Page 1

1

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ẅ‚Ẁ Ђ ūţŞ ф⅝ссéЂöттЎтсöтт ЎччтЁöттÚéтÚ

Των ου

ρα νι ι ων ταγ µα α των το α γαλ λι ι α µα Ũşт!ℓ!éс№сц!!тéПтÚéūţŞ Єсéсч!!!тéОЄÚé των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α ŨşЂч!тсцфéцфсéсØūţŞ т!тЛЎч α χραν τε Παρ θε νε σω σον η µας τους εις σε κα тчöттÚŨşéПт!сéцтчéГÙЌЎчсс τα φευ γον τας ο τι εν σοι τας ελ πι δας сØūţŞтссöтЎттЁöттℓøõт¡чØ№Ũş ον

Θε ο

µε

τα

Θε

το κε α νε θε ε µε ε θα

чé›циÙ!!ттЎсöттссØūţŞ ц!тЦтчöтéтÚЎ

Πα

νευ φη µοι µαρ τυ ρες η µας ουχ η γη κα τε κρυ ψεν чéссЛöт!!!тчöттЎ сЁöттЌсØŨş αλλ ου ρα νος υ πε δε ξα το η νοι γη σαν η µιν сусцфчхчØūţŞ т!!ссöт!т!т!!тЎч λαι και εν τος γε νο µε νοι του πα ρα δει σου πυ ЂöттсЛöт!!тчöт!!тЎсЁöтГ!!тчØŨş! ξυ λου της ζω ης α πο λαυ ε τε Χρι στω πρεσ βευ σα τε 1


2

ч!!чЂхч!!ш¡ЎсссöńттÚūţŞт!!с!ц!!т δω ρη θη ναι αι ταις ψυ χαις η µων την ει чтЦтЁöттã‹т¡чØŨş› και το µε γα

ε ε λε

ρη νην

ος

ци№тЎч!!тЦтссчØūţŞтссХ°öтŅттÚ

του πα ρα δο ξου θαυ µα τος η πη γη η της ζω ης ЎтссöтЎКöтéтÚŨş ЂéЛ¿ът!т!т!!тсцЎт εν µνη µει ω τι θε ται και κλι ι µαξ προς ου ρα νον ο Ц!!тЁöттãт¡éчØŨşт é!!Ђчáт!!т!!ссéсØūţŞ τα φος γι ι νε ται ευ φραι νου Γε θση µα νη фéссéцтЌсХ°ö т!!тчöт!тÚŨşЂ℮с της Θε ο το κου το α α γι ον τε µε νος βο η Х°ö тŅтттéсØūţŞ фéссéцтЌéсХ°öтт η σω µεν οι πι στοι τον Γα βρι ηλ κε κτη µε ε νοι τα чöттÚŨş сусс℮сцфцńтт¡чØūţŞт›с ξι αρ χον Κε χα ρι τω µε νη χαι αι ρε µε τα сöтКöттÚŨş ссéцфсéчхчØЎтс σου ο Κυ ρι ος ο πα ρε χων τω цфцфЁöттÚтÚŨş σου το µε γα

ε

ε λε ος 2

κο ο σµω δι α


3

ΗΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ẅ Β΄ Πα‗ ОÙ›фсчЌéсØЎ чéцтЎéч!ттéПтÚéŨť

Οι

κος του Ευ φρα θα η πο λις η η α γι α чччéчöтт₣éцтÚЎ су№цтссуМт των προ φη τω ων η δο ξα ευ τρε πι σον τον ЎччöтГтЁöттÚŨť εν

οι κον

ω το θει ον τι κτε ται

Ёö!!№!ттÚЎч!сЁöт!!т!!ЌсØŨťт!!‹чс№сé

Ο

ο τε εκ του ξυ λου σε νε κρον ο Α ρι µα ЁöттéчхчЎччччöттссØŪťЁö θει ας κα θει ει λε την των α πα αν των ζω ην σµυρ т!!т!!!тЦтчттЎссХ°тш¡сØŨťссу νη και σιν δο νι σε Χρι στε ε νει ει λι ι σε και τω сööт!!тЎтсöтéтÚ Ўтéсиöт!!!тéчхчØŪťЁöтЎ πο ο θω ε πει γε ται καρ δι α και χει λη σω µα ттсöт!!тЎчфссХ°тш¡сØŨťПÙттт το α κη ρα τον σου πε

ρι πτυ υ ξα α σθε 3

ο µω ως συ


4

тсиöт!!тчхчØŪťЦЌЎссцтсцÙ στελ λο µε νος φο ο βω χαι ρων α νε κραυ γα ζε тÚūŢччччцЌтЎтЁöттÚŨť ξα

δο

τη συγ κα τα βα σει σου φι λαν θρω πε

ΗΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ẅỳ Βου ч™чéсучфéсö!!№ ттÚЎ с™чéсчтéЁö

Ως

γεν ναι ον εν µαρ τυ σιν αθ λο φο ρε Γε ωρ ттÚũŠсусцфсöтттссчöттÚũŠц γι ε συ νελ θον τες ση η µε ρον ευ φη µου µεν σε ο тсéОттéчöттЎтцитсссöттÚū ф τι τον δρο µον τε τε λε κας την πι ι στιν τε τη ρη κας και чЁöт!!!тссØЎтчсХ°öттчöттÚЎ ц ε δε ξω εκ Θε ου τον της νι ι κης σου στε φα νον ον тЁö!!!ттÚũŠ чччХ°ч!!чЦЌсс ι κε τευ ε εκ φθο ρα ας και κιν δυ νων λυ τρω цфЎс!!сЁöт!!т!!тО!!тт¡éчñ ūţŞч!!тс θη ναι τους εν πι στει εκ τε λου сöтттЁöттÚũŠ σε ε βα στον µνη µην σου 4

ουν τας

την

α ει


5

су‼ччЎччöт!!тЎ ч!!тсéсчтéЁö

Ε

δω κας ση µει ω σιν τοις φο βου µε νοις σε Κυ т!!тÚũ ŠфсЛ¿т!!тсЁöтéтÚ ũŠчéО!!!тсé ρι ε τον σταυ ρο ον σου τον τι µι ον εν ω ε θρι ЁöттÚūţŞт!чцфсØàтÚũŠ чччсчх αµ βευ σας τας αρ χας του σκο τους και τας ε ξου σι ι чЎччтсöт!!!тсéсñūţŞ щéчсЛтЎ ας και ε πα νη γα γες η µας εις την αρ χαι αν чссчöт!!!тÚũŠ чсучччЦт!!тЎ µα κα ρι ο τη τα δι ο σου την φι λαν θρω πον чтсéсч!тéЁöттÚ ũŠчсцтсс οι κο νο µι αν δο ξα ζο µεν Ι η σου ου Παν το сöттÚūţŞтссöтттЁöттÚũŠ δυ να µε ο Σω τη ηρ των ψυ χων η µων

ч‼чччХ°тсцтЦЌсØàтÚũ Šц⁄т ж

Ο

εξ υ ψι ι στου κλη θεις ουκ απ αν θρω πων ο τε ч!!тéЦтчéЁö‼т!!тчöтéтÚũŠ тéссéцт το ε πι γει ον σκο τος η µαυ ρω σε τους ο φθαλ µους τους сéЁö!!тéтÚЎ!!!т›éч!!!тéОЄØŨş т!!é₤чсс‼Х° του σω µα τος της α

σε βει ας 5

δη µο σι

ε

ευ


6

чЌссчöттÚũ Šцж⁄тчтéЦтчéЁö‼ ων την σκυ θρο πο τη τα το τε το ου ρα νι ον φως ттéчöтéтÚ ũŠ тéссéц!!тсéЁöтéтÚЎтéч πε ρι η στρα ψε της δι α νοι ας τα οµ µα τα της ευ тОЄØŨşтчсЛтчс!счöттÚũŠé О σε βει ας α να κα λυ πτων την ω ραι ο τη τα ο тсéсö›т!!!тÚЎт!!!тЁöттÚ Ўс‼сéЁöт!!тéсØ θεν ε πε ε γνως τον ε ξα γον τα φως εκ σκο τους Χρι στον чЌс!!счØūţŞ ч⁄сéЁöт!!тéЛöт!!ттÚūţŞ τον Θε ον η µων ον ι т‼ссöтттЁöттÚũŠ και φω

κε τευ ε σω ω ω σαι

τι σαι τας ψυ χας η µων

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ẅỲ‚ си Κε цÙĩттччМфсéсØ Ў!!!!!тéчссöтт

Χαι ροις α

σκη τι κων α λη θως α γω νι σµα των το чЦтссцфéсØЎтЂччГтсö ευ ω ω δες κει µη λι ον Σταυ ρον γαρ επ ω µων α т!!!!тЎчссİцÙтЌсØŬţşчсцфсöŅ α ρας και τω ∆ε σπο τη Χρι στω 6

σε αυ

τον παµ µα


7

ттÚчтчöттÚŨşчéПтссЁöттÚЎтч α καρ α να θε µε νος σαρ κο ος κα τε πα τη σας το χα ьçч!!т!!!ссéцфсØŬéţş счтéЁЄØéЎЄ µαι αι ζη λον φρο νη µα ταις α ρε ταις δε την чП!!тссцфсØЎчссöтЌØЎЄ ψυ χη ην κα τε λαµ πρυ νας και προς εν θε ον α чП!!!!!т!!!ссцфсØŬţşсØуЦЌсч νε πτε ε ρω σας ε ρω τα Ο θεν την Πα να сöт!!!тсцÙт!тцфсØŬéţş цфсéсч γι αν σου κυ κλουν τες πα νευ φη µε λαρ να κα Σαβ βα тéцŅт!!т¡ччс!!сцÙ!!!!т!!тцŅфéсØŬţş щé της θει ει ας φι λαν θρω πι ας αι του µε θα τυ сич!чéфХ°чØŬţş тчЂч!!!т!!тсöŅтт χειν ταις πρεσ βει ει αις και τω κο σµω δω ρη θη η ναι чПфцŅфсØŬţş το

µε γα ε

λε ος

ẅỲ‛ Х ūţť сö⁄т!!т!!тссч ØЎ!!тсссчфцтÚЎ

Ο

λην α πο θε µε νοι εν ου ρα νοις την ελ πι δα чцфссч Øūţťт!сцтЁöтттс

θη σαυ ρον α

συ λη τον

ε πι γης οι 7

α α γι οι ε


8

сКöт!тÚũţťчссçèц!!тчØ Ўтчсф θη σαυ ρι σαν δω ρε αν ε λα βον δω ρε αν δι чХ°чØūţŞч сО!!!т!!чт!!чöт!тсцт δου ου σι τοις νο σου σι τα ι α µα τα χρυ σον η ЁöттÚūţť фч!ссчХ°т!!тчöтéтÚũţťчé αρ γυ ρον ευ αγ γε λι κω ως ουκ εκ τη σαν το αν Ђчч!!!т!!Ёöт!!т ÚЎфчссчХ°т!т θρω ποις τε και κτη νε σι τας ευ ερ γε σι ι ας µε чöт!!тÚũţť П!!!т!!ч!!!тсØф!!!чП!тччĭт τε δω καν ι να δι α παν των υ πη κο οι γε νο ЌссéсØ ūţťтéссЛöттЦтчØūţťч µε νοι Χρι στω εν παρ ρη σι α πρεσ βευ ω σιν éЦш¡ссЛ¿тттçчтòũţť πε ερ των ψυ χω ων η η

υ

µω ων

ẅ Ỳ” Νη

Х

О‹Єч сц! т!!сöт!!тцфсЛчф

του πα ρα δο ξου θαυ µα τος ω µυ στη ρι ου φρι сØũŠ чсцÙт!!тсöт!!тÚц⁄!!тчö!т!т!ттÚŸů κτου ο τη φυ σει α θα να τος πως εν ξυ λω κρε µα ται с‹исéсöттéцфсØ℮Ũşé ц‹тсéчХ°тч πως θα

να τω νυν γευ ε ται 8

πως κα τα

κρι ι

νε ται


9

т!!тцфс⁄ØŨşц!‹!т!ссХ°т фОфсö ο α νευ θυ νος κρυ ψον το φω ως σου και φρι ξον η ттÚ⁄Ũş с‹Хс!тччöттÚũŠчсцфсö λι ε βλε ε ε πων το τολ µη µα η Παρ θε νος ε ттттсс⁄ØЎ Ёöт!т!ттттŸůЂО‹тсöт λε γεν εν τω Σταυ ρω çттŇсØŧŞ

βλε που σα κρε µα µε νον

Χρι στον ον ε ε

τε ε κεν

сж‹ч!!!т!!!тцÙфсöт!т!тÚŧŞ сучЦ!!тс

Τι

υ µας κα λε σω µεν α γι οι Χε ρου βιµ ο τι с!сч!!!тЌсуч!!т!!т!!тÚŧ ŞсучЦт υ µιν ε πα νε παυ σα το Χρι στος Σε ρα φειµ ο с!!с!счЄсЁöт!!т!!тé!тÚŧŞ чéП!№тт¡ τι α παυ στως ε δο ξα σα τε αυ τον Αγ γε ε чØс‹ ссчЎ!!Єх®сКöттÚŧŞ чП›тт¡ λους το γαρ σω µα α πε στρα φη τε ∆υ να α чØЎс‹ссчЄх®сöт!!т!!тÚŧŞ чцжтЦ µεις ε νερ γει τε ε εν τοις θαυ µα σι πολ λα η µω т!!сссöттÚЎсЁöт!!т!!т!!ч!! тсöттÚũŠ ων τα

ο

νο µα τα και µει ει ζο να τα χα ρι σµα τα 9


10

суПÙтттÚЎчччöтттЁöттÚтòçèŧŞ πρε σβευ σα α τε του σω θη ναι τας ψυ χα ας η µων

ч‹суссччö т!тсцтЛöъттсöт

Ο

εν Ε δεµ πα ρα δει σος πο τε το ξυ λον της γνω σε тÚũŠ чссчЄсЁöт!!т!!тé!!!тÚŧŞчéсу ως α νε βλα στη σεν εν µε σω των φυ των η Εκ с!!сöт!!тссØ Ўч!!!тЛöт!!т!!сöттÚũŠч κλη σι α δε Χρι στε τον Σταυ ρον σου ε ξην θη σε τον ссчфчЁöт!!ттéтÚ ŧŞчéсусцт πη γα σαν τα τω κο σµω την ζω ην αλ λα το µε εν с!!!!ссö ттÚçсчá!!!тччöт!!!тсéсØūţŞ ε θα να τω σε βρω σει φα γον τα τον Α δαµ щéцж!!т ч!!тсöттÚçсуØчфЁöттттÚŧŞ το δε ε ζω ο ποι η σε πι στει σω θεν τα τον Ληστην сучáтсЁöт!!!тÚЎчсОтччтЌ ου ου της α φε σε ως κοι νω νους η µας α να δει сссØūţŞт чсöт!!т!!!тЛöттéтÚŧŞчéсу ξον Χρι στε ο τω πα θει ει σου λυ υ υ σας την καθ ссччöėт!!тссØūŢчсİЁöт!!т!!тц η µων µα νι αν του εχ θρου και α тчччöтттЁöттÚтòçèŧŞ της ου ρα νι ου βα σι λει ει ας σου 10

ξι

ω σον η µας


11

Τα παρόντα προσόµοια έχουν τονιστεί , όπως ακριβώς ψέλνονταν στη Μ.Χ. Εκκλησία από τους Πρωτοψάλτες και Λαµπαδάριους. Εχουν γραφεί για τους σπουδαστές του ∆ηµοτικού Ωδείου Ν. Μουδανιών και αποτελούν διδακτέα ύλη του Β΄και Γ΄έτους. Ν. Μουδανιά 3-Νοεµβρίου 2004 - Τετάρτη Ο διδάσκων. Κωνσταντίνος ∆. Χιώτος.

11


12

12

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  

ф⅝ссéЂ ö ттЎтсöтт ЎччтЁöттÚ é т Ú чé › ци Ù!!ттЎсö ттссØūţŞ ц!тЦтчöт é т Ú Ў Τ ων ου ρα νι ι ων ταγ µα α των το α γαλ λι ι α µα Π α νευ φη µ...

Advertisement