Page 1

1 Samuël  16:  14  -­‐  23    &    Lucas  4:  31  -­‐  37

Gemeente van  onze  Heer  Jezus  Christus, Kent  u  het  programma  Goede  tijden,  slechte  tijden?  Een  programma  dat  al  meer   dan  twintig  jaar  dagelijks  wordt  uitgezonden.  Een  goede  formule  dus,  want  er   wordt  nog  steeds  volop  naar  gekeken. Ik  noem  het  niet  om  mijn  oordeel  over  deze  serie  te  geven,  maar  de  titel  is  wel   heel  herkenbaar  voor  het  verhaal  van  Saul.  Trouwens  het  is  ook  heel  herkenbaar   voor  de  meeste  van  ons. Het  leven  is  vaak  een  aaneenschakeling  van  goede  en  minder  goede  tijden.  Soms   zit  het  mee,  soms  zit  het  tegen.  Laten  we  eens  kijken  naar  een  stukje  uit  de   levensgeschiedenis  van  Saul. Het  verhaal  zoals  we  dat  gelezen  hebben,  begint  met  het  vertellen  dat  voor  Saul   de  goede  tijden  voorbij  waren  en  dat  de  slechte  tijden  aanbraken.  De  Geest  van   de  Here  God  week  van  hem.  De  Heilige  Geest  verliet  hem  en  God  liet  een  boze   geest  de  ruimte  om  Saul  parten  te  spelen. Iets  wat  je  misschien  niet  gelijk  zou  verwachten:  God  die  ruimte  laat  voor  de   duivel  en  de  demonen  om  mensen  het  moeilijk  te  maken.  Nu  zijn  er  onder  ons   misschien  genoeg  mensen  die  sowieso  moeite  hebben  met  de  duivel  en   demonen.  Ze  geloven  er  niet  in. Maar  broeders  en  zusters,  waarom  zouden  we  niet  in  de  duivel  en  demonen   geloven  en  wel  in  God?  We  zouden  een  groot  deel  van  de  Bijbel  moeten   ontkennen  of  anders  duiden,  want  de  duivel  en  zijn  demonen  komen  toch  wel   heel  vaak  voor  in  de  Bijbel. En  met  welk  recht  zouden  we  de  verhalen  over  de  duivel  ontkennen  en  die  over   God  wel  erkennen?  Zonder  nu  achter  elke  de  boom  de  duivel  te  zien,  zullen  we   toch  rekening  dienen  te  houden  met  de  macht  van  de  duivel  en  zijn  trawanten. God  laat  dus  ruimte,  of  stuurt  de  boze  geest  zelfs  op  Saul  af.  De  dienaren  van  Saul   herkennen  het  werk  van  een  kwade  geest  in  Saul  en  adviseren  hem  om  iemand  te   zoeken  die  harp  voor  hem  kan  spelen.  Zo  komt  David  bij  Saul  aan  het  hof. Het  spelen  op  de  harp  bracht  Saul  rust  en  dreef  de  kwade  geest  bij  hem  vandaan.   Dit  heb  ik  overigens  wel  eens  vaker  gehoord  en  kent  u  misschien  zelf  ook  wel.   Mensen  die  in  een  slechte  stemming  waren,  negatieve  gedachten  hadden,   knapten  aardig  op  bij  het  luisteren  van  muziek.


Het blijkt  dat  als  mensen  last  hebben  van  gedachten  die  we  aan  de  duivel  toe   kunnen  schrijven,  dat  ze  dan  behoorlijk  positiever  worden  bij  het  horen  van   christelijke  muziek.  Ook  het  opzeggen  van  de  Tien  Geboden  is  wel  genoemd  als   middel  om  verleidingen  van  de  satan  te  verdrijven. Het  heeft  dus  blijkbaar  iets  te  maken  met  waar  je  je  voor  openstelt.  Waar  je  mee   omgaat,  word  je  mee  besmet,  zeggen  we  wel  eens.  Maar  dat  geldt  in  de  positieve   variant  natuurlijk  ook.  Als  je  positieve  muziek  tot  je  door  laat  dringen  dan  zal  dat   je  gedachtengang  ook  beïnvloeden. Maar  dat  geldt  op  velerlei  manieren.  Waar  laten  we  ons  mee  in?  Naar  welke   televisieprogramma’s  kijken  we?  Naar  welke  muziek  luisteren  we?  Wat  voor   bladen  lezen  we?  Ach,  u  kunt  het  zelf  wel  aanvullen.  Waar  houden  we  ons  mee   bezig  en  waar  laten  we  ons  door  beïnvloeden,  dat  zijn  belangrijke  vragen. Laten  we  het  kwaad  niet  opzoeken.  Ook  niet  uit  nieuwsgierigheid.  Laten   jongeren  op  school  zich  niet  inlaten  met  bijvoorbeeld  glasje  draaien.  Het  kan  je   alleen  maar  ellende  opleveren. Gemeente,  laten  we  ons  vullen  door  Gods  Heilige  Geest,  of  stellen  we  ons  open   voor  kwade  geesten,  geesten  die  ons  leven  stuk  willen  maken?  Of  we  die  geesten   nu  heel  letterlijk  willen  verstaan,  of  in  de  zin  van  allerlei  machten  die  ons  het   leven  zuur  maken,  we  dienen  ons  er  tegen  te  wapen  en  er  tegen  te  verzetten. We  kunnen  niet  neutraal  staan  tegenover  deze  verleidingen  en  ontkenning  zal   het  kwaad  alleen  maar  meer  invloed  geven  in  ons  leven.  Hoe  kunnen  we  ons  dan   het  best  weren  tegen  deze  kwade  invloeden?  Daarvoor  willen  we  kijken  naar  het   gedeelte  dat  we  gelezen  hebben  uit  het  evangelie  zoals  Lucas  ons  dat  beschrijft. Jezus  gaat  naar  Kapernaüm,  een  stad  in  Galilea,  in  het  Noorden  van  Israël.  Jezus   geeft  daar  op  een  sabbat  het  volk  onderwijs  en  iedereen  staat  versteld,  want   Jezus  spreekt  met  gezag. Daar  in  Kapernaüm  is  echter  ook  een  man  in  de  synagoge  die  een  kwade,  onreine   geest  heeft.  Ongevraagd  begint  die  man,  ongetwijfeld  gedreven  door  de  onreine   demon,  te  roepen.  Hij  beveelt  Jezus  om  weg  te  gaan.  En  is  het  u  opgevallen:  de   demon  in  de  man  weet  precies  wie  Jezus  is:  De  Heilige  van  God. Jezus  hoeft  de  demon  niet  te  vertellen  wie  Hij  is.  Nee,  de  demon  herkent  Hem   direct  en  erkent  ook  Zijn  macht.  De  demon  vraagt  Jezus  of  Hij  gekomen  is  om   hem  te  gronde  te  richten.  Daarmee  geeft  de  demon  zijn  erkenning  van  Jezus   macht  weer.


Jezus beveelt  de  demon  om  de  man  te  verlaten.  De  demon  ziet  nog  wel  kans  om   de  man  op  de  grond  te  werpen,  maar  zonder  hem  daarbij  te  verwonden.  De   mensen  stonden  al  versteld  over  Jezus’  woorden,  maar  nu  helemaal  over  Zijn   macht.  Wie  is  Hij  toch? Die  vraag  mogen  wij  ons  ook  gerust  eens  stellen.  We  hebben  Kerst  gevierd,  de   geboorte  van  Jezus,  maar  Wie  is  Hij  toch?  Misschien  kunnen  we  de  vraag  ook   anders  stellen:  Wie  is  Jezus  voor  mij?  En  dat  is  een  belangrijke  vraag  gemeente. Wie  is  Jezus  en  wat  hebben  wij  bij  Hem  te  zoeken?  Is  Jezus  voor  u  een  figuur  die   optreedt  in  bijbelverhalen?  Is  Jezus  voor  u  een  historisch  persoon  die  leefde   ongeveer  tweeduizend  jaar  geleden,  maar  die  stierf  aan  een  kruis? Of  is  Jezus  voor  u  de  Zoon  van  God  die  afdaalde  in  onze  aardse  werkelijkheid,  met   Zijn  leven  betaalde  voor  onze  zonden  en  schuld  en  weer  opstond  uit  het  graf  en   eeuwig  leeft?  Met  andere  woorden  is  Hij  dé  Heilige  van  God,  zoals  de  demon  Hem   noemde? Het  is  een  wereld  van  verschil.  Is  Jezus  slechts  in  een  rol  in  bijbelverhalen,  of  niet   opgestaan  uit  de  dood,  zoals  sommigen  menen,  dan  mogen  we  vandaag  ook  niet   zoveel  meer  van  Hem  verwachten. Maar  als  Jezus  de  dood  overwonnen  heeft,  eeuwig  leeft  en  de  Zoon  van  God  is,   dan  mogen  we  ook  vandaag  nog  alles  van  Hem  verwachten.  Voor  mij  persoonlijk   gaat  het  om  het  laatste:  Jezus  leeft  in  eeuwigheid  en  Zijn  sjaloom  wordt   werkelijkheid. Daarboven  bestaat  God  en  heeft  alles  te  maken  met  ons  leven  en  onze   werkelijkheid.  Maar  dat  betekent  dan  ook  dat  ik  niet  om  Hem  heen  kan,  ook  niet   wil  overigens,  maar  dat  is  wat  anders.  Ik,  wij  kunnen  niet  om  God  heen,  maar  ook   niet  om  de  tegenkrachten  van  God.  Wij  kunnen  ook  niet  om  de  duivel  heen.  We   hebben  ermee  te  maken  of  we  nu  willen  of  niet. We  hebben  ermee  te  maken,  of  nu  wel  of  niet  in  de  duivel  en  demonen  geloven.   Er  is  geestelijke  strijd.  Er  zijn  krachten  actief  die  ons  van  God  vandaan  willen  halen   en  die  ons  mensen  onderling  tegen  elkaar  op  willen  hitsen. Moeten  we  hier  bang  van  worden?  Ja  en  nee.  We  moeten  bang  worden  omdat   bang  worden,  maakt  dat  we  op  onze  hoede  zijn.  Ik  ben  bang  om  onder  een  auto   te  komen  als  ik  oversteek  en  daarom  kijk  ik  bij  het  oversteken  goed  uit.


Ik dien  bang  te  zijn  voor  de  krachten  en  de  macht  van  het  kwaad,  want  dan  kijk  ik   goed  uit  om  niet  in  verzoeking  te  komen.  Angst  voor  het  kwaad,  voor  de  duivel   en  onreine  demonen  is  dus  goed. Maar  daarnaast  mogen  we  ook  weten  dat  Jezus  Christus,  de  Zoon  van  God,   sterker  is  en  de  macht  heeft  om  de  kwade  invloeden  in  ons  leven  uit  te  bannen.   Ten  diepste  heeft  Hij  de  satan  al  verslagen  aan  het  kruis  op  Golgotha.  Toch  gaat   de  duivel  rond  als  een  briesende  leeuw. Er  wordt  dagelijks  nog  veel  kapot  gemaakt  door  duivelse  machten.  Er  is  ook  veel   verdriet  door  wat  wij  mensen  elkaar  aandoen.  Laten  we  daarom  onze   bescherming  zoeken  bij  Jezus  Christus. Laten  we  dagelijks  bidden  dat  Hij  ons  tegen  het  kwaad  wil  beschermen,  zoals  we   dat  overigens  ook  doen  in  het  Onze  Vader:  ‘en  leid  ons  niet  in  verzoeking,  maar   verlos  ons  van  de  boze.’ Laten  we  ook  bidden  dat  Hij  de  gemeente  beschermd.  We  hebben  zelf  een  grote   taak  om  te  voorkomen  dat  we  verzocht  worden  door  ons  niet  met  alles  in  te   laten,  maar  ten  diepste  is  het  Christus  alleen  die  ons  werkelijk  kan  beschermen. Het  advies  is  dus  bid  en  werk.  Bid  dagelijks  om  Gods  bescherming.  Werk  aan  het   omgaan  met  positieve  zaken  en  de  omgang  met  kwade  praktijken  te  vermijden.   Bestrijd  onrecht.  Kies  voor  God  en  ga  met  Hem.  We  krijgen  er  geen  spijt  van,  want   de  uiteindelijk  overwinning  is  voor  onze  Heer. Lof  zij  de  Vader  en  de  Zoon  en  de  Heilige  Geest. Amen.

Geestelijke strijd  

Preek 9 januari 2011 door ds. J.J. van der Sleen, PKN Surhuisterveen Boelenslaan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you