Page 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Θεοδοσίου Γεωργιάδη Ήχος

Ỳ‛ЃЃЃЃЃźżЃЃЃЃūŢ

Μέλος αρχαίο,Νενανώ

Є› ч ЂÙ ч сцÙ т ттсçст¡ Á γα πη σω σε Κυ ρι ε η ι σχυ υ Л°ÞтòçèŬťцÙĩт¡ссцÙт¡çтт¡Ёâтòçè υς µου Κυ ρι ος στε ρε ω µα α µου ŭŮ ī Ѓ фØ с ½ Ă ⁿ с сцтд° т › ç тттЂ και κα τα φυ γη η η η µου ου και αι сöш¢Х°сøтттźŽЁâäтòçèūŢ ρυ υ υ στη η η ης µου źżЄ°Ђччóчçèс½цтт¡тХ°с°ø Ðα τε ρα Υι

ον

και Α γι ον Πνε ε 1

ευ


тçèŬťıс½сØч½тīсцтЌтėГЌ µα Τρι α δα ο µο ου ου σι ον και α Птх®çст¥ХöЌтņсñçèūŢ χω ω ω ω ρι ι στον сØ у ч½ т ттХ° ч Ø с Ĩ ½ ц тт¡ с с Å λε ον ει ρη η νης сöтГш¡т″®сñçèūŢė νε ε σε ε ως

θυ

σι

ι

αν αι

ЄчЂÙс½цфЛтòçèŬťı Êαι µε τα του Πνευ µα τος σου ОÙтĩтņсссØч½чñçèŨŮş Å χο µεν προς τον Κυ ρι

ον

цŅ т ę д ° т тЎЄă Ѓ Птх® Л ö т ттźŽ Ё ä â Á α ξι ον тòçèūŢ ον

και δι ι

ι και -

αι

źżЄ›чючéЎЂчючéЎОЃЃЃĩтюсéсöт Á

γι

ος

Α

γι ος 2

Α

γι ος

Κυ υ


тттņ с сñ ç èŬţ ş О Ù ⁿ т тсссØ Ũ Ů ş ρι ος Σαβ βα ωθ πλη ρης ο ου ρα νος çфтщ› Ђ Ёö т тÚ ū ţ Ş ч сă ⅛ ц Ù т ¡ с και η γη της δο ξης σου ω σαν να εν τοις сçсф¤ХчñçèŨŮŢЃч½тссöńтт υ ψι ι στοις ευ λο γη µε νος ο тцÙт¡тÚŬťт›ссØч½тттХ°ф°сØ ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου ūŢчсцтш¡Х°чоçèЃч½ⁿсусźŽцńÙ ω σαν να α α εν τοις υ ψι тòçèŨŮŢ στοις щхцĨтт¡схцтт¡сЎсŁсñçèŨŮŢĀ Á

α

α

α

α

α

µην

цтш¡ т ® с уЎЦтш¡ Х ° Ў Цтш¡ Ѓ Ѓė Х ° ф ° Á α сñçèūŢ µην

α

α

α

3

α

α α


źž Ц Ù › Є ЂОфсØ щ ñ ç èŨť ц ж Ù ĩ Ў тс Óε υ υ µνου ου µεν Σε ευ λο ОффЁâ т ò ç èŬī О Ù ф ° с ń с сöт γου ου ου µεν Σοι ευ χα ρι στου ου Ќçтė т ¤ХфсØ ū Ţ Ђ Ń с цŅ т ė Ъ µεν Κυ υ ρι ε και δε ο µε θα фØЎтчциÙфттòçèūŢ σου ο Θε ος η η µων

4


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Γεωργίου Ραιδεστηνού Ήχος

Ỳ‛ЃЃЃЃΠα‗ЃЃЃЃЃźǼ

сØи№МöттттéçчтðŨťсéсМ¿Üтш¡ Á α ξι ι ι ο ον ε στι ιν ω х®Л°тЛ°тОтòŬťтĭ⁄чсХ°с°øИ¿ ως α α λη θω ως µα κα ρι ι ι ζει И¿фė›Л°Üтш¡ш¡Ўчх®сссöш¡ðтЛÎ ειν σε ε ε τη ην Θε ο το ο ο çтт¡М¿÷çтт¡ðчñçèŨťЂ⅛зчччЄİ ο ο ο ο κον την α ει µα κα Х°Ќ›ш¡ЃЃЃėЌØс½ссЛ°тЌх®Л° α ρι ι στον και Πα να µω ω µη η фхчØ Ŭ ť т ĭ ⁄ ч сХ° с ° ø И ¿ И ¿ Ü ф ė › το ον και Μη τε ε ε ε ρα Л°Þтш¡ш¡ðЎчх®сх®сöш¢ðтЛÎçтт¡М¿Ü α α α του ου Θε ου ου ου ου ου 5


çтт¡ðЦЃЃЃėш¢Х¯ŨŢЂз⅛чччЄİХ°ш¥тÚ η η µω ων Την τι µι ω τε ε ραν с½ăЃМ¿чоЛ °тт¡с Øу ùЃ ŨŮŢщ⁄ĭччч των Χε ε ρου ου βιµ και εν δο ξο сХ°с°øИ¿И¿Üф›ėЛ°÷тш¡ЌчП τε ε ε ε ρα α α αν α συγ κρι тХİ°Х°öЌтėçтт¡сМ¿тЌс°øт ι ι ι τω ως τω ων Σε ε ρα α чñçèŨťсжŋч₣ччЦш¡Ђø¡тЁ°âтЁ°â φειµ την α δι α φθο ο ο ο Гш΄тŃЛ°тÚŭŮŠЃтņсс⁄сöш¡ттÚę›Ўтхсö ρω ω ως Θε ον Λο ο ο γον τε ε κου ш¡ш¡с°øтчØçèŨťсéсМ¿Üçтш¡х®сс ου ου σαν την ο ον τω ως Θε ο Лⁿ°тш¡Х°ХÎçтш¤Л°ÞтÚŬťПÙėЌсЛ°Ņ το ο ο κο ον Σε µε γα λυ тЌХ°с°øфхчØöш¡ш¡Ё°âт›Úш¡ш¡źżтÚХ¯à υ νο ο µε ε ε ε ε тåòŨť εν Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν. Χαλκιδικής Κ.Δ.Χ 6 Μαίου 2010 6


7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ νενανώ Θεοδ.Γεωργιάδη  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Θεοδοσίου Γεωργιάδη 1 2 3 źž Ц Ù › Є ЂОфсØ щ ñ ç èŨť ц ж Ù ĩ Ў тс Óε υ υ µνου ου µεν Σε ευ λο ОффЁâ т ò ç èŬī О Ù ф ° с ń с сöт...