Page 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

1

ẅ‚Ẁ!!!!!Πα т‹ÚХ¯ц›тт¡М¿ттсØс°øт тс°øттсч°áт

Αι

αι αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ХØсø°тЛ°т‹Úтс°тÚтÚŧŞ! Ђ›с½ттсñс°øтт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с°øттÚŨ!Ђсń½ттс ñçчч¡áчтчÞтЁö ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ттçсуш˚сØŪš! Л°чØтш¯т®çè!Ђñ⁄с°øтÚсХÛ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ш˚ст¡Ý₣Л°тÚŭŮŠ! ЄØ›с°øттс°øттÚŨş! Ђøõт¡сöтт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сñш˚ст¡Ý‹Л°тÚ ũŠ! т Úс°øт т т сøõт¡çст¡с ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει чá°чш˚Л°т₣ ÚŭŤ! с‹Øс₣½чш¯Л°тс›Øсхс ει ει ει ει ε ι ει ει ει αι νει ει сöш¯ðт ЁöЌ ØçНсØ çчч°áчØ Ũş! ч°Ђñ ει ει ει τε ε ε ε ε τον Κυ çчч°áчØ ш¯èð Х°М¿÷фØ Л°ч Øт с° тã т¡Л υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ фØцÙш¯ðс½чØс½чöттÚтÚ Ũş! суâõт¡çчт¡чÞ χυ υ υ [υ υ υ υ υ υ υ Х¯сŅ½тт¡ņ!!ðс½чØŪš!тс°øтХØтņсчá°чØūţŞщÚ⅝ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

2

с½чш¯Л°т с›Øс х ссöш¯ðтЁöЌØçН υ υ υ υ τον Κυ υ υ υ υ ρι ι ο ο сØŨş!Лń¿иттсØс°øттс°øттÚŪš! Ђ⁄с½ттņсØ ον Ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε с°øттс°øттÚ ūţŞ! çЂчáтсñш¯ш¯Х°Х¯ш¯Ё°â ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тÚХ°И¿тÚтÚçсучá³шðŬţş!!!фсçсāчáтсØ ε ε ε ε ε χε ε εκ των ου ου ου ου с°øтсØ т с°øтÚчт¡ð çХ°чáçчт¡ą!!!!!ðХ°чá ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου çчт¡ð Хė¯ш!!¡ ш¯т Х°İХÛ ш¯ ш¯ęт® сжĝш˚сñш¯т®Л° ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου чØХâõ°ф¡ çсф¡сЄЂчá°чØ Ŭţş!т⁄Úс½ч ου ου ου ου ου ου ρα α α шņ¡Л°тсⁿ ØсХçчч°áтÚтЁöЌØçНсØŬţş α ε εκ των ου ου ου ου ρα α νω ω ων ч ч Ёö т тÚш˚чМ¿Üттсçчч°áчт Αλ λη λου ου ι α α α α α α α чтчÞтÚХ¯àтòŨş α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

3

ẅџ!!!!!Πα‗ фх®Л°›т т сñ с°øтсØс°øтсØс°øттчÞт Αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ч çчт¡ðХ°âõт¡О т т¡чØ сс°øтхсñçч ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ч°áчтчÞçчт¡ðх® çсф¡сçèЛ°чØçч ει ει ει ει ε ι ει ει ει ε ι ει т¡ðçчтð£ çчт ð£ çчт£ð х® çсф¡сçèтòш¯т® ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сХ ¯çЏсØ с ХàØтÚМ¿Þ т ш¯ð М¿чс°øт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сфØс°øтт тхсØс°øтÚЁ°ЦÙçНçтт¡с ει ει ει ει ει ει ει ει ει ε ει ει [ει ει ει сØ с Øс°øт с фØ сЁ чØМ¿Üт т¡М¿т ει ει ει ει ει ει αι αι νει ει ει ει ει Ќс°øтчØ Ũť! тЂс½ттсØс°øттс°øтт ει ει ει τε τον Κυ υ υ υ υ υ с°øтттсхЛ°çтт¡ð çЏсØсХØàтÚМ¿Þт υ υ υ υ υ υ υ χυ υ υ υ υ υ υ υ υ ш¯ðМ¿чс°øтсф ØŨť! т ¡ сиĬш˚сØМ¿Üçчт¡ð υ [υ υ υ υ υ υ τον Κυ υ υ υ υ çчт¡ðХ¯çчш˚сМ¿Ü т ш¯ð М¿чс°øт с υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

4

фØ Ũş! Ђñėс½ чØЁâ°ĜттчÞтėчÞтчÞтЁчØ υ το ο ο ο ο ο ο ον Κυ тÚчØтХ°ш¯ðтÚЂÙс°øт т Г тх®Л°тш¯ð сЁ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ι το ον чтХ°öттðçНсØтÚŨť!Л°иттсØс°øфØį⁄х®Л₣¿ Κυ υ υ υ υ ρι ο ον ε ε ε ε ε ε ε ттсñс°øт⁄тс°øтт›Úс°øЙçтт¡ðтХ¯с°øтт χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тÚХö°ттÚтÚŨş! ЛусⁿØúМ¿ттсØс°øтсñтс°ø ε ε ε ε ε εκ των ου ου ου ου ου ου ου ου тÚçчт¡ð х® М¿ çчт¡чØĄХ°ф¡çè!!сс°øтх ου χου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου сñш¯ ш¯ð ⁄Ђñ!Ĝ ш¯ш¯! !!ė›т®сñс°øттс°øттÚ Ũ ť сⁿØиú с°øт ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου тсØх ®çс ф¡с Øс°øфØЄЂч°áчØŬť!т⁄Úс½ ου ου ου ου ου ου ου ου ρα α чш¯Л°тсⁿØсХçчч°áтÚçНсØàтÚ Ŭť! ч α α ε εκ των ου ου ου ου ρα νω ων Αλ чЁ⁄öĜтттęт›ХсçфØш˚сØш˚сØш¯ðХ¯àтò λη λου ου ου ου ι ι ι α α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

5

ẅ“!!!!!Γα‘ ф›х®Л⎯¿т т сØс°øт сØс°øттттЛчØцÙ

Αι αι

νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει ш¯ðс½ чØ с› чöт тÚ тÚ ОÙ⎯ ш¯х сØх®Л°тт сØ ει ει [ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с°øтсñтс°øтÚ çчт¡ðХâõ°т¡О тт¡ çсш˚сØ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει Л°чØė ш¯т®Л°ňчØш¯ тЛ°МÁ çчт¡чØс°øфØ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει ει Х°сøт! źƒ!сöттсöттÚ źżс°øтттÚс°øтс ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει цтХ°сøтÚ тÚсØс½ч öт тÚтЁчñсöтт ει ει ει ει ει ει ει ει αι νει ει ει τε ]ε ε ε тņсØ ŪŞ! ч°ЂñччÜсñс°øтсñс°øттчÞт ε ε τον Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ чÞт çтт¡с Х¯с½тт¡ðņс½чøõт¡Л°чØçч υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ чá°чØш¯ðХ¯à тÚ Лч т с°тãт¡ЛфØцÙш¯ðс½ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ χυ υ υ υ чØс½чöттÚтÚ ū ş! тчñЂøттсхсñðчøõ⁄т¡ [υ υ υ υ υ τον Κυ υ υ υ υ υ [υ υ çст¡Л°Þтш˚сØтс°øтÚтÚс⎯ØсØ т Úс°øттГÙ υ υ ρι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

6

ш¯чситХ°тÚтÚсöтттņсØ ŪŞ! сØиĈçНсх ι τον Κυ ρι ι ο ο [ο ο ο ο ον ε ε ε ε М¿ çчт¡чØį с°øт т т т¤хЛ³ттттÚсх ε ε εκ τω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω схцтòЦÙçттņсØ ŭŮš!! тÚŃ⁄ЛĖ¿тт¡сØуçчт¡ð ω ων ου ου [ου ου ου ου εκ τω ων ου ου ου Х°тсØсø° т т Й¿т тсØтÚХ°тсØсø°тт ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου Й¿ттсØсø°тсØМ÷öтттсØàтÚ ūť!!ЂėñтÝЛ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου çЏçчтòßт¡сØсØтÚс½чöт тÚтÚХ°öĚ⎯ттЁ°â ου ου ου ου ου [ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου тÚЂ¡øçтт¡òтс°øтÚтÚс°ø фñĜЂøттсхсñðч⁄øõ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου [ου т¡çст¡Л°Þтш˚сØ тс°øтÚтÚсØсØтÚс°øттт ου ου ου ρα α α α α α α α α α α α М¿тЌсØитХ°çчт¡ðтÚсöтттсØ ŪŞ!су α εκ των ου ρα α νω ω ω [ω ω ω ω ων Αλ ссØс°øт т т с°øт т т тХ°Л°фØЁ°âтт λη λου ου ου ου ου ου ου ου ου ι ι ι α α α α чтч÷тч÷çчт¡ðХ°с°тт¡ðņс½чñ α α α α α α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

7

ẅ”Ẁ!!!!!∆ι ф‹хЛ°ттс ⁄ ñçчч°áч тчÞçчт¡ðХ¯ш˚

Αι αι

νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сМ¿ÜфхсØтņ счá°чØ х®Л°ттсñш˚с ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει М¿фØ ūţŞ! сс°øтсЛ°ттсØçчч°áчт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει чçчт¡ðх®М Á çчт¡М¿т т сØтс°øтÚтÚūţŞ ει ει ει ει ει χει ει ει ει ει ει Ђñш ¡ш›¡ т® с Øс°øттс°øттМ¿÷‹фØ ŧŞ! сс°øт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ссс°øтсØтņсч°áч ØūţŞ! тÚс½чöттŅттÚ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сØХ°с ф х с⁄ñ с ‼ öш¯ðтÚс Øс½чфс⁄х ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει αι νει ει сЛ° çчт¡ðтÚс°øт т ттХ¯ ūţŞ! чØх®Л°тт ει ει τε ε ε ε ε ε ε ε ε το ο ο ο ο Л°тòш¯ð х® Л° тт¡ ч⎯Ø сØö⁄ш¯ãт¡цтт¡çсш˚с™Ø ο ο ο ο ο ο [ο ο ο ο ον Κυ υ Ђ¡øттЙÆшсс°øтт тсØХâõ°т¡çст¡сâõт¡ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ çЁш΄т Л°тÚ ũŠ! сиçчт¡ðçчт¡ðçчт¡ðХ¯⎯ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

8

çч‼т¡ðçчт¡ðçчт¡ð ũŠ! чХсГÙш¯Х⁄Х υ υ υ υ υ υ το ο ον Κυ υ υ υ сøтсчá°чтчÞтÚ⎯Ŭţş! тÚ⁄с½чтЦÞтт¡МÁ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ çчт¡çЏчХЛ ¿çчтЦÞтт¡сØàт‹ÚЦт υ υ υ υ υ ρι ι ι ο ο ο ο с°øттЛ°уттХ°çчт¡ðтÚсöтттņсØŧŞ!çЂ℮з ο ο τον Κυ υ ρι ι ο ο ο [ο ο ο ο ον Ε чáтсøõт¡сч°á тãт¡ счá°т ãт¡ЛфØсХ° ε ε ε ε ε ε ε χε ε ε т¡çст¡ðтÚс°øт т т т Х¯! ūţŞă! сØЛ°тт¡сñу εκ τω ω ω ω ω ω ω ω ων εκ τω ων ου çчч°áч ш¯ ш¯ð çсч°áчçсч°áчçч ου ου ου ου ου ου ου ου ου ч°чøõт¡сøõут¡ çст¡òЦÞт т¡чØх®çсф¡с ου ου ου χου ου ου χου ου ου М¿ÞфØЄЂч°áчØ ūť! !çцİâõт¡ссцтЛ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου чØт ш¯х® сØàтÚ чØ с°тт¡ðс½чØсøõт¡çчт¡ εκ τω ω ων ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ОтÚЙЙ¿Й¿фØЛ°ут тХ°çчт¡ðтÚс°øтт ου χου ου ου εκ των ου ου ρα α νω ω ω ω ω ω ттХ ¯ūţŞ! чссØöш¯ттХсчØЁ°âттч ω ω ων Αλ λη λου ου ου ι ι ι α α α α α тчÞтчÞçчт¡ðХ¯с½тт¡ņ!!ðс½чñ α α α α α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

9

ẅỲ‚!!!!!Πα ч›х®Л°ъттсØс°Ņøттс°øт çчт¡ðх‹®МÁçч

Αι

αι νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει т¡М¿ т т сØс°øт т сø°ттÚŧŞ! Ђ›с½ттсØ ει χει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с°Ņøттс°øтçчт¡ðХ¯с°Ņтт¡ðс½чØ Ūš!Л°тт ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сØс°øтсØс°øŅт тчÞ тчÞçчт¡ðХ¯с½тт¡ņ!!ð ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с½чØūţŞ!тÚс°øтттс°øт₣ттÚŭŤ!Лń¿!и№ттсñш¯Ё°â ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει т‹Úт›Úс°тãф¡сØŇХ‹¯àтò ›Ũş! т‹Úс₣½чш¯Л°тс›Øс ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει αι νει хссöш¯ðтЁöЌ‹ØçНс›ØŨş ! т¡Ђс½ттсñ ει ει ει ει ει ει τε ε ε τον Κυ υ υ υ ш¯ш¯т®сХ°Х¯сŅ½тт¡ðс½чØŪš! ч°сиñçчч°á υ υ τον Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ чтçчт¡ðХ¯с½чöт тŅçчт¡òш˚М¿÷ńттсØ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ χυ υ υ с°øттс°øттÚХ°öттМ¿÷ф‹с›жöтÚт¡чÞс½чØ υ υ υ υ υ υ υ υ το ον Κυ υ υ υ тХ°öш¯М¿÷фØЂøõт¡ çчт¡ЁГÙçНсØ‹Л›¿т υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι το ο


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

10

т¡сØс½чöтттЛфØтÚс½чØ Ũş!Л°!иттсØ ον Κυ υ υ υ υ ρι ο ο ον Ε ε ε ε тс°øтÚтÚŪš! Ђ⁄с½т тсØфсМÜ¿фØХŇ₣¯с½ ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тт¡ðс½чØŭŮŠ!!Л°ттсñ çчч°áчт›чÞтчÞ ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тÚтÚс°øт т т Úс Х¾сö ш¯ðтЁöЌØçНсØŨş! ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε εκ τω ω ων сØус°øтхсⁿØçчт¡ðс½ч Ø Ŭţşă!! сØЛ°тт¡сñу ε ε ε εκ των ου ου ου εκ τω ων ου çчч°áч ш¯ ш¯ð тХ°İХ Ûш¯ ш ¯!!!ėт®сñиňс°øтш¯ęш›¡т®çè ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου Ђ¡ø т хсØİ тч áçчт¡ðХ ¯ⁿсØ çчт¡ðçчт¡ð ου ου ου ρα α α α α α α α α çч т¡ðс Øс½ч ш¯Л° т с Øс хссöш¯ðт α α α α α α ε εκ των ου ου ου ου ου ρα ЁöЌØçНсØ Ŭţş!! ччсхсØ›тхчñш¯ш¯ш¯ α νω ω ων Αλ λη λου ου ι α α α α α α сØс°øттс°øттçчт¡ðХ¯àтò α α α α α α α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

11

ẅ!!Ỳ‛!!!!!Πα тсø°т с › с с°øтсØс°øт сñ çччá°чт

Αι

αι αι αι αι αι αι αι αι αι αι αι чтчÞтчÞ çч т¡ðХ¯тÚХ°ш¯ðŨť! чх®Л°тт αι αι αι αι αι αι αι αι νει ει ει сØс°øт т с°øт т Úх® çс ф¡с‹çè с›с°øтх ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει М¿çчт¡чØх®чØŬť! çчт¡ðçчт¡ðçчт¡ðтÚх® ει ει χει ει ει ει ει ει ει ει çсф¡сçèсс°øтхсØçсш˚сØтс°øтт ει ει ει ει ει χει ει ει ει ει тХöт çчт¡ðтÚ Ũ ť Ђ х®чøõт¡сХ³фØçтт¡ò ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει Ёâ°тттх®çсф¡сçè! !çсñт¡Ýçст¡òш¯ш¯т®çè ει ει ει ει ει ει ει χει ει ει сХ° Х°ö т т Ё°âтÚ с°øфØс°øçтт¡ņ!!!ðХ¯àтò Ũť!тÚ ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει ει ει ει с½чш¯Л°тсØсхссöш¯ðçНсØàтÚŨť! ч° ει ει ει ει αι νει ει ει ει ει τε ε τον Ђñс°øт сØтс°øт Úçчт¡ðХ°öт çЏçЏсØ Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ цÙш¯ðс½чØс½чöтÚтÚтÚ!!!!!!Ũť!!ЛуЛİМ¿ттсØ υ υ υ [υ υ υ υ υ υ το ον Κυ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

12

с°øттс°øт тÚ çЂчáтсñш¯ш¯!!!ėт®сØсø°тт υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ с°øттÚ Ũť Ђñс½ чØЁ°ĜâттчÞтėчÞтчÞтЁ υ υ υ το ο ο ο ο ο ο ο ο т¡сØàтÚчØ т Х° ш¯ð тÚЂ Ùс°øт тГтх®Л°тш¯ð ον Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι ι ι сЁЦт Х°öттð çНсØàтÚ Ũť Л°!иттсØс°ø Ε ε ε ε το ον Κυ υ υ ρι ο ον тсØтс°øтÚтÚ ūŢ!çЂĜчáтс₣ØтЁ°âттçчт¡ð ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Х¯тÚх®Л°тш΄тсØçсш˚сØŭŮŠ!! Ё⅛öėттЁ°âтт χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε тЁ°Ĝâтттę›тс°øттхсⁿØçсш˚сØ Ŭť!сØЛ°т ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε χε ε εκ τω ω т¡сñу ш¯ш⁄¡ð Ђ ñĜс½чöттŅттÚтХ°ХÛш¯ш¯!!!ė›т®сØ ων ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου с°øттс°øттÚ Ũť Ђ¡øтхсⁿØİçЁш΄тсØХâõ° ф¡ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου çсф¡с ЄЂч°á ч Øт⁄Úęс½ ч ш¯Л°тс⅛Ø ου ου ου ου ου ου ου ου ου ε εκ των схссöш¯ðçНсØàтÚ Ŭť! т⁄чЂöĜттс°øттę ου ου ου ου ου ρα νω ων Αλ λη λου ου ου ου ου ου тХсçфØш˚с›ØХ¯тò ι ι ι α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

13

ẅҐ!!!!!Ζω ч°ч₣ØçНсØуЛ°тцÙçНсхçМ¿çчт¡

Αι

νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ч›ØçЏсØсХ Øçтт¡сМ¿Üтш¯ðМ¿чсø° χει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει т с фØ Ũş! с₣Ø çчт£ð! çчт£ð! çчт£ðтÚŭŤ! си ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει çчт£ð!çчт¡£!ðтÚ с№Øиà тÚс½ чøõт¡çЏçЁш˚с ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει М¿÷çчт¡ð çчт¡ðХ¯ çтт¡сМ¿Üтш¯ð М¿ч ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει [ει ει с°øтсфØŨş с₣Øçчт¡ðçчт¡ðтÚŭŤ! сиĤñш¯т®сх® ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сØх®çсф¡ с с°øф ØЄЂĬчá°чøõт¡çст¡ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει сч°á ч ш˚Л° тãт¡ çст¡сч°á чш˚ Л°тÚ ει ει ει ει ει ει ει ει ει Ё°âттЙГÙш¯ХМ¿фØ с х Л°тш¯ðçтш¯х® ει ει ει ει ει ει ει ει αι νει ει ει ει ει ει ει ει сØàтÚŭ Ťçчт¡ðХ°с ф Х Л°фØçЏ›сØс τε ε το ο ο ο ο ον Κυ υ υ υ ХØçтт¡сМ¿Üтш¯ðМ¿чс°øтсфØХ°öттÚ υ υ υ υ υ [υ υ υ υ υ υ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

14

т çсит¡с Øçтт¡чÞс½чØтХ°ш¯ðтÚ Ũş! Ђøõт¡ υ το ον Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ çчт¡ЁМÎáçтт¡ð çН Л° т Л°тт¡сØс½ υ υ υ ρι ι ι ι ι το ον Κυ υ чöтттЛфØтÚс½чØŨş! çс₣ŊжчáтņсØфсØ υ υ υ υ ρι ο ο ον Ε ε ε ε ε с°øфØс Х¯ чМÎÜт ш˚сØ çсш˚ņсØŭŮŠ!! Єņх ε ε ε ε ε ε εκ τω ων ε εκ схМ¿ттņсØ ЁöėтⁿтЁ°âттçчт¡ðХ⁄Ĝ!!!!Ûш¯т¡ð τω ων ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου с°øтĥш˚сØс°øĬ т› т т с°ø т₣ тçчт¡ðŭŤ! !сñиĤ℮ш¯ðХ¯ ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου сİх₣Л°Д тņ Х°сøтÚ т ÚсØус°øтЙ¿тттх ου ου ου χου ου ου ου ου ου ου ου εκ των ου ου ρα α сØтÚ ŭŮŠ!! фчс хМ¿çчт¡чñш¯ш¯т®çè !!ф νω ων Αλ λη λου ου ου ου ι α α α α α Х°çчч°áчтчÞтчÞçчт¡ðХ¯àтò α α α α α α α α α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

15

ẅỲ”!!!!!Νη çч‹т¡ņ!!!ðх®Л°ттсØс°øтсØтс°øтÚтÚŧŞсс°ø

Αι

αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει тссñçчч°áчтчÞçчт¡ðХ¯ш˚ст¡Л°Þ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει тÚũŠЛ°!ĖчØш¯т®Л°ĚчØш¯т®çè сс°øтссч ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ч÷ттЁ°âтÚтс°øтÚтÚŧŞсØус°øтсЛ°ттсØ ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει с°øт т тт¤х Л³т т ттÚŧŞ!сØХ°сçчш΄т ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χει ει сØçсш˚сØтс°øтÚтÚ ç₤чч°áчтчÞтÚЁ°â ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει тш¯ðсс°øт с с Х с çчт¡ðтс‹ö тттņ τε ε ε ]ε ε ε ε ει ει ει ει ει ει ει ει ει сØçчч°áчØ ŧŞ ч°éЛ°!иттсñçчч°áчт ε ε ε τον Κυ υ υ υ υ υ чçчт¡ðХ¯ш˚сøõт¡Л°чØЂ¡øт т тс°øттт υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ ХЛ°фØс°øтттт¤хЛ³ттттÚŧŞ! сØуХ°Л° υ υ χυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ το ο ον ДÙш¯Х⁄Хс‹øтсч°áчтчÞт⎯Ŭ Ú ţş! т‹Úс°øтÚЦÞ Κυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

16

тт¡М Á çчт¡ çЏч ХЛ° çчтЦÞтт¡ υ υ υ υ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι сØàтÚЦтс°øтт çЂт¡Л°ÞфØМ¿ттÚсöтт ι ι [ι ι ι ι τον Κυ υ ρι ο ο ο [ο ο ο тņсØŧŞЂ℮зс½ттсñçчч°áчтчÞçчт¡ðх® ο ον Ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε МÁ çчт¡М¿т т с Øс°øт т с°øттÚХ°с ε ε ε χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε εκ çчт¡ðтÚс°øттттХ¯!ūţŞ!ă! сØЛ°тт¡сñуçч τω ω ω ω ω ω ω ω ων εκ τω ων ου ου ч°áчш¯ш¯ðсс с°øт х сñш˚ сØ с°øттс°øт ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου тÚх®çсф°сØс°øçтт¡ðЄЂч°áчØūť!ЛňусØ ου ου ου ου ου ου ου ου εκ των фХ¯с°øт т ттЛöтттĭс°øтт‹ттт¡!сñут ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ρα α Х°счöтш¯ðс°øфØ ŧŞ!! сøõĆи℮т¡çЁт¡сÞт¡цт α α α α α α α ε εκ τω ω ου ου Ц‹тт¡сØàтÚЦЙ¿ттс х сØçчт¡ðтÚсöт ου ου ου ου ρα α εκ των ου ου ρα νω ω ω [ω ω ттņ сØŧŞ! си℮чс х с Øт х чñ‹ш¯ш¯ш¯т®с ω ω ων Αλ λη λου ου ι α α α α α α α çчч°áч тчÞтчÞ çчт¡ð Х¯с½т т¡ņ!!!ðс½ α α α α α α α α α α чñŧŞ α


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ

17

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ  

Α ι αι αι αι νει ει ει ει ει ει ει ει ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ 3 ΚΟΙΝΩΝ...

Advertisement