Page 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΟΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝ Θεός Κύριος... Απολυτίκιο - Θεοτοκίο Καθίσματα Αναβαθμοί Κανόνας ( Α+Γ ωδή ) Η Τιμιωτέρα Πασαπνοάρια -Αίνοι Εωθινό ΣΤ + Ι΄ Δοξολογία ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ΄ ΗΧΟΣ

ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

ΜΟΥΔΑΝΙΑ 2010 1


ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΒου—ЃЃЃЃЃХЃЃЃЃЃźƒ ч⁄ссöттÚчтсу‼чттéтÚũюţťчé Èε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ чтсХ⁄счт⁄ЁöттÚūţťтсс‼ö λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο тéГÙюЌéОтÚçèũţť µα τι Κυ ρι ου тéс⁄ Ø Ё ö т тÚ ч тсу‼ ч ттéтÚ ũ ю ţ ť ч é Èε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ чт⁄ с ХсчтЁöттÚ ū ţ ť ф ‼ ч λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο сучéттютéОтÚũţť νο µα τι ι Κυ ρι ου 2


тс‼с½сöтçтт¡счтссКö Áγ γε λι και ∆υ να α α µεις ε πι το µνη ттЎЂ⎯ ч тсö т тчт‹ т сö т éтÚ ю ŧ ţ ť µα σου και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν чéс⎯жччт⁄ЁöтéГÙЌюéПтÚūţťёсé και ι στα το Μα ρι α εν τω0 τα φω0 ζη с‼öтютéцтéЦÙЌюéцтÚũёţťчéЂчт του σα το α χραν τον σου σω µα ε σκυ λευ σας тцÙщцжт⁄сЛöттéтÚūюţťсéЁöтютé τον Α δην µη πει ρα σθεις υπ αυ του υ πην τη σας ттéЁ‼ ö тю т éçст¡ с чстттũţ ť τη0 Παρ θε νω0 δω ρου ου µε νος την ζω ην сс⁄сЁöттЌсØЎéЦтюсé ο Α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι ε çс‼чáттçчтðũţť δο ο ξα α σοι οι Θεοτοκίο ūţť ф₤ ч сс⁄ с éсö т ю т éцтéчтю т é Ï την ευ λο γη µε νην λα λε σας σου ου Μη ПютÚūţťéсучютéчтцтчт‼Лöтт τε ρα ηλ θες ε πι το πα θος ε κου σι α βου 3


тÚ ũ ţ ť Л и ö ℮ т тттсЎфчсЁö т ĭ Г λη λαµ ψας εν τω0 Σταυ ρω0 α να ζη τη σαι θε ЌсссØ Ĉ ū ţ ť с ччтéцтю ч é λων τον Α δαµ λε γων τοις Αγ γε λοις συγ чöтютéПтюÚūţťéцтюсéсöттччт χα α ρη τε µοι ο τι ευ ρε θη η α πο λο ЛöттéтÚũţťюсуéЛутттЎфччП µε νη δραχµη ο παν τα σο φως οι κο νο µη тéЦÙюЌéźżсØХ¯àтòūţť σας δο ξα σοι οι οι

4


ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ẅЃЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃΒου—ЃЃЃЃЃХ фéс⁄ у чю ч éччéцтю с éсчю Ôου τα φου α νε ωγ µε νου του Α0 δου чéчтéЦтчсéсö т ю т éцтч‼ ο δυ ρο µε νου η Μα ρι α ε βο α προς чтттссчцéÙ ф Ø ũ ţ ť ю т éсХ⁄ τους κε κρυµ µε νους Α πο στο λους ε ξε ε сø т чт⎯ ч с⁄ ч éсö т ё т ₤ т éПтÚ ⁄ ū ё ţ ť ελ θε τε οι του αµ πε λω νο ος ερ γα ται сéсöттÚūţťччтсéсö‼тёттéцтёÚ κη ρυ ξα τε τον της Α να στα σε ε ως λο γον ũţťс℮иéЁöтттЦтéчØūюţťсéсöтютéЦÙ‼ α νε ε στη ο Κυ ρι ος πα ρε χων τω0 κο тЎтПтцÙçттçчтðũţť σµω0 το µε γα ε λε ε ο ος 5


źǺ с у⁄ ч чéчччéчччéч Äο ξα Πα τρι чéчччØūţť ω0 Πνευ µα τι

και Υι

ω0

και Α

γι

éцт⁄ ч ссччтЦтчЎч Êυ ρι ε πα ρι στα το τω0 τα φω0 σου Μα Ёö т тт₤ тсéсØū юţ ť тéОтéчтю тéП ρι α η Μαγδα λη νη και ε κλαι ε ε βο ω тÚ ū ţ ť ю т éсс⁄ é сöтю Ќ éçст¡ с ч σα και κη που ρον σε νο µι ι ζου сКö‼ттÚũţťПт⁄ЁöотçттссЁö σα ε λε γεν που ου ε κρυ ψα ας την αι ω ттЌсЎПКöттЎф‼ссЁöт νι ον ζω ην που ε θη κας τον ε πι θρο νου тттÚũ ţťч₤т с Х с ч т⁄ Ё öт тн Χε ρου βιµ οι γαρ του ου ου τον φυ λασ σον τες ччтçст¡сччтх®с‼Кöт α πο του φο ο βου α πε - νε κρω θη тÚ ũ ţ ť П т⁄ с ⎯ ч чт⁄ Ё ö т тЎцтс σαν η τον Κυ ρι ον µου δο τε µοι η συν ε 6


Ёö т ГтéчØ ū ţ ť ю т éсссчтЌ µοι κραυ γα σα τε ο εν νε κροις και τους νε сØūţťф‼чПтцÙçттçчтòũţť κρους α να στη σας δο ξα α σοι οι ūţťźǺч⁄éчччéчØЎźƒтчсссö Êαι νυν και α ει και εις τους αι тттéцфюсéсØçèūţť νας των αι ω νων Α µην

ω

тéс⁄сцфсссöтГтчЎт Ðρο ι στο ρει ο Γε δε ων την συλ λη ψιν και сссчтЌсЎчéцтю ч ‼ é ερ µη νευ ει ο ∆αυ ιδ τον το κον σου чö т ю т éцтÚ ũ ţ ť ё с уéсö т т‹ ė Ў чччé Θε ε ο το κε κα τε βης γαρ ως υ ε сö т ттéцфё Ø ŧ ť с и ℮ Ć é цтю ч éчö ‼ т ю т é τος ε ε πι πο κον ο λο γος εν τη0 η γα цютÚéũţťчтсХсøт⁄сéсöтютéсö στρι σου και ε βλα α α στη σας α νευ σπο ρας ттё ₤ т éПтÚ ū ţ ť ё с éсчю ч éчтéЦтю γη η Α γι α του κο σµου την σω τη ρι αν 7


сéЛö т тЦтчЎф‼ é сучéттю т é Χρι στον τον Θε ον η µων η Κε χα ρι ι τω Отéёòũţť µε νη ūţťч⁄сéсöтютéçчт¡счтс‼öттÚ Ç ζω η εν τω τα α φω α νε κει το ũţ ť с ⎯ Ė с éсö т ю т éЦÙ т ‹ т сö т éтÚ ŧ ю ť с у‼ Ĉ é και σφρα γις εν τω λι θω ε πε κει το ως ччéЂчю т éсØ àçттс⁄с Лö тн βα σι λε α υ πνουν τα α στρα τι ω ται тЁö т тЌéсØ ū ţ ť ю т éсссö т тт ε φυ λατ τον Χρι στον και τους ε χθρους αυ του α счéсöтёттéПтÚūёţťчéГт₤сс ο ρα σι α α πα τα ξας α νε ε στη ο цÙçттçчтðũţť Κυ ρι ι ο ος źǺ с у⁄ ч чéчччéчччéч Äο ξα Πα τρι чéчччØūţť ω0 Πνευ µα τι

και Υι

8

ω0

και Α

γι


тéс⁄сцфсссöтГтчЎт Ðρο ι στο ρει ο Ι ω νας τον τα φον σου και сссчтЌсчцфс ερ µη νευ ει Συ µε ων την ε γερ σιν ссöтттçст¡счс‼КöтéтÚũюţť την εν θε ον α θα α να τε Κυ ρι ε суéсöтё⁄тė‹чéччéсöттётéцфØŧёť κα τε βης γαρ ω σει νε κρος ε εν τω Α δη с℮иĆéцтéсöтёт₤тéцтÚũţťётéсХ⁄ст ο λυ σας Α δου ου τας πυ λας α νε ε ε στης сéсö т ю т éсö т ₤ т Оттт⁄ é ПтÚ ū ţ ť т é δε α νευ φθο ρας ως ∆ε σπο τη ης του κο σµου εις ссцфсЛöттЦтчЎф σω τη ρι αν Χρι στε ο Θε ος η µων φω сучçéттютéОтò τι σας του ους εν σκο τει ūţťźǺч⁄éчччéчØЎźƒтчсссö Êαι νυν και α ει και εις τους αι тттéцфюсéсØçèūţť νας των αι ω νων Α µην 9

ω


ч⁄сéЁöтютéЦтюсéсöтютéчöтю₤тé Èε ο το κε Παρ θε νε ι κε τευ ε το ον Υι ПтÚёūţťтéс⁄ссöтттсу‼чттéтÚ ον σου τον ε κου σι ως προ σπα γεν τα εν Σταυρω ũţťсéс⁄сЁöттЌ⎯с⁄ЎсЛöтт και α να σταν τα ε νε κρων Χρι στον τον Θε ЦтччЦ₤ЌссцÙçтт ον η µων σω θη ναι τας ψυ χας η η çчтòũť µω ων

10


ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΒου—ЃЃЃЃЃХЃЃЃЃЃźƒ т⎯чс⁄ссöттчцтсöттц Åν τω0 ου ρα νω0 τους ο φθαλ µους µου αι ρω προς σε фХ°чØūţťОтчт₤çéттютéņОтÚũţť Λο ο γε οι κτει ρον µε ι ι να ζω σι суé⁄ЁöтттсЎчччéчöтютéП Å λε η σον η µας τους ε ξου θε ε νη µε тÚЎюéчсцфéсöтютéЁ‼öтттцтÚũţť νους κα ταρ τι ζων ευ χρη στα σκευ η η σου Λο γε źǺ é су⁄ ч чéчччéчччéч Äο ξα Πα τρι

και Υι 11

ω0

και Α

γι


чéччéчØ ū ţ ť ź ƒ т éс⁄ ч ю ч éсö т ю т é ω0 Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις сссöтттéцфюсéсØ τους αι ω νας των αι ω νων Α µην ч⁄éцтЁöттчччéчöтютéПютéÚ Á γι ω0 Πνευ µα τι παν σω στι κη η αι τι α ūţ ťс учют éЦтччéчö ‼ тют éцтю é Úũ ţ ť ει τι νι του των κατ α ξι ι αν πνευ ση Отю Ќ éņ с ХсчЌéсØ Ў ю т éсØ τα χει ε ξαι αι ρει των της γης πτε ροι ЎцтéКöтютņéОтÚũţť αυ ξει τα ατ τει α νω су⁄éсучютéЦтюсéЛöтттЎтЂö Åι µη ο τι Κυ ρι ος ην εν η µιν ου δεις ттÚнчтсу‼чКöттЎчЁ‹öтКö η µων αν τι σχειν η δυ να το εχ θρου ου πα ттÚŧţťси™сéсöтютéчöттётéņОтÚũţť λαι σµα οι νι κων τες γαρ εν θε εν υ ψουν ται су⁄сЛöтттÚūţťéцтюсéЁöттЌé Ôοις ο

δου σιν αυ των

µη µου λη φθει τω η ψυ 12


счю ч éЦÙ Ќ ю é Птю Ú é ūţ ť с Ø у чцт χη ως στρου θι ον Λο γε οι µοι πως µελ ЌсссöттÚéтÚЎюф‼éччéЁГÙё λω των εχ θρων ρυ σθη ναι φι λα µαρ τη µων ЌņéОтÚũţť υ παρ χων źǺ é су⁄ ч чéчччéчччéч Äο ξα Πα τρι και Υι ω0 και Α γι чéччéчØ ū ţ ť ź ƒ т éс⁄ ч ю ч éсö т ю т é ω0 Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις сссöтттéцфюсéсØ τους αι ω νας των αι ω νων Α µην ч⁄éцтЁöттчцтéчöтютéПтюÚéūţť Á γι ω0 Πνευ µα τι εν θε ω σι ις τοις πα σι чсЁöтГтчЎссöттчéЦÙ‼ ευ δο κι α συ νε σις ει ρη νη και η ευ Ќю é цтÚ ũ ţ ť с усЁöттЌсч λο γι α ι σουρ γον γαρ τω0 Πα τρι ε 13


çéттютņéОтÚũţť στι ι και Λο γω0 сéс⁄сОтчтЦтчсЛöт Ïι πε ποι θο τες ε πι Κυ ρι ον εχ θροις φο ттЎчЁöттттссØūţťц‼тéКöтю βε ροι και πα α σι θαυ µα στι κοι α νω γα αρ тéņОтÚũţť ο ρω σιν сéс⁄ с цтЛöтттЎчччé Åν α νο µι αις χει ρας αυ των ο των δι чöтютéПтÚūţťчéссчтЦтс‼ö και αι ων κλη ρος ε πι κου ρον σε ε χων Σω тéГÙЌéюņОтÚũţť τερ ουκ ε κτει νει źǺ é су⁄ ч чéчччéчччéч Äο ξα Πα τρι και Υι ω0 και Α γι чéччéчØ ū ţ ť ź ƒ т éс⁄ ч ю ч éсö т ю т é ω0 Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις 14


сссöтттéцфюсéсØ τους αι ω νας των αι ω νων Α µην ч⁄éцтЁöттЎчцтéчöтютéПтÚю Á γι ω0 Πνευ µα τι το κρα τος ε ε πι παν των ūţťéцтюсéцфсссöтттчХ° ο περ αι α νω στρα τη γι αι προσκυ νου ου éфØūюţťфéс₤учючéГÙЌюņéОтÚũţť σι συν πα ση0 πνο η0 των κα τω ΠροκείμενοЃЃЃЃūţť

źǺ Ѓ ЃтсччéссчсттЦт Êυ ρι ε ε ξε γει ρον την δυ να στει αν чØūţťźƒтсéсöтютéЛöтттÚũţť σου και ελ θε εις το σω σαι η µας

15


Ο ΚΑΝΟΝΑΣ

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΒου—ЃЃЃЃЃХЃЃЃЃЃźƒЃЃЃЃЃūţť ф₤ччéсучюфéцÙттņссс⁄ØЎ Ùς εν η πει ρω0 πε ζευ σας ο Ι σρα ηλ тсцтЁöттÚ Ў чсЁöттЌ εν α βυσ σω0 ι χνε σι τον δι ω κτην Φα ρα сØ Ў тсЁ‼ ö т тттнсéцтсс ω κα θο ρων πον του µε νον Θε ω0 ω0 ε πι ЁöттЌцЎфПтЁöтçтт νι κι ον ω δην ε βο α α α0 σω ω çчтðũţť µε εν су⁄ччсéсöтёттéсчюЌéс Äο ξα τη0

Α

γι α0 Α να στα σει σου Κυ 16


счØūţť ρι ε ф₤éччéсучюфéцÙттņсссØ⁄Ў Å κτε τα µε ναις πα λα µας ε πι Σταυ ρου тсцтЁöттÚ Ў чсЁöттЌ Πα τρι κης ε πλη ρω σας ευ δο κι ας Α γα сØтсЁö‼тКöттЎсЛ⁄чтсу θε Ι η σου τα συµ παν τα δι ο ε πι νι чттЦф‼ПтцÙттçчтÚũţť κι ον ω0 δην ε βο α α0 σω ω µε εν су⁄ччсéсöтёттéсчюЌéс Äο ξα τη0 Α γι α0 Α να στα σει σου Κυ счØūţť ρι ε źż ц Ù ₤ т ю é тÚ Ў źƒ ч чтссчфс Öο βω σοι ως θε ρα παι νις η τε λευ сØ ⁄ Ў тсцтЁö т тÚ Ў чсЁö т т τη προ στα χθει σα προ σει σι τω ∆ε σπο τη της ЌсØ Ў тсцтЁ‼ ö ттттхЎс⁄ ζω ης δι αυ της βρα βευ ον τι η µι ιν α 17


сЁö т тЌцЎф‼ с сЁö т çт τε λευ τη τον ζω ην και µε γα ε ε λε тçчтÚũţť ε ο ος сéс⁄ с сöттчцфéцфсé Õ πε сØūţť µας

ρα

γι α Θε ο

το κε

σω σον η

ф₤ ч ю ч éсчю ч éцÙ Ĭ т Ќсс Ôον ε αυ της δε ξα µε νη ∆η µι ουρ сØ Ĉ ⁄ Ў тсцтЁö т тÚ н чсЁö т т γον ως αυ τος η θε λη σεν εξ α σπο ρου σου ЌсØЎтсЁöттттссØЎ γαρ στρος υ περ νουν σαρ κου µε νον α γνη чссчттчф‼ПтцÙтт των κτι σµα των α λη θως ε δει χθης ∆ε σποι οι çчтòũţť να α ΩΔΗ Γ΄ЃЃЃЃЃūţť 18


ч⁄éОтКöт₤тссØūéţťсчючéч Ïυκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι ε ο тéцю т Ú Ў éч⁄ с ЛöттéсöттÚ Ў чт Θε ος µου ο υ ψω σας το κε ε ρας των πι Ђöт₤ттéтÚũťюсéс⁄сЛöтттÚЎтс στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η µας εν τη ç с ч á т Ú н ф ‼ ч с с Ё ö т ç тт πε ε τρα της ο µο λο γι ι α ας çчтÚũţť σου ου су⁄ччсéсöтёттéсчюЌéс Äο ξα τη0 счØūţť ρι ε

Α

γι α0 Α να στα σει σου Κυ

чé⁄ Ё ö т тттссØ Ў тсéсчтé Èε ον σταυ ρου µε νον σαρ κι κα θο ρω σα η цтÚ Ў тчéсччéфХ° ч ЎтОÙ ‼ κτι σις δι ε λυ ε το φο ο βω αλ λα ттттņéсØũţťсу⁄ЛöуттттсØЎтс τη συ νεκ τι κη πα λα µη του δι η µας σταυ ρω 19


çст¡стÚЎф‼чПтцÙттçчтÚ θε ε εν τος κρα ται ως συ νει χε ε το ο ũţť су⁄ччсéсöтёттéсчюЌéс Äο ξα τη0 счØūţť ρι ε

Α

γι α0 Α να στα σει σου Κυ

фéЁ₤ ö т ттсссØ Ў цтéсчю т é Èα να τω θα να τον λυ θεις κει ται δει λαι ος цтюÚЎтчéсчючéфХ°чтЛöт α πνους της ζω ης γαρ µη φε ε ρων την εν θε тттņ é сØ ũ ю ţ ť ч éЁö т ттсссØ Ў т ον προσβο λην νε κρου ου ται ο ι σχυ ρος και сцÙтÚнЦЌссцÙттçéчтòũţť δω ρει ται πα σιν η Α να στα α σι ις сéс⁄ с сöттчцфéцфсé Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω σον η сØūţť µας 20


ф‼ éЁö т ттссс⁄ Ø Ў цтéсчю т é Ôου θει ου το κου σου Α γνη πα σαν φυ σε ως цтéюÚЎтчéсчючéфХ°чнтЛ‼ö τα ξιν υ περ βαι νει το θα αυ µα Θε ον ттттņ é сØ ũ ţ ť Ђ éЛ⁄ ö т тттсЎØ т с γαρ υ περ φυ ως συ νε λα βες εν γα στρι και τε цÙтÚЎЦ‼ЌссцÙттçéчтòũţť κου σα µε νεις α ει παρ θε ε νο ος

21


Η ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

ūţťЃЃЃЃЃźǺ т₤ ч éсчЎччéчччéччé Ìε γα λυ νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι чØåūţťфччéсучччéЁöттéūţť ον και η γαλ λι α σε το Πνευ µα µου źƒч⁄чччéцтюЌéссчØūţť ε πι τω0 Θε ω0 τω0 Σω τη ρι µου ф₤ ч ччсчá т тсссØ ū ţ ť т Ôην τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου βιµ και чс⁄ссöттсЛöттттсØūťţт εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την чсссöттчéсö‼ттётéцтÚũţťётé α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την сХсчтччá т тссцÙ т ο ον τως Θε ο το ο κον σε µε γα λυ νο тçчтòũţť ο µε εν 22


ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ -ΑΙΝΟΙ

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΠα‗ЃЃЃЃЃ чñ₤хЎЛö›ттт¡чØсхсçèтсЁö ]ε ε Ðα α α σα πνο η αι νε σα ттЛ° Þ т Ўтсö т çтт¤ХçтÚ ш ¡ с ° ø т é α τω ω ω τον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι чØ ç èŨť с éцтсéсччЎч⁄ с İ ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω Ёâ т Ņ т ЎГÙ ė › Ќ Х° ç сш¥сçèūŢ Є ω ω ων ου ρα α νω ων αι суХ° ч чМ¿ ч о Ќ т¡ с ЎЛö т νει ει τε αυ το ον ε εν τοι οι тçчт¡сОтт¡éчØçèёūŢсıéО⁄ЌńЎ οις υ υ ψι ι στοις Σοι πρε πει КÙöėш¡тЎт‹Х›ЁЎçтÚш¡с°øтчñŨť υ υ µνος τω0 ω0 ω0 Θε ε ε ω0 23


сéс› Л ° Ü Д тт¡ ч Ø с Ёчхı н Л± Áι νει ει ει ει τε α αυ το ον πα чГŅтт¡чėЎтх®сöтЙГÙЌс°øé α α αν τες οι - Α αγ γε λοι α αυ чØçёèŨťчéçЂт¡Л°ÞçНçтт¡сЛ° του αι νει ει ει τε ε α тсØ н цт⁄ Ў ччсİ Ё â т Ņ т Г› Ù ė Ќ αυ τον πα σαι αι δυ να α α α µεις α суéч⁄ Ø ū Ţ é Ђö ĝ т Ņ ю т éКÙ ö ė › ш ¡ т Ўт‹ Х › Ё çтÚ αυ του Σοι πρε πει υ υ µνος τω0 ω0 ω0 Θε ЩËÁçчот¡чñŨť ε ε ε ω0 źǺ Ђ › ч ччччźƒ ч Єсус Äο ξα αυ τη ε σται πα σι цтт¡ЦÙЌс°øтчØŨť σι ι ι οις α α αυ του

τοις

ο

чсцтт¡ с хцÙ Ќ Х° é чØ ç ё è ūŢ Ï Σταυ ρο ος σου ου Κυ ρι ι ε ч⁄éĭПтюÚéтхŅтХ°Ќńâõт¡ЦÙЃ›ЃėЎçттçт ζω η και Α α να α στα α σις υ υ πα 24


т¡с Х°с ЎчØàтÚс öтш¡с °øтéчØçёè Ũť α α αρ χει τω0 λα ω0 ω0 ω0 ω0 σου Ђéсİ ч х⁄ ® с ö т Ņ Ў Йъ ö т тė т › х Отт¡ και επ α αυ τω ω πε ε ε ποι οι θο ο чØūŢс⎯ĆччЌчХ°чЎчıх⁄®сö τες σε τον α να στα αν τα Θε ε ο тŅ Ќ ė т ¡ с Лö т тЎçчт¡ с Отт¡ é ον η η η µω ω ων υ υ µνου ου чØçёèūŢчéсöтГÙЌс°øтчØùŨť µεν ε λε η σον η η η µας źǺ ч › é Ђчччéччччéч Áι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι ччéчØЎЄéЂÙччéчØтéссźƒé οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε сöтютéЎтссöтЙçтãт¡çЏчØŨť ω µα τι της δυ να α µε ω ως αυ του ч› с цÙ т суÜ ц тЌХ° ч Ўч⁄ Ç τα φη σου ου ∆ε ε σπο ο τα Πα сİЁâГŅÙЌØсХâõт¡ЃЃŅçчØш¡с°øтч›Ø ρα α δει σον η η νοι οι οι ξε 25


çНçтт¡ с Х° с ЎсöтЙçтã т ¡ τω0 γε ε ε νει τω ων αν θρω ω çЏéчñ ç ё è Ũť с и é ⁿ ч чЁö т Йö ⁄ т тт ω πων και εκ φθο ρα ας λυ υ υ τρω хчЁ°âтт¡чØūŢс⎯ĆччЌчХ° ω θε ε εν τες σε τον α να στα αν чЎчĄ х ® Ё ⁄ ö ш ¢ Ќ т¡ с сİ Л ° ÷ ф тė Ў τα Θε ε ο ον η η µω ω ων çчт¡сОтт¡чЎсİх®с öш¢Ќ›Ėт¡ υ υ µνου ου µεν ε ε λε ε η η сЎМ¿тЌс°øтчñŨť η σο ον η η η µας źǺч › é ЂччéчЎЄссźƒ с ч Áι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος ЄссссöтЙçтãт¡çЏчØŨť της µε γα λω συ υ υ νη ης αυ του ч›сцÙтсуÞцтЌХ°ч⁄ØЎючĭП Συν Πα τρι και αι Πνε ευ µα α τι Χρι στον тю Ú Й ¿ т чХ° Ќ â õ т ¡ é ч› Ø ū ţ Ş ç ё è т® с с½ é α νυ υ µνη η σω ω µεν τον α να 26


Ёöш ¡Ѓ ЃŅЪ ĘЎГÙЌс°øтéчØçèёŨťЂéсⁿ στα αν τα εκ νε ε ε κρων και προς чЂÙėЎЦÙЌт¡сЛöттçчтðёçèŬťı αυ τον εκ βο ο ο ω ω ω µε εν Ёöтттé⁄цтючéсЁâГÙЌØсХâõ Συ Ζω η υ παρ χεις η µω ων και Α να α т¡çчØш¡с°øтчėЎт›х®сöтЙГÙЌ α στα α α α σις ε - λε ε η σον η с°øтчØŨť η η µας ∆ι— źǺтéс⁄ØччéччччéчччЎ Áι νει τε αυ τον εν η χω0 σαλ πιγ γος тчØ с ччØ ū ţ ť ź ƒ ч чччöтт αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω0 και чМÁчос°øтхчñūţť κι θα α α α α ρα0 чé⁄Л²чотãт¡чØЎçт⎯т¡с‼сØсØöтÚтã Ôρι η

η µε ε ρος

α 27

α

νε ε στης Χρι


т¡éцтÚũţёťсуéцÙЄёØéс⎯Лёфéчх‼ёМéÞ ι στε ε εκ τα φου κα θω ως γε ε ε çтÚ ш ¡ с ° ø т чØ ũ ţ ť с у⁄ с Лö т ттÚ Ў Й¿ γρα α α α πται συ νε γει ει ει ρας το чЌ‼ØПЙ¿÷çтт¡сМ¿тЌс°øт ον προ πα α το ο ρα α η η η чØ ũ ţ ť ç с‹ т ¡ Л ° Þ т тçтт¡ с с‼ Ø Ў çс µων δι ι ι ι ο ο σε και т¡сЛГЙ¿ÜттéчØçèёũţťчéЁ⁄ØöтÚ›т • Úт Ú αι αι δο ξα α α α ζει το γε νος των αν с‼Øсø°тХ⁄¡Ćс½éМ¿фØūёţťтéсчМ¿‼ θρω ω ω ω ω πω ων και α νυ µνει тЌØ Ў çст¡ с схсö т çНçч ειν σου τη ην Α α να α στα σι тòũţť ιν ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

О›тюсéсчючéтсЛöтттхО Êυ ρι ε µε γα και φο βε ρο ο ον υ υ πα тт¡éчØЎюсéсöтют⁄éсХâõт¡çчØш¡с°ø α αρ χει της σης α να στα α α σε ε ε 28


тчØ Ў чØ ö ė › ш ¡ т çчт¡ ņ ð с ½ ч хцтт¡ ε ως το ο µυ στη η η η η η çчØчØŨťцжтччцÙ⁄фØЛöтттх ρι ον ου τω γαρ προ ηλ θες ε ε εκ του ου Отт¡ ч Ø Ў ЦÙ › т ттХсМ¿ т Й τα α α φου ως νυ υµ φι ι ος ε εκ πα çтÚш¡с°øтéчØçèёŨťЂéсⁿчЁöтЙöт στα α α α δος θα να τω θα α να α т⁄тхМÁч о т ÚЎЁöтГÙ ›тттХнс α το ον λυ υ σας ι να τον Α α δα αµ ε М¿тЙçтãт¡çЏéчñçèёŨéťПи⅛тт¡ч λε ευ θε ρω ω ω σης ο ο θεν ттÚ Л чхнЛЙöш¡ т т⁄ н чçсİ т ¡ εν ου ρα νοι οις Αγ γε ε ε λοι χο ρε ε сЛöтŅттÚęéчØçёèЄ›éМ¿чоЛ°тсØЎ ε ευ ου ου ου σι και ε ε πι ι γης Ёö т тЛ° Þ т тсö т ЙçтÚ ш ¡ с ° ø т éчØ αν θρω ποι οι οι δο ξα α α ζου ου ου σι çёèŨťтéссéцтюсéсчЎччЁö την εις η µας γε νο µε νην ευ σπλαγχνι тКÙöш¡нттХЁçтÚЩËÁçчот¡чñŨť αν σου ου Φι λα α αν θρω ω ω ω πε 29


си ⅛ ч Ёö т тÚ ç т⁄ т ¡ с Лö т ттхО Ùς πα ρα α νο µοι οι Ι ι ι ου δαι тт¡ ч Ø ū Ţ ĭ Ђ ö т Ņ é Гтю с éсö ń т ю т éчс αι οι που ει σιν αι σφρα γι δες και τα αρ Ёö т Ņ т ã т ¡ ч Ø ę Ў ц› т сö т тттХЎс γυ υ ρι ι α α ε δω ω κα α τε ε τοις М¿ т Йçтã т ¡ Ц тчØ Ũ ť ц тчХ° στρα α τι ω ω ω ταις ουκ ε κλα α фчМ¿ ч о Л ° т éсØ ç èё ū Ţ ч éцЎт πη ο θη η σα αυ ρος αλ λα α ЁöттЛ°ÞттЦÙЙçтÚш¡с°øтéчØçёèŨť νε ε στη η η ως δυ υ να α α α τος ЂéЁöттчЁöттÚчØЎч⁄сİЛöтŅ αυ τοι δε κα τη σχυ υν θη τε αρ νη σα µε ттė › т тсу÷ ч Ўсц⁄ Ù ф Ø Л ö т ттх ε νοι οι Χρι ι στον τον Κυ ρι ο ο ον τη ης Отт¡ ч Ø н чссöтГ› Ù Ќ хсØ δο ο ξης τον πα θον τα και τα α φεν чЎч⁄ ч чЂø õ ĝ т ¡ ç чт¡ с М¿ т τα και α να στα αν τα α ε εκ Ќс° ø т éчØ ç ё è ūţ Ş ė ч éОтКÙ ö ė № ш ¡ т тХ νε ε ε κρων αυ το ον προ ο σκυ νη η 30


ЁçтÚш¡с°øтчñçèŨť η σω ω ω ω µεν

31


ΕΩΘΙΝΟ ΣΤ΄

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΠα‗ЃЃЃЃЃźǼ ч›ñхЛöтттÚЎссусöтЌт¡ с ]ε ε Äο ο ο ξα Πα α τρι ι και αι αι Л°тсØūŢтссöтЙЎГÙЌс°øтé Υι υι ω και Α γι ι ω Πνευ µα α α чØçèŨť τι Ђ›éцтюч éтХ°çНçтт¡ с ЁØч Ø Ç ον τως ει ρη η νη συ υ υ Χρι στε ūŢĭч⁄чсЁâттт№ãėЌсучØūŢсⁿźż προς αν θρω ω ω ω πους Θε ε ου ει 32


çсØЙÎтЁâ°тт¡чØźǼт›ш¡сØЛчЎт ρη η η η νην τη ην σην δι δους µε тсЁöттЛ°ÞттМ¿тЙçтÚш¡с°ø τα την ε ε γε ε ερ σιν µα α α θη η η тéчØçèёŨťчéсХЛ°фхıЎЁöтŅтãт¡ η ταις εµ φο ο ο βου ους ε ε δει ει чØĘЌсучØ⁄ūŢЂÙĝçчш¤ņЛ°ЃЃÞçтÚЃЃŅш¡сø° ξας α αυ τους δο ο ο ξα α α тчØ ū ţ Ş ė с ö › т ЙçтÚ Ќ с° ø т éчØ ç ё è Ũť αν τας Πνε ε ευ µα ο ο ο ραν си é М¿ ф сⁿ х Ёö т ИÁ ç чо т ¡ ч Ў Αλ λα α κα α τε ε στει ει ει λας чЂö т Г⁄ т т¡ ч ĭ ч сЁâ т Ņ т ЎГÙ › ė τον τα α ρα α χον αυ τω ω ω ων της ЌЁчØūŢéЁöтютéОтт¡чØЎчЛ°Ü ψυ υ χης δει ξας τας χει ει ρας και αι ттсö т ЙçтÚ ш ¡ с ° ø т чñ ç ё è Ũť О тт¡ αι τους πο ο ο δα α α ας σου πλη ην ч₤тЛöтćттÚЎцитт¡ч›çèч½чĄч α πι στου ου ουν των ε ε τι τη της τρο сХЛ°н Кö т ЙçтÚш ¡ с ° øт éчØç ё è Ũť Ѓ φη η ης µε ε τα λη η η η ψει 33


сиĄé⅛ччсХЛ°нçттЙçтÚш¡с°ø και δι δα χω ω ων α α να µνη η η тéчØçèёŬťт⁄ĝéЂÙöтÚтⁿЎчсХâõт¡çчØш¡ η σει δι η νοι ξας αυ τω ω ων το ο с°øтéчØçёèŬşт›ėéтсх®ıЁöш¡ЃЃŅЪĘГÙЌ ο ον νουν του συ νι - ε ε ναι τας γρα с°øтчØŨťцжÙтттссчтс α α φας οις και την Πα τρι κην ε παγ γε çст¡Л°ÞфØЎчсöш¡тс⁄чçсİт¡ λι ι ι αν κα α α α θυ πο σχο ο сЛö т Ņ т тÚ é чØ Ę ç ё è ūŢ ч éччçч› т ¡ ο ο µε ε ε νος και ευ λο γη η Л° Þ т тçтт¡ с сØ у чØ ç ё è ūŢ с ⁿ é źż ç сØ η η η σα ας αυ τους δι ε ЙÎ т Ё° â т т¡ ч Ø ź Ǽ ч Ą с хсхцтò ε ε ε στης προς ου ου ρα α νο ο М¿Üтт¡Л°чош¡тсØŨŮŢЃч½сöтГтт¡ ο ο ο [ο ο ον δι ο ο ο ο çчøõт¡ęçчт¡ссØŬťщ₤чçчт¡с συ υν α αυ τοις προ σκυ νου ου х® Ё ö ш ¡ ш ¡ ð Ѓ Ѓę Ў Й¿ т т¡ с Ø у М¿ ч › о Ą Ў М¿ ч о ου ου ου µε εν σε ε ε ε ε 34


Л°тт¡сусöшð¢çттсØàтÚŨťц⁄жтК›Ùöш¡ ε ε ε ε ε ε ε ε Κυ υ ρι ι тЎтХЁçтÚш¡с°øтéчñçèŨť ε δο ο ο ξα α α α σοι ΕΩΘΙΝΟ Ι΄

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃΠα‗ЃЃЃЃЃźǼ ч›ñхЛöтттÚЎссусöтЌт¡ с ]ε ε Äο ο ο ξα Πα α τρι ι και αι αι Л°тсØūŢтссöтЙЎГÙЌс°øтé Υι υι ω και Α γι ι ω Πνευ µα α α чØçèŨť τι ч›éцтюсéЛöттМ¿фĸЎЛöтŅтМ¿Ы Ìε τα την εις Α α α δου ου κα θο ο δο фØ ç ё è ŧŞ с и ⁄ ч чсцÙ ń ф Ø с Хâ õ т ¡ ον και την εκ νε κρων Α να α α çчØш¡с°øтчØūţŞėт›сцÙтш¡сØЎсх στα α α α σιν α θυ µουν τε ες ως ει ει 35


цÙ ç ттéЛ° т Ú Ŭ ё ť т éчЛ° Ü т ш¡ х ® ч Ø Л ° ĩ κο ο ο ο ος ε πι ι τω ω ω χω ρι чо ч ø õ т ¡ ç ст¡ с Þ т ¡ é Л° ф Ø Ŭ ё ţ ş т ⁄ é Пâ õ т ¡ ι σµω ω ω ω ω σου ου Χρι στε ε çчт¡ ņ с М¿ т Ņ Ќ с° ø т éчØ ç ё è чéт› οι οι Μα α θη η η ται προς ερ ссØ ц тт¡ é чñ ё Л ° é ттЎГтт¡ Ё γα σι ι ι α α α αν ε ε τρα Хö т т¡ ç чØ ш ¡ с ° ø т éчØ ç ё è Ũş ч éЁХ α α α πη η η η σαν και πα α Л°ф ØЎс⁄Øöш ¡тсЎчçсİт¡с ЛöтŅ α λιν πλοι οι οι α και δι ι ι κτυ ттÚ éчØ çèёū Ţ с ›İх ® é сö ш ¡ Ѓ ЃŅЌ ńЃ Ø ЎМ¿т Ќ υ υ α και - α α γρα ου ου δα с°øтéчØçèёŨťчéсиØтхчıЁ°âтт¡чØЎ α α µου αλ λα συ υ Σω ω ω τερ тėш¡х®чØЛчØŬťчⁿчПÙЙçтÚш¡с°ø ε εµ φα νι σθεις ως ∆ε σπο της πα α α тчØŬťт℮ĭсЁöтŅтÚⁿчХ°Ъ¿Ытт¡чØę αν των δε ξι οι οις τα δι ι κτυ υ υ α ūŢч›½сöтЙЙ¿тЌсâ°тéчØŨťючé κε λε ε ευ ει εις βα α α λειν και 36


Ђ⁄ Ĭ с цÙ Ņ ф Ø Ў сХâ õ т ¡ ç чØ Ќ с° ø т é ην ο λο γος ε ε ερ γον ε ε ευ чØçёèūŢс›éçст¡Л°ÞттЎéсöтюЙ¿éтт θυς και πλη η η η η η η η η тХЁöЌêш¥сёØçèŪťфчЂÙцтт¡ η η η θο ος των ι χθυ υ υ чØ Ќ с° ø т éОш¢ ð ç èё Ũ ť т ‹ é Лö т ć т ₣ т ¡ ч Ø Ў ων πο ο ο λυ υ και δει ει ει πνον ци№тт¡чØŨţťıЛ‹öтŅтт¡чØĘЎŖçттсусö ξε ε νον ε τοι οι µον ε ε ε ε ш¢ðçттсØàéтÚŸŵЃЃéП№зфюсéсЛ°ÞфØЎЁØö ε ε εν γη η ου µε τα σχο ον των το тÚтЛ°ÞттМ¿тЙçтÚш¡с°øтчñçёèŨť τε σου ου ου των µα α α θη η η των сусцÙтш¡сØЛчØŬťĹЃчⁿсЛöш¡т και η µας νυ υν νο η τως κα τα ξι ι ι çт⁄т¡ссⁿØЎчХÎтЛçтÚш¡сø°тчØ ω ω σον ε εν τρυ φη η η η σαι çèŬşтéźżçчч³áхсХÎЃЃåçсńш¨тņсØнт Φι λα α α α α ]ε сçчт¡М¿÷çтт¡ðчØźǼч›öш¢ЃЃėðтХ³çт Φι λα αν θρω ω πε Κυ υ υ υ 37


т¡М¿Þçтт¡ðчñŨťå υ υ ρι ι ε

38


ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

ẅЃЃЃЃЃỲ‛ЃЃЃЃЃЃΠα‗ Ђ› Ù ч éчØ т éГтсссØ ū Ţ ц тчĭ Äο ξα σοι τω0 δει ξαν τι το φως δο ξα εν сЛöтŅтéтÚūţŞЄéчĄчсссØчØ υ ψι στοις Θε ω0 και ε πι γης ει ρη νη ūŢчЌПтчттÚтòŨť εν αν θρω ποις ευ δο κι α0 чéЂÙючéчØЎтссччØŬťчıс Õ µνου µεν σε ευ λο γου µεν σε προ σκυ счтŅчттėЁöтéтÚūюŢЄéччсжö νου µεν σε δο ξο λο γου µεν σε ευ χα ρι στου ттÚūŢчччЌсХ°тттÚтòçèŨť µεν σοι δι α την µε γα α λην σου δο ξαν ЂÙЄчсссØūŢчссчтт Êυ ρι

ε

Βα σι λευ 39

ε

που ρα νι ε Θε


чö т ГтсссØ ч Ø ū Ţ Ё ö т ттГ ε ε Πα τερ Παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε тсссØūŢчссöтçéттютéЂöтю Μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α γι тéтÚéтòçèŨť ον Πνευµα ЂÙ Є чсссØ ū Ţ ч сéсöтю т é Êυ ρι ε ο Θε ος ο α µνος του Θε цтючéЙÁчоЌсéсØūŢючéЛ°тт ου ο Υι ο ος του Πα τρος α αι αι ρων ччЌсХ°тттÚéтÚŨюťчéцтс την α µαρ τι ι αν του κο σµου ε λε η σον сéсØ ū ю Ţ ч éОтт¡ ч ччЌс η µας ο αι αι των τας α µαρ τι Х°тттÚéтòçèŨť ι ας του κο σµου сжöтттГтсссØūŢчссöт Ðρο σδε ξαι την δε η σιν η µων ο κα θη µε тчсİсцÙттçтėш ¡сссöтт νος εν δε ξι α0 του Πα τρο ος και ε λε η σον 40


ттòçè η µας Птю с éсØ Ў цтсö т тсİ Л ГŅ т Ï τι συ ει µο νος Α γι ος συ ει µο νος сö т тÚ ū ť ч ссчттЛ° т тЌ Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ПтКöттòçèŨť ου Πα τρος Α µην сусéЛтıссчттсöńттÚęūŢ т Êαθ ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω σε και сЛöтттсçéсМáéтćттчч αι νε σω το ο νο µα α σου εις τον αι ω Х° ч Ø Ŭ ţ ť т ė ч чЌссчö т тã т ¡ ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω чñçèŨť νος ЂсцÙттЁöттЎтттссŃсØé Êα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη0 η µε ρα0 ταυ 41


чØūŢéчтюсéсöтттЛöтттòŨť τη0 α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι η µας чéсссссöттÚūŢчсéсöтю Åυ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των тéЙÁчоЌсéсØūŢючéтссØŬťчı Πα τε ε ρων η µων και αι νε τον και тссЛö т тттė Й ¿ ч т¡ é чØ Ū юťч é δε δο ξα σµε νον το ο νο µα α α σου εις чтЛöтттòçèŨť τους αι ω νας Α µην цжÙттЁöттЎссöттттсŃéсØюūŢ Ãε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η чéсöтюЌéЛöттттсñŨť κα θα περ ηλ πι σα µεν ε πι σε

µας

ЂччЛçчтсö т тÚ ū Ţ ц тЛ° Åυ λο γη τος

ει ει Κυ ρι ε 42

δι δα ξο


ттттссöттÚтòŨť ον µε τα δι και ω µα τα σου сжöттттссØūťчсцÙттЁöт Êυ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη θης η µιν εν ттттссŃсØūŢтсЛéтÚŬťсч γε νε α0 και γε νε α0 ε γω ει πα Κυ ρι тıсЁöтçтŅттÚūŢéсучючéттЛ° ε ε λε η σο ον µε ι α σαι την ψυ χη тçтттссöттéÚтòçèŨť ην µου ου ο τι η µαρτονσοι ЂÙ ч ю é чØ Ў ю с éсöтçттттсс προς Σε κα τε ε φυ γον δι δα Êυ ρι ε сØ ч Ø ū Ţ ч ĭ с ссø т Ņ Ќ ė Л ° т тÚ ū Ţ ξον µε του ποι ειν το θε λη µα α σου éчöтютéЂöтютéтÚтòçèŨť ο τι συ ει ο Θε ος µου сж ö т ттттссŃ é сØū юŢ ч éтсéсö Ï

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης 43

εν τω0 φω τι


тюЌéЛöтттòŨť σου ο ψο µε θα φως ЂĮéПÙтŅтт¡éчñėūŢсёцЌЛ°тттт Ðα ρα τει ει νον το ε λε ο ος σου ουτοις ссöттÚтÚŨťциÙтттссØūŢЛ°тт γι νω σκου σι σε Α γι ος ο Θε ος Α α γι ттссØūŢсучттЁöттЌс ος Ι σχυ ρος Α γι ος α Θα να τος ε λε сøтттòçèŨť η σον η µας цÙ т тсссØ Ū ť ц Ù т тсссØ Ŭ ť Á γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος счттЁöттЌссøтттòçèŨť Α γι ος Α θα να τος ε λε η σον η µας цитчéЙ¿чЌссØūŢчЌЂö Äο ξα Πα τρι ι ттттòŨť ω Πνευµατι

και

Υι

44

ω

και

Α

γι


чéЂÙ ф ссØ ū Ţ ч чтссö т т Êαι νυν και α ει тЛöтттòçèŨť αι ω νων Α µην

και εις τους αι

ω νας των

сжчттЁöттЌЂöттттòçèŨť Á

γι ος Α θα να τος ε

λε η σον η µας

źżЂÙс°øтттМ¿ÞфØМ¿чоЛ°тсØùūŢ Α α α α γι ι ος ο ο Θε ε ος Ι ι σχυ υ ρος çсİ т ¡ с учØ т ЛÎ ç ттǿ с ø ф Ø Ђ ö ш ¤ņ Α α γι ο ο ος Α θα α сЛ° Ü т т¡ ç чМÏ á т ш¡ с ° ø т чØ ę ū Ţ ч ¡ α α α να α α α τος ε сöтЙçтМÏáтЌсø°тЂÙф½сØ λε ε η σο ον η η η µα α х®цтòūŢ α α ας ŨťЂчючéтсéсчючéцтсöт Óη µε ρον σω τη

ρι 45

α

τω0 κο σµω0 γε γο


тÚ ū Ţ Ё ö т ттссéсö т ю т éЛ° т éтÚ ū ю Ţ νεν α0 σω µεν τω0 α να σταν τι εκ τα α φου чéчччöттчсöттÚ Ũ ť ч с και αρ χη γω0 ω της ζω ης η µων κα θε счтсЛ° т ттсö т éтÚ Ũ ю ť ч éсж ö λων γαρ τω0 θα να α τω0 τον θα να τον το νι ттттссØ ū Ţ ч öтттéсж Ù ю т éтò ф ё é κος ε δω κεν η µιν και το µε γα ε λε ο ο сØх®сØчØáтÚùūŢ ο ο ο ο ος

Κυριακή,18 Απριλίου 2010 Κ.Δ.Χ Σύλλογος Ιεροψαλτών Ν.Χαλκιδικής 46

ΠΛ.Β΄ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΜΟΥΔΑΝΙΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ΄ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΗΧΟΣ 1 тéс⁄ Ø Ё ö т тÚ ч тсу‼ ч ттéтÚ ũ ю ţ ť ч é Èε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µι...