Page 1

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΛΑΣΗ ẅ Ґ Ζω цжттçЁт¤тЛ¿ÞтттÚЛ¿тŃсØŪšф ∆ο ξα Πα τρι ι ι ι ι και Υι υι ω και сЛ¿ т Ќт¤ х сçтÚ Ќ Ё° â т ф½ Α γι ι ω ω Πνευ µα α α α сñŭŤ τι

с½сссМ¿Üçтш¤сЛтттХ° Της µε τα νοι οι α ας α νοι οι ξο ον Ќтт¡ ч Ø х ® с сЛ¿ т Ќт¤ х с µοι οι πυ υ λας Θε ε ο ο çтÚ ш ¡ Ё ° â т ф½ с ñ ŭ Ť ч çсж М ¿ Ü ч ш¡ το ο ο ο κε ορ θρι ι ζει ει Ё°âтÚЛ¿ŁтņЛ¿тЌХ°çччá³тŃсØŭŮŠ ει γαρ το ο πνε ευ µα α µου ου 1


ЄчЁттМ¿тш¤сЛттх®çч προς να ον τον Α α γι ι ο ο ο ον σου ш¨ т Ý с Ø Ũ ş ф сЎсчсЁö т Й¿ т ου ου να ον φε ρων του σω ω µα α т¡ ч Ø Ё öттттÚ Х ° с Л¿ т Ќт¤ х α τος ο ο ο ο λο ον ε σπι ι λω ω сçтÚш¡Ё°âтт¡чñŭŤч½сисЛ¿ЙÜ¿ ω µε ε ε ε νον αλλ ως οι κτι ιρ фЁМ¿тЌХ°çчч³áтņсñŭŮŠЄ¿ µω ων κα α θα α ρο ον ευ ЁтттЙ¿тЌØЁ°âтÚш¡ЛÆчÜтчñ σπλα αγχνω ω σου ου ε ε λε ε ε ει ЂзçЁĖч÷чØш¡т®ЛňÆчтчñåнф½ч Τα πλη η η η θη των πε сçст¤хсøтттÚЛ¿фЂ¿øтòåŭŮŠЄ ε νω ων µοι δει ει ει νων εν πραγ µε чцтЌт¤ х сçтÚ ш ¡ Ё ° â т т¡ ч ñ ŭ Ť νο ω ων ο ο τα α α α λας Ђз ч á ч Ø Ё Ø ė ш ¡ т ® Л ň Æ ч Ü т чØ ŭ Ů Š ч ½ т ņ Τρε ε ε ε ε ε µω την φο 2


ссö т ттЙ¿т Ќх¿ Ņ т ЌØн Птх® βε ρα αν η η µε ε ρα α αν της κρι ι цтт¡чØш¡Ё°âтт¡чñŭŤч½чтХÎтÚ ι ι σε ε ε ε ως αλ λα θα αρ ρων ŭŤсичцтЌтсссХ°çтш¡ εις το ε λε ος της ευ σπλαγ χνι ι α α Ёâ°тÚŪšЄссЛ¿тЌт¤хцçтÚш¡ ας σου ως ο ∆αυ ι ιδ βο ο ω ω Ё°âтт¡чñŭŤЂз½чт¤хсçтттÚЁ°âт ω ω σοι ε λε ε η η σο ον µε ш¡Ё°âтÚЛ¿фЂ¿øтòåŭŮŠЄ¿ччсöтт ε ε ο Θε ε ε ος κα τα το µε ε ε тçчт¡М¿ÜфØнПтх®цтш¤сØш¡Ё°â ε γα α σου ε ε ε λε ε тт¡ОÙш¤цÙш¤цш¢Ђ¿øтòçèŭŤ ε ο ο ο ο ος

3

Της μετανοίας..... Τα πλήθη..... Ι.ΠΑΛΛΑΣΗ  

с½сссМ¿ Üç тш¤сЛтттХ° Της µε τα νοι οι α ας α νοι οι ξο ον Ќтт¡ ч Ø х ® с сЛ¿ т Ќт¤ х с µοι οι πυ υ λας Θε ε ο ο çтÚ ш ¡ Ё ° â т ф½ с ñ ŭ Ť...

Της μετανοίας..... Τα πλήθη..... Ι.ΠΑΛΛΑΣΗ  

с½сссМ¿ Üç тш¤сЛтттХ° Της µε τα νοι οι α ας α νοι οι ξο ον Ќтт¡ ч Ø х ® с сЛ¿ т Ќт¤ х с µοι οι πυ υ λας Θε ε ο ο çтÚ ш ¡ Ё ° â т ф½ с ñ ŭ Ť...

Advertisement