Page 1

OPAS OPISKELIJAN 2016-2017

1


Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

2

REHTORIN TERVEISET

4

VALMENTAVAN TYÖOTTEEN MUKAINEN OPISKELU

7

Työskentely, vuorovaikutus ja tiedottaminen oppilaitoksessa

7

​LUKUVUODEN AIKATAULUT

8

OPINTOJEN SUUNNITTELU

10

​ OPS-opiskelun ja opintojen henkilöH kohtaistaminen Opintopolut Kahden tutkinnon suorittaminen ​Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Ammattiosaamisen näyttö ​Verkko-opetus Tukiopetus Opiskelijavaihto Opiskelijatietojärjestelmä - Wilma ​Opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen OPISKELIJAN ARVIOINTI

10 11 13 14 14 16 17 18 18 19 20 21

Osaamisen arviointi 22 Arvioinnin korottaminen ja oikaiseminen 24 Arvioinnin uusiminen 25 Opintosuoritusote ja tutkintotodistus 26

2

OPINTOSOSIAALISET ETUUDET Ruokailu Ateriakorvaus Ruokailuajat ja erityisruokavaliot Opiskelija- ja Sakkikortti Matkat Opintotuki Vakuutusturva Asuminen OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Opiskelijan oikeudet Opiskelijan velvollisuudet Poissaolot ja myöhästymiset Oppilaitoksen omaisuuden käsittely Tupakka ja päihteet Tieto- ja viestintätekniikka Verkon käyttö ja netiketti Käyttäjätunnukset ja salasanat Omien tiedostojen tallennus Sähköposti Tietokoneluokkien käyttö Omien laitteiden käyttö Opiskelijan tärkeimmät linkit OPISKELIJAN PALVELUT Opiskeluhuoltopalvelut Ryhmävalmentaja Opinto-ohjaaja Kuraattori- ja psykologipalvelut Erityisopetus ja HOJKS

27 27 27 28 29 29 30 31 33 34 34 35 37 38 38 39 39 40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 45


Opiskeluterveydenhuolto 46 Tutortoiminta 47 Sovittelu 47 Yhteistyö kodin ja huoltajien kanssa 48 Seurakuntien opiskelijatoiminta 49 Opintotoimisto 49 Kahvio-/myymälä-/ravintolapalvelut 50 Asiakastyöt 51 Dataotso 51 TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Kestävä kehitys Järjestyssäännöt Turvallisuusohjeet Toiminta onnettomuus ja -kriisitilanteissa Terveydentilaselvitykset Työturvallisuus Tavaroiden ja vaatteiden säilytystilat Pysäköinti OPISKELIJAT VOIVAT VAIKUTTAA Opiskelijakunta Maakunnallinen opiskelijatoiminta Opiskelijakunta PYRO Opiskelijakyselyt KILPAILUTOIMINTA Ammattitaidon SM-kilpailut, Taitajakilpailut SAKUstars kulttuurikilpailut Urheiluvalmennus

www.pkky.fi/amo/joensuup #amojpedu

52 52 52 54 55 55 55 57 57 59 59 59 59 60 61 61 61 61

URA- JA JATKO-OPINTOPALVELUT

62

YHTEYSTIEDOT

63

3


Rehtorin ja koulutusjohtajien terveiset Ammatin- ja koulutusväylän valinta on tärkeä omaan elämää koskeva päätös. Valintasi – ammatillisen perustutkinnon suorittaminen – ei sulje pois muita mahdollisuuksia, vaan se antaa eväitä ja osaamista myös myöhemmille tärkeille valinnoille ja päätöksille. Olet elinikäisen oppimispolun alussa. Tällä polulla tarjoamme Sinulle opetusta, ohjausta ja ajanmukaisia oppimisympäristöjä, joiden tukemana voit kehittää osaamistasi ja valmistautua ottamaan vastaan työelämän, jatko-opintojen tai yrittäjyyden haasteet. Toimintamme perustuu valmentavaan työotteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Uskomme siihen, että läsnä olemalla, yhdessä tekemällä, käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä ja tukemalla opiskelijoita heidän vastuullisissa valinnoissaan saavutamme opiskelijoiden luottamuksen, synnytämme opiskelijoiden osallisuuden tunnetta, tietoisuutta ja mielekkäitä oppimiskokemuksia. Valmentavassa työotteessa on kyse kasvattamisesta ja kasvamisesta, vastuun antamisesta ja vastuun ottamisesta ja siitä, miten kouluyhteisössä yhdessä rakennetaan luottamuksen ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Tehtävämme on siis tukea Sinun ammatillista, henkistä ja sosiaalista kasvua. Tämä prosessi ei voi kuitenkaan onnistua ilman Sinun omaa vahvaa panosta ja sitoutumistasi asialle.

4

Parhaimmillaan tästä seuraa opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja kasvaminen aktiivisiksi toimijoiksi, yhteiskunnan jäseniksi, jotka kehittävät yhteisönsä toimintaa ja kehittyvät osana yhteisöä. Kysyvä ei tieltä eksy? Osa ammatillista kasvua on hoitaa omia asioita ennakoivasti: kysyä neuvoa kun ei ymmärrä, antaa suoraa palautetta sen sijaan, että jättäisi puhumatta tai puhua takanapäin jne. Ota aina, kun siltä tuntuu, yhteys esim. ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan, kuraattoriin, ammatilliseen ohjaajaan tai terveydenhoitajaan – miksi ei myös muihin opettajiin, koulutusjohtajiin tai rehtoriin. Tietoa oppilaitoksemme toimintatavoista ja pelinsäännöistä löydät tästä opiskelijan oppaasta tai nettisivuiltamme www. pkky.fi/amojp. Huomioi myös, että Pohjois-Karjalan Ammattiopistot Joensuu palvelut (AmoJp) sekä Tekniikka ja kulttuuri (AmoJtk) toimivat samoilla kampuksilla ja tiloissa Joensuussa. Lisäksi Peltolan ja Niskalan kampuksilla on myös Aikuisopiston koulutuksia. Harri Pölönen, rehtori ​ ilja Halonen, koulutusjohtaja M Ritva Pakarinen, koulutusjohtaja ​ Heikki Hujanen, koulutusjohtaja


VALMENTAVAN TYÖOTTEEN 4 ELEMENTTIÄ

5


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PERUSTA Ammatillisen koulutuksen toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat toimintamme arvopohja (vastuullisuus) ja toimintaamme ja päätöksentekoamme ohjaavat ihmis-, oppimis- ja tietokäsitykset. IHMISKÄSITYS Pidämme opiskelijaa aktiivisena toimijana, joka tekee yksilöllisiä valintoja ja vaikuttaa itse omaan oppimiseensa ja on itse vastuussa omasta oppimisestaan. Opiskelijalla on pyrkimys hyvään ja itsensä kehittämiseen. Opiskelijalta odotamme toisten huomioimista, erilaisuuden hyväksymistä, osallisuutta ja yhteistyötä. Henkilöstömme: opettajien ja muun henkilöstön tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijaa oman aktiivisen toimijan roolin löytämisessä. Myös henkilöstöltämme odotamme toisten huomioimista, erilaisuuden hyväksymistä, osallisuutta ja yhteistyötä. Tehtävämme on rakentaa erilaisille oppijoille vaihtoehtoisia väyliä edetä opinnoissaan. OPPIMIS- JA TIETOKÄSITYS Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön taitojen integroitunut kokonaisuus, joka näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja kykynä ratkaista ongelmia työtilanteissa. Ammattitaitoa täydentävät tut-

6

kinnon osat ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittäminen ovat keskeisiä osatekijöitä ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Opiskelijalla on aktiivinen rooli oman tieto- ja taitorakenteensa jäsentäjänä, tiedonhankkijana, kriittisenä käsittelijänä ja arvioijana. Henkilöstömme tukee opiskelijaa tässä aktiivisessa omien tietorakenteiden muokkaamisessa ja uudelleen järjestämisessä eli oppimisessa. Opiskelun tavoitteena on kehittää myös opiskelijan kykyä valikoida tietoa ja erottaa tietovirroista olennainen tieto. Tarjoamme opiskelijoille henkiset ja fyysiset puitteet sekä ohjattuun että itsenäiseen tiedonhakuun. Oppimisprosessin eri vaiheissa opiskelijoilla on oikeus ja mahdollisuus saada palautetta oppimastaan ja käydä ohjaus-, arviointi- ja reflektiokeskusteluja opettajien, työelämän edustajien ja vertaisopiskelijoiden kanssa. Tämä tukee opiskelijan oman osaamisen arviointitaitojen kehittämistä, kykyä oppia uutta kokemuksia hyödyntäen ja ongelmanratkaisutaitoa käyttäen. Tuemme erilaisin toimenpitein opiskelijaa elinikäisen oppimisen taitojen kehittymisessä.


Valmentavan työotteen mukainen opiskelu Opiskelua ammattiin ohjaa osaamisperusteisuuden periaate. Se tarkoittaa sitä, että koulutus toteutetaan työelämän toiminta- ja työtehtäväkokonaisuuksien mukaisesti huomioimalla yksilöiden tavoitteet ja aikaisemmin hankittu osaaminen. Tulevassa ammatissa tarvittavia taitoja ja tietoja opitaan ensisijaisesti tekemällä alan työtehtäviä ja arvioimalla omaa ja muiden toimintaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Ammatillinen osaaminen on ammattiteorian ja käytännön taitojen muodostama kokonaisuus, joka näkyy yksilön ja ryhmän sujuvana yrittäjämäisenä toimintana, kykynä tehdä ja toimia ja kykynä ratkaista myös ongelmia työtilanteissa. Ammatillisia osaajia koulutetaan valmentavalla työotteella. Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan kehittymään aktiivisena toimijana ja oman alansa ammattilaisena, joka haluaa oppia, kehittää ammatillista osaamistaan ja itseään sekä tehdä vastuullisia valintoja omien kykyjensä ja valmiuksiensa mukaisesti. Valmentava työote näkyy käytännössä laadukkaana henkilökohtaistamisena ja vastuullisina valintoina, yhdessä työskentelynä ja tekemisenä, monipuolisena opiskeluna erilaisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelijasta välittämisenä ja hänen työkykyisyytensä tukemisena.

TYÖSKENTELY, VUOROVAIKUTUS JA TIEDOTTAMINEN OPPILAITOKSESSA Oppilaitoksen, sen antaman opetuksen ja ohjauksen tehtävänä on valmentaa opiskelijoista ammatillisia osaajia. Jotta tämä onnistuisi, opiskelun ja oppimisen on oltava tavoitteellista, suunnitelmallista sekä opiskelijoiden lähtökohdat, taustat ja odotukset huomioivaa. Toimintaa oppilaitosyhteisössä linjataan yhteisillä toimintaohjeilla, joiden tarkoituksena on luoda selkeyttä arkipäivän tilanteisiin. Yhteisillä ohjeilla, toimintaperiaatteilla ja niiden soveltamisella mahdollistetaan opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Opiskelijoiden ja henkilöstön vastuullisuus näkyy mm. avoimena, kannustavana ja yhteisöllisenä toimintana sekä haluna ottaa vaikeatkin asiat puheeksi etukäteen. Opiskelija voi vaikuttaa oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittämiseen mm. vastaamalla palautekyselyihin, osallistumalla opiskelijoiden kuulemistilaisuuksiin ja toimimalla aktiivisesti opiskelijakunnassa. Ajankohtaisista ja kiireellisistä asioista tiedotetaan opiskelijoille Wilmassa pikaviesteillä, tekstiviesteillä ja sähköposteilla (opisknro@edu. pkky.fi) sekä sähköisellä työpöydällä.

7


Lukuvuoden aikataulut 1. jakso 10.8.2016–30.9.2016 2. jakso 3.10.2016–30.11.2016 3. jakso 1.12.2016–3.2.2017 4. jakso 6.2.2017–5.4.2017 5. jakso 6.4.2017–2.6.2017

SYYSLUKUKAUSI 2016 Aloitus ke 10.8.2016 Syysloma, vk 42 ma–pe 17.–21.10.2016 Syyslukukausi päättyy pe 23.12.2016 Joululoma la–su 24.12.2016–8.1.2017

KEVÄTLUKUKAUSI 2017 Aloitus ma 9.1.2017 Talviloma, vk 10 ma–pe 6.–10.3.2017 Pääsiäisloma pe–ma 14.–17.4.2017 Vappu ma 1.5.2017 Helatorstai to 25.5.2017 Lukukausi päättyy pe 2.6.2017 KOTIVÄENILLAT • Niskala 6.9.2016 klo 17:00 • Peltola 8.9.2016 klo 17:00 • Otsola 29.9.2016 klo 17:00

8

VALMISTUMISJUHLAPÄIVÄT • 28.10.2016 klo 13:00, Niskalan auditoriossa • 2.12.2016 klo 13:00, Niskalan auditoriossa Ammatillinen valmistujaisjuhla • 2.12.2016 Ylioppilasjuhla Joensuun Lyseon lukiolla klo 15:00 TAPAHTUMIA SYYSLUKUKAUDEN AIKANA • ​Turvallisuusviikko 12.–16.9.2016 (vk 37) • Henkilöstön suunnittelupäivä 19.9.2016 • Hyvinvointivirtaa -teemaviikko 31.10.–4.11.2016 vk (44) • 15.–17.11.2016 Toisen asteen yhteys • Henkilöstön suunnittelupäivä 21.11.2016 • 2.12.2016 Itsenäisyyspäivän lipunnosto • 23.12.2016 klo 12 Joulukirkko Joensuun ev.lut. kirkko • Opiskelijoiden kuulemis- ja vaikuttamistilaisuudet TAPAHTUMIA KEVÄTLUKUKAUDEN AIKANA • Henkilöstön suunnittelupäivä 16.1.2017 • Kansainvälisyysviikko 23.–27.1.2017 (vk 4) • Kahden tutkinnon suorittajien Vanhojen tanssit pe 17.2.2017 • Tuhat Työpaikkaa Tarjolla 2017 -tapahtuma 24.2.2017 • Henkilöstön suunnittelupäivä 20.3.2017 • Henkilöstön suunnittelupäivä 26.5.2017


• 28.4.2017 klo 13:00 Valmistujaisjuhlat Peltolan auditoriossa. • 2.6.2016 Valmistujaisjuhla. • Ylioppilasjuhla Joensuun Lyseon lukiolla 2.6.2017 • Päättökysely valmistuville opiskelijoille

AMOJP SOSIAALISESSA MEDIASSA Kannustamme avoimeen toimintaan sosiaalisessa mediassa. Anna osaamisen näkyä! #amojpedu #niskala #otsola #peltola #joensuu #pkky FACEBOOK AmoJp:n löytää Facebookista osoitteesta: http://facebook.com/ammattiopistojoensuupalvelut. Julkaisemme sivuilla oppilaitoksen toiminnasta kertovaa sisältöä. Muita Facebook-sivujamme: Opiskelijaravintola Kiesa: http://facebook.com/RavintolaKiesa OtSoppi & DataOtso: http://facebook.com/otsoppi Parturi-kampaamo Oppitukka: http://www.facebook.com/oppitukka Kosmetologien Oppihoitola: http://www.facebook.com/oppihoitola

INSTAGRAM AmoJp löytyy Instagramissa amojp_pkky. http://instagram.com/amojp_pkky Julkaisemme oppilaitoksen toimintaa kuvin ja videoin aktiivisesti. #matkailuvirkailija #kodinhuoltaja #toimitilahuoltaja #merkonomi #kokki #tarjoilija #kosmetologi #parturikampaaja #lähihoitaja #datanomi #leipurikondiittori YOUTUBE Julkaisemme satunnaisesti yksiköissä tuotettuja videoita YouTubessa. Toimimme nimellä amojpedu. Löytyy osoitteesta: http://www.youtube.com/user/AMOJPpkky FLICKR Virallisissa tilaisuuksissa otettuja valokuvia julkaisemme Flickrissä. Tässä palvelussa julkaistut valokuvat ovat ladattavissa myös itselle. https://www.flickr.com/photos/125087787@ N08/ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden sosiaalisista medioista vastaa TVT-tuottaja Tuomas Partanen.

9


Opintojen suunnittelu AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle laajat ammatilliset taidot alan työtehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suoritettujen osaamisalan opintojen mukaisesti. Työelämään voi siirtyä heti perustutkinnon jälkeen tai voi hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika voi vaihdella riippuen opiskelijan aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN RAKENNE: 1. Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista vähintään 30 osp. 2. Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) 3. Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp)

HOPS - OPISKELUN JA OPINTOJEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN Opinto-ohjaaja käy heti opintojen alkuvaiheessa kaikissa ryhmissä esittelemässä opintojen kokonaisrakenteen, osaamisen tunnustamisperiaatteet ja erilaisten valintojen vaikutuksen jatko-opintoihin. Ryhmänohjaaja kertoo alakohtaisesta opetussuunnitelmasta ja opintojen tavoitteista. Hän perehdyttää myös jaksosuunnitelmaan ja lukujärjestykseen sekä arvioinnin muodostumisen perusteisiin. Lisäksi ryhmänohjaaja kertoo uusille opiskelijoille opiskelijan oppaan keskeisistä sisällöistä. Jokainen opiskelija laatii yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) heti opintojen alussa. HOPSin tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman tutkinnon rakenne sekä helpottaa omien opintojen suunnittelua ja etenemisen seuraamista. Opiskelijan HOPSiin kirjaamat tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojen suunnittelua, johon liittyy valintojen tekemistä ja mielekkäiden opiskelutapojen löytymistä. Sen jälkeen kun opiskelija on kirjannut HOPSlomakkeeseen omat tavoitteensa, ryhmänohjaaja käy opiskelijan kanssa tulo-/tutustumis- ja HOPS-keskustelun, jossa käydään yhdessä läpi

10


opiskelijan opintojen henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelman opintojen kulusta. Käytännössä opiskelija ja ryhmänohjaaja tekevät yhdessä sopimuksen siitä, mitä, miten ja milloin opiskelija opiskelee. HOPSia täydennetään koko opiskeluajan. HOPSin toteutumista seuraavat opiskelijan lisäksi ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja, tarvittaessa myös muu opiskeluhuoltohenkilöstö. HOPS laaditaan Wilman HOPS-lomakkeelle. Alle 18-vuotiaan huoltajalla on mahdollisuus seurata Wilman kautta opiskelijan opintojen etenemistä, opetuksen toteutumista, poissaoloja ja lukujärjestyksiä. OPPIMISVALMIUKSIEN KARTOITUS Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat tekevät oppimisvalmiuksien kartoituksen, johon kuuluu lukitestin ohella sekä matematiikan ja kielten lähtötasotestit. Minä oppijana opintoihin kuuluu oppimistyylitesti, joka tehdään ennen ensimmäistä HOPS-keskustelua tai osana tulohaastattelua. Testeissä esille nousseet kokonaisuudet kirjataan HOPSiin. Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

OPINTOPOLUT Ammatillista perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan eri tavoin. Hän voi suunnata omia opintojaan valitsemalla alla kuvattujen polkujen opintoja voimassa olevien tutkinnon perusteiden ja toteutussuunnitelmien mukaisesti. Erilaisten polkujen tarjoamista mahdollisuuksista keskustellaan aina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hopsin) laatimisen yhteydessä. TAITAJAPOLKU Taitajapolkuun sisältyvien opintojen aikana tutustutaan ammattitaitokilpailutoimintaan ja suoritetaan Huippuosaajaksi valmentautumisen tutkinnon osa. Taitajapolun valinneet opiskelijat osallistuvat oppilaitoskohtaisiin Taitaja -karsintoihin, joista valitaan osallistujat Taitaja SM-semifinaalikilpailuihin. Kyseisten kilpailujen kautta on mahdollista päästä varsinaiseen valtakunnalliseen, vuosittain järjestettävään loppukilpailuun. Kansallisissa kisoissa menestyneille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuuus valmentautua myös kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, esimerkiksi suorittamalla oppisopimuskoulutuksena ammattitutkintoon johtavaan koulutusta. Kansainvälisten ammattitaitokilpailujen valmennukseen osallistuvista henkilöistä valitaan Suomen edustajat EuroSkills ja WorldSkills kilpailuihin.

11


Lisätietoa ammattitaitokilpailutoiminnasta www.skillsfinland.com YRITTÄJYYSPOLKU Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon osia ja niiden toteutuksia yrittäjämaisesti esim. osallistumalla aitoihin työelämän projekteihin, joissa työskennellään yhteisöllisesti ja johon valmentaudutaan mm. yrittäjyysleirien ja innopäivien avulla. Lisäksi opiskelija voi perustaa yksin tai yhdessä muiden kanssa NY-yrityksen, jonka kautta voi suorittaa tutkinnon osia ja työssäoppimista yritystoiminnan laajuudesta riippuen. Opiskelija voi jatkaa NY-yrityksen toimintaa valmistumisen ja/tai lukuvuoden jälkeen niin halutessaan. Halukkaille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus myös suorittaa tutkinnon osia yrittäjän ammattitutkinnosta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa osuuskuntia. KANSAINVÄLINEN POLKU Kansainvälisyydestä kiinnostuneet opiskelijat voivat valita erikseen määriteltyjä kv-opintoja ja suorittaa työssäoppimista kansainvälisessä työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi kieliopinnot ovat olennainen osa kvpolkua. Käytännössä kielitaito vahvistuu myös siten, että toimii kv-tuutorina oppilaitoksen kv-opiskelijoille ja/tai kv-opiskelija on työparina työssäoppimisjaksolla.

12

KAHDEN TUTKINNON POLKU JA JATKO-OPINTOPOLKU Jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat voivat suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon (kahden tutkinnon polku). Kahden tutkinnon polun lisäksi opiskelijat voivat vahvistaa äidinkielen, vieraiden kielten ja/tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista sekä yleisiä opintovalmiuksia joko opiskelemalla yhteisiä tutkinnon osia normaalia enemmän, suorittamalla ammattikorkeakouluopintoihin valmentavia opintoja (Väylä-opintoja) tai mahdollisuuksien mukaan valitsemalla opintoja Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta (jatko-opintopolku). LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMISJA AMMATTIPOLKU Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan opiskella ja kehittää osaamistaan normaalia enemmän työpaikoilla (laajennettu työssäoppimispolku). Lisäksi työelämään suuntava opiskelija voi parantaa työllistymisensä edellytyksiä suorittamalla kahden osaamisalan opintoja osana ammatillista perustutkintoaan (laajennettu ammattipolku).


KAHDEN TUTKINNON SUORITTAMINEN Ammattiopistot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Tällöin opiskellaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan kurssit ja/tai reaaliaineen kurssit. Nämä opinnot korvaavat ammatillisissa perustutkinnoissa yhteisten tutkinnon osien, ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opintoja. Kolmivuotisen (180 osp) ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin myös ilman lukio-opintoja, mutta hyvä menestyminen yo-kirjoituksissa edellyttää lukiotavoitteista opiskelua. Arvosanoilla on merkitystä hakeutumisessa jatkoopintoihin. Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista. Opintojen etenemiseen tarvitaan säännöllistä opiskelua ja itsekuria. Kahden tutkinnon suorittaminen onnistuu parhaiten, jos opiskelijalla on kirjoitettavissa aineissa riittävän hyvät perustiedot. Peruskoulutodistuksessa lukuaineiden keskiarvon suositellaan olevan vähintään seitsemän. Lisätietoja kahden tutkinnon opiskelusta löytyy Opiskelijan sähköiseltä työpöydältä.

YHTEYSTIETOJA Ammattiopisto Koordinoiva opinto-ohjaaja Tuija Alhainen, p. 0500 573 243 Opintosihteeri Sirpa Lehkonen, p. 050 521 1224 Aikuislukio Aikuislinja-apulaisrehtori Jukka Hurskainen, p. 050 338 1875 Koulusihteeri Marja-Leena Hämäläinen, p. 050 439 1059 Erityisopettaja Tanja Paasikallio, p. 050 441 4555 Opinto-ohjaaja Mikko Varis p. 050 338 1872 Aikuislinjan toimisto Koskikatu 8, 80100 Joensuu Avoinna ma–to klo 12.00–18.45 pe klo 9.00–12.00.

13


AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Opiskelijalla on oikeus hakea aiemmin suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamista/hyväksilukua, jos ne ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman mukaisia (L 601/2005 30 §, 787/2014, 30§). Osaamista arvioidaan jo opintojen alkaessa ja osaamisen taso selvitetään vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Osaamisen tunnistaminen on pohjana henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. (A 603/ 2005, 10 §, 1 mom.) Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia

14

timuksiin ja tavoitteisiin. Osaamisen tunnustamiset kirjataan Wilmaan. Lisätietoja osaamisen tunnustamisesta saa ryhmänohjaajalta ja opinto-ohjaajalta. ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN Jos eri oppilaitosten arvosana-asteikot eroavat toisistaan, hyväksilukeva oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuudet opiskelijan eduksi. Arvosanat muunnetaan seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: Ammatillinen oppilaitos

Lukio

1–3 kiitettävä 3

1–5 kiitettävä 5

hyvä 2

hyvä 4 hyvä 3 tyydyttävä 2 tyydyttävä 1

5 – 10 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 8 tyydyttävä 7 kohtalainen 6 välttävä 5

tyydyttävä 1

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN

Opiskelijan aiemmin tai opiskelun aikana hankittu osaaminen muissa oppilaitoksissa, työelämässa tai harrastuksissa voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa ja sitä kautta lyhentää opiskeluaikaa. Osaamisen tunnustaminen tulee tehdä aina ennen kyseisten opintojen aloittamista.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on se, että osa opetussuunnitelman perusteissa määritellystä ammattitaidosta opitaan työpaikalla. Samalla saadaan yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

Ryhmänohjaaja tekee alkukartoituksen opiskelijan osaamisen tunnistamiseksi. Arvioitaessa osaamisen laajuutta ja sopivuutta, verrataan sitä aina tutkinnon osan ammattitaitovaa-

Oppimista toteutetaan työpaikoilla, joiden kanssa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä on kirjallinen puitesopimus (koulutuksen järjestäjän ja työssäoppimispaikan välinen sopi-


mus). Sopimuksella varmistetaan työpaikan soveltuminen työssäoppimispaikaksi. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on myös kehittää työ- ja elinkeinoelämän kanssa verkostoja ja kumppanuuksia, jotka parantavat opiskelijoiden työllistymistä ja varmistavat yritysten sekä muiden työpaikkojen ammattitaitoisen työvoiman saantia. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia myös laitteiden ja koneiden yhteiskäytölle sekä työnantajan henkilöstön koulutukselle, uusille työtavoille ja menetelmille. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi ja koulutuksen laadun varmistamiseksi työpaikkaohjaajat koulutetaan. SUUNNITTELU • Ohjaava opettaja kertoo työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ohjaa paikan haussa viimeistään edeltävässä jaksossa. • Ohjaava opettaja varmistaa paikan soveltuvuuden tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja turvallisuuteen nähden sekä vastaa tarvittavien sopimusten laadinnasta työpaikan kanssa ennen jakson alkua. • Suunnitelma perustuu tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden lisäksi suunnitelmaan kirjataan mm. työtehtävät ja työvuorot. • Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja vahvistavat allekirjoituksellaan, että ovat

tietoisia yhteistyösopimuksen ehdoista ja oppimisen suunnitelman sisällöstä. OHJAUS • Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta työpaikalla. • Opettaja käy työpaikalla, mutta myös muilla tavoin ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista jakson aikana sekä on tavoitettavissa. • Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat myös seurata opiskelijan oppimista oppimispäiväkirjasta. Työpaikkaohjaaja voi myös kommentoida oppimispäiväkirjaan. ARVIOINTI JA PALAUTE • Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat koko jakson ajan palautetta siitä, miten opiskelija edistyy asetettuihin tavoitteisiin nähden. • Arviointiin (arviointikeskustelu) osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja. Työpaikkalla tapahtuva arviointi on oppimisen arviointia eli palautetta siitä, onko opittu tavoitteen mukaiset asiat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja muut opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja mahdollisen Kelan koulumatkatuen. Koulumatkatuki kannattaa hakea heti työssäoppimisen alkaessa, ks. lisätietoja kohdasta Matkat.

15


Työnantaja ja opiskelija voivat myös tehdä työsopimuksen jolloin opiskelija voi saada palkkaa. Opiskelijalle kuuluu ruokailu myös työsopimussuhteessa tapahtuvassa oppimiseen. Muista työoloja koskevista asioista sovitaan työpaikka- ja oppilaitoskohtaisesti. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisten opintojen tutkinnon osista (135 osp). Ne ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne toteutetaan pääasiassa työssäoppimisen yhteydessä. Poikkeuksena ovat kuitenkin ne valinnaiset opinnot, jotka sisällöltään ovat yhteisiä opintoja tai lukioopintoja. Näitä opintoja ei arvioida näytöillä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan myös vapaasti valittavista opinnoista (10 osp), mikäli ne ovat ammatillisia. Opettaja hyväksyy opiskelijan näyttösuunnitelman hyvissä ajoin ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näytön aikana työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja seuraavat ja havainnoivat opiskelijan työskentelyä. Opiskelijan on tiedettävä mitä häneltä näytössä odotetaan ja milloin häntä arvioidaan. Työtä tehdään vähintään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

16

Arvioitsijoina voivat toimia vain suunnitelmassa nimetyt henkilöt ja arviointi voi perustua vain näyttösuunnitelmassa määriteltyihin työtehtäviin ja siinä ilmoitettuun ajankohtaan. Tarvittaessa näyttöä täydennetään arviointikeskustelussa lisäkysymyksin. Arviointi perustuu tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin. Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelija-arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta muutoksineen (L 630/1998, L 479/2003, L 601/2005, A 811/1998, A 603/2005, 787/2014, 25 § ) sekä Opetushallituksen määräys (M 32/011/2005) ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman perusteista.


VERKKO-OPETUS VERKKO-OPINTOTARJOTIN WILMASSA Opintoihin voit liittää opintoja myös Verkkoopiston opintotarjonnasta. Verkko-opintoina lukuvuonna 2016-2017 tarjotaan yhteisiä opintoja ja muutamia ammatillisia tutkinnon osia.

NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT Sähköinen työpöytä Sähköposti: verkko-opisto@pkky.fi Facebook: Pohjois-Karjalan Verkko-opisto Verkko-opiston oppimisympäristö: pkky.arcusys.fi Tulliportinkatu 3, H-talo, Joensuu Ville Tuominen

Verkko-opiston tarjonta löytyy omasta Wilmasta ja sähköiseltä työpöydältä. Wilman kautta voi myös ilmoittautua verkko-opintoihin. Verkko-opisto informoi kaikkia opiskelijoita lukuvuoden aikana niistä ajankohdista, jolloin verkko-opintohin on mahdollisuus ilmoittautua. Myös muina aikoina voi ottaa yhteyttä Verkkoopistoon opinto-ohjaajan kautta ja tiedustella verkko-opiskelumahdollisuuksista. Verkko-opintosuunnitelmista on hyvä keskustella opintoohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. KENELLE VERKKO-OPINNOT SOPIVAT Verkko-opintojen tekeminen on vaativaa ja edellyttää sitoutumista opintoihin. Verkko-opinnoissa tehdään jokaiselle sopiva opiskelurytmi. Opinnot tehdään pääosin itsenäisesti itselle sopivana ajankohtana. Tänä lukuvuonna 2016–2017 on tarjolla paljon sellaisia kursseja, jotka tukevat erityisesti yrittäjän uraa suunnittelevien opiskelijan opintoja.

17


TUKIOPETUS Mikäli opiskelu ei etene suunnitellulla tavalla tai opiskelija tarvitsee tukea ja apua opintojen edistymiseen, opiskelija voi pyytää tukiopetusta ryhmänohjaajalta tai aineenopettajalta. Aloite tukiopetukseen voi tulla myös opettajalta tai huoltajalta.

KANSAINVÄLISYYS OPISKELIJAVAIHTO Opiskelijavaihto on tutkintoon sisällytettävä opintojakso tai -kokonaisuus, joka suoritetaan ulkomailla. Opiskelu voi kestää muutamasta viikosta pariin kuukauteen ja ulkomailla suoritetut opinnot ovat osa tutkintoon kuuluvista opinnoista.

18

tuvat. Opintojakso ulkomailla edellyttää omatoimisuutta ja aktiivisuutta, rohkeutta ja joustavuutta. Kansainvälinen kokemus tai muu osoitus pärjäämisestä monikulttuurisessa työtilanteessa voi edistää työllistymistä. Hakeminen tapahtuu kirjallisesti ja liitteenä tulee olla englanninkielinen CV. Alaikäisen hakemuksessa on oltava myös huoltajan suostumus. Yleisiä pääsyvaatimuksia vaihtoon lähtijälle ovat hyvä käytös, kohtuullinen kielitaito sekä opintojen vastuullinen suorittaminen. Lisätietoja mahdollisuuksista opintojen suorittamiseen ulkomailla saa ryhmänohjaajalta ja oppilaitoksen kv-koordinaattorilta. kv-koordinaattori, Ara Hayrabedian p. 050 311 5787, ara.hayrabedian@pkky.fi.

Yleensä vaihtojakso on työssäoppimista tai vaihtoehtoisesti opiskelua partnerioppilaitoksessa. Mutta olipa vaihto opiskelua tai työssäoppimista, varsinainen ammatillinen oppiminen muodostaa vain osan oppimiskokemusta: vaihdon ja kansainvälistymisjakson tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia vieraasta kulttuurista ja työskentelystä osana monikulttuurista työyhteisöä.

Sosiaali- ja terveysala Laura Häyhä p. 050 311 5759, laura.hayha@pkky.fi

Syyt vaihtoon lähtöön ovat yhtä yksilöllisiä ja erilaisia kuin lähtijätkin. Elämyksellisyys, inspiroivuus, kokemus, mutta myös hyöty koros-

Palvelualat Jaana Rajavuori p. 050 462 1271, jaana.rajavuori@pkky.fi

Kauppa ja hallinto Taimi Naukkarinen p. 050 518 7276, taimi.naukkarinen@pkky.fi


KIELITAITO Kielitaito kuuluu kansainvälistymiseen. Voit syventää kielitaitoa ja opiskella useampiakin kieliä kiinnostuksesi mukaan.

Opiskelijat kirjautuvat Wilmaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla kuin oppilaitosten Windows-työasemiin. Palvelu toimii myös Internetin kautta kotikoneilla ja mobiililaitteilla.

KOTIKANSAINVÄLISTYMINEN Kotikansainvälistyminen on kaikille hyvä ja mahdollinen tapa oppia kansainvälisyyttä. Tutustu kv-opiskelijoihin, ryhdy oppaaksi ja ota kaveriksi työssäoppimisjaksolle. Työssäoppiminen kansainvälisessä yrityksessä tukee myös kansainvälistymistä.

Opiskelija täydentää Wilman opiskelijatietolomakkeen kautta omat ja huoltajien yhteystiedot. Wilman avulla opiskelija voi selata omaa työjärjestystä, opintosuorituksia, työssäoppimisia ja näyttöjä. Opiskelija voi suunnitella opintojaan (opintopolku) eHOPS-toiminnon kautta yhteistyössä opettajien kanssa. Wilman kautta tapahtuu myös poissaolojen selvittäminen.

KANSAINVÄLISYYSOPINNOT Kansainvälisyysopintoja on tarjolla eri oppilaitoksissa valinnaisina opintoina, jotka sisältävät lähiopetusta ja kv-työssäoppimista.

OPISKELIJATIETOJÄRJESTELMÄ WILMA Opiskelijat ja huoltajat pääsevät Wilmaopiskelijatietojärjestelmään osoitteen https:// wilma.pkky.fi kautta. Wilmaa voi käyttää myös mobiililaitteilla. Mobiilisovellus löytyy Windows Phone-, iPhone-, iPad- ja Android-laitteille. Linkki valmistajan sovelluskauppaan löytyy Wilman etusivulta. Peruskoulun Wilma toimii eri osoitteessa, tarkista selaimen osoite jos kirjautumisen kanssa on ongelmia.

Alle 18-vuotiaiden osalta poissaoloselvityksen tekevät huoltajat. Wilman kautta opiskelijat ja huoltajat voivat olla yhteydessä opettajiin ja päinvastoin. Wilmasta huoltaja pääsee näkemään opiskelijan HOPSin, HOJKSin, työjärjestyksen, opintojen suoritustietoja ja poissaoloja. Huoltajatunnusten tekemistä varten huoltajat tarvitsevat avainkoodin. Jokainen huoltaja voi tehdä oman tunnuksen, käyttäjätunnuksena toimii huoltajan sähköpostiosoite. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajat saavat automaattisesti kirjeitse avainkoodin. Ohje tunnuksen tekemiseen löytyy Wilman etusivulta. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden huoltajat voivat tarvittaessa pyytää uuden

19


avainkoodin oppilaitoksen opintotoimistosta. 18-vuotias opiskelija voi halutessaan antaa luvan huoltajalle selata tietojaan Wilmassa. Ilman opiskelijan lupaa, täysi-ikäisen opiskelijan tietojen selaaminen ei onnistu huoltajaliittymästä. Osoitteessa https://wilma.pkky.fi/browsecourses toimivat PKKY:n oppilaitosten koulutustarjottimet, joiden kautta onnistuu ilmoittautuminen mm. aikuisopiston, kansanopiston, kesäyliopiston ja erillishaun koulutuksiin.

OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN JA OPPILAITOKSESTA EROAMINEN Ennen opintojen keskeyttämistä ja oppilaitoksesta eroamista opiskelijan on keskusteltava aiheesta opiskeluhuoltohenkilöstön, joko opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa. Oppilaitoksesta eroamisesta tai opintojen keskeyttämisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti oppilaitokseen. KELA ja TE-toimisto pyytävät opintojen päätyttyä erotodistuksen. Todistuksen saa opintotoimistosta. Erotodistuksen lisäksi opintotoimisto antaa eroavalle ja keskeyttävälle opiskelijalle opintosuoritusotteen ja todistuksen suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä.

20

Opiskelijan eroamisesta ja keskeyttämisestä ilmoitetaan aina KELAlle ja tarvittaessa muille opintojen rahoittajille (esim. vakuutusyhtiöt). Lisätietoja opintotukietuuksista opintojen keskeytyessä saa osoitteesta www.kela.fi. Ilmoitamme Nuorisolain velvoittamina alle 25-vuotiaan nuoren yksilöintitiedot kotikunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle eroamisen ja pitkän keskeytyksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään yksilöllisiä ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Keskeytyksen päättyessä on opiskelijan itse otettava yhteyttä oppilaitokseen opintojen jatkamiseksi.


Opiskelijan arviointi YLEISTÄ ARVIOINNISTA Opiskelijan arviointi perustuu perustutkintojen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin, PKKY:n* yhteiseen ”Opiskelijan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteuttamissuunnitelmaan” sekä ”Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelmaan”. Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on • tukea opiskelijan oppimista • vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota • tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta itselleen, huoltajalle, työnantajalle ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten • antaa koko oppilaitokselle palautetta oman toiminnan tuloksellisuudesta ja opetustoimen vaikuttavuudesta • antaa työnantajille tietoa opiskelijoiden ja ammattiin valmistuvien osaamisen tasosta. Arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida opetuksessa saatua tietoa ja taitoa. Jokaisella on aikaisempien tieto-, ajatus- ja toimintamalliensa perusteella erilainen lähtötilanne osaa* Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY)

misessaan, jonka pohjalta hän hahmottaa ja vastaanottaa uutta. Opettajan tehtävä on arvioinnin avulla tukea opiskelijan ammatillista kasvua haluttuun suuntaan. Opiskelija tarvitsee omassa ammatillisessa kasvussaan sellaisen henkilön tukea, joka osaa keskustella ja antaa palautetta siitä, miten edetään kohti työelämän edellyttämää ammattitaitoa. ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN Opettaja kertoo aina tutkinnon osan alussa opetussuunnitelman mukaiset arvioinnin periaatteet: vaatimustason, arvioinnin kohteet ja kriteerit, arviointimenetelmät sekä tutkinnon osan arvioinnin vaikutuksen opintojen etenemiseen. Arvioinnista tiedottamista säätelee laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998, 787/2014, 14 a §). OPPIMISEN ARVIOINTI Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta on säädetty oppimisen arviointi (L630/1998, 787/2014, 24 b §). Sen mukaan oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

21


kirjallista palautetta. Opetuksesta vastaavan opettajantai opettajien tehtävä on arvioida opiskelijan oppimista. Työssäoppimisen aikana opiskelijan oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä antaa palautetta myös työpaikkaohjaaja. Oppimisen arviointi on opiskelijan oppimisen etenemisen seuraamista tukemalla ja ohjaamalla opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja palautteen antamista lähinnä sanallisesti. Oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan, joten arvosanoja ei anneta. Keskeistä on, että opiskelija saa oppimisestaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä oppilaitoksessa opiskelunsa aikana että työssäoppimisen aika-

22

na. Oppimisen arviointi kirjataan Wilmassa olevaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). OSAAMISEN ARVIOINTI Ammatillisten perustutkintojen perusteissa on määritelty tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien osaalueiden osaamistavoitteet sekä arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit tasoille tyydyttävä (1), hyvä (2) ja kiitettävä (3). Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen tai pätevyys). Tutkinnon osien arvosanat tutkintotodistukseen määräytyvät osaamisen arvioinnilla. Tutkintotodistuksen kaikki tutkinnon osat, niin ammatilliset tutkinnon osat kuin yhteiset tutkinnon osat ja osa-alueet sekä ammattiosaamisen näytöt arvioidaan numerolla. Ne vapaasti valittavat tutkinnon osiot, jotka ovat ammatillisia arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista, jolloin osaamista verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.


Mikäli työpaikassa ei pystytä osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voidaan ammattiosaamisen näyttöä jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Vain siinä tilanteessa, että tutkinnon osa sisältää sellaista osaamista, jota ei pystytä työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittamaan, osaamisen osoittamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla.

Em. ammattitaitovaatimukset, arviointikohteet ja arviointikriteerit on esitetty tutkintojen perusteissa. Ammatillisten tutkinnon osien arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön arvioinnin perusteella.

Päällekkäistä osaamisen arviointia tulisi välttää. Esimerkiksi työssäoppiminen on ohjattua ja arvioitua oppimisen arviointia, jossa opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja itsearviointiin. Oppimisvaiheen jälkeen osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit selvitetään ko. opintojen alkaessa.

Arviointiin osallistuvat tutkinnon osan opettaja ja opiskelija, työssäoppimisessa työpaikkaohjaaja, ammattiosaamisen näytöissä opetusalan ja/tai työelämän arvioijat alan toimielimen hyväksymän työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutussuunnitelman mukaisesti.

Ammatillisten tutkinnon osien arviointikohteet ovat • työprosessien hallinta • työmenetelmien, -välineiden ja – materiaalien hallinta • työn perustana olevan tiedon hallinta • elinikäisen oppimisen avaintaidot

Arviointiasteikko Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Mikäli tutkinnon osa on jaettu valmentaviin opintoihin, ne arvioidaan hyväksytty-hylätty. Lisäksi annetaan sanallista palautetta.

Arvioinnista keskustellaan opiskelijan kanssa ja silloin voi antaa arvioinnista myös palautetta. Jos opetus ei vastaa tavoitteita tai arvosana ei ole oikeudenmukainen tai oikein, tilanteen korjaamiseksi on keskusteltava asiasta ensin ko. aineen opettajan kanssa. Ellei asia selviä, opiskelija voi ottaa yhteyttä koulutusjohtajaan tai rehtoriin (kts. myös arvioinnin oikaiseminen).

23


ARVIOINNIN ILMOITTAMINEN OPISKELIJALLE Opettajan on kirjattava opiskelijan saama arviointi Wilmaan (kokeet, kurssit, opintojaksot, tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt) viimeistään (3) kolmen viikon kuluttua arvioinnin tekemisestä.

ARVIOINNIN KOROTTAMINEN JA OIKAISEMINEN Arvosanojen korottamisesta ja uusinnasta on voimassa, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 603/2005, 12 §, 787/2014, 25 d §) on säädetty. Opiskelija, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja ammattiosaamisen näyttöjä tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksyttyä arvosanaa tai haluaa korottaa mitä tahansa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen. OPINTOJEN JATKAMINEN HYLÄTTYJEN TUTKINNON OSIEN JÄLKEEN Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa on määritetty opintojen etenemisehdot, jotka selvitetään opiskelijalle opintojen alkaessa: miten opinnot tukevat opiskeltavaa kokonaisuutta ja miten arviointi muodostuu sekä milloin tai miten sen voi tarvittaessa suorittaa uudelleen oppilaitoksen ohjeen mukaan. Suorittamattomien opintojen kohdalla voidaan

24

selvittää, voiko opiskelija osoittaa osaamisensa esim. näytöllä. OSAAMISEN ARVIOINNIN OIKAISEMINEN Lain 630/1998, 787/2014, 25 c §:n mukaan opiskelijoilla on oikeus saada tietoonsa, miten hänen osaamisensa on arvioitu, ja tehdä arvioinnista oikaisupyyntö tarvittaessa. Oikaisua voidaan pyytää tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoista. Opintojensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua ensin arvioinnin suorittaneelta opettajalta, muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä tai rehtorilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opiskelija, joka on tyytymätön edellä annettuun päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tämän lain (L601/2005) 25 a §:ssä tarkoitetulta toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Toimielin voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arvioinnin oikaisemisesta annettu lausunto on aina annettava kirjallisesti. Pohjois-Karjalan


koulutuskuntayhtymässä toimielimelle tarkoitetut oikaisuvaatimukset toimitetaan Teollisuuden alojen ohjausryhmälle. Valitusosoite: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Johdon assistentti, PL 70, 80101 Joensuu.

ARVIOINNIN UUSIMINEN Opiskelijalla on oikeus uusia koe, tentti tai muu suoritus, jos hän on saanut hylätyn arvosanan ja jos se koskee osaamisen arviointia, myös hyväksytyn suorituksen voi uusia. Jos opiskelijan suoritus on hylätty tai puutteellinen, opiskelijan tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä kyseisen tutkinnon osan tai osa-alueen opettajaan, jonka kanssa laaditaan suunnitelma kyseisten opintojen suorittamisesta Wilmaan. Suorituksia voi uusia ja täydentää enintään kaksi kertaa. Opiskelijan on muistettava seurata aktiivisesti opintojensa etenemistä Wilmassa. HUOM! Arvioinnin uusiminen ja korottaminen eivät koske oppimisen arviointia. SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SEKÄ PALVELUALAT Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää klo 15:een mennessä, sillä toimistosihteeri ottaa lomakkeet klo 15.15 ja jakaa ne välittömästi opettajille. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Opiskelijoiden henkilöllisyys tarkistetaan tehtäväkuoren antamisen yhteydessä. Ota siis kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan. Tenttitilaisuudet alkavat klo 16.15 ja tilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 16.40. Suoritusaikaa on kaikkiaan 90 minuuttia. Uusintakoekirjekuoria saat palautuslaatikoiden vierestä. Ilmoittautumiskuoret palautetaan laatikoihin, jotka sijaitsevat seuraavissa paikoissa: • Niskalan auditorion aulassa • Peltolassa E-talon opintotoimiston edessä ja Sote G-talon toimiston edessä. UUSINTAKOETILAISUUDET Syyslukukausi 2016 keskiviikko 17.8.2016 keskiviikko 14.9.2016 keskiviikko 12.10.2016 keskiviikko 16.11.2016 keskiviikko 7.12.2016 Kevätlukukausi 2017​ keskiviikko 18.1.2017 keskiviikko 15.2.2017 keskiviikko 15.3.2017 keskiviikko 12.4.2017 keskiviikko 3.5.2017 keskiviikko 17.5.2017

25


Uusintakoetilaisuudet alkavat klo 16.15. Palvelualojen opiskelijat: Niskalan auditorio Sosiaali- ja terveysalan sekä elintarvikealan opiskelijat: Peltola-sali Kaupan ja hallinnon uusintakokeisiin ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen koetta. Kokeet suoritetaan uusintakoepäivänä H-talon opintopajassa klo 14–15.30. Tarkemmat ajat löytyvät opintopajasta. Kahden tutkinnon suorittajat Lukiokurssien uusintakoepäivät ja niihin liittyvä ohjeistus löytyy Opiskelijan sähköisellä työpöydällä.

OPINTOSUORITUSOTE JA TUTKINTOTODISTUS OPINTOSUORITUSOTE Opettajat merkitsevät arvosanat Wilmaan, josta opiskelija voi itse seurata osaamisen ja opintojen kertymistä. Opintosuoritusotteen voi pyytää opintotoimistosta, tilata kotiin sähköpostitse osoitteesta opintotoimisto@pkky.fi tai tulostaa Wilmasta. Mahdolliset puuttuvat arvosanat kannattaa selvittää välittömästi opettajien kanssa.

26

TUTKINTOTODISTUS Suoritettuaan tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Todistuksen liitteenä on todistus suoritetuista opinnoista, jossa näkyy myös opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja tutkinnon osia pienemmät kokonaisuudet. TODISTUS SUORITETUSTA KOULUTUKSESTA VALMA-koulutuksen suorittanut opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta. TODISTUS SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA Kesken tutkinnon suorittamisen eroava opiskelija saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, ammattiosaamisen näytöistä sekä hankitusta ammattipätevyydestä.


Opintososiaaliset etuudet Opiskelijalle on maksuttoman opiskelun lisäksi tarjolla monia etuja.

lakkia ja päällysvaatteita huomioiden kanssaruokailijat.

RUOKAILU

KESTÄVYYS Vähennetään yhdessä ruokahävikkiä ja tuetaan kestävää kehitystä ruuanvalmistuksessa ja tarjoilussa! Ruokahävikin vähentäminen vaikuttaa kuljetusten päästöihin ja tietenkin biojätteen määrään. Kun ruokajäte saadaan vähenemään, niin ruuan tuottamiseen käytettävän veden ja energian kulutus vähenee. Tuotetaan ruokaa vain ravinnoksi, ei jätteeksi. JOS OTAT ET JÄTÄ -biojätteen seurantakampanja on käynnissä kaikissa opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijaravintoloissa huolehditaan opiskelijoiden päivittäisestä hyvinvoinnista tarjoamalla terveellisen ja maksuttoman aamupuuron ja lounaan koulupäivien aikana. Opiskelijan aterioiden ”maksuvälineenä” toimii KELA-kortti tai muu viivakoodin sisältävä henkilöllisyystodistus. Kortti tulee leimata jokaisen aterian yhteydessä. TERVEELLISYYS Ateriat on suunniteltu valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Täysipainoinen ateria sisältää lämpimän ruoan, salaatin, ruokajuoman, leivän ja levitteen. Oppilaitoksen kahvilasta voi myös ostaa terveellisiä välipaloja ja kahvilatuotteita. SOSIAALISUUS Kun syö hyvin, voi hyvin. Jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että opiskelija käy ruokailemassa jokaisena koulupäivänä! Ateriointi yhdessä kavereiden kanssa on mukava breikki päivään. Hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti opiskelijaravintolaan tullaan ilman

ATERIAKORVAUS Työssäoppimisjaksojen ajalta opiskelija on oikeutettu samaan ateriakorvausta, mikäli ruokailumahdollisuutta oppilaitoksessa tai työpaikalla ei ole voitu järjestää. Samoin menetellään opintomatkoilla, ellei oppilaitos tarjoa eväitä. Ateriakorvauksen suuruus on 4,00 euroa/koulupäivä. Työpaikoilla on aterioiden ja niiden maksujen suhteen vaihtelevia käytäntöjä, joten myös ateriakorvaukset tarkistetaan kunkin opiskelijan työssäoppimisjakson ajalta tapauskohtaisesti.

27


28

Korvaus haetaan työssäoppimisjakson päätyttyä Travel-ohjelmalla. Linkki ohjelmaan on opiskelijan sähköisellä työpöydällä. Ohjeet hakemuksen tekemiseksi löytyvät ohjelmasta.

ERITYISRUOKAVALIOT Erityisruokavaliot on ilmoitettava opiskelijaravintolalle etukäteen. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ja lomake löytyy STP.ltä.

RUOKAILUAJAT JA RUOKALISTAT Ruokailun sujuvuuden varmistamiseksi opiskeluryhmille on varattu omat ruokailuvuorot, joista tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alkaessa oppilaitosten sivuilla.

Ruokailuvuorot löytyvät sähköiseltä työpöydältä.


OPISKELIJAKORTTI SAKKIn opiskelijakortin jäsenetuja ovat mm. edunvalvonta ja tarvittaessa maksutonta oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa, ilmainen vapaa-ajan matkustajavakuutus vakuutusyhtiö TURVAsta, polttoainealennusta St1-asemalta sekä alennukset paikallisista yrityksistä, liikuntapaikoista ja ravintoloista. Kaikki etuudet ja lisätietoja www.sakkinet.fi. Kortti kannattaa hankkia heti opintojen alussa koko opiskeluajaksi. Tällöin kortti on valmiina esimerkiksi ensimmäistä junamatkaa varten. Jäsenyyden hinnat: 1 vuosi 16 € 2 vuotta 21 € 3 vuotta 25 € 4 vuotta 29 € Jäsenyys maksetaan kerralla koko opiskeluajaksi. Liittyminen onnistuu osoitteessa www. sakkinet.fi. Samalla lomakkeella voi liittyä maksutta oman alan ammattiliiton jäseneksi. Oman liiton saa selville osoitteesta www.liitot.fi. Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry:n kortista saa lisätietoja osoitteesta http://osku.info/. Kahden tutkinnon opiskelijat voivat hankkia myös Suomen lukiolaisten liiton opiskelijakortin, www.lukio.fi/opiskelijakortti.

VR ja Matkahuollon opiskelija-alennuksen saa myös opiskelutodistuksella, jonka saa opintotoimistosta.

MATKAT KOULUMATKATUKI Kelan myöntämä koulumatkatuki korvaa opiskelijan päivittäisten koulumatkojen kustannuksia, kun • koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä • kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-liikennettä) Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi, ja aina kun koulumatka muuttuu esimerkiksi työssäoppimisjakson ajaksi. Koulumatkatuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät päätoimista opiskelua, eli opintojen on edettävä suunnitellun mukaisesti. Tuo täytetty ja allekirjoitettu hakemus opintotoimistoon. Opintotoimistosta saat tuetun lipun ostoon tarvittavan ostotodistuksen. Tuki kannattaa hakea etukäteen, esim. ennen työssäoppimisjakson alkua. Oppilaitos ilmoittaa Kelalle vähintään kahden viikon yhtäjaksoiset poissaolot sekä opiskelun keskeytykset. Ilmoitettavia opiskelun keskeytyksiä ovat mm. määräaikainen erottaminen,

29


ilmoittamattomat poissaolot ja lomamatkat. Myös opiskelija itse on velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutokset Kelalle. Lisätietoja koulumatkatuesta Kelan palvelunumerosta 020 692 209 arkisin klo 8-18, netistä www.kela.fi/koulumatkatuki. Koulumatkatukiasioissa opastaa myös opintotoimisto. Koulumatkatukilaskuri osoitteessa easiointi. kela.fi/kmtlaskenta_app/KMTApplication. MATKAHUOLLON JA VR:N OPISKELIJA-ALENNUS Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennusta varten tarvitaan opiskelijatodistus, jonka saa opintotoimistosta. Lisätietoja www.vr.fi tai www. matkahuolto.fi.

OPINTOTUKI Kelan myöntämän opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentuloa opiskelun ajan. Tuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen voi saada sellaisilta kalenterikuukausilta, joissa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat - oppilaitokseen hyväksyminen - päätoiminen opiskelu (4,5 osp/kk tai 25 viikkotuntia/kk)

30

- opinnoissa edistyminen - taloudellisen tuen tarve Koska opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttävät, että opiskelija edistyy opinnoissaan, oppilaitos ilmoittaa Kelalle mm. opiskelun keskeytykset tai laiminlyönnit ja vähäiset opintosuoritukset. Ilmoitettavia opiskelun keskeytyksiä ovat mm. määräaikainen erottaminen, ilmoittamattomat poissaolot ja lomamatkat. Jos opinnot keskeytyvät sairausloman vuoksi, opintotuki voidaan pitää maksussa enintään kahden kuukauden ajan. Myös opiskelija itse on velvollinen ilmoittamaan kaikki olosuhdemuutokset Kelalle. Perusteettomasti maksettu opintotuki viivästyskorkoineen voidaan periä opiskelijalta takaisin jälkikäteen. Opintotuen määrään vaikuttavat mm. vanhempien tulot joko alentavasti tai nostavasti, joten tuen määrä voi vaihdella paljonkin. Työssäkäyvän opiskelija on syytä tarkkailla tulojen kertymää, jotta takaisinperinnältä vältytään. Neuvoja opintotukietuuksiin saa opintotoimistosta, Kelan palvelunumerosta 020 692 209, netistä www.kela.fi/opintotuki. Lisätietoja myös Facebooksissa www.facebook.com/opintotuki.


VAKUUTUSTURVA TAPATURMAVAKUUTUS Tapaturman sattuessa tulee aina täyttää vahinkoilmoitus. Vain täytetty ja vakuutusyhtiöön lähetetty vahinkoilmoitus mahdollistaa korvausten maksun. Jos tapaturma vaatii hoitoa esimerkiksi terveyskeskuksessa, ilmoittautumisen yhteydessä täytyy hoitohenkilökunnalle ilmoittaa oppilaitoksen nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Vakuutusyhtiö on OP Pohjola. MITEN TOIMIN VAHINKOTILANTEISSA? Opiskelijoiden osalta tapaturma- ja matkavakuutusasiat käsitellään pääsääntöisesti opintotoimistoissa: ma–ke klo 9.00–15.00 ma–ke klo 9.00–15.00 to–pe klo 9.00–14.00 to–pe klo 9.00–14.00 Voit asioida missä tahansa lähimmässä oppilaitoksessa. Jos et ehdi asioida paikan päällä, ota yhteyttä puh. 013 244 2220 tai sähköpostitse opintotoimisto@pkky.fi. JOENSUU: Otsola, Tulliportinkatu 3, Argillander Maija, p. 050 577 7585

Hyvärinen Aune, p. 050 577 7591 Pippola Jarmo, p. 050 433 0551 KITEE: Savikontie 13 Skaffari Eeva, p. 050 370 4878 LIEKSA: Kuhmonkatu 32 Jantunen Eeva, p. 050 577 7460 NIITTYLAHTI: Niittylahdentie 297 Soininen Katja, p. 050 402 3167 NURMES: Nurmeksenkatu 11 Lohtander Maarit, p. 050 525 8604 OUTOKUMPU: Lammenkatu 18 Kurki Paula, p. 050 502 0384 Sorjonen Eija, p. 050 588 6819 VALTIMO: Metsurintie 2 A Haarala Raija, p. 050 577 7505

Niskala, Niskakatu 17, Mustonen Kirsi, p. 050 577 7464 Peltola, Peltolankatu 4 E ja 23 G,

31


Toimi näin: Ilmoita ryhmän- tai top-ohjaajallesi vahingosta heti kun se on mahdollista.

2.

Hakeudu lääkäriin lähimpään/haluamaasi hoitolaitokseen ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Muista ottaa myös mahdolliset tapaturmaan liittyvät kuitit talteen (esim. matkakulut hoitoon).

3.

Kerro hoitolaitoksessa, että opiskelet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä + oppilaitoksesi nimi ja mitä on sattunut.

4.

Ota yhteyttä lähimpään tapaturmailmoituksia tekevään henkilöön (katso yhteystiedot).

Opiskelija on vakuutettu opintojensa aikana: • • • • • • • •

32

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu henkilön sitä tahtomatta.

! oitus om turmailm esta u a H Tap jokais on se htävä Käytännön opetustilanteessa on te rmasta ja ten s u t u a Työssäoppimisen yhteydessä a v p r o ta . ytys k Työssäoppimispaikan ja kodin välisellä matkalla edell ksamiselle ma Teoriatunnilla Liikuntatunnilla Välitunnilla / siirtyessä oppitunnilta toiselle Koulun ja kodin välisellä matkalla Opintosuunnitelmaan kuuluvilla matkoilla (koti- ja ulkomaat), myös matkasairaus ja matkatavaravahinko


MATKAVAKUUTUS Matkavakuutus korvaa opiskeluun liittyvillä matkoilla sattuneiden tapaturmien hoidosta aiheutuneet kulut ja sairaudenhoitokulut, sekä matkatavaroihin kohdistuneet vahingot. Vakuutus on voimassa opiskeluun ja työharjoitteluun liittyvän matkan aikana kaikkialla maailmassa. Tarkemmat ohjeet ja tarvittavat todistukset opiskelija saa ohjaavalta opettajalta ennen opintoihin kuuluvan matkan alkua. LÄHELTÄ PITI TILANTEET Läheltä piti -lomakkeella kerätään tiedot tilanteista ja tapahtumista, jotka ovat aiheuttaneet loukkaantumis- tai sairastumisriskin tai johtaneet loukkaantumiseen tai sairastumiseen. Tietoa kerätään työturvallisuuden parantamiseksi. Jos läheltä piti -tilanne johtaa tapaturmaan, pitää opiskelijan välittömästi täyttää erillinen vakuutusyhtiön vahinkoilmoitus.

Oppilaitosten asuntolaohjaajat tai -vastaavat tukevat opiskelijoita asumiseen, elämiseen ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa ja tarjoavat mielekästä tekemistä vapaa-aikana. Tavoitteena on luoda turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja asuinympäristö. Lisää asuntolatoiminnasta STP:n opiskelijahuollon sivustolla. ASUNTOLAOHJAAJAT Merimiehenkatu 35 Katariina Kauppila p. 050 546 1824 katariina.kauppila@pkky.fi Peltolankatu 1 Tero Kinnunen p. 0500 950 433 tero.kinnunen@pkky.fi

ASUMINEN Lähes kaikissa ammattiopistoissa on asuntola, josta opiskelija voi saada asuntolapaikan vuodeksi kerrallaan. Etusijalla ovat alle 18-vuotiaat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, joilla on pitkä koulumatka tai huonot kulkuyhteydet, mutta joilla on kuitenkin mahdollisuus matkustaa viikonlopuksi kotiin.

33


Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet OPISKELIJAN OIKEUDET VAPAA HAKEUTUMISOIKEUS Opiskelijalla on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa ammatilliseen koulutukseen. Toisella asteella opiskelijaksi ottaminen perustuu yhteishakumenettelyyn. Koulutuksen järjestäjä voi päättää osasta opiskelijaksi oton perusteista, esimerkiksi soveltuvuus- tai valintakokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. OIKEUS TURVALLISEEN OPISKELUYMPÄRISTÖÖN Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suojata opiskelijoita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Työssäoppimisen aikana opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

34

tulee noudattaa ennalta ilmoittamaansa koulutuksen järjestämistapaa ja pyrkiä toteuttamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden valinnat. OIKEUS OSAAMISEN TUNNUSTAMISEEN Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. OIKEUS MAKSUTTOMAAN OPETUKSEEN JA MUIHIN OPINTOSOSIAALISIIN ETUIHIN Perusopetuksen on opiskelijalle maksutonta. Päätoimisilla opiskelijoilla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Näin ollen esimerkiksi etäopetusjaksojen aikana ateriaetua ei ole.

OIKEUS SAADA OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTA OPETUSTA JA OPINTO-OHJAUSTA

Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa mm. siitä, järjestetäänkö opetus lähi-, etä- vai monimuoto-opetuksena. Samoin on ilmoitettava pääpiirteittäin tarjottavien opintojen valikoiman laajuus. Koulutuksen järjestäjän

Opiskelijalla on tietyin edellytyksin oikeus koulumatka- ja opintotukeen. Opiskelijoiden on hyvä varautua kirja- ja välinehankintoihin opintojen aikana.


Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998).

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.” (L630/98 §34). Opiskelijan on myös ilmoitettava sairauspoissaolostaan tai anottava poissaoloon erikseen lupa, sillä opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole jatkaa opiskelua.” (L630/98 §31). OPISKELUAIKA Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa pääsääntöisesti kolmessa (3) vuodessa. Opiskelijalle voidaan perustellusta syystä myöntää suoritusaikaan pidennys. Pidennyksen myöntää rehtori. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 1 momentissa mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi.(L 630/98 § 31). Eronneeksi katsomisen prosessi käynnistetään myös sellaisen opiskelijan kohdalla, joka ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja”. (L 630/98,31§).

OPISKELUUN TARVITTAVAT VÄLINEET Opiskelijan on hankittava tarvittavat oppikirjat, opintomonisteet, laskin ja muut opiskelutarvikkeet. Liikuntatunteja varten on hankittava urheilujalkineet ja -asu sekä pyyhe. Kaikki tarvittava opiskelumateriaali ja -välineistö on oltava mukana oppitunneilla. SALASSAPITOVELVOLLISUUS Vaitiolovelvollisia ovat viranomaisen palveluksessa olevat virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt sekä luottamustehtävää hoitavat henkilöt. Vaitiolovelvollisuus koskee aina myös yrityksissä työskenteleviä opiskelijoita. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita ovat esimerkiksi asiakirjan salassa pidettävä sisältö, terveystiedot, asiakkaiden nimet, asiakkaiden tekemien ostosten sisältö, kassassa olevan rahan määrä, rahakuljetusten aikataulu yms. Joillakin työpaikoilla pyydetään allekirjoittamaan vaitiolosopimus. OPISKELUKUSTANNUKSET Ammatillinen koulutus on maksutonta, mutta opiskelijalle tulee jonkin verran kustannuksia esimerkiksi opintomatkoista, avainpanttimaksuista, tulityö-, työturvallisuus-, hygienia- tai EA-kortista. Myös opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön jäävät opiskeluvälineet ja työvaatteet kuuluvat opiskelijan itsensä kustannettaviin.

35


Ammattiopisto Joensuu palvelut Lokeron avainpanttimaksu on 15 €, joka peritään opiskelijan hävittäessä avaimen.

OPISKELIJAN OSALLISTUMINEN OPETUKSEEN Työssäoppimisen aikana pätevät työpaikan määrittelemät säännöt poissaoloihin, mutta muissa opetustilanteissa noudatetaan seuraavia poissaolo-ohjeita. OPISKELUVELVOLLISUUS Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta asettavat opiskelijalle velvoitteen osallistua opetukseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 601/2005 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 603/2005). Poissaolot haittaavat ammatillisen osaamisen kehittymistä. Oppilaitoksen tehtävä valvontailmoitus KELAlle opinto- tai koulumatkatukea saavasta opiskelijasta, jonka opinnot eivät edisty riittävästi. Ilmoitus voi johtaa opintotuen loppumiseen ja takaisinperintään. KELAn kriteerinä normaalietenemiselle on vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Alaikäisten opiskelijoiden poissaoloista ilmoitetaan huoltajille Wilman kautta.

36

OPISKELIJAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Poissaolosta on ilmoitettava heti opettajalle. Poissaolojen syistä ilmoitetaan ryhmänohjaajalle. Opiskelijan velvollisuutena on sopia etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta tai myöhästymisestä. Lisäksi hänen tulee keskustella ja sopia opettajien kanssa puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Alle 18-vuotiaan poissaoloselvitykseen tekee huoltaja joko Wilman kautta tai Wilmasta tulostettavan allekirjoitettavan tulosteen avulla. Selvityksessä joko huoltaja tai opiskelija kertovat poissolon syyn tai perusteen. Kolme (3) päivää pidemmistä sairauspoissaoloista tulee toimittaa lääkärintodistus ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja voi vaatia lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen myös kolme päivää lyhyemmistä poissaoloista, mikäli poissaolot ovat toistuvia. Asuntolassa asuvat, äkillisesti sairastuneet käyvät terveydenhoitajan luona tai pyytävät asuntolaohjaajalta varmennuksen sairaudestaan. Kaikki poissaolot kirjataan Wilmaan. Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan jatkuvasti opintojakson aikana. Opiskelija ja huoltaja voivat seurata Wilmasta poissaolokertymää http://wilma.pkky. fi.


POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Opiskelija tekee selvityksen opettajalle mahdollisimman pian kaikista poissaoloista ja myöhästymisistä välittömästi poissaolon tai myöhästymisen jälkeen ja keskustelee, kuinka poissaoloista aiheutunut puuttuva osaaminen hankitaan. Viime kädessä opettaja tekee päätökset osaamisen hankkimisesta. HYVÄKSYTTÄVÄT POISSAOLON SYYT Lupa poissaoloon opetuksesta voidaan myöntää etukäteen, jos siihen on pätevä syy. Lupaa myönnettäessä sovitaan myös siitä, miten opiskelija voi hankkia puuttuvan osaamisen.

toksen loma-aikoina. Ylimääräiset lomat voivat pidentää opiskeluaikaa. Painavista syistä opetushenkilöstö voi harkintansa mukaan tapauskohtaisesti poiketa näistä ohjeista. VARHAINEN PUUTTUMINEN Opiskelijan läsnäoloa ja opintojen edistymistä seurataan. Varhaisella puuttumisella pyritään mahdollistamaan opintojen oikea-aikainen eteneminen.

Hyväksyttävät poissaolosyyt ovat opiskelijahuoltohenkilöstön tapaaminen (opinto-ohjaaja, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, ammatillinen ohjaaja tms.), terveydenhuollolliset syyt tai muu erityisen painava syy selvityksen mukaan. Poissaoloiksi ei lasketa myöskään osallistumista opiskelijakunnan kokoukseen, oppilaitoksen edustustehtäviin tai muuhun sovittuun oppilaitoksen sisäiseen kehittämistoimintaan.

Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa viimeistään silloin, kun selvittämättömiä poissaoloja on kertynyt 30 tuntia. Ryhmänohjaaja selvittää poissaolojen syyt opiskelijan kanssa ja alle 18-vuotiaan kohdalla ottaa yhteyttä myös huoltajaan. Viimeistään tässä vaiheessa ryhmänohjaaja tiedottaa luvattomista poissaoloista opiskeluhuollon henkilöstölle. Samalla arvioidaan, hyötyykö opiskelija kuraattorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai terveydenhoitajan antamasta tuesta. Opiskeluhuolto käynnistää tarvittaessa yksilölliset tukitoimet.

Opettaja voi myöntää luvan omien tuntiensa osalta. Ryhmäohjaaja voi myöntää luvan 1–3 päivän poissaoloon. Näiden, samoin kuin ilman hyväksyttävää syytä olevien, poissaolojen aikainen osaaminen on aina osoitettava. Mahdolliset lomamatkat on tehtävä pääosin oppilai-

Jos luvattomat poissaolot jatkuvat ja niiden määrä ylittää 50 tuntia, tehostetaan opiskelijalle annettavaa tukea ja ohjausta. Opiskelijan ja alaikäisen kohdalla myös huoltajan kanssa keskustellaan tilanteesta. Samalla kartoitetaan, tarvitseeko opiskelija oppilaitoksen tukitoimia

37


tai hyötyisikö hän muista verkostotyönä toteutettavista tukipalveluista. Opiskelijalle ja huoltajalle kerrotaan, että poissaolojen jatkumisesta voi seurata kurinpidollisia toimia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen).

OPPILAITOKSEN OMAISUUDEN KÄSITTELY Opiskelija, joka vahingoittaa oppilaitoksen omaisuutta, on henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Opiskelijan on ilmoitettava rikkoutuneista koneista ja laitteista opettajalle. Ulkopuolisten henkilöiden asiaton oleskelu oppilaitoksen tiloissa on kielletty. Vieraiden aiheuttamista vahingoista vastaa heidät oppilaitoksen tiloihin päästänyt henkilö. Henkilökunta on velvollinen poistamaan kaikki asiattomat henkilöt koulun tiloista.

TUPAKKA JA PÄIHTEET Haluamme kannustaa ja tukea opiskelijoita savuttomuuteen ja raittiuteen. Oppilaitoksemme kaikki toimipaikat sekä asuntolat piha-alueineen ovat savuttomia. Myös tupakkalaki kieltää tupakoinnin oppilaitoksen alueilla (12 § 20.8.2010/698). Tupakoinnin lisäksi nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty.

38

Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa, työssäoppimisen aikana, opintomatkoilla ja vierailukäyntien yhteydessä on kielletty. Päihtynyt opiskelija poistetaan välittömästi oppilaitoksesta ja siitä seuraa opiskelijalle kurinpidollisia toimia. Huumausaineen myyminen, välittäminen, levittäminen, luovuttaminen, hallussapito, hankinta ja käyttö ovat huumausainelain mukaan rikoksia. Alkoholin käytöstä laki on hyvin selkeä. Mikäli käyttäjä on alle 18-vuotias, päihteiden käytöstä ilmoitetaan opiskelijan huoltajalle ja kotipaikkakunnan sosiaalilautakunnalle. Muilta osin toimitaan oppilaitoksen päihteiden vastaisen ohjelman mukaisesti. Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Apua ja neuvoja tupakan ja päihteiden käytön lopettamiseen ja vähentämiseen saa myös sähköiseltä työpöydältä. HUUMAUSAINETESTEIHIN VELVOITTAMINEN Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua epäillä, että: • opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai • opiskelijalla on riippuvuus huumeista.


Edellytyksenä on lisäksi, että • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja • opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai liikenteen turvallisuutta tai salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai lisää merkittävästi huumaustai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä. Huumausainetestauksista ei synny kustannuksia opiskelijalle. Kustannuksista vastaa oppilaitos ja huumausainetestaukset toteuteuttaa Sovatek-säätiö.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, VERKON KÄYTTÖ JA NETIKETTI Tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen käyttö on oleellinen osa opiskelua. Tietojärjestelmät ovat tarkoitettu helpottamaan työtä ja siksi on tärkeää, että järjestelmät toimivat moitteettomasti ja ovat turvallisia. Jokainen verkon käyttäjä on vastuussa omasta toiminnastaan verkkoa käyttäessään, vaikka verkon ja/ tai järjestelmän ylläpitäjät voivatkin asettaa

rajoituksia oman verkon käytölle. Se, että jokin toiminto ei ole estetty, ei tarkoita sitä, että sen toteuttaminen olisi asiallista ja hyvien tapojen mukaista. Netikettiin ja PKKY:n verkonkäytön tarkempiin sääntöihin ja käytäntöihin tutustutaan opiskelujen alkuvaiheessa opettajien ja ryhmänohjaajien opastuksella. Ongelmatapauksissa otetaan yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai henkilöstöön, jonka kautta vikailmoitus tehdään PKKY:n helpdeskiin. Opiskelijat eivät ole itse suoraan yhteydessä PKKY:n Helpdeskiin. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT Tietojärjestelmien käyttöä varten jokaisella opiskelijalla on omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnus on opiskelijanumero. Käyttäjätunnuksen saa opiskelujen alkaessa ryhmäohjaajalta tai opintotoimistosta opiskelijan allekirjoitettua PKKY:n verkonkäyttösopimuksen, jolloin sitoudutaan noudattamaan Netikettiä ja PKKY:n verkonkäytön sääntöjä. Tunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Väärinkäytösten tai netiketin vastaisen käytön ilmetessä tunnuksen käyttö voidaan estää. SALASANAT Oletussalasana muodostuu merkkijonosta Uusi ja sosiaaliturvatunnuksen tarkenteesta. Ensimmäinen U-kirjain kirjoitetaan isolla kuin

39


myös tarkenteessa mahdollisesti oleva kirjain. Esim. Uusi245W. Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa PKKY:n verkkoon salasana pyydetään vaihtamaan. Salasanan vähimmäispituus on kahdeksan (8) merkkiä ja se ei saa sisältää käyttäjätunnusta. Salasanassa on oltava vähintään yksi pieni kirjain, yksi iso kirjain sekä yksi numero. Tietoturvasyistä salasana vanhenee 90 päivän välein ja vanhenemisesta huomautetaan kirjautumisen yhteydessä. Järjestelmä muistaa 10 aiempaa salasanaa, eikä hyväksy niitä uudelleen käytettäväksi. Käyttäjätunnus lukkiutuu viiden (5) väärin kirjoitetun salasanan jälkeen. Lukkiutunut salasana avautuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos tunnus lukkiutuu pysyvästi tai verkkoon kirjautuminen ei muuten onnistu, ota yhteyttä opettajaan. Salasanan vaihtaminen onnistuu osoitteessa http://salasana.pkky. fi myös työssäoppimisjakson aikana. Myös jo vanhaksi menneen salasanan voi vaihtaa em. osoitteessa. Unohtuneen salasanan voi palauttaa itsepalveluna PKKY:n verkon työaseman kirjautumisikkunasta tai internetissä osoitteessa http://salasana.pkky.fi tekstiviestivarmennuksen avulla. Tarkempi ohjeistus salasanan palauttamisesta itsepalveluna löytyy käytöntukisivustolta: http://stp.pkky.fi/kaytontuki/Documents/ salasanapalautus-ohje.pdf

40

OMIEN TIEDOSTOJEN TALLENNUS Opiskelijat voivat käyttää omia tallennusvälineitään opiskelussa tarvittavien materiaalien tallentamiseen. Suositeltavaa on käyttää mm. muistitikkujen lisäksi Onedrive Pro -pilvipalvelua. Muista omien digitaalisten aineistojesi varmuuskopiointi! Näiden välineiden käyttö tekijänoikeuksien alaisten ohjelmistojen, musiikin, elokuvien yms. kopiointiin on kielletty. Omien tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden kytkeminen PKKY:n kiinteään verkkoon ilman lupaa on myös kielletty. PKKY:n opiskelijoilla on käytössä Office365palvelu, joka tarjoaa opiskelijoille 1000 Gt levytilalla varustetun OneDrive Pro -verkkokansion. OneDrive Pro -pilvikansiossa voi luoda kansiota ja antaa kansiokohtaisesti muille oikeuksia katsoa ja editoida tiedostoja. Office365-palvelussa voidaan hyödyntää myös ryhmäsivustoja. Office365-palveluun pääsee osoitteesta http://edu. pkky.fi. Office365-palvelusta opiskelija voi asentaa opintojen ajaksi 5 työasemalle täyden, aina uusimman Office-paketin. Ohjeet Office-paketin asentamiseen: http:// stp.pkky.fi/yhteiset_toiminnot/Yhteiset_palvelut_opiskelijoille/Sivut/Office.aspx


SÄHKÖPOSTI Opiskelijoiden sähköpostiin pääsee osoitteesta http://edu.pkky.fi. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa opiskelijanumero@edu.pkky.fi. Sähköposti on Microsoftin Office365 -palvelussa, josta löytyy sähköpostin lisäksi mm. seuraavat palvelut: • Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint ja OneNote) selaimella käytettävät sovellukset • OneDrive Pro -tallennuspalvelu, tallennustilaa 1000 Gt • Yammer - pkky:n sisäinen sosiaalinen media (“facebook”) Sähköpostin osoitekirjasta löytyy muiden opiskelijoiden ja opettajien tunnukset myös oikeilla nimillä. Ryhmäpostitusta varten jokaisella opiskelijaryhmällä on myös oma yhteinen ryhmätunnukseen perustuva sähköpostiosoite. Esim. amojtk-ryhmannimi@edu.pkky.fi. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. sukunimi@pkky.fi. TIETOKONELUOKKIEN KÄYTTÖ Vika- ja väärinkäytöstilanteista on ilmoitettava viipymättä tunnin pitäjälle tai yksikön ylläpitäjille vikatilanteen korjaamista ja vastuukysymysten selvittämistä varten. Muiden opiskelijoiden tai yhteisiin hakemistoihin tallennettujen tiedostojen hävittäminen ja muu

väärinkäyttö on kiellettyä. Atk-luokkien koneiden arkistoihin tehtäessä kansioita, laitetaan kansiolle nimeksi oma nimi, kaikki epämääräiset kansiot poistetaan. Sama koskee myös yhteisiä kansioita. Tietokoneluokissa käytetään opetuksen ja ohjauksen apuvälineenä mm. LanSchool-ohjelmistoa. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa omalta koneeltaan ja näkevät siten opiskelijalla esillä olevat ohjelmistot. Tietojen yksityisyyden varmistamiseksi opiskelijoiden on syytä välttää henkilökohtaisten tietojen käsittelyä tuntien aikana. OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ Puhelimien ja mobiililaitteiden hyödyntäminen tietojen hankinnassa ja opiskelussa on lisääntymässä. Kun laiteita käytetään opiskelutilanteessa, on siitä sovittava etukäteen opettajan tai työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Puhelimet ja mobiililaitteet on pidettävä pääsääntöisesti äänettömänä tai suljettuina opiskelutilanteissa (tuntien ja työssäoppimisen aikana). Opiskelijoilla on käytettävissä oma langatonverkko, jota opiskelijat voivat käyttää omilla tietokoneillaan ja mobiililaitteilla. Verkko näkyy nimellä Wlan-kky-opiskelijat. Verkkoon kirjaudutaan samoilla verkon tunnuksilla kuin oppilaitoksen koneille.

41


Nykyaikaisissa mobiililaitteissa Office365 -konfiguroinnin voi tehdä suoraan omilla tunnuksilla, jolloin tiedot ovat käytettävissä esim. omalla matkapuhelimella. OPISKELIJAN TÄRKEIMMÄT LINKIT Keskeisimmät tietojärjestelmät linkitetään sähköinen työpöydän kautta. Suoria osoitteita eri järjestelmiin: • PKKY:n sähköinen työpöytä ulkoverkosta http://stp.pkky.fi • PKKY:n kotisivut: http://www.pkky.fi • Wilma – opiskelijaliittymä: https://wilma.pkky.fi • Opiskelijasähköposti ja Onedrive: http://edu.pkky.fi • Moodle–verkko-oppimisympäristö: http://moodle.pkky.fi • Opiskelijakunnan sivut: http://opiskelijakunta.pkky.fi • Salasanan vaihto ja palautus: https://salasana.pkky.fi

42

Tutustu Verkon käytön sääntöihin ja Netiketiin STP.llä. Opiskelijanumerotunnuksella voi kirjautua sähköiselle työpöydälle, opiskelijasähköpostiin, Wilma-opiskelijaliittymään ja Moodle-verkkooppimisympäristöön. Järjestelmiin pääsee kirjautumaan myös kotikoneelta ja mobiililaitteilla. Vaihdettaessa PKKY:n tietoverkon salasanan, vaihtuu salasana automaattisesti myös kaikkiin muihin em. järjestelmiin. Tarkemmat ohjeet järjestelmien käyttöön löytyvät opiskelijan sähköiseltä työpöydältä. http:// stp.pkky.fi.


Opiskelijan palvelut Opiskelijoille on tarjolla erilaisia palveluja: Opintotoimisto auttaa opinto- ja koulumatkatukiasioissa ja tulostaa tarvitsemasi opiskelutodistukset. Opiskeluhuollon palveluiden puoleen on hyvä kääntyä silloin, kun opinnot eivät etene tai tarvitset tukea niiden suorittamiseen. Kahviloissa voi nauttia pientä välipalaa, kupposen teetä tai kahvia taukojen aikana.

OPISKELUHUOLTOPALVELUT

• ohjaa, seuraa ja tukee opintojen edistymistä • tiedottaa opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista • pitää yhteyttä huoltajiin • tukee työelämään valmistumisessa tai jatko-opintoihin suuntautumisessa • ohjaa tarvittaessa opiskelijan opiskeluhuoltopalveluihin ja tekee yhteistyötä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Opinnoissa tulee jokaiselle vastaan tilanteita, jolloin oppilaitoksen henkilökunnan tai muiden tahojen tuki on tarpeen. Opettajat ja erityisesti ryhmänohjaajat sekä opiskeluhuollon henkilöstö auttavat opiskelijaa ja huoltajia aina tarvittaessa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon opiskelun tukemisessa ja opiskeluhuoltopalveluissa.

OPINTO-OHJAAJA Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijan oppimista, ammatti-identiteetin kehittymistä, opintojen valinnaisuuden ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Opintojen ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä, mutta päävastuu ohjauksesta kuuluu opintoohjaajalle sekä ryhmänohjaajille.

RYHMÄVALMENTAJA Opettajista tutuimmaksi tulee oma ryhmävalmentaja. Ryhmävalmentaja: • perehdyttää opiskelijat opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan • tutustuttaa opiskelijat omaan opiskeluryhmäänsä ja oppilaitoksen henkilökuntaan • laatii yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPS:n

Ohjauksen painopistealueet ovat erilaiset opintojen eri vaiheissa. Opintojen alkuvaiheessa ohjauksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija uuteen opiskeluympäristöön ja auttaa häntä opiskelun suunnittelussa. Opintojen aikana ohjauksen painopiste siirtyy opiskelun ohjauksesta uraohjaukseen. Opintojen keskija loppuvaiheessa tuetaan opiskelijaa löytämään joustavia ja yksilöllisiä koulutusvalintoja.

43


Valmistuvien opiskelijoiden ohjauksessa painottuvat työelämään ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä tiedottamisena ja neuvontana sekä henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena. Opinto-ohjaaja käy heti opintojen alkuvaiheessa kaikissa ryhmissä selvittämässä opintojen kokonaisrakenteen, osaamisen tunnustamisperiaatteet ja erilaisten valintojen vaikutuksen jatko-opintoihin. Ryhmänohjaaja vastaa alakohtaisesta opetussuunnitelman ja tavoitteiden selvittämisestä. Kunkin aineen opettaja hoitaa täsmennetyt tavoitteet ja opintojakson arviointiperusteet ennen opintojen alkua. Opinto-ohjaaja pitää sekä alkaville että jatkaville ryhmille tunteja ja antaa sekä pienryhmä- että henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaiseen ohjaukseen on hyvä tehdä aikavaraus. Lukio-opintoja koordinoiva opinto-ohjaaja tarjoaa kahden tutkinnon suorittajille opintoohjausta lukio-opintoihin, yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Henkilökohtainen ohjaus on mahdollista myös opintojen päättymisen jälkeen. OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT Kaupan ja hallinnon alat Anu Kattelus, p. 0500 573 246, anu.kattelus@pkky.fi

44

Palvelualat Kaisa Kaltiola, p. 050 505 2976, kaisa.kaltiola@pkky.fi Sosiaali- ja terveysala Tanja Takala, lähihoitajakoulutus, p. 050 589 9308, tanja.takala@pkky.fi Elina Turunen, hius- ja kauneudenhoitoala, p. 050 372 3176, elina.turunen@pkky.fi Kahden tutkinnon suorittajat Tuija Alhainen, p. 0500 573 243, tuija.alhainen@pkky.fi

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT Oppilaitoksen kuraattori auttaa opiskelijoita seuraavanlaisissa asioissa: • opiskeluun liittyvät asiat (oppimisvaikeudet, poissaolot, motivoitumattomuus, vaikeudet oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijatovereiden kanssa, pohdinnat opintojen jatkamisesta/ keskeyttämisestä) • henkilökohtaiset ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat (oma jaksaminen, yksinäisyys, mielenterveyteen liittyvät kysymykset, päihteet, vaikeudet kotona, ongelmat seurustelutai kaverisuhteissa, kiusaaminen ja muu väkivalta) • asumiseen liittyvät asiat (asunnon tai asun-


tolapaikan hakemiseen/vaihtamiseen liittyvät asiat) • toimeentuloon liittyvät asiat (opintososiaaliset etuudet, toimeentulotuki) • vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyvät asiat • muut mahdolliset asiat. Tarvittaessa oppilaitoksen kuraattori tai terveydenhoitaja (tai muu opiskeluhuoltohenkilöstö) voi ohjata opiskelijan psykologille, joka auttaa: • vaikeissa elämäntilanteissa, • mielenterveysongelmissa tai • oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niissä tukemisessa. YHTEYDENOTTO KURAATTORIIN JA PALVELUJEN SAATAVUUS Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa henkilökohtaiseen keskusteluun kuraattorin kanssa. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Kuraattori kuuntelee ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja sekä tarpeen mukaan ohjaa ja saattaa opiskelijan eri palveluiden piiriin. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä itse, mutta ajan saamiseksi apua voi pyytää myös ryhmänohjaajalta. Myös huoltaja tai muu henkilö voi pyytää tapaamista. Henkilökohtainen keskusteluaika on järjestettävä viimeistään seit-

semäntenä työpäivänä opiskelijan pyynnöstä. Kiireellisessä tapauksessa palvelut on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Oppilaitosten sijaintikunnat vastaavat kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisestä. Oppilaitokset ilmoittavat kuraattoreilla asioineiden opiskelijoiden yksilöintitiedot oppilaitoksen sijaintikunnille, jotta ne voivat laskuttaa kuraattoripalveluiden käytöstä opiskelijoiden kotikuntia. Kauppa ja hallinto sekä palvelualat Päivi Pekkala-Saarelainen p. 050 363 2378 paivi.pekkala-saarelainen@pkky.fi Sosiaali- ja terveysala Elina Turunen p. 050 372 3176 elina.turunen@pkky.fi

ERITYISOPETUS JA HOJKS Ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista saada erityistukea tai -opetusta sairauden, oppimisvaikeuksien, vammaisuuden tai muun syyn takia. Tarvittaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa sovitaan esimerkiksi opiskelijalle tarjottavasta tuesta, ta-

45


voitteiden muuttamisesta, koulutukseen käytettävästä ajasta ja vaihtoehtoisista suoritustavoista. Suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, opettajan, huoltajan sekä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Ryhmänohjaaja päivittää HOJKSia ja seuraa erityisopetussuunnitelman toteutumista. Opiskelija ja huoltaja näkevät suunnitelman sekä siihen tehdyt päivitysmerkinnät Wilmasta. Erityisopiskelija opiskelee pääsääntöisesti samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta yksilöllistä tukea voidaan antaa myös pienryhmissä tai yksilöopetuksessa. AMMATILLINEN OHJAAJA Kaupan ja hallinnon alat Tommi Hilli, p. 050 577 7691, tommi.hilli@pkky.fi Sosiaali- ja terveysala Mika Kukkasniemi, p. 050 311 5809, mika.kukkasniemi@pkky.fi

TVT-TUOTTAJA Digitalisaatio on tätä päivää ja kuuluu osana yleissivistystä myös ammatilliseen koulutukseen. Tulevaisuuden ammattilaisen tulee tietää miten esim. mobiililaitteita, tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa voidaan

46

tehokkaasti hyödyntää ammatissa. Kuinka data on aina saatavilla ja viestintä oppilaitoksessa jouhevaa ja mielekästä. TVT-tuottaja Tuomas Partanen toimii AmoJp:ssä sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tukena digitaalisen teknologian hyödyntämisessä opetuksessa, oppimisessa ja oppilaitoksen muussa työssä. TVT-tuottaja antaa tukea, opastaa ja tutkii. Apu on siis lähellä! Yhteyden Tuomas Partaseen saat helpoiten Wilman tai sähköpostin kautta. TVT-tuottaja (verkko-opinnot) Tuomas Partanen, p. 050 460 3880, tuomas.partanen@pkky.fi http://digipiri.blogspot.fi

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja kutsuu kaikki opiskelijat terveystarkastukseen ensimmäisen vuoden aikana. Tapaamisen aikana keskustellaan hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä, terveystottumuksista ja ammattialaan liittyvistä terveysriskeistä. Oman oppilaitoksen terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä silloin, kun sinua mietityttää • terveydentilasi tai hyvinvointisi muutokset • sairauden hoito • ammatinvalintaan tai työterveyteen liittyvät terveysongelmat


• seksuaaliterveys, sukupuolitaudit tai ehkäisyn aloitus • rokotukset tai matkailun ohjeistus • syömishäiriöt ja painonhallinta • päihdeongelmat tai muut riippuvuudet. Tarvittaessa opiskelija ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon perusterveydenhuollon päivystykseen. Lääkärin vastaanotto toimipisteessä tapahtuu sopimuksen mukaan. Kutsuntaikäisille nuorille tehdään lääkärintarkastus. TERVEYDENHOITAJAT Palvelualat, Niskakatu 17 Päivi Pesonen-Anttonen, p. 050 913 5830 Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma, ke–to klo 8.00–9.15 Palvelualat, Peltolankatu 4, E-talo Sanna Nenonen, p. 050 311 5801 Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma–pe klo 8.00–10.00 Kauppa ja hallinto, Tulliportinkatu 3, B-talo Eeva-Liisa Smolander, p. 050 356 6119 Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma–pe klo 8.00–9.00

TUTORTOIMINTA Kaikilla koulutusaloilla toimii tutoropiskelijoita (tutor = rinnalla kulkija), jotka auttavat ja neuvovat opiskelun alkuvaiheessa monissa käytännön asioissa. He tutustuttavat uusia opiskelijoita koulun tiloihin, henkilöstöön, palveluihin, harrastuksiin jne. Tutorit esittäytyvät uusille opiskelijoille heti opintojen alussa. Tutorit ovat mukana myös oppilaitoksen ja koulutusalojen esittelyssä ja markkinoinnissa. Lukuvuoden lopussa opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat valitsevat yhdessä uudet tutorit tutor-toimintaan halukkaiden joukosta. Opiskelijakunta PYRO järjestää keväällä koulutuksen, johon kaikilla Pohjois-Karjalan ammattiopiston tutoreilla on mahdollisuus osallistua. Tarvittaessa ammattiopistot järjestävät myös omia koulutuksia tutoreille. SOVITTELU Mitä tulisi tehdä, jos koulussa näkee tai kokee kiusaamista? Entä jos sinä tai joku toinen opiskelija selvästi harmistuu, ärsyyntyy tai on pahoillaan koulussa tapahtuneista asioista? Monenlaista mielipahaa, nimittelyä, haukkumista, kiusaamista, tönimistä, uhkailua ja riitoja voidaan sovitella. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittaviin asioihin mahdollisimman varhain. Sovittelu on vapaaehtoinen tapa ratkaista ristiriitatilanteita koulussa.

47


Opiskelijoitamme on koulutettu sovittelijoiksi, jotka osaavat puolueettomasti auttaa riitojen osapuolia löytämään ratkaisuja. Apuna heillä on henkilökunnan sovitteluohjaajat. Sovittelijaopiskelijat ovat vaitiolovelvollisia. Sovittelussa osapuolet saavat kertoa tunteistaan sekä oman näkemyksensä tapahtuneesta. Sovittelutilanteessa keskitytään ratkaisujen etsimiseen eikä siinä jaeta rangaistuksia. Jos sopimus syntyy, sen toteutumista myös seurataan.

SOVITTELUN OHJAAJAT Palvelualat Heli Tukiainen, p. 050 462 1270, heli.tukiainen@pkky.fi Tarja Piitulainen, p. 050 520 1748 tarja.piitulainen@pkky.fi

Sovitteluilmoituksen voi tehdä opiskelija, huoltaja ja henkilökuntaan kuuluva. Sen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti: • kertomalla tai laittamalla viestin jollekin oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle, esim. opettajalle, opinto-ohjaajalle tai kuraattorille • täyttämällä sähköisen lomakkeen Wilmassa tai sähköisellä työpöydällä • palauttamalla tulostetun tilauslomakkeen sovittelulaatikkoon (löytyy oppilaitoksessa sovitusta paikasta)

Sosiaali- ja terveysala hius- ja kauneusala Kirsi Kakkonen, p. 050 596 2970, kirsi.kakkonen@pkky.fi Mika Kukkasniemi, p. 050 311 5809, mika.kukkasniemi@pkky.fi

On hyvä muistaa, että ilmoituksen voi tehdä myös toisen henkilön puolesta, jos näkee kiusaamista tai ristiriitatilanteita. Sovittelutilaisuudet toteutetaan oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti.

48

Kaupan ja hallinnon ala Tommi Hilli, p. 050 577 7691, tommi.hilli@pkky.fi

YHTEISTYÖ KODIN JA HUOLTAJIEN KANSSA Ryhmänohjaaja on yhteydessä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja tiedottaa säännöllisesti opiskelun etenemisestä. Huoltajille pidetään vanhempainiltoja sekä infotilaisuuksia, joissa huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulutukseen ja henkilökuntaan ja joissa heille tiedotetaan opiskelijahuoltoon, työssäoppimisen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista.


Huoltajien toivotaan ottavan aktiivisesti yhteyttä ryhmänohjaajaan kaikissa opintoihin ja opiskelijaan liittyvissä asioissa. He voivat myös seurata opiskelijan opintojen edistymistä sekä oppilaitosten ajankohtaisia asioita Wilmaliittymän kautta. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin mm. seuraavasti: • tutustumisyhteydenotto koteihin alle 18-vuotiaiden vanhempiin 1. jakson alussa • yhteydenotot kotiin alaikäisten nuorten huolenaiheissa: poissaolot, myöhästymiset, muut ongelmatilanteet ym. • kutsuminen kotiväeniltoihin tai muihin tilaisuuksiin • varmistaminen, että huoltajaa kuullaan alaikäisen osalta opiskeluun liittyvissä päätöksentekoa vaativissa asioissa (esim. HOJKS:n laadinta ja päivitys) • alaikäisen huoltajan kuuleminen toimintaohjerikkomusten käsittelyssä • HOPS, HOJKS, opintosuoritukset ja poissaolotiedot löytyvät Wilmasta ja alaikäisen huoltaja voi seurata niitä. SEURAKUNTIEN OPISKELIJATOIMINTA Ollos tervehditty! Olen Markku Fräntilä ja toimin oppilaitospappina Ammattiopisto Joensuun yksiköissä niin Peltolassa, Otsolassa kuin Niskalassakin.

Kutsun Sinut mukaan Joensuun luterilaisten seurakuntien ja kristillisten opiskelijajärjestöjen toimintaan. Voit halutessasi osallistua vaikkapa opiskelijailtoihin, lähteä kanssamme reissaamaan tai suunnata kulkusi Tuomasmessuun. Tietoa opiskelijaseurakunnan monipuolisesta toiminnasta saat Kirkkotie-lehdestä, oppilaitosten ilmoitustauluilta, oppilaitostyön kausiohjelmasta ja seurakuntayhtymän kotisivuilta osoitteesta www.joensuunevl.fi/opiskelijat. Voita ennakkoluulosi, laajenna kokemusmaailmaasi ja tule mukaan!​ ​Ota rohkeasti yhteyttä! Soita (050 383 0336) tai meilaa (markku.frantila@evl.fi), niin sovitaan tapaamisesta. Parannetaan yhdessä maailmaa kahvikupposen ääressä ja viedään samalla asioita eteenpäin. Iloa elämääsi ja menestystä opinnoillesi! Markku Fräntilä oppilaitospappi​ OPINTOTOIMISTO Opintotoimistossa opastetaan opintotukija koulumatkatukihakemuksien sekä muiden etuuksien hakemisessa. Opintosihteerit tekevät tarvittavat opiskelutodistukset ja tulostavat opintosuoritusotteet, osallistumistodistukset sekä tutkintotodistukset.

49


Opintotoimistot huolehtivat myös mahdollisten tapaturmien takia tehtävistä tapaturmailmoituksista. Opintotoimistosta saa mm. • opiskelutodistukset • todistukset opintojen etenemisestä • tutkintotodistukset • TE-toimiston ja vakuutusyhtiöiden opiskelutodistukset • pysäköintiluvat • tapaturmavakuutusilmoitukset • SAKKI ry:n opiskelijakorttihakemukset • suoritetut kortit (esim. EA- ja tulityökortti) Muista ilmoittaa mahdolliset yhteystietojen muutokset välittömästi opintotoimistoon! Opintotoimisto palvelee ma–pe klo 9.00–14.00 Muuna aikana asiointi onnistuu helposti ja nopeasti: Esimerkiksi opintosuoritusotteet tai opiskelutodistukset saat tilattua kätevästi suoraan kotiosoitteeseen “postia opintotoimistoon” linkistä, sähköpostitse osoitteesta opintotoimisto @pkky.fi tai puhelimitse numerosta 013 244 2220. Ennen klo 14.00 saapuneisiin palvelupyyntöihin vastataan saman päivän kuluessa. Oppilaitoksen loma-aikoina tai henkilöstön koulutuksen vuoksi palveluajat voivat tilapäisesti vaihdella. Muutoksista tiedotetaan Wilma-

50

viesteillä ja Sähköisellä työpöydällä. Oppilaitoksen loma-aikana henkilökunnan tavoittaa parhaiten numerosta 013 244 2220. OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT Niskakatu 17 Mustonen Kirsi, p. 050 577 7464 Viiliäinen Pirjo, p. 050 461 9946 Peltolankatu 4, E-talo​ Hyvärinen Aune, p. 050 577 7591 Puhkala Jonna, p. 050 311 5797 Nevalainen Leenu, p. 050 562 3913 Puujalka Minna, p. 050 449 5169 Laurell Minna, p. 050 530 0805 Tulliportinkatu 3, I-talo Argillander Maija, p. 050 577 7585 Lehikoinen Eija, p. 050 340 0814 Kaksoistutkinto asiat Tulliportinkatu 3, I-talo Lehkonen Sirpa, p. 050 521 1224

KAHVIO/MYYMÄLÄT JA RAVINTOLAT Kahviot tarjoavat kahvia, teetä, pientä välipalaa ja leivonnaisia huokeaan hintaan. KAHVILA SAINO Niskakatu 17, 1. kerros, p. 050 430 0554 Avoinna ma–pe klo 13.00–17.00 www.pkky.fi/kiesa


KAHVILA/MYYMÄLÄ WHITE HOUSE CAFE Peltolankatu 4 E-talo Avoinna ma–to klo 8.45–15.00, pe klo 8.45–14.30 myytävänä leipuri-kondiittoriopiskelijoiden valmistamia ruokia sekä leipomotuotteita. Leipomotuotteiden tilaukset ma–to klo 12–14 p. 050 329 6528 tai 050 460 4141​ RAVINTOLA KIESA Niskakatu 17, 2. kerros, p. 050 460 3599, kiesa@pkky.fi Avoinna ma–pe klo 10.30–13.30 http://pkky.fi/kiesa/ www.facebook.com/RavintolaKiesa

ASIAKASTYÖT JA PALVELUT Osana opintojaan opiskelijamme tuottavat erilaisia asiakastöitä ja palveluja, saaden sitä kautta tärkeitä, aitoja oppimistilanteita. Monialainen oppilaitostoimintamme näkyy myös monipuolisena palvelutarjontana.

PARTURI-KAMPAAMO OPPITUKKA Peltolankatu 4 E-talo, 3. krs, Joensuu Ajanvaraus, p. 013 244 2874 www.facebook.com/oppitukka Tervetuloa palveltavaksemme ! OTSOPPI Tulliportinkatu 3, A-talo Myynnissä opiskelutarvikkeita, kirjoja, pientä naposteltavaa ja virvoitusjuomia. Avoinna lukuvuoden työpäivinä ma–to klo 8.30–14.30 pe klo 8.30–14.00 http://pkky-wp.pkky.fi/otsop/ https://www.facebook.com/otsoppi DATAOTSO TIETOKONEKAUPPA Tulliportinkatu 3 H-talo, p. 050 577 7818 Tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntiä ja huoltoa. Myymälä avoinna lukuvuoden työpäivinä ma–to klo 8.30–14.30 , pe klo 8.30–14.00 Tervetuloa palveltavaksemme!

KOSMETOLOGIEN OPPIHOITOLA Peltolankatu 4 E-talo, 3. krs, Joensuu Ajanvaraus, p. 013 244 2881 www.facebook.com/oppihoitola

51


Turvallinen oppimisympäristö KESTÄVÄ KEHITYS

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET

Oppilaitoksissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hankinnat tehdään vastuullisesti huomioimalla ympäristönäkökohdat, jätteet kierrätetään ja niiden syntymistä ehkäistään sekä energian ja veden kulutusta pyritään vähentämään. Lisäksi edistetään eri tavoin opiskelijoiden hyvinvointia, oppimisympäristöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä, huolehditaan koulurakennusten kunnnosta ja ehkäistään kiusaamista. Jätteiden kierrätykseen on olemassa ohjeistus, joka koskee sekä opiskelijoita että henkilöstöä. Eri jätelajeille on oppilaitoksessa omat keräyspisteensä.

Opiskelijaa voidaan rankaista, jos hän rikkoo oppilaitoksen järjestystä koskevia toimintaohjeita. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta enintään vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta (L630/1998,35 §). Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa oppilaitoksesta ja asuntolasta erottamisesta päättää opiskeluasioiden toimikunta. Toimikunta tekee päätöksen oppilaitoksen rehtorin tekemän esityksen pohjalta. Ennen kurinpitoa opiskelijalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluiksi. Myös opiskelijan soveltumattomuuteen liittyvät ratkaisut, samoin kuin opiskeluoikeuden pidättämiseen, peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät ratkaisut kuuluvat opiskeluasioiden toimikunnalle.

JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT TOIMINTAOHJEET Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on voimassa yhteiset järjestystä koskevat toimintaohjeet. Järjestystä koskevien toimintaohjeiden tarkoituksena on ylläpitää sisäistä järjestystä ja mahdollistaa opiskelun esteetön sujuminen. On tärkeää, että opiskeluympäristö on viihtyisä ja turvallinen. Jokainen voi lisätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä sitoutumalla toimintaohjeiden noudattamiseen.

52

TOIMINTAOHJEIDEN RIKKOMINEN Jokaisen opiskelijan on tutustuttava toimintaohjeisiin ja noudatettava niitä.


Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän 1. häiritsee opetusta, 2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, 3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, 4. kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai 5. on käyttänyt huumausainetestitodistuksen mukaan huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että toimintakyky on heikentynyt. Oppilaitoksesta tai asuntolasta erottaminen Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Vakavat sääntörikkomukset voivat johtaa suoraan määräaikaiseen erottamiseen. Oppilaitoksesta erottaminen voi olla enintään yhden vuoden mittainen. Asuntolasta voidaan erottaa määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijan poistaminen luokasta Opettaja tai rehtori voivat määrätä opiskelijan poistumaan välittömästi lopputunnin ajaksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan op-

pitunnin ajaksi. Poistaminen voi tapahtua luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Poistaa voi myös muusta oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskeluoikeuden evääminen Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Kolmen päivän evääminen on mahdollista myös silloin, kun opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Eväämisestä voi päättää opettaja tai rehtori yksin tai yhdessä. Opiskelijan tavaroiden tarkastusoikeus Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen sellaista ainetta tai esinettä, jonka hallussapito on laissa kielletty. Kaikilta kiellettyjä ovat sellaiset aineet ja esineet, joilla voidaan vahingoittaa toista kuten esimerkiksi teräaseet. Kiellettyjä ovat myös sellaiset esineet ja aineet, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joilla voidaan vahingoittaa toisen omaisuutta. Alaikäisiltä ovat kiellettyjä lisäksi alkoholi- ja tupakkatuotteet. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan omaisuus ja vaatteet koulupäivän ai-

53


kana. Tarkastukseen voidaan päätyä ainoastaan silloin, kun on olemassa vaara, että kielletyllä omaisuudella voidaan vaarantaa omaa tai toisen terveyttä. Tarkastusoikeus koskee opiskelijan mukana olevia tavaroita mm. kasseja, penaaleja, lompakkoa sekä taskuja. Päällisin puolin voidaan tunnustella myös opiskelijan vaatteita. Tarkastusoikeus koskee lisäksi opiskelijan hallinnassa olevia oppilaitoksen säilytystiloja, esimerkiksi kaappeja ja pulpetteja.

doksiantona (haastemiehen avulla). Tällaisia viranhaltijapäätöksiä ovat mm. kirjallinen varoitus, eronneeksi katsominen, erottaminen oppilaitoksesta tai oppilaitoksen asuntolasta joko määräajaksi tai kokonaan sekä opiskeluoikeuden pidättäminen ja peruuttaminen. Opiskelija voi valittaa tehdystä päätöksestä päätöksen yhteydessä saatavien valitusohjeiden mukaisesti.

Henkilökunnan voimankäyttö Jos poistettava henkilö koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajlla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina tilanteessa. Huomioon on otettava opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus sekä vastarinnan vakavuus. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Opettajalla on aina oikeus tehdä hätäilmoitus, jos turvallisuuden takaaminen sitä vaatii.

Opiskelijaryhmille järjestetään turvallisuusvalmennus lukuvuoden alussa. Turvallisuusvalmennuksesta vastaa ryhmänohjaaja oman opiskelijaryhmänsä osalta. Valmennuksessa käydään läpi hätäohjeet eri tilanteisiin sekä yhteisiä pelisääntöjä henkisen turvallisuuden (kiusaaminen, uhkaukset), fyysisen turvallisuuden (tulipalo, väkivalta, onnettomuudet) ja työturvallisuuden alueilta. Samalla varmistetaan, että jokainen opiskelija osaa tehdä hätäilmoituksen ja tietää oppilaitoksen turvallisuushenkilöstön. Turvallisuusvalmennuksen lopuksi ryhmänohjaajan johdolla suoritetaan turvallisuuskävely vähintään siinä kiinteistössä, jossa ryhmä pääasiallisesti opiskelee. Turvallisuuskävelyn aikana käydään läpi poistumistiet, kokoontumispaikat, ensiapuvälineet, ensisammutuskalusto, vaarallisten aineiden säilytystilat ja väestönsuoja.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN TIEDOKSI JA VALITUSOIKEUS Kaikki ne opiskelijaa koskevat viranhaltijapäätökset, joihin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella, tulee antaa tiedoksi todisteellisesti: postitse saantitodistusta vastaan, luovutus asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan tai viime kädessä luovutus haastetie-

54

TURVALLISUUSOHJEET


TOIMINTA ONNETTOMUUS JA -KRIISITILANTEISSA Onnettomuustilanteissa noudatetaan oppilaitoksen pelastussuunnitelmaa. Lisätietoja pelastussuunnitelmasta saa heti opintojen alkaessa. Tee tarvittaessa hätäilmoitus huomatessasi tulipalon, sairaskohtauksen tai tapaturman! Ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen 1. Soita hätäpuhelu itse (112), jos voit. 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. Ohjaa apu perille. TOIMINTA ONNETTOMUUS-, KRIISIJA KIUSAAMISTILANTEISSA Ammattiopistossa toimitaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteisessä opiskelijan hyvinvointisuunnitelmassa määriteltyjen toimintaohjeiden mukaisesti.

TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset käydään läpi opintojen alussa opettajien johdolla.

Työturvallisuusohjeiden tavoitteena on, että opiskelija • arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti • kykenee huolehtimaan ympäristönsuojelusta sekä työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä • perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin • arvioi työyhteisön työergonomiakysymykset oman työn osalta • ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä omaa terveyttään TERVEYDENTILASELVITYKSET Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää normaalia tiukempia terveydentilavaatimuksia koulutuksissa, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat nuoriso- ja vapaa-aika-ala, sosiaali- ja terveysala, kuljetusala sekö turvallisuusala. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos syntyy epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruttaa tilanteissa, joissa se on turvallisuus-

55


näkökulman vuoksi perusteltua. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys (maksuton opiskelijalle) sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi. RIKOSTAUSTAOTTEEN PYYTÄMINEN NÄHTÄVÄKSI Rikostaustaote pyydetään nähtäväksi ennen työssäoppimisjaksoa niiltä opiskelijoilta, jotka työskentelevät työssäoppimisen aikana pääsääntöisesti alaikäisten parissa. Ote pyydetään vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta (tai ko. tutkinnon osia suorittavilta). Rikostaustaote on opiskelijalle maksuton. Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen näyttämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. 32 a §:n 4 (12.8.2011/951). OPISKELUOIKEUDEN PIDÄTTÄMINEN, PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN Vakavissa soveltumattomuuteen liittyvissä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa voidaan yksittäisen opiskelijan opiskeluoikeus pidättää tai peruuttaa. Opiskeluoikeuden pidättäminen ja peruuttaminen on erittäin harvinaista ja aina viimesijaisia keinoja. Opiskeluoikeuden pidättäminen, peruuttaminen ja palauttaminen

56

ovat mahdollisia ainoastaan Opetushallituksen määräämissä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opiskeluoikeus voidaan perua ainoastaan 1.8.2012 jälkeen aloittaneilta opiskelijoilta seuraavissa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perustutkinnoissa: logistiikan perustutkinto/kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, rakennusalan perustutkinto/maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, metsäalan perustutkinto/metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto/ympäristöalan koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä turvallisuusalan perustutkinto. Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden edellä mainittuja tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kohdalla, mikäli: 1. Opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa. 2. On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä tutkintokohtaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. 3. Opiskelija on opiskelijaksi hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka


olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. 4. Kun opinnot tai opintoihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta. Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, tai rikosrekisteriotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

TAVAROIDEN JA VAATTEIDEN SÄILYTYSTILAT Hyvien tapojen mukaisesti oppitunneilla ja ruokailussa ollaan sisävaatteissa, ilman päähinettä. Vaatesäilytykseen tarkoitettuja naulakoita ja pukukaappeja on auloissa.

Sote G:ssä ja Otsolassa avaimia voi kysyä toimistosta. Pukukaapit ovat käytössä vain opetuksellisena aikana, kesäloman ja työssäoppimisen ajaksi avaimet on palautettava takaisin toimistoon. Avaimet palautetaan myös AT-jakson ajaksi. Avaimet ovat maksuttomia, mutta palauttamatta jääneestä tai kadotetusta avaimesta peritään 20 euron maksu. Niskalassa opiskelijat hankkivat itse lukot heille osoitettuun pukukaappiin.

PYSÄKÖINTI Opiskelijoiden polkupyörät, mopot, mopoautot ja autot pysäköidään niille varatuille pysäköintipaikoille. Pysäköinti Niskalassa Niskalan yksikön kaikki P-alueet kuuluvat yleisen pysäköinnin valvonnan piiriin. Niskalan palvelualojen henkilöstöllä on käytössä kaikki ns. tolppapaikat. Parkkipaikan haltijalla on käytössään numeroitu parkkilupa. Muilla pysäköintilapuilla ei parkkeeraus näillä paikoilla ole mahdollista. Niskalassa ei ole tarjolla yhtään pysäköintipaikkaa opiskelijoille. Jos väärin parkkeerausta tapahtuu niin parkkipaikan haltija voi tehdä ilmoituksen pysäköinnin valvontaan ja väärin pysäköijää sakotetaan.

57


Pysäköinti P-alueilla Otsolassa ja Peltolassa Opiskelijat, jotka tarvitsevat autopaikan, saavat lupalapun opintotoimistosta ilman maksua. Lupalappu oikeuttaa pysäköimään ns. kylmille paikoille (ei tolppa- eikä kiekkopaikoille). Lämmityspaikkoja (20 euroa/lukuvuosi) myydään opiskelijoille vasta lokakuussa viikosta 43 alkaen sillä varauksella, että niitä on vapaana.

58

Huomioi, että Otsolan ja Peltolan kaikki P-alueet kuuluvat yleisen pysäköinninvalvonnan piiriin. Sakkolapulta välttyäksesi on AINA autossa oltava näkyvillä lupalappu.


Opiskelijat voivat vaikuttaa Kun opiskelijat antavat aktiivisesti palautetta koulutuksesta ja osallistuvat myös palautteen käsittelyyn, he ovat mukana oppilaitoksen ja koko PKKY:n toiminnan kehittämisessä. Palautetta voi antaa monin eri tavoin: suora ja välitön palaute toiminnasta vastuussa olevalle henkilölle (esim. rehtorin kuulemistilaisuudet), kirjallinen tai suullinen opintojaksopalaute vastuuopettajalle sekä vuosittaiset opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyt. Lisäksi opiskelijat voivat osallistua opiskelijakuntatoimintaan ja olla tätä kautta mukana myös erilaisissa työryhmissä ja päätöksentekoelimissä.

OPISKELIJAKUNTA Opiskelijoilla (opiskelijakunnalla) on oikeus tulla kuulluksi ennen opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi opetussuunnitelman hyväksymiseen ja muuttamiseen liittyvät päätökset sekä työaikoja koskevat määräykset. Opiskelijoille kuuluvaa puhevaltaa käyttää opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki oppilaitoksen opiskelijat. Opiskelijakunnan hallitus edustaa opiskelijoita mm. edustus-, neuvottelu-, opiskelijoiden edunvalvonta- ja yhteydenpitotehtävissä. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen.

MAAKUNNALLINEN OPISKELIJATOIMINTA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kaikki opiskelijat muodostavat Opiskelijakunta PYROn, jonka hallitus koostuu paikallisten opiskelijakuntien nimeämistä edustajista. PYRO:n tehtävänä on ajaa koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden etuja ja toimia oppilaitosten opiskelijakuntien yhteistyöelimenä. OPISKELIJAKUNTA PYRON LUOTTAMUSHENKILÖT 2016 Puheenjohtaja, Eetu Kontkanen, Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Varapuheenjohtaja, Samu Niemeläinen, Ammattiopisto Joensuu palvelut Sihteeri, Ina Eskelinen, Ammattiopisto Outokumpu Tutor-koordinaattori, Karoliina Judin, Ammattiopisto Outokumpu Koulutuskoordinaattori, Anette Pottonen, Ammattiopisto Joensuu palvelut Osoitetiedot: pyro@pkky.fi, p. 050 375 5178 (opiskelijakunnan puhelin) Opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori: Janne Lilja, janne.lilja@pkky.fi, p. 050 405 7758

59


OPISKELIJAKUNNAT Palvelualat, Niskala Kaisa Nykyri, p. 050 460 3339 kaisa.nykyri@pkky.fi Kaupan ja hallinnon ala, Otsola Tommi Hilli, p. 050 577 7691, tommi.hilli@pkky.fi Sosiaali- ja terveys sekä elintarvikeala, Peltola Anne Vikeväinen, puh. 050 311 5776, anne.vikevainen@pkky.fi

aktiivisesti palautteen käsittelyyn, on oppilaitoksen toiminnan ja opiskeluyhteisön kehittämisen kannalta erityisen tärkeää. Lukuvuonna 2016–2017 palautekyselyt ovat auki seuraavasti: tulokysely 14.11.–11.12.2016 olokysely 16.1.–26.2.2017 päättökysely 3.10.2016–2.6.2017 Opiskelijakyselyjen vastaamisosoite on: www.pkky.fi/kyselyt Tarvittaessa voidaan toteuttaa myös muita kyselyitä.

OPISKELIJAKYSELYT PKKY:ssä palautetta kerätään opiskelijoilta opiskelun eri vaiheissa: tulokyselyllä opintojen alussa, olokyselyllä opintojen keskivaiheilla ja päättökyselyllä opintojen lopussa. Kyselyjen avulla saadaan tietoa koulutuksen laadusta ja kartoitetaan myös yksittäisen opiskelijaryhmän osalta sitä, miten mahdolliset kehittämistoimet ovat vaikuttaneet opiskelun arkeen. Palautekyselyjen tulokset käsitellään koulutuskuntayhtymän johtoryhmässä ja oppilaitoksissa. Tulosten pohjalta käynnistetään erityisesti oppilaitoskohtaisia kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja korjaamaan mahdollisia epäkohtia. Se, että opiskelijat vastaavat kyselyihin ja osallistuvat

60


Kilpailutoiminta AMMATTITAIDON SM-KILPAILUT, TAITAJAKILPAILUT Taitaja-kilpailut on tarkoitettu alle 20-vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille. Kolmipäiväisissä kilpailuissa ratkotaan yli 40 lajin Suomen mestaruudet. Vuosittain maassa järjestetään kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu yli 1000 opiskelijaa. Finaalissa kilpailee yli 400 oman alansa osaajaa. Taitaja-kilpailussa työelämän ja oppilaitosten edustajat sekä opiskelijat kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Kilpailupaikalle saapuu perinteisesti kymmeniä tuhansia katsojia. Taitaja-kilpailu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Kilpailuihin heittäytyminen antaa upeita kokemuksia ja avaa uusia mahdollisuuksia!

olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Kilpailussa voi mitellä taidoissaan muiden opiskelijoiden kanssa, esiintyä, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille/suorituksille. Lisätietoja kulttuurikilpailutoiminnasta Sähköisellä työpöydällä http://www.sakury.net/sakustars URHEILUVALMENNUS Opintoihin voi sisältyä urheiluvalmennusta opiskelijan omassa lajissa. Urheiluvalmennuksessa saadut opintoviikot voi yhdistää vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoja valmennuksesta saa esim. opinto-ohjaajilta.

Lisätietoa ammattitaitokilpailutoiminnasta: Taitaja - Sähköisellä työpöydällä www.skillsfinland.com. SAKUSTARS KULTTUURIKILPAILUT SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. SAKUstars-kulttuurikilpailussa on esillä koko kulttuurin kirjo kuten esimerkiksi tanssia, räppiä, digikuvataidetta, yksinlaulua, soittoa, shakkia ja lausuntaa. Osallistujat voivat

61


Ura- ja jatko-opintopalvelut URAPALVELUT Opintojen aikana opiskelijoiden työnhakutaitoja vahvistetaan ja heitä rohkaistaan itsenäiseen työnhakuun sekä ohjataan ja avustetaan työpaikan haussa. Opiskelijoille esitellään erilaiset työllistymismahdollisuudet sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelut. Jatko-opintomahdollisuuksista esitellään mm. ammattikorkeakoulu, yliopisto ja aikuiskoulutus. Ammattikorkeakouluopintoihin opiskelijoilla on mahdollisuus mennä tutustumaan 1–5 päiväksi opintojen loppuvaiheessa. Päättöluokkalaisilla on myös tutustumismahdollisuus ammattikorkeakoulu- ja yliopistoopintoihin ABI-päivänä, joka järjestetään vuosittain.

VÄYLÄOPINNOT Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa, voit samalla suorittaa ammattikorkeakouluopintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikaasi korkeakoulussa, jos jatkat siellä myöhemmin varsinaisena opiskelijana. Opinnot ovat sinulle ilmaisia.

62

Voit tehdä väyläopintoina joko saman alan opintoja, joita opiskelet ammatillisessa koulutuksessa tai valita aivan uuden alan. Lisäksi voit opiskella ammattikorkeakouluun valmentavia opintoja. Vaikka et hakisikaan heti jatko-opintoihin, olet saanut kokemuksen, millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on ja voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. Väyläopiskelijana saat kaikista suorittamistasi opinnoista todistuksen Karelia-ammattikorkeakoululta, mutta samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamisesi ja osaamispisteesi eli saat opinnoistasi kaksinkertaisen hyödyn. Löydät lisätietoa opinnoista ja niiden aikataulusta: www.vaylaopinnot.fi


Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän keskuksen puhelinnumero on 013 244 200.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu Palvelut PL 124, 80101 JOENSUU

Henkilökunnan yhteystietoja on helppo hakea sähköisestä puhelinluettelosta www.pkky.fi/puhlu

HALLINTO Tulliportinkatu 3 F-talo, 2. krs, 80130 Joensuu Sähköposti: etunimi.sukunimi@pkky.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pkky.fi. Yhteiset nettisivut www.pkky.fi

Pölönen Harri, rehtori 050 563 2185 Sivonen Kaija, johdon sihteeri 050 329 1760 Partanen Tuomas, TVT-tuottaja 050 460 3880 Tulliportinkatu 3 H-talo, 80130 Joensuu Hujanen Heikki, koulutusjohtaja 050 554 0974 Kurunsaari Mikko, tutkintovastaava 050 577 7121 Romppainen Sanna, toimistosihteeri, koulutusjohtajan sihteeri, toimistopalvelut 050 577 7573 Pekkala-Saarelainen Päivi, kuraattori 050 363 2378 Mäyrä Marjut, erityisopettaja 050 372 3184 Kattelus Anu, opinto-ohjaaja 050 057 3246 Hilli Tommi, ammatillinen ohjaaja 050 577 7691 Heikkinen Marko J, asiakaspalvelu ja myynti 050 562 2693

63


Heikkinen Marko K, talous- ja toimistopalvelut 050 311 5804 Karhu Petteri, matematiikka, fysiikka ja ammatilliset aineet 050 577 7857 Kettunen Anne-Mari, asiakaspalvelu, talous- ja toimistopalvelut 050 527 1622 Kokkonen Juhani, kaupalliset aineet 050 518 7274 Komppula Pekka, taloushallinto 050 518 7275 Kurunsaari Hanna, asiakaspalvelu ja myynti 050 311 5807 Kärki Tuula, englanti, ruotsi, saksa 050 340 0819 Kärkkäinen Virpi, äidinkieli ja viestintä 050 311 5805 Mustonen Satu, liikunta ja terveystieto 050 372 6799 Malinen Kari, tietojenkäsittely, matematiikka 050 462 1256 Mikkonen Samuli, tietojenkäsittely, 050 568 1904 Naukkarinen Taimi, yritystalous, kv-koordinaattori 050 518 7276 Nivajärvi Tarja, asiakaspalvelu, myynti 050 310 0579 Määttä Anssi, tietojenkäsittely, 050 551 4013 Peltonen Jukka, tietojenkäsittely, 050 340 1061 Pesonen Arja, matematiikka, tietojenkäsittely, asiakaspalvelu 050 340 0825 Ryhänen Pia, asiakaspalvelu, myynti, englanti, ruotsi 050 365 7108

64

Tarma Essi, tietojenkäsittely 050 340 0210 Tolvanen Marjo, kaupalliset aineet 050 460 4002 Torni Virva, asiakaspalvelu ja myynti, 050 577 7856 Tumanoff Anita, tekstinkäsittely 050 057 3249 Turpeinen Jarkko, tietojenkäsittely, 050 465 0685 Dataotso, Käytettyjen tietokoneiden kauppa, 050 577 7818 Otsoppi 050 310 1143   PALVELUALOJEN KOULUTUS NISKALAN TOIMIPISTE Niskakatu 17, 80100 Joensuu Halonen Milja, koulutusjohtaja 050 523 4251 Lintunen Aira, koulutuspäällikkö 050 590 5977 Rajavuori Jaana, koulutuspäällikkö 050 462 1271 Härkönen Sisko, toim.siht., koulutusjohtajan sihteeri, toimistopalvelut 050 577 7565 Jönhede Kati, toim.siht. toimistopalvelut 050 577 7842 Pekkala-Saarelainen Päivi, kuraattori 050 363 2378 Kaltiola Kaisa, opinto-ohjaaja 050 505 2976 Frimodig Anja, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 460 3372 Helén Tuula, lehtori, kielet 050 460 3230 Hämäläinen Mervi, lehtori, hotelli-, ravintolaja catering-ala 050 430 0455


Kontkanen Maija-Liisa, pt.tuntiop. matem. aineet 30.11.2016 asti 050 311 5823 Marjola Tuija, lehtori, kielet 050 461 8100 Mustonen Satu, pt. tuntiopettaja, liikunta ja terveystieto 050 372 6799 Mutanen Lea, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 363 2879 Mäenpää Veijo, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 460 4043 Nikkinen Iiris, pt.tuntiop. kotit. ja puhd.palv alat, valmakoulutus 1.12.2016 alkaen 050 462 1270 Nykyri Kaisa, pt. tuntiopettaja, matkailuala 050 460 3339 Pennanen Irma, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 372 8275 Piitulainen Tarja, pt. tuntiopettaja, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 520 1748 Puranen Jorma, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 460 4099 Pykäläinen Margit, lehtori, hotelli-, ravintolaja catering-ala 050 462 1260 Repo Arja, lehtori, matemaattiset aineet 1.12.2016 alkaen 050 311 5823 Sinkko Minna, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 460 4077 Tolvanen Anne, lehtori, valmakoulutus 050 372 8302 Tukiainen Heli, lehtori, kotitalous- ja puhdistuspalvelualat 30.11.2016 asti 050 462 1270

Tuomainen Kari, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 311 5739 Törrönen Liisa, lehtori, äidinkieli 050 460 3828 Wasenius Tarmo, lehtori, hotelli-, ravintola- ja catering-ala 050 460 3646 Vänskä Seija, lehtori, kotitalous- ja puhdistuspalvelualat 050 460 3288 OPETUSRAVINTOLA KIESA Jaaranen Minka, vastaava hoitaja 050 460 3599 ja 050 593 3742 Kurki Heli, kokki 050 577 7120 Lehmusoksa Jonne, kokki 050 577 7606 KAHVILA-MYYMÄLÄ SAINO Piipponen Raija, kassatarjoilija 050 430 0554 PALVELUALOJEN KOULUTUS PELTOLAN TOIMIPISTE Peltolankatu 4, 80220 Joensuu Halonen Milja, koulutusjohtaja 050 523 4251 Lintunen Aira, koulutuspäällikkö 050 590 5977 Rajavuori Jaana, koulutuspäällikkö 050 462 1271 Härkönen Sisko, toim.siht., koulutusjohtajan sihteeri, toimistopalvelut 050 577 7565 Jönhede Kati, toim.siht. toimistopalvelut 050 577 7842 Pekkala-Saarelainen Päivi, kuraattori 050 363 2378

65


Kaltiola Kaisa, opinto-ohjaaja 050 505 2976 Kaari Mika, lehtori, elintarvikeala 050 460 4141 Kasper Teija, lehtori, elintarvikeala 050 329 6528 Pykäläinen Margit, lehtori, elintarvikeala 050 462 1260 SOSIAALI- JA TERVEYSALA / Lähihoitaja Peltolankatu 23, G-talo, 80220 Joensuu Pakarinen Ritva, koulutusjohtaja 050 563 2186 Eronen Ilkka, tutkintovastaava 050 311 5773 Halonen Riitta, toim.siht., koulutusjohtajan sihteeri, toimistopalvelut 050 311 5758 Kukkasniemi Mika, amm. ohj. 050 311 5809 Takala Tanja, opinto-ohjaaja 050 589 9308 Turunen Elina, lehtori, kuraattori, sosiaaliala 050 372 3176 Aniharva Seija, lehtori, sosiaaliala 050 311 5825 Antikainen Hannu, pt tuntiopettaja, ensihoito, hoitotyö, 050 328 7688 Auvinen Päivi, pt. tuntiop., kuntoutus 050 340 1786 Häyhä Laura, pt. tuntiop., hoitotyö, kv-koordinaattori 050 311 5759 Jeskanen Lea, lehtori, sosiaaliala, tiimivastaava perusopinnot 050 311 5768 Karttunen Minna, pt. tuntiopettaja, psykologia mielenterveys- ja päihdetyö 050 453 2388 Karttunen Terttu, lehtori, kodinhoito, ravitsemus 050 311 5761 Kauppinen Jaana, lehtori, liikunta 050 311 5765

66

Lasarov Vappu, st. tuntiopettaja, ravitsemus ja kodinhoito 050 453 2014 (31.12.2016 saakka) Laukkanen Niina, lehtori, sairaanhoito ja huolenpito 050 375 8566 Lonka Hennariikka, lehtori, kuntoutus, tiimivastaava osaamisalat 050 372 3175 Luukkainen Panu, pt. tuntiopettaja, mielenterveys ja päihdetyö 050 311 5762 Nykyri Riitta, lehtori, ensihoito 050 378 7365 Oravainen Jaana, lehtori, last. ja nuort. hoito ja kasv., sos.ala 050 311 5764 Puhakka Elvi, lehtori, hoitotyö 050 311 5771 Puhakka-Tanskanen Anu, lehtori, hoitotyö 050 311 5769 Puustinen Kaisa, pt. tuntiopettaja, kuntoutus 050 310 1113 31.12.2016 saakka Raatikainen Saara, st. tuntiopettaja, ravitsemus ja kodinhoito 050 453 2014 (1.1.2017 alkaen) Sivonen Kirsti, lehtori, sairaanhoito ja huolenpito 050 311 5772 Smolander Lisbeth, pt. tuntiopettaja matemaattiset aineet, 050 431 9879 Suvanto Auli, pt. tuntiop., hoitotyö, toppikoordinaattori 050 430 0516 Toivanen Senja, lehtori, sosiaaliala 050 311 5767 Tolvanen-Sarkkinen Virpi, lehtori, sosiaaliala 050 311 5770 Vanninen Kati, lehtori, hoitotyö 050 311 5766 Vikeväinen Anne, lehtori, äidinkieli 050 311 5776


Välimäki Jaana, lehtori, ruotsi, englanti 050 311 5777 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hius- ja kauneudenhoitoala Peltolankatu 4, E-talo 3. krs, 80220 Joensuu Pakarinen Ritva, koulutusjohtaja 050 563 2186 Holopainen Paula, lehtori, tutkintovastaava, hiusala 050 577 7865 Halonen Riitta, toimistosihteeri, koulutusjohtajan sihteeri, toimistopalvelut 050 311 5758 Kukkasniemi Mika, amm. ohj. 050 311 5809 Turunen Elina, opinto-ohjaaja, lehtori, kuraattori, sosiaaliala 050 372 3176 Räty Annika, pt. tuntiopettaja, kauneudenhoito 050 566 4345 Hilska Kati, pt tuntiopettaja, kauneudenhoito 050 462 1255 Jääskeläinen Heli, pt. tuntiopettaja, hiusala 050 311 5774 Kakkonen Kirsi, lehtori, hiusala 050 596 2970 Liimatta Riitta, lehtori, hiusala 050 380 3695 Makkonen Tiina, lehtori, hiusala 050 566 4299 Nykyri-Turunen Erja, pt. tuntiopettaja, kauneudenhoito 050 311 5810

RUOKAPALVELUT Piipponen Henna, ruokapalvelupäällikkö 050 413 5484 Otsola henkilöstöravintola Mesikämmen palveluvastaava 050 577 7560 Otsola opiskelijaravintola Mesikämmen Palveluvastaava 050 527 7051 Niskala opiskelijaravintola Kiesa vastaava hoitaja 050 460 3599 Peltola opiskelijaravintola Reppu Palveluvastaava 050 587 5028 Peltola henkilöstöravintola White House Café Palveluvastaava 050 577 7574 VAHTIMESTARIT Westman Ari, Otsola 050 088 0843 Kyllönen Seppo, Peltola 0500 710 230

Parturi-Kampaamo Oppitukka, Ajanvaraus 013 244 2874 Kosmetologit Oppihoitola, Ajanvaraus 013 244 2881

67


68

AmoJp Opiskelijan opas 2016-17  

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you