.

[xSP]

(ha) Y

(· ) ≥ 3 6 êê             

(· ) Œ

Ó


17

place flat the slide and move on the stress bar front back as indicated

98

[back] [front]

slide stress bar sound [subito slow]

≤ œ

( ˙)

p pp

Pno.

subito

i 98

Vln.

≥œ

k

∑ Y

Y

(· )

i (· )

( ·)

Ó π

(sss)

Vc.

[xST]

k Ó.

≤ ‚ ∏

arco

sul G

[subito slow]

≤ [back] [front] œ

100

Pno.

Vln.

F

subito

k 100

i

≥ œ p

(· )

[subito slow]

≥œ

≤ ‚

≤ œ

P p

œ ‰.

subito

∑ ‰.

slide chaf sound

Y

Π[xSP] sul G

Z ≥

Vc.

≤ œ

≥ ‚

¿

[subito slow]

k ‚.

[subito slow]

≤ ‚

≥·

‚ π

‚.

Z

[subito slow]

(· )

≤ œ

f

P

÷

ß ‚ ‚ (hoo) Ó œ¿ [frog] ƒ ≤ ‚

≥‚ [subito slow]

hit with slide on the piano frame

[slow]

102 [back] [front]

[subito slow]

≥œ

.

p

Pno.(he)

÷ Ó 102

Vln.

Vc.

i Ó k

collegno

slide stress bar sound

≥œ

fl¿ ‰ f

Ppp

subito

π

(sh)

(ho)

Y

π

(ha)

¿ P ‰. ≥ ‚ [subito slow]

≤ ‚.

≤ œ Œ

Ó (( ·· ))

sul D sul G

≤ ‚

≤ œ

p

··

[xSP]

Y.

¿

¿

(· )

≤ ≥. œ œ p subito pp

[subito slow]

[subito slow]

≥ ‚ (· .)


18 104 [back] [front]

Pno.

œ ≈ ‰ ƒ

Œ

Ó(ha)

÷ Ó

¿

Y

p

(ha) 104

Vln.

Vc.

Y

Y

arco

i (· ) (· )

· π

·

[SP] sul G

(ha) ‰ (ho) ¿ P k≤ ( ·)

[ST] (ho)

¿

Ó

¿π

106

[back] [front]

45

5 4

i

Pno.

÷

Y.

k

Œ

π

(hoo)

Vln.

Y

Y

106

i ·

5 4 ·.

[SP]

¿

Ó [ST]

(ha)

Vc.

k

X

¿

X

. ‚ ‰

5 4 ·

· sul G ≤ [xSP] π

Ó

P

R Ritual Drone 3

i 44 Pno.

k4 4 œ π * ° 108

Vln.

i 44 [xST]

Vc.

‰.

œ. *

64 Œ Œ

Y

¿

k4 4 w sul C ≤

œ.

64 ‰

Œ

œ. p

≈ œ. fl

Œ

œ-

Œ

Œ

Œ

[xSP]

˙ °

P

64 œ

≥ ˙.

œ *

C.II [ST]

Π[xST]

œ# œ

Œ

Y

64 ∑

≤ ˙

III IV

≥ ‚‚

II III


19 110

Pno.

>˙ i 44 ƒ

  4 i4 I

Mute

slide harp gliss on keyboard

Œ

3

Ó ‰

Ó

k4 4 œ

[xST]

œ œ œœœœœœœ f

œ p

[ST] arco, force gettato

‰.

sul G

6 5 ≤ ‚ ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. ‚. p

[xSP]

≤ ˙.

œ

‚.

mid-tip of the bow

Œ

≥ ≤ ≥ ≤ ≥ 6≤ ≥ ≤ ≥

Œ

‚. ‰ ‚.

œ ◊ < F

ƒ

[xSP]

Vc.

mute the string with your fingertip at different parts of he string and play the key

– [xSP] Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ‚. ‚

II

inside piano

k4  4 –. ◊ C.X 110

Vln.

Ó

œ

≥ œ P

112

i Pno.

k

‚ ( ◊) .

‰.

‚.

‰.

∑ ‰.

‚.

Vln.

Vc.

Œ

œ.

Œ

i ·

slide chaf sound

—. ‰ f

‰.

—.

—.

∑ [xST]

k

‰.

[ST]

[xSP] 112

scratch shortly with the edge of the slide longidutinal to the string at different points [back] [front] inside piano

≤ ≥ ˙

≤ œ

j œ

w

œ

≥ œ

S i Pno.

k

slide chaf sound [back] [front]

(◊)

Vc.

‰. —. *

5 ≤ i ‰ ≈ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ > . . . . . sul G p

k

œ

œ

≤ œ

inside piano [back] [front]

on keyboard

Œ —. ≈ ° mid-tip of the bow

[ST] arco, force gettato

114

Vln.

∑ Œ

‰ ‚. ≈

‰ [xSP]

5 ≥ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ · >f . . . . . .

[xSP]

œ.

≥ ≤ ≥ ≤5 ≥ ≤ ≥ œ œ œ œ œ œ œ F P

‚. ≈ ≈ —. ‰ f ° Œ

≤ ˙

– π [ST]

– —. f *

œ

≤ œ

≤ ‚

[xST]


20 116

i Pno.

∑ ≥

[back] [front]

k Œ. ◊

∑ ≥

≈ — Ë °

® ≈ — — – Ë Ë â

roundry nothead indicates

Vln.

i ‚

Ú

[xSP]

Vc.

[xSP]

Ú

[xST]

Ú

[ST]

≤ Ú

*

œ œ œ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœ > > > ...

œ

œ œ œ œœ œœœœœ œœœœœœ > > > ... â ƒ

10

— ‰ Ë

‰ Ë—

— Ë

Ú

[Ord]

arco, force gettato saw trem

5

‚ Ú ‚ Ú ‚

bow chaf sound

≥≤≥

10

Œ

[xSP]

10

≥≤≥

k

spire sound

116 half pressure of the LH finger

— ≈ œ Ë â

≤≥ ≤

12

≈ œê ê ê ê ê „ „ „ „ „ „ v. . . . . > >

118

i Pno.

Vln.

k

≥ ≤

[back] [front]

 

– ◊ ( ) ° [frog] 118 ≤ i ‚ ≈ #ê ≈ sul G Ë [xSP] ƒ

Vc.

k

3

— – ‰ Ë *° slow bow ≥¨ ≤ ≤ ≈ ≈ . ‚ – ê œ Ë –.

arco, force gettato

k

∑ 

 

— – –. Ë Ë *° ≤ ≤ ≈ ≈ ê ê. Ë Ë ƒ



–. – ‰ â

– Ë

≤ ê ‰ Ë [SP]

saw trem

3

– –. Ë

≤ ®# ê ê – ‰ . .â ƒ

3

— ≈ — ≈ — Ë Ë Ë * ≤ ≤ ≤ ê ≈ ê ≈ ê Ë Ë Ë bow chaf sound [Ord]

≤ ≥≤ ≥≤

— ‰ Ë ≤3

ê Ë

[xSP]

≤3

≥ 12 12 12 12 12 ≥ ≥ ≈ œ ê êêêêêêêêê — ≈ — ≈ — — ‰ v . . . . . . . . . . „>„ „ >„ „ „ „...„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Ë Ë Ë Ë

play the the note on the keyboard move the edge of the slide up/down longidutinal the string [back]

F1 tremolo

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

k# ˙ .

120 [front]

Pno.

k

œ ∑

≤ i #ê ‰. Ë

‰.

arco, force gettato [Ord] saw trem

Vc.

k

œ

fl P °

120

Vln.

œ

µµµµµµµµµµµµ œ œ Ó

≤≥ ≤

[xSP]

≥ œê ê ê ê ê „ „ „ „ „ „ œ v. . . . . > > â 12

Ó

≈ — ‰. Ë

slow bow

≤ ≤ ê ê ‰. Ë Ë [SP] bow chaf sound

[back] [front]

– ≥ — Ë

[ST]

Œ ƒ

≤ ‚

Ú

– f °

‰.

≈ — ‰ Ë * [xSP] ≥ ‚. Ú

‚ Ú F

[xST]

Œ

Œ

≤ ≥ ≤ 10

[xSP] 10

10

œ œ œ œ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ > > > ...


21

Tom's Mincing Steps T k∑

[back] [front] j

122

Pno.

Vc.

[ST]

[back]

124 [front]

Pno.

œ

Œ — ≈ ≈ — ≈ — Ë Ë Ë * ≤ ≈. Œ # ê. ê – ‰ â ƒ

œ f fl P °

≈ – ‰ Ë °

i ‚

122

Vln.

[ST]

≤ ‰. — Ë

≥ ≈ – ‰ Ë

µµµµµµµµµ œ œ

œ

Vc.

sul G

Œ

10

meow sound

Vln.

Vc.

5

µµµµµµµµµµµµµµµµµ

˙.

sul C

œœœœœœ p sul D œ ∑ [xSP]

 œ  F

[xST]

meow sound light bowing

meow sound

3

3

 #œ

10

3 ≥ ≤ ≥6 6 6 ≈ œ œ œ œ œ œ... œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sul D p> >

[SP] 10

µµµµµµµµ 126 kœ œ

( œ)

œ P

Œ

œ

≥ ≤ ≥6 6 6 ‰ œ œ >œ œ œ... œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sul C > p

U µµµµµµµµ µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ œ #˙. œ œ. fl fP ∑ [Ord]

≤ ≤ [xST] ≥ #œ ≈ i  œ .  #œ. # ‚ n êË # Ëê œ sul D F f sul G [Ord] bow chaf sound [ST] ≤3 6 6 6 ≥ ≤ k ‰ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœ — — ‰ — Ë Ë Ë ƒ

126

10

[back] [front]

k

10

„ „ „ „                                        >> p

µµµµµµµµµµ œ œ

i                                       j œ

F

Pno.

saw trem

∑ 10

k

[tip]

≥ ≤ ≥ sim.10

[xSP]

Vln.

˙. ∑

[xSP]

bow chaf sound

k 124

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

œ

[back] [front]

k‰ (◊)

F1 tremolo

[xSP]

œ

(‚ )

Œ

arco, force gettato

6

ê. ê. ê. ê. ê. ê.

Œ

Œ


22 [back]

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ˙ œ œ

128 [front]

Pno.

k

i ‰ sul G

[xSP]

≥ œ

œ P # ≥œ

[xSP]

Vc.

k ϲ

sul G

[back]

œ

œ

≤ # äœ .

[xST]

.

(‚ )

F

≥ ≈ œ.

Œ

(‚ )

sul C

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ œ ˙. ˙ œ œ

130 [front]

k

Vc.

j œ

(hm)

œ

 P

#œ. (‚) â

( ‚ ).

œ

œ

p

œ 

(‚)

œ

· p

ϲ

Ó. sul D

sul G

[back]

132 [front]

Pno.

œi  P k

œ

130

Vln.

≥ œ

( ‚)

sul D

sul A

sul D

P

Pno.

[xST]

128

Vln.

œ

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ œ ˙ œ

µµµµµµµµµµµµµµµµµ œ œ œ œ

k

œ

µµµµµµµµµµµµµµ œ œ œ

œ

œ

œ

≥ œ

µµµµµµµµµ œ

∑ meow sound

132

Vln.

Vc.

(a)

i ˙

(hm)

P

k(# ‚ )

≤ #œ

œ P [SP]

œ

Psul G

( ‚)

 #œ.

Πsul G

≤ œ.

meow sound

 P

‚ ≥œ

‚ ‚≤. ≥‚. ‚≤. ≥‚. œ≤

œ [xST]

œ ≥‚ ‚

‚≤ ≥œ


23 134

Pno.

[back] [front]

µµµ

µµµµµµµµµµµµµ  œ œ # œJ . fl FP

œ

k

i ‚

#œ FflP

Œ

k  œ.

Œ

[SP]

Vc.

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ˙.

134

Vln.

(# ‚ )

≥ œ

≤ #œ

Œ

œ

≤ œ œ.

œ P

humming on D3 sharp

≥ ‚ œ.

œ

Pno.

V [back] [front]   k ‰ #œ œ. œ J J flf P ffl P kÓ

µµµµµµµµµµµµµµµ ¨ œ [high] ˙ [low] Œ

k‚

Vc.

≤ œ

‰ *

≈ #œ œ R ° flf P

Y

œ

œ

∑ LH pizz with the m finger and bow

≤ œ œ

µµµµµµµµ œ

[tip] saw trem sim.

[xSP]

meow sound

≤ ≥ ≤ ≥ 10 10 ‚ ‚ ‚ ‚             œ   > >    p ≥ #œ

138

Pno.

k# œ

µµµµµµµµ ¨ œ œ [high] œ hit on G#3 [low]

œ fl fP

fl fP kÓ

‰ [tip] saw trem

138

Vln.

≤ i ‚

≥ #‚

≥ ≤ ≥5

œ

Vc.

≈ œhit. on C#3

œ œ  œ

œ œ

≥ä ≤ ‚ ‚ ‚ ‚         +¿œ œ > >    p 10

k‚ ≈ nœ k‚ ‰ sul G

®n œœ œœœ ≈ ‰ ä≥ +¿‚

≥ä +¿œR

° ≤ œ

Y

oscillate ‚≤# ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ œ # œ # œ

π

œ œ

 ‰

[back] [front]

œ ˙

µµµµµµµµµµµµµµ

P

pizz bow sound

[ST]

k‚ nœ

 ¨

*

sim.

Y

k# œ .

f #œ œ. œ>

P

sul D

hit and harp gliss with slide [mid frame]

≥ #œ

[xSP]

F [back] [front]

,≥ œ

F1 tremolo

≈ #œ

[xST]

≥œ

[ST]

p [front]

œ

f [ST]

ϲ

hit and harp gliss with slide [low frame] [back]

≥ ≤ ≥ 10 pizz bow sound ≥ä 136 10 10 10 ≤ i >‚ ‚ >‚ ‚                       œ                  +¿œJ .. P sul G Y

π

P

[xSP] [tip] saw trem sim.

Vln.

(hm)

Y

œ

sul G

Œ

#œ (‚)

F

‰.

œ Ó #œ * f° [tip] saw trem ≥ ≤ ≥ sim. 10 ≥ä ≤ ‚ ‚ ‚ ‚     ¿œ ‚ > >   +R p [ST] oscillate

[xSP]

‚ œ

≥ä ¿œ +

‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ p


24

µµµ  µµµµµµ µµµµµµµµ k ≈ #œ. œ œ œ œ J J Jœ fl fl fl fP fP fP Plectrum inside piano k ∑ ‰ 

[back]

140 [front]

Pno.

≤ meow sound≥ ≥ ≤ ≥ 10 10 i ‚ ‚ ‚ ‚       #œ               # œ . >> p

≤ œ

k ‚# ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ œ

œ

140

Vln.

[tip] saw trem sim.

[xSP]

Vc.

∑ pluck the note and harp gliss about a 4P down

[low frame]

œ¨ ≈ œ

≈ ‰. ≈ œ ≈ ≈ œ Ë f° * saw trem pizz bow sound ≥ ≥ ≥≤≥ ≥≤≥ ≥ ä ≈ . œ. ¿œ ‚ ‚ ‚ ‚  ¿œ œ ‚ ‚ ‚ ‚    +J . > >   â > > F F [xSP] [ST] œ ‚ # œ œ œ œ. n‚ ≈ œ #œ nœ

[xST]

P 142

[back] [front]

Œ

#œ fl fP

Pno.

 [high] [low]

≈ œ ≈ œ  ≈ ‰ Ë

Ó

ä≥ ≤≥≤ ä≥ i  ¿œ œ ‚ ‚ ‚ ‚  ¿œ +R > >        +R F F [SP] k ‚# ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ . # œ≤

142

Vln.

Vc.

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ˙ œ 43

sul G

π

i k

3 4 [frog]

≤≥ ≤ ≥ ‚‚‚‚œ œ > > > f

3 4

sul D

[subito slow]

≥œ . â f

(‚)

3 4

inside piano

144

Pno.

¨ i — ‰ f ° k

 – ≈ ‰

Œ

*

44

144

Vln.

. i (· )

Vc.

P

— Ë °

≈ ‰

Ó

*

44 (· ) [xST]

spire sound

ƒ

inside piano

44

‰. sul C

≤ ≥ œ œ œ .. f

≤ ≥ 44 œ œ œ .  f

(‚)

p


25

W Fire-Fly Sparkling Prints äœ . äœ . œ. ‰ ‰ 4 œœœbœœ ≈ Œ 4 f f P [high low frame] ¨  œ start about D4 ¨ œ [high] 4 ®≈ ≈ Œ ‰ œ ®œ  ≈ [low] 4 P ° ° *

146

i 64

Pno.

Plectrum

64

äœ . œ.

¨  œ≈ œ

*

146

Vln.

i 64 ( ‚ )

Ó.

Ó

44

ritardando ritardando

k6 4 #œ nœ p pizz.

Vc.

5:6

œ

œ J

4 Π4

˙.

sul D

148

i Ó

Pno. [high] [low]

 ≈ ‰

Œ

œ . œœœ ≈ ‰ œœ â f P ¨  œ ®œ  ≈ ‰

#œ œ

äœ f

(# œ )

#œ J

¨ 

œ ®œ 

b œ . œœ â f P ◊ ‰

end about G3

*

°

œ

sul A

# œœ œœ #œ ® Œ P

≈ œ ®œ

° *

sul G

¨ 

Œ

# äœ

° *

148

Vln.

Vc.

i #œ ≈ ‰ k

Œ

Ó

∑ ritardando

œ

œ

≈ #œ.

œ

œ

œ

œ

Œ

sul D

tuning pins gliss

#œ. i œ b œœ F (◊)

150

Pno.

˙.

[high frame] [high] [low]

on keyboard

Vln.

i

...... ... .. .. ..

Y

p € œ ≈ ‰ i

[Ord]

150

[slow]

f ≥œ. œ≤ œ

Œ

Ó

œœ b œœ Œ

Ó

äœ

œ¯

p

ritardando

Vc.

k# œ sul G

îœ

Πsul A

# œ¯

n œ¯

œ¯


26

X [high] [low]

(Y ) √ œ¨ ≈

Pno.

Ó

Œ

f P * ° +œ +pizz. ¨ bLH pizz. b œ + œb œ + 152 ≈ ‰ œ ‰ i sul E f

œœœbœœ ≈ Œ

fP °¨ + + * n œ œn œ +œ + œŒ ≈

Ó

Œ

k# œ

äœ

i

Vln.

Vc.

√^ #œ.

...... ... .. .. ..

(Y )

®# œœœ œ#œ ‰

√¨ œ ≈ #œœœœ#œnœ ® œœ f°P œ¨ +œ +œ # +œ + œ ≈

f

Œ

f # œ. n œ. # œ¯

n œ¯

# äœ

n œ¯

œ¯

# œ¯

î œ.

¿.

Œ

sul D

¨ 

154 [high] [low]

¿ f

Pno.

154

Vc.

i ‰ k‰

156

Vln.

ä +++ ≈ œ œ # œî œn œ ‰

F

äœ

F

LH pizz.

i

f P ° ˘* ‚ ‰

‚.

i

f P ° 3

‚ Œ p

pizz.

œ<

œ fl

‰ ˘‚

‚. 3

i

sul C

œ. â P

# +œn +œ

Œ

nœ <

#œ < ¨ 

Œ

LH pizz.

Fi

# ‚. # ‚. 3

# ‚.

C.VI

œ <

œ <

œ <

¿ .

# ‚. # ‚ .

inward rasgueado

‚‚Œ

r r r r ‚ ‚ r r ‚ ‚ #‚ ‚

‚ ‚ #‚ ‚ 6

C.I

Œ

f

œ

ritardando

œ â # +œî +œ n +œ # œ.

...... ... .. .. ..

œ œ œœœ ®bœbœbœœ bœ ®Ó œ bœœ bœ ◊œ f

c a m i pizz. LH pizz.

¨ 

 p

¿ f

C.IIX

# ˘‚

sul C

‚. ‚ .

Ó

ritardando

# œî œn œ ≈# œ +++ < p

... ... ... .. .. ..

Œ

Ó ≤ ≈ #œ

¨ 

¨ 

C.V

Vc.

pizz.

i

¿   ¿. ( Y) p f p f ä √ ä. œœœ ... œœœ œœœ .. œœœ œœœœœ Ó œœœœœ ≈ ≈ i

[high] [low]

Pno.

^ ®≈ Œ œ œ œ bœ œ #œ p ° arco, force gettato ≥ ≈ œ    ‚ p sul G LH pizz.

pizz.

sul G

Y

. k≈

œ^ œœœœ Œ œœ f°P œ¨ *+œ +œ Œ f

i ‰

Vln.

(Y .) p

, ¿ Y Ë f p

nœ <

#œ <

î œ-

# œ-

sul D


27

¨  4 Y

158 [high] [low]

Œ

3 4 ( Y)

Pno.

4

# #œäœœ ... n œœ œ œœ œœ Œ œ

≈ k≈#

Vln.

i 43# # #œœœ ...œœ â œ œ œ œœ œ FP F P * ° ° ˘‚ 158 .‚ i 43 ‚. . Œ ‚ i C.V

Vc.

¯ k 3 #œ 4

œ¯ # œ¯

*

˘‚

‰.

Pp œ¨ ≈ ‰

Œ

F ° ritardando ‚. . ‚ 44

f

i

‚.

Ó

‚.

F

sul G

‚.

‚.

C.VI

œ-

4 4

i

...... ... .. .. ..

œ-

# œ-

4 œ 4

3

# œ-

[xSP]

n œ-

collegno

Πsul D

160 [high] [low]

play the white keys cluster with the end of the palm and black keys with the fingers

Z – . – .. on keyboard

# # # œœœ #œ Œ

i

(Y )

p

Pno.

i

k

i

≥ ‚

12

P

p

C.V

6

Œ

# ê ê. ê. ê. ê. ê. ‚ P sul C

arco flautando

√ ≥

P

≈ ˘‚ i C.VII

[xST]

[xSP]

# ‚≤

sul G

# ˘‚ ‰

‰.

‚. ‚ ≈ ‰ . ‚ fl . î ‚ iP

≥. . . . . ≈ ssssss‚

°

collegno, force gettato

Vc.

*

° 3:2

# # # œœœ# œ

160

Vln.

 ––– ... .

Œ

. gettato . # ‚ ‚   . . . . . ‚ ‚ III II

P

sul A

IV

C.XVII

162

i Pno.

∑ –– –

k‰

≈ # # # # œœœœ ‰

*

Vln.

* ° LH pizz. œ¨ +œ +œ 162 ‚. ‚. ≈ ≈ ‰ i ‚. 3

Vc.

k

∑ –– ... # # œœ Ó . # œ #œ * ° ritardando ‚. ‚. ‚.

Ó

Œ

Πi

P ‚≤ sul G

C.VI

.

‚≤ ‚

≥‚

–– 3

‚.

P

# ‚.

sul G

°

‚≤

.

n ‚.

‚. ≥‚

sul D


28 164

i Pno.

k≈ ‰ # # # œœœ# œ ◊ *

Œ

∑ Ó

‰ –– ≈ π ° *

164

Vln.

i

# ·.

n ·.

Œ

œ

‰.

œœœœ œ ∏ °

Ó

î ·.

[xST]

Vc.

k

‚≤

sul C

p

≥ ‚

.

≤ ‚

≥  ‚.

≤ 

166

i Pno.

kΠ166

Vln.

Vc.

i k

œ œ. *

˙ ∑

·

i

k

168

Vln.

Vc.

w ∑

168

Pno.

i

k

î‚


Profile for Panayiotis Kokoras

Susurrus  

For full score and performance materials please visit: http://www.panayiotiskokoras.com/en/works.html

Susurrus  

For full score and performance materials please visit: http://www.panayiotiskokoras.com/en/works.html

Profile for pkokoras
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded