Page 1

Panayiotis KOKORAS Feedback for symphony orchestra

2005


P ANAYIOTIS K OKORAS Feedback

for Symphony Orchestra

This piece was awarded the Second Prize at Toru Takemitsu Composition Award 2002 in Tokyo / Japan Premiered on May, 26-2012 during the Composium 2002 Festival by Tokyo Philharmonic Orchestra, Conuctor Ken Takahasi at Tokyo Opera City Concert Hall in Tokyo/Japan

Score in C Duration approx. 15:00 minutes

Š 2000-2001, York – revision 2005, Rethimno All Rights Reserved


to my father Thanasi

Piccolo

Flute I II

Oboe I II

i

4 q»¶™ 4

5 4

Feedback Œ

œ #œ #œ

|

i

a2

i

a2

œ œ #œ œ #œ

f

#œ ‰ . f

6 4

Ó.

∑.

œ . ‰

5 4

œœ

|

Ó.

œ f

|

Panayiotis Kokoras ‰.

œ œ bœ œ bœ nœ œ œ bœ œ œ bœ nœ

œ œ #œ œ ∑

f

F Œ

œ @ p

flatt.

6

English Horn

Clarinet in Bb I II

Bass Clarinet

Bassoon I II

Contrabassoon

Horn in F I III

Horn in F II IV

I Trumpet in Bb II III

Trombone I II

Bass Trombone

Tuba

Glockenspiel

Percussion

i

i

i

k

k

i

4 4

mute

Violin II

Violin III

Violin IV

a2

f

5 4

œ f

i k

k

k

i

÷

i

k

i i i

∑ ∑

# ˙˙

o

o

o

Ó

o

Ó

o

Œ

o

>

#œ #œ

œœ

o

o

œ

Viola II

X

œ

k

œ

k

œ

o

o o o

bœ œ œ nœ œ œ bœ œ œ bœ nœ Ó P π

5 4

Ó.

œ ‰. fl F

Ó.

.

a2

˙

˙ p

o

a2

˙

˙ p

o

o o

Ó. Ó. ∑

Ó.

˙

Vibrate ≈ œ Let . ‰. œ Œ F

‰.

œ

w

Ó

∑.

∑ ∑

j sul pont.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F Irregular (allegro)

6 4 bw .

Irregular (allegro)

F

Irregular (allegro)

F

Irregular (allegro)

jsul pont.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

s. to Flautando œ ‚ Glis @

˙ æ P

sul pont.

(ord.)

˙ æ P

sul pont.

(ord.)

˙ æ P

œ

(ord.)

sul pont.

œ æ P

sul pont.

·

œ

(ord.)

. Gliss

tando Gliss. to Flau

ss. Gli

— ‰.

o

— . ‰

o

Œ

œ

w

Œ

o

f

p

j sul pont.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

o

√ bœ

o

œ bœ n˙ .

j sul pont.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

√ œ

√ œ

o

Ó.

œ #œ œ #œ

5 √f ° 4 bœ

Œ

o

o

P

œ

ord.

P

o

>œ b œ œ bœ nœ œ œ bœ œ

f

Ó.

P

a2

6 4

œ æ P

X

Contrabass

o

Œ

Viola I

Violoncello

Ó.

P

w P

#œ ‰ .

o

Ó.

œ nœ ‰ .

P

# ˙˙ ..

i

o

3

# ˙˙ ..

mute

4 4

#œ #œ #œ

i

Piano

Violin I

œ #œ #œ #œ f

Ó.

o

¿ ∑ f >œ b œ œ œ nœ œ Ó . bœ f

Triangle

√ œ

œ

o o

Ó.

o

∑ ∑ ∑

5

˙ p

a2

j (ord.) 4 >w

œ

w>

œ

Irregular tempo (moderato)

o

Sp

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

Irregular tempo (moderato)

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w.

j (ord.)

bw .

j (ord.)

# >w

œ

Irregular tempo (moderato)

w.

j (ord.)

# >w

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

— ‰.

o

o

‰ Œ

o

o

o

Œ

Sp Sp Sp

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Irregular tempo (moderato)

∑ ∑

© 2001 by P. KOKORAS, All Rights Reserved


2

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

Ó

i

Œ

i

Œ

i

Œ

k

k i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

Tba.

Œ

˙. o

k

6

B. Tbn.

rit. Œ

i

Hn. I III

Tbn. I II

4 4

6

k

Perc.

k 6

Vln. IV

i i i i

Vla. I

z

Vla. II

z

Vlc.

Cb.

k k

œ #œ

œ

œ

œ

œ

Irregular tempo (adagio)

p

o œ o

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙

a tempo

˙

Irregular tempo (adagio)

p

œ

œ

œ

bœ œ œ œ

Irregular tempo (adagio)

o

p

œ

o

o

o

œ bœ

œ

p

œ

˙ œ

œ

o

˙

6

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ œ nœ #œ

5

Ó.

a1

Ó. Ó.

œ

˙

o

p

o

œ o

˙ p

o

bœ o

˙ p

Œ

‰ #œ F

legato

œ Œ

œ

a2 j œ

‰ œ œ œ

œ œ ≈œ

œ #œ n œ 5

Ó

‰. Ó . ß P # Ëœ œ. Ó ß P

# Ëœ œ. ß P

œ œ. Ó . Ï P wwË

a1

l. v.

ß

o

Ó

mute off

mute off

cluster

4 4

l. v. wwË ç ° * sul pont. √ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ß sp

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ sul pont.

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

ß sp √ sul pont. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ √

ß sp

ord.

œ

œ

œ

œ

œ œ

ord.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

ord.

ord.

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

Ó

Ó.

Ó

Ó.

œ o

pizz.

pizz.

œ œ ß p

arco

arco

arco

o

œ

p

Ó.

arco

œ

o

œ œ ß p

Ó

œ ß p

œ

o

Ó.

pizz.

œ œ

œ æ p

Ó

pizz.

œ œ ß p

œ

∑ œ

œ

œ

œ

a tempo

w

P

a tempo

bw

P

a tempo

œ

#w

P

a tempo sul pont.

ß sp

k

o

w

Bass Drum

Pno.

Vln. III

o

6

Vln. II

œ

œ

Ó.

i ÷

p

Irregular tempo (adagio)

Ë œ œ. ß P

i

Vln. I

o

6

Glk.

œ

Ó.

# œœ ß œËœœ

k

œ

# œœ. ß .

k

œ

œ

Irregular tempo (adagio)

w

4 4

sul pont.

œ

bœ @

sul pont.

sul pont.

˙.

œ æ ord.

sul pont.

ord.

˙. ˙.

œ

w

P

œ

ord.

#œ æ p

Ͼ p

œ

˙

ord.

œ œ œ

o o o o

Ó. Ó. Ó. Ó.

f ‰

œ #œ ≈ n œ

≈ œ

œ

œ

œ

œ #œ

œ œ œ #œ ‰


10

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

i

3 4

4 4

∑ ∑

i

k

Ó

i

Ó

œ œ œ p #˙ o

# œ œ œ œ . œ œ #œ nœ œ ≈ nœ œ œ #œ

k

‰ Œ 3 œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ# œ n œ œœj ‰.

k 10

Hn. I III

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

i

Perc.

o

œ

Œ

Œ

i

œ

œ ‰.

‰.

œ F œ F

œ

# œ. ‰ .

œ# œ

3

n œ ≈ #(a2) œ #œ œ Expessivo

f P

3

‰.

œ

œ œ œ 3

3

. #œ ‰

‰. œ # œ. F

# œ. n œ # œ # œ

œ # œ n œ # œ œ œ # œ # œ œ n œ >œ œ

3

# œ œ.

|

3 4

k

a2

k

k

i ÷

˙ o

œv ƒ

#˙ o

‰. ß

Œ

>œ . # œ. œ. n œ. œ . # œ. n œ. . œ. # œ œ n œ œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ. ßP œ. œ œ # œ œ # œ n œ # œ # œ n œ n œ # œ # œ œ n œ œ °

4 4

∑ w

A q»§•

Ó

3 4

Vln. IV

i

Vla. I

z

Ó

Vla. II

z

Ó

k

pizz.

k

pizz.

w

(√) ˙.

w

o o

œ ‰. F

Ó.

œ ‰. F

Ó.

œ æ ßp

ç

roll.

Ó arco

ß

10

i

i

(√) ˙.

œ ßp

F ßp œ œ œ #œ #œ nœ #œ nœ Œ *

Vln. III

o

œ ß

œ # œ n œ # œ # œ œ n œ n œ œ œ #>œ œ œ # œ œ n œ # œ # œ n œ n œ

i

w

p

Snare Drum

Vln. II

(√) ˙.

œ

‰.

i

o

ç

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ }œ

˙ o

ç

œ ßp

a2

Vln. I

Cb.

ßp

œ

Ó

Pno.

Vlc.

3

˙ o

a3

10

œ

a2

|

3 (√) 4 ˙.

#œ nœ

ßp

k

œ

œ

3

i

œ # œ. n œ # œ # œ œ œ œ n œ n œ # œ # œ œ n œ #œ œ 10

œ œ œ

Ó ∑

i

10

nœ #œ #œ œ #œ œ œ œ nœ nœ #œ #œ œ nœ

œ

#œ œ #œ œ œ nœ #œ nœ ≈ #œ #œ nœ œ ≈ #œ œ P

10

Expessivo

3

≈ ‰. #œ œ . œ # œ n œ # œ . # œj œ œ œ œœ œ # œ‰ n œ œ œ Œ 5 F

œ # œ. n œ # œ # œ œ œ œ œ n œ n œ # œ # œ œ n œ #œ

‰.

œ # œ # œ n vœ # œ.

v # œ. œv n œ. # œ œ n vœ œ. œ # vœ œ. n œ œ # œ n œ # vœ #œ nœ œ œ #œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ f #œ

3

10

7

œ œ œ œ œ

œ

F

|

i

# œ œ. n œ # œ. ≈ ≈ ‰.

3 4 # œ.

F > n œ œ # œ œ # œ # >œ œ. # œ. œ. n >œ œ. œ. # >œ œ. n œ œ. # œ. n œ. # >œ n œ.

Ó

5

4 4

# œ œ.

œ ‰. œ œ #œ œ œ #œ œ #œ f

œ.

6

10

Glk.

P

œ

#œ o

œ #œ œ #œ œ n œ ≈ œ œ #œ nœ

3 4

œ

œ œ

k

5

q»§•

7

3

5

C. Bn.

#œ œ

j œ

Œ

5

Bsn.I II

∑ Ó

i

A

˙ p

ƒp

ç

ƒp

ç

#>œ

arco

> œ ƒp

> œæ ƒp

ç ç


4 14

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i i

a1

#œ ‰ . ƒ

Ó

#œ #œ nœ

a2

Ó

i

k k k

I Bb Tpt. II III

i

a1

# vœ ‰ . ƒ

a1

5 4

#>œ # œ n œ ‰ Œ

Ó

vœ . ‰ ƒ

‰.

>

Œ

F

œœœ F

> ‰ œ #œ œ nœ œ œ #œ #œ #œ ˙ p P f

i

# >œ n œ œ # œ ‰

‰ ‰..

œ œ œ œ#œ œ œ

F

4 4

∑ a1

#œ ‰ . ß

mute

f a2

œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œnœ F

∑ ‰.

œ œb œ œ œb œn œn œ œ-

5 4

Œ

b œn œb œ œ œ œ œ-

œ . #œ ‰ P

œb œn œ œ œ œ œ-

∑ ∑

mute off

Ó.

∑ ∑

i

÷

œ ‰.

k

ß

k

Œ

Snare Drum

j œ

>œ œ f

>¿

> Triangles œ Ó

f

ad lib

œ #œ œ #œ œ #œ

sp

Pno.

i 14

i

5 4

#œ ‰ . f

æ

q»¶™

Œ

Ó.

Ó.

ad lib œ œ bœ bœ œ œ nœ œ œ œ bœ nœ œ bœ bœ œ œ #œ nœ nœ æ f

Ó p

Ò nœ

œ

‰. ∑

Œ

4 4

‰.

‰.

Ó

k

°

Ó

i

Ó

i

Ó

5 4 ˙.

˙

p #˙

˙.

#˙ ˙

p

P

œ

nœ . #œ œ nœ #œ œ nœ

˙.

œ

œ

˙.

œ

P

5

Vla. I

z

Vla. II

z

k

k

Cb.

P

# œ # œ œ n œ# œ œ œ 6

i

p

*

œ.

P

p

Ó

Vln. IV

Vlc.

≈ #œ . œ ≈ nœ . #œ . nœ Œ œ

14

Vln. III

o

i

Vln. II

Ó.

# œ œn œ# œb œn œ œ œ# œn œ œ# œn œ œ# œ œ Ó . π

F

P

ß

œ #œ nœ œ œ œ .

P

œ œ œ bœ œ#œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ#œ nœ œ œ#œ œ œ nœ œ

o

14

Vln. I

a2

œ

o

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ bœ œ œ œ œ œ b œ b œ n œ }b œ œ F p

w

œ

œ #œ œ nœ

6

a3

#œ #œ #œ nœ p

Œ

Ó

k

Ó

a2

Œ

>

œ #œ œ ‰ F

Πo

‰. p

5 4

bœ bœ bœ œ nœ œ œ œ œ bœ nœ œ bœ bœ œ nœ œ b˙ f 9

i

i

Perc.

‰ Œ

f

Ó

Hn. II IV

Glk.

i

Tba.

œ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ

14

B. Tbn.

f

4 4

i

Hn. I III

Tbn. I II

5 q»¶™ 4 œ .

Glissando

#œ nœ #œ œ nœ œ


5

B3 4 i

Œ

i

Ó

i

Ó

i

Ó

i

Ó

i

18

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

Bsn.I II

C. Bn.

k k 18

Hn. I III

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

i

Perc.

3 4

‰. a1

a2

k

Middle Cymbal (dome)

¿ F

œ fl

˙. ∑

÷

4

˙.

˙. ßp

œ œ f

œ Œ f F Œ Œ

3

œ 3

6

3

1

Œ

œ fl

2

Œ

> #œ #œ nœ œ nœ #œ Œ f F

k

i

Œ

a2

#œ ˙ ßp

a2

Œ ‰ œ‰ n œ œ # œ n œ # œ n œ >6 > ‰œ œ # ‰œ . n œ œ # œ j ‰ œ œ œ‰ . >

j #œ fl

6

Œ

‰.

œ fl

Œ

#œ nœ œ #œ #œ œ f

#œ nœ #œ œ œ œ F

œ fl

ß

˙o . > ‰ œ # œ œ n œ # œ # œ n#œ œ # ‰œ œ n œ n œ # œ œ # œ œ œ œ œœ # œœ œ ‰ ‰ Œ œ 6 > 6 3 6 > . . j ‰ #œ œ œ . œ # œ œ nœ #œ nœ #œ nœ nœ œœ œ ‰œ œ œ Œ > 6 > > Œ ‰. nœ #œ ‰ . nœ fl fl ‰

# >œ

k

Ó

5 > œ #œ bœ bœ œ œb œ œ œ œ

f

Pno.

18

3B 4 >˙ .

œ >œ .

˙

∑ ˙

œ

>˙ .

˙

œ

‰.

˙

˙

œ

‰.

˙

˙

œ

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Ó

Vln. IV

i

Œ

Vla. I

z

Vla. II

z

k

k

Vlc.

Cb.

>˙ .

˙.

ßP ‰. ‰

œ

>œ ˙

sul pont. trem.

˙

sul pont. trem.

ßp

ßp

°

˙.

Vln. I

ßP

œ æ

œ æ

œ æ

œ æ

ord.

ord.

œ

Ó

Ó

ß

3

f

a2

#œ nœ #œ œ œ œ P #œ nœ œ #œ bœ nœ

˙. o

i

F

a2

Ó

18

a2

a2

a1

p

i k

π

i

18

Glk.

˙.

‰.

|

|

|

B.Cl.

œ #œ nœ œ #œ œ œ

ß

ß ß

ß

‰.

‰.


6

4 4

C ∑

22

Pic.

i

Fl. I II

i œ ‰. F

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Ó

i ˙. p

˙ P ‰.

Ó

i œ ‰. F

Ó

i

œ f

nœ œ œ œ œ

œ nœ #œ nœ œ

œ

7

œ

œ

w

P

w P

k

Ó

Ó

> i #œ ‰ . f k >œ ‰ . f

4 4

k

k

i

÷

i b œœ ‰ . R

Ó

·

22

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Glissando

F

#}œ· F }œ·

Glissando

do Glissan

F

#œ z æ F

sul pont.

z #æœ F

sul pont.

k ˙.

F

k

o o o o

˙

w

˙

w

ord.

p ord.

p

œ #œ œ œ ‰ .

F

Œ

. . # œ # œ # œ n œ œ œ œ n œ # œ œ œ n œ n œ. œ. œ. œ # œ. œ. œ. œ n œ # œ n œ œ # œ # œ œ n œ # œ n œ n œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ n œ ‰ Œ p p f * ° *° ∑ ∑ ∑

w

w

w F

w

F

œ æ

sul pont.

œ æ F w p

˙.

ord.

k

˙.

p

‰.

4 4

— —

do Glissan

F

#}œ·

Œ

∑ ∑

C }œ

Vln. I

Cb.

œ œ œ #œ œ

#œ œ œ œ #œ œ œ

k

Vlc.

P

œ

π

∑ #œ

Œ

k

22

Vla. II

œ nœ #œ nœ œ π

22

Vla. I

π

œ œ œ #œ œ p

Œ

Pno.

œ

œ nœ ‰ π

i

Perc.

Ó.

j œ

œ œ œ #œ œ π p

Hn. II IV

Glk.

Ó

o

p

i

Tba.

Œ

w

B. Tbn.

i

22

Tbn. I II

Œ

Hn. I III

I Bb Tpt. II III

w w F

Œ


26

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

˙

i k

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

5 4

Perc.

j œ

Ó.

nœ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ F

w > œ # œ n œ # œ œ n œ œ œ n œ. œ # œ # œ œ œ- œ œ # œ #œ nœ œ . . F Irregular (allegro)

3

œ #œ œ œ p

≈ #œ nœ ≈ ≈ œ P

œ ≈ ≈ #œ œ ≈ œ nœ ≈ #œ ≈ œ nœ ≈ ∑

mute

gliss

k

œ F

k

˙ π

 

≈ #œ œ ≈ ≈ #œ P

k

 

w

#w p

w

w

w p

w

w

˙.

o

Ó

 

 

œ F

 

 

œ ≈ œ œ nœ œ ‰

4 4

gliss hk

π

Œ

˙ o

w p

˙ o

Ó

Œ

p

π

œ ≈ œ œ ≈

˙.

Πo

Ó

˙ ˙

∑ #>œ n œ œ œ œ # œ n œ

˙

Œ

ƒ

w p

‰.

f

Œ

‰ #œ π

∑ ∑

÷

26

F

Ó

w

ƒ >œ #œ œ #œ nœ œ œ #œ #œ ‰ . ƒ >√ œ œ #œ œ ‰ Ó. ƒ > ‰ j œ bœ œ œ œ œ œ F > 3 ‰ œ #œ #œ œ œ œ nœ #œ

w

i

√ >œ œ #œ œ ‰ Ó. ƒ > œ œ #œ œ ‰ Ó. ƒ > #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ

i

26

Glk.

o

œ œ œ #œ œ œ #œ nœ p

k

i

Tba.

Ó.

o

i

26

B. Tbn.

˙

7

D

i

k

4 4

i

Hn. I III

Tbn. I II

5 4

High Cymbal

>¿

ç √> œ

‰.

œ

Ó

secco

œ #œ œ

o

loco

Ó

Pno.

k 26

5 4

4 4

*

° ƒ

D

œ œ

∑ ∑

Vln. I

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

Ó.

Ó.

Vlc.

Cb.

#w

œ

w

z

#w

œ

w

k

w

œ

w

k

o o o ∑

œ π œ π


8

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

i

i

i

i

k k

w

˙

w

˙

k

Perc.

π π

œ

i

Œ

l ˙˙ ..

i

Œ

˙˙ ..

o

6

#œ œ #œ œ nœ #œ œ nœ

˙

œ #œ œ #œ nœ

3

3 4

P

o

P

o

∑ # ˙˙ ..

4 4

Œ

Œ

˙.

F

Œ

Œ

œ F

i

# œœœ.

÷

‰.

i

# œœœ ...

k

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

z

k

w

w w

P

π

P

π

˙. ˙.

5

œ œ #œ œ œ #˙ F 3

œ

œ

Glissando

˙

œ œ F

œ

F

k

i

˙

‰.

Œ

3 4

œ

kw

œ #œ œ #œ F

31

6

Vln. I

Cb.

F

Glissando

˙

o

∑ ‰

ß

Ó

Low Cymbal

secco

¿ f

# b œœœ

4 * E 4√ >

#œ œ œ nœ #œ

ç √ œ

Ó.

Glissando

œ

Ó.

Glissando

œ

Ó.

Ó.

Ó.

œ F

˙.

ç √> #œ œ #œ œ nœ

F F

‰. ‰.

@ ¿ π roll.

¿æ Ó ∑

° Ó.

ç √> œ #œ œ nœ #œ

ç

b œœœ

ç √> œ œ #œ œ œ

ç √ œ

¿

f

ƒ

Pno.

Vlc.

Œ

k

31

Ó.

F

˙˙ ..

Œ

5

5

w

kw sp

f

œ œ œ #œ œ nœ

œ

œ œ œ #œ œ

˙

œ #œ nœ #œ nœ

œ #œ

œ

31

Glk.

E4 4

31

Hn. I III

3 4

i

31

œ Glissando F

œ

˙

¿æ


Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

F

i

i

i

i

k k

w

o

w

o

k

6 4

Irregular (allegro)

Irregular (allegro)

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

B. Tbn.

Tba.

k w

o

P

o

ww o

P

o

a3

œ œ #œ

F

œ nœ #œ œ œ nœ f

rK œ

¿ ‰ ß

÷

.

l. v.

|

|

Ó.

∑ ∑

i

k

Low Cymbal

secco

ß *°

i

w

6 4 w.

#w

w

w.

√ w

P

F

π

i

w P

w

w. π

Vln. IV

i w P

w

w. π

w

w

w. π

f

z w P

w

w. π

f

z

P

k w k

w

o o

l. v.

Œ

Ó

Œ

∑ ∑

w>

f √> w.

Vln. III

P

π

÷

|

¿ ß

√ œ # # œœœ

Œ

œ #œ œ #œ œ

∑ l. v.

œ œ Œ o

œ

œ #œ nœ #œ œ

# œœœ ß

i

i

Cb.

k i

œ Œ o

Vln. II

Vlc.

4 4

œ

35

Vla. II

hk

œ œ œ œ œ

Pno.

Vla. I

œ œj œ œ œ

35

Vln. I

j œ

hk

|

Perc.

œ œ œ œ P

œ

k

35

Glk.

h

# ww o

œ œ œ œ P

œ œ œ œ œ œj œ œ o

i

Ó

h

œ œ œ œ œ œj œ o

35

Ó

Hn. I III

Tbn. I II

9

4 4

i

35

Pic.

6 4

w

f √ >w .

w

f √ >w .

w

f

œ œ œ œ œ œ œrK œ œ œ œ œr œ œ œ œ œrK œ œ œ œ œ p

Irregular tempo (moderato)

Irregular tempo (moderato)

4 4w

œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ p

œ

F

œ œ œj œ

œ œj œ œ œ F

œ œ œ œr œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œrK œ

œ œ

j œ

œ œ œ œ

œ œ


10

Pic.

Fl. I II

3 4

E. Hn.

i

i

i

i

i

k

k

œ

F

œ

œ œ œ

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

40

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

i

3 4

œ

œ nœ œ #œ

œ

œ

œ

#œ #œ

F

j nœ

œ œ

˙.

œ

œ nœ

œ

œ

a3

©

œ P

˙. ß

œ

k

˙. ß

œ

k

œ

÷

˙. ß

40

Bass Drum

i

k

y ß

Middle Cymbal

÷

¿ ß

F

2 4

k

∑ ∑

Ó

l. v.

Glokenspiel

o o o

f

#œ œ œ nœ nœ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ

Irregular (prestissimo)

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

i

Vla. II

z

i

°

p Ï (√) (prestissimo) >Irregular œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ Ï p (√) (prestissimo) >œ Irregular #œ nœ #œ œ #œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ . P Ï (√)Irregular (prestissimo) >œ œ # œ œ n œ œ œ œ # œ œ # œ n œ œ #œ œ ˙. P Ï |

Ó

Ó

#>œ

œ nœ

Irregular (allegro)

œ œ œj œ œ

œœ œ

F ˙

π

œ

#œ nœ œ

#œ œ nœ œ

œ #œ

œ rK #œ

œ œ œ

#œ nœ #œ

œ nœ œ

œ

˙. F

˙

#œ #˙ . F

˙

Irregular tempo (moderato)

sul pont.

Irregular tempo (moderato)

sul pont.

i

| |

œ

œ

2 4

o œ œ # œj n œ

o

>œ œ F

Œ

Irregular (allegro)

˙

Ó

Ó

l. v.

œ

i

œ œ œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ œ nœ œ #œ œ #œ œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ nœ

Vln. I

œ œ œ œ

h

Pno.

œ

œ œ #œ #œ nœ œ nœ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ nœ

#œ #œ nœ nœ #œ œ œ #œ

ÿ

k

Ó

k

40

Œ

o

Ó

f

3 (√) 4 >œ # œ

œ œ #œ nœ œ œ #œ ∑

œ

7

∑ #œ

F

shaked gliss with the use of valves

40

Vlc.

Œ

7

Irregular (allegro)

Bb Cl. I II

#œ #œ œ œ #œ œ #œ

i

Irregular (allegro)

Ob. I II

2 4

40

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

j œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

3

Cb.

k

œ œ

j œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

˙

œ

œ

œ œ œ

œ

j œ

œœ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

œ œ

œ


44

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

5 4

# œ œ.

i

F

3 4

œ.

. œ # œ. # œ n œ n œ œ # œ

o

˙

o

bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ

Œ

F

bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ

Œ

F

œ bœ

F

œ

˙

o

Œ

Œ

‰.

Œ

œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ ‰ p

Œ

œ œ bœ œ bœ œ bœ Œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ F p √ œ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ œ bœ

bœ nœ bœ œ œ bœ œ

F Œ

œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ

œ bœ œ œ bœ œ bœ

k

Œ

œ œ bœ œ bœ

œ bœ œ œ bœ œ bœ

k

Ó

5 4

3 4

k

Ó.

Œ Œ

Ó.

˙˙ o

œœ ß

b ˙˙ o

œœ ß

˙

˙

p

f

k

44

Pno.

i 44

i

# œ #>œ n œ. n>œ # œ. #>œ n œ. >œ œ. #>œ œ. n>œ œ. #>œ œ. >œ œ. #>œ n œ. n œ

> > œ n œ. ≈ œ # œ. ≈ ‰

> # œ # œ. ‰ 5 *°

4

> ≈ n œ n œ.

Ó.

Vln. II

i

Ó.

Vln. III

i

Ó

≈ Œ

Œ

p

œ

Œ ‰.

Œ

3 4

œ

Ó

‰.

Œ

p

œ œ #œ nœ œ #œ nœ #œ nœ

p #œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ 6

6

p

6

Glissando

Glissando

œ

f

œ

f

#œ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ f

6

6

Glissando

Glissando

w

œ

˙.

#˙ .

k

œ

œ

˙.

˙. ƒ

k

œ œ œ

œ œ

˙.

œ

œ œ œ œ

œ œ

œ

j œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ

p

˙

Glissando

bœ nœ bœ œ œ bœ œ nœ bœ œ œ bœ œ bœ

Œ

P Glissando

F Glissando

ƒ

#˙ . ƒ

l. v.

P

˙

6

i

œ œ

œ

6

œ #œ œ #œ œ nœ #œ nœ œ œ œ #œ œ

f

œ @

Wind Chimes

Vla. II

œ œ œ

Glissando

k bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ nœ œ n œ * ° f Glissando œ Œ p

˙. ƒ

œ œ œ

Glissando

f

˙.

œ

mute off

bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ nœ

œ

œœ

Ó

Ó

w

j œ

‰.

i

œ

Ó

Vla. I

œ

‰.

˙.

6

i

Ó

bœ nœ bœ œ œ bœ œ bœ p

|

F

‰.

p

f

|

÷ i

p

b œœœœ f

i

œ b œœ ß ˙.

k

44

Cb.

p

˙

Vlc.

p

i

Vln. IV

11 ˙

k

I Bb Tpt. II III

Vln. I

F

i

Perc.

œ œ.

#w

i

Hn. II IV

Glk.

œ œ. œ # œ œ. n œ

œ

# œ # œ. n œ n œ # œ n œ. # œ œ # œ. œ n œ n œ # œ œ œ. # œ Œ F

i

44

Tba.

≈ ≈

i

B. Tbn.

# œ # œ.

i

Hn. I III

Tbn. I II

F œ œ. œ

œ n œ # œ.

Glissando

Glissando

}# œ F }# œ F #œ } F


12

G7 4 i

i

i

i

47

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

k

7 4

ß > ‰. ∑. œ ß

6 4

4 4

k

k

k

mute off

Œ

i

Bass Drum

Pno.

k 47

i i

Vln. IV

i

Vla. I

i

Vla. II

i k k

p

l. v.

Œ

‰. ¿ Œ

¿

Œ

¿ ¿j ¿ Œ

‰. ∑

œ

Ó.

ß

œ

Triangles

œ π √ bœ œ   π

œ

ß

ß

œ

ß

œ

Gli

ndo

and o

Gliss a

ndo

Glissa

ndo

ß

#œ ß

Œ

Irregular (allegro)

ssa

Gliss

Irregular (allegro)

Gli ssa ndo

ndo ssa Gli

‡ o ‡ o‡ ‡ o — —

3

‰ #œ œ ‰

œ

3

Ó.

ç

3

œ

cluster

° G7 4 √ bœ i

œ #œ œ #œ œœ ≈ œ . ‰ ≈ ‰ œ œ J ‰ #œ ‰#œ ‰ ‰ ‰ œ ≈ œ ≈ Œ

‰ œ #œ p

l. v.

¿ Ó ç

÷ 47

Cb.

i

Vlc.

47

Vln. III

i

Vln. II

I Bb Tpt. II III

Vln. I

i

Perc.

Hn. II IV

Glk.

4 4

i

Tba.

ß > œ ‰. ∑.

k

47

B. Tbn.

> œ ‰. ∑.

k

Hn. I III

Tbn. I II

> bœ ‰ . ∑ . ß

i

6 4

Œ

‰. Œ

‰. Œ

Œ

Πo

o

o

(˙ .

Ó.

¿Ó

6 4

b ·œ . bœ Ò‰ ∑

≈ œ ‰ #œ œ #œ ‰ ‰ #œ

≈ #œ .

¿ ¿

Ó.

3

j ¿

F

œ

œ

4 4· Ò œ.

Œ

3

j #œ Œ Œ

˙)

œ œ

œ bœ

p

œ √ #œ

‰ 3

j œ Œ

œ

#œ œ

¿

œ

Ò

b ·œ .

œ.

X

bœ œ p

X

(˙ œ œ ·œ. ‰ œ œ Irregular (allegro)     p p · œ œ œ œ . ‰ œ œ Irregular (allegro)     3 p p

) œ· . ‰ Ò ˙

z

z

® œ. ®

Ó

i

œ œ

p

X

X

i

i


13 i

i

i

i

i

i

k

k

52

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

52

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

œ

52

Glk.

Perc.

i

¿

Œ

Triangles

÷

F

œ

≈ ¿ p

≈ Œ

œ

≈ #œ

œ œ.

œ

œ

≈ #œ #œ

œ.

œ œ

¿

¿ J

¿

¿ Œ ¿

Œ

3

#œ œ œ #œ

≈ #œ œ œ ‰ #œ

3

¿

52

i

œ #œ

¿

¿

3

¿ ¿ ‰.

nœ œ œ œ

Œ

œ

œ œ #œ

œ

œ œ

3

Œ

≈ ¿

≈ ¿

¿

Wind Chimes

œ æ f

Pno.

kœ J

(√)

i 52

Vln. I

(√)

Vln. II

i

(√)

Vln. III

Vln. IV

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

i

(√) i i Ó i Ó k k

‚œ . Ò

œ bœ J p

‚œ .

œ œ J p

Ò

 

 

√ œ

œ œ ‚œ .

π √ Irregular (allegro) bœ œ   J π

.

≈ œ‚

.

Òœ‚

bœ œ p

Ò

Ò

‚œ .

Irregular (allegro)

Òœ‚ .

œ bœ p

œ œ J p

‚ Òœ .

≈ œ œ J p ‚œ . ‰   Ò

‚ Ò‚ .

œ bœ J

diffused

.

œ œ p

œ

œ ‚œ .

f F

‚œ . Ò ‰

œ bœ 3

‚œ . œ

œ

œ

œ

‚ œ œ.

≈ œ ‚œ . ‰

‚œo . œ f

f Irregular tempo (moderato) diffused b ‚œ . b œ œ b ‚œ . œ œ œ œ œ n ‚œ . œ œ œ

f

œ J

f

œ œ œ œ œ ‚œ . œ œ œ œ ‚œ . œ œ ‚œ .

œ

œ œ

Irregular tempo (moderato)

diffused

‚œ . ‰

Irregular tempo (moderato)

Irregular tempo (moderato)

œ

‚ ‚ œ b œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ ‚œ . œ

‚œ . Ò

≈ Œ

Ò

œ ÒF œ

Ò‚œ .

b ‚œ .

diffused

3

œ bœ

‚œ . œ

œ # ‚œ . œ

œ

œ

Irregular tempo (moderato)

3

Ò‚Jœ .

œ œ œ

diffused

f

œ

‚œ . œ œ œ

Irregular tempo (moderato)

œ œ

Òb œ

diffused

f

œ

œ‚ . œ

œ

œ œ

‚œ . œ ‚œ . œ

œ‚ . œ œ

œ

‚œ . n œ

œ

œ‚.


14 i

i

i

i

i

i

k

k

56

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

56

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

56

Glk.

Perc.

i

œ #œ nœ #œ œ nœ œ œ ‰ f

˙ @ f

÷

œ œ ‰

3

œ

Ó

l. v.

≈ œ Œ

Œ

Œ

œ P

œ

Ó

œ

i

k

56

k

÷

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

(√) Irregular tempo (moderato) 56 legattissimo · œ œ œ i bœ œ . ≈ nœ œ #œ œ ƒ (√) Irregular tempo (moderato) b ·œ . œ legattissimo bœ nœ œ bœ œ nœ œ i ƒ (√) œ ·œ . bœ nœ œ œ œ bœ œ i .. ‰ ƒ Irregular tempo (moderato) (√) ·œ . b œ legattissimo nœ œ bœ œ œ œ bœ i ƒ Irregular tempo (moderato) legattissimo (√) œ bœ œ œ œ bœ œ ·œ . œ œ i ƒ (√) i œ· . œ ƒ k Ó. k

Irregular tempo (moderato) legattissimo

œ

œ bœ bœ œ œ

œ œ

œ

œ bœ

œ

bœ œ œ nœ

ord.

ord.

œ nœ nœ bœ

œ bœ

œ

œ nœ bœ

Irregular tempo (moderato)

œ nœ

œ #œ nœ

p o c o a p o c o r i t.

œ œ

œ bœ

œ nœ

œ bœ

œ

œ bœ œ

œ

p o c o a p o c o r i t.

œ #œ

œ

œ

œ bœ

bœ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ nœ

œ

œ

œ

Irregular tempo (moderato)

œ

œ bœ

œ

œ nœ

œ

œ

Irregular tempo (moderato) legattissimo

œ œ p

œ bœ nœ

œ

œ bœ

œ bœ

œ bœ

œ

bœ bœ

œ

a tempo

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ bœ nœ

œ

œ bœ

œ

œ

œ bœ bœ

œ

œ nœ

œ

œ nœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ bœ

œ

œ bœ

œ nœ

œ

œ bœ

œ bœ

œ bœ

o bœ nœ

o

a tempo

Ó.

œ

œ bœ

œ

p o c o a p o c o r i t.

œ

bœ œ bœ

legattissimo

œ #œ #œ

p o c o a p o c o r i t.

œ nœ

œ

œ

œ bœ

œ nœ bœ nœ

œ

œ

œ bœ

œ

p o c o a p o c o r i t.

œ bœ bœ nœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

a tempo

œ nœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ œ

œ

œ œ œ

œ

œ

a tempo

œ bœ nœ a tempo

œ

o

a tempo

p o c o a p o c o r i t.

œ bœ bœ

z

œ nœ bœ

o

Ó

œ bœ bœ

z

œ bœ œ

p o c o a p o c o r i t.

bœ nœ œ œ œ bœ œ œ nœ œ

œ œ F

œ œ

bœ œ F

œ bœ

œ

œ œ œ

œ

œ

a tempo

œ œ

œ

p o c o a p o c o r i t.

œ bœ œ nœ œ œ œ œ bœ œ nœ œ

œ œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

a tempo

œ

œ

œ œ

œ

œ bœ

œ

œ œ

œ


3 4

H i

i

61

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

˙ o

i Ó

˙ P

˙ o

o

k Ó.

œ œ

œ

œ œ

œ

k

j œ

œ œ

œ œ

‰.

œ

œ œ π

œ

œ

œ œ œj œ œ P π

œ œ œ P

œ

œ

œ

œ œ P

œ œ

œ

j œ

œ

œ

π

≈ ‰

j œ œ P

œ ≈

œ œ

π

3 4

π

Ó

Ó

Ó

Ó ∑

Œ

4 4

i

Œ

I Bb Tpt. II III

i

Ó

k

Ó

mute

Ó

mute

œ

˙ o ˙ o œ o

k

÷

i

k

i

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Perc.

Perc.

61

÷ 61

œ ‰. ß

Ó.

‰.

Ó.

œ ‰. ß

Ó.

˙

o

œ

œ ß

k

Tba.

Ó.

Hn. II IV

B. Tbn.

œ ‰.

ß

|

i

Tbn. I II

Ó.

Hn. I III

‰.

61

3

œ ß

œ

œ

|

œ

œ

œ

15

Irregular tempo (moderato)

bœ œ π

3

œ #œ #œ

Ó

Irregular tempo (moderato)

œ œ œ π

3

o

Irregular tempo (moderato)

œ œ œ π

k Ó.

π

Ó

˙ P

i

œ œ #œ œ #œ nœ œ #œ

Œ #œ nœ π

|

i Ó

4 4

f

o

f

œ æ p

Œ

˙æ o

o o

. œ

œ . #œ

3

Œ

mute off

Œ

mute off

∑ Wind Chimes

Low Cymbal

œ P

œ

Glissando

∑ Ó

œ o

œ

Glissando

˙

œ œ. œ P

o

Ó.

l. v.

œ æ f

i

æ ˙ f

roll.

l. v.

p ∑

Pno.

3 4

H 61

Vln. I

Vln. II

œ

z bœ

œ œ

Irregular tempo (adagio)

Vla. I

œ

œ œ

œ

œ

Ó

œ

œ

œ

œ

z bœ œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ

Irregular tempo (adagio)

Cb.

k œ œ k

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

F

œ

œ p

œ

œ p

Irregular tempo (adagio)

œ bœ

œ

œ œ

œ

œ bœ F

sul pont.

œ

œ

œ

œ

œ

sul pont.

œ

œ

œ

œ

œ

nœ œ œ œ .

3

œ

œ bœ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

f > œ bœ f œ

ß

ß

5

œ

œ

ord.

bœ Sp

œ

œ

œ

3

3

œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ nœ

œ œ

œ œ œ

œ bœ

œ nœ œ

œ

œ

‰.

Ó.

‰.

Ó. œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

3

œ œ œ

ord.

œ Sp

5

5

œ

3

3

Vlc.

5

f

3

5

>œ œ b œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b œ n œ bœ œ nœ œ bœ nœ >œ

#œ nœ œ œ œ

œ bœ œ nœ bœ bœ

œ #œ nœ œ œ œ

3

3

bœ œ œ nœ œ #œ

f

œ

Ó

œ

œ

4 4

3

Irregular tempo (adagio)

Vla. II

œ

œ

œ

P œ

œ P

œ

œ


16 i

i

i

i

i

65

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

k k k

> œ. # œ # œ n œ n œ œ P

a tempo

Irregular (allegro)

Irregular tempo (moderato)

œ. œ # œ n œ œ fl P

œ œ. # œ œ n œ # œ fl

# œ n œ. # œ œ n œ # œ n œ fl ∑

3

3

3

#œ nœ œ œ #œ nœ #œ œ nœ #œ nœ #œ œ fl fl # œ n œ. œ

> > # œ œ. n œ # œ n œ œ œ # œ n œ

œ. ‰ # œ. P

3

j œ

j n œ. ‰ œ. ‰

≈ œ. œ #œ œ œ œ

a tempo 6

‰.

#œ ‰

œ bœ œ .

o

ß ‰

j bœ

œ nœ œ bœ nœ œ œ . œ

œ bœ œ .

5

œ #œ nœ œ œ

œ œ

œ nœ Œ

Œ

# œ.

o

f

œ. œ œ n œ. œ œ # œ œ œ # œ F

Ó. œ

f

œ o

3 > œ #œ nœ #œ ‰ F

6

#œ nœ œ #œ nœ #œ ‰

o

œ b œ œb œ P

œ # œ. F

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

i

÷

Ó.

i

k

65

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

65

Glk.

Perc.

65

> œ

Triangles

F

¿ P j #œ

j œ

œ

n œ. œ. # œ

> œ nœ

œ œ.

n œ.

œ.

n œ.

Œ

œ

l. v.

hk

œ #œ

Œ

Ó

Irregular tempo (moderato)

œ oP

Ó

œ bœ bœ

F

Œ

o

3

œ.

Ó ∑

> > œ bœ œ œ nœ œ #œ œ nœ #œ

Pno.

œ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ i 65

Vln. I

5

Vln. II

i

œ

π

5

œ

œ

œ

3

œ œ

œ œ bœ œ œ bœ

3

œ nœ œ

Vln. III

i bœ

Vln. IV

i œ bœ œ

3

3

œ

œ

œ

œ

π

Ó.

Vla. I

z

Vla. II

z

Irregular tempo (moderato) sul pont.

œ

P

Vlc.

Cb.

k œ P k

œ bœ P

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ bœ

œ

œ œ œ

œ œ œ

bœ œ P

sul pont.

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

sul tasto

œ

œ œ

œ œ

œ

Irregular tempo (moderato) sul pont.

sul tasto

œ

œ sul pont.

œ

œ

œ

œ œ

Ó

*

Œ π

œ œ œ œ bœ

œ œ #œ #œ

Ó.

π

œ

Œ ° F

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ

œ œ


i

Fl. I II

i

Ob. I II

i

E. Hn.

i

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

k

> œ. b œ œ. b œ. n œ n œ. b œ œ b œ. n œ. n œ œ P

> œ œ b œ. n œ b œ œ n œ œ b œ.

k

Irregular tempo (moderato) > b œ œ œ n œ œ. œ. n œ œ. œ n œ b œ œ. fl P

k ≈ . œ œ ≈ ‰ #œ Œ P

j œ

# œ.

3 4

Œ

œ.

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

Perc.

Pno.

œ #œ ‰

o

w F

5 4

o

œ bœ P

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ #œ nœ œ œ œ #œ œ

> > # œ. œ. n œj # œ œ. œ # œ œ n œ. P

i

÷

Œ

3

Ó o

,

œ. œ.

o

o

˙

o

˙

Glissando

Œ

˙æ. o

Œ ∑

Ó

˙æ f

4 4

i

Vln. IV

i

Vla. II

Vlc.

Cb.

z œ œ œ œ P k œœ P k

œ bœ P

œ

bœ œ

œ bœ œ

œ

bœ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

ord.

œ bœ

œ œ

œ

œ œ

œ

w

F ord.

œ

ord.

o

w F w F

˙

œ œ œ

a tempo

o a tempo

o

ord.

œ

w F

o

Œ Œ

Ó

l. v.

Vln. III

œ œ

roll.

œ

œ

Glissando

Ó

œ œ

˙. P

z bœ œ P

∑ Low Cymbal

5

˙

Vla. I

5

i

Vln. II

5

Ó o

69

œ œ #œ œ œ œ œ nœ #œ œ nœ œ #œ #œ nœ nœ #œ œ nœ #œ 5 P p

˙

ß w # www

i

Vln. I

5 I 4

p

˙

œ

> > # œ # œ. n œ. œ. # œ n œ # œ n œ œ œ n œ P

5

œ. # œ. # œ.

5

Irregular tempo (adagio)

œ œ œ #œ #œ ≈ œ Œ œ. . # œ.

4 4

œ œ

P

3 4

Ó

Irregular tempo (adagio) œ # œ # >œ n œ œn œ. œ. # >œ n œ.

Ó

Œ

5

k

œ #œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ nœ œ #œ œ œ nœ œ #œ nœ #œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ 5 P 5 p p

œ œ

Irregular tempo (adagio)

œ œ P

k

Ó

Irregular tempo (adagio)

3 69 > 5 > i œ. œ. # œ. ‰ # œj œ. n œj n œ # œ œ œj n œ œ œ # œ # œ . F

Œ

k

69

Glk.

w F

> œ b œ b œ. œ œ. n œ b œ. b œ n œ fl

Tba.

∑ ∑

69

B. Tbn.

17

4 4

Hn. I III

Tbn. I II

5 I 4

69

Pic.

3 4

#œ o #œ o

#œ o #œ o

Glissando

Glissando

Glissando

Glissando

Glissando

Glissando

Glissando

P P

P

P

Glissando

     

œ œ œ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ #œ nœ #œ #œ nœ #œ #œ nœ #œ œ nœ #œ #œ nœ œ nœ #œ nœ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 f 6 p P 3 œ œ œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ œ #œ œ nœ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ #œ nœ 6 6 6 p f 6 P

Œ

˙ π

Œ

˙

Glissando

Glissando

f

3

˙ œ #œ #œ œ œ π f

Glissando

œ

Ó.

o o

Ó.


18 ∑

74

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

i

C. Bn.

Ó

i

Ó.

k k k

œ œ

œ

œ

k

œ

œ œ œ

f

œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

#œ œ ‰

œ

œ

œ

3

≈ œ #œ n œ.

œ. # œ n œ n œ . fl

œ

œ

œ

3

œ # œ. ‰ fl

nœ œ ≈ œ ‰

œ.

∑ #>œ ‰ . P

Œ

mute

> œ ≈ Œ

. . œ ≈ #œ ‰ F >œ >œ ≈ ≈ ‰ ‰

Œ

Œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

‰.

œ œ œ.

f

œ

œ œ œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ #œ nœ #œ ‰.

≈ œ ‰

œ

œ œ‰

Œ

‰.

≈ #œ ‰

≈.

i

÷

∑ >

74

i i

œœ‰

œ œ œ #œ . P3

Glissando

Glissando

o

o

Glissand i o #œ

o

Gli i ssando # œ

o

œ

z œ œ p

œ

œ

k Œ k Œ

pizz.

œ œ

Ó

f

6

5 4

P

œ

œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ

œ #>œ n œ

> #œ œ nœ #œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ

œ

Ó

œ

œ

œ

#œ > œ

> œ

œ œ

œ œ nœ

œ

œ œ œ > #œ

œ #>œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

Ó œ

œ œ

œ

œ

œ œ

> #œ

œ

œ

œ

>œ œ

œ

≈.

j #œ

3

Œ

≈ œ.

œ œ œ. p

. ≈ œ

œ # œ.

. ≈ œ

œ # œ.

œ œ œ

p

Ó

œ œ

Œ

œ nœ

œ

k

œ œ œ.

Ó

∑ œ

‰ œ

3

œ œ œ 3

3

# œ. œ. ‰ ≈ 3 p # œ. œ. ‰ ≈

n œ.

# œ # œ n œ.

œ œ #œ

n œ.

# œ # œ n œ.

œ œ #œ

œ

œ

p

3

3

3

ord.

Irregular tempo (adagio)

œ P

#œ nœ #œ nœ #œ nœ

Ó

œ

œ.

œ

Ó

Irregular tempo (adagio)

P pizz.

œ

#œ ‰ #œ nœ

Ó

œ

Irregular tempo (adagio) sul tasto

œ œ. œ ≈

œ

œ

> œ #œ ≈ œ œ œ ‰

œœ‰

≈ #œ

j ¿ f

3

Irregular tempo (adagio) sul tasto

z œ œ p

œ œ

œ

k

3

œ

‰.

k

Œ

œ

k

Œ

f

Ó

# œ.

Bongos

. ≈ œ ‰.

œ

#œ œ œ

5 4

œ.

3

Ó

k Œ

Cb.

œ

œ. # œ œ p

Pno.

Vlc.

Œ

k

74

Vla. II

œ

œ œ

mute

i

Vla. I

œ

74

Vln. IV

œ œ

Irregular tempo (adagio)

#œ #œ p

i

Vln. III

œœ

Irregular tempo (adagio)

œ p

3

3

5

I Bb Tpt. II III

Vln. II

œ œ #œ

i

Vln. I

# œ # œ n œ.

Hn. II IV

Perc.

Ó

# œ. œ. n œ. ‰ ≈

i

i

Glk.

œ œ œ

Tba.

œ # œ.

74

B. Tbn.

F

. ≈ œ

Hn. I III

Tbn. I II

≈ œ #œ nœ #œ

Ó.

Ó.

i

12

Bsn.I II

i

5 4

œ

œ

P

œ

œ

>œ # œ

> œ

F

œ

œ œ

œ ord.

P

F œ

œ

œ

œ

#>œ > œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ

nœ #œ

œ

> œ

p p


78

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

k

œ f

k

p œ

4 4

i

œ

‰.

œ

‰.

ß

k

ß

∑ œœ

π

œ œ

œ

Irregular tempo (adagio)

ß ˙.

π

k

˙. F

π

œ

p o

œ

P

œ

œ

œ

p

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

F

2 4œ

∑ œ

œ

œ

œ

o

œ

i

œ

œ

5

œ

œ

œ

œ.

# >œ

œ bœ œ bœ œ bœ œ

œ

P

œ

œ #œ

œ

p

Œ

œ #œ #œ

Ó

œ

p

œ nœ #œ nœ œ œ F

f

nœ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

5

f

3 4

5

∑ ∑ ∑

œ

‰.

mute off

Ó ∑

mute off

f

˙

œ

‰.

Ó

Πo

o

ß

÷

Bongos Perc.

÷

Z

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

k

#œ nœ œ ‰

k

#œ nœ œ ‰

78

Œ π

˙@. ß

P

i

Pno.

78

1 4

œ

3

‰.

4 J 4

œ ç ° j œ

‰.

Œ

œ.

‰ *

p

œ.

‰.

#œ œ ‰

≈ œ.

œ-

œ ‰

œ.

2 4

œ

œ-

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙.

Πo

z

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙.

Œ

# œ.

nœ #œ

# œ.

œ

> œ. # œ n œ # œ .

Vla. II

Vlc.

Cb.

k k

ß #œ ß #œ ß

pizz.

pizz.

Ëœ Ë œ

3 4

Vln. I

ß œ

œ.

‰.

‰.

‰.

œ

œ œ

˘œ # œ.

#œ œ.

œ. # œ.

# œ.

˘œ

œ.

œ.

n œ.

œ. # œ. œ #œ fl .

o

>œ n œ. n œ. œ. n œ. # œ.

> œ

Irregular tempo (adagio)

œ

# œ.

œ

P

œ

Irregular tempo (adagio)

œ

œ.

œ.

P

# œ. j # œ.

œ

œ œ pizz.

Œ

œ

œ

œ.

# œ.

Irregular tempo (adagio)

P

pizz.

œ

œ

Ó ‰

p

œ œ œ nœ œ #œ nœ œ œ œ

Œ

œ

5

œ

i

‰.

œ #œ

5

o

Œ

Œ

#œ œ #œ œ œ œ

œ nœ

œ

#œ œ

œ #œ #œ nœ nœ

œ

œ

p

œ

œ

œ

P

5

5

5

œ œ nœ p

œ

f

F

3

œ #œ œ

#œ œ #œ œ œ

œ

œ

œ #œ

# œ. œ œ œ

3

3

œ

P 3

f

#œ #œ p

Ó

f

j #œ

19 œ

œ

œ

j œ

Œ

∑ w

Ó

œ œ

œ œ œ

P

˙.

F ˙. F

œ

Irregular tempo (adagio)

3 4

Ó

œ

œ. œ. œ. œ. œ

2 4

˙ F

>¿

˙

k

i

F

78

Glk.

p

1 4

∑ œ f

∑ ∑

k

Hn. II IV

Tba.

‰.

i

78

B. Tbn.

œ

ß

i

k

Tbn. I II

i

k

J 4 4

‰.

ß

i

Hn. I III

I Bb Tpt. II III

1 4 #œ

Irregular tempo (adagio)

#œ fl

P

œ.

n œ.


20 83

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

4 4

5 8

i

i

œ

p

i

œ #œ œ œ

k k k

Ó.

œ

œ

Irregular tempo (adagio)

5

#œ #œ nœ nœ œ #œ

œ

p

œ

Irregular tempo (adagio)

œ p

œ

œ

œ

œ

5 8

œ

œ

Œ

œ

œ p

I Bb Tpt. II III

i

Perc.

k

Ó.

œ

k

Ó.

œ o

k

Ó.

œ

Ó.

k

≈ # œ.

83

Pno.

4 4

œ @ p

k‰ .

P

o

œ œ œ #œ #œ nœ œ #œ Œ p F

Middle Cymbal

œ#œ ‰ .

œ

w F

œ

œ œ ‰

œ nœ

œ

l. v.

‰.

High Cymbal

œ

œ

˙.

Œ

˙.

Œ

#˙. o

ΠP

Œ

P ∑

5 8œ

œ J

Glissando

œ æ p

}œ Œ

œ

ß

œœ

> œ #œ œ #œ nœ œ #œ #œ nœ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ

4 4

>œ .

Œ

F

Ó

#œ nœ œ œ œ bœ œ œ ‰ . œ p f

#œ œ #œ œ œ #œ œ

‰.

l. v.

#œ nœ #œ nœ œ bœ œ œ ‰ . œ °

>œ >œ

>œ ≈ ‰

Middle Cymbal

œ @ p

Ó

5 8

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

œ

Vla. II

z

Vlc.

Cb.

k k

# œ.

pizz.

pizz.

œ fl

œ

œ

œ

n œ.

œ.

# œ. # œ.

œ

œ œ

œ

œ. œ. #>œ

n œ.

œ.

œ

œ

n œ.

œ œ.

œ. œ.

œ

œ bœ

œ

# œ. J

Ó

j œ.

Ó

œ

œ

œ

œ

œ œ

˙.

o

˙.

o ∑ ∑

œ æ

Ó

Vln. II

œ

o

@œJ

i

œ œ

œ P

Œ

Vln. I

œ

o

œ @ iœ

}œ Œ

o

High Cymbal

P

o

Ó

œ

j œ

œ

Glissando

f

o

o

#˙. F

œœ

f

F

F >œ # œ n œ # œ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ

5 8

#œ #œ

#˙.

Ó.

i

4 4

Glissando

legattissimo

o

o

#˙ F

Glissando

œ

œ

} #œ ‰

Glissando

÷

#w F

F

o

83

83

Glissando

œ

œ

i

÷

œ

œ rit.

œ œ

4 4

rit.

œ

œ

Hn. II IV

Perc.

i

Tba.

83

B. Tbn.

5 8

i

Hn. I III

Tbn. I II

4 4

Œ

Œ

Œ

Πarco

arco

‰ ‰

sul pont.

trem.

œ æJ

j Ͼ o

j j œæ œ

trem.

sul pont.

p

œ @J o

œ œ #œ œ #œ œ 5

˙

p

Glissando

œ J

Glissando

i


87

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

i

Œ

œ œ œ, œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ f p

i

k

Ó

k

Ó

k

i

I Bb Tpt. II III

i

Perc.

œ o

>œ ˙ .

f

œ f

Glissando

Ÿ~~~~~~~~~~

3

Ó.

o

Œ œ

œ

f

œ œ œ œ œ œ. F

5

p

œ

œ

œ

œ

œ ß

‰.

∑ ∑

P

Œ

∑ ∑ œ

7 # -œ œ œ œ n œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ #œ 7 7 F P

Irregular tempo (adagio)

œ nœ nœ œ œ œœœœœ Œ œ f π

œ

œ

œ

ß

‰.

∑ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ #œ

œ œ œ

5 4

Glissando

p

f

Glissando

,

P

w P

}# ˙

Glissando

k

œ ‰.

÷

>œ Œ

‰. l. v.

f

>œ J

3

Ó.

Œ

Ó.

œ æ p

œ æ f

≈ >œ >œ ‰ . F l. v.

Ó

F

i

Œ

>œ >œ

Ó

œ æ p

œ @

87

Œ

l. v.

œ

f

l. v.

œ @ F

ß

œ æ P

l. v.

f

œ œ œ f

Glissando

Ó

œ

}˙ . F

87

œ

œ

k

÷

œ œ

œ

Irregular tempo (adagio)

#œ p

4 4

œ

œ œ p

#œ nœ nœ nœ œ œœœœ Œ œœ f π

7

k

Ó.

œ

œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ }œ #œ #œ nœ œ œ #œ 7 P Ÿ~~~~~~~~~~~ 5 œ #œ œ }# œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ 5 P

5 4

‰.

P

21

5 4

F

#œ œ nœ œ nœ œ œ #œ œ #œ œ #œ Œ

i

#œ œ #œ œ

Œ

Hn. II IV

Perc.

Ó.

∑ ∑

i

Tba.

K

87

B. Tbn.

4 4

i

Hn. I III

Tbn. I II

5 4

≈ >œ ≈ Œ F

‰.

˙ æ F

Ó

>œ Œ œ æ P

ß

Pno.

k 87

Vln. I

Vln. II

i

Ó

5 4

≈ Œ œ #œ œnœ œ *F

œ ˙.

œ

4 4

œ

Glissando

P

Œ œ

o

K

Ó.

i

Ó.

Vln. IV

i

Ó.

z

ord.

Vla. I

z

ord.

Vla. II

Vlc.

i

Cb.

k

˙

Glissando

Glissando

˙

f

sul pont. trem.

Œ

sul pont. trem.

˙æ p

# ˙æ p

# œ.

p

Irregular tempo (adagio)

Glissa

ndo

‰.

p

œ.

œ.

ord.

˙. F

œ.

œ.

Irregular tempo (adagio)

Glissando

f ˙

}œ Œ

œ.

œ. œ.

œ.

# œ. œ.

œ F

œ

Ó. p

p

œ# œ œ œ# œ œ œ # œ

œ. n œ. # œ. # œ # œ n œ

p

œ. œ œ œ

œ #œ œ œ œ p #œ

f #œ

f

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ. œ

œ. œ.

œ.

œ.

Glissando

Glissando

œ.

p

f

#w

Glissando

œ

ßF

œ

œ.

# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#w

p

> Glissando œ œ œ œ#œ F

f

Irregular (prestissimo)

ßF

#œ 5

œ

p

œ # œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ #œ #œ i 5 p F

Πo

ord.

œ. œ. œ.

œ œ# œ œ œ# œ œ# œ

Vln. III

5 4œœ

Irregular (prestissimo)

i

Ó

p

œ.

œ

f

Πo

Ó

Œ

z

f

o

Œ

Ó

Œ

z

œ

# œ. œ.

œ

#œ œ

œ

f

œ œ

œ œ

f

œ. œ. œ

P

P

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.


22 91

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

4 4

i

i

i

∑ Ó

k

œ œ #œ nœ ≈ œ œ œ ‰ F

k

91

P

‰ œ

p

4 #œ 4 ß

6

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ 6

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ 6

7

# œ.

œ #œ œ œ #œ nœ œ œ œ

6

. œ #œ œ œ œ . 5

œ #œ

3

5

5 4

Ó.

bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ Ó

bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ Ó ß F

F

5 œ b œ œ œb œ œ œ œ b œ n œ œ b œ œ œ œb œ b œ ‰ 5 5 ß p œ œ bœ œ œbœ bœ œ bœ nœ œ œ bœ bœ œ œ œ ‰ 5 5 5 ß p #œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ nœ bœ œ ≈ ≈ bœ ‰

œœ œ œ œ #œ nœ œ #œ #œ œ

F œ œ # œ n œ n œ.

‰.

ß

7

∑ œ

p

œ

‰ œ œ p

∑ ∑ œ n œn œ œ œ

6 œ# œ n œ # œ œ œ œ # œ n œ # œ # œ n œ# œ œ# œ œ# œ œ œ # œ œ œ # œ F œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰ # œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ# œ œ 7 7 F

6

#œ nœ œ œ #œ œ

œ œ #œ nœ ≈ œ #œ œ œ #œ œ nœ œ F

œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ. .

nœ œ

œœœœœ

nœ œ œ

3

6

Ó.

4 4

œ #œ œ œ œ œ

Ó

˙

i

k

3 4

‰.

œ bœ F

œ ‰.

3 4

œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ 3

4 4

œ. .

œ ≈ bœ nœ bœ œ ≈ œ ‰ œ #œ 6

nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ

6

œ ≈ bœ nœ bœ œ œ

œ œ œœ ≈Œ œœ

5 4

i

Hn. II IV

i

Ó.

I Bb Tpt. II III

i

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

B

Πp

ß

w

Glissando

ß

o

Ó

k

Ó

÷

˙ æ ß

> ˙ æ F

p

˙. æ F

˙ æ f

Œ

˙ p ˙ p

p k

˙. p ˙. p

Ó.

trem.

˙. æ

˙ æ

High Cymbal

p

91

i

Ó

÷

6

k

91

3

Ó.

Hn. I III

#˙.

œ ≈ ‰i

p

˙ æ

Pno.

k 91

Vln. I

Vln. II

Vln. III

i i i

4 4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ß #w

Vla. I

z

#˙. æp

z

trem.

Cb.

œ

œ #œ œ

œ nœ œ œ

œ nœ #œ

#œ œ œ œ #œ nœ œ œ #œ

#œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ

#œ Glissando

œ- # œ. # œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. n œ.

œ.

œ. œ.

œ œ nœ œ œ

P

œ.

# œ.

œ.

˙

œ.

# œ.

˙

œ #œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ

F f œ œ œ #œ nœ œ œ #œ œ nœ #œ œ #œ œ nœ #œ F

f w

5 4œ

∑ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ n œ# œ œ n œ œ# œn œ# œ a tempo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ# œ

œ

a tempo

w

Glissando

#œ }

Glissando

Glissando

P

P P

Ó

f

œ.

œ.

˙

Glissando

}Ͼ

Glissando

4 #œ 4

5

#˙ .

#œ } æ

Glissando

œ œ

œ

F

# ˙æ. p

œ-

5

trem.

k k

P

Glissando

#˙.

i

Vlc.

œ œ œ œ

F

Vln. IV

Vla. II

P

ß

3 4 #œ

f

f

}˙ .

}˙ .

# œn œ# œ# œn œn œ# œ œ œ # œ# œ n œ# œ

Glissando

Glissando

# œ œ n œ# œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ

f f

œ# œ œ


Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

i

Œ

i

i

Œ

k k i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

Tba.

Perc.

Perc.

f

4 4

Œ

7

Œ

‰.

‰.

Ó.

nœ . ‰ ß

Ó.

#œ F

k

#œ ‰ . F

Ó.

. ‰ œ Œ P

k

#œ ‰ . F

Ó.

÷

ß

95

Ó.

œ

f

Glissando

œ j œ

o

#˘œ n œ.

3

P

95

i

Œ

3

3

Low Cymbal

Œ

6

P

o

f

P

Ó ∑

3

6

œ# œ œn œ# œ œ œ# œ# œn œ# œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ # œ œ # œ n œ n œ œ œ

p

f

Œ

Œ

# œ. ‰ Ó

Ó

œ ‰. fl

≈ œ ‰

œ ‰.

Ó

>˙ .

Œ

˙æ P

. œ ‰ ß l. v.

Œ

∑ ∑ ∑

Ó

œ. ‰ œ. ‰ P

∑ > ˙æ

3

# >œ ‰ .

. ≈#œœ nœ#œ

7

secco l. v. ≈ ˘œ ≈ ˘œ >œ œ F

3 œ œ œ œ œ#œ#œ#œ œ œ

3

F

œ. P

‰ #œ . œ ‰ œ œ nœ #œ œ œ œ nœ œ ‰ œ . fl . . . .. . . P

High Cymbal

˘ œ

œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ F p

# œ. ≈ œ. # œj œ. ‰ ˘œœj œ œ œ. ≈ ‰ œ œ ≈ œ. œj œ. J P

3

‰. œ# œ œ œ œ

3 4

Œ

œ.

Œ

Œ

≈ #œ ‰ .

Ó. ∑

Ó

6

Œ ‰

‰ ‰ # œ. # œ œ. n œ. # œ. fl P

œ œ b œ œ. b œ œ Ó p

œ#œ#œ F

6 4

˙. æ f

÷

3

‰.

Glissando }œ Glissando #œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ#œ f P œ # œ. n œ # œ # œ œ # œ œ œ # œ œ n œ # œ n œ œ œ n œ œ #˘œ n œ. # œ. Œ 3 3 p3 f 6

6

Ó.

œ F

k

F

3

7 p 7 œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ ≈ ‰ œ p 7 π F

7

œ ‰. œ œ # œ # œ œ œ œ

7 œ œ bœ œ œ bœ bœ kœ bœ œ bœ œ œ b œ œ ≈ ‰ Ó œœ œœ œ œ b œ 7 7 f p bœ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ bœ œ ≈ ‰ Ó

i

95

B. Tbn.

23

3 4

i

Hn. I III

Tbn. I II

6 4

95

Pic.

4 4

˙æ o

Ͼ F

Pno.

k 95

Vln. I

Vln. II

i i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

Vlc.

Cb.

z

4 4

œ- œ œ b œ b œ œ œ f œ- œ

f #œ

6

bœ bœ bœ œ œ 6 Glissando

f œ

ß

Glissando

p p

Ó

Ó

Ó. p

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ ≈ ‰ f p œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ

f

k

k

Glissando

Glissando

3 4

Ó. p

6 4

œ bœ œ œ œ ≈ ‰ p }œ

p

Ó

}œ Ó

p

Œ Œ

Irregular tempo (adagio) spicatto

œ b œ œ. fl P œ. b œ. œ.

œ. œ œ.

œ.

œ.

Irregular tempo (adagio) spicatto

P

˘œ

œ.

œ.

œ bœ .

œ.

œ.

˘ bœ

œ œ. œ œ. œ œ œ. . fl fl . œ.

∑ œ. œ. œ. F

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ.

bœ fl ord.

œ f

œ.

œ. Glissando

P

œ. spicatto œ. b œ.

Glissando œ#œ œ œ œ#œ#œ œnœ

P

œ œ.

œ.

p

œ fl

œ. ˘œ

f

œ œ œ œ œ#œ œ œ#œ ‰#œ

b œ.

f

˘ œ

œ. œ.

œ.

œ. œ .

œ fl

œ.

œ.


24

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

i

i

i

i

C. Bn.

k œ. ˘œ # œ œ. ‰. P

Bsn.I II

5 4

i

100

k œ.

P

k ‰

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

i

i ‰ i

3

# œ.

>œ # œ n œ œ n œ

. . ‰ œ #œ

œ.

#œ nœ ≈ œ œ ≈ œ œ ‰

5 4

œ

œ

œ o

œ

o

p

≈ œ #œ œ ‰

Ë œ ‰. ˙. P f

œ≈‰ Œ f

‰ nœ nœ #œ œ œ œ ≈ œ ‰

‰ Ó.

o

P

F

o

˙

Ó π

Ó

Ó

˙

k

k

b œ. ˘œ

÷

œ. b œ. ‰ Ó P

Œ

œ.n œ. œ. b œ.n ˘œ œ. b œ. œ. n˘œ œ. b œ. œ.

Irregular tempo (moderato)

œ

l. v.

Ó.

k

100

œ œ @J æ o l. v.

Ó

i

P

High Cymbal

Ó

œ. œ. # œ. œ. n œ. # œ. œ. n˘œ œ.

Irregular tempo (moderato)

˙æ o

P

˙ æ Œ

b œ.

œ.

Œ

˘œ œ. œ. œ. n œ. œ. b œ.

n œ. b œ. œ.

# œ. # ˘œ œ.

n œ. ˘œ # œ. n œ.

˘œ

Œ

P

œ.

œ. b œ. n œ. ˘œ b œ. œ. ˘œ

Œ

n œ. œ. ˘œ œ. œ.

˙æ P

˙. æ

Œ

l. v.

œ. œ. œ # œ. œ.

l. v.

F ∑

Ó

# œ. ˘œ œ. œ. # œ. œ. ˘œ n œ. œ. # œ. n œ. œ. # œ. œ. ˘œ P

100

o

œ≈‰ Œ

4 4

o

f

5

k

÷

˙ o

œ #œ

œ

œ P

Œ

œ fl

nœ #œ P

œ

p

3

œ

Ó. Ó

n œ. # œ. œ. ‰ n œ # œ # œ n œ ‰ œ

6

œ # œ ≈ # œ n œ ≈ ‰ # œ. P

#œ o

# œ n œ œ œ ‰.

100

Hn. I III

Glissando

# œ n œ n˘œ # œ.

4 L 4

Pno.

100

Vln. I

i

5 4

L4 4

# ‚œ .

f

Vln. II

i

Œ

Vln. III

i

Ó

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

Vlc.

Cb.

z

Glissando

œ œ

œ #œ

f

k bœ fl P k œ.

P

œ

≈ ‰ p

# œ. .

P

#œ nœ #œ

œ.

œ.

˘ bœ

œ.

œ.

œ.

3

œ

3

œ.

œ #œ œ . nœ ≈

œ.

œ nœ ≈ ‰ ‰ #œ

≈ #œ

∑ œ

. ≈ œ

œ.

#œ ≈ ‰ Œ π

œ œ fl .

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ œ. fl

œ.

œ.

b œ.

˘ œ

œ.

œ.

œ. œ.

˙

œ. œ.

œ.

π

Œ

Glissando

‰.

‚œ. #>œ ‚œ . Œ 3

‚œ , >œ

>œ œ

f

‰.

‰.

#>œ œ

Z √ >œ œ ‰. Z

Ó

i

i

w

Glissando

œ b œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ.˘œ œ. œ. F Irregular tempo (moderato)

ord.

Ó

F

Œ

ord.

‚œ ,

J

œ. œ. b œ. ˘œ

œ. œ. œ.

˘œ

π ß

‰.

œ. œ. œ. œ.

œ

p

œ.

œ. œ ‰

p

˙

Glissando


25 i

i

i

˙. P

o

i

#˙ . P

o

i

k

105

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Œ

Œ

#˙ p

Œ

Œ

#˙ . p

F

o

˙

Ó o

f

F

o

œ

˙ ∑

Irregular (allegro)

k

k

#œ œ œ nœ œ #œ œ p

œ œ nœ œ #œ nœ œ #œ œ F

Irregular (allegro)

œ œ œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

œœ

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

105

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

k # œ. # ˘œ P k ˘œ k ÷

P

nœ nœ ‰

# œ. œ.

œ

Œ

œ.

n œ.

n œ. b œ.

œ.

œ. b œ. n œ. œ b œ. fl P

œ fl

œ.

105

B

n œ.

œ.

k

k

105

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

i

o

p

k

œ Glissando

f

 

f

n œ œ # œ # œ. n œ. n œ. fl

œ. # œ.

Ó.

œ

œ

‚œ ,

# œ. # œ

*

3

Œ

œ æ p

# ‚œ .

Ó

˘œ

Œ

# ‚œ ,

Ó

˘ ‚ ≈ œ, ≈ œ

f

œ

œ

bœ œ œ œ bœ bœ nœ œ bœ nœ œ œ #œ

Œ

Ó

z

b˘œ

œ.

p

Ó

Ó

Œ

œ

œ œ œ

œ

Irregular (allegro)

œ

Irregular tempo (adagio)

œ ˙)

œ p

œ. sul pont.

œ.

n œ.

œ.

# œ.

œ.

œ.

œ. b œ.

œ

œ

œ œ œ œ

f

Irregular (allegro)

œ.

œ

œ #œ ‰.

f

3

‰ z

#˘œ # œ

œ

Ó

p

œ æ

‰.

Ó

Ó

œ.

> œ @

Œ

sul pont.

> œ @

3

Ó

f

œ

6

# œ n œ. # œ. n œ. # œ. fl

œ nœ bœ œ œ bœ œ bœ

n œ œ # œ. n œ. n œ. fl

˙ æ

Œ

f

# œ# œ. n œ. # œ. n œ. n œ.

œ. n ˘œ œ

Ó # œ œ ‚œ ,

Œ

œ. # œ. œ.

k

Snare Drum

i

6

F

˘œ n œ.

F

œ

n œ. # œ.

œ. n œ. œ. # œ.

Ó. π

Ó.

Œ ‰.

Πo

œ

n ˘œ # œ. œ.

˙.

i œ p k

# >œœ

˙

# œ œ. fl

° > b œœœ œ ß ‚œ , ‰ f

Pno.

i

# œ. # œ n œ

n œ. b œ. œ. n œ. b œ. œ. n œ.

œ œ bœ œ fl . . fl

œ

f ∑

w

Irregular tempo (moderato)

p

i

l. v.

105

Vln. I

F

# œ. œ. # œ. ˘œ n œ. œ. ˘œ ‰. œ. # œ. n œ. œ.

œ. œ.

œ

∑ ˙

÷

˘œ # œ. Œ.

Œ

f

˘œ

œ. ˘œ

n œ.

f

œ œ

f

p

œ

p

b ‚œ J. Œ

œ œ

œ

œ œ

œ

‚œ ,

œ

œ œ. n œ. # œ.

œ œ.

rit.

˘œ

rit.

œ.

Irregular tempo (adagio)

# œ.

œ.

# œ.

# œ.

n œ.

œ.

œ

œ

œ fl

œ. œ.

œ.

œ


26 i

i

i

i

i

109

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

k œ #œ nœ œ œ #œ k k

œ œ #œ nœ œ œ #œ

œ œ #œ

o

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Irregular tempo (adagio)

˙ π

œ

#œ P

o œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Hn. I III

i

Ó

#˙ o

˙

Hn. II IV

i

Ó

#˙ o

w P

I Bb Tpt. II III

i

Œ

109

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

k œ

# œ.

k ‰ k ÷

˘œ

# œ.

œ

œ fl

# œ.

œ

œ

œ.

# œ.

œ.

n œ.

# œ. n œ.

109

œ.

# œ.

œ fl

n œ.

œ.

œ

œ

#œ #œ

œ fl

œ. # œ.

n ˘œ

œ

# œ. œ n œ.

π ∑

k

109

œ. n œ fl

˘ ˘ ˘ œ œ œ Œ f

ß

o

o ‰. ˘œ n œ.

œ.

œ

œ # œ.

#œ ˙ ßp

# œ.

œ n œ.

n œ. œ

œ.

œ. n˘œ

œ.

œ

# œ.

nœ œ.

# œ.

˙ f

˘œ

# œ.

F

o

n œ. œ. ‰

œ F

# œ.

œ. F

# œ. n œ.

œ.

œ æ

p

œ.

n ˘œ

œ.

œ

# œ. ‰ œ.

# œ.

œ.

˙ æ

˙ æ

f

Ó

œ

œ

∑ ˘ ˘ > œ œ œ @

3

œ

˙

P

œ.

œ.

œ

˙ æ

i

# œ.

œ.

n œ. # œ.

# œ.

Snare Drum

÷

œ.

œ

œ

Ó π ∑

Pno.

109

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

i

# ‚œ . # œ J

f

3

b‚ # œ Gliss. œ œ . ‰ i f 3 i

f

œ.

œ #œ

œ.

i ‰

œ #œ f3

œ.

z

p

œ

b ‚œ .

# œ.

# œ.

. z œ

# œ.

# œ.

Vlc.

Cb.

. k œ p k œ . p

p

œ. # œ.

œ.

n ‚œ ,

œ

} Œ ‰

‰ n ‚œ ,

n œ. n œ # œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

Ó. π

P

œ.

# œ.

Glissando

œ.

œ œ

œ. œ.

# œ. œ.

b œ.

# œ. # œ.

œ.

œ

n œ. # œ.

œ.

œ. œ. œ.

# œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

n œ. ‰.

œ.

œ.

œ. # œ.

martellato

# œ.

n œ.

b œ.

œ.

# œ.

F

œ

F

‚œ .

œ.

# # ‚œ .

‰.

Ó.

w

Œ

Ó.

∑ œ

# œ.

Ó

˙.

w

Glissando

martellato

œ. œ.

F

n œ.

n œ.

œ.

, #œ

Œ

3

œ nœ

Irregular tempo (adagio)

Vla. II

# ‚œ , ,n œ

Irregular tempo (adagio) spicatto

Vla. I

œ

œ.

œ.

# œ.

# œ.

# œ.

œ.

œ.

œ.

œ. n œ. ‰. œ.

œ.

œ œ. œ.

œ.

œ

# œ.

œ.

œ.

col legno battuto

œ.

‰.

F

‚œ .

‚œ .

3

œ.

# ˘œ

col legno battuto

# œ. n œ. b œ. # œ. œ.

œ.

œ. œ.

‚œ

.

# œ.

œ b ‚œ .

# œ. # œ

n œ.

‰.

‰. ‰.

œ.

œ.

œ.

≈ ≈

b˘‚œ . # œ

‚œ . 3 œ J ‰

3

# œ ‚œ .

‰.

‰ 3

˘ œ # # ‚œ , ‚œ .

‚œ , Œ

œ

‚œ ,

‰.

‚ do œGlissan œ . F

Œ

#œ f

œ.

‰ }œ

n˘œ

n œ.

˘œ

n œ.

œ.

# œ. ‰.

‰.

œ

œ.

œ. ‰


113

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

œ

œ

i

k

k

k

3 4

k

#˙. F

œ

œ fl

113

Ó

‰ ‰

F

Vln. II

i

Vln. III

i

Vla. II

z

o

œ

3 4

ƒ ord.

#˙.

k k

ord.

# œ.

œ.

œ. n œ.

œ. # œ.

Ó

3

œ

œ

œ

œ

œ

˙

Œ

l. v.

≈ œ œ œ œ œ. .

Ó

3

œ fl

œ #œ œ nœ œ . fl fl fl fl

œ.

bœ œ œ bœ bœ bœ œ

œ œ bœ bœ œ bœ bœ

œ

#œ F

5

œ

œ. œ .

# œ # flœ . fl œ nœ #œ

œ nœ œ P

œ œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ œ nœ œ #œ œ nœ #œ #œ nœ F 5 5

˙

P

3

Glissando

i

Glissando

i

œ œ #œ F

œ #œ

œ

œ

œ

œ

5

5

#œ œ nœ #œ nœ #œ œ nœ œ œ #œ œ œ #œ nœ F

# œ.

n œ.

œ. # œ.

œ.

œ.

B

ß

l. v.

F

œ æ π

Ó ∑

5

œ #œ . fl

œ

œ œ nœ œ ≈

˘œ

œ #œ

˘œ

œ

œ #œ

œ nœ #œ #œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ nœ #œ #œ nœ #œ

œ

œ #œ

œ nœ #œ #œ nœ

œ #œ

œ

œ

œ

#œ œ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ #œ nœ œ œ œ

œ

œ #œ

œ nœ

œ #œ

œ

5

˙. f

œ #œ nœ 3

œ #œ nœ

5

5

œ

œ œ #œ

5

5

œ nœ #œ

œ

œ

œ #œ

œ

z

œ œ nœ œ #œ nœ œ œ œ #œ #œ nœ z 5

5

5

gliss

#˙. f

˘ œ

œ œ nœ œ #œ œ nœ #œ #œ nœ nœ #œ

œ

#œ nœ

5

œ #œ nœ #œ

˘œ

œ nœ œ œ œ œ #œ nœ #œ #œ nœ nœ #œ

5

œ œ œ #œ œ nœ #œ œ nœ œ œ #œ œ #œ nœ 5

œ #œ

5

5

œ

5

œ #œ nœ #œ nœ œ œ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ œ #œ

œ #œ

5

5

5

œ nœ

# œ.

œ # flœ # œ n œ œ œ # œ ≈ fl fl

œ

5

œ #œ nœ

œ #œ

˙ o

œ

5

œ #œ #œ #œ

Œ

Ͼ p

œ œ #œ œ nœ œ #œ #œ nœ œ #œ

}œ œ

ΠP

œ

œ #œ

o

3

3

3

5

F

ord.

œ.

F

ord.

n œ.

3

˙.

œ.

œ

œ

œ.

Ó

œ

œ. # œ. n œ.

œ.

5

,

œ.

Ó

ƒ

n œ.

˙æ f

œ

œ.

œ.

œ.

ƒ œ. œ

œ

f

œ. # œ.

œ.

œ.

}œ b œ

œ.

# œ.

˘˘ ˘ #œ œ . #œ F œ

ƒ

# œ.

œ. # œ.

# œ.

Ó

l. v.

,

œ. n œ.

œ.

œ.

i z

o

n œ.

f

# œ.

œ

œ.

˙ @ f

3

Vla. I

œ

œ.

Wind Chimes

Pno.

i

œ

œ

œ #œ nœ

˙.

˙æ. o

113

Irregular tempo (moderato)

œ

Low Cymbal

k

œ

∑ œ

#œ fl

k

÷

Irregular tempo (moderato)

œ #œ œ

F

˙.

F

˙.

˘œ

F

˙.

k

÷

p

F

113

Cb.

F

i

i

Vlc.

i

Vln. IV

œ

œ

I Bb Tpt. II III

Vln. I

œ #œ

i

Perc.

œ nœ

œ #œ nœ

œ #œ #œ nœ

Hn. II IV

Perc.

œ #œ

œ nœ

i

i

Tba.

œ #œ

113

B. Tbn.

œ

Œ

i

Hn. I III

Tbn. I II

27

3 4

gliss


28 117

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

Œ

˘œ

k k

I Bb Tpt. II III

i

ç

4ˆ1 48

Ó

œ

œ F

>œ b œ n œ b œ

ç

œ

œ

œ bœ

5

œ

œ

Glissando

Œ

˙ P œ ˙

Œ Œ ≠≠≠ ç √ >w

l. v.

sustenuto

Pno.

117

cluster

4ˆ1 48

Vln. I

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Ó

Vln. IV

i

Ó

Vla. I

z

Vla. II

z

P

œ

>œ # >œ

œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ nœ #œ œ œ #œ

√ √

i

Glissando

°

bœ J F œ J F

˙

k

Glissando

}˙ }˙

Œ

Ó

4

œ ‰. Ï

Ó.

∑ ∑

œ ‰. Ï

œ

œ

Glissando

Glissando

l. v.

j

l. v.

Ó. F

#œ p

Œ

‰ Ó

l. v.

œæ Ï

œ

œ

#œ ≈ Œ

4 M4

œ . bœ œ . nœ œ . bœ f Ï Irregular tempo (adagio)

Ï #œ

Ï

œ nœ . œ f

œ , #œ nœ . œ

f

œ œ œ,

œ œ, œ

#œ nœ . #œ nœ . œ #œ œ . nœ f

Ï

œ

œ #œ œ , nœ #œ

œ

#œ . œ #œ

œ

œ œ, œ #œ nœ . nœ œ #œ .

bœ ≈ ‰

Œ

Ó

w Ï

w

œ œ

*

œ œ.

#œ , nœ œ

œ

3

Ó

w

œ œ œ #œ œ nœ œ

3

w Ï

œ œ

œ œ. œ

œ

Œ

Ï

3 P

œ

‰.

œ œ.

œ

œ ≈ ‰

Ï

œ

œ

œ . œ œ . #œ

l. v.

Irregular tempo (adagio) diffused

diffused

Triangles

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ Ó Ï o Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ó ˙

Irregular tempo (adagio) diffused

j

i‰

Glokenspiel

˙@ f

œ J

Glissando J

o

Irregular tempo (adagio) diffused

J

k

Ó.

œ J

Glissando

o

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ

P

k

≈ ‰

w

œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ

P

œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ . œ

j œ@

˙

#œ nœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ nœ

Ó

Wind Chimes

Glissando

ç

Œ

#w ß

Glissando

ç √> w

œ

J

˙æ p

œ

œ

≈ ‰

‰ Glissando

117

k‰

Œ

p

÷

ΠF

Ï

œ J

œ æ ƒ

œ

œ

œ Ï

k

÷

œ

œ

#˙ P

œ P

Ï œ

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ

œ Ï

ç

k

œ

œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ

˙ P

5

˙

œ

œ

Ó

B

k

p

œ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ F

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ F

Ó

i

Cb.

Œ

117

Vlc.

Ó

bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ ˙ f F

>œ ç

M4 4

k

i

Perc.

‰.

i

Hn. II IV

Perc.

F

œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ ≈ F Ï

i

i

Tba.

Ï

i

117

B. Tbn.

œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ Ó Ï F bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ

i

Hn. I III

Tbn. I II

4ˆ1 48

o o


29 i

i

i

i

i

k

k

k

120

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

120

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

l. v.

Perc.

Triangles

÷

≈ #œ ‰

≈ #œ ‰

œ

‰ #œ

‰ œ ‰ Œ

3

l. v.

œ P

œ

‰ œ ‰ Œ

i ≈ œ ‰ P 120

Glk.

≈ œ ‰

3

Œ

j œ

œ

Œ

œ

‰ œ ‰

Ó

j œ

Ó

3

œ

Œ

œ

‰.

Œ

œ Œ

œ

‰ #œ ‰ ‰

Œ

3

œ œ œ ‰

œ

Ó

i

k

120

œ

‰ ‰

Œ

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

(√) 120 i œ œ œ œ œ œ œ œ P (√) œ œ œ œ œ œ œ œ i P (√) #œ œ œ i #œ œ œ 3 3 P (√) œ bœ œ œ œ œ i 3 3 P

sul pont. , œ œ œ œ œ Glissando }œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ß p ß P p pß sul pont. , , . , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‚œ . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‚œ .., œ œ œ œ œ œ ‚œ . œ œ œ œ œ œ œ œ P p ß ß p

œ œ œ ≈ ‚œ .. , ß 3

œ œ œ œ œ œ 3

3

,

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P3 ß 3 3 œ b œ œ œ œ œ œJ œ 3 3 ß 3

œ

‰ œ 3 ß

œ #œ ß

,

œ ‰

3

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

P

3

3

3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

P

3

3

3

p

#œ #œ œ œ œ œ œ. 3

3

œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p 3 3 3 3 3 sul pont. œ ,œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sul pont.

ß

bœ œ œ œ œ œ œ œ J 3 3 ß p 3

p

3

3

3

Vla. I

z

Vla. II

z

k

k

Vlc.

Cb.

3


30 i

i

i

i

i

k

k

k

125

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

125

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

l. v.

i ‰ œ ‰ ‰. p3 125

Glk.

Perc.

œ Œ

œ

œ

≈ œ ‰

Œ

j #œ

Œ

nœ #œ

≈ œ ‰

‰ œ ‰ Œ

Œ

l. v.

œ

Triangles

p

Œ

≈ œ ‰

œ œ

‰.

‰.

Œ

œ

Ó

j œ

3

3

Ó

÷

œ

œ Œ œ ‰

Œ

Ó

j œ

œ

Œ

Ó

œ

3

i

k

125

Œ

Ó.

œ

œ #œ ‰

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

Irregular (allegro) (√) diffused 125 i œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ p Irregular (allegro) (√) œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ diffused œ œ œ œœ œ i p Irregular (allegro) (√) diffused spicatto #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ. œ. œ. œ. œ. i #œ œ p 3 3 3 Irregular (allegro) (√) diffused œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œspicatto œ. œ. i p

œ œœ œ œœ œ œ

legato spicatto ˘ ˘ . . . . . . . . . . œ œ œ œ œ. œ. b œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ œ. b œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 5 5 5 p ord.

ord. spicatto ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. p

œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ.

œ. œ. ˘œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ legato

3

3

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ. œ. œ. ˘œ œ. legato

3

3

3

3

ord. œ. œ. œ. œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3

p

3

3

3

ord.

p3

3

Vla. I

z

Vla. II

z

k

k

Vlc.

Cb.

3

œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ 3


31

R

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

˙

Œ

œ

i

i

i

i

i

k

k

k

130

Pic.

o

F

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

130

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

l. v. 130

Glk.

Perc.

i #œ . . p Œ

÷

œ

‰.

Πl. v.

œ p

Ó

œ Œ

œ

≈ œ ‰

‰.

œ

Œ

‰.

œ

œ

‰.

œ Œ

œ œ

Œ

œ

w

≈ bœ œ ‰ ‰

ß

π

Œ

Ó

œ

Œ

Œ

Ó

Œ

˙

i

k

130

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

Irregular (allegro) (√) 130 sul . tasto . . . . . . . b œ. œ. œ. i bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 5 F p (√) sul tasto Irregular tempo (adagio) œ. b œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. n œ. œ. œ. œ. b˘œ n œ. i F p (√) Irregular tempo (moderato) œ. # œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. ˘œ œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. i 3 F 3 p 3 sul tasto (√) . . Irregular tempo (moderato) . . . œ. œ œ. œ. # ˘œ # œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. i 3 3 F p

œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. n œ.

œ. b œ.

œ.

a tempo

œ. b˘œ œ.

a tempo

œ. b œ. œ. 3

3

n œ. œ. # œ. œ.

n œ.

sul tasto

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. # œ. ˘œ n œ

œ

# œ. n œ. œ.

œ.

œ.

#˘œ

œ. œ.

R

ord. œ. œ. b˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F

rit.

œ.

œ. œ.

œ.

ord. œ. n œ. œ. b œ. 3 F 3

œ. # œ. n œ. œ. œ. œ.

œ.

F

œ.

œ. œ.

F

Irregular (allegro) œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. n œ. p rit.

œ.

œ. n œ. œ. œ. 3

œ.

3

# œ. n œ. œ. œ.

œ. # œ.

œ. œ. œ.ord. œ.

œ. # œ.

ord.

w

p

œ. b œ.

3

œ. œ. # œ. n œ.

n œ.

p p

Irregular tempo (moderato) œ. n œ. b œ. œ. œ. œ. œ. n œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. # œ. œ. n œ. œ. œ. œ

Vla. I

z

i

Vla. II

z

i

k

Ó

Glissando

k

Ó

Glissando

Vlc.

Cb.

œ.

œ.

f

w


32 ∑

134

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i i

˙.

F

o

Œ

¯œ Œ F

≈Œ

i

i

i

k

Ó

k

Ó

k

Ó.

‰.

Ó. f

#œ œ F p

∑ ‰ a1

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

œ.

F

Hn. I III

134

S

Œ

a1

œ sFp

œ ∑

f

Œ

≈ œ‰ Ó. a1

Ó

Œ

Ó.

π

œ

F

π

134

Glk.

i

÷ Œ

¿ F

i œ ‰. p

Ó.

Claves

Perc.

134

Pno.

k

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

F (√)Irregular tempo (moderato) loco œ. œ. œ. i œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. œ. œ. # œ. œ. F (√) # œ. . . i œ œ # œ. œ. n œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. F (√) # œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. # œ. # œ. n œ. n œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. i 3 3 3 3 F3 i

Vla. II

i

Cb.

Œ ‰. Ó œ œ F ° sul pont. loco œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó.

(√) 134 Irregular tempo (moderato) i b œ. n œ. b œ. œ. b œ. œ œ. œ b œ œ œ œ . . . . . .

Vla. I

Vlc.

Ó

w

P

w

f

˙. k} F k} ˙. F

P Glissando

Glissando

‰.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

sul pont.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

3

3

w

˙

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

o o

π

3

Ó

Ó

π

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

w

œ

œ.

sul pont.

w

˙

œ.

π

w

œ

π

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. sul pont.

*

Ó.

S

ord.

Ó

ord.

Ó

ord.

Ó

ord.

w

w

w

w

w

w

˙

Œ

˙ æ F

œ

ord.

¿

F

Ó

w

sul pont.

Claves

˙ o

p

o

p

˙ ˙ o

p

#˙ o

p π π

o ∑

Ó


33 ∑

i

i

Ó.

i

Œ

i

Œ

140

Pic.

∑ #œ æ S

flatt.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

w

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

‰ œ ˙ o F

k

k

i Œ

a2

i Œ

a2

i

w

‰ ‰

P

˙.

Œ o Œ

Ó

o

œ ˙ o

˙ P

o

‰ œ ˙ p f

œ

k

Ó

≈ #œ. ß

f

Œ

3

œ Œ J Œ

˙.

#˙ F

˙.

˙

˙

Ó o o o o

Œ Œ

Ó

Ó.

# ˙>˙ ..

j # œœ

f

˙

w

w

w

˙

˙

}˙ .

i w p

w

w

w

p

˙

i

p

w

Vln. III

w F

w

p

˙ π

Ó

≈ Œ

√œ

˙

F

∑ ‰

˙

ß

w

w b˙

Glissando

F

w

F œ F

Glissando

w

‰ œ. ‰ Œ f3

Ó w

F

p p

i

Vla. II

i

k

Ó

k

Ó

Cb.

˙

w

w

w

w

p p

f f

w

P P

w

j œ

p

Vla. I

Vlc.

÷

p

w w

Œ

F

o

>˙ .

w

i

˙.

w

Vln. II

Œ

o

w

p

f

P

w

140

i

# ˘˙ .

ord.

#w æ

œ #œ ≈ #œ. œ œ œ ‰

flatt.

ΠP

Ó

Œ

i

Œ ß

Ó

k

÷

#˙ æ f

P

f

‰ œ œ o

‰ Œ ß

˙.

Œ

Ó.

o

o

Πo

Ó

Ó

œ

˙. æ

Ó

i

Πf

œ

Pno.

Vln. IV

o

140

Vln. I

œ

œ

˙ P

w

˙ ∑

œ œ ˙. o F

œ ˙ o

f a2

w

k

140

Glk.

f

140

Hn. I III

w

z


34

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

bœ œ œ œ

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

Perc.

i

‰.

i

i

i

Ó

Ó

˙. p

w

k

k

> œ ≈ ‰ pS

˙

f ∑

ord.

#œ #œ#œ œ ‰ .

f

|

Œ

i

Œ

œ

i

Ó

Œ

#œ o

i

kw

œ

≈ œ. ßp

˙

Ó ß

˙

Ó ß

˙

˙

3 4

Ó F

œœœ

˙

œ

o

˙

œ

#˙ o

œ

k

÷

Pno.

kœ œ J ° 146 w i p 3

3

œ #œ œ ‰

œ. . F

œ

. ® œœ .. ..

˙

w p

˙.

i w p

w

i

Vln. III

i

p

œœ

Œ

œ. œ. f

w

w

Vln. II

œ

w

F √> b˙

F ßp

w >œ

w

p

w

o

roll.

Snare Drum

˙ æ p

3 4

œ @

œ @

w

˙

œ

w

˙

œ

#˙ æ

w

p

œ @

trem.

Vla. I

i

Vla. II

z

Vlc.

kw P

w

˙.

Cb.

kw P

w

˙.

trem.

Ͼ F

˙æ

œ #@œ

trem.

F

#˙ æ

p p

Ó f

Ó f

o ∑

‰ ß

‰ ß

∑ >œ ß

‰ ß

œ Ó. p

˙ æ ß

p ∑

˙ æ

trem.

œ ˙. ! ß

ß

Z Z Z

w

Bass Drum

Fßp F

ß

‰ ‰ ‰

*

∑ ∑

˙˙˙

÷

4 4

k

146

F

> ‰ ˙ #œ œ π

Ó.

w

F

o

o

|

|

Ó

˙

Ó

ß

3

≈ œ .≈ ß

Œ

Ó

f

a1 ‰ #œ œ nœ Œ

i

Vln. IV

Ó.

Œ

146

Vln. I

‰.

146

Hn. I III

˘œ

f

‰ Ó

T 4 4

|

C. Bn.

3 4

i

146

Z

‰ ‰ ‰ ‰

4 T4

> œ ‰. œ ç >œ ‰.

ç n >œ

Ó. Ó.

‰.

Ó.

‰.

Ó.

# >œ ‰ . ç

Ó.

ç # >œ

ç

·œ . ≈ ‰ Œ

ç # # ·œ . ≈ ‰ Œ ç w ß

#w ß

Ó Ó

i


152

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

o

Ó

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

≈ ‰

i

i

k

Ó

k

Ó

k

˙ o a2

i

i

> #œ ß

Glissando

P

w w

˙. }

w o w o Œ œ

sFp5

Ó

P

3 Fp 4

3

3

o o

w

Œ

k

÷

÷ ˙ æ P

‰ ß

œ @

‰.

> œ

œ. @

> ≈ œ.

> œ Œ

œ æ

˙ æ f

Œ Ó p

y

i

F

÷

˙ æ F

˙ æ F

> . œ‰

p

ß

k

√ w

w

w

w P

w

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

i

Vla. II

i

k˙ k

˙

o

√ w o

Ó

Ó

Ó o

Ó

3 4

‰ Œ

Ë j #œ ß

Œ

Ë j œ ß

High Cymbal

Œ Œ

secco

j œ F

ƒ

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

U3 8√ ƒ>œ ß

° ‰

‰.

#>œ ‰ . ß

loco

loco

loco

P

o

f

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

Ó

i

i

3 8

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

> # # œœ J ß Ë j œ ß

Claves

f

Ó

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

Œ

k

152

3

o

o

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ o

˙.

‰ œ ˙ o P

5

œœ œ œœœœœœœœœ sFp

˙.

P

5

f

Irregular (allegro)

w ∑

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w

k Ó.

P

˙ o

i

152

Cb.

f

Pno.

Vlc.

˘œ

152

Vln. I

35

Snare Drum

Perc.

U 3 8

i

152

Hn. I III

3 4

˙

o

˙ o

p p

o o

w

w

˙.

w

w

˙.

#>œ ‰ .

>œ ‰. ß

ß

z

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

f

œ #œ . nœ œ œ œ #œ œ œ

f


36

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

4 4

Ó

i

˙

i

Ó

i

i

159

i

˙

o

œ ‰ Œ ß

o

ß

‰ œ œ o

wo

F

Ó

‰ Œ

œ ‰. ß o

Bsn.I II

C. Bn.

k

ß

k

k

159

4 4

Œ

‰.

Glk.

Perc.

÷

Œ

159

¿ F

4 4

Ó

>œ Ó ß

˙ o

˙ F

Ó o

Ó

a1

> ‰ œ ‰ Œ

Glissando

˙ o

˙. F

œ

Ó.

o

˙.

Glissando

P

œ

o

Ó.

∑ ∑

Ó

° Œ * ß

Ó.

Ó.

z

z

Vln. IV

i

Vla. I

i

Vla. II

z

∑ w

F

w

Claves

i

i

‰ ¿

Vln. III

œ ‰. Ó. ß

Œ

Ó.

√ ‰ œœ ‰ Œ

k

ç

o

Ó

Ó

w

œ

Glissando

3

œ ‰. Ó. œ

ßP

>w

o

Cb.

ß

‰.

Œ

i

k

f

o

Vlc.

w

˙ F

Vln. II

w

˙ o

159

i

w

w

p

Ó

f

Pno.

w

F

i

159

w

Ó

ß

Vln. I

F

a2

˙ o

Snare Drum

k

o

‰ œ #œ œ ‰ œ o

Ó

Ó

Claves

i

w

œ ‰. Ó.

÷

w

3

k

Tba.

i

I Bb Tpt. II III

k

B. Tbn.

P

i

o

Hn. II IV

w

i

k

Hn. I III

Tbn. I II

Ó.

3

B.Cl.

>* ‰ œœ ß √ > ·œ . ‰. ß √ >· œ. ‰. ß

pizz.

∑ b >·œ . ‰. ß

≈ œœ ≈ Œ

Ó

≈ œœ ≈ Œ

Ó

ß

pizz.

w ∑

Ó.

ß

arco

arco

w ∑

o ∑


i

i

166

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

i

i˙ F

Ó o

iw F

Bsn.I II

C. Bn.

kΠk

ß œ

o

˙

œ

o

F

ß

w. F

f

‰.

5

p

f

6 4

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

i

÷

∑.

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

166

Glk.

Perc.

i

k

166

a1

œ. ‰ ß

f

œ o

˙. F

Ó.

Ó.

Ó.

Œ

œ

p

ß œ

ß œ

ß

High Cymbal

j œ

˘œ

secco

ß

œ. f

‰.

‰.

Œ

‰.

‰.

Ó

o

Œ

œ o

Œ

˙

ß

Ó.

k

P

4 4

P

5

œ œ œ#œ œ f œ #œ œ œ

P

5 4

o

#œ nœ œ œ f

7

w.

˙ o

7

i

a3

œ œ#œ#œ nœ f

5

Hn. I III

166

˙ o

œ œ œ #˙ . #œ nœ œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ

3

œ #œ #œ nœ nœ œ #œ œ nœ œ ˙ . f

P

∑ Ó.

Ó.

P

F

5

w.

œ

‰.

37

4 4

Ó.

Πp

≈ œ.

p

œ

o

˙.

Ó

P

œ

V5 4

˙

∑ Ó.

P

kw

F

6 4

∑ ∑ a2

˙.

œ.

P

>œ ˙

F

o

Œ

∑ Ó

œ o

œ

Pno.

6 4

5 V4

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

zw zw

˙

f

k kÓ

˙

f

∑ pizz.

œ ‰. p

‰.

œ

o o

Œ

Ó

Vln. I

166

4 4

Ó

˙

œ

Glissando

Ó

°

œ F

3

œ


38 i

i

i

i

170

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

œ

Ó. o

F

Œ Ó

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

Perc.

p

F

. ≈ œ f

œ

w o

P

w o

P

k

i

i

∑ ≈ œ.

i Œ

F

k k k

˙. F

œ

|

|

|

p

Œ

o

Œ

‰ ¿

Claves

F

170

i

°

F

œ

œ

÷

Ó

Πp

i

Pno.

‰ Ó

∑ #˙ o

#œ ‰

œ

#œ P *

Œ

w Ó

Œ

Ó

œ

o

œ

w

F

p

w

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

z

Œ

k

#œ o

#w o w

œ

˙.

F

p

F

p

F

w

w

p ∑

Œ

bw

w

o w

F

o

F

¿

¿

¿

p

3

p

f

p

F

˙

œ

p

œ

œ

œ

œ

f Œ

œ 3

3

p

arco

œ

œ

3

œ œ œ œ œ œ œ œ

p

Ó

œ

œ

f

F

w ∑

p w

w

w

¿

f

˙

w p

F

w

p

F

> œŒ pß

˙

w

F

w

p

F

p

w

¿ Ó J p

Vln. III

o

f

o

3

i

Œ

f

¿

∑ œ..

Vln. II

Cb.

P

170

Vlc.

Ó. p

o

k

Vla. II

w

k

Œ

3

Vln. I

P

170

Glk.

œ

o

|

Hn. II IV

ß

˙

a2

w

k

170

Hn. I III

a1

œ o

œ


175

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i i

5 4

w

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

P

Perc.

F œ#œ œ œ#œ nœ œ œ œ œ#œ œ#œ nœ 7 F

7

i w P

œ œ# œ œ# œ n œ œ n œ # œ œ # œ œ # œ n œ œ

˙

7

7

i

œ# œ œ # œ œ œ n œ œ œ# œ œ œ # œ n œ ˙ 7

œ

k Œ

˙. o

k

w ∑

i Ó.

5 4

œ o

i Ó.

œ o

œ o

œ

Ó

˙ o

P

œ

Ó

P

o

4 4

Œ

œ œ o

œ

‰ Ó ß

‰ Ó ß ∑

œ

Πo

œ œ # œ# œ œ ∑

Œ

P

w w

F

Ó

F

F

7

w

˙. o

k Œ

F

i w

o

Œ

œ

œ ‰ Ó ß

w

˙

œ ˙ Sp

w

P

o

o

Ó

˙ o

i

k

k

k

i

÷

175

Glk.

˙.

175

Hn. I III

39

W4 œ œ#œ œ œ œ 4

k

k

175

F

Œ

#w o

F ∑

Bass Drum

Ó

5

Œ

˙ æ ∏

F

Ó

Claves

‰ ¿ Œ F

f

œ ‰ p

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ i œ #œ nœ #œ nœ œ #œ nœ #œ nœ œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ #œ F 175

Vln. I

Irregular (prestissimo)

œœ œ œ œœ œœœœ œ œœ œ œœœœ œœ œœœ œœœ œœœœ œœ

Irregular (prestissimo)

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

F

#w

P

w

P

œ œ œœ œ œœœœ œœ œœœ œœœ œœœœ œœ z œœ œ œ œœ œ œ œ P F Irregular (prestissimo)

Vla. I

z #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P F Irregular (prestissimo)

Vla. II

Vlc.

Cb.

k #w k

œ

5 4 œ œ # œ n œ# œ œ œ œ

# œ n œ œ œ # œ œ n œ œ# œ œ œ œ œ n œ œ œ# œ

W4 œ œ# œ 4 œn œ œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ # œ

P ß œ# œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ w w

P

ß

œ œ

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ # œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

p ˙. F sp

w

ß

œ æ ß

trem.

œ æ ß

trem.

ΠΠ#w

˙.

p

o ˙. o

p

ß #w

w

w

w

˙.

w

w

w

ß

p

˙

,œ , , #œ

p

w

w

ß

o

, œ œ


40 i

i

i

180

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

#w

o

i

k w k k

˙

o

o

˙

p

. ≈ œ o

Œ

œ

p

Ó o

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

k

k

k

i

÷

k

k

180

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

180

Glk.

Perc.

180

Œ F ,œ

œ

œ œ

‰.

w

œ

P

w

ß

œ ˙

‰.

Œ

Fp

Fp œ

Pno.

180

Vln. I

Vln. II

Vln. III

Vln. IV

i

œ

p √, ˙ i p i

p √ #œ i p

‰ ,

œ ‰

,œ œ

œ œ

,

˙

π

œ

,

œ ,

œ œ

œ œ

,

˙

π

œ ,

˙

p

œ

, œ

œ

p

,œ p

œ

œ

œ œ œ

,

œ

œ

, œ

,

œ

œ ,

œ

, œ #œ

œ

œ

P p

˙

p

œ

Pp ‰

,

œ

œ

, œ

P p

œ

œ ,

œ

FP

œ ,

œ

FP œ

œ

œ

œ

˙

‰ #œ

œ ,

˙ ‰ œ F P

œ

,

œ

FP

F P œ

˙

fP , œ

FP œ

FP

ΠF

P

Vla. I

z

Vla. II

z

˙ p

k

k

Vlc.

Cb.

p

œ

œ

F

FP œ

œ

˙

P ΠF

FP ‰ F F

œ

P


41 185

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

i

p

P

i i

Œ

œ

Pp

i

œ

œ

œ

œ ‰ F P

œ

‰ F

P

œ

FP

œ

P

ß

k

#w

˙. p

w

p

≈ ‰

Ó.

Ó.

> ‰. œ

˙. p

F

F

p

w F

˙ p

w F

a1

œ #œ #œ nœ œ

F

bœ bœ nœ bœ œ

œ

f

P

Œ

œ

Œ

˙ p

p

œ

P

F

Œ

∑ œ œ œ œ œ œ œ œ

f

5

k

Œ

k

Œ

i

÷

k

k

185

˙.

P

œ

˙. p

œ

F

œ p

P

p

p

¿ ƒ

F

˙. p

#œ p ‰

œ

œ

Œ

‰ F

˙ P

f

5

‰ f

œ p f

œ P

Ó.

œ

p

œ f

∑ Bass Drum

˙

˙

Œ

f

œ œ œ œ œ œ œ

œ

w

œ p

f

P

F

F

Πf

>œ ˙

œ œ nœ œ

F

#˙ p

k

p

œ

>œ ‰. ß

˙.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Irregular tempo (adagio)

p

‰.

f

œ

p

Œ

œ

Irregular tempo (moderato)

p

f

o Ó.

œ

> ≈ œ ˙

o

w # >œ ‰ . ß

Œ

˙.

w

F

Œ

# >œ ≈ ‰ ß

w

Ó.

>œ ≈ ‰ ß

≈ ‰

>œ ‰. ß

P

œ p

>œ >œ

˙.

i Ó.

ß

˙

185

Perc.

w

#œ ‰ f P

k

i

Glk.

P

I Bb Tpt. II III

Tba.

˙.

i

B. Tbn.

F

f

k

Hn. II IV

Tbn. I II

F

X

p

œ

˙

185

Hn. I III

F

˙.

¿ ¿ Ó

Œ

÷

Ó

¿

Pno.

185

Vln. I

i

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

i

œ

p (√) ˙

œ

p

f

z ‰ #œ p z Œ k k

œ œ

˙

f

œ

p f

˙

p

œ J

p

Πf

p (√) #˙ p

f

œ J p

œ

p

,

f

‰ œ

œ

œ

œ

w

p

œ

f

˙.

w

p

f ß

F F

ß √ ˙

p

f ‰ f

X, √

˙.

‰ f

˙.

, #˙.

œ

p

œ

f

, w

p

ß

f œ

p

p

˙.

f

œ ‰ œ

F

œ

œ

P

P

F

w

Œ

Œ

ord.

ord.

œ

œ

œ œ

P

œ

P f f

‰ ‰

o ˙.

p

˙. p

P P

w ‰

œ

œ

f

˙

P f

œ

œ

P œ

f

P

‰ œ

f

‰ œ

P

˙

P œ

œ

œ

f

˙

‰ ∑

F ‰ F

,

‰ ˙ p

œ

P

f

‰ ,#œ

fF

œ

P

f p œ

F

p ˙. P

˙

p

œ

o

w

œ

œ

˙

œ

œ

f

œ P

f


42

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

f

œ #œ

œ

i

F

œ

œ

k Œ

B. Tbn.

Tba.

Perc.

f

ß

P

Perc.

œ œ bœ bœ œ œ bœ nœ bœ nœ œ nœ bœ nœ bœ nœ

o

7 4

∑ ∑

k œ k

œ

˙.

p

œ

f

190

Œ

Œ

k

k

190

6

4 4

p

w p

F

p bœ œ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ nœ

>œ >œ w ≈ ß # >œ ‰ . w .

> ¿

ç

6

F

|

F

|

‰.

‰.

P

w. P

œ œ fl fl ƒ

˙. æ P

˙. æ f

Ó p

˙æ. f

Ó p

Œ

flatt.

Œ

flatt.

>. ≈ œ ƒ

˙

w

˙æ. P

Œ

flatt.

Œ

flatt.

> ≈ # œœ ‰ Œ > ≈ œœ ‰ Œ

œœ

5 4

ww

˙

œœ

ww

ww

œœ

w

w

œ

#w

œ

P

w P

∑ High Cymbal

≈. ¿ ≈. ç

Middle Cymbal

w æp

ww

wæ p

|

|

œœ

œ

w æ p

i

flatt.

Œ

w ∑

ß

‰ ∑.

Ó p

œ œ Ó.

f

P

˙. æ f

Ó.

˙

Ó.

˙. æ P

Œ

flatt.

œ œ fl fl ƒ >œ > ‰. ≈ œ. ß ƒ ˘œ ˘œ Ó. ß

6

6

f

¿ Ó f

f3

#œ œ #œ œ nœ œ œ œ #œ nœ œ

w p

∑ Bass Drum

÷

˙ P

f

œ #œ œ œ

Œ

œ

ç

∑.

ß

Ó.

∑.

Œ

œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ

k ‰

œ ˙.

> ‰. #œ ß

f

>œ . ‰ ß

˙

i

÷

∑.

Irregular (allegro)

Tbn. I II

# >œ ‰ . ß

5 4

˙. p

k

i

œ

f

k œ

I Bb Tpt. II III

œ

Ó.

ß

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

i

i

œ

‰.

i

Hn. II IV

œ

4 4

∑ >œ

#œ œ #œ nœ œ œ #œ œ nœ œ œ œ

i

190

Hn. I III

Y 7 4

190

Œ

#w P

˙. æ o

˙ æF ∑

œ ˙. æ o

Ó

œ

p

Glokenspiel

i

œ æ

Pno.

(√) œ

œ

(√) œ

,# ˙ .

190

Vln. I

i

Vln. II

i

Vln. III

i

f ‰

ƒ ƒ

fF

(√) œ (√) œ

˙ ‰ f F

7 Y4

œ

˙

F

˙.

ƒ

# wwww # www Ï

Ó. >œ . ˙

Œ

Œ

>. ≈œ ˙ ß

ß

˙.

F

ß

>œ w .

> ‰ #œ w . ß

4 4

w

w

ƒ

˙.

#w

w

w

w

w

w

ƒ

F

ƒ

F

Vln. IV

i

Vla. I

z

Ó

Œ

Vla. II

z

Ó

Œ

Vlc.

Cb.

k œ k

P œ

f

F

œ ‰

f

f

ƒ

˙

P

œ ˙ P

ß ß

#w .

#w .

ƒ

F

o o

5 4

∑ w

œ

w

œ

w

œ

w

œ

F

ƒ

F

ƒ

F

ƒ F

ƒ

œ

w

w

œ

œ

w

w

œ

w P

œ

#w P

œ

ß ß

Œ

Œ

F


43

Z4 4˙ 195

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

i

f

o

Ó

i w æ f

˙ æ

flatt.

i

w æ

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

˙. æ ßF

k

wæ ßF

o

w æ ßF

o

195

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

4 4

B. Tbn.

Tba.

Ó

∑ ˙. æ p

œ

˙

ord.

flatt.

P

o

w æ p

flatt.

o

˙

ord.

F

o

o

Œ

flatt.

Tbn. I II

w æ

k

k

flatt.

Bb Cl. I II

o

i

w æ

˙ æ

˙

ord.

o

˙˙

Ó

p

œœ

P

o

Ó

Ó.

k

k

k

Ó

ad lib

i

Œ

÷

˙ æ

195

Glk.

Perc.

œ œ œ œ œ œ œ œ

l. v. Irregular (fast)

p

l. v.

X

P

Ó

P

Œ

¿

Claves

Ó

i

k

195

Pno.

Z4 4 (√) w

w

195

Vln. I

Vln. II

i i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

z

Vlc.

Cb.

(√)Irregular tempo (adagio) œ bœ œ œ

œ œ œ

(√) œIrregularœtempo œ(adagio) œ œ (√) Irregular tempo (adagio) œ œ œ œ

œ œ

w w

k

˙ ßF

œ

P œ

œ

P

œ. œ

œ œ

P

o

F ˙ ßF

œ b œ.

œ œ. œ œ

trem.

˙ æ

sul pont.

˙ æ

sul pont.

w··w æ

œ œ.

Divited in two sections

wo wo æ

P

Divited in two sections trem.

œ œ.

œ

o

F

k

œ œ

˙.

P

œ

œ œ œ.

œ œ

P

œ œ.

bœ œ

œ.

œ bœ œ œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ

œ.

œ. œ. œ

p

œ œ œ

œ

p

p

œ.

œ. œ

p

œ.

bœ œ

œ.

œ.

œ œ

œ

œ

œ. œ. œ

œ. œ.

œ. œ

œ

Irregular tempo (adagio)

œ œ

œ œ œ.

œ œ œ.

œ

œ œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ

œ.

œ

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ

Ó

Ó

æ ˙··˙ æ

o˙˙o æ

o o

œ

œ.

œ.

œ. œ


44 #w

w

#w

w

w π

w

w

w

bw

w

bw

Ó

˙

Ó o

Ó

˙

trem.

200

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

i

i

i

œ

œ

œ æ

˙ æ

flatt.

P

π

trem.

P

w

trem.

π

w æ

P

˙ æ

k

k

k

P

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

mute

˙

˙ æ

˙. æ

flatt.

P

π

œ

˙

ord.

Ó

o

o

o

Hn. I III

200

o

o

i

π

o

P

˙

Ó

π

k

k

k

200

Glk.

Perc.

i

X

p ∑

÷ i

k

200

Œ

¿

Claves

Ó

F

Ó.

¿

Pno.

(√) b œ.

200

Vln. I

Vln. II

Vln. III

i i i

p

œ. œ.

(√) . œ œ p

(√). œ

p (√) œ. œ

bœ œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ

œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ œ. œ

œ.

œ œ

b œ.

b œ œ. œ.

œ œ.

œ

œ.

œ. œ œ.

œ.

œ

œ

œ. œ œ. œ.

œ. œ œ.

œ. b œ.

œ œ.

œ. œ. œ

œ œ. œ.

œ b œ.

œ

œ. œ.

œ. œ œ.

œ œ.

œ. œ

œ œ.

œ œ

œ œ.

œ. œ

œ. œ

brush stroke

œ.

brush stroke

œ.

œ.

œ

œ. œ

œ.

œ.

œ

brush stroke

œ.

œ. œ

brush stroke

œ œ.

separate bow-strokes, come with off the string slightly with each note gently articulated without accent

œ œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ

œ. œ. b œ

œ œ.

œ. b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ

œ œ.

œ.

œ

œ. œ

œ.

œ œ.

œ.

œ

œ.

œ. b œ

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ œ. œ.

œ œ. œ.

œ.

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

z

k

k

Vlc.

Cb.

p

#w æ π

trem.

w æ π

trem.

sul pont.

P sul pont.

P

˙ æ

ord.

˙ æ

o

ord.

œ

Ó

Ó o

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ.


45 i

i

i

Œ π

ΠF

205

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

w

i

π

P w

i

>˙ . æ ß

flatt.

œ

p

>œ ˙ @ æ ßp

flatt.

k

k

k

Hn. I III

i

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

œ #œ nœ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ

k

k

k

205

Irregular (allegro)

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

P

p

π

mute

mute

Ó

˙ o

Ó

˙ o

205

Glk.

Perc.

i

X

p ∑

i

k

÷ 205

Pno.

(√) b œ.

205

Vln. I

i

p

œ.

œ.

(√) b œ.

œ. œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ. œ

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ b œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ œ

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ

b œ. œ.

b œ. œ

œ.

œ. œ. œ. œ

œ.

œ. œ.

œ. œ

sul pont. œ. b œ. œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ.

b œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ

b œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ.

sul pont.

Vln. II

i

Vln. III

i

Vln. IV

i

Vla. I

z

Vla. II

z

k

i

Ó

k

i

Ó

Vlc.

Cb.

p (√) œ. p (√) œ. p

œ.

œ œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ.

œ.

œ œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ. œ œ.

œ

œ.

œ.

#˙ .

œ

œ.

œ œ.

œ. œ æ

trem.

π

œ.

œ œ. œ.

œ

œ. œ.

œ. œ.

œ œ. œ. œ

#w æ P

œ.

sul pont.

œ. œ œ œ. œ œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ œ ∑ ∑

o I

I

—o æ o —o æ o

œ. œ

œ

œ. œ.

o

w æ

trem.

π

œ. œ.

œ.

sul pont.

#w æ

w æ P

w

œ

œ.

œ. œ

œ.

œ. œ. œ. œ.

œ.


46 i

i

210

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i ‰

˘ œœ

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

i ‰

˘ œœ

F

Perc.

Ó.

Ó.

œœ ‰ . ß

Œ

Ó

k

k

i

F

≈ œ bœ ≈ F ∑

>œ . ‰

‰.

Ó

#œ œ Ó .

F F

> ≈ œ œ ≈ Œ fl

Œ

œ. Œ

k

œ.

Ó

F

Œ

∑ 3

i ˙ P

o

Ó

Ó

‰ œ ‰ Œ fl F

i ˙ P

Ó o

Ó

Œ

‰.

i ‰ k

˘ œœ

F

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ nœ bœ nœ bœ œ Wind Chimes

˙ @ F

i

k

∑ œ.

n œ. b œ.

i

(√) œ

œ

œ

i

(√). œ b œ.

(√) . i #œ z z

#œ p

œ

F

n œ.

# œ.

nœ @ f

˙ æ

œ @ f

p

— i æ F — i æ

n œ.

Fla

Fla

uta ndo

uta ndo

˙ æ Gli ss

Gli ss

‡ ‡

œ. F

mute

(√) b œ.

Ó.

mute

mute

Ó

÷

˘ ‰ œ ‰ ≈ #œ ‰ fl F 3

˙

ßp

k i

>w

Ó.

k

Vln. II

Cb.

# œœ ‰ .

i

Vlc.

∑ ‰.

Vln. I

Vla. II

k

210

Vla. I

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

ord.

œ

œ

œ

œ

œ œ.

n œ.

œ.

œ @

sul pont.

Œ

œ

F

Ó

°

œ œ

œ

ord.

œ œ œ. œ

œ

ord.

œ

œ œ

‰ π k

Ó

k

œ. œ

loco Irregular tempo (adagio)

œ œ

œ

>œ ≈ ‰ ß pizz. >œ ≈ ‰ ß pizz. >œ ≈ ‰ pizz.

‰ π

œ

œ

ß pizz. >œ ß

Œ Œ Œ

œ œ

œ œ œ œ.

œ œ œ

Ó Ó Ó

œ. œ. œ #œ

œ œ œ

k

loco Irregular tempo (adagio)

Ó p p

F # wwww

#œ #œ

nœ œ.

X

# wwww

AA œ

œ @

sul pont.

œ

Irregular tempo (moderato)

l. v.

ord.

n >œ Œ

‰.

F

i

œ.

B

#œ œ Œ

j Œ œ fl F

3

ad lib

Pno.

Vln. IV

Ó

210

Vln. III

ß

Ó.

ß

Œ

œ

Ó

œœ ‰ .

i

210

Glk.

ß

Ó.

F

210

Hn. I III

AA

œ. œ.

# œ. œ.

œ œ. œ. œ œ.

Ó

œ.

œ.

œ œ.

œ.

œ œ.

œ œ. œ.

œ

œ

œ.

œ. œ. œ.

œ œ œ # œ. # œ

œ œ.

œ

œ.

œ.

œ.

œ œ.

œ œ

œ.

œ

œ.

œ œ.

œ. œ. œ. œ.

œ œ.

∑ ∑

˘ œ ‰ F *

œ. œ

œ

6

œ œ.

œ

œ. œ

# œ. # œ œ.

œ.

œ

œ.

œ œ.

œ.

œ.

œ

i

> ‰ #œ ‰ Ó

F > ‰. #œ F

œ

‰ œœ‰ Œ

Ó

i

∑ Œ

≈ œ ‰ fl

Ó Ó

œ.

Œ

Ó

Œ

Ó

œ.

œ.

œ

œ.

œ œ. œ. œ

œ œ. œ.

œ. œ.

œ.

Œ

. # œ. ‰ # œ

Œ

# œ.

3

≈ ‰

œ.

œ œ.

œ œ.

œ

œ.

f f

3

œ.


œ J Œ f

3

i

Œ

i

Ó

215

Pic.

Fl. I II

œ

5 4

Œ

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

Hn. II IV

I Bb Tpt. II III

i ‰

‰.

#œ f

i Œ

#œ 3

œ f

k Œ

B. Tbn.

Tba.

œ

Perc.

Ó

Ó

œ

k Ó.

œ ‰

Œ

#œ œ #œ œ

f

i i

Ó.

f

‰ ‰

3

œ

3

k

k Œ

i

Œ

œ ≈ œ

≈ œ

# œ.

#œ ‰ . J

3

œ

œ #œ œ 3

œ f

œ f

œ

≈ œ

œ

#œ #œ f

Œ

3

#œ f

œ

bœ œ œ œ œ œ ‰

Ó.

5 4

Ó

‰ Ó

‰.

œ

Ó.

Ó.

‰.

‰ Œ

œ

Œ

i Ó

Œ

k Ó

Œ

œ æ

High Cymbal

Ó. œ ‰.

œ œ œ #œ œ nœ #œ #œ œ nœ #œ

œ ≈ ‰ ß

(√) accel. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ p

œœ≈

Ó.

œ f

Vln. IV

i

œ. œ. œ.

pizz.

Vla. I

Vla. II

Vlc.

Cb.

i ‰ #œ ‰ ‰ 3 F i Œ k Œ k Ó

pizz.

pizz.

œ.

F pizz.

œ. œ.

œ.

p

œ

3

‰.

Ó.

o

4 4

œ. #œ ß P

#>œ ‰ . ß

5

j #œ

œ

Ó

œ

œ

‰.

œ

> œ ß

œ.

œ.

F œ.

‰ œ. ‰ ‰

œ.

œ. F

Ó

Œ

. ≈ œ ‰ Œ

Œ

F

œ.

œ. b œ. œ. œ

‰ œ ‰ #œ ‰

3

œ. œ. œ œ œ œ œ œ p

œ.

p

œ.

œ. œ.

Ë . vœ œv ≈ œ. œ # œ . œ ≈ œ ≈

. # œ. v ‰ œ. œ. œ œ œ. ‰

Ë œ

œ.

3

≈ œ ‰

œ

.‰

# œ.

‰ œ ‰ ‰. 3

5 4 œ. œ. # œ. # œ.

œv

œ.

œ. œ.

Ó

œ.

œ.

# œ.

œ.

œ.

œ.

Irregular tempo (adagio)

Ó

œ

œ.

œ. œ.

Irregular tempo (adagio)

œ.

œ œ œ œ

œ.

œ. œ.

# œ.

œ. œ. # œ.

œ. ‰. ‰.

œ. # œ.

œ.

œ. ≈

œ nœ

œ œ. œ.

œ. œ. œ. œ.œ # œ n œ œ a tempo

ƒ

a tempo

ƒ

œ. œ.

n œ.

6

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

˘œ

3

œ.

œ.

3

œ fl

œ œ.

> nœ

>œ œ

nœ nœ #œ ‰

3

pizz. Irregular tempo (adagio)

œ

#œ œ #œ

œ

pizz.

œ

Irregular tempo (adagio)

œ

œ #œ

œ

œ. . œ œ

P

‰ œ

œ œ œ P Irregular (allegro) œ#œ œ nœ œ #œ nœ œ œ nœ œ #œ œ #œ œ nœ

œ

F

œ #œ œ nœ œ #œ œ nœ œ nœ œ #œ œ #œ œ nœ Irregular (allegro)

F

#>œ

œ

z

z

ß

pizz.

non sraccato

ß

œ ‰. ß œ ‰.

ß

#œ œ

œ

pizz. non sraccato

# œ.

Œ

F > # # œœ # œ

œ œ œ œ œ nœ

ƒ Ë œ

w

6

Ë œ

‰ nœ ‰ Œ nœ

œ #œ > # œœ # œ

AB 4 4 œ #œ œ œ

œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ # œ œ ƒ .œ œ. œ. œ #œ #œ œ #œ œ œ.

# œ. Œ

n œ.

œ.

3

≈ #œ ‰ .

f

k

> œ

‰.

l. v.

œ Ó

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ.

œ.

‰.

œ œ œ œ œ œ

œ.

œœ≈

# œ.

#œ Œ

3

# œ n œ. fl

‰.

œ.

‰.

Œ

œ æ

p

F

‰.

œ.

œ. œ. p

3

œ fl

œ.

Ó.

Œ

œ f .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ F p

Ó.

> Irregular tempo (adagio) œ œ. œ. œ. ß P

œ #œ œ

nœ œ

Ó.

‰.

˙ æ

3

‰. ≈

Ó.

œ f

roll.

Ó.

(√) accel. . # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. i #œ p F .œ œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. œ. œ. œ. i F p b œ.

‰. œ ß #œ . ‰ ß

|

215

Vln. III

Ó.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ bœ

Pno.

Vln. II

œ ‰. ß

ß

÷

i

Ó.

Ò

215

Vln. I

‰.

œ

œ #œ #œ œ œ #œ #œ nœ #œ

‰.

Œ

œ œ #œ #œ nœ #œ nœ #œ

3

k

Œ Œ

‰ œ ‰ ‰

B

‰ Ó

7

i Œ

‰ œ

≈ œ œ # œ ≈ Œ.

‰ #œ

k

œ J

3

Œ

f

3

Œ

œ Ó.

œ ‰.

#œ œ ≈ œ ‰ Œ

‰.

215

Glk.

‰ Œ

3

Tbn. I II

3

215

Hn. I III

œ

Œ

i

Ó.

ß

3

3

Ob. I II

œ #œ œ

‰ Ó.

‰.

ß œ

|

|

‰ œ

Œ

œ

œ #œ œ

Œ

|

‰ œ ‰ Œ

47

AB 4 4

œ Ó. Ó.

F

œ

#œ nœ F

œ œ

nœ nœ


48

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

Œ

i

Ó

i

Ó

≈ œ œ. ≈ Œ

Ó

i Ó

Œ

F

# >œ

Ó

ß

˘ œ nœ ≈ œ #œ œ ≈ œ #œ

k œ #œ œ nœ #œ œ

≈ œ #œ ‰

‰ #œ œ ≈ nœ

>œ ß

Œ

nœ œ ‰

j œ

#œ nœ

˘œ

bœ œ f

k œ.

P

k ‰

P

#œ œ ‰ nœ

#œ ‰ . f f œ

Œ

f

Œ

˘œ

œ.

œ.

œ.

# œ.

‰.

œ.

Œ

œ.

˘œ

# œ.

œ.

# œ.

Œ

œ. # œ. n œ.

œ.

F

# œ.

n œ.

F

œ.

# ˘œ

n œ. œ

œbœ œ

f

Ó

œ.

œ œ ≈

œ

œ ≈i

6

œ.

# œ.

n œ.

œ.

œ.

# œ.

‰.

‰.

œ.

˘œ

œ.

œ.

# œ.

˘œ

‰.

Œ

‰.

‰ bœ ‰

mute off

# œ.

œ.

# œ.

œ.

œ.

œ.

# œ.

œ.

˘œ

# œ.

œ œ nœ

3

i

œ.

j œ

œ # œ œ >œ œ ‰

œ . œ œ. .

œœ‰

‰ ‰.

Œ

3

œ.

Ó j #œ

5

219

Hn. I III

Ó.

i

219

Pic.

Ó.

3

Hn. II IV

i

I Bb Tpt. II III

i

Tbn. I II

B. Tbn.

Tba.

k œ fl f

œ. œ. ≈ # œ

k ≈ k

i

÷

219

Glk.

Perc.

k ‰. 219

Pno.

k ≈

Vln. I

Vln. II

œ

(√)pizz. i #œ œ F

Vln. IV

i

œ #œ F

F

Cb.

rit.

œ

œ

œ

œ

k

œ œ

k

Œ

p

œ œ ∑ ∑

Œ

‰ #œ .

œ ‰

‰.

3

œ

ƒ

œ.

nœ ≈

œ

> ≈ œ ‰ œ. Œ

∑ > # œ œ n œ. ‰

≈ # œ. Œ

Œ

3

œ

œ

3

œ œ fl œ. . œ.

œ

œ #œ

œ p

œ‰

Œ

œ. œ œ . #œ fl # œ.

œ fl

≈ œ ‰

#œ ≈ Œ

Ó. #œ

Œ

‰.

œ

Ó

œ.

secco

f

pizz.

Œ ∑

j œ Œ f

‰.

œ Œ

œ ‰ # œ. fl

≈ #œ ‰

Œ

Bongos 3

œ J

œ

Œ

3

œ

œ Œ

pizz.

f

œ. œ.

n œ.

n œ # œ. Œ

Ó

œ

Œ

3

∑ œ œ œ. œ. œ 3

>œ . > œ ≈ œ œ œ œ œ. ≈ œ. . œ œ

œœœ

œ. # œ œ œ

œ Œ

œ

Œ

œ

∑ ‰

÷

i

≈ œ Œ

∑ ∑

Œ

‰ #œ ‰

3

‰..

œbœ œ

3

œ. .

∑ 3

‰ Œ

Œ

Œ

œ‰

œ

> ≈ œ œ ≈ œ œ . nœ œ. œ . # œ œ. . # œ œ œ fl

p

Ó

3

Œ

œ

6

œ ≈ ‰ # œ. œ œ # œ. .

‰ Ó

œ

œ ‰.

Œ

œ œ .

œ

œ œ

≈.

Œ

f

œ

œ

> œ œ ‰.

z œ

F

œ

œ

œ

≈ œ

Snare Drum

œ

œ

≈ œ. #œ

# œ.

# œ.

# >œ n œ œ ‰

Ó

Œ

œ rit.n œ rit.

œ

œ.

mute off

œ

œ

pizz.

nœ ‰

#œ œ . fl

z œ F pizz.

Vlc.

œ

œ #œ

‰ œ ‰

3

œ

ß

3

Œ

‰ #œ ‰ ‰ .

œ #œ

œ..

œ

i

Vla. II

#œ œ F

(√) 219 pizz. i œ

Vln. III

Vla. I

œ.

#œ ◊F

> œ ≈ œ. œ ≈

‰.

≈ œ ‰

‰.

œ # œ. œ.

≈ ‰. #œ œ f

# œ. f

Œ

‰ #œ ‰ 3

‰. ‰..


223

Pic.

Fl. I II

Ob. I II

E. Hn.

Bb Cl. I II

B.Cl.

Bsn.I II

C. Bn.

i

Œ

i

i

œ. F

k i

Hn. II IV

i

B. Tbn.

Tba.

Perc.

f

œ œ ≈

œ.

F

≈ œ.

œ 3F

œ.

œ. Œ

k

‰.

‰.

3

œ œ bœ œ bœ œ ‰ f

Œ

Œ

Ó

œ œ. fl

œ. œ.

œ.

3

p

œ

w p

5 4

Ó

Œ

Œ

# >˙ . æ ßp

3

p ˙˙ . . p

Ó.

Perc.

Œ

÷

Œ

223

i Pno.

k 223

˘ œ J ß

3

Œ

3 4

œ

œ

œ #œ ≈ nœ

œ ‰

# ˘œ

˘ nœ

5 4

3

œœœ # œœœ ß Ó

Vln. I

i

Vln. II

i

Ó

Vln. III

i

Vln. IV

i

Ó.

˙. ßp

Vla. I

z

Vla. II

z

Vlc.

Cb.

k

Œ

k

j œ

3

œ

6 # œ # œ # >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ nœ #œ œ œ # œ #œ 9 6 ç P >œ

P

œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ bœ œ ˙ F

#œ Œ #œ

Œ

j œ

œ ‰. ç

œ ‰. ç

arco

arco

ç

ßp œ

Ó Ó

˙ æ p

#˙ æ

p

œ

U Ó.

‰.

Thoughtlessly

#œ œ ‰ .

U Ó.

œ œ ‰.

U Ó.

Thoughtlessly

i

Thoughtlessly

4 4

#œ œ

‰.

Ó. ∑ ∑

i

i

‰.

Ó. V

Thoughtlessly

‰. #œ œ

U Ó.

Thoughtlessly

® œ ‰.

U Ó.

Thoughtlessly

‰.

U Ó.

œœ œœ ‰.

U Ó.

‰.

U Ó.

Thoughtlessly

œ

∑ ∑

3 4

# #œœœ

Thoughtlessly

k

Thoughtlessly

œœ °

*

Thoughtlessly

œ œ

√œ œ

‰.

Thoughtlessly

#œ nœ

ç ç ç ç

∑ ∑

U Ó.

U . Ó. œ ‰ 4 ◊Thoughtlessly 4 œœ U ‰. Ó

‰.

Thoughtlessly

‰ ç

6

F

Glokenspiel

6

œ

arco

ç

6

‰. ‰

arco

®

Thoughtlessly

ç

9 > œ œ #œ n œ # œ œ œ #œ nœ œ œ #œ nœ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ #œ œ nœ 6 œ #œ # œ œ œ # œ n œ # œ œ >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ #œ nœ œ 9 6 6 ç p6 b œ œ œ # œ œ n œ œ # œ œ >œ b œ œ œ œ œ œ œ œ arco ‰ 9 6 ç P3

Thoughtlessly

Bass Drum

6

roll.

6

ç ç

ç

>. ˙ æ ßp

Π6

3 4

ç

˙æ

6

arco

ç

ç

Low Cymbal

˘œ ‰. ß œœœ

ç

˙. ßp

secco

Œ

ç‰

ßF

High Cymbal Snare Drum

œ Œ

œ Œ

>. ˙

#œ #œ œ Œ

Ó

ç

> ˙˙ .. ßp > ˙˙˙.

3

œ fl ß

œ

ßp

ç

n˙ .

ç

ç

ßp

# œ. ß

œ

Œ

∑ œ fl

œ

œ

Ó

œ fl

ç

flatt.

3

œ.

ç

6

œ #œ #œ œ œ

# œ.

ç

6 > > œ #œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ #œ œ ˙ . ßp

œ.

œ

223

>˙ .

˙

49

4 4

ç

ßp

5

œ

˙ æ p

6 6 > > œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ #œ nœ #˙ . ßp

œ

œ.

mute off

k

œ

Ó 3

œ

4

k

÷

bœ œ bœ œ bœ

# œ.

i

Ó.

6

3 4

flatt.

Ó ∑

i

223

Tbn. I II

f

≈ Ó

i

k

5 4

∑ bœ œ œ bœ œ

i

Hn. I III

I Bb Tpt. II III

3 4

‰. œ

Thoughtlessly

i

Thoughtlessly

Thoughtlessly

‰.

œ

® #œ ‰ .

U Ó. U Ó. U Ó. U Ó. ∑ U Ó.

Thoughtlessly

U Ó.


Â


Feedback  

For full score and performance materials please visit: http://www.panayiotiskokoras.com/en/works.html

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you